ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2411.1/07/2003 ΦΕΚ Β/ 850/27.6.2003

 

Οδηγίες/ διαδικασίες για την αντιμετώπιση περιστατικών πλοίων που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης  ή κινδύνου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 20 της Οδηγίας 2002/59-ορισμός περιοχών καταφυγής.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

(α) Το Ν. 743/77 (Α'319) όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 55/98 "Προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος" (Α' 58).

(β) Το Π.Δ. 11/2002 (ΦΕΚ Α' 6).

(γ) Το άρθρο 20 της Κοινοτικής Οδηγίας 2002/59.

(δ) Το άρθρο έβδομο παρ. 2 εδάφιο (α) του Ν. 2252/94 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο τρίτο του Ν. 3100/03 (ΦΕΚΑ'20) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες, 2000".

(ε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο πρώτο

Εγκρίνουμε το Σχέδιο με τίτλο :" Οδηγίες-Διαδικασίες για αντιμετώπιση περιστατικών πλοίων που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου- ορισμός περιοχών καταφυγής"

ΣΧΕΔΙΟ

 

"Οδηγίες-Διαδικασίες για αντιμετώπιση περιστατικών πλοίων που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου- ορισμός περιοχών καταφυγής"

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΛΟΙΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ Η' ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

 

Σε περίπτωση πλοίου ευρισκόμενου σε κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου εξαιτίας θαλασσοταραχής, σύγκρουσης, προσάραξης, διαρροής, βύθισης κλπ, από την οποία προκαλείται ή ενδέχεται να προκληθεί ρύπανση της θάλασσας, την ευθύνη για την αποτροπή, περιορισμό ή εξουδετέρωση της και την καταβολή των σχετικών δαπανών φέρουν οι υπεύθυνοι του πλοίου ή της εγκατάστασης σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12 και 13 του ΠΔ 55/98 (αντίστοιχα άρθρα Ν. 743/77).

Παράλληλα όμως απαιτείται ανάλογη κινητοποίηση της αρμόδιας Διεύθυνσης (ΔΠΘΠ). Όπως είναι φυσικό το ΕΚΣΕΔ, δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια και τυχόν ανάγκη διάσωσης των επιβαινόντων στο πλοίο, προβαίνει όμως παράλληλα δια μέσω του αρμόδιου Α/Ξ χειριστή για θέματα ΠΘΠ (ΑΓΚ) και στις εξής ενέργειες:

Ενέργειες ΥΕΝ/ΑΓΚ

α) Τηλεφωνική επικοινωνία με την κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή, καθώς και με τις γειτονικές προς την περιοχή του κινδυνεύοντας πλοίου Λιμενικές Αρχές για ετοιμότητα εξοπλισμού και μέσων που διαθέτουν για παροχή συνδρομής εφόσον απαιτηθεί.

β) Αποστολή σήματος προς τους υπευθύνους του πλοίου (πλοίαρχο, πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια εταιρεία) σύμφωνα με το μνημόνιο ενεργειών πρόληψης/ αντιμετώπισης της ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών (υπόδειγμα ΡΥΠΑΝΣΗ 8 του μνημονίου ενεργειών) με σκοπό:

* Την εξακρίβωση της ποσότητας και του είδους των μεταφερόμενων φορτίων, των πετρελαιοειδών καυσίμων και των λοιπών ρυπογόνων ουσιών.

* Τον έλεγχο των στοιχείων του ασφαλιστικού οργανισμού Ρ & I CLUB του πλοίου (πιστοποιητικού ασφάλισης αστικής ευθύνης του πλοιοκτήτη για ζημιές ρύπανσης από πετρελαιοειδή).

*  Την επισήμανση των υποχρεώσεων των υπευθύνων του πλοίου για άμεση λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου, για την αποφυγή πρόκλησης ρύπανσης της θάλασσας.

γ) Ενημέρωση ιεραρχικά του Δ/ντού ΠΘΠ και σε περιπτώσεις εγκατάλειψης πλοίου, αίτησης ή απαίτησης περιοχής καταφυγής ή πρόκλησης ή επαπειλούμενης σοβαρής ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος (όπως προβλέπεται από το ΠΔ 11/2002 που απαιτείται η ενεργοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης), ενεργοποίηση της Ομάδας Διαχείρισης Περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης (Ο.Δ.Π.Ε.Α), που προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας, κατόπιν εντολής Α/Λ.Σ.

δ) Ενημέρωση των εμπλεκόμενων Λιμενικών Αρχών σε περίπτωση μεταβολής των αρχικών πληροφοριών.

ε) Τήρηση γραμματειακής υποστήριξης της Ο.Δ.Π.Ε.Α.

στ) Να συνδράμει στο έργο της Ο.Δ.Π.Ε.Α.

ζ) Επίσης ο Α.Γ.Κ. μετά από εντολή Διευθυντού Π.Θ.Π. ή της Ο.Δ.Π.Ε.Α. προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:

* Ενημέρωση γειτονικών Κρατών σε περιπτώσεις περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από τα οποία είναι δυνατόν ή ενδέχεται να προσβληθεί η περιοχή άσκησης των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων.

* Αίτηση για αποστολή υλικοτεχνικής βοήθειας από Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από το Περιφερειακό Κέντρο Καταπολέμησης Ρύπανσης της Μεσογείου (REMPEC), εφόσον αυτό απαιτηθεί, μετά από εισήγηση ΥΕΝ/ΔΠΘΠ και αποδοχή της ιεραρχίας του YEN.

* Αν συνεκτιμώντας τα γεγονότα και την κατάσταση, διαπιστώνεται ότι επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης ρύπανσης ή καθυστέρηση των επιβαλλόμενων ενεργειών πρόληψης αυτής από μέρους των υπευθύνων του πλοίου, θα αποστέλλεται σήμα όπως το υπόδειγμα "ΡΥΠΑΝΣΗ 9" μνημονίου ενεργειών πρόληψης/ αντιμετώπισης της ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών προς την αρμόδια Λιμενική Αρχή (ή και τις παραπλήσιες αυτής) με το οποίο θα ζητείται από τη Λιμενική Αρχή η κινητοποίηση και των παράκτιων εγκαταστάσεων της περιοχής της, που διαθέτουν υλικά, μέσα και προσωπικό για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης. Το παραπάνω σήμα θα κοινοποιείται και προς ΥΕΝ/ΔΕΜΕΜ για ανάλογη εξασφάλιση ετοιμότητας, προκειμένου επέμβει εφόσον απαιτηθεί, μετά από σχετική έγκριση ΔΠΛΣ Α' - ΔΠΘΠ.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΕΝ/ΕΚΣΕΔ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ Η' ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Πλοίο σε δυσχερή θέση θεωρείται κάθε πλοίο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:

(Ι) Ο Πλοίαρχος ή Κυβερνήτης, δηλώνει ότι υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας στο πλοίο, πλην όμως όχι σε τέτοια έκταση που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κατάσταση κινδύνου. Οι λόγοι που μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια ενός πλοίου συνήθως είναι:

* Βλάβη στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του πλοίου (σύστημα πρόωσης, πηδαλιουχίας, black out κλπ).

* Σύγκρουση, προσάραξη, πυρκαγιά, εισροή υδάτων, μετατόπιση φορτίου, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οποιοσδήποτε άλλος λόγος που κατά την κρίση του Πλοιάρχου ή του Κυβερνήτη επηρεάζει την ασφάλεια του πλοίου σε τέτοιο βαθμό που να μην αποτελεί κίνδυνο για τους επιβαίνοντες και το πλοίο.

(II) Εκδηλώνεται πρόβλημα υγείας του Πλοιάρχου ή του Κυβερνήτη, χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει την ασφάλεια των επιβαινόντων.

(III) Λαμβάνονται πληροφορίες που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η λειτουργική ικανότητα του πλοίου ή του σκάφους έχει μειωθεί, όχι όμως σε τέτοια έκταση που να εξελιχθεί σε κατάσταση κινδύνου.

(IV) Εκδηλώνεται ή απειλείται πειρατεία στο πλοίο ή ένοπλη επίθεση.

Πλοίο σε κίνδυνο θεωρείται κάθε πλοίο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:

(Ι) Ο Πλοίαρχος ή Κυβερνήτης, δηλώνει ότι υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας στο πλοίο και κρίνεται απαραίτητη η εγκατάλειψη του.

(II) Ο Πλοίαρχος ή Κυβερνήτης ή άλλο άτομο επί του πλοίου έχει πρόβλημα υγείας και αυτό επηρεάζει την ασφάλεια των επιβαινόντων.

(Ill) Λαμβάνονται πληροφορίες που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η λειτουργική ικανότητα ενός σκάφους μειώθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι πιθανή μια κατάσταση κινδύνου.

