ΥΑ 282303/2004 ΦΕΚ 43/16.1.2004

Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Καν. (ΕΟΚ) 2081/92 του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 1992 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 1 παρ. 1,2 και 3 του Ν. 1338/1983 (Α'34) «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 (Α' 70) «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού της EURATOM» και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α' 101).

β) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 (Α' 280) «περί οργάνωσης των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμισης συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων».

γ) Του άρθρου 29 Α' του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α' 154) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α' 38).

δ) Της παραγράφου 6 του άρθρου 13 και των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2690/1999 (Α'45) περί «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις".

ε) Του Νόμου 2040/92 (Α' 70) περί «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις».

στ) Του άρθρου 33 του Νόμου 2538/97 (Α' 242) περί «Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 παρ. 2 και 3 του Ν. 3147/03 (Α 135).

ζ) Του Ν. 2637/98 (Α' 200) περί «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α. Ε. και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 παρ. 9-13 του Ν. 3147/2003 (ΑΙ 35).

 

2. α) Τον κανονισμό (ΕΟΚ) 2081/92 του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 1992 (Ε. Ε αριθμ. L 208/24.7.92), για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει,

β) τον κανονισμό (ΕΟΚ) 2037/93 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1993 (L 185/28.7.1993) περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει,

γ) τον κανονισμό (ΕΚ) 1107/96 της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 1996 (L 148/21.6.1996) σχετικά με την καταχώρηση των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) 2081/92, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει,

δ) τον κανονισμό (ΕΚ) 2400/96 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 1996 (L 327/18.12.1996) για την εγγραφή ορισμένων ονομασιών στο «μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων» που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) 2081/92 του συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.

 

3. Την 21386/03 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης Κίμωνα Κουλούρη» (Β'985).

 

4. Την 36030/20.1.2000 (Β' 92), απόφαση του Υπουργού Γεωργίας με θέμα την «Κατάρτιση και τήρηση επίσημου μητρώου εργαστηρίων συνεργαζομένων με τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.».

 

5. Τις διατάξεις του Εθνικού Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός

 

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Καν. (ΕΟΚ) 2081/92 του Συμβουλίου για την «προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων», όπως ισχύει κάθε φορά και που στα επόμενα άρθρα της παρούσας θα αναφέρεται ως ο «Κανονισμός». Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται πλέον της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την παραγωγή, παρασκευή, διακίνηση, εμπορία, επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση των γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής.

 

Άρθρο 2

Αρμόδιες Αρχές

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας ορίζονται ως αρμόδιες αρχές:

1. Το Υπουργείο Γεωργίας διάτων αρμοδίων υπηρεσιών του κατά περίπτωση, το οποίο ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) παραλαμβάνει, ελέγχει και διαβιβάζει στην Επιτροπή τις αιτήσεις καταχώρησης προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 του «Κανονισμού»,

β) ενίσταται κατά ενδεχόμενης καταχώρησης προϊόντων άλλων χωρών, μεριμνά να λαμβάνουν γνώση των αιτήσεων καταχώρησης όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν έννομο συμφέρον, και παραλαμβάνει και προωθεί τις παραδεκτές ενστάσεις αυτών σύμφωνα με τις παρ. 1,2,3 και 4 του άρθρου 7 του «Κανονισμού»,

γ) προβαίνει σε διαπραγματεύσεις για ενδεχόμενη επίτευξη συμφωνίας με άλλα κράτη μέλη επί των ανωτέρω ενστάσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 του «Κανονισμού»,

δ) μεριμνά για την προώθηση αιτημάτων τροποποίησης των προδιαγραφών ήδη καταχωρημένων προϊόντων στο μητρώο των ΠΟΠ και ΠΓΕ, σύμφωνα με το άρθρο 9 του «Κανονισμού»,

ε) ενημερώνει την Επιτροπή για τις δομές ελέγχου και τις οριζόμενες για το σκοπό αυτό υπηρεσίες ελέγχου των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ σύμφωνα με τις παρ. 1,2,3 και 5 του άρθρου 10, του «Κανονισμού» και ασκεί εποπτεία σε αυτές,

στ) ενεργεί, σε περιπτώσεις ισχυρισμών ότι παύει να πληρούται κάποιος όρος των προδιαγραφών ενός προϊόντος ΠΟΠ ή ΠΓΕ, σύμφωνα με το άρθρο 11 του «Κανονισμού»,

ζ) συμμετέχει στην επιτροπή που ορίζεται στο άρθρο 15 του «Κανονισμού".

