ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 182167/ΙΑ/ΦΕΚ Β 3087/04.12.2013

 

Υπαγωγή των διαδικασιών αδειοδότησης ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ενα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, αναγγελίας διδασκαλίας σε φροντιστήρια/Κέντρα Ξένων Γλωσσών και αναγγελίας κατ' οίκον διδασκαλίας, για διεκπεραίωση και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

   Έχοντας υπόψη:

 

   1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α') «Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α').

 

   2. Τα άρθρα 6, 9 και 14 ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-10).

 

   3. Τις διατάξεις του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α') «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012 και 4127/2013».

 

   4. Το Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144 Α') «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».

 

   5. Την υπ' αριθ. ΥΑ 34566/ΙΑ/12-3-2013 (ΦΕΚ 756 Β') «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012»

 

   6. Την υπ' αριθ. ΥΑ 10138/ΙΑ/18-11-2012 (ΦΕΚ 3057 Β') «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ.

 

   7. Την υπ' αριθ. ΥΑ 10139/ΙΑ/18-11-2012 (ΦΕΚ 3057 Β') «Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ' οίκον διδασκαλίας».

 

   8. Την υπ' αριθ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 (ΦΕΚ 3324 Β') «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ».

 

   9. Την υπ' αριθ. ΥΑ 52887/ΙΑ/17-4-2013 (ΦΕΚ 1059 Β') «Τροποποίηση της αριθ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 (ΦΕΚ 3324 Β')».

 

   10. Την ΥΑ 10131/ΙΑ/18-11-2012 (ΦΕΚ 3057 Β') «Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ενα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο».

 

   11. Την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ. Α./18613 (ΦΕΚ 1334 Β'/ 30-8-2010) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για την απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α'/3-5-2010).

 

   12. Την υπ' αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380 (ΦΕΚ 1561 Β'/23-9-2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών από τα ΕΚΕ.

 

   13. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχομένων πληροφοριών και υπηρεσιών προς τον πολίτη.

 

   14. Την ανάγκη εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος με την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

   15. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο

Μόνο

 

   1. Οι διοικητικές διαδικασίες της αδειοδότησης ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ενα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, της αναγγελίας του ν. 3919/2011 για την κατ' οίκον διδασκαλία και την διδασκαλία σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών, μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης. Για τη διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης το οποίο περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το έντυπο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

 

   2. Καταργούνται

   α) Η ΥΑ 148893/ΙΑ/28-12-2011 (ΦΕΚ 2992 Β') «Ενταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών (ΕΕΣ) και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α')»,

   β) η ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356/19-12-2011 «Ενταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας φροντιστηρίου μέσης και ανωτάτης εκπαίδευσης και κέντρου ξένων γλωσσών, άδειας κατ' οίκον διδασκαλίας, άδειας διδασκαλίας σε φροντιστήρια και άδειας διδασκαλίας σε κέντρα ξένων γλωσσών, για διεκπεραίωση και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης, σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α')»,

   γ) η ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1782/21-1-2011 (ΦΕΚ 120 Β') «Υπαγωγή των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, επέκτασης σε νέο κτήριο, μεταφοράς σε άλλο κτήριο, κτηριολογικής μετατροπής και μεταβίβασης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας για διεκπεραίωση και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης»,

   δ) η 451/10-1-2011 (ΦΕΚ 10 Β') «Διεκπεραίωση των διαδικασιών άδειας ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης».

 

   3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

[άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

   Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

Περιγραφή αιτήματος: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΉ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

 

 

Υπουργείο Παιδείας και

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣ:

θρησκευμάτων

 

 

Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης |_Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Ο-Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

 

Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα Μητέρας:

 

Επώνυμο Μητέρας:

 

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

 

Αριθ. Αδείας Οδήγησης:*

 

Αριθ. Διαβατηρίου:*

 

Αριθ. Βιβλιαρίου Υγείας:*

 

Υπηκοότητα:

 

Ημερομηνία γέννησης :

 

 

Τόπος Γέννησης:

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

Τηλ:                                              Fax:

E - mail:

 

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ|4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ:

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

 

ΑΔΤ:

 

ΟΔΟΣ:

 

ΑΡΙΘ:

 

Τ.Κ:

 

Τηλ:

 

Fax:

 

E - mail:

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ)

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

 

 

 

2. Δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφεται α) ότι ο αιτών δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού β) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α' 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού, για λόγους πειθαρχικούς και δ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία. ε) ο τόπος της μόνιμης κατοικίας του.

 

 

 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος

 

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση

 

4. Φορολογική ενημερότητα του αιτούντος

 

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση

 

5. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας του αιτούντος:

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης

β) περί μη κήρυξης του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης ή

γ) ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης τα οποία πρέπει να υποβληθούν εντός τριών μηνών από την έκδοση τους.