Αρμόδιος για να κρίνει την κατάσταση του πλοίου:

Ο μόνος αρμόδιος για να κρίνει εάν το πλοίο βρίσκεται σε κατάσταση δυσχερούς θέσεως ή κινδύνου είναι ο Πλοίαρχος ή ο Κυβερνήτης του σκάφους και σε περίπτωση αδυναμίας αυτού ο νόμιμος αντικαταστάτης του. Σε μικρά σκάφη (π.χ. ιστιοπλοϊκά, μικρά τουριστικά κλπ) τα οποία διακυβερνώνται μόνο από ένα άτομο, σε περίπτωση αδυναμίας αυτού, η κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου μπορεί να δηλωθεί από τους λοιπούς επιβαίνοντες του σκάφους.

Μοναδική περίπτωση κατά την οποία το ΥΕΝ/ΕΚΣΕΔ θεωρεί ότι το πλοίο βρίσκεται σε κάποια από τις εν λόγω καταστάσεις χωρίς αυτό να δηλωθεί από το ίδιο το πλοίο, είναι όταν λαμβάνει σχετικές πληροφορίες από άλλες πηγές (παραπλέοντα πλοία, πλοιοκτήτρια εταιρία κλπ) και οι συνεχείς προσπάθειες επικοινωνίας με το πλοίο είναι χωρίς αποτέλεσμα, είτε είναι τόσο εμφανής η δυσχερής κατάσταση του πλοίου ώστε η διαβεβαίωση του Πλοιάρχου ή του Κυβερνήτη σχετικά με την καλή του κατάσταση να θεωρείται εσφαλμένη ή ψευδής.

Ο Πλοίαρχος ή Κυβερνήτης του πλοίου είναι ο μόνος αρμόδιος να κρίνει το είδος της βοήθειας που επιθυμεί να του παρασχεθεί και σε περίπτωση υπογραφής συμφωνίας για επιθαλάσσια αρωγή, να επιλέξει την εταιρεία και το είδος της συμφωνίας που θα προσυπογράψει.

Ενέργειες ΥΕΝ/ΕΚΣΕΔ για πλοία σε δυσχερή θέση :

Ο πρωταρχικός σκοπός του ΥΕΝ/ΕΚΣΕΔ στην περίπτωση που ένα πλοίο βρίσκεται σε δυσχερή θέση, είναι να θέσει σε ετοιμότητα και συναγερμό τα κατάλληλα μέσα και να συντονίσει αποτελεσματικά την επιχείρηση παροχής συνδρομής. Προς επίτευξη αυτού του στόχου προβαίνει στις κατωτέρω ενέργειες:

*  Τηρεί συνεχή επικοινωνία με τον Πλοίαρχο ή Κυβερνήτη και λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν το πλοίο (κατασκευαστικά στοιχεία, μέσα επικοινωνίας, είδος φορτίου, αριθμό επιβαινόντων, κατάσταση πλοίου, επικρατούσες καιρικές συνθήκες, το είδος του κινδύνου που αντιμετωπίζει κλπ.). Παράλληλα ενημερώνεται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη για το αν επιθυμεί συνδρομή και το είδος αυτής.

* Θέτει σε επιφυλακή την αρμόδια Λιμενική Αρχή της περιοχής ή και τις όμορες Λιμενικές Αρχές εάν αυτό απαιτείται.

*  Σε περίπτωση που εξαιτίας του συμβάντος (π.χ. σύγκρουση, προσάραξη κλπ) ενδέχεται να δημιουργηθεί ή έχει δημιουργηθεί θαλάσσια ρύπανση, ενημερώνεται τηλεφωνικά η ΔΠΘΠ (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) ή ο ΑΓΚ (κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες) για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες.

*  Ενημερώνει τα παραπλέοντα πλοία και τα ναυαγοσωστικά γραφεία για το περιστατικό, τις δυνατότητες επικοινωνίας του πλοίου και διαβιβάζει το σχετικό αίτημα για παροχή ρυμούλκησης εφόσον υπάρχει.

*  Ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΓΕ-ΕΘΑ και του ΓΕΝ (ΕΘ/ΚΕΠΙΧ και ΓΕΝ/ΚΕΠΙΧ) οι οποίες ενδεχομένως να εμπλακούν ενεργά στην περίπτωση που αυτό απαιτηθεί.

* Εάν ο ΑΑΝ εκτιμήσει ότι λόγω των επικρατουσών δυσμενών καιρικών συνθηκών, ή της ολιγωρίας Πλοιάρχου/ Εταιρείας, υπάρχει πιθανότητα μετάπτωσης του περιστατικού σε κατάσταση κινδύνου, τότε αποστέλλει σήμα στον Πλοίαρχο και του επισημαίνει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής έντυπου σήματος αυτό μπορεί να διαβιβαστεί και ραδιοτηλεφωνικά. Επίσης μπορεί να ζητήσει από το ΕΚΣΕΔ/ΠΑ να θέσει σε ετοιμότητα κατάλληλο αεροπορικό μέσο για την ταχύτερη δυνατή παροχή συνδρομής εάν απαιτηθεί.

* Ενημερώνεται, κατά την κρίση του ΑΑΝ και του ΑΕ ο Τμηματάρχης ΔΑΝ/Β'. Στη συνέχεια και εάν αυτό κριθεί σκόπιμο μετά τον Τμηματάρχη ΔΑΝ/Β', ακολουθεί ενημέρωση του Δ/ντη της ΔΑΝ και της Ιεραρχίας του YEN.

* Τηρεί συνεχή επαφή με τους εκπροσώπους της εταιρείας και ανταλλάσσει πληροφορίες για ειδικότερα θέματα που αφορούν το πλοίο. Ζητά την αποστολή μέσω FAX του "ARRANGEMENT PLAN" και του "CREW LIST", εφόσον δε πρόκειται για επιβατηγό πλοίο και του "PASSENGER LIST", στο οποίο αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία των επιβατών.

* Σε περίπτωση που το περιστατικό αφορά πλοίο ξένης σημαίας με επιβαίνοντες αλλοδαπούς ναυτικούς, ενημερώνει σημαντικά:

(i) To RCC της σημαίας του πλοίου (σε περίπτωση που η σημαία του πλοίου δεν διαθέτει RCC ή άλλη αρμόδια Αρχή για ναυτιλιακά θέματα, δηλωμένη στο Admiralty List of Radio Signals Volume 5, το σήμα αποστέλλεται μέσω ΥΠ.ΕΞ/Ε3 προς τη Διπλωματική Αρχή της σημαίας του πλοίου στην Ελλάδα).

(ιι) Το ΥΠ.ΕΞ. προς ενημέρωση των αρμοδίων Διπλωματικών ή Προξενικών Αρχών στην Ελλάδα (εφόσον δεν έχει ενημερωθεί ως ανωτέρω).

* Ανάλογα με την εξέλιξη του συμβάντος συνεχίζει την ενημέρωση των παραπλεόντων πλοίων, με τη διαβίβαση τροποποιητικών σημάτων μέσω των επίγειων σταθμών μετάδοσης (OLYMPIA RADIO, NAVTEX κλπ), ή μέσω δορυφορικών κλήσεων (SAR SITREP).

* Τηρεί ειδικό φάκελο για το περιστατικό με όλα τα εκδιδόμενα και λαμβανόμενα σήματα και την εν γένει αλληλογραφία, τον οποίο παραδίδει μετά τη λήξη του συμβάντος στις αρμόδιες κατά περίπτωση Διευθύνσεις του YEN (ΔΕΕΠ, ΔΝΕΡ, ΔΑΝ, ΔΠΘΠ) για τις τυχόν δικές τους περαιτέρω ενέργειες.

Ενέργειες ΥΕΝ/ΕΚΣΕΔ για πλοία σε κίνδυνο: Οι ενέργειες του ΥΕΝ/ΕΚΣΕΔ σε περίπτωση που ένα πλοίο βρίσκεται σε κατάσταση κινδύνου αποσκοπούν στην κατά το δυνατό συντομότερη κινητοποίηση των σωστικών μέσων και τον αποτελεσματικό συντονισμό της επιχείρησης διάσωσης. Προς επίτευξη αυτού του στόχου το ΥΕΝ/ΕΚΣΕΔ:

* Τηρεί συνεχή επικοινωνία με τον Πλοίαρχο ή Κυβερνήτη του πλοίου και λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν το πλοίο (κατασκευαστικά στοιχεία, μέσα επικοινωνίας, είδος φορτίου, αριθμό επιβαινόντων,   κατάσταση   πλοίου,   επικρατούσες   καιρικές συνθήκες, το είδος του κινδύνου που αντιμετωπίζει κλπ).

* Κινητοποιεί άμεσα την αρμόδια Λιμενική Αρχή της περιοχής του συμβάντος ή και τις όμορες Λιμενικές Αρχές, εάν αυτό απαιτείται, για να συνεισφέρουν ανάλογα με τα μέσα και το προσωπικό που διαθέτουν.

* Ενημερώνει τα παραπλέοντα πλοία και τα ναυαγοσωστικά γραφεία για το συμβάν καθώς και για τις δυνατότητες επικοινωνίας του κινδυνεύοντας πλοίου.

*  Σε περίπτωση που εξαιτίας του συμβάντος (π.χ. σύγκρουση, προσάραξη κλπ) ενδέχεται ή έχει δημιουργηθεί θαλάσσια ρύπανση, ενημερώνεται τηλεφωνικά η ΔΠΘΠ (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) ή ο ΑΓΚ (κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες) για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες.