η) διενεργεί ελέγχους στους δικαιούχους χρήσης ενδείξεων Π.Ο.Π. /Π.Γ.Ε., του άρθρου 7 της παρούσας, στο πλαίσιο της εποπτείας του.

 

2. Ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) με τον διακριτικό τίτλο AGROCERT, ο οποίος ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) ελέγχει και διασφαλίζει ότι τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που τίθενται στην αγορά και φέρουν τις καταχωρημένες ονομασίες ΠΟΠ και ΠΓΕ, συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της κείμενης κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας,

β) πιστοποιεί τα εν λόγω προϊόντα και χορηγεί την άδεια χρήσης των ενδείξεων, του κοινοτικού συμβόλου και της σήμανσης πιστοποίησης του ΟΠΕΓΕΠ, που καθορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας,

γ) ελέγχει στα σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης ή και διάθεσης, την ορθή χρήση των ενδείξεων «ΠΟΠ» και «ΠΓΕ», του κοινοτικού συμβόλου καθώς και της σήμανσης πιστοποίησης που καθορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας,

δ) εγκρίνει τα αιτήματα ενδιαφερομένων για την παραγωγή και τοποθέτηση στην αγορά κατοχυρωμένων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που φέρουν τις ενδείξεις ΠΟΠ και ΠΓΕ, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4 της παρούσας και καταρτίζει και τηρεί το «Μητρώο δικαιούχων χρήσης ΠΟΠ και ΠΓΕ» του άρθρου 7 της παρούσας,

ε) εκπονεί και εκδίδει τους Κανονισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης των καταχωρημένων προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 2637/98,

στ) ενημερώνει το Υπουργείο Γεωργίας για τα αποτελέσματα των ελέγχων του καθώς και τα μέτρα που έλαβε κατά τη διενέργεια αυτών, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του «Κανονισμού».

 

Άρθρο 3

Διαδικασία Αναγνώρισης ΠΟΠ-ΠΓΕ

 

1. Αίτηση για την καταχώρηση ενός προϊόντος στο «Μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων», της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του «Κανονισμού», μπορεί να υποβάλλει:

1.1  Μία ομάδα, όπως ορίζεται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του «Κανονισμού»

1.2 Ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις όπως έχουν καθοριστεί στο άρθρο 1 του Καν (ΕΟΚ)2037/93 της Επιτροπής.

 

2. Η αίτηση απευθύνεται στο Υπουργείο Γεωργίας και κατατίθεται στη Γεωργική Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπου έχει την έδρα του ο φορέας υποβολής της αίτησης. Η αίτηση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 4 του «Κανονισμού».

 

3. Η παραπάνω Γεωργική Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αποστέλλει την αίτηση, συνοδευόμενη από αιτιολογημένη εισήγηση εφ'όσον η ζώνη παραγωγής εμπίπτει ολικά ή μερικά στην περιοχή αρμοδιότητας της, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας.

 

4. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας πριν προβεί στον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου της αίτησης, ανακοινώνει στις Γεωργικές Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας τις αιτήσεις, με περίληψη του περιεχομένου, προς γνώση και ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υποβολή αιτιολογημένης άποψης, στις περιπτώσεις που η ζώνη παραγωγής ανήκει ή εμπίπτει στην περιοχή αρμοδιότητας τους. Οι λοιπές Ν.Α. αποστέλλουν άποψη εφ'όσον είναι αναγκαίο. Επίσης αποστέλλονται και τυχόν απόψεις εμπλεκόμενων φορέων.

 

5. Το Υπουργείο Γεωργίας ελέγχει όλα τα στοιχεία του φακέλου της αίτησης και εφόσον κρίνει, ότι αυτή πληροί τις προϋποθέσεις του «Κανονισμού» και της παρούσας, τη διαβιβάζει στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 του «Κανονισμού».

 

6. Το Υπουργείο Γεωργίας ενημερώνει τον αιτούντα για τα πορίσματα και τις ενέργειες της Επιτροπής σχετικά με το αίτημα του.

 

7. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση υποβολής αίτησης τροποποίησης της συγγραφής υποχρεώσεων ενός ήδη καταχωρημένου προϊόντος Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε.

 

Άρθρο 4

Δικαίωμα παραγωγής ή/ και διακίνησης προϊόντων Π.Ο.Π.

