ΥΑ 236996/2003 ΦΕΚ 727/9.6.2003

 

Τέλη κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και των ελέγχων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π .Δ. 420/1993 (Α/179), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 85/73/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 96/43/ΕΚ του Συμβουλίου .

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 5 παράγραφος 3 του Ν. 2332/1995 "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και άλλες διατάξεις" (Α'181), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν. 2732/1999 (Α/154),

β) του άρθρου 16 παράγραφος 2 του Ν. 2732/1999 " Διεπαγγελματικές οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας" (Α' 154),

γ) του άρθρου 29 Ατού Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (Α' 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α'154) όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 1 παρ. 2 ατού Ν. 2469/1997 (Α'38), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

2. Την 399580/30.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη" (Β/1479).

 

3. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών" (Β' 1485), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

(Άρθρα 1 και 2 Οδηγίας 96/43/ΕΚ).

 

Με την παρούσα απόφαση:

1. Θεσπίζονται τέλη για τη διενέργεια των κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και των ελέγχων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 420/1993 (Α' 179) για τα ζώντα ζώα και για τα ζωικά προϊόντα,

 

2. Συμπληρώνονται οι διατάξεις του Π.Δ. 420/1993 (Α 179), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 85/73/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 96/43/Ε.Κ. του Συμβουλίου (E.E.αρ.L 162 της 1.7.96 σελ. 1) και τον κανονισμό (Ε.Κ.) αριθμ. 807/1999 της Επιτροπής (Ε.Ε. αρ. l.102 της 17.4.1999 σελ. 68).

 

Άρθρο 2

(άρθρο 1 οδηγίας 85/73/ΕΟΚ)

 

ΜΕΡΟΣ Α

 

1. Πατά έξοδα των κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και των ελέγχων των κρεάτων που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Π.Δ. 410(Α'231), του κεφαλαίου II του Π.Δ. 291 (Α'201),του μέρους Ατού Π.Δ. 11/1995 (Α'5) και του Π.Δ. 327/1996 (Α'221), εισπράττονται τα τέλη που καθορίζονται στο παράρτημα Α κεφάλαιο Ι και σύμφωνα με τις λεπτομερείς διατάξεις που καθορίζονται σ' αυτό.

 

2. Πατά έξοδα των κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και των ελέγχων των εισαγομένων κρεάτων και ορισμένων άλλων ειδών κρεάτων που περιλαμβάνονται σης διατάξεις του Π.Δ. 599/1985 (Α'213) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, του κεφαλαίου III του Π.Δ. 291/ 1996 (Α 201), του κεφαλαίου ΙΙΙ του μέρους Ατού Π.Δ. 11/1995 (Α'5) και του παραρτήματος II του Π.Δ. 297/1997 (Α' 213), εισπράττονται τα τέλη που καθορίζονται στο παράρτημα Α κεφάλαιο II και σύμφωνα με τις λεπτομερείς διατάξεις που καθορίζονται σ' αυτό.

 

3. Για τα έξοδα των κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και των ελέγχων των αλιευμάτων που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του μέρους Β κεφάλαιο Ι του Π.Δ. 412/1994 (Α' 232) εισπράττονται τα τέλη που καθορίζονται στο παράρτημα Α κεφάλαιο III τμήμα Ι και σύμφωνα με τις λεπτομερείς διατάξεις που καθορίζονται σ' αυτό.

4. Για τα έξοδα των κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και των ελέγχων των εισαγομένων αλιευμάτων που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του μέρους Β κεφάλαιο II του Π.Δ. 412/1994 (Α' 232), εισπράττονται τα τέλη που καθορίζονται στο παράρτημα Α κεφάλαιο III τμήμα II και σύμφωνα με τις λεπτομερείς διατάξεις που καθορίζονται σ' αυτό.

 

Άρθρο 3

(άρθρο 2 οδηγίας 85/73/ΕΟΚ)

 

Για τα έξοδα των κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και των ελέγχων για την ανίχνευση ορισμένων ουσιών και των καταλοίπων τους στα ζώα και στα ζωικά προϊόντα, που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Π.Δ. 259/1998 (Α' 191) εισπράττονται τα τέλη που καθορίζονται στο παράρτημα Β και σύμφωνα με τις λεπτομερείς διατάξεις που καθορίζονται σ' αυτό.

 

Άρθρο 4

(Άρθρο 3 οδηγίας 85/73/ΕΟΚ)

 

1. Πατά έξοδα των κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και των ελέγχων των ζώντων ζώων που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του μέρους Α του Π.Δ. 308/2000 (Α' 252),του Π.Δ. 35/1995 (Α'31), του κεφαλαίου Ι του Π.Δ. 528/ 1991 (Α' 204), του κεφαλαίου Ι του Π.Δ. 211/1992 (Α' 100), του κεφαλαίου Ι του Π.Δ. 223/1995(Α' 128), του κεφαλαίου Ι του Π.Δ. 184/1996 (Α 137) και του Π.Δ. 344/1997 (Α'233), εισπράττονται τα τέλη που καθορίζονται στο παράρτημα Γ κεφάλαιο Ι.

 

2. Για τα έξοδα των κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και των ελέγχων των εισαγομένων ζώντων ζώων που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του μέρους Β του Π.Δ. 308/2000 (Α' 252), του κεφαλαίου III του Π.Δ. 528/1991 (Α' 204) ,του κεφαλαίου II του Π.Δ. 211/1992 (Α' 100), του κεφαλαίου II του Π.Δ. 223/1995(Α' 128), του κεφαλαίου ΙΙ του Π.Δ. 184/1996 (Α' 137) και του Π.Δ. 344/1997 (Α' 233), εισπράττονται τα τέλη που καθορίζονται στο παράρτημα Γ κεφάλαιο II.

 

Άρθρο 5

(άρθρο 4 οδηγίας 85/73 /ΕΟΚ)

 

1. Για τα έξοδα των κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και των ελέγχων λοιπών εδωδίμων ζωικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Π.Δ. 56/1995 (Α' 210), του μέρους Ατού Π.Δ. 412/1994 (Α' 232),του παραρτήματος ΙΙ του Π.Δ. 297/1997 (Α'213), εισπράττονται τα τέλη που καθορίζονται στο παράρτημα Δ κεφάλαιο Ι.

 

2. Για τα έξοδα των κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και των ελέγχων μη εδωδίμων ζωικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Π.Δ. 243/1993 (Α' 107), του Π.Δ. 316/1990(Α' 109),του Π.Δ. 218/1992 (Α115), του Π.Δ. 184/1996(Α' 137),του παραρτήματος Ι του Π.Δ. 297/1997(Α'213) εισπράττονται τα τέλη που καθορίζονται στο παράρτημα Δ κεφάλαιο II.

 

Άρθρο 6

(άρθρο 5 οδηγίας 85/73/ΕΟΚ)

 

1. Τα τέλη που καθορίζονται στα άρθρα 2,3,4,και 5 υπολογίζονται σύμφωνα με τα στοιχεία κόστους που επιβαρύνουν κάθε κτηνιατρική αρχή ή άλλο εξουσιοδοτημένο φορέα που διενεργεί για λογαριασμό της τους συγκεκριμένους κτηνιατρικούς ελέγχους που προβλέπονται από τις επί μέρους διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα αυτά και ιδίως:

α) την αμοιβή και τις ασφαλιστικές εισφορές του διενεργούντος την επιθεώρηση και τον έλεγχο,

β) τα διοικητικά έξοδα που σχετίζονται με τη διενέργεια των ελέγχων και των επιθεωρήσεων. Στα διοικητικά έξοδα περιλαμβάνονται:

βα) τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής των επιθεωρητών,

ββ) τα έξοδα της δειγματοληψίας και το κόστος των υλικών των επισήμων δειγματοληψιών,

βγ) το κόστος χρήσης καθορισμένων φαρμακευτικών και τεχνικών υλικών,

βδ) το κόστος των επισήμων εργαστηριακών ελέγχων και αναλύσεων,

βε) το κόστος της χορήγησης γνωματεύσεων και πιστοποιητικών,

βστ) το κόστος της τήρησης μητρώων και αρχείων δεδομένων για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους,

βζ) το κόστος της στατιστικής επεξεργασίας του αρχείου δεδομένων,

βη) το κόστος της εκτύπωσης εντύπων και ενημερωτικών φυλλαδίων,

βθ) το κόστος προμήθειας μηχανών γραφείου και αναλώσιμων υλικών γραφείου.

βι) το κόστος των ταχυδρομικών ή άλλων μεταφορικών επιβαρύνσεων.

γ) τα έξοδα που απαιτούνται για τη μετεκπαίδευση των επιθεωρητών.

 

2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση επιστροφή των τελών που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση.

Η κατ' αποκοπή καταβολή του μέσου όρου των τελών που προβλέπεται στα παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ δεν θεωρείται ως έμμεση επιστροφή.

 

3. Από της δημοσιεύσεως της παρούσας απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη είσπραξη χαρτοσήμου, φόρου ή τέλους, για τη διενέργεια κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων, που προβλέπονται από άλλες διατάξεις αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α) και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α). Ωστόσο, δεν θίγονται οι διατάξεις, για αμοιβές παροχής άλλου είδους κτηνιατρικών υπηρεσιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις επί μέρους διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 2,3,4 και 5 της παρούσας. Επίσης, δεν θίγονται οι επί μέρους διατάξεις που άφορου ν τις ασφαλιστικές εισφορές για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων λόγω απώλειας ζώων από επιζωστίες αρμοδιότητας του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).

 

Άρθρο 7

(άρθρο 7 οδηγίας 85/73/ΕΟΚ και άρθρο 1 κανονισμού 807/1999/ΕΚ.)

