ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 290788/2008 - ΦΕΚ 712/Β'/23.4.2008

Ελάχιστες απαιτήσεις για παραγωγή κρέατος ποιότητας βοοειδών.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

    Έχοντας υπόψη:

 

    1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου 992 της 18ης Δεκεμβρίου 1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογή της συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α' 280).

 

    2. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 242) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 του ν. 3147/2003 (Α' 135).

 

    3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Α' 98).

 

    4. Την υπ' αριθμ. Υ1/2004 (Β' 513) απόφαση του Πρωθυπουργού για μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας σε «Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

 

    5. Το π.δ. 402/1988 (Α' 187) «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Γεωργίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την υπ' αριθμ. Υ1/2004 (ΥΒ 513) απόφαση του Πρωθυπουργού για μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας σε Υπουργείο «Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

 

    6. Την υπ' αριθμ. 273829/23.8.2004 υπουργική απόφαση (Β' 1316) «Ελάχιστες απαιτήσεις για παραγωγή κρέατος ποιότητας βοοειδών» και τις ανάγκες που προέκυψαν για τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση κατά την εφαρμογή της.

 

    7. Τη σχετική εισήγηση του ΟΠΕΓΕΠ.

 

    8. Την εισήγηση της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

 

 

    Ορίζουμε τις ελάχιστες απαιτήσεις για παραγωγή κρέατος ποιότητας βοοειδών όπως αυτές αρχικά καθορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 273829/23.8.2004 υπουργική απόφαση ως εξής:

 

    ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

 

    1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ.

 

    1) Φυλές ζώων.

 

    Τα ζώα από τα οποία προέρχεται το κρέας πρέπει να ανήκουν σε κρεατοπαραγωγικές φυλές ή σε διασταυρώσεις αυτών.

 

    Δεν νοούνται ως κρεατοπαραγωγικές φυλές οι παρακάτω καθαρές φυλές ή οι πρώτες διασταυρώσεις με μία από τις παρακάτω φυλές:

 

    -Angler Rotvieh(Angeln)-Rod dansk maelkerace(RMD)

 

    -Ayreshire

 

    -Armoricaine

 

    -Bretonne Pie-noir

 

    -Fries-Hollands(FH), Francaise frisonne pie niore(FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona Italiana Zwartbonten van Belgie/Pie noire de Belgique, Sortbroget dansk maelkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte Milchrasse (SMR)

 

    -Groninger Blaarkop

 

    -Guernsey

 

    -Jeersey

 

    -Kerry

 

    -Malkeborthorn

 

    -Reggiana

 

    -Valdostana Nera

 

    Κατ' εξαίρεση νοούνται ως κρεατοπαραγωγικές φυλές και μπορεί να ενταχθούν στο σύστημα οι πρώτες διασταυρώσεις των παραπάνω γαλακτοπαραγωγικών φυλών με μία από τις καθαρά κρεατοπαραγωγικές φυλές (Σαρολέ, Λιμουζέν, Μπλοντ Ακιτέν, Κυανόλευ-κη Βελγίου κλπ), εφόσον η διασταύρωση με καθαρά κρεατοπαραγωγική φυλή διαπιστώνεται από σχετική βεβαίωση του αρμοδίου Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ή της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης».

 

    2) Στην περίπτωση των βοοειδών κοινοτικής προέλευσης ή τρίτων χωρών τα οποία εισάγονται για πάχυνση αυτά θα πρέπει να προέρχονται από πιστοποιημένες, ως προς την ποιότητα, εκτροφές βάσει σχετικής βεβαίωσης από το Υπ. Γεωργίας ή από εξουσιοδοτημένο, για το σκοπό αυτό, οργανισμό της χώρας προέλευσης των ζώων. Εφόσον δεν προέρχονται από πιστοποιημένες εκτροφές, θα πρέπει να εισάγονται στις εκτροφές με εφαρμοζόμενο σύστημα παραγωγής βοείου κρέατος ποιότητας, σε ηλικία μικρότερη των 7 μηνών και να διατηρούνται στις εν λόγω εκτροφές για διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών ή τουλάχιστον για τα 2/3 της ζωής τους.