*  Αναλόγως της φύσης του περιστατικού και εφόσον κριθεί αναγκαίο, ζητά από το ΕΚΣΕΔ/ΠΑ να θέσει σε ετοιμότητα και να διαθέσει κατάλληλο αεροπορικό μέσο και παράλληλα την διάθεση πολεμικού πλοίου από το ΕΘ/ΚΕ-ΠΙΧ όταν αυτό απαιτείται.

*  Ενημερώνεται, κατά την κρίση του ΑΑΝ και του ΑΕ ο Τμηματάρχης ΔΑΝ/Β'(ή ο αναπληρωτής του). Στη συνέχεια και εάν αυτό κριθεί σκόπιμο από τον Τμηματάρχη ΔΑΝ/Β', ακολουθεί ενημέρωση του Δ/ντή ΔΑΝ και της Ιεραρχίας YEN.

*  Επιδιώκει τη συνεχή παρακολούθηση του πλοίου με κάθε πρόσφορο μέσο (Ναυτικά /Αεροπορικά παρατηρητήρια, Στρατιωτικά φυλάκια, VTMIS, άλλα παραπλέοντα πλοία κλπ).

* Εφόσον απαιτείται, ενεργοποιεί τη ΜΥΑ/ΛΣ.

* Παρακολουθεί, καταγράφει και συντονίζει τα σωστικά μέσα που σπεύδουν σε βοήθεια, ορίζει τον OSC (on scene commander), καθορίζει τον τρόπο και την περιοχή έρευνας σε κάθε ένα από αυτά και αναπροσαρμόζει τις σχετικές οδηγίες ανάλογα με την εξέλιξη του περιστατικού.

* Τηρεί συνεχή επαφή με τους εκπροσώπους της εταιρείας και ανταλλάσσει πληροφορίες για ειδικότερα θέματα που αφορούν το πλοίο. Ζητά την αποστολή μέσω FAX του "ARRANGEMENT PLAN", και του "CREW LIST" εφόσον δε πρόκειται για επιβατηγό πλοίο και του "PASSENGER LIST" στο οποίο αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία των επιβατών.

* Σε περίπτωση που το περιστατικό αφορά πλοίο ξένης σημαίας με επιβαίνοντες αλλοδαπούς ναυτικούς, ενημερώνει σηματικά:

(i) To RCC της σημαίας του πλοίου (σε περίπτωση που η χώρα της σημαίας του πλοίου δεν διαθέτει RCC ή άλλη αρμόδια Αρχή για ναυτιλιακά θέματα, δηλωμένη στο Admiralty List of Radio Signals Volume 5, το σήμα αποστέλλεται μέσω ΥΠ.ΕΞ/Ε3 προς τη Διπλωματική Αρχή της χώρας της σημαίας του πλοίου στην Ελλάδα).

(ιι) Το ΥΠ. ΕΞ. προς ενημέρωση των αρμοδίων Διπλωματικών ή Προξενικών Αρχών στην Ελλάδα (εφόσον δεν έχει ενημερωθεί ως ανωτέρω).

* Ανάλογα με την εξέλιξη του συμβάντος συνεχίζει την ενημέρωση των παραπλεόντων πλοίων, με τη διαβίβαση όταν απαιτείται τροποποιητικών σημάτων μέσω των επίγειων σταθμών μετάδοσης (OLYMPIA RADIO, NAVTEX κλπ), ή μέσω δορυφορικών κλήσεων (SAR SITREP).

* Τηρεί ειδικό φάκελο για το περιστατικό με όλα τα εκδιδόμενα και λαμβανόμενα σήματα και την εν γένει αλληλογραφία, τον οποίο παραδίδει μετά την λήξη του συμβάντος στις αρμόδιες κατά περίπτωση Διευθύνσεις του YEN για τις τυχόν δικές τους περαιτέρω ενέργειες.

Μείζον περιστατικό:

Ορισμός. Σαν Μείζον Περιστατικό ή Περιστατικό Μεγάλης Κλίμακας χαρακτηρίζεται κάθε περιστατικό κατά το οποίο κινδυνεύει ή απειλείται με κίνδυνο μεγάλος αριθμός επιβαινόντων σε πλοίο/ σκάφος, για τη διάσωση των οποίων θα απαιτηθούν σωστικά μέσα πέραν των συνήθως χρησιμοποιουμένων και παράλληλα κρίνεται απαραίτητη η εμπλοκή και άλλων φορέων για την επιτυχή αντιμετώπιση του.

Ο τρόπος αντιμετώπισης αυτών των περιστατικών δεν διαφέρει από αυτόν που ακολουθείται για τα συνήθη περιστατικά όσον αφορά τη λογική ακολουθία και τη σειρά των εκτελούμενων ενεργειών.

Η διαφορά έγκειται στην απαιτούμενη ενίσχυση του ΥΕΝ/ΕΚΣΕΔ με πρόσθετο προσωπικό, τη σειρά της ενημέρωσης των εμπλεκομένων προσώπων και την ευθύνη λήψης των σχετικών αποφάσεων. Ειδικότερα σε περιπτώσεις μείζονος περιστατικού:

* Η ενημέρωση της Ιεραρχίας, σχετικά με την εκδήλωση του περιστατικού, θα γίνεται μόνον από τον ΑΕ με την ακόλουθη σειρά: Τμηματάρχης ΔΑΝ Β', Διευθυντής ΔΑΝ, Επόπτης ΕΚΣΕΔ, Β' Υπαρχηγός, Α' Υπαρχηγός και Αρχηγός ΛΣ.

* Δεσμεύεται σαν δίαυλος επικοινωνίας των εμπλεκόμενων μονάδων ο δίαυλος 16 του VHF, ενώ ακολούθως ορίζονται και άλλοι δίαυλοι επικοινωνίας ανάλογα με τον αριθμό των μέσων και τις τηλεπικοινωνιακές τους δυνατότητες.

* Ορίζεται OSC πλοίο (στα αρχικά στάδια μπορεί να είναι η Λιμενική Αρχή ή και το κινδύνευαν πλοίο) και τηρείται επικοινωνία σε συνεχή ανοικτή γραμμή.

* Καθορίζεται ο συγκεκριμένος ναυτικός χάρτης επί του οποίου θα αναλύεται το περιστατικό και ο οποίος θα πρέπει να είναι ο ίδιος (εάν είναι εφικτό) με αυτόν που χρησιμοποιεί ο OSC.

* Καταγράφονται σε πίνακα τα πλοία/ σκάφη που συμμετέχουν στην επιχείρηση, η ώρα έναρξης της εμπλοκής ενός εκάστου, καθώς και οι δυνατότητες επικοινωνίας τους (VHF, τηλέφωνα, δορυφορικές επικοινωνίες).

* Ενισχύεται το ΥΕΝ/ΕΚΣΕΔ με επιπλέον ΑΑΝ και ΒΑΑΝ, ο αριθμός των οποίων θα είναι ανάλογος των εμπλεκομένων σωστικών μέσων έτσι ώστε να αντιστοιχούν μέχρι (5) εμπλεκόμενα σωστικά μέσα ανά ζεύγος ΑΑΝ/ΒΑΑΝ.

* Ο κάθε ΑΑΝ θα έχει την ευθύνη του συντονισμού μιας ομάδας πλοίων διάσωσης που του έχει ανατεθεί, συνεπικουρούμενος από έναν ΒΑΑΝ και θα κρατά ενήμερο τον Α. Ε. ο οποίος θα έχει τη γενική εποπτεία όλων των πλοίων διάσωσης.

* Θα υπάρχει επίσης ένα ζεύγος ΑΑΝ/ΒΑΑΝ οι οποίοι θα έχουν ως αρμοδιότητα την δέσμευση πρόσθετων πλοίων και την ένταξη τους στις ήδη υπάρχουσες ομάδες.

* Κάθε μισή ώρα από την εκδήλωση του περιστατικού θα διακόπτεται κάθε είδους δραστηριότητα από πλευράς ΑΑΝ και θα γίνεται ολιγόλεπτη σύσκεψη υπό την εποπτεία του ΑΕ με την παρουσία Τμηματάρχη ΔΑΝ Β' και Διευθυντή ΔΑΝ ώστε να γίνεται αλληλοενημέρωση για την μέχρι τότε εξέλιξη του περιστατικού και παράλληλα να αποφασίζονται οι περαιτέρω ενδεδειγμένες ενέργειες.

* Ο ΑΕ συντονίζει, εποπτεύει κατευθύνει και επιβλέπει τους ΑΑΝ και τους ΒΑΑΝ και παράλληλα συμμετέχει στις ολιγόλεπτες συσκέψεις κάθε μισή ώρα.

* Ο Τμηματάρχης ΔΑΝ/Β' κινητοποιεί, συνεργαζόμενος με τις τοπικές Λιμενικές Αρχές, τους επί μέρους φορείς οι οποίοι θα εμπλακούν στην αντιμετώπιση του συμβάντος. Επίσης παρακολουθεί τα σκάφη που πρόκειται να αποβιβάσουν τους διασωθέντες και συντονίζει την υποδοχή τους στην ξηρά και την περαιτέρω διακομιδή τους σε νοσοκομεία, σταθμούς Α' βοηθειών, ξενοδοχεία κλπ ενώ παράλληλα συγκεντρώνει τα πλήρη στοιχεία τους ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση με αυτά που έχουν δοθεί από την πλοιοκτήτρια εταιρεία.