 

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση Αυτεπάγγελτη αναζήτηση

 

6. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο αιτών θα δηλώνει τον διακριτικό τίτλο που θα χρησιμοποιήσει για τον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης για τον οποίο ζητά την έκδοση αδείας.

Ο διακριτικός τίτλος ονομάζεται «διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας» και προκειμένου να γίνει δεκτός αποτελείται υποχρεωτικά από το όνομα του φυσικού προσώπου που αιτείται την άδεια μαζί με τον τύπο της άτυπης ή τυπικής εκπαίδευσης για την παροχή της οποίας υποβάλλεται η αίτηση χορήγησης της άδειας. Ο τύπος της παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι δυνατόν να αντικαθίσταται στον διακριτικό τίτλο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από το αρκτικόλεξο αυτού (π.χ. αντί Ιδιωτικό Ινστιτούτο

 

 

 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, μπορεί να αναγράφεται το αρτικόλεξο Ι.Ι.Ε.Κ. ή αντί Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ενα, μπορεί να γραφτεί Κε.Δι.Βι.Μ1

 

 

 

 

7. Διπλότυπο είσπραξης για τον ΚΑΕ 3444 ποσού 2.000 ευρώ. Για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικού νηπιαγωγείου δυναμικότητας έως εξήντα (60) νηπίων το ποσό ορίζεται στα εκατό ευρώ (100 ευρώ).

 

 

 

 

8.Χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού  Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.0.Π.Π.Ε.Π.), α) 150 ευρώ για κτήρια έως 300 τ.μ. β) 300 ευρώ για κτήρια από 300 τ.μ. και άνω γ) 500 ευρώ για κτήρια από 600 τ.μ. και άνω

 

 

 

 

9. Ισχύουσα πολεοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου και κατόψεις ορόφων με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ όπως απαιτείται.

Για την άδεια Νηπιαγωγείου δυναμικότητας έως 60 νηπίων, απαιτείται ισχύουσα πολεοδομική άδεια, κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και βεβαίωση δύο μηχανικών περί της στατικής επάρκειας της κτηριολογικής μονάδας (όροφος ή αυτοτελές κτήριο) ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό.

 

 

 

 

10. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου.

Για την άδεια Νηπιαγωγείου δυναμικότητας έως 60 νηπίων, απαιτείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την αιτηθείσα προς αδειοδότηση χρήση

 

 

 

 

11. Για τις ισχύουσες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά υπό 7 και 8 Απαιτείται η υποβολή: α) της χορηγηθείσας άδειας ίδρυσης β) της πλέον πρόσφατης ανανέωσης άδειας λειτουργίας και στην περίπτωση που κατά το τρέχον έτος είχε χορηγηθεί αναστολή λειτουργίας, η απόφαση αναστολής λειτουργίας γ) η ισχύουσα άδεια του παιδικού βρεφονηπιακού σταθμού δ) δήλωση του αριθμού των νηπίων ε) υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, περί της συνδρομής των κτηριολογικών προϋποθέσεων του ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 

 

 

12. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής περί πιστών αντιγράφων εκ του πρωτοτύπου και σύμπτωσης του περιεχομένου του φακέλου με τις κείμενες διατάξεις.

 

 

 

 

Παρατήρηση: Για την έγκριση της τήρησης των κτηριολογικών προϋποθέσεων υποβάλλεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. φάκελος ο οποίος περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπό 6,7 και 8

 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντηση σας:

 

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση

2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας

3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο

4. Να την παραλάβει εκπρόσωπος σας

5 Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:

 

 

ΧΡΟΝΟΣ : Η ανωτέρω άδεια χορηγείται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης

 

 

                                  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 60 ΝΗΠΙΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ: 2.150 ευρώ για κτήρια έως 300 τ.μ.   250 ευρώ για κτήρια έως 300τ.μ

2.300 ευρώ για κτήρια από 300 τ.μ. και άνω     400 ευρώ για κτήρια από 300 τ.μ. και άνω 2.500 ευρώ για κτήρια από 600 τ.μ. και άνω     600 ευρώ για κτήρια από 600 τ.μ. και άνω

 

   Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006

 

   Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης έχει ως εξής : «...............................................................»

 

(Υπογραφή)

 

   (3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης μου.