 

    Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω εφόσον τα βοοειδή προέρχονται σύμφωνα με επίσημη βεβαίωση που εκ-δίδεται από το αρμόδιο Υπουργείο ή από εξουσιοδοτημένο οργανισμό πιστοποίησης, από εκμεταλλεύσεις ελευθέρας βοσκής, αυτά πρέπει να διατηρούνται στις μονάδες παραγωγής βοείου κρέατος ποιότητας, για τουλάχιστον 4 μήνες, από την ημέρα της εισαγωγής τους στην εκμετάλλευση.

 

    2.  ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΥΔΡΕΥΣΗ

 

    1)  Οι χρησιμοποιούμενες ζωοτροφές πρέπει να είναι άριστης ποιότητας να μην περιέχουν πρωτεΐνες ή και άλλες ουσίες ζωικής προέλευσης. Για την διασφάλιση της ποιότητας των ζωοτροφών, θα γίνονται αυξημένοι έλεγχοι και τουλάχιστον ένας ανά εξάμηνο για διαπίστωση της χρησιμοποίησης ασφαλών και υγιεινών ζωοτροφών. Η αγορά των ζωοτροφών θα γίνεται μόνο από επιχειρήσεις που λειτουργούν σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

 

    2)  Απαγορεύεται η χρήση γενετικά τροποποιημένων ζωοτροφών στη διατροφή των ζώων.

 

    3) Για βοοειδή κάτω των 6 μηνών οι ζωοτροφές πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 60% προϊόντα γαλακτοκομικής προέλευσης.

 

    4) Το νερό πρέπει να είναι άφθονο στη διάθεση των ζώων, καθαρό και της κατηγορίας «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης». Εφόσον δεν προέρχεται από το δίκτυο υδροδότησης, θα ελέγχεται ως προς την ποιότητά του τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο.

 

    3.  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

 

    1)  Τα βοοειδή πρέπει να προέρχονται από εκτροφές οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες Β2 (-) (εκτροφή βοοειδών αρνητική στη βρουκέλλωση), Β3 (εκτροφή βοοειδών απαλλαγμένη από τη βρουκέλλωση), Β4 (εκτροφή βοοειδών επίσημα απαλλαγμένη από τη βρουκέλλωση), Τ2 (-) (εκτροφή βοοειδών αρνητική στη φυματίωση), Τ2 εξυγιανθείσα, Τ3 (εκτροφή βοοειδών επίσημα απαλλαγμένη στη φυματίωση), Λ2 (-) (εκτροφή βοοειδών αρνητική στην Ενζωοτική Λεύκωση), Λ2 εξυγιανθείσα και Λ3 (εκτροφή βοοειδών απαλλαγμένη από Ενζωοτική Λεύκωση) ώστε να μην αποτελούν αντικείμενο υγειονομικών μέτρων δυνάμει της εθνικής ή/και της κοινοτικής νομοθεσίας».

 

    2)  Πρέπει να υπάρχει τακτική παρακολούθηση από κτηνίατρο, τα στοιχεία του οποίου πρέπει να γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές. Η χορήγηση αντιβιοτικών ή αντιπαρασιτικών σκευασμάτων στα ζώα επιτρέπεται μόνο για θεραπευτικούς σκοπούς και όχι για πρόληψη νοσημάτων. Τα εν λόγω φάρμακα πρέπει να τα έχει ορίσει ο κτηνίατρος και να προτιμούνται σκευάσματα με μικρό χρόνο αναμονής. Προληπτική αγωγή δύναται να χορηγηθεί στα ζώα που πρόκειται να μεταφερθούν στην  Ελλάδα 15 ημέρες προ της ημερομηνίας μεταφοράς.

 

    3) Πρέπει να γίνεται υποχρεωτική καταγραφή της θεραπευτικής αγωγής σε μητρώο όπου θα σημειώνονται τα χορηγηθέντα φάρμακα που συνιστά ο κτηνίατρος, οι χρόνοι αναμονής καθώς και οι ημερομηνίες χρήσης και οι ποσότητες που έχουν χορηγηθεί σε κάθε ζώο.