* Ο Διευθυντής ΔΑΝ επικοινωνεί με την πλοιοκτήτρια εταιρεία την ενημερώνει για την εξέλιξη του περιστατικού και ταυτόχρονα ζητά τις απαιτούμενες κάθε φορά πρόσθετες πληροφορίες. Παράλληλα παρακολουθεί και εποπτεύει τις ενέργειες των ΑΕ, ΑΑΝ και Τμηματάρχη ΔΑΝ-Β'

Ο Επόπτης ΕΚΣΕΔ ενημερώνει ανά τακτικά διαστήματα την Ιεραρχία για την εξέλιξη του περιστατικού και αποτελεί τον σύνδεσμο επικοινωνίας μεταξύ του ΥΕΝ/ΕΚΣΕΔ και των οργάνων ΕΘΚΕΠΙΧ, ΣΔΟ (εφόσον αυτό έχει ενεργοποιηθεί) και ΓΓΠΠ ζητώντας σε περίπτωση που απαιτηθεί ενισχύσεις σε μέσα και προσωπικό. Εισηγείται στην Ιεραρχία του YEN την εφαρμογή του σχεδίου ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ εφόσον αυτό κρίνεται επιβεβλημένο.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σε περίπτωση εκδήλωσης σοβαρού περιστατικού πρόκλησης ρύπανσης της θάλασσας εφαρμόζεται η παρακάτω μεθοδολογία:

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Κατά το σχεδιασμό αντιμετώπισης ενός περιστατικού ρύπανσης επιβάλλεται η εξέταση των ακόλουθων εναλλακτικών δυνατοτήτων δράσης κατά περίπτωση:

α) Περιορισμός του ρυθμού διαφυγής του πετρελαίου στο περιβάλλον από την πηγή πρόκλησης ρύπανσης ή άμεση διακοπή της διαρροής, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό.

β) Καταπολέμηση της πετρελαιοκηλίδας στην ανοικτή θάλασσα.

γ) Συνέχιση παρακολούθησης της κηλίδας, εφόσον δεν υφίσταται κίνδυνος προσβολής ακτών.

δ) Εφόσον συντρέχει περίπτωση προσβολής ακτών και η αρμόδια Λιμενική Αρχή διαθέτει περιορισμένα ή ανεπαρκή μέσα αντιμετώπισης της πετρελαιοκηλίδας, λήψη απόφασης για καταπολέμηση της ρύπανσης στην ανοιχτή θάλασσα ή ανάπτυξη των διαθέσιμων μέσων (πλωτών φραγμάτων) για προστασία των ευαίσθητων περιοχών της ακτογραμμής.

ε) Καθορισμός προτεραιοτήτων για καθαρισμό των ακτών που έχουν προσβληθεί, όταν οι καιρικές συνθήκες είναι απαγορευτικές για την αξιοποίηση του ειδικού εξοπλισμού καταπολέμησης στη θάλασσα.

στ) Ενημέρωση και κινητοποίηση των φορέων υποστήριξης των Λιμενικών Αρχών για την παροχή συνδρομής στην οργάνωση συνεργείων καταπολέμησης όπως προβλέπουν τα κατά περίπτωση Τοπικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης.

Σε περίπτωση ανάγκης για κινητοποίηση του μηχανισμού αντιμετώπισης ενός περιστατικού ρύπανσης που υπερβαίνει τα δεδομένα όρια αρμοδιότητας μιας Λιμενικής Αρχής, μπορεί να ενεργοποιούνται περισσότερα από ένα Τοπικά Σχέδια και να δρα ως Περιφερειακός Συντονιστής ο ιεραρχικά ανώτερος, μεταξύ των εμπλεκόμενων επιμέρους Τοπικών Συντονιστών, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Συντονιστή.

Σε περίπτωση ενεργοποίησης του Τοπικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης ο Τοπικός Συντονιστής:

α) Οφείλει να επιβεβαιώνει σε πρώτη φάση τις σχετικές πληροφορίες το ταχύτερο δυνατόν.

β) Κινητοποιεί τα διαθέσιμα μέσα επιτήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Συντονιστή (εφαρμόζεται πρόγραμμα τακτικής παρατήρησης από πλωτά μέσα και αεροσκάφη του Λιμενικού Σώματος).

γ) Αποστέλλει αναφορά για το περιστατικό ρύπανσης στον Εθνικό Συντονιστή (στοιχεία παρατηρητή, χρόνος εντοπισμού, στοιχεία της περιοχής, διαστάσεις κηλίδας, περιγραφή χαρακτηριστικών πετρελαίου, πληροφορίες για την πηγή πρόκλησης, επικρατούσες καιρικές συνθήκες, αρχική εκτίμηση για το ενδεχόμενο προσβολής ακτών).

δ) Μεριμνά για τη συνεχή επιτήρηση, καταγραφή επί χάρτου της κατάστασης και προσπάθεια πρόβλεψης της κίνησης και της συμπεριφοράς της κηλίδας σε συνεργασία με τα πλωτά και εναέρια μέσα επιτήρησης.

ε) Καθορίζει τη συχνότητα επιτήρησης ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

στ) Μεριμνά ώστε το κέντρο αυτό που θα χρησιμοποιηθεί σαν βάση των επιχειρήσεων καταπολέμησης να διαθέτει υποδομή γραφείων και τηλεπικοινωνιακών μέσων.

ζ) Ενεργοποιεί τα Σχέδια των εμπλεκομένων Λιμενικών Αρχών (σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο).

η) Συγκεντρώνει τα Μέλη της Ομάδας Σχεδίασης στο κτίριο της Λιμενικής Αρχής διασφαλίζοντας προϋποθέσεις διαρκούς επικοινωνίας με τον Εθνικό Συντονιστή.

θ) Ενημερώνει τον υπαίτιο της ρύπανσης και τους κατά νόμο συνυπεύθυνους ή εντεταλμένους και υπενθυμίζει σ' αυτούς την υποχρέωση τους για την άμεση ανάληψη των απαραίτητων ενεργειών/ εργασιών αποτροπής - περιορισμού και καταπολέμησης της ρύπανσης.

ι) Στις περιπτώσεις μικρής εκτάσεως περιστατικών, η καταπολέμηση των οποίων έχει αναληφθεί από τον υπαίτιο ή από εντεταλμένους του, μπορεί να περιορίσει την ενεργοποίηση και εφαρμογή του σχεδίου στην εποπτεία και συντονισμό των εργασιών καταπολέμησης.

ια) Σε περίπτωση άρνησης ή μη επαρκούς ανταπόκρισης των υπαιτίων, αποφασίζει την ενεργοποίηση του σχεδίου.

ιβ) Σε κάθε περίπτωση μπορεί να αποφασίζει για την ενεργοποίηση του σχεδίου ανάλογα με την φύση του συμβάντος απευθείας μετά την αρχική αξιολόγηση των υφιστάμενων πληροφοριών.

ιγ) Συνεργάζεται με τους εκπροσώπους του πλοίου ή της ρυπαίνουσας μονάδας και τους ασφαλιστές για την άμεση και αποτελεσματική ανάληψη όλων των απαραίτητων ενεργειών αποτροπής - περιορισμού και καταπολέμησης της ρύπανσης συντονίζοντας και εποπτεύοντας όλες τις σχετικές εργασίες.

ιδ) Μόλις ληφθεί η απόφαση ενεργοποίησης του σχεδίου τα μέλη της Ομάδας καταπολέμησης καθώς και οι ομάδες καταπολέμησης των συνεργαζόμενων φορέων που πρέπει να ενεργοποιηθούν, καλούνται για ανάληψη υπηρεσίας και ενημερώνει τον Εθνικό Συντονιστή.

ιέ) Μεριμνά ώστε η οργάνωση των Ομάδων και η κατανομή του προσωπικού να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του, για να διασφαλίζεται άρτιος συντονισμός και εποπτεία των εργασιών καταπολέμησης, αν κατά την άποψη του η στελέχωση και δομή των Ομάδων όπως περιγράφονται παραπάνω καθώς και η διαίρεση του προσωπικού σύμφωνα με το Παράρτημα 9 του Τοπικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης (L.C.P) δεν είναι η πλέον ενδεδειγμένη για την περίπτωση.

ιστ) Ζητάει κατά την κρίση του κάθε είδους συνδρομή από την ΜΥΑ, για τη διενέργεια υποβρύχιας επιθεώρησης και συνδρομή στην επιχείρηση πρόληψης και καταπολέμησης της ρύπανσης, όπως επίσης και την αποστολή κλιμακίου επιθεωρητών/ εμπειρογνωμόνων της Διεύθυνσης Εμπορικών Πλοίων (ΔΕΠ) για την επιθεώρηση του πλοίου, τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας και την πλαισίωση της Ομάδας Σχεδίασης. Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των εργασιών καταπολέμησης σε συνεργασία και με τον Εθνικό Συντονιστή.