 

1. Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός, μεταποιητής, παρασκευαστής ή/και συσκευαστής, ο οποίος επιθυμεί να τοποθετήσει στην αγορά γεωργικά προϊόντα ή και τρόφιμα ΠΟΠ ή ΠΓΕ με τις ενδείξεις, το κοινοτικό σύμβολο καθώς και τη σήμανση πιστοποίησης που προβλέπονται στο άρθρο 8 της παρούσας θα πρέπει να τύχει έγκρισης.

 

2. Η έγκριση χορηγείται άπαξ από τον ΟΠΕΓΕΠ, ύστερα από αξιολόγηση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών του ενδιαφερομένου τα οποία κατατίθενται μέσω των Γεωργικών Υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στον ΟΠΕΓΕΠ, τουλάχιστον 3 μήνες πριν από την έναρξη της δραστηριότητας του, με κοινοποίηση στην οικεία Γεωργική Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η εν λόγω έγκριση επίσης κοινοποιείται στις Γεωργικές Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, στον ΕΦΕΤ και σε λοιπές υπηρεσίες ή φορείς κατά περίπτωση.

Για την αξιολόγηση της αίτησης ο ΟΠΕΓΕΠ δύναται να προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους.

 

3. Η αίτηση και τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση προϊόντος ΠΟΠ/ΠΓΕ, δικαιολογητικά καθορίζονται στους Κανονισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης καταχωρημένων προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ του ΟΠΕΓΕΠ, που αναφέρονται

στο εδάφιο (ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας.

 

4. Μετά την έγκριση της ως άνω αίτησης, ο ΟΠΕΓΕΠ καλεί τον ενδιαφερόμενο να υπογράψει σχετική σύμβαση ένταξης στο σύστημα ελέγχου παραγωγής, μεταποίησης, παρασκευής ή/και συσκευασίας προϊόντων ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ.

 

5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 της παρούσας, ο ΟΠΕΓΕΠ δύναται να ανακαλεί την ως άνω έγκριση εφόσον δεν τηρούνται:

-  Οι όροι παραγωγής του καταχωρημένου προϊόντος ΠΟΠ ή ΠΓΕ

-  Οι όροι των Κανονισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης καταχωρημένων προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ του εδαφίου (ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας

- Οι διατάξεις του άρθρου 8 της παρούσας

- Οι όροι της σύμβασης

 

6. Κάθε ενδιαφερόμενος που εντάσσεται στο σύστημα ελέγχου παραγωγής, μεταποίησης, παρασκευής ή/και συσκευασίας προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ καταβάλλει ετησίως στον ΟΠΕΓΕΠ το κόστος ελέγχου και πιστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας.

 

Άρθρο 5

 Έλεγχος και Πιστοποίηση

 

1. ΟΠΕΓΕΠ διενεργεί τακτικούς ή και αιφνιδιαστικούς ελέγχους σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης του εδαφίου (ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας είτε κατόπιν καταγγελιών ή/και μετά από ενημέρωση από άλλες αρχές ελέγχου κατά την διενέργεια ελέγχων της αρμοδιότητας τους.

Ειδικότερα οι, ως άνω, έλεγχοι διενεργούνται:

Α. Σε μονάδες παραγωγής, μεταποίησης, παρασκευής ή/και συσκευασίας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΠΟΠ/ΠΓΕ και πραγματοποιούνται από ομάδα ελεγκτών η οποία συνίσταται από έναν υπάλληλο του ΟΠΕΓΕΠ και έναν υπάλληλο της Γεωργικής Υπηρεσίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Για το σκοπό αυτό, οι Νομάρχες ορίζουν έναν τουλάχιστον υπάλληλο με τον αναπληρωτή του για την εξυπηρέτηση των ελέγχων των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ. Σε περίπτωση αδυναμίας των ελεγκτών που προέρχονται από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση να συμμετάσχουν στις ομάδες ελέγχου, οι έλεγχοι θα διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΠΕΓΕΠ. Οι ως άνω ομάδες ελέγχου συγκροτούνται και μετακινούνται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΠΕΓΕΠ.

Οι εν λόγω έλεγχοι αφορούν στην ορθή τήρηση των προδιαγραφών σύμφωνα με τις οποίες το γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο έχει καταχωρηθεί ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ προκειμένου να διασφαλίζεται η παραγωγή, η μεταποίηση, η παρασκευή ή/και η συσκευασία, η αποθήκευση, η διακίνηση και εμπορία των εν λόγω προϊόντων καθώς και στην ορθή χρήση της επισήμανσης του άρθρου 8 της παρούσας.