 

    Απαγορεύεται η χορήγηση φαρμάκων που περιέχουν β-αγωνιστές ακόμη και για θεραπευτικούς σκοπούς.

 

    4.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ

 

    1)  Διενέργεια πρόσθετων ελέγχων για απαγορευμένες ουσίες. Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιούνται δειγματοληψίες με σκοπό την ανάλυση στο στάβλο, τόσο σε επίπεδο ζώων όσο και των ζωοτροφών και στο σφαγείο, στο επίπεδο των σφάγιων και των παραπροϊόντων. Εάν κατάλοιπα ουσιών απαγορευμένων δυνάμει της οδηγίας 96/22/ΕΚ του Συμβουλίου ή κατάλοιπα ουσιών που επιτρέπονται μεν αλλά χρησιμοποιήθηκαν παράνομα ανιχνευθούν σε ζώο που ανήκει στην μονάδα ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε μορφή στην εκμετάλλευση του παραγωγού μη επιτρεπόμενη ουσία ή προϊόν ή επιτρεπόμενη δυνάμει της παραπάνω οδηγίας που όμως κατέχεται παράνομα, η μονάδα θεωρείται ότι δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις για παραγωγή βοείου κρέατος ποιότητας

 

    2)  Ο αριθμός των δειγμάτων και η συχνότητα των τυχαίων δειγματοληψιών πρέπει να είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικά του συνόλου της παραγωγής.

 

    3)  Η δειγματοληψία στο στάβλο πρέπει να γίνεται εγκαίρως, ώστε να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν γνώση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων πριν από τη διάθεση των προϊόντων στο εμπόριο. Όσον αφορά τα σφάγια, η δειγματοληψία πρέπει να γίνεται στην αλυσίδα σφαγής.

 

    5.  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

 

    1)  Κατά τη διάρκεια του σταβλισμού τους τα ζώα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή χώρο, ελευθερία κινήσεων και συνεχή πρόσβαση στο νερό και στην τροφή. Οι ποτίστρες και οι ταΐστρες θα πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καθαρίζονται εύκολα, να περιορίζονται οι κίνδυνοι μόλυνσης της τροφής και του νερού από εξωγενείς παράγοντες και να ελαχιστοποιούνται τα αρνητικά αποτελέσματα που θα μπορούσαν να προκύψουν από τον ανταγωνισμό μεταξύ των ζώων.

 

    2) Οι στάβλοι πρέπει να έχουν επαρκή φυσικό φωτισμό και καλό αερισμό χωρίς ρεύματα, να διαθέτουν στρωμνή και επαρκή έκταση για ανάπαυση και να καθαρίζονται τακτικά. Επίσης οι χώροι σταβλισμού πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε κάθε ζώο να μπορεί να ξαπλώνει, να αναπαύεται και να σηκώνεται με ευκολία.

 

    3) Το δάπεδο δεν πρέπει να είναι ολισθηρό ή ανώμαλο, αλλά να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να μην προκαλεί τραυματισμό και ταλαιπωρία στα ζώα που στέκονται ή ξαπλώνουν σ' αυτό. Το δάπεδο να είναι κατάλληλο για το μέγεθος και το βάρος των ζώων και να αποτελείται από ανθεκτική, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Ο χώρος στον οποίο ξαπλώνουν τα ζώα πρέπει να είναι άνετος, καθαρός και κατάλληλα αποστραγγιζόμενος.

 

    4) Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των χώρων σταβλισμού, και ιδίως των διαμερισμάτων και του εξοπλισμού, με τα οποία ενδέχεται να έλθουν σε επαφή τα ζώα αφενός δεν πρέπει να είναι επιβλαβή γι' αυτά και αφετέρου πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα.

 

    5)  Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός και τα ηλεκτρικά κυκλώματα πρέπει να είναι εγκατεστημένα σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία ώστε να αποφεύγονται οι ηλεκτρικές εκκενώσεις.