   (4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

   (1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269

   (2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

 

Αίτημα:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΉ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Υπηρεσία Υποβολής:

 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

 

Η μ/νια αιτήματος:

 

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

Αιτών:

Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

   Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

Περιγραφή αιτήματος: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

 

 

Υπουργείο Παιδείας και

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣ:

Θρησκευμάτων

 

 

 

Διεύθυνση Ιδιωτικής

 

 

 

Εκπαίδευσης

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Ο - Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

 

Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα Μητέρας:

 

Επώνυμο Μητέρας:

 

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αριθ. Αδειας Οδήγησης:*

 

Αριθ. Διαβατηρίου:*

 

Αριθ. Βιβλιαρίου Υγείας:*

 

Υπηκοότητα:

 

Ημερομηνία γέννησης :

 

 

Τόπος Γέννησης:

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

Τηλ:                                              Fax:

E - mail:

 

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

 

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:                                                                              ΑΔΤ:

 

ΟΔΟΣ:

ΑΡΙΘ:

Τ.Κ:

Τηλ:                                                  Fax:

E - mail:

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3)

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου καταστατικού του νομικού προσώπου από το οποίο προκύπτει ότι: α) η έδρα του βρίσκεται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) ο σκοπός του αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης γ) το φυσικό πρόσωπο που το εκπροσωπεί νόμιμα (νόμιμος εκπρόσωπος). Σε περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν προκύπτει ή έχει αλλάξει, προσκομίζεται ακριβές αντίγραφο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή της απόφασης των μελών της Ενωσης, που τον ορίζει.

 

 

 

2. Ασφαλιστική ενημερότητα του νομικού προσώπου

 

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση

 

3. Φορολογική ενημερότητα του νομικού προσώπου

 

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση

 

4. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της έδρας του νομικού προσώπου: α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του   νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης β) περί μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης ή γ) ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση των μελών του διοικούντος το νομικό πρόσωπο οργάνου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση των μελών του διοικούντος το νομικό πρόσωπο οργάνου η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης τα οποία πρέπει να υποβληθούν εντός τριών μηνών από την έκδοση τους.

 

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση Αυτεπάγγελτη αναζήτηση

 

5. Δήλωση του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν έχει επιβληθεί στο νομικό πρόσωπο η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία

 

 

 

6. Πιστοποιητικό περί μη μεταβολών του νομικού προσώπου

 

 

 

7. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου ή ο υπεύθυνος κατά νόμο της ένωσης νομικών προσώπων, υποβάλλει για τον ίδιο ως φυσικό πρόσωπο:

i) δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφεται ότι α) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού β) δεν έχει

 

 

 

καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α' 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού νια λόγους πειθαρχικούς, δ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας για τον ίδιο ή άλλου τύπου ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία.

ii) Ασφαλιστική ενημερότητα

iii) Φορολογική ενημερότητα

iv) Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας του

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του σε κατάσταση πτώχευσης β) περί μη κήρυξης του σε κατάσταση πτώχευσης ή γ) ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης τα οποία πρέπει να υποβληθούν εντός τριών μηνών από την έκδοση τους.

 

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση Αυτεπάγγελτη αναζήτηση Αυτεπάγγελτη αναζήτηση Αυτεπάγγελτη αναζήτηση

 

8. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος θα δηλώνει τον διακριτικό τίτλο που θα χρησιμοποιηθεί για τον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης για τον οποίο ζητείται η έκδοση αδείας.

Ο διακριτικός τίτλος ονομάζεται «διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας» και προκειμένου να γίνει δεκτός αποτελείται υποχρεωτικά από το διακριτικό τίτλο του νομικού προσώπου που αιτείται την άδεια μαζί με τον τύπο της άτυπης ή τυπικής εκπαίδευσης για την παροχή της οποίας υποβάλλεται η αίτηση χορήγησης της άδειας. Ο τύπος της παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι δυνατόν να αντικαθίσταται στον διακριτικό τίτλο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από το αρκτικόλεξο αυτού (π.χ. αντί Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, μπορεί να αναγράφεται το αρτικόλεξο Ι.Ι.Ε.Κ. ή αντί Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου'Ενα, μπορείνα γραφτεί Κε.Δι.Βι.Μ1

 

 

 

9. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο κάθε μέτοχος ή εταίρος (εκτός των ΝΠΔΔ) θα δηλώνει ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού

 

 

 

10. Διπλότυπο είσπραξης για τον ΚΑΕ 3444 ποσού 2.000 ευρώ. Για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικού νηπιαγωγείου δυναμικότητας έως εξήντα (60) νηπίων το ποσό ορίζεται στα εκατό ευρώ (100 ευρώ).

 

 

 

11. Χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), α) 150 ευρώ για κτήρια έως 300 τ.μ. β) 300 ευρώ για κτήρια από 300 τ.μ. και άνω γ) 500 ευρώ για κτήρια από 600 τ.μ. και άνω

 

 

 

12. Ισχύουσα οικοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου και κατόψεις ορόφων με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ όπως απαιτείται.