 

Ο καθορισμός των τελών στα παραρτήματα Α, Β, Γ, και Δ προσδιορίζεται βάσει της αμετάκλητης ισοτιμίας σε ευρώ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθμ. 807/1999 της Επιτροπής.

 

Άρθρο 8

 (άρθρο 9 οδηγίας 85/73/ΕΚ)

 

1. Στους υπόχρεους καταβολής των τελών που καθορίζονται στα παραρτήματα Α, Β, Γ, και Δ, των οποίων οι δραστηριότητες ασκούνται στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους (εξαιρουμένων των νήσων Εύβοιας και Κρήτης), παρέχεται η δυνατότητα καταβολής αυτών:

- συγκεντρωτικά κατά καθορισμένα χρονικά διαστήματα

- μειωμένων κατά 10%

 

2. Απαλλάσσονται της καταβολής κτηνιατρικών τελών ορισμένοι κάτοχοι ζώων, όπως καθορίζεται στο παράρτημα Γ κεφάλαιο Ι παράγραφος 6.

 

Άρθρο 9

Χρόνος διενέργειας κτηνιατρικών επιθεωρήσεων και ελέγχων ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης.

 

1. Η κτηνιατρική επιθεώρηση και ο έλεγχος των ζώων και των ζωικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του μέρους Α και Β του Π.Δ.420/1993(Α179) διενεργείται από τους αρμόδιους επιθεωρητές κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Είναι δυνατόν, να διενεργείται και εκτός των εργάσιμων ημερών και ωρών, εφόσον οι προγραμματισμένες διαδικασίες μιας εγκατάστασης καθιστούν υποχρεωτική την παρουσία επιθεωρητή ή εκτάκτως ζητηθεί με αίτηση του ενδιαφερομένου . Η ωριαία υπερωριακή αποζημίωση παραμένει στο ύψος που προσδιόριζε ως σήμερα το άρθρο 6 του Π.Δ. 40/77.

 

2. Τα τέλη που καθορίζονται στα παραρτήματα Α,Β,Γ και Δ ισχύουν για τις κτηνιατρικές υγειονομικές επιθεωρήσεις και τους ελέγχους που διενεργούνται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Προσαυξάνονται κατά 20% για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους που διενεργούνται από 15:00 έως 22:00 των εργάσιμων ημερών και κατά 40% κατά τις νυκτερινές ώρες από 22:00 έως 07:00 των εργάσιμων ημερών και ολόκληρο το 24ωρο των ημερών αργίας.

 

3. Οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων υποχρεούνται να έχουν αναρτημένους σε εμφανές σημείο του Καταστήματος καταλόγους τελών, για ενημέρωση των συναλλασσομένων ή και να διαθέτουν αυτούς σε κάθε ενδιαφερόμενο ατελώς.

 

Άρθρο 10

Χρόνος διενέργειας των κτηνιατρικών επιθεωρήσεων και των ελέγχων στους ΣΥΚΕ.

 

1. Η κτηνιατρική επιθεώρηση και ο έλεγχος των εισαγομένων ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων διενεργείται στις εγκαταστάσεις των εγκεκριμένων Συνοριακών σταθμών Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), από τους αρμόδιους υπαλλήλους αυτών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Είναι δυνατόν να διενεργείται εκτός των εργάσιμων ημερών και καθ' όλο το 24ωρο, κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης του ΣΥΚΕ, εκ μέρους του ενδιαφερομένου για το φορτίο.

 

2. α) Οι ενδιαφερόμενοι για φορτία ζωικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως εκ των προτέρων το ΣΥΚΕ για την άφιξη των προϊόντων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

β) Οι εισαγωγείς ζώντων ζώων καταγωγής τρίτων χωρών υποχρεούνται να έχουν γνωστοποιήσει μια εργάσιμη ημέρα πριν στο ΣΥΚΕ, όπου πρόκειται να αφιχθούν τα ζώα, υποβάλλοντας εγγράφως, τα απαιτούμενα στοιχεία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

3. Τα τέλη που καθορίζονται στα παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ ισχύουν για τις κτηνιατρικές επιθεωρήσεις και τους ελέγχους στους ΣΥΚΕ, οι οποίοι διενεργούνται εντός των εργάσιμων ημερών και ωρών. Προσαυξάνονται κατά 20% για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους που διενεργούνται από 15:00 έως 22:00 των εργάσιμων ημερών και κατά 40% κατά τις νυκτερινές ώρες από 22:00 έως 07:00 των εργάσιμων ημερών και ολόκληρο το 24ωρο των ημερών αργίας.

 

4. Οι ΣΥΚΕ υποχρεούνται να έχουν αναρτημένους σε εμφανές σημείο του καταλόγους τελών, για ενημέρωση των συναλλασσομένων ή και να διαθέτουν αυτούς σε κάθε ενδιαφερόμενο ατελώς.

 

Άρθρο 11

Ανταποδοτικότητα κτηνιατρικών τελών

 

ΜΕΡΟΣ Β

 

1. Τα τέλη των κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και των ελέγχων που θεσπίζονται στα άρθρα 2 έως 5 της παρούσας έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και των ελέγχων που αποσκοπούν στην προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας και ευζωίας του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.

 

2. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, τα τέλη των κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων κατατίθενται στο εκάστοτε συμβεβλημένο με το Υπουργείο Γεωργίας επίσημο Πιστωτικό Ίδρυμα, σε πίστωση έντοκου λογαριασμού που συνιστάται με την παρούσα, υπέρ της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας στο Κεντρικό Κατάστημα του οικείου Πιστωτικού Ιδρύματος, με τίτλο "κτηνιατρικά τέλη" και αποδίδονται υπέρ της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στα άρθρα 12 έως 22 της παρούσας.

 

Άρθρο 12

Υπόχρεοι καταβολής κτηνιατρικών τελών

 

1. Στην καταβολή τελών κτηνιατρικών επιθεωρήσεων και ελέγχων υπόκειται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, που παράγει, αποθηκεύει, επεξεργάζεται ή χειρίζεται ζώα ή ζωικά προϊόντα σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς:

α) Σφαγή ζώων, τεμαχισμό, τυποποίηση, αποθήκευση και χονδρικό εμπόριο κρεάτων, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 και το Παράρτημα Α, Κεφάλαιο Ι,

β) Εισαγωγή κρεάτων, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 και το Παράρτημα Α, Κεφάλαιο II,

γ) Πρώτη πώληση, επεξεργασία, τυποποίηση, μεταποίηση και αποθήκευση αλιευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 και το Παράρτημα Α, Κεφάλαιο III, Τμήμα Ι,

δ) Εισαγωγή αλιευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 και το Παράρτημα Α, Κεφάλαιο III Τμήμα II,

ε) Εκτροφή ορισμένων ειδών ζώντων ζώων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 και το Παράρτημα Γ, Κεφάλαιο Ι,

στ) Εισαγωγή ζώντων ζώων όλων των ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 και το Παράρτημα Γ, Κεφάλαιο II,

ζ) Εισαγωγή, παραγωγή, πρώτη μεταποίηση, αποθήκευση και χονδρικό εμπόριο λοιπών εδωδίμων προϊόντων ζωικής προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το Παράρτημα Δ, Κεφάλαιο Ι,

η) Εισαγωγή, παραγωγή, πρώτη μεταποίηση, αποθήκευση και χονδρικό εμπόριο λοιπών μη εδωδίμων προϊόντων ζωικής προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 και το Παράρτημα Δ, Κεφάλαιο II.

 

2. Επιπλέον, οι υπόχρεοι καταβολής τελών σύμφωνα με την παράγραφο 1, που ασκούν ορισμένες εμπορικές ή παραγωγικές δραστηριότητες, επιβαρύνονται με το κόστος του εργαστηριακού ελέγχου της ανίχνευσης ορισμένων ουσιών και των καταλοίπων τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 και το Παράρτημα Β.

 

Άρθρο 13

Βεβαίωση κτηνιατρικών τελών

 

1. Τα τέλη των κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και των ελέγχων βεβαιώνονται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές. Εκδίδονται αθεώρητα παραστατικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 16 β του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ) του Π.Δ 186/1992 (Α'84) (και την Α.Υ.Ο.ΠΟΛ 1105/1999). Τα παραστατικά συνίστανται από αριθμημένα τετραπλότυπα έντυπα, σύμφωνα με το Παράρτημα Ε. Καθένα από τα τετραπλότυπα χαρακτηρίζεται από τον προορισμό του: για τον υπόχρεο, για την τράπεζα, για τον επιθεωρητή, στέλεχος·

 

2. Όλα τα τετραπλότυπα συμπληρώνονται και υπογράφονται από τον επιθεωρητή που είναι αρμόδιος για τη διενέργεια της κτηνιατρικής υγειονομικής επιθεώρησης, σύμφωνα με τις τιμές που καθορίζονται στο σχετικό Παράτημα, ενδεχομένως προσαυξημένα ή μειωμένα όπως προβλέπεται στα άρθρα 9 και 10 ή το σχετικό παράρτημα.

Δύο (2) αντίτυπα παραδίδονται στον υπόχρεο, ένα (1) αντίτυπο κρατείται από τον επιθεωρητή και ένα (1) αντίτυπο παραμένει στο στέλεχος που τηρείται στο αρχείο της εκδίδουσας κτηνιατρικής αρχής.

 

3. Κάθε αρμόδια κτηνιατρική αρχή μεριμνά για την εκτύπωση ικανού αριθμού τετραπλοτύπων, ανάλογων με τις ανάγκες των επιθεωρήσεων και των επιθεωρητών. Το σύνολο των τετραπλοτύπων πρέπει να φέρει συνεχόμενο αριθμό αρίθμησης και να καλύπτει όλο το χρόνο.