ιη) Είναι υπεύθυνος για την παροχή βοήθειας σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό και εκτός της περιοχής δικαιοδοσίας του, εφόσον τούτο διαταχθεί από τον Εθνικό Συντονιστή.

ιθ) Οποτεδήποτε είναι δυνατό, ζητάει κατά προτεραιότητα την από αέρος επιτήρηση με αεροσκάφη ή ελικόπτερα του ΛΣ, του ΓΕΑ και των λοιπών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ή και ιδιωτών, κατόπιν συνεννόησης με τον Εθνικό Συντονιστή.

ιι) Πριν να δοθούν εντολές για την εκτέλεση κάθε είδους εργασιών καταπολέμησης, εξετάζει την κατάσταση με κριτήρια: την ασφάλεια του προσωπικού, την διασφάλιση της περιουσίας και την προστασία του περιβάλλοντος.

ικ) Αν η πηγή της ρύπανσης είναι ναυάγιο και η εργασία διακοπής της διαρροής έχει αναληφθεί από εταιρεία ναυαγιαίρεσης, τότε συμμετέχει στις αποφάσεις και συζητήσεις με τους ναυαγιαιρέτες.

ιλ) Αν απειλούνται ταυτοχρόνως περισσότερες από μία ευαίσθητες περιοχές, τότε αποφασίζει σε ποια περιοχή κατά προτεραιότητα θα τοποθετηθεί φράγμα.

ιμ) Αν υπάρχει κίνδυνος ή σημειωθεί προσβολή θαλάσσιων θηλαστικών ή άλλων ειδών, ενημερώνονται με μεριμνά του οι αρμόδιοι φορείς για την ανάληψη της προστασίας και την περίθαλψη τους.

Η καταπολέμηση της ρύπανσης με χρήση Χ.Δ.Ο. μπορεί να εκτελεστεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο ύστερα από άδεια του και κατόπιν συνεννόησης με τη ΔΠΘΠ.

Οι επιχειρησιακές ομάδες επέμβασης με την εκδήλωση του περιστατικού αναλαμβάνουν τις παρακάτω αρμοδιότητες:

(1) Εγκλωβισμό της κηλίδας.

(2) Ανάκτηση πετρελαίου.

(3) Χρήση Χ.Δ.Ο (Χημικών Διασκορπιστικών Ουσιών Πετρελαίου).

(4) Καθαρισμό ακτών.

(5) Προσωρινή εναπόθεση περισυλλεγμένων πετρελαιοειδών καταλοίπων και ρυπανθέντων υλικών.

(6) Τελική διάθεση καταλοίπων.

(7) Καταδυτικές εργασίες.

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III

Ενέργειες σε περιπτώσεις πρόκλησης ρύπανσης της θάλασσας

1. Ο εγκλωβισμός του πετρελαίου και ο περιορισμός της εξάπλωσης του εξετάζονται παράλληλα με τη δυνατότητα απομάκρυνσης της πηγής ρύπανσης, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

2. Ο σκοπός εγκλωβισμού του πετρελαίου είναι ο περιορισμός της εξάπλωσης του και η διευκόλυνση της περισυλλογής του, γι' αυτό και οι συγκεκριμένες εργασίες σχεδιάζονται παράλληλα, σε τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται ικανοποιητικός ρυθμός ανάκτησης των πετρελαιοειδών που έχουν διαφύγει στο περιβάλλον.

3. Η περισυλλογή του εγκλωβισμένου πετρελαίου εκτελείται από τις επιχειρησιακές ομάδες επέμβασης που χρησιμοποιούν συσκευές ανάκτησης πετρελαιοειδών (SKIMMERS, αντλίες κλπ) διαφόρων τύπων.

4. Αν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν οι εργασίες εγκλωβισμού και ανάκτησης του πετρελαίου εκτελούνται στη θάλασσα, διαφορετικά κατά μήκος των ακτών. Οι εργασίες καθαρισμού των ακτών αναλαμβάνονται όταν έχει ολοκληρωθεί σε σημαντικό ποσοστό η ανάκτηση του πετρελαίου από τη θάλασσα και δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος νέας προσβολής αυτών.

5.  Η επιχείρηση εγκλωβισμού - περισυλλογής αρχίζει αφού έχουν εξασφαλισθεί προηγουμένως οι χερσαίοι χώροι προσωρινής αποθήκευσης και τα πλωτά/ χερσαία μέσα μεταφοράς των ανακτωμένων ποσοτήτων πετρελαιοειδών.

6. Ο εγκλωβισμός της κηλίδας εκτελείται από την ομάδα φραγμάτων.

7. Αν υπάρχει κίνδυνος προσβολής των κατά προτεραιότητα προστατευόμενων περιοχών, σύμφωνα με το περιεχόμενο του παρόντος σχεδίου, τότε χρησιμοποιούνται πλωτά φράγματα για την εκτροπή του πετρελαίου σε άλλες λιγότερο ευαίσθητες περιοχές.

8. Η ομάδα καταδυτικών εργασιών μπορεί να χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση, συλλογή και απομάκρυνση των πλωτών φραγμάτων, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

9. Αν ποντισθούν πλωτά φράγματα, είτε για τον εγκλωβισμό της κηλίδας είτε για την προστασία ευαίσθητων περιοχών, πρέπει να επιτηρούνται συνεχώς από κατάλληλο προσωπικό. Τα φράγματα απομακρύνονται μετά την ολοκλήρωση της ανάκτησης του πετρελαίου από τη θάλασσα και μετά από άδεια του Τοπικού Συντονιστή.

10. Ο εγκλωβισμός του διαρρεύσαντος πετρελαίου με πλωτά φράγματα και η ανάκτηση του στη θάλασσα με τη βοήθεια ειδικών αντλιών και μηχανικών διατάξεων (SKIMMERS) είναι κατά κανόνα προτιμότερη από τη χρήση χημικών ουσιών διασκορπισμού της κηλίδας.

11. Μόνο όταν ο εγκλωβισμός της κηλίδας και η περισυλλογή του επιπλέοντος πετρελαίου είναι αδύνατη εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης Χ.Δ.Ο. με κατάλληλα μέσα, αφού ληφθούν υπόψη οι γενικότερες περιβαλλοντικές συνθήκες και οι σχετικές μόνιμες διαταγές (ΜΕ-ΠΘΠ 16η).

12. Πριν την απόφαση για χρήση Χ.Δ.Ο πρέπει να ελεγχθούν τα χαρακτηριστικά του πετρελαίου (ιξώδες, σημείο ροής) και η θερμοκρασία του θαλασσινού νερού και να επιβεβαιωθεί ότι η κηλίδα μπορεί να καταπολεμηθεί με τη μέθοδο αυτή.

13.0 ψεκασμός Χ.Δ.Ο. γίνεται μόνο με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, ενώ γενικά η χρήση των Χ.Δ.Ο πρέπει κατά κανόνα να αποφεύγεται σε κλειστές θάλασσες και σε παράκτιες περιοχές με χαμηλή υδροδυναμική κυκλοφορία.

14. Ο τελικός καθαρισμός των ακτών δεν πρέπει να ξεκινήσει προτού επιτευχθεί η οριστική διακοπή της διαρροής και η σε μεγάλο ποσοστό ανάκτηση του διαρρεύσαντος πετρελαίου και μόνον εφόσον έχει εξασφαλιστεί εκ των προτέρων η διαθεσιμότητα ευκολιών προσωρινής εναπόθεσης-αποθήκευσης, μέσων μεταφοράς και χώρων τελικής διάθεσης των συλλεγόμενων πετρελαιοειδών μιγμάτων, απορριμμάτων και πετρελαιομένων αχρήστων υλικών.

15. Ο καθαρισμός ακτών εκτελείται κυρίως από τους συναρμόδιους ΟΤΑ και τα Λιμενικά Ταμεία της περιοχής του συμβάντος με οργάνωση ομάδας καθαρισμού ακτών με εργατοτεχνίτες που θα προσληφθούν από την περιοχή του συμβάντος σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα εργασιών που εγκρίνεται από τον Τοπικό Συντονιστή και επι-καιροποιείται τακτικά σύμφωνα με τις εξελίξεις. Κάθε συνεργείο θα αποτελείται από 5 έως 10 άτομα με επικεφαλή έμπειρο προϊστάμενο από την ομάδα καθαρισμού ακτών.

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III

Ενέργειες σε περιπτώσεις προσβολής των ακτών

1. Ο Τοπικός Συντονιστής αποφασίζει για τη μέθοδο που θα εφαρμοστεί και την έκταση του καθαρισμού που θα εκτελεστεί, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που περιέχονται στο Εγχειρίδιο Καταπολέμησης Ρύπανσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17) του Τοπικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης (L.C.P). Η απομάκρυνση του συγκεντρωμένου πετρελαίου από τις ακτές των φυσικών κολπίσκων, λιμενίσκων και όρμων διενεργείται με συνεργεία εργατοτεχνιτών, οι οποίοι υποστηρίζονται από κατάλληλα μηχανήματα έργου και ειδικό εξοπλισμό ανάκτησης (αντλίες κενού κλπ).