Για το σκοπό αυτό οι οριζόμενοι ελεγκτές που αναφέρονται ανωτέρω, εφοδιάζονται από τον ΟΠΕΓΕΠ με ειδικά έγγραφα ταυτοπροσωπίας τα οποία υποχρεούνται να επιδεικνύουν στους ελεγχόμενους κατά την διενέργεια των ελέγχων.

Β. Στα σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης των εν λόγω προϊόντων ήτοι σε κάθε είδους κατάστημα, χώρο πώλησης ή/και διάθεσης γεωργικών προϊόντων με ενδείξεις ΠΟΠ ή ΠΓΕ, προκειμένου να προστατευτούν οι ως άνω προστατευόμενες ενδείξεις, το κοινοτικό σύμβολο καθώς και η σήμανση πιστοποίησης του άρθρου 8 της παρούσας.

Ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. διενεργεί τους ελέγχους αυτούς με αρμόδια όργανα, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Στις ομάδες ελέγχου δύναται να συμμετέχουν οι υπάλληλοι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που ορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (Α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή και υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που ορίζονται με την ίδια διαδικασία.

 

2. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα, θέτοντας στη διάθεση τους κάθε ζητούμενο αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία, που αφορά τον συγκεκριμένο έλεγχο και προβλέπεται από την κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία καθώς και τους Κανονισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης καταχωρημένων προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ του ΟΠΕΓΕΠ, όπως πιστοποιητικά, παραστατικά εμπορίας, λογιστικά βιβλία ή οιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητηθεί.

 

3. Οι ελεγκτές που διενεργούν τους ελέγχους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δύνανται επίσης να προβαίνουν σε:

-  Δειγματοληψίες ή/και παραγγελίες εργαστηριακών αναλύσεων των εν λόγω γεωργικών προϊόντων και τροφίμων για τον προσδιορισμό των ποιοτικών και τυπικών χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές καταχώρησης τους

- ελέγχους των χρησιμοποιούμενων προστατευόμενων ενδείξεων και συμβόλων, του κοινοτικού συμβόλου καθώς και της σήμανσης πιστοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας

- αξιοποίηση κάθε άλλου στοιχείου που μπορεί να οδηγήσει τον έλεγχο σε ακριβή συμπεράσματα

 

4. Ο ΟΠΕΓΕΠ αποστέλλει τα δείγματα των γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, σε εργαστήρια του Υπουργείου Γεωργίας, εποπτευόμενων από αυτό φορέων καθώς και σε αξιολογημένα εργαστήρια του ΟΠΕΓΕΠ σύμφωνα με την 36030/20.1.2000 υπουργική απόφαση (Β' 92).

 

5. Οι έλεγχοι πρέπει να είναι διακριτικοί και με σεβασμό προς τα δικαιώματα των ελεγχόμενων και τα εν λόγω όργανα να ενημερώνουν τους ελεγχόμενους για τους σκοπούς του ελέγχου, επιδεικνύοντας όλα τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (Α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

6.  Μετά το πέρας του κάθε ελέγχου ή/και δειγματοληψίας, οι ελεγκτές συντάσσουν πρακτικό ελέγχου ή/και πρακτικό δειγματοληψίας εφόσον προβαίνουν σε δειγματοληψία προϊόντος ΠΟΠ/ΠΓΕ, είτε διαπιστωθεί παρατυπία ή/και παράβαση είτε όχι. Τα εν λόγω πρακτικά συμπληρώνονται με σαφήνεια εις διπλούν και συνυπογράφονται από τον ελεγχόμενο, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να καταγράψει, επί των πρακτικών, τις τυχόν επιφυλάξεις του επί των παρατηρήσεων ή διαπιστώσεων των ελεγκτών.

 

7. Η άρνηση, εκ μέρους του ελεγχόμενου, συνυπογραφής του ως άνω πρακτικού ελέγχου ή του πρακτικού δειγματοληψίας θεωρείται άρνηση ελέγχου και συνεπάγεται την επιβολή της κύρωσης, που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 της παρούσας.

 

8. Μετά το πέρας των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και την αξιολόγηση των πρακτικών ελέγχου και εφόσον διαπιστώνεται η τήρηση των απαιτήσεων του «Κανονισμού», της κείμενης εθνικής νομοθεσίας, των Κανονισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης καταχωρημένων προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ του ΟΠΕΓΕΠ καθώς και της παρούσας, ο ΟΠΕΓΕΠ χορηγεί στους ενδιαφερόμενους με τους οποίους έχει συνάψει σύμβαση ελέγχου, επίσημα έγγραφα πιστοποίησης.