 

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 3 του Π .Δ 186/1992 (Α' 84) οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων (φορολογικά). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 του Ν. 2859/2000 (Α'248) δεν επιβάλλεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.ΠΑ) στα κτηνιατρικά τέλη και δικαιώματα για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, για την εκπλήρωση της αποστολής τους.

 

Άρθρο 14

Καταβολή κτηνιατρικών τελών από τους υπόχρεους

 

1. Ο υπόχρεος καταθέτει τα βεβαιωθέντα τέλη με ισόποση κατάθεση σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα του συμβεβλημένου Πιστωτικού Ιδρύματος, σε πίστωση του λογαριασμού που αναγράφεται επί του τετραπλότυπου και λαμβάνει  απόδειξη   ισόποσης  κατάθεσης  σύμφωνα  με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.

 

2. Κατά την κατάθεση των τελών, ο ταμίας του οικείου Υποκαταστήματος του Πιστωτικού Ιδρύματος μεριμνά:

α) Για την καταχώρηση του κωδικού της συγκεκριμένης επιθεώρησης για την οποία εισπράττεται το τέλος,

β) Για την καταχώρηση του κωδικού της συγκεκριμένης κτηνιατρικής αρχής η οποία έχει εκδώσει το τετραπλότυπο,

γ) Για την πίστωση του ποσού των τελών στο λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής που αναγράφεται στο τετραπλότυπο,

δ) Για την παρακράτηση ενός (1) αντιτύπου του τετραπλότυπου και τη συσχέτιση του με την αντίστοιχη απόδειξη κατάθεσης.

Το αντίγραφο του τετραπλότυπου που προορίζεται για το Πιστωτικό Ίδρυμα, και η απόδειξη κατάθεσης, διατηρούνται στο οικείο Υποκατάστημα και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τον υπολογισμό και τη δήλωση των εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 15.

 

3. Μετά την κατάθεση, ο υπόχρεος προσκομίζει την απόδειξη κατάθεσης στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή που βεβαίωσε τα τέλη, η οποία την επισυνάπτει στο σχετικό στέλεχος που τηρεί στο αρχείο της και, στη συνέχεια, προβαίνει στην κτηνιατρική υγειονομική επιθεώρηση ή έλεγχο και στην έκδοση του προβλεπόμενου αποτελέσματος, πιστοποιητικού ή βεβαίωσης.

 

4. Κάθε υπόχρεη κτηνιατρική αρχή διατηρεί τα στελέχη των τετραπλότυπων υπολογισμού των τελών και τα παραστατικά κατάθεσης αυτών στο οικείο Υποκατάστημα του Πιστωτικού Ιδρύματος επί πέντε τουλάχιστον έτη και θέτει αυτά στη διάθεση κάθε αρμόδιας εθνικής ή Κοινοτικής Αρχής για τη διενέργεια οικονομικού ελέγχου.

 

5. Απαγορεύεται η καθοιονδήποτε τρόπο άμεση καταβολή χρημάτων στους επιθεωρητές. Τυχόν τέτοια καταβολή δεν συνιστά καταβολή των κτηνιατρικών τελών. Οι τυχόν καταβάλλοντες και λαμβάνοντες κατ' αυτό τον τρόπο διώκονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για τους επιθεωρητές η καταβολή κατ' αυτό τον τρόπο συνιστά και σοβαρό πειθαρχικό αδίκημα προκειμένου περί δημοσίων υπαλλήλων ή σοβαρή παράβαση της σύμβασης προκειμένου περί συμβαλλομένων επιθεωρητών συνεπιφέρουσα την άμεση καταγγελία αυτής, χωρίς αυτό να αποκλείει και άλλες έννομες συνέπειες.

 

Άρθρο 15

Λογιστική παρακολούθηση και διαχείριση κτηνιατρικών τελών

 

1. Το συμβεβλημένο Πιστωτικό Ίδρυμα υποχρεούται να αναπτύξει κατάλληλο μηχανογραφημένο σύστημα παρακολούθησης των εσόδων εκ τελών κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων που επιτρέπει την ανάλυση αυτών κατά Κτηνιατρική Αρχή και δραστηριότητα.

 

2. Εντός των πρώτων δέκα (10) εργασίμων ημερών κάθε μήνα το συμβεβλημένο Πιστωτικό Ίδρυμα ενημερώνει εγγράφως τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας σχετικά με το συνολικό πιστωτικό υπόλοιπο στο λογαριασμό που τηρεί η τελευταία, παρέχοντας ταυτόχρονα αναλυτικά στοιχεία εσόδων που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα ανά κτηνιατρική αρχή και δραστηριότητα.

 

3. Η διαχείριση και ανταποδοτική διάθεση των εσόδων εκ τελών κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων εποπτεύεται, ως προς την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που καθορίζονται στα άρθρα 16,17,18 και 21, από Επιτροπή που συνιστάται στο Υπουργείο Γεωργίας αποτελούμενη:

α) από το Γενικό Διευθυντή Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ή το νόμιμο αναπληρωτή του,

β) από το Διευθυντή Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Γεωργίας ή το νόμιμο αναπληρωτή του,

γ) από το Διευθυντή Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Γεωργίας ή το νόμιμο αναπληρωτή του, και

δ) από το Διευθυντή Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών του Υπουργείου Γεωργίας ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ε) από το Διευθυντή της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) του Υπουργείου Γεωργίας ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

 

Άρθρο 16

Δικαιούχοι κτηνιατρικών τελών και Επιλέξιμες δαπάνες

 

1. Δικαιούχοι των τελών κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων που θεσπίζονται στα άρθρα 2 έως 5, είναι οι κτηνιατρικές αρχές του Υπουργείου Γεωργίας, των Περιφερειών και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και το επιστημονικό, τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό αυτών των αρχών, μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κάθε άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου που είναι επιφορτισμένο με τη διενέργεια και εποπτεία των κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και των ελέγχων, καθώς και το προσωπικό του Υπουργείου Γεωργίας που παρέχει νομική ή και οικονομική υποστήριξη στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας.

 

2. Τα έσοδα εκ των τελών κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων προορίζονται για την κάλυψη των ακόλουθων, ιδίως, δαπανών:

2.1  Αμοιβές, αποζημιώσεις και ασφαλιστικές εισφορές για έκτακτη και υπερωριακή απασχόληση του πάσης φύσεως προσωπικού που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

2.2 Διοικητικά έξοδα που απορρέουν ευθέως από τη διενέργεια των κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων, στα οποία περιλαμβάνονται:

α) Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσιες εκτός έδρας αποζημιώσεις,

β) Δαπάνες επίσημων δειγματοληψιών και κόστος αναλωσίμων υλικών για τη διενέργεια αυτών των δειγματοληψιών,

γ) Δαπάνες κλινικών εξετάσεων, επιδημιολογικών ερευνών και πάσης φύσης κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και κόστος των αναλώσιμων φαρμακευτικών και τεχνικών υλικών που απαιτούνται γι' αυτές,

δ) Κόστος των πάσης φύσης επίσημων εργαστηριακών ελέγχων, δοκιμασιών και αναλύσεων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για αγορά μονίμων υλικών και τεχνικού εξοπλισμού και αγορά αναλωσίμων υλικών και αντιδραστηρίων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργαστηριακών εξετάσεων.

ε) Κόστος έκδοσης των πάσης φύσης πιστοποιητικών, γνωματεύσεων και αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους τήρησης μητρώων και αρχείων, επεξεργασίας δεδομένων, προμήθειας ή και συντήρησης του μόνιμου ηλεκτρονικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και των αναλώσιμων υλικών.

στ) Κόστος τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ταχυδρομικών τελών και ταχυδιανομών για τις ανάγκες άσκησης των κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων.

ζ) Κάθε άλλη δαπάνη που συμβάλλει στην ταχεία και αποτελεσματική διενέργεια των κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και των ελέγχων, εφόσον επαρκούν οι διαθέσιμες πιστώσεις.

2.3. Δαπάνες μετεκπαίδευσης, κατάρτισης και συνεχούς ενημέρωσης των ασκούντων τις κτηνιατρικές υγειονομικές επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, ιδίως μέσω της συμμετοχής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, σε συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες, και της οργάνωσης ενημερωτικών εκστρατειών διάτων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ).

2.4. Δαπάνες διαχείρισης των κτηνιατρικών τελών και τυχόν επιχορήγησης συναφών δραστηριοτήτων του Υπουργείου Γεωργίας ή/και εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας και του εξωτερικού.

 

Άρθρο 17

Συντελεστές κατανομής κτηνιατρικών τελών στους δικαιούχους

 

1.  Ποσοστό 10% επί των ετήσιων εσόδων εκ των τελών κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων, εφόσον τα συνολικά ετήσια έσοδα δεν υπερβαίνουν το ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (15.000.000 ΕΥΡΩ), αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και αποδίδεται στον κρατικό Προϋπολογισμό σύμφωνα με διαδικασία που θα θεσπιστεί στη σύμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 τη ς παρούσας.

Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 15% επί του επιπλέον ποσού, πέραν των δέκα πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (15.000.000 ΕΥΡΩ).

 

2. Ποσοστό μέχρι 2% επί των ετησίων εσόδων εκ των τελών κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχου αποτελεί την αμοιβή του συμβεβλημένου πιστωτικού ιδρύματος και αποδίδεται σε αυτό σύμφωνα με τη διαδικασία που θα θεσπιστεί στη σύμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 20 της παρούσας.

 

3. Ποσοστό 78% επί των ετήσιων εσόδων εκ των τελών κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων κατανέμονται στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές που σχεδιάζουν, διευθύνουν, διενεργούν ή εποπτεύουν αυτούς τους ελέγχους.