2. Πριν αποφασίσει τη μέθοδο που θα εφαρμοστεί, συνεκτιμά:

(1) Το είδος και την ποσότητα του πετρελαίου που βρίσκεται στην ακτή.

(2) Το είδος και τις χρήσεις της ακτής.

(3) Το βάθος που έχει εισχωρήσει το πετρέλαιο.

(4) Τη δυνατότητα πρόσβασης στην περιοχή από ξηρά και θάλασσα.

(5)  Την πιθανή επίπτωση στο ευρύτερο οικοσύστημα της ακτογραμμής.

3. Διαπιστώνει την ακριβή εικόνα και το βαθμό προσβολής των ακτογραμμών μόνο κατόπιν επιτόπιας εξέτασης και ελέγχου των ακτών για την ανίχνευση πετρελαίου στο υπόστρωμα των παραλίων.

4. Συνεργάζεται με τον Εθνικό Συντονιστή για τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί ώστε να ληφθούν επιπρόσθετα υπόψη ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), του Περιφερειακού   Κέντρου   Καταπολέμησης  της   Ρύπανσης  στη Μεσόγειο Θάλασσα (REMPEC) καθώς και οι συστάσεις άλλων διεθνών κέντρων που ασχολούνται με συναφή θέματα.

5. Μπορεί να αποφασίζει να μην γίνουν εργασίες καθαρισμού σε κάποια ακτή αλλά αντίθετα να αφεθεί το πετρέλαιο να αποικοδομηθεί με τη φυσική διαδικασία. Μια τέτοια απόφαση θα πρέπει να ληφθεί εφόσον οι συνέπειες του καθαρισμού με μηχανικά μέσα είναι δυσμενέστερες από τη φυσική αποικοδόμηση του παραμένοντος πετρελαίου (όπως σε λιμνοθάλασσες, υδροβιότοπους κλπ).

6. Μπορεί να αποφασίζει για ενίσχυση ορισμένων ομάδων ανακατανέμοντας άτομα που ανήκουν σε ομάδες που έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους και δύνανται να χρησιμοποιηθούν στις εργασίες καθαρισμού άλλων ακτών της περιοχής.

7. Σε συνεργασία με τον Εθνικό Συντονιστή αποφασίζει για την επιστημονική παρακολούθηση της περιοχής του συμβάντος από αναγνωρισμένα ερευνητικά εργαστήρια. Εάν κριθεί σκόπιμο, η εργασία αυτή μπορεί να αρχίσει αμέσως και να εκτελείται παράλληλα με τις εργασίες καταπολέμησης ή να συνεχίζεται και μετά από την ολοκλήρωση τους.

8. Λαμβάνει την απόφαση για τερματισμό των εργασιών καθαρισμού των ακτών ύστερα από σύμφωνη γνώμη των εμπλεκόμενων φορέων της Αυτοδιοίκησης, εφόσον περαιτέρω συνέχιση των εργασιών κριθεί από πλευράς αποτελέσματος ατελέσφορη και επιτευχθεί ο επιθυμητός βαθμός καθαρότητας των παραλίων.

Η Ομάδα σχεδίασης της επιχείρησης, όπως προβλέπεται από το Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες, έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Επιτηρεί την περιοχή του περιστατικού με τα διαθέσιμα πλωτά, χερσαία και εναέρια μέσα - υποτύπωση της κίνησης και της συμπεριφοράς της κηλίδας.

2. Αξιολογεί την κατάσταση από πλευράς πιθανών εξελίξεων. Η εκτίμηση γίνεται με βάση τις ιδιότητες του διαρρεύσαντος πετρελαίου, τις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες (άνεμο, ρεύματα, θερμοκρασίες κλπ) και επικαιροποιείται διαρκώς ενσωματώνοντας όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Για τη διαπίστωση των ιδιοτήτων του πετρελαίου και την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του, εφόσον κριθεί αναγκαίο, λαμβάνονται δείγματα που αποστέλλονται για εξέταση στο πλησιέστερο Κρατικό Εργαστήριο.

3. Επανεκτιμά την κατάσταση με τη λήψη νεότερων στοιχείων για τη θέση και την κατάσταση της κηλίδας.

4. Διασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων μονάδων.

5. Αποφασίζει για τις ενδεικνυόμενες μεθόδους καταπολέμησης.

6. Αποφασίζει για τη διάθεση των πετρελαιοειδών και των ρυπανθέντων απορριμμάτων ή στερεών αχρήστων υλικών που συλλέγονται από τα συνεργεία καθαρισμού.

7. Έχει την επιστημονική παρακολούθηση των επιπτώσεων του περιστατικού.

8. Συνεργάζεται με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

9. Ενημερώνει τον Γ.Γ. της Περιφέρειας και τον Εθνικό Συντονιστή για τα στάδια εξέλιξης και αντιμετώπισης του περιστατικού.

10. Τηρεί τα στοιχεία σχετικά με την αντιμετώπιση του περιστατικού ρύπανσης και των συναφών εξελίξεων.

11. Χειρίζεται νομικά θέματα και ενδεχομένως προετοιμάζει τις απαιτήσεις αποζημίωσης (CLAIMS).

12. Προετοιμάζει την ενημέρωση των εκπροσώπων του ημερήσιου και περιοδικού τοπικού τύπου και των Μ.Μ.Ε.

Πλοίο σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία της οποίας προκαλείται ρύπανση του θαλασσίου περιβάλλοντος υποχρεούται να αναφέρει στην αρμόδια Αρχή του Κράτους τα ακόλουθα:

1. Θέση πλοίου.

2. Καιρικές συνθήκες.

3. Χαρακτηριστικά πλοίου.

4.  Είδος, ποσότητα φορτίου αλλά και κάθε είδος ρυπογόνων ουσιών.

5. Εξοπλισμός πλοίου.

6. Φύση κινδύνου.

7. Διαθέσιμος εξοπλισμός και μέσα καταπολέμησης ρύπανσης πλησίον περιοχής καταφυγής.

8. Ρυθμός διαρροής, φύση και μέγεθος προβλήματος.

9.  Εξέταση ύπαρξης περιβαλλοντικά ευαίσθητων θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών, καθώς και οικονομικά ευπαθών σημείων πλησίον της περιοχής συμβάντος και της πορείας προς την περιοχή καταφυγής.

10. Ασφάλιση πλοίου (είδος, φορέας, ισχύς).

11. Δυνατότητα επιτόπιας παροχής βοήθειας.

12. Εάν το πλοίο παραμένει στην ίδια κατάσταση. Επισημαίνεται ότι η περιοχή καταφυγής δεν θα πρέπει

να θεωρείται η περιοχή επισκευών του πλοίου, αλλά η περιοχή στην οποία μπορεί να προσφερθεί βοήθεια, ώστε να σταθεροποιηθεί η κατάσταση του πλοίου και να πλεύσει αυτό ασφαλώς σε επισκευαστική ζώνη (εξέταση θέματος επισκευής εντός της χώρας).

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης (Ο.Δ.Π.Ε.Α) Διαδικασία σύγκλησης - Καθήκοντα αυτής

1. Η Ο.Δ.Π.Ε.Α συγκαλείται με εντολή του Αρχηγού Λ.Σ στις περιπτώσεις που εκείνος κρίνει αναγκαίο και συνεδριάζει υπό την προεδρία του, ή υπό την προεδρία του Υπαρχηγού που αυτός θα ορίσει.

2.  Στην Ο.Δ.Π.Ε.Α. συμμετέχουν οι Διευθυντές ΔΑΝ -ΔΛΑ - ΔΠΘΠ - ΔΚΕΟ - ΔΜΚ - ΔΛΥ και οι Κλαδάρχες των Κλάδων, στους οποίους υπάγονται οι ανωτέρω Διευθύνσεις. Ανάλογα με τη φύση του περιστατικού και της αναγκαιότητας παρουσίας αυτών, ανωτέρω δύνανται να αντικασταθούν από τους αρχαιότερους Αξιωματικούς των Διευθύνσεων ή τους καθ' ύλην αρμόδιους Τμηματάρχες.

3. Καθήκοντα της Ο.Δ.Π.Ε.Α, είναι τα παρακάτω:

α) Να δέχεται τις αναφορές, γνωστοποιήσεις και συμβουλές (γνωμοδοτήσεις) από τα αρμόδια όργανα του ΙΜΟ για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης πλοίου.

β) Να παρακολουθεί την κατάσταση ενός πλοίου, όταν από τις αναφορές/ γνωστοποιήσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο συνεπάγεται ότι το περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε κατάσταση κατά την οποία το πλοίο να έχει ανάγκη παροχής βοήθειας.

γ) Να λειτουργεί σαν σημείο επαφής μεταξύ του πλοιάρχου και του παράκτιου κράτους, αν η κατάσταση του πλοίου απαιτεί ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του πλοίου και του παράκτιου κράτους, ή σε περίπτωση κινδύνου που μπορεί να οδηγήσει σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

δ) Να παρακολουθεί και να ελέγχει την επιχείρηση διάσωσης πλοίου που βρίσκεται σε ανάγκη και έχει αναληφθεί από ιδιωτικές εταιρείες και να συνεννοείται όπου απαιτείται με τους υπευθύνους του πλοίου και την χώρα σημαίας.

