Υ.Α. 251455/2006 - ΦΕΚ 31/Β'/17.1.2006

Πρόληψη και αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1) Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α'98).

β) Του ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως Ζωοτεχνικών και Κτηνιατρικών Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

γ) Του π.δ. 31/1995 «Θέσπιση μέτρων για την καταπολέμηση της γρίππης των ορνίθων» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/40/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Α25).

 

2. Την υπ' αριθμ. 279719/2004 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή των σχεδίων επείγουσας επέμβασης για τη γρίππη των ορνίθων και την ψευδοπανώλη των πτηνών» (Β1760).

 

3. Την υπ' αριθμ. 309873/2005 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση πρόσθετων μέτρων που αφορούν τη γρίππη των πτηνών και τροποποίηση των αποφάσεων του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπ' αριθμ. 309756/10.10.2005 και 309760/11.10.2005» (Β1654).

 

4. Τις επείγουσες και έκτακτες ανάγκες για πρόληψη και αντιμετώπιση της εξάπλωσης της γρίππης των πτηνών στη χώρα μας.

 

5. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού της οποίας το ύψος δεν μπορεί να καθορισθεί, αλλά θα καλυφθεί από εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:

 

 

1. Τη διάθεση αναγκαίου αριθμού κτηνιάτρων μονίμων αξιωματικών και υπηρετούντων κληρωτών πτυχιούχων κτηνιατρικών σχολών καθώς και αποφοίτων γεωτεχνικών ΑΕΙ - ΤΕΙ ή ισοτίμων των Ζωϊκής Παραγωγής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις Δ/νσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας προκειμένου να συνδράμουν το έργο των κτηνιατρικών υπηρεσιών στην πρόληψη και αντιμετώπιση της γρίππης των πτηνών.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκροτούνται μεικτές ομάδες εργασίας που αποτελούνται από κτηνιάτρους της Γενικής Δ/νοης Κτηνιατρικής του Υπουργείου, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, κτηνιάτρους μονίμους αξιωματικούς Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και μέλη ΔΕΠ Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

3. Τη διάθεση οχημάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την άμεση και ταχεία μεταφορά του απαραίτητου συγκεκριμένου προσωπικού της παραγράφου 2 σε περιοχές που τυχόν απαιτείται άμεση επέμβαση.

 

4. Τα οδοιπορικά και οι εκτός έδρας αποζημιώσεις των υπαλλήλων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των κτηνιάτρων μονίμων αξιωματικών και κληρωτών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας βαρύνουν αντίστοιχα τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού των ως άνω Υπουργείων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί με νόμο.