 

Άρθρο 18

Απόδοση κτηνιατρικών τελών στους δικαιούχους

 

1. Η απόδοση των εσόδων εκ τελών κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων στους δικαιούχους, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17, γίνεται με τακτικές μεταβιβάσεις πιστώσεων από το λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας στους λογαριασμούς που τηρούν οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές στα κατά τόπους Υποκαταστήματα του συμβεβλημένου Πιστωτικού Ιδρύματος.

 

2. Το ύψος και η σκοπούμενη χρήση των πιστούμενων ποσών υπέρ των κτηνιατρικών αρχών, καθορίζονται με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας που εκδίδονται μετά από εισήγηση της Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3.

 

Άρθρο 19

Δικαιολογητικά και διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων

 

Με τη διαδικασία του άρθρου 5 παράγραφος 3 του νόμου 2332/1995 (Α' 181) όπως αυτή τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 του Ν. 2732/1999 (ΑΙ 54) καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας, τα δικαιολογητικά και ο τρόπος πληρωμής των δικαιούχων των τελών κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων.

 

Άρθρο 20

Αμοιβή του Πιστωτικού Ιδρύματος

 

1. Το συμβεβλημένο Πιστωτικό Ίδρυμα αμείβεται για τις υπηρεσίες που παρέχει για την είσπραξη, λογιστική διαχείριση και κατανομή των τελών κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων που καθορίζονται στην παρούσα με παρακράτηση ποσού μέχρι ποσοστού 2% επί του συνόλου των τελών αυτών.

 

2. Με σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών και Γεωργίας αφενός και του επισήμου Πιστωτικού Ιδρύματος αφετέρου καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις των μερών.

 

Άρθρο 21

Ισολογισμοί - Απόδοση και εκκαθάριση λογαριασμών

(Άρθρο 6 Οδηγίας 85/73/ΕΟΚ)

 

1. Εντός του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, σε συνεργασία με το συμβεβλημένο Πιστωτικό Ίδρυμα, συντάσσει έκθεση εμφανίζουσα τα έσοδα και τις δαπάνες του προηγούμενου ημερολογιακού έτους εκ των τελών των κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων.

 

2. Η οριστική απόδοση και εκκαθάριση των λογαριασμών εσόδων και πληρωμών που προέρχονται από τέλη κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων γίνεται από τις κατά τόπους αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές και τα Υποκαταστήματα του Πιστωτικού Ιδρύματος δύο (2) έτη μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκαν τα υπό εκκαθάριση έσοδα και πληρωμές.

 

Άρθρο 22

Κοινοποίηση στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή -Οικονομικοί έλεγχοι

 

1. Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας μεριμνά και ευθύνεται για την αντιμετώπιση κάθε θέματος σχετικού με τα τέλη των κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της τακτικής ή έκτακτης κοινοποίησης στοιχείων που αφορούν τα τέλη κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συμμόρφωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την Κοινοτική νομοθεσία.

 

2. Για το σκοπό αυτό, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας τηρεί αναλυτικό και μηχανογραφημένο αρχείο εσόδων και δαπανών και έχει απεριόριστη και απολύτως ακώλυτη πρόσβαση σε σχετικά παραστατικά που τηρούνται στις κτηνιατρικές αρχές που ασκούν τους κτηνιατρικούς υγειονομικούς ελέγχους και τις επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της άσκησης τακτικών ή έκτακτων επιτόπιων ελέγχων.

 

3. Το Πιστωτικό Ίδρυμα συνεργάζεται με τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας και συνδράμει αυτή στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2.

 

Αρθρο 23

(παραρτήματα Α, Β, και Γ οδηγίας 85/73/ΕΟΚ)

 

Παρατίθενται κατωτέρω τα παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ και Ε τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και έχουν ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΡΕΑΤΑ

Το τέλος που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, το οποίο επιβάλλεται στα κρέατα των βοοειδών (συμπεριλαμβανομένων των ειδών Bubalus bubalis και Bison bison), χοίρων, αιγοπροβάτων, μονόπλων, πουλερικών, κουνελιών και εκτρεφομένων θηραμάτων που καλύπτονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1994(Α' 231) ,του Π.Δ. 291/1996 (Α' 201) και του μέρους Α του Π.Δ. 11/1995(Α'5), καθορίζεται σύμφωνα μετά στοιχεία κόστους, που αναφέρονται στο άρθρο 6, παρ. 1 ως ακολούθως:

1. Στο σφαγείο.

Πατά έξοδα κτηνιατρικής επιθεώρησης που άφορου ν τις διαδικασίες σφαγής, και υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5, εισπράττονται τα ακόλουθα κατά αποκοπή ποσά:

α) βόειο κρέας:

- ενήλικα βοοειδή: 4,5 ευρώ/ζώο,

- νεαρά βοοειδή: 2,5 ευρώ/ζώο,

β) μόνοπλα/ιπποειδή: 4,4 ευρώ/ζώο

γ) χοίρειο κρέας: ζώα με βάρος σφαγίου,

- κάτω των 25 kg: 0,5 ευρώ/ζώο,

- 25kg και άνω: 1,30 ευρώ/ζώο,

δ) κρέας αιγοπροβάτων: ζώα με βάρος σφαγίου,

- κάτω τω ν 12 kg: 0,175 ευρώ/ζώο,

- 12 έως 18 kg:0,35 ευρώ/ζώο, -άνω των 18 kg :0,5 ευρώ/ζώο, ε) κρέατα πουλερικών:

κατ' αποκοπή στα ακόλουθα επίπεδα:

- για τις κότες και τα κοτόπουλα κρέατος, τα άλλα νεαρά πουλερικά πάχυνσης με βάρος κατώτερο των 2 kg, καθώς και για τις κότες που είναι ακατάλληλες για αναπαραγωγή: 0,01 ευρώ/ζώο

- για τα άλλα νεαρά πουλερικά πάχυνσης, με βάρος σφαγίου ίσο ή ανώτερου των 2kg: 0,02 ευρώ/ζώο

- για τα άλλα ενήλικα πουλερικά βάρους ίσου ή ανώτερου των 5kg: 0,04ευρώ/ζώο.

στ) κρέας κουνελιών και μικροθηραμάτων, φτερωτών και τριχωτών:

-για τα κουνέλια και τα μικροθηράματα, φτερωτά και τριχωτά τα κατ' αποκοπή επίπεδα που προβλέπονται στο σημείο ε).

- για τα ακόλουθα χερσαία θηλαστικά:

- αγριόχοιροι: τα επίπεδα που προβλέπονται στο σημείο γ). Στο κόστος προστίθεται 1 ευρώ/ζώο για το κόστος τριχινοσκοπικής εξέτασης που προβλέπεται από το Π.Δ. 11/ 1995 (Α'5).

- μηρυκαστικά: τα επίπεδα που προβλέπονται στο σημείο δ).

 

2. Στο τεμαχιστήριο

Για τα έξοδα των κτηνιατρικών επιθεωρήσεων και των ελέγχων που αφορούν τις εργασίες τεμαχισμού που αναφέρονται ιδίως στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο Β του Π.Δ. 410/1994(Α' 231) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο Β του Π.Δ. 291/1996(Α' 201) εισπράττεται: κατ' αποκοπή ποσό 3 ευρώ ανά τόνο κρέατος που εισάγεται σε ένα εργαστήριο τεμαχισμού. Το ποσό αυτό προστίθεται στα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω.

Όταν οι εργασίες τεμαχισμού πραγματοποιούνται στην εγκατάσταση, στην οποία λαμβάνεται το κρέας, τα ποσά που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος μειώνονται κατά 55%.

 

3. Στις ψυκτικές αποθήκες και κεντρικές αγορές χονδρικής πώλησης.

Για τα έξοδα των κτηνιατρικών επιθεωρήσεων και των ελέγχων του κρέατος που αποθηκεύεται - συντηρείται σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1 σημείο Δ του Π.Δ. 410/1994(Α'231) και του άρθρου 3, παράγραφος 1 σημείο Γ του Π.Δ. 291/1996(Α' 201) εισπράττεται κατ' αποκοπή ποσό 1,5 ευρώ ανά τόνο κρέατος που εισάγεται στο χώρο αποθήκευσης ή χονδρικής πώλησης.

 

4. Τα κατ' αποκοπή ποσά που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, προσαυξάνονται κατά 10% για μια συγκεκριμένη εγκατάσταση, στη ν περίπτωση που διαπιστώνονται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- αυξημένα έξοδα επιθεώρησης λόγω ιδιαίτερης ανομοιογένειας των ζώων προς σφαγή ως προς την ηλικία, το μέγεθος, το βάρος και την υγεία,

- αυξημένος χρόνος αναμονής και λοιπή απώλεια χρόνου για το προσωπικό επιθεώρησης λόγω ανεπαρκούς προγραμματισμού από την εγκατάσταση των παραδόσεων ζώων ή λόγω τεχνικών ανεπαρκειών και βλαβών, παραδείγματος χάρη σε παλαιές εγκαταστάσεις,

- συχνή καθυστέρηση των σφαγών, παραδείγματος χάρη λόγω ανεπαρκούς προσωπικού σφαγείων, που έχει ως συνέπεια τη μειωμένη απασχόληση του προσωπικού επιθεώρησης,

- αύξηση των εξόδων λόγω μετακινήσεων σε ορισμένες ειδικές ώρες,

-  απώλεια χρόνου λόγω συχνής αλλαγής ωραρίου των σφαγών, για την οποία δεν ευθύνεται το προσωπικό επιθεώρησης,

-  συχνές διακοπές της σφαγής λόγω απαραίτητων μέτρων καθαρισμού και απολύμανσης,

- διεξαγωγή επιθεώρησης σε ζώα τα οποία κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη σφάζονται εκτός του καθορισμένου ωραρίου σφαγής,

Το ύψος των προσαυξήσεων του κατ' αποκοπή επιπέδου του τέλους περικόπτεται εφόσον απαλειφθούν οι λόγοι επιβολής του.