 

    6) Η μόνωση, η θέρμανση και ο εξαερισμός του κτιρίου πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η κυκλοφορία του αέρα, η στάθμη κονιορτού, η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία του αέρα και οι συγκεντρώσεις αερίων παραμένουν εντός ορίων που δεν βλάπτουν τα ζώα. Το δάπεδο δεν πρέπει να είναι ολισθηρό ή ανώμαλο, ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός των ζώων, και να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να μην προκαλεί τραυματισμό ούτε ταλαιπωρία στα ζώα που στέκονται ή ξαπλώνουν σ’ αυτό.

 

    7) Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται σύστημα δυναμικού εξαερισμού, πρέπει να λειτουργεί έτσι ώστε η ανανέωση του αέρα να γίνεται με τρόπο που να διασφαλίζει την υγεία και τις καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων. Πρέπει να υπάρχει σύστημα συναγερμού το οποίο να προειδοποιεί τον εκτροφέα σε περίπτωση βλάβης. Το σύστημα συναγερμού πρέπει να ελέγχεται τακτικά.

 

    8)  Κάθε αυτόματος ή μηχανικός εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, πρέπει να επιθεωρείται τακτικά. Κάθε διαπιστούμενο ελάττωμα πρέπει να διορθώνεται αμέσως, ή αν κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύονται η υγεία και η καλή διαβίωση των ζώων μέχρι να επισκευαστεί η βλάβη.

 

    9) Τα ζώα πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά από τον υπεύθυνο της εκτροφής και να μην χωρίζονται από το κοπάδι παρά μόνο σε περίπτωση ασθενείας. Τα ασθενή ή τραυματισμένα ζώα πρέπει να υποβάλλονται σε κα-τάλληλη αγωγή χωρίς καθυστέρηση και εφόσον κρίνε-ται απαραίτητο πρέπει να απομονώνονται σε κατάλληλο χώρο με ξηρή και άνετη στρωμνή.

 

    10)  Οι χώροι, ο εξοπλισμός και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τα ζώα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται κατάλληλα. Πρέπει να εφαρμόζονται προγράμματα καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών.

 

    11)  Για τα μοσχάρια ηλικίας μέχρι 6 μηνών ισχύουν τα προβλεπόμενα από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την προστασία των μόσχων.

 

    12)  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι δια-τάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των ζώων και επιπλέον οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί επιλεξιμότητας επενδύσεων στους τομείς της κτηνοτροφίας στο πλαίσιο των ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

 

    6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

 

    1)  Η μεταφορά των ζώων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

 

    2) Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποφεύγεται οποιοδήποτε στρες κατά τη μεταφορά των ζώων προς το σφαγείο και κατά την παραμονή τους στο σφαγείο.

 

    Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να καθοριστεί μέγιστη διάρκεια μεταφοράς, πέραν της οποίας θα πρέπει να προβλεφτεί επαρκής χρονική περίοδος ανάπαυσης πριν τη σφαγή.

 

    3)  Η μεταφορά θα πρέπει να γίνεται από φορτηγά οχήματα σωστά καθαρισμένα, τα οποία να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Τα ζώα θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους αρκετό χώρο ώστε να στέκονται όρθια στη φυσική τους θέση και ενδεχομένως να προστατεύονται με κιγκλιδώματα από τους κραδασμούς του μεταφορικού μέσου. Επιπλέον τα φορτηγά θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μη ολισθηρές επικλινείς επιφάνειες (ράμπες) και να έχουν ομαλή κλίση για τη φόρτωση και εκφόρτωση των ζώων.

 

    4)  Τα ζώα που πρόκειται να μεταφερθούν πρέπει να είναι στεγνά και ικανοποιητικά καθαρά. Η μετακίνηση τους πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς την χρήση βίας ή συσκευών ηλεκτρικής εκκένωσης.