 

9. Τα εν λόγω επίσημα έγγραφα πιστοποίησης που χορηγεί ο ΟΠΕΓΕΠ, υπό τη μορφή βεβαιώσεων ή/και πιστοποιητικών, δίνουν το δικαίωμα στους ενδιαφερόμενους να χρησιμοποιούν τις ενδείξεις, το κοινοτικό σύμβολο και τη σήμανση πιστοποίησης του άρθρου 9 της παρούσας.

 

Άρθρο 6

Κόστος υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης

 

Σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και κατ' εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του «Κανονισμού».

1. Το κόστος ένταξης στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης, το κόστος των ελέγχων του εδαφίου (Α) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της παρούσας καθώς και το κόστος των χημικών αναλύσεων σε περιπτώσεις δειγματοληψίας προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, βαρύνουν τον ελεγχόμενο παραγωγό, μεταποιητή, παρασκευαστή ή/και συσκευαστή των εν λόγω προϊόντων.

 

2. Το ως άνω κόστος των ως άνω ελέγχων, η διαδικασία πληρωμής του καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με Κανονισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης καταχωρημένων προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, του εδαφίου (ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας.

 

3. Τα ανωτέρω ποσά υποβάλλονται για να καλύψουν το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΟΠΕΓΕΠ και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

 

4. Οι δαπάνες μετακίνησης καθώς και υπερωριακής απασχόλησης, ειδικής αποζημίωσης και τυχόν άλλες δαπάνες των ελεγκτών που ορίζονται με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 της παρούσας καλύπτονται από τον ΟΠΕΓΕΠ, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης -Συστήματος Δαπανών - Διοικητικής Μέριμνας, του ΟΠΕΓΕΠ.

 

Άρθρο 7

Μητρώο Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ

 

1. Ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ, το οποίο αποτελεί δημόσιο βιβλίο και η πρόσβαση σε αυτό είναι ελεύθερη σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς να είναι απαραίτητη η επίκληση έννομου συμφέροντος.

 

2. Στο Μητρώο Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ καταχωρούνται τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

- το ονοματεπώνυμο ή/και η επωνυμία και έδρα του δικαιούχου

- το είδος και η ονομασία του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου

- η κατηγορία ΠΟΠ ή ΠΓΕ

-  ημερομηνία έγκρισης, ανανέωσης ή/και ανάκλησης του δικαιώματος χρήσης των εν λόγω ενδείξεων.

 

Άρθρο 8

Επισήμανση

 

1. Στην επισήμανση και διαφήμιση ή και τα συνοδευτικά έγγραφα (τιμολόγιο, δελτίο αποστολής κλπ) των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που καταχωρούνται δυνάμει του «Κανονισμού» ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ, εκτός των άλλων υποχρεωτικών ή και προαιρετικών ενδείξεων που προβλέπονται στην κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία, πρέπει να αναγράφονται:

1.1 Οι ενδείξεις «Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ)» ή «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ)» στην ελληνική ή οιαδήποτε άλλη επίσημη κοινοτική γλώσσα, ανάλογα με την κατηγορία των καταχωρημένων προϊόντων, μόνο εφόσον αυτά έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης καταχωρημένων Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ του ΟΠΕΓΕΠ και της παρούσας.

1.2 Η σήμανση πιστοποίησης του ΟΠΕΓΕΠ, η οποία δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 2637/98, κατ' εφαρμογή του άρθρου 6(α) του Καν(ΕΟΚ)2037/93 της Επιτροπής.

Το κοινοτικό σύμβολο, που αναφέρεται στον Καν. (ΕΟΚ) 2037/93 της Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δύναται να επιτίθεται προαιρετικά επί των καταχωρημένων προϊόντων που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. Η αναπαραγωγή του κοινοτικού συμβόλου και των σχετικών ενδείξεων, η διαχείριση και ο έλεγχος αναπαραγωγής τους ανατίθεται στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π..

 

2. Οι όροι χρήσης των ως άνω αναφερομένων ενδείξεων, του κοινοτικού συμβόλου καθώς και της σήμανσης πιστοποίησης του ΟΠΕΓΕΠ περιγράφονται λεπτομερώς στους Κανονισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης καταχωρημένων Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ του ΟΠΕΓΕΠ.