 

5. Τα κατ' αποκοπή ποσά που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 περικόπτονται κατά 5% και μέχρι 55% στην περίπτωση που για μια συγκεκριμένη εγκατάσταση, διαπιστώνονται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ύπαρξη ελαχίστου αριθμού σφαγών ημερησίως που να επιτρέπει προγραμματισμένη απασχόληση του κατάλληλου προσωπικού επιθεώρησης,

- ο αριθμός σφαζόμενων ζώων πρέπει να είναι σταθερός επιτρέποντας ορθολογική απασχόληση του προσωπικού επιθεώρησης με τον προγραμματισμό των παραδόσεων ζώων,

- αυστηρή οργάνωση και προγραμματισμός της επιχείρησης, καθώς και ταχεία διεξαγωγή των σφαγών ώστε να επιτρέπεται η άριστη χρησιμοποίηση των επιθεωρητών,

- δεν πρέπει να υπάρχει χρόνος αναμονής ή απώλεια χρόνου για το προσωπικό επιθεώρησης,

-  εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ομοιογένειας των ζώων προς σφαγή ως προς την ηλικία, το μέγεθος, το βάρος και την υγεία.

 

6. α)Τα τέλη που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 3 εισπράττονται, κατά περίπτωση, στο σφαγείο, το εργαστήριο τεμαχισμού και την ψυκτική αποθήκη. Βαρύνουν το φορέα λειτουργίας ή τον ιδιοκτήτη που εκτελεί τις προαναφερθείσες εργασίες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ανακτήσουν το τέλος που κατέβαλαν για την εν λόγω εργασία από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου εκτελέσθηκε η εργασία.

β)Όταν ο κτηνιατρικός έλεγχος ζώντων πουλερικών πραγματοποιείται στην εκμετάλλευση προέλευσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 291/1996(Α'201), εισπράττεται στην εκμετάλλευση προέλευσης ποσό ύψους 20% των κατ' αποκοπή ποσών που καθορίζονται στην παράγραφο 1 σημείο ε).

γ)Στην περίπτωση εγκαταστάσεων που πραγματοποιούν διάφορες εργασίες παραγωγής εισπράττεται άπαξ και σε ένα μόνο τόπο, ένα συνολικό τέλος το οποίο περιλαμβάνει τα διάφορα ποσά.

δ) Εάν το εισπραττόμενο στο σφαγείο τέλος καλύπτει το σύνολο των εξόδων επιθεώρησης που προβλέπεται στο σημείο α), δεν εισπράττεται τέλος στο εργαστήριο τεμαχισμού και στην ψυκτική αποθήκη.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ

 

Το τέλος που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 ,το οποίο επιβάλλεται στα κρέατα βοοειδών (συμπεριλαμβανομένων των ειδών Bubalus bubalis και Bison bison), χοίρων, αιγοπροβάτων, μονόπλων, πουλερικών, θηραμάτων και ορισμένων άλλων ειδών κρεάτων που καλύπτονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 599/1985 (Α' 213) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, του κεφαλαίου III του Π.Δ. 291/1996 (Α' 201), του κεφαλαίου III του μέρους Α του Π.Δ. 11/1995 (Α' 5),του παραρτήματος II του Π.Δ. 297/1997(Α' 213),τα οποία κατάγονται από τρίτη χώρα, αφικνούνται σε ένα Συνοριακό σταθμό Κτηνιατρικού Ελέγχου και ανεξαρτήτως τελωνειακού καθεστώτος, προορίζονται να εισέλθουν στο έδαφος της χώρας, καθορίζεται ως ακολούθως:

1. Για τα έξοδα της κτηνιατρικής επιθεώρησης και του ελέγχου κρεάτων καταγωγής τρίτων χωρών, εισπράττεται κατ 'αποκοπή ποσό 5 ευρώ ανά τόνο (με κόκαλα) με ελάχιστο ποσό 30 ευρώ ανά παρτίδα.

2. Για τα έξοδα της κτηνιατρικής επιθεώρησης και του ελέγχου στις εισαγωγές κρεάτων καταγωγής Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με το παράρτημα VIII, σημείο Β, παράγραφος II της απόφασης 97/131/ΕΚ του Συμβουλίου (E.E.ap.L. 57 της 26.2.97 σελ.1) εισπράττεται κατ' αποκοπή 1,5 ευρώ ανά τόνο, με ελάχιστο ποσό 30 ευρώ ανά παρτίδα και μέγιστο 350 ευρώ ανά παρτίδα.

3. Το τέλος που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 βαρύνει τον εισαγωγέα ή τον εκτελωνιστή του και η καταβολή του αποδεικνύεται με την κατάθεση των παραστατικών στο Συνοριακό σταθμό Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ).

4. Τα εισπραττόμενα σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο τέλη διατίθενται για τους σκοπούς και σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζεται στο μέρος Β της παρούσας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΤΜΗΜΑ Ι

 

Κτηνιατρικά τέλη που επιβάλλονται στα αλιευτικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του κεφαλαίου Ι του μέρους Β του Π.Δ. 412/1994 (Α'232).

Το τέλος που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, καθορίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία κόστους που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. Ι ως ακολούθως:

1. α) Για τα έξοδα επιθεώρησης που απορρέουν από τους επίσημους ελέγχους οι οποίοι προβλέπονται στο κεφάλαιο V σημείο II του παραρτήματος Β του Π.Δ. 412/1994 (Α' 232), εισπράττεται τέλος που καθορίζεται σε 1 ευρώ ανά τόνο

αλιευτικών προϊόντων και σε 0,5 ευρώ ανά τόνο περάτων 50 τόνων. Το τέλος εισπράττεται κατά την πρώτη διάθεση στην αγορά, εκτός αν έχει ήδη καταβληθεί κατά την εκφόρτωση και βαρύνει πάντοτε τον πρώτο αγοραστή. Για τα τέλη αυτά καταβάλλεται προκαταβολή με βάση τις πωλήσεις τουλάχιστον ενός μηνός και γίνεται εκκαθάριση στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα.

β) Κατά παρέκκλιση του σημείου α) το τέλος που εισπράττεται για τα είδη του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3703/85 της Επιτροπής δεν μπορεί να υπερβεί τα 50 ευρώ ανά εκφόρτωση .

γ) Η είσπραξη του προβλεπόμενου στο σημείο α) τέλους δεν προδικάζει την είσπραξη του τέλους που προβλέπεται στην παράγραφο 2 σε περίπτωση μεταγενέστερης μεταποίησης των αλιευτικών προϊόντων.

2. α) Για τα έξοδα επιθεώρησης που απορρέουν από τους επίσημους ελέγχους που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το σημείο Ι του Κεφαλαίου V, του παραρτήματος Β του Π.Δ. 412/1994 (Α' 232) και τους επισήμους ελέγχους που προβλέπονται στο σημείο II του εν λόγω κεφαλαίου, εισπράττεται τέλος το οποίο καθορίζεται σε 1 ευρώ και εισπράττεται για κάθε τόνο αλιευτικών προϊόντων που εισάγονται σε μια εγκατάσταση στην οποία γίνεται παρασκευή ή και μεταποίηση τέτοιων προϊόντων προερχόμενων από αλιευτικό πλοίο-εργοστάσιο.

β) Σε περίπτωση επιθεώρησης αλιευτικού πλοίου στην αλλοδαπή εισπράττεται το πραγματικό κόστος επιθεώρησης.

3. α) Το ποσό του τέλους που προβλέπεται στη παράγραφο 1 α) μειώνεται κατά 15%, εφόσον οι ελεγκτικές διαδικασίες διευκολύνονται από:

- την κατάταξη φρεσκότητας ή και μεγέθους που πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΟΚ) 103/ 76 και (ΕΟΚ) 104/76.

- την ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων πρώτης πώλησης ιδίως σε ιχθυαγορά ή σε αγορά χονδρικής πώλησης.

β) Το ποσό του τέλους που προβλέπεται στη παράγραφο 2 α) μειώνεται κατά 15% όταν:

- οι εργασίες παρασκευής ή μεταποίησης πραγματοποιούνται σε μέρος όπου γίνεται επίσης και η πρώτη πώληση ή η μεταποίηση,

- για μια συγκεκριμένη εγκατάσταση, εφόσον οι συνθήκες λειτουργίας και οι παρεχόμενες από τον αυτοέλεγχο εγγυήσεις επιτρέπουν μείωση του προσωπικού επιθεώρησης.

4. Πατά έξοδα επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις οι οποίες δεν έχουν άλλες δραστηριότητες εκτός από την ψύξη, την κατάψυξη, τη συσκευασία ή την αποθήκευση εισπράττεται τέλος που καθορίζεται σε 0,5 ευρώ ανά τόνο.

5. α) Τα τέλη που αναφέρονται στις παραγράφους 1,2 και 4 εισπράττονται κατά περίπτωση στις ιχθυαγορές ή σε αγορές χονδρικής πώλησης, στις εγκαταστάσεις τυποποίησης ή μεταποίησης, στις ψυκτικές αποθήκες. Βαρύνουν το φορέα εκμετάλλευσης ή τον ιδιοκτήτη εγκατάστασης που εκτελεί τις εν λόγω εργασίες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ανακτήσουν το τέλος που κατέβαλλαν για την εν λόγω εργασία από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου εκτελέστηκε η εργασία.

β) Στην περίπτωση εγκαταστάσεων που πραγματοποιούν διάφορες εργασίες παραγωγής σε ένα μόνο τόπο, εισπράττεται άπαξ ένα συνολικό τέλος, το οποίο περιλαμβάνει τα διάφορα ποσά.