 

    5) Ασθενή ή τραυματισμένα ζώα δεν μεταφέρονται. Σε περίπτωση που κατά τη μεταφορά παρατηρηθεί ασθένεια ή τραυματισμός των ζώων πρέπει να παρέχεται σ' αυτά κτηνιατρική φροντίδα το συντομότερο δυνατόν και τα σφάγιά τους να αποκλείονται από το σύστημα της προαιρετικής επισήμανσης.

 

    7.  ΣΦΑΓΗ

 

    1)  Προϊόν: Νωπό κρέας

 

    2) Σφαγεία: Αποκλεισμός των σφαγείων που δεν διαθέτουν κοινοτική σφραγίδα.

 

    3) Τα προς σφαγή βοοειδή δεν πρέπει να έχουν ηλικία μεγαλύτερη από 24 μήνες.

 

    4) Δε γίνονται αποδεκτά προς σφαγή ζώα των οποίων ο βαθμός καθαρότητας είναι ανεπαρκής ιδίως στο επίπεδο των οπισθίων ποδιών, της ουράς και του πρωκτού.

 

    5)  Η σφαγή πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος επιμόλυνσης των σφάγιων από το περιεχόμενο του εντέρου.

 

    6) Τα σφάγια δεν πρέπει να παρουσιάζουν ορατή μόλυνση και η ενδεχόμενη απομάκρυνση των ανεπιθύμητων ουσιών συνιστάται να γίνεται μόνο με επιφανειακή αφαίρεση των μολυνθέντων μερών και όχι με πλύση του σφάγιου.

 

    7) Δεν δικαιούνται άδεια χρήσης της ένδειξης «Κρέας Ποιότητας» σφάγια τα οποία κατατάσσονται στις κατηγορίες O και P του συστήματος ποιοτικής κατάταξης SEUROP.

 

    8) Με εξαίρεση τα βοοειδή ηλικίας κάτω των 6 μηνών, επιτρέπεται η εφαρμογή των τεχνικών ψύξης που ευνοούν την τρυφερότητα του κρέατος, όπως βραδεία ψύξη ή αν δεν υπάρχει η ταχεία ψύξη με ερεθίσματα.

 

    9)  Για τα βοοειδή κρεατοπαραγωγής, ηλικίας κάτω των 6 μηνών, το βάρος σφάγιου, με το σύνολο των οργάνων που περιέχονται στη θωρακική και κοιλιακή κοιλότητα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 160 kgr.

 

    10) Με εξαίρεση τα βοοειδή ηλικίας κάτω των 6 μηνών, το pH πρέπει να μετράται σε κάθε σφάγιο 24 ώρες μετά την σφαγή και να είναι χαμηλότερο από έξι (<6).

 

    8.  ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

 

    1) Τα σφάγια πριν από τη διάθεση τους στο εμπόριο θα πρέπει να παραμένουν στις ψυκτικές εγκαταστάσεις του σφαγείου για τουλάχιστον 24 ώρες.

 

    2) Πρέπει να εφαρμόζεται σύστημα ιχνηλασιμότητας έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού της προέλευσης των προϊόντων που διατίθενται στο εμπόριο και η συσχέτισή τους με το ζώο από το οποίο προέρχονται.

 

    9. ΓΕΝΙΚΑ

 

    1) Το βόειο κρέας πρέπει να σημαίνεται όπως ορίζουν οι Κοινοτικοί Κανονισμοί (ΕΚ) 1760/2000 και 1825/2000 και οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εφαρμογή των εν λόγω κανονισμών.

 

    2)  Οι έλεγχοι σε ότι αφορά τις συνθήκες μεταφοράς καθώς και την παρακολούθηση των προϊόντων σε επίπεδο χονδρικού και λιανικού εμπορίου θα γίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούν.

 

    3)  Η υπ' αριθμ. 273829/23.8.2004 υπουργική απόφαση «Ελάχιστες απαιτήσεις για παραγωγή κρέατος ποιότητας βοοειδών» καταργείται. Εντούτοις οι αποφάσεις εγκρίσεων που εκδόθηκαν βάσει της υπ' αριθμ. 273829/23.8.2004 υπουργική απόφαση εξακολουθούν να ισχύουν.

 

    Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.