 

3. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του «Κανονισμού», οι καταχωρημένες ονομασίες προέλευσης προστατεύονται από οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση χρησιμοποίηση όρων, αναφορών, ενδείξεων και λοιπά στην επισήμανση καθώς και σε κάθε διαφημιστικό μέσο (έντυπο και ηλεκτρονικό) ή συνοδευτικό έγγραφο, των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, που δεν καλύπτονται από την καταχώρηση, όπου είναι δυνατό να παραπλανήσουν τους καταναλωτές.

 

Άρθρο 9

Κυρώσεις και λοιπά μέτρα

 

Εφόσον κατά τη διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 5 της παρούσας ή κατόπιν τεκμηριωμένων καταγγελιών ή ύστερα από ελέγχους που διενεργούνται από άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραβάσεις της κείμενης κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας που άφορου ν τα καταχωρημένα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα ΠΟΠ ή ΠΓΕ, επιβάλλονται οι παρακάτω διοικητικές κυρώσεις, με τη διαδικασία του άρθρου 10 της παρούσας, ανεξαρτήτως άλλων ποινών και διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, ως ακολούθως:

1. Στην περίπτωση παρατυπιών όπως:

α) δήλωσης ανακριβών στοιχείων εκ μέρους του παραγωγού ή/και μεταποιητή, ή/και επεξεργαστή ή/και συσκευαστή,

β) πλημμελούς τήρησης των όρων που καθορίζονται στη σύμβαση ελέγχου ή/και σε άλλες γραπτές δεσμεύσεις,

απευθύνεται έγγραφη σύσταση για συμμόρφωση εντός καθοριζόμενου, από τον ΟΠΕΓΕΠ, χρονικού διαστήματος.

Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης στην ως άνω έγγραφη σύσταση, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 3000 €, με την διαδικασία του άρθρου 10 της παρούσας.

 

2. Στην περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις όσον αφορά:

2.1 την τήρηση των προδιαγραφών καταχώρησης, που αναφέρονται στην κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία, ή

2.2 την χρήση των ενδείξεων, σημάτων, συμβόλων και λοιπών μέσων προβολής και διαφήμισης, όπως αναφέρονται στον «Κανονισμό» και στην παρούσα, επιβάλλονται σωρευτικά οι κάτωθι κυρώσεις:

α) απόσυρση από την αγορά των προϊόντων στα οποία διαπιστώθηκε η παράβαση, με έξοδα και ευθύνη του παραβάτη υπό την επίβλεψη του ΟΠΕΓΕΠ.

β) πρόστιμο, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, μέχρι 30.000 €.

Στην περίπτωση συρροής των ανωτέρω παραβάσεων, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 60.000 €, ενώ σε περίπτωση υποτροπής εντός χρονικού διαστήματος 2 ετών, τα παραπάνω πρόστιμα διπλασιάζονται.

 

3. Στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων που αφορούν στη διακίνηση - εμπορία των εν λόγω προϊόντων και τροφίμων και ειδικότερα:

3.1 Τοποθέτηση στην αγορά προϊόντων ή τροφίμων στα οποία δεν έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές καταχώρησης που αναφέρονται στην κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία και φέρουν τις ενδείξεις και τη σήμανση που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας,

3.2 Τοποθέτηση στην αγορά προϊόντων ή τροφίμων της ως άνω υποπαραγράφου 3.1 του παρόντος άρθρου με ενδείξεις που προκαλούν παραπλάνηση των καταναλωτών και συνιστούν αθέμιτο ανταγωνισμό,

επιβάλλονται:

α) αφαίρεση των ενδείξεων, σημάτων και συμβόλων του άρθρου 8 της παρούσας από όλη την παρτίδα ή όλη την παραγωγή των προϊόντων στα οποία διαπιστώθηκε η παράβαση, με έξοδα και ευθύνη του παραβάτη, υπό την επίβλεψη του ΟΠΕΓΕΠ και

β) πρόστιμο μέχρι 300.000 €.

 

4. Στις περιπτώσεις άρνησης ή παρεμπόδισης ή/και εξαπάτησης των εντεταλμένων οργάνων ελέγχου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 20.000 €.

 

5. Εφόσον στις ως άνω περιπτώσεις διαπιστωθεί ότι ο παραβάτης δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του άρθρου 7 της παρούσας και έκανε χρήση των προστατευόμενων ενδείξεων, σημάτων και συμβόλων του άρθρου 8 της παρούσας, εξουσιοδοτείται ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. να δύναται να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, αξιώνοντας αποζημίωση, επιπλέον των προβλεπόμενων κυρώσεων του παρόντος άρθρου.