6 α) Για τα τέλη που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4, καταβάλλεται προκαταβολή με βάση την ποσότητα των εισαγομένων προϊόντων στις χερσαίες εγκαταστάσεις, για διάρκεια τουλάχιστον ενός μηνός και γίνεται εκκαθάριση στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα.

β) Οι γραπτές αποδείξεις καταβολής των τελών τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης τουλάχιστον για 5 χρόνια.

 

ΤΜΗΜΑ II

Κτηνιατρικά τέλη που επιβάλλονται στα αλιευτικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες και περιλαμβάνονται στις διατάξεις του κεφαλαίου II του μέρους Β του Π.Δ. 412 /1994(Α'232).

1.  Για τα έξοδα της κτηνιατρικής επιθεώρησης και του ελέγχου των αλιευτικών προϊόντων, επί αλιευτικού πλοίου με σημαία τρίτης χώρας, που προσεγκίζει λιμάνι εκφόρτωσης της χώρας, εισπράττεται τέλος που καθορίζεται σε κατ' αποκοπή ποσό! ευρώ ανά τόνο και σε 0,5 ευρώ ανά τόνο πέρα των 50 τόνων.

Επιπλέον, εισπράττεται συμπληρωματικό ποσό 1 ευρώ ανά εκφορτωθέντα τόνο για την κάλυψη των εξόδων επιθεώρησης του πλοίου καθώς και των εξόδων εκφόρτωσης.

2.  Πα τα έξοδα της κτηνιατρικής επιθεώρησης και του ελέγχου στα αλιευτικά προϊόντα, εκτός από αυτά που αναφέρονται στη παράγραφο 1, δηλαδή για όλα τα αλιευτικά προϊόντα που υποχρεωτικώς διέρχονται από Συνοριακό σταθμό Κτηνιατρικού Ελέγχου, το τέλος που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4, καθορίζεται στο ελάχιστο κατ' αποκοπή ποσό των 5 ευρώ/τόνο, με ένα ελάχιστο ποσό 30 ευρώ ανά παρτίδα, υπό την προϋπόθεση ότι, πέραν των 100 τόνων, το ελάχιστο κατ' αποκοπή ποσό των 5 ευρώ μειώνεται σε:

-1,5 ευρώ ανά πρόσθετο τόνο για τα αλιευτικά προϊόντα που δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία, πλην της αφαίρεσης των εντοσθίων

-2,5 ευ ρω ανά πρόσθετο τόνο για τα λοιπά αλιευτικά προϊόντα.

3. α) Για τα έξοδα της κτηνιατρικής επιθεώρησης και του ελέγχου στις εισαγωγές αλιευμάτων καταγωγής Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με το παράρτημα VIII, σημείο Β παράγραφος II της απόφασης 97/131/ΕΚ του Συμβουλίου (Ε.Ε. αρ. L 57 της 26.2.97 σελ. 1) καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τόνο, με ελάχιστο ποσό 30 ευρώ ανά παρτίδα και μέγιστο 350 ευρώ ανά παρτίδα.

β) Για τα έξοδα της κτηνιατρικής επιθεώρησης και του ελέγχου στις εισαγωγές αλιευμάτων, που εκφορτώνονται από σκάφη υπό σημαία Γροιλανδίας εφαρμόζεται το ίδιο τέλος με αυτό που καθορίζεται στο τμήμα Ι. Σε περίπτωση μεταγενέστερης μεταποίησης, η είσπραξη του τέλους αυτού δεν προδικάζει την είσπραξη του τέλους που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του τμήματος Ι.

4. Το προβλεπόμενο στις παραγράφους 2 και 3 τέλος βαρύνει τον εισαγωγέα ή τον εκτελωνιστή του και η καταβολή του αποδεικνύεται με την κατάθεση των παραστατικών στο Συνοριακό σταθμό Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ).

5.  Για τα έξοδα της κτηνιατρικής επιθεώρησης και του ελέγχου επί των εισαγομένων ποσοτήτων που εκφορτώνουν τα αλιευτικά που ανήκουν σε μεικτές εταιρείες, καταχωρημένες σύμφωνα με τις οικείες κοινοτικές διατάξεις, εισπράττεται τέλος, που είναι το ίδιο με αυτό που καθορίζεται στη παράγραφο 1 του τμήματος Ι.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 259/1998(Α/191)

1. Πατά έξοδα των κτηνιατρικών ελέγχων ανίχνευσης ορισμένων ουσιών και των καταλοίπων τους, στα ζώντα ζώα και στα ζωικά προϊόντα που καλύπτονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 259/1998 (Α' 191), εισπράττεται τέλος το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 3 καθορίζεται ως ακολούθως:

α) για τα ζώντα ζώα που προορίζονται για σφαγή και τα κρέατα που εμπίπτουν στο παράρτημα Α κεφάλαιο Ι: 1,35 ευρώ ανά τόνο κρέατος,

β) για τα προϊόντα της υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στο παράρτημα Α κεφάλαιο ΙΙΙ:0,1 ευρώ ανά τόνο προϊόντος που διατίθεται στο εμπόριο,

γ) για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα: 0,02 ανά χίλια λίτρα νωπού γάλακτος ως πρώτη ύλη,

δ) για τα προϊόντα αυγών :0,1 ευρώ ανά τόνο,

ε) για το μέλι: 1 ευρώ ανά τόνο.

2. Το προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 τέλος εισπράττεται εξ ολοκλήρου στην επιχείρηση που εντάσσεται στο κύκλωμα παραγωγής:

- σφαγείο για το προβλεπόμενο στη παράγραφο 1 α) τέλος,

- εγκατάσταση επεξεργασίας των προϊόντων για το προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 β) τέλος,

- εγκατάσταση συλλογής νωπού γάλακτος για το προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 γ) τέλος,

- εγκατάσταση επεξεργασίας ή τυποποίησης για τα προϊόντα αυγών και το μέλι.

3. Το προβλεπόμενο τέλος βαρύνει το φορέα εκμετάλλευσης ή τον ιδιοκτήτη των εν λόγω εγκαταστάσεων οι οποίοι ωστόσο έχουν τη δυνατότητα να ανακτήσουν το τέλος που κατέβαλαν από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου εκτέλεσαν τις σχετικές εργασίες.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΤΕΛΗ

ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β ΤΟΥ Π.Δ. 420/1993 (Α'179)

1. Πα τα έξοδα των κτηνιατρικών ελέγχων και τις εξετάσεις ορισμένων ζώων, οι οποίες καθίστανται υποχρεωτικές από την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του παρόντος, εισπράττεται τέλος το οποίο θα καθοριστεί με την εφαρμογή του θεσμού του εξουσιοδοτημένου κτηνιάτρου. Μέχρι την εφαρμογή του θεσμού του εξουσιοδοτημένου κτηνιάτρου, οι ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υποχρεούνται στην καταβολή κατ' αποκοπή τέλους ύψους 30 ευρώ ανά πιστοποίηση.

2. Πα τα έξοδα των κτηνιατρικών ελέγχων και των πιστοποιήσεων που απαιτούνται από την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, στα παρακάτω είδη ζώων εισπράττεται τέλος το οποίο καθορίζεται κατά περίπτωση ως ακολούθως:

α) άλογα ιπποδρόμου και αναπαραγωγής 30 ευρώ ανά πιστοποίηση

άλλα ιπποειδή από 1-10 ζώα 30 ευρώ ανά πιστοποίηση

από 11 και άνω 2 ευρώ ανά ζώο

β) μεγάλα εκτρεφόμενα θηράματα και άλλα ζώα (αγριόχοιροι, ζαρκάδια, ελάφια,κ.λ.π.) 5 ευρώ ανά κεφαλή με ελάχιστο 30 ευρώ ανά πιστοποίηση και μέγιστο 100 ευρώ ανά πιστοποίηση.

γ) σκύλοι-γάτες 30 ευρώ ανά πιστοποίηση

δ) τρωκτικά - γουνοφόρα 30 ευρώ ανά πιστοποίηση

ε) διακοσμητικά πτηνά (τα οποία παραμένουν κάτω από περιορισμό σε ιδιωτικούς χώρους) 50 ευρώ ανά παρτίδα εισαγωγής

- διακοσμητικά πτηνά 30 ευρώ ανά πιστοποίηση στ) ερπετά και αμφίβια 30 ευρώ ανά πιστοποίηση

ζ) ζώα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας 30 ευρώ ανά πιστοποίηση

η) ζώα ενυδρείου - άλλα ασπόνδυλα 30 ευρώ ανά πιστοποίηση

θ) μέλισσες και άλλα έντομα 30 ευρώ ανά πιστοποίηση ι) άλλα είδη ζώων 30 ευρώ ανά πιστοποίηση

 

3. Για τα έξοδα των κτηνιατρικών ελέγχων, την πιστοποίηση και την έγκριση των χώρων και των μέσων μεταφοράς ζώων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π .Δ 308/2000 (Α' 252) και του Π.Δ.344/1997(Α'233), εισπράττεται τέλος το οποίο καθορίζεται ως ακολούθως:

α) για την επιθεώρηση των κέντρων συγκέντρωσης ζώων, που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα 100 ευρώ ανά επιθεώρηση,

β) για την επιθεώρηση των μέσων μεταφοράς ζώων 30 ευρώ ανά μεταφορικό μέσο και επιθεώρηση.

4. α) Το προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 τέλος, βαρύνει εξ ολοκλήρου το φορέα ή ιδιοκτήτη της κτηνοτροφικής ή εμπορικής εκμετάλλευσης ζώων.

β) Το προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 τέλος, βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ενδιαφερόμενο για την πιστοποίηση.

γ) Το προβλεπόμενο στην παράγραφο 3 τέλος, βαρύνει εξ ολοκλήρου το φυσικό ή νομικό πρόσωπο εμπορίας ή μεταφοράς ζώων.

5. Τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1,2 και 3 τέλη, πιστοποιούνται από τον αρμόδιο επιθεωρητή και καταβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο μέρος Β της παρούσας απόφασης. Αντίγραφα των αποδεικτικών καταβολής των τελών επιδεικνύονται πριν από την έκδοση των πιστοποιήσεων στον αρμόδιο επιθεωρητή.

6. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, απαλλάσσονται της καταβολής των κτηνιατρικών τελών οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες ζητούν πιστοποιήσεις για ζώα τα οποία τους ανήκουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

1. Για τα έξοδα της κτηνιατρικής επιθεώρησης σε ότι αφορά τη διαπίστωση της καλής μεταχείρισης των ζώων, την κλινική εξέταση των ζώων, τις διαδικασίες δειγματοληψίας, τους ελέγχους των εγγράφων και την έκδοση των προβλεπομένων πιστοποιήσεων των εισαγομένων από τρίτες χώρες ζώντων ζώων, σύμφωνα με τις διατάξεις του μέρους Δ του Π.Δ 420/1993 (Α179),εισπράττεται το τέλος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος, το οποίο καθορίζεται ως ακολούθως:

α) Ζώα που προορίζονται για άμεση σφαγή ή πάχυνση.

Είδη ζώων: Ιπποειδή, βοοειδή, πρόβατα, αίγες, χοίροι, κουνέλια πουλερικά, θηράματα, εισπράττεται τέλος σε κατ' αποκοπή επίπεδο 5 ευρώ ανά τόνο ζώντος βάρους με ελάχιστο ποσό 30 ευρώ ανά παρτίδα.

Το τέλος αυτό επιβαρύνεται με επί πλέον 1 ευρώ ανά τόνο ζώντος βάρους για κάθε ημέρα παραμονής στις εγκαταστάσεις του ΣΥΚΕ, και πέραν των 24ωρών. Σε περίπτωση αφίξεων- αναχωρήσεων εκτός των εργασίμων ημερών και ωρών, συνυπολογίζονται οι προσαυξήσεις του άρθρου 10.

β) Ζώα που προορίζονται για αναπαραγωγή ή άλλο σκοπό.

- βοοειδή αναπαραγωγής 5 ευρώ ανά ζώο,

- ιπποειδή αναπαραγωγής, άθλησης, εργασίας 10 ευρώ ανά ζώο,

- πρόβατα, αίγες, χοίροι 2 ευρώ ανά ζώο,

- μεγάλα τριχωτά θηράματα 5 ευρώ ανά ζώο, γ) Λοιπά είδη ζώων

- πουλερικά, νεοσσοί και αυγά εκκόλαψης 30 ευρώ ανά 10.000 τεμάχια ή ανά παρτίδα εφόσον είναι μικρότερη των 10.000 τεμαχίων,

- διακοσμητικά πτηνά από 1 μέχρι 1.000 τεμάχια 30 ευρώ ανά παρτίδα, από 1.001 τεμάχια και άνω 50 ευρώ ανά παρτίδα

-  ζώα υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων όλων των ζώντων ιχθύων, 30 ευρώ ανά παρτίδα

- τρωκτικά, λαγόμορφα 30 ευρώ ανά παρτίδα

- μέλισσες και άλλα έντομα 30 ευρώ ανά παρτίδα

- ερπετά και αμφίβια 30 ευρώ ανά παρτίδα

- άλλα ασπόνδυλα 30 ευρώ ανά παρτίδα

- ζώα ζωολογικών κήπων και τσίρκου, 30 ευρώ ανά παρτίδα

- σκύλοι και γάτες εμπορικών αποστολών 5 ευρώ ανά ζώο με ελάχιστο 30 ευρώ ανά παρτίδα και μέγιστο 100 ευρώ ανά παρτίδα,

- μεμονωμένα ζώα συντροφιάς 10 ευρώ ανά ζώο.

Το τέλος για τα ζώα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β) και γ) προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε ημέρα παραμονής στις εγκαταστάσεις του ΣΥΚΕ και πέραν των 24 ωρών. Σε περιπτώσεις αφίξεων - αναχωρήσεων εκτός των εργασίμων ημερών και ωρών συνυπολογίζονται οι προσαυξήσεις του άρθρου 10.

δ) Για τον έλεγχο των οδικών μέσων μεταφοράς των ζώων, ως προς τη συμμόρφωση τους με διατάξεις του Π.Δ. 344/1997(Α'233) και την εφαρμογή των μέτρων απολύμανσης καθορίζεται τέλος 10 ευρώ ανά όχημα και 5 ευρώ για κάθε επιπλέον ρυμουλκούμενο όχημα .

2.  Για τα έξοδα της κτηνιατρικής επιθεώρησης και του ελέγχου στις εισαγωγές ζώων καταγωγής Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με το παράρτημα VIII, σημείο Β, παράγραφος II της απόφασης 97/131/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ ap.L 57 της 26.2.97 σελ 1) εισπράττεται τέλος, το οποίο καθορίζεται σε 5 ευρώ ανά τόνο ζώντος βάρους με ελάχιστο ποσό 30 ευρώ και μέγιστο 350 ευρώ ανά παρτίδα.

3. Το τέλος που προβλέπεται στα σημεία α) β) και γ) της παραγράφου Ι βαρύνει τον εισαγωγέα ή τον εκτελωνιστή του.

Το τέλος που προβλέπεται στο σημείο δ) της παραγράφου 1 βαρύνει τον μεταφορέα.

Η καταβολή των τελών αποδεικνύεται με την κατάθεση των σχετικών παραστατικών στο Συνοριακό Σταθμό Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ).

4. Τα εισπραττόμενα σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο τέλη διατίθενται για τους σκοπούς και σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζεται στο μέρος Β της παρούσας απόφασης.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΔΩΔΙΜΑ ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΤΜΗΜΑ 1.

Το τέλος που αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ. 1 καθορίζεται ως ακολούθως:

1. Για τα έξοδα των κτηνιατρικών επιθεωρήσεων και των ελέγχων οι οποίοι εφαρμόζονται:

- στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Π.Δ.56/1995(Α'45),εισπράττονται τέλη, τα οποία καθορίζονται κατ' αποκοπή σε 0,02 ευρώ ανά 1000 λίτρα γάλακτος ως πρώτης ύλης.

- στα προϊόντα αυγού που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Π.Δ. 433/1991 (Α'163), εισπράττονται τέλη, τα οποία καθορίζονται κατ' αποκοπή σε 0,1 ευρώ ανά τόνο προϊόντος.

- στον κιμά και τα παρασκευάσματα κρέατος που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Π.Δ. 289/1997 (Α' 210), εισπράττονται τέλη, τα οποία καθορίζονται κατ' αποκοπή σε 1 ευ ρω ανά τόνο εισερχομένου κρέατος ως πρώτης ύλης.

- στα δίθυρα μαλάκια που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του μέρους Ατού Π.Δ. 412/1994 (Α'232),εισπράττονται τέλη, τα οποία καθορίζονται κατ' αποκοπή σε 0,2 ευρώ ανά τόνο πρώτης ύλης.

- στα προϊόντα που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του παραρτήματος II του Π.Δ. 297/1997(Α' 213), εισπράττονται τέλη, τα οποία καθορίζονται κατ' αποκοπή σε 0,2 ευρώ ανά τόνο πρώτης ύλης.

2. Το προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 τέλος εισπράττεται εξ ολοκλήρου στην επιχείρηση που εντάσσεται στο κύκλωμα παραγωγής.

3.  Το προβλεπόμενο τέλος βαρύνει το φορέα της εκμετάλλευσης ή τον ιδιοκτήτη των εν λόγω εγκαταστάσεων, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ανακτήσουν το τέλος που κατέβαλαν από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου εκτέλεσαν τις σχετικές εργασίες.

4. α) Για τα τέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καταβάλλεται προκαταβολή με βάση την ποσότητα των εισερχομένων ή εξερχόμενων προϊόντων, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 1, για διάρκεια τουλάχιστον 1 μηνός και γίνεται εκκαθάριση στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα.

β) Οι γραπτές αποδείξεις καταβολής των τελών τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης τουλάχιστον για 5 χρόνια.

 

ΤΜΗΜΑ 2

1. Το τέλος που αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ. 1 για τις εισαγωγές εδωδίμων ζωικών προϊόντων που καλύπτονται από τις ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στο τμήμα 1 παράγραφος 1 του παρόντος παραρτήματος, καθορίζεται σε κατ' αποκοπή ποσό 3 ευρώ ανά τόνο με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ ανά παρτίδα.

2. Το τέλος που επιβάλλεται στις εισαγωγές λοιπών εδωδίμων ζωικών προϊόντων καταγωγής Νέας Ζηλανδίας καθορίζεται στα επίπεδα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του κεφαλαίου II, του παραρτήματος Α.

3. Το τέλος που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 βαρύνει τον εισαγωγέα ή τον εκτελωνιστή του και η καταβολή του αποδεικνύεται με την κατάθεση των παραστατικών στο Συνοριακό Σταθμό Κτηνιατρικού ελέγχου.

4. Τα εισπραττόμενα σύμφωνα με το παρόν τμήμα 2 τέλη διατίθενται για τους σκοπούς και σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζεται στο μέρος Β της παρούσας απόφασης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΑ ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΤΜΗΜΑ 1

Το τέλος που αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ. 2 καθορίζεται ως ακολούθως:

1.  Για τα έξοδα της κτηνιατρικής επιθεώρησης και του ελέγχου οι οποίοι προβλέπονται από το Π.Δ. 243/1993 (Α' 107) και το Π .Δ. 297/1997 (Α' 213) στις εγκαταστάσεις μεταποίησης μη εδωδίμων ζωικών υποπροϊόντων για την παρασκευή μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών για τη διατροφή των ζώων, τετηγμένου ζωικού λίπους για τη διατροφή των ζώων ή για βιομηχανική χρήση, τροφών για σκύλους και για γάτες, παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων, εισπράττεται τέλος το οποίο καθορίζεται στο κατ' αποκοπή ποσό του 0,01 ευρώ ανά τόνο νωπής πρώτης ύλης.