ε) Να δέχεται ενημέρωση/ πληροφόρηση από τους Λιμενάρχες των πλησιέστερων εμπλεκόμενων Αρχών, καθώς και εισηγήσεις αυτών για καταλληλότητα χρήσης περιοχής καταφυγής, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις του Προσαρτήματος Α του Παραρτήματος IV.

στ) Να επιβάλλει την υποχρεωτική συμμόρφωση με τις προαναφερθείσες διαδικασίες, με σκοπό την αποτροπή τόσο της ρύπανσης της θάλασσας, που άμεσα και πρόδηλα απειλείται να προκληθεί από το πλοίο όσο και των τυχόν ζημιών που μπορεί να προκληθούν σ' αυτό σε περίπτωση άρνησης του πλοιάρχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του πλοίου να προβεί σε ενέργειες για τη ρυμούλκηση ή την ναυαγιαίρεσή του.

ζ) Να δίδει τις κατάλληλες οδηγίες, μέσω ΥΕΝ/ΕΚΣΕΔ, προκειμένου το πλοίο να οδηγηθεί στην επιλεγείσα περιοχή καταφυγής, με σκοπό να σταθεροποιηθεί η κατάσταση του.

η) Να ζητεί την αποστολή υλικοτεχνικής βοήθειας από Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από το περιφερειακό κέντρο καταπολέμησης ρύπανσης της Μεσογείου (REMPEC), εφόσον αυτό απαιτηθεί, μετά από εισήγηση ΥΕΝ/ΔΠΘΠ και αποδοχή ιεραρχίας YEN.

θ) Αν συνεκτιμώντας τα γεγονότα και την κατάσταση, διαπιστώνεται ότι επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης ρύπανσης ή καθυστέρηση ανάληψης των επιβαλλόμενων ενεργειών πρόληψης αυτής από μέρους των υπευθύνων του πλοίου, θα αποστέλλεται σήμα όπως το υπόδειγμα "ΡΥΠΑΝΣΗ 9" του μνημονίου ενεργειών πρόληψης/ αντιμετώπισης της ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών προς την αρμόδια Λιμενική Αρχή (ή και τις παραπλήσιες αυτής), με το οποίο θα ζητείται από τη Λιμενική Αρχή η κινητοποίηση και των παράκτιων εγκαταστάσεων της περιοχής της που διαθέτουν υλικά, μέσα και προσωπικό για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης. Το παραπάνω σήμα θα κοινοποιείται και προς ΥΕΝ/ΔΕΜΕΜ για ανάλογη εξασφάλιση ετοιμότητας, προκειμένου επέμβει εφόσον απαιτηθεί, μετά από σχετική έγκριση ΔΠΛΣΑ'-ΔΠΘΠ.

ι) Να εκτιμήσει αν έχουν εξαντληθεί όλες οι προσπάθειες - εντός συγκεκριμένου χρόνου - που έχουν στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων ρύπανσης ή, σε περίπτωση πρόκλησης ρύπανσης, δεν είναι δυνατή η αποτελεσματική αντιμετώπιση της, λόγω θέσης του πλοίου.

ια) Να σταθμίσει, αναλύσει τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις κινδύνων και παραμέτρων που θα προκαλέσει το κινδύνευαν πλοίο, αναφορικά με το εάν αυτό παραμείνει στην ανοικτή θάλασσα, ή θα οδηγηθεί σε περιοχή καταφυγής.

ιβ) Να αξιολογήσει τις συνέπειες, εάν η εισήγηση για μετακίνηση του πλοίου σε περιοχή καταφυγής δεν γίνει αποδεκτή, που θα περιλαμβάνουν τις πιθανές επιπτώσεις / επιδράσεις σε γειτονικά κράτη.

ιγ) Να εισηγείται στην πολιτική Ηγεσία του YEN, η οποία λαμβάνει και την τελική απόφαση, για την αναγκαιότητα μετακίνησης του πλοίου και την ενδεδειγμένη περιοχή καταφυγής.

ιδ) Η Ο.Δ.Π.Ε.Α, παύει να λειτουργεί μετά από εντολή της ιεραρχίας του YEN και εφόσον έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες σταθεροποίησης της κατάστασης του πλοίου.

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV

Προϋποθέσεις που καθορίζουν και ενδυναμώνουν τον χαρακτηρισμό συγκεκριμένων περιοχών ως περιοχών καταφυγής.

1. Καιρικές συνθήκες (άνεμος, κυματισμός).

2. Απουσία ναυτιλιακού κινδύνου (καλώδια, ναυάγια, κίνδυνοι κλπ) ή περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

3. Μορφολογία - ποιότητα βυθού.

4. Απουσία ή και γειτνίαση με ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές και περιοχές μεγάλου οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

5. Προσβασιμότητα ώστε να είναι δυνατή η πλήρης εκμετάλλευση όλου του διατιθέμενου εξοπλισμού ανάκτησης και μετάγγισης φορτίου και καυσίμων αλλά και κάθε είδους ρυπογόνων ουσιών.

6. Δυνατότητα άμεσης μεταφοράς μέσων, υλικών και εξοπλισμού απορρύπανσης από άλλες περιοχές.

7. Δυνατότητα μεταφοράς υλικών επισκευής υφιστάμενων ζημιών.

8. Ενδεχόμενη ύπαρξη λιμενικών διευκολύνσεων (αγκυροβόλια, ναύδετα κ.λ.π.).

9. Ενδεχόμενη ύπαρξη στην περιοχή επισκευαστικών μονάδων.

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV

Ευαίσθητες περιοχές όπως χαρακτηρίσθηκαν με το πρόγραμμα "NATURA 2000" του ΥΠΕΧΩΔΕ A/A    CODE        SITE NAME