 

6. Σε όλες τις περιπτώσεις παρατυπιών ή/και παραβάσεων, ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής των ελεγχομένων από το Μητρώο του άρθρου 7 της παρούσας για χρονικό διάστημα που συμφωνείται από κοινού με το Υπουργείο Γεωργίας.

 

7. Τα παραπάνω πρόστιμα εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και Οικονομίας και Οικονομικών.

 

8. Για την επιβολή όλων των κυρώσεων - προστίμων που περιγράφονται στο παρόν άρθρο συνεκτιμώνται η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης, η παραγόμενη ή και διακινούμενη ποσότητα του προϊόντος ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ, ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, το μέγεθος αυτής σε τοπική ή πανελλήνια κλίμακα, ο αριθμός των απασχολουμένων κ.λπ.

 

Άρθρο 10

Σύσταση Επιτροπών Εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων (ΕΠ & Π) και Διαδικασία Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων και Προστίμων

 

1. Οι διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.

 

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 9 της παρούσας συστήνονται οι παρακάτω επιτροπές:

- Α' βάθμια τριμελής Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων που συγκροτείται από:

α) τον προϊστάμενο τμήματος της Δ/νσης Νομοπαρασκευαστικού Έργου και Νομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Γεωργίας ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας.

β) τον προϊστάμενο τμήματος των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας.

γ) έναν υπάλληλο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., που προτείνεται από το Δ/ντα Σύμβουλο, με τον αναπληρωτή του.

- Β' βάθμια τριμελής Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων, που συγκροτείται από:

α) τον Δ/ντη αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Γεωργίας ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή Δ/ντη συναρμόδιας Δ/νσης που ορίζονται από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας.

β) τον προϊστάμενο της Δ/νσης Νομοπαρασκευαστικού Έργου και Νομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Γεωργίας, με τον αναπληρωτή του.

γ) τον προϊστάμενο της Δ/νσης Πιστοποίησης και Προδιαγραφών του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Δ/ντα Σύμβουλο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.

Χρέη Γραμματέα στις παραπάνω Επιτροπές εκτελεί υπάλληλος του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το Δ/ντα Σύμβουλο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.

 

3. Η συγκρότηση των παραπάνω Επιτροπών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας με την οποία ορίζεται και η θητεία τους. Για την αντικατάσταση των μελών κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, την λειτουργία και τη λήψη αποφάσεων των εν λόγω Επιτροπών, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 13 και των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α'45).

 

4. Εφόσον κατά τη διενέργεια των προβλεπόμενων στο άρθρο 5 ελέγχων, τα εντεταλμένα όργανα ελέγχου διαπιστώσουν παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας, κοινοτικής ή/και εθνικής, για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που φέρουν τις ενδείξεις «ΠΟΠ», «ΠΓΕ», το κοινοτικό σύμβολο και της σήμανσης πιστοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας, διαβιβάζουν το πρακτικό ελέγχου στον ΟΠΕΓΕΠ, ο οποίος το κοινοποιεί στον Πρόεδρο της Α'βάθμιας Επιτροπής Ε Π και Π και στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό επίδοσης, προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις στην Επιτροπή εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών. Η τριμελής Α'βάθμια Επιτροπή ΕΠ & Π καλείται από τον Πρόεδρο της, με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος του ΟΠΕΓΕΠ, εντός 20 ημερών από την υποβολή του πρακτικού ελέγχου στον ΟΠΕΓΕΠ. Η Α'βάθμια Επιτροπή ΕΠ & Π έχει την αρμοδιότητα να κρίνει και να επιβάλλει κυρώσεις του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης.

 

5. Η απόφαση της Α'βάθμιας Επιτροπής πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να κοινοποιείται άμεσα, με ευθύνη του ΟΠΕΓΕΠ, στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό επίδοσης καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας. Επίσης στην εν λόγω απόφαση γίνεται μνεία του δικαιώματος προσφυγής στη Β'βάθμια Επιτροπή ΕΠ & Π και της σχετικής προθεσμίας.

 

6. Κατά της απόφασης της Α'βάθμιας Επιτροπής, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της σε αυτόν, στη Β'βάθμια Επιτροπή, η οποία το αργότερο εντός 20 ημερών από τη λήψη προσφυγής, συγκαλείται από τον Πρόεδρο της. Η ένσταση υποβάλλεται στον ΟΠΕΓΕΠ.

 

7. Τα θέματα στην Α'βάθμια και Β'Βάθμια Επιτροπή εισηγούνται οι κατά περίπτωση αρμόδιοι υπάλληλοι του ΟΠΕΓΕΠ.

