ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ1γ/ Γ.Π/οικ 96605/ΦΕΚ2800/Β/4.11.2013

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οίκ. 81025/2013 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 2135/τ.Β'/29-08-2013) «Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

   Έχοντας υπόψη:

 

   1. Το Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/11 τ.Α') «Ανασυγκρότηση φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ, και Άλλες Διατάξεις», άρθρο 43, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

   2. Τον A.N. 2520/1940 (ΦΕΚ 273/40 τ.Α') «περί Υγειονομικών Διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

   3. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/00 τ.Α') «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

   4. Το Ν.3370/2005 (ΦΕΚ 176/τΑ/11-7-2005) «Για την οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές Διατάξεις», όπως ισχύει.

 

   5. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/τ.Α) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

 

   6. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τ.Α') «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

 

   7. Τον Κώδικα τροφίμων, ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσης.

 

   8. Τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 178/2002, 852/2004, 882/2004, 834/2007, 889/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τις τροποποιήσεις αυτών.

 

   9. Την κοινή υπουργική απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ/.Α.31/21220/11 (ΦΕΚ 2496/11 τ.Β) «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ, Θεάτρου και Κινηματογράφου».

 

   10. Την Υ.Δ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967(ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) με ΑΔΑ Β43ΡΘ-ΤΑΦ «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και Άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει.

 

   11. Την κοινή υπουργική απόφαση 64321/Δ4/2008 (ΦΕΚ 1003/τ.Β/30-5-2008) «Περί ανάθεσης λειτουργίας και εκμετάλλευσης των σχολικών κυλικείων, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. ΚΥΑ/111526/Δ4/2010 (ΦΕΚ 1541/τ.Β/15-9-2010».

 

   12. Την Υγειονομική Διάταξη Υ1 γ/Γ.Ποικ.93828/1-8-2006, (ΦΕΚ 1183/31.8.2006/τ.Β'), αναφορικά με κανόνες υγιεινής και καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.

 

   13. Την υπ' αριθμ. ΔΥ1δ/οικ. 112106/28-11-2012 απόφαση συγκρότησης ομάδας εργασίας για την τροποποίηση της Υ.Α ΔΥ1δγ/Γ.Π.οικ.93828/2006.

 

   14. Την από 15/7/2013 αιτιολογημένη εισήγηση των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

 

   15. Την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π οικ. 81025/2013 (ΦΕΚ 2135/τ.Β'/29-08-2013), αναφορικά με κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

   16. Το από 11-10-2013 Ενημερωτικό Σημείωμα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

 

   17. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

 

   Την τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 9 «Επιτρεπόμενα προς πώληση προϊόντα στα σχολικά κυλικεία - καντίνες» της Υγειονομικής Διάταξης με αριθμ. Υ1γ/ΓΠ ΟΙΚ.81025/2013 (ΦΕΚ 2135/Β/29-8-2013) ως εξής:

 

   Α. Το τελευταίο στοιχείο της περίπτωσης 1 «ΦΡΟΥΤΑ -ΛΑΧΑΝΙΚΑ» αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «Συσκευασμένοι φυσικοί χυμοί φρούτων και ομοειδών προϊόντων, χωρίς συντηρητικά και χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε ατομική συσκευασία έως και 330 ml».

 

   Το τέταρτο στοιχείο της περίπτωσης 4 «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ» αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «Επιτρέπεται η διάθεση τυρόπιτας-πίτας λαχανικών σε ατομικές μερίδες των 120 γρ. και με συγκεκριμένες προδιαγραφές:

 

   Α) Η λιπαρή ύλη για τη ζύμη-φύλλο πρέπει να είναι αποκλειστικά από ελαιόλαδο, μαλακή μαργαρίνη ή φυτικά έλαια, όπου το τελικό προϊόν δεν πρέπει να ξεπερνάει το 30 % σε συνολικά λιπαρά και το 0,1% σε trans λιπαρά».

 

   Το πέμπτο στοιχείο της περίπτωσης 4 «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ» αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «Πίτσα με τις παρακάτω προδιαγραφές:

 

   Για τη βάση τα επιτρεπόμενα υλικά είναι αλεύρι, μαγιά, αβγό, γιαούρτι, αλάτι και μυρωδικά βότανα. Απαγορεύεται η χρήση ενισχυτικών γεύσης όπως το γλουταμινικό μονονάτριο. Για τη γέμιση τα επιτρεπόμενα προϊόντα είναι τυρί, τομάτα, πιπεριές, μανιτάρια, κρεμμύδι, καλαμπόκι. Δεν επιτρέπεται η χρήση σάλτσας και αλλαντικών».

 

   Στην περίπτωση 4 «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ» προστίθεται έκτο στοιχείο ως εξής:

 

   «Μπισκότα απλά, χωρίς γέμιση, σε ατομική συσκευασία (έως 60 γραμμάρια) με τις παρακάτω προδιαγραφές:

 

   1. Η περιεκτικότητά τους σε trans λιπαρά να μην υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων.

 

   2. Ανά 100 γραμμάρια προϊόντος: (α) η ζάχαρη να μην υπερβαίνει τα 10 γραμμάρια, (β) τα ολικά λιπαρά να μην υπερβαίνουν τα 10 γραμμάρια, (γ) τα κορεσμένα λιπαρά να μην υπερβαίνουν τα 5 γραμμάρια και (δ) το νάτριο να μην υπερβαίνει τα 0,5 γραμμάρια».

 

   Στην περίπτωση 5 «ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ» προστίθεται ένατο στοιχείο ως εξής:

 

   «Επιτρέπεται η χρήση τυριών όπως αναφέρονται στην περίπτωση 2 "ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ" στοιχείο 5».

 

   Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ.πρωτ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.81025/2013 Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ 2135/τ.Β/29-08-2013)

 

Έναρξη ισχύος

 

   Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.