1      GR1110007      DELTA EVROU ΚΑΙ DYTIKOSVRAXIONAS

2      GR1130009      LIMNESKAILIMNOTHALASSESTISTHRAKIS

3      GR1150008      ORMOS POTAMIAS-AKR. PYRGOS EOS N.G

4      GR1150009      KOLPOS PALAIOU-ORMOS ELEFTHERON

5      GR1150010      DELTA NESTOU&LIMNOTHALASSESKERAM

6      GR1220002      DELTAAXIOU-LOUDIA-ALIAKMONA-ENRYTE

7      GR1220003      STENA RENTINAS-ENRYTERIPERIOCHI

8      GR1220005      LIMNOTHALASSAAGGELOCHORIOY

9      GR1250004      ALYKIKITROUS-EVRYTERI PERIOCHI

10    GR1260002      EKVOLOSPOTAMOYSTRYMONA

11    GR1270002      OROSITAMOS-SITHONIA

12    GR1270003      CHERSONISOSATHOS

13    GR1270004      LIMNOTHALASSAAGIOYMAMA

14    GR1270005      OROSSTRATONIKON-KORYFISKAMNI

15    GR1270007      AKROTIRIO ELIA-AKROTIRIO KASTRO-EKV

16    GR1270008      PALIOURI-AKROTIRI

17    GR1270009      PLATANITSI-SYKIA: AKR.RIGAS-AKR.a

18    GR1270010      AKROTIRIO PYRGOS-ORMOS KYPSAS-MALAM

19    GR1420004      KARLA-MAVROVOUNI-KEFALOVRYSOVE

20    GR1430001      OROSPILIOKAIPARAKTIATHALASSIAZ

21    GR1430003      SKIATHOS: KOYKOYNARIES ΚΑΙ ENRYTERI

22    GR1430004      ETHNIKO THALASSIO PARKO ALLONISOU

23    GR2110001      AMVRAKIKOS KOLPOS, DELTA LOUROU ΚΑΙ

24    GR2120001      EKVOLES (DELTA) KALAMA

25    GR2140001      EKVOLES ACHERONTA(APOGLOSSA EOS A

26    GR2140003      PARAKTIATHALASSIAZONIAPOPARGAE

27    GR2210001      DYTIKESKAIVORIOANATOLIKESAKTESZ

28    GR2210002      KOLPOS LAGANAZAKYNTHOU (AKR.GERAK

29    GR2210003      NISOISTROFADES

30    GR2220003      ESOTERIKO ARCHIPELAGOS IONIOU (MEGA

31    GR2220004      PARAKTIATHALASSIAZONIAPOARGOSTO

32    GR2220005      DYRIKESAKTESKEFALLINIAS-STENOK

33    GR2230001      LIMNOTHALASSAANTINIOTI (KERKYRA)

34    GR2230002      LIMNOTHALASSA KORISSION (KERKYRA)

35    GR2230003      ALYKILEFKIMIS (KERKYRA)

36    GR2230004      NISOI ΡΑΧΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΑΧΙ

37    GR2230005      PARAKTIATHALASSIAZONIAPO ΚΑΝΟΝΙ

38    GR2240001       LIMNOTHALASSES STENON LEFKADAS (PAL

39    GR2310001       DELTA ACHELOOU, LIMNOTHALASSA MESOL

40    GR2310005      OROSVARASOVA

41    GR2310006      LIMNESVOULKARIAKAISALTINI

42    GR2320001       LIMNOTHALASSA KALOGRIAS, DASOSSTRO

43    GR2320006      ALYKI AIG ΙΟΥ

44    GR2330003      EKVOLES (DELTA) PINEIOU

45    GR2330005      THINES ΚΑΙ PARALIAKO DASOS ZACHAROS

46    GR2330006      LIMNOTHALASSA KOTYCHI, BRINIA

47    GR2330007      PARAKTIATHALASSIAZONIAPOEKR.KY

48    GR2330008      THALASSIA PERIOCHIKOLPOU KYPARISSI

49    GR2420001      OROSOCHI-KAMPOSKARYSTOU-POTAM

50    GR2420004      MEGALO ΚΑΙ MIKRO LIVARI - DELTA XIR

51    GR2420006      SKYROS: OROS KOCHYLAS

52    GR2440002      KOILADA ΚΑΙ EKVOLES SPERCHEIOU - MA

53    GR2450004      PARALIAKIZONIAPO NAFPAKTO EOS ITE

54    GR2510003      AKRONAFLIAKAIPALAMIDI

55    GR2520003      LIMNOTHALASSA MOUSTOU

56    GR2520005      MONI ELONAS ΚΑΙ CHARADRA LEONIDIOU

57    GR2540001      ORIGIDOVOUNI, GAIDOUR

58    GR2540002      PERIOCHI NEAPOLIS ΚΑΙ NISOS ELAFONI

59    GR2540003      EKVOLES EVROTA

60    GR2550003      NISOI SAPIENTZA ΚΑΙ SCHIZA, AKROTI

61    GR2550004      LIMNOTHALASSA PYLOU (DIVARI) ΚΑΙ Ν

62    GR2550005      THINES KYPARISSIAS (NEOCHORI - KYPARI

63    GR2550007      THALASSIOA PERIOCHI STENOYMETHONIS

64    GR3000004      VRAVRONA - PARAKTIATHALASSIA ZONI

65    GR3000005      SOUNIO - NISIDA PATROKLOU ΚΑΙ PARAK

66    GR3000006      YMITTOS-AISTHmKO DASOS KAISARIA

67    GR3000008      ANTIKYTHIRA - PRASSONISI ΚΑΙ LAGOUV

68    GR3000010      NISIDES KYTHIRON : PRASSONISI, DRAGON

69    GR4110001       LIMNOS: CHORTAROLIMNI-LIMNI ALYKI

70    GR4110002      AGIOS EFSTRATIOS ΚΑΙ PARAKTIATHALA

71    GR4110003      LESVOS: DYTIKICHERSONISOS-APOLIT

72    GR4110004      LESVOS: KOLPOS KALLONIS ΚΑΙ CHERSI

73    GR4110005      LESVOS: KOLPOS GERAS, ELOS NTIPIKA

74    GR4120001      SAMOS: PARALIA ALYKI

75    GR4120003      SAMOS: OROS KERKETEFS-MIKRO ΚΑΙ Μ

76    GR4120004      IKARIA - FOURNOI ΚΑΙ PARAKTIA ZONI

77    GR4130001      VOREIA CHIOS ΚΑΙ NISOI OINOUSES ΚΑΙ

78    GR4210001       KASOS ΚΑΙ KASONISIA - EVRYTERITHALAS

79    GR4210002      KENTRIKIKARPATHOS: KARALIMNI-LAS

80    GR4210003      VOREIA KARPATHOS ΚΑΙ SARIA ΚΑΙ PARA

81    GR4210004      KASTELLORIZO ΚΑΙ NISIDES RO ΚΑΙ STR

82    GR4210005      RODOS: AKRAMYTIS, ARMENISTIS, ATTAV

83    GR4210007      ΝΟΤΙΑ NISYROS ΚΑΙ STRONGYLI ΚΑΙ PAR

84    GR4210008      KOS: AKROTIRIO LOUROS - LIMNIPSALI

85    GR4210009      ASTYPALAIA: ANATOLIKO TMIMA, GYRO Ν

86    GR4210010      ARKOI, LEIPSOI, AGATHONISI ΚΑΙ VRAC

87    GR4210011      VRACHONISIANOTIOUAIGAIOU: VELOPOU

88    GR4220001      ANDROS:ORMOSVITALI KAIKENTRIKOS

89    GR4220002      ANAFI:CHERSONISOSKALAMOS-ROUKOU

90    GR4220003      SANTORINI: NEAKAIPALIAKAMENI-P

91    GR4220004      FOLEGANDROSANATOLIKIMECHRIDYTIKI

92    GR4220005      PARAKTIA ZONI DYTIKIS MILOY

93    GR4220006      NISOS POLYAIGOS - KIMOLOS

94    GR4220007      NISOS ANTIMILOS - THALASSIA PARAKTIA

95    GR4220008      SIFNOS: PROFITISILIAS MECHRIDYTIK

96    GR4220009      ΝΟΤΙΑ SERIFOS

97    GR4220010      VOREIODYTIKIKYTHNOS: OROSATHERAS

98    GR4220011      ANATOLIKIKEA

99    GR4220012      VOREIA AMORGOS ΚΑΙ KYNAROS, LEVITHA

100  GR4220013      MIKRES KYKLADES: IRAKLEIA, SCHINOUS

101  GR4220014      KENTRIKI ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ NOXOS: ZEFS ΚΑΙ

102  GR4220017      NISOI DESPOTIKO ΚΑΙ STRONGYLO ΚΑΙ Τ

103  GR4220018      SYROS: OROS SYRINGAS OS PARALIA

104  GR4220019      TINOS: MYRSINI - AKROTIRIO LIVADA

105  GR4220020      NISOS MILOS: PROFITIS ILIASEYRYT

106  GR4310003      NISOS DIA

107  GR4310004      DYTIKAASTEROUSIA(APO AGIOFARAGGO

108  GR4310005      ASTEROUSIA (KOFINAS)

109  GR4320003      NISOS CHRISI

110  GR4320004      MONI KAPSA (FARANGIKAPSA ΚΑΙ GYRO

111  GR4320005      OROS THRYPTIS ΚΑΙ GYRO PERIOCHI

112  GR4320006      VOREIOANATOLIKO AKRO KRITIS: DIONYS

113  GR4320008      NISOS KOUFONISI ΚΑΙ PARAKTIA THALAS

114  GR4330003      KOURTALIOTIKO FARANGI - MONI PREVEL

115  GR4330004      PRASIANO FARANGI - PATSOS - SFAKORY

116  GR4340001      EMERI ΚΑΙ AGRIAGRAMNOUSA-TIGANI

117  GR4340002      NISOS ELAFONISOS ΚΑΙ PARAKTIA THALA

118  GR4340003      CHERSONISOS RODOPOU - PARALIA MALEM

119  GR4340005      ORMOS SOUGIAS - BARDIA - FARAGGI LI

120  GR4340006      LIMNI AGIAS - PLATANIAS - REMA ΚΑΙ

121  GR4340008      LEFKA ORI ΚΑΙ PARAKTIA ZONIA

122  GR4340010      DRAPANO (VOREIOANATOLIKES AKTES)

123  GR4340012      ASFENDOU - KALLIKKRATIS ΚΑΙ PARAKTI

124  GR4340013      NISOI GANDOS ΚΑΙ GAVDOPOULA

125  GR4340015      PARALIA APO CRHYSOSKALITISSA MECHRI

 

ΠAPAPTHMA V

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. Ν. 1844/89 (ΦΕΚ Α 100)

"Κύρωση Σύμβασης για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση και άλλες διατάξεις".

2. Κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 1432.52/93/26-7-1993ΥΕΘΑ-ΥΕΝ

"Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης".

3. Ν. 743/77 (ΦΕΚΑ'319/17-10-77)

"Περί προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων"

4. Ν. 855/78 (ΦΕΚ Α'235/23-12-78)

"Κύρωση Δ.Σ. Βαρκελώνης 1976 - Προστασία Μεσογείου Θάλασσας από ρύπανση κ.λπ."

5. Ν. 2252/94 (ΦΕΚΑ'192/18-11-94)

"Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για - την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο, 1990 - και άλλες διατάξεις"

6. Ν. 3022/02 (ΦΕΚ Α' 144/19-6-02)

"Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύμβασης της Βαρκελώνης του 1976 "Για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση" και των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου του 1980 "Για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές".

7. Π.Δ. 55/98 (ΦΕΚ Α'58/20-3-98) "Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος"

8. Π.Δ. 11/02(ΦΕΚΑ'6/21-01-02)

"Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες"

 

 

Άρθρο δεύτερο

Οι Λιμενικές Αρχές της χώρας καθορίζουν τις περιοχές καταφυγής με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV του άρθρου πρώτου καθώς και τις ιδιαιτερότητες/ ιδιομορφίες της περιοχής δικαιοδοσίας τους.

 

 

Άρθρο τρίτο

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από της δημοσιεύσεως της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.