 

8. Στις συνεδριάσεις της Α'βάθμιας και Β'Βάθμιας Επιτροπής καλείται από τον ΟΠΕΓΕΠ και ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος μπορεί να παρίσταται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο του και να καταθέτει πρόσθετες εξηγήσεις ή στοιχεία για την εξεταζόμενη υπόθεση του. Η γνωστοποίηση της ημερομηνίας και του τόπου συνεδρίασης της Επιτροπής γίνεται με έγγραφο του Προέδρου που επιδίδεται με απόδειξη στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη συνεδρίαση.

 

9. Η απόφαση της Β'βάθμιας Επιτροπής ή η απόφαση της Α'βάθμιας Επιτροπής κατά της οποίας δεν ασκήθηκε ένσταση, καθίσταται οριστική ύστερα από επικύρωση της με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και κοινοποιείται με ευθύνη του ΟΠΕΓΕΠ στον ενδιαφερόμενο καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την εκτέλεση της.

 

10. Σε περίπτωση καταφανούς παράβασης που αφορά την δημόσια υγεία ή εξαπάτηση του καταναλωτικού κοινού, ο πρόεδρος του ΟΠΕΓΕΠ δύναται να ζητά την συνδρομή των αρμόδιων Υπηρεσιών του Δημοσίου προκειμένου να αποσύρονται από την αγορά άμεσα όλα τα προϊόντα της παρτίδας που διαπιστώθηκε το πρόβλημα ή η απάτη. Σε αυτή την περίπτωση, πέραν των όποιων διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση ή σε άλλες διατάξεις, επιβάλλεται η κύρωση της αφαίρεσης από τον παραβάτη της έγκρισης παραγωγής ή και διακίνησης προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης.

 

11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και σε περίπτωση τεκμηριωμένων καταγγελιών ή ύστερα από ελέγχους που διενεργούνται από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, εφ'όσον διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραβάσεις της κείμενης κοινοτικής ή/και εθνικής νομοθεσίας που αφορούν τα καταχωρημένα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα ΠΟΠ ή ΠΓΕ.

 

12.  Η Γραμματειακή υποστήριξη των Επιτροπών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, τα έξοδα λειτουργίας τους και οι αποζημιώσεις των μελών τους, καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΕΓΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 2637/98 (Α'200).

 

Άρθρο 11

Μεταβατικές Διατάξεις

 

1. Οι κατά τόπους Γεωργικές Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων συνεχίζουν να ελέγχουν και να πιστοποιούν τα γεωργικά προϊόντα ή/και τα τρόφιμα που δικαιούνται να φέρουν επί της επισήμανσης τους τις ενδείξεις ΠΟΠ και ΠΓΕ καθώς και το κοινοτικό σύμβολο, το αργότερο επί έξι μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με την κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία, εξαιρουμένων των γαλακτοκομικών προϊόντων για τα οποία το παραπάνω διάστημα καθορίζεται σε τρεις (3) μήνες.

 

2. Εντός του ως άνω οριζόμενου χρονικού ορίου:

2.1  Οι παραπάνω αναφερόμενες Υπηρεσίες διαβιβάζουν τους σχετικούς φακέλους που αφορούν τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ στον ΟΠΕΓΕΠ και συνεργάζονται μαζί του για τα θέματα που αφορούν τα εν λόγω προϊόντα.

2.2 Οι Νομάρχες ορίζουν τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 της παρούσας.

2.3  Ο ΟΠΕΓΕΠ εκπονεί και εκδίδει τους Κανονισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης των καταχωρημένων προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ και εκπονεί τη σήμανση πιστοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο 1.2 της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της παρούσας

Οι εγκρίσεις παραγωγής, μεταποίησης ή/και συσκευασίας που έχουν χορηγηθεί έως και την εκπνοή των προθεσμιών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ισχύουν μέχρι τη λήξη της τρέχουσας παραγωγικής περιόδου, για την οποία έχουν χορηγηθεί, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

 

3. Ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. δύναται να πραγματοποιεί ελέγχους για την τήρηση των όρων παραγωγής, διακίνησης, εμπορίας και επισήμανσης των γαλακτοκομικών προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

 

Άρθρο 12

Γενικές Διατάξεις

 

1. O Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. υποχρεούται το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους να υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας σχηματική έκθεση όσο αναφορά τους ελέγχους των καταχωρημένων προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ καθώς και το μητρώο του άρθρου 7 της παρούσας.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.