2. Το προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 τέλος εισπράττεται εξ ολοκλήρου στην εγκατάσταση επεξεργασίας των προϊόντων και βαρύνει το φορέα ή τον ιδιοκτήτη της εν λόγω εγκατάστασης.

3. Για τα έξοδα των κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και των ελέγχων στο σπέρμα και στα έμβρυα ζώων που καλύπτονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 316/1990 (Α' 130), του 312/1991 (Α' 109), του Π.Δ. 218/1992 (Α' 115) και του Π.Δ. 184/1996 (Α' 137) εισπράττεται τέλος το οποίο καθορίζεται σε 30 ευρώ ανά επιθεώρηση.

4. Το προβλεπόμενο στο σημείο 3 τέλος εισπράττεται εξ ολοκλήρου στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή και αποθήκευσης και βαρύνει το φορέα ή τον ιδιοκτήτη των εν λόγω εγκαταστάσεων. Του τέλους αυτού απαλλάσσονται οι φορείς του δημοσίου.

 

ΤΜΗΜΑ 2

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΑ ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ι.Για τα έξοδα της κτηνιατρικής επιθεώρησης και του ελέγχου στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες μη εδώδιμα ζωικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Π.Δ. 316/1990(Α130), του Π.Δ. 312/1991 (Α109) του Π.Δ. 218/1992(ΑΊ 15) του Π.Δ. 184/1996(Α137) του παραρτήματος Ι του Π.Δ. 297/1997(Α'213) και του παραρτήματος ΣΤ της απόφασης 93/13/ΕΚ, και ειδικότερα για τα παρακάτω είδη προϊόντων, εισπράττεται τέλος το οποίο καθορίζεται ως ακολούθως:

- επεξεργασμένη ζωική πρωτεϊνη για κατανάλωση από τα ζώα

- γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα (τα οποία δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση)

- οστά και προϊόντα οστών

- κέρατα, προϊόντα κεράτων, οπλές και προϊόντα οπλών,

- πρώτες ύλες για την παρασκευή τροφών για ζώα συντροφιάς

- πρώτες ύλες, αίμα, αιμοπροϊόντα, αδένες και όργανα για φαρμακευτική χρήση

- αιμοπροϊόντα για τεχνική χρήση

- προϊόντα μελισσοκομίας

- κυνηγετικά τρόπαια

- έντερα

- δέρματα

- μαλλιά προβάτων, τρίχες αιγών, τρίχες χοίρων, τρίχες λοιπών ειδών ζώων, πτερά

- σανός, άχυρα

- κόπρος ζώων

- σπέρμα ζώων

- έμβρυα ζώων

- κελύφη σαλιγκαριών

- λοιπά μη εδώδιμα ζωικά προϊόντα

σε κατ' αποκοπή ποσό 1 ευρώ ανά τόνο με ελάχιστο 30 ευρώ ανά παρτίδα και μέγιστο 350 ευρώ ανά παρτίδα.

2. Το τέλος που επιβάλλεται στις εισαγωγές μη εδωδίμων ζωικών προϊόντων καταγωγής Νέας Ζηλανδίας καθορίζεται στα επίπεδα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του κεφαλαίου II του παραρτήματος Α.

3. Το τέλος που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 βαρύνει τον εισαγωγέα ή τον εκτελωνιστή του και η καταβολή του αποδεικνύεται με την κατάθεση των παραστατικών στο Συνοριακό σταθμό Κτηνιατρικού Ελέγχου.

4. Τα εισπραττόμενα σύμφωνα με το παρόν τμήμα 2 τέλη διατίθενται για τους σκοπούς και σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζεται στο μέρος Β της παρούσας απόφασης.

ΤΜΗΜΑ 2

Κωδικοποίηση Δραστηριοτήτων οι οποίες βαρύνονται με κτηνιατρικά τέλη

Κωδικός 101 Προ- και μετά-σφαγήν έλεγχος κρεάτων στα σφαγεία

Κωδικός 102 Έλεγχος κρεάτων σε εγκαταστάσεις τεμαχισμού ή μεταποίησης

Κωδικός 103 Έλεγχος κρεάτων σε ψυκτικούς χώρους και στο χονδρικό εμπόριο

Κωδικός 104 Έλεγχος καταλοίπων σε εδώδιμα προϊόντα ζωικής προέλευσης

Κωδικός 105 Έλεγχος εγχώριων αλιευμάτων

Κωδικός 106 Έλεγχος λοιπών εδωδίμων προϊόντων ζωικής προέλευσης

Κωδικός 107 Έλεγχος μη εδωδίμων προϊόντων ζωικής προέλευσης

Κωδικός 201 Έλεγχος ορισμένων ζώντων ζώων που εκτρέφονται στη χώρα

Κωδικός 202 Πιστοποιήσεις ζώντων ζώων άλλων ειδών

Κωδικός 301 Έλεγχος εισαγομένων κρεάτων

Κωδικός 302 Έλεγχος εισαγόμενων αλιευμάτων

Κωδικός 303 Έλεγχος εισαγομένων λοιπών εδωδίμων προϊόντων ζωικής προέλευσης

Κωδικός 304 Έλεγχος εισαγομένων μη εδωδίμων προϊόντων ζωικής προέλευσης

Κωδικός 305 Έλεγχος εισαγομένων ζώντων ζώων

 

 

Άρθρο 24

Καταργούμενες και συμπληρούμενες διατάξεις

Α. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργούνται:

1. Το άρθρο 20α του Ν.248/1914" περί οργανώσεως της ζωοτεχνικής και κτηνιατρικής υπηρεσίας" (Α110) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 2538/1997 (Α'242).

2. Ο νόμος 6246/1934 "περί ιδρύσεως Δημοσίου Λοιμοκαθαρτηρίου ζώων εν Πειραιεί" καθώς και ο αναγκαστικός νόμος 1653/1939 "περί ιδρύσεως Λοιμοκαθαρτηρίων ζώων και τροποποιήσεων Νόμου 6246" (Α113) και ιδίως των άρθρων 7 και 5 αντίστοιχα αυτών.

3. Το άρθρο 139 του Β.Δ από 26.3.1936 (Α' 174)

4. Το άρθρο 6 του Π.Δ. 40/1977 "περί της κτηνιατρικής επιθεωρήσεως των σφαγίων ζώων και προϊόντων ζωικής προσέλευσης" (Α'18).

5. Το Π.Δ. 405/1987 "καθορισμός των εμβολιαστικών δικαιωμάτων των κτηνιάτρων του Υπουργείου Γεωργίας " (ΑΙ 79).

6. Το Π.Δ.34/1994 "τέλη των υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων των νωπών κρεάτων και των κρεάτων πουλερικών..." (Α'25).

7.  Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του Π.Δ. 308/2000 "όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων ..."(Α'252).

8. Η απόφαση Υπουργού Γεωργίας 2220/21.1.1987 "Ανακαθορισμός δικαιωμάτων ενοταυλισμού ζώων σε Σταθμούς Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ)" η οποία εκδόθηκε βάσει τις κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας 264384/40012/9266/10.5.1968 "περί καθορισμού δικαιωμάτων ενοταυλισμού ζώων εις Λοιμοκαθαρτήρια"(Β'241).

9. Η απόφαση Υπουργού Γεωργίας 299036/4.1.1995 "Διαδικασία είσπραξης τελών κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων των νωπών κρεάτων και πουλερικών "(Β'7).

10.  Η απόφαση Υπουργού Γεωργίας 276147/8.3.1996 "Εφαρμογή του Π.Δ/τος 34/1994" (Β' 164).

Β. Οι διατάξεις του Π.Δ. 420/1993 (Α' 179) συμπληρώνονται ως ακολούθως:

1. Στο Π .Δ. 420/1993 "κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζώντα ζώα και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης..." (Α'179),μετά το άρθρο 67, προστίθεται άρθρο 67 α, ως εξής:

"Άρθρο 67 α

(άρθρο 15 οδηγίας 91/496/ ΕΟΚ όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ. 2 της οδηγίας 96/43/ΕΚ.)

Οι Συνοριακοί σταθμοί Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ) για τα έξοδα διενέργειας των υγειονομικών επιθεωρήσεων και των ελέγχων κατά την εισαγωγή ζώων, εισπράττουν τα τέλη που καθορίζονται στο παράρτημα Γ κεφάλαιο II, της κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας με την οποία επέρχεται η παρούσα τροποποίηση."

2. Στα άρθρα 37 παράγραφος 3,40 παράγραφος 3,41 παράγραφος 9 και 44 παράγραφος 5,του Π.Δ.420/1993 (ΑΙ 79) όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 1 του Π.Δ. 120/2000(Α109), η αναφορά στο Π.Δ. 34/1994 (Α' 25) νοείται ως αναφορά στην παρούσα απόφαση.

 

Άρθρο 25 Κυρώσεις

 

Σε περίπτωση άρνησης καταβολής των κτηνιατρικών τελών, αναστέλλεται η διενέργεια κτηνιατρικών ελέγχων, απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά ζώων ή ζωικών προϊόντων, αναστέλλεται, ενδεχομένως, ο κωδικός αριθμός καθώς και η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης και επιβάλλονται οι διοικητικές και οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 23 του Ν.248/1914(Α'110) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 2538/ 1997 (Α' 242).

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.