Για την άδεια Νηπιαγωγείου δυναμικότητας έως 60 νηπίων, απαιτείται ισχύουσα οικοδομική άδεια, κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και βεβαίωση δύο μηχανικών περί της στατικής επάρκειας της κτηριολογικής μονάδας (όροφος ή αυτοτελές κτήριο) ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό.

 

 

 

13. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου.

Για την άδεια Νηπιαγωγείου δυναμικότητας έως 60 νηπίων, απαιτείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την αιτηθείσα προς αδειοδότηση Χρήση

 

 

 

 

   14. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής περί πιστών αντιγράφων εκ του πρωτοτύπου και σύμπτωσης του περιεχομένου του φακέλου με τις κείμενες διατάξεις.

 

Παρατήρηση: Για την έγκριση της τήρησης των κτηριολογικών προϋποθέσεων υποβάλλεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. φάκελος ο οποίος περιλαμβάνειτα απαιτούμενα δικαιολογητικά

 

ΧΡΟΝΟΣ : Η ανωτέρω άδεια χορηγείται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης

 

                                    ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 60 ΝΗΠΙΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ: 2.150 ευρώ για κτήρια έως 300 τ.μ.   250 ευρώ για κτήρια έως 300 τ.μ.

2.300 ευρώ για κτήρια από 300 τ.μ. και άνω     400 ευρώ για κτήρια από 300 τ.μ. και άνω 2.500 ευρώ για κτήρια από 600 τ.μ. και άνω     600 ευρώ για κτήρια από 600 τ.μ. και άνω

 

   Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006

 

   Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω on: Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης έχει ως εξής : «...............................................................»

Υπογραφή

 

   (3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης μου

   (4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

   (1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269

   (2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει

στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

 

Ο Υπάλληλος

 

(υπογραφή)

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

 

Αίτημα:

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΉ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Υπηρεσία Υποβολής:

 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

 

Ημ/νια αιτήματος:

 

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

Αιτών:

Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

 

AIΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρ0 8 Ν.1599/1986)

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

Περιγραφή αιτήματος: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ / ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΉ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

 

 

Εθνικό Οργανισμό

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣ:

Πιστοποίησης Προσόντων

 

 

 

και Επαγγελματικού

 

 

 

Προσανατολισμού

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

 

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Ο - Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

 

Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα Μητέρας:

 

Επώνυμο Μητέρας:

 

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

 

Αριθ. Αδειας Οδήγησης:*

 

Αριθ. Διαβατηρίου:*

 

Αριθ. Βιβλιαρίου Υγείας:*

 

Υπηκοότητα:

 

Ημερομηνία γέννησης :

 

 

Τόπος Γέννησης:

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

Τηλ:                                              Fax:

E - mail:

 

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

 

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ( ) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

 

ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:                                                                               ΑΔΤ:

 

ΟΔΟΣ:

ΑΡΙΘ:

Τ.Κ:

Τηλ:                                                   Fax:

E - mail:

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ / ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

 

ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ0ΣΩΠ0Ή ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΑΝΑΖΗΤΗΘΕI ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3)

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

 

 

 

2. Δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφεται α) ότι. ο αϊτών δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού β) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α' 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού, για λόγους πειθαρχικούς και δ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία. ε) ο τόπος της μόνιμης κατοικίας του.

 

 

 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος

 

 

 

4. Φορολογική ενημερότητα του αιτούντος

 

 

 

5. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας του αιτούντος:

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης

β) περί μη κήρυξης του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης ή γ) ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης τα οποία πρέπει να υποβληθούν εντός μηνών από την έκδοση τους.

 

 

 

6. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο αϊτών θα δηλώνει τον διακριτικό τίτλο που θα χρησιμοποιήσει για τον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης και. κατάρτισης για τον οποίο ζητά την έκδοση αδείας 0 διακριτικός τίτλος ονομάζεται «διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας» και. προκειμένου να γίνει δεκτός αποτελείται υποχρεωτικά από το όνομα του φυσικού προσώπου που αιτείται την άδεια μαζί με τον τύπο της άτυπης ή τυπικής εκπαίδευσης για την παροχή της οποίας υποβάλλεται η αίτηση χορήγησης της άδειας. Ο τύπος της παρεχόμενης   εκπαίδευσης είναι δυνατόν να αντικαθίσταται στον διακριτικό τίτλο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από το αρκτικόλεξο αυτού (π.χ. αντί Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, μπορεί να αναγράφεται το αρτικόλεξο Ι.Ι.Ε.Κ. ή αντί Κέντρο Δία Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, μπορεί να γραφτεί Κε.Δι.Βι.Μ1

 

 

 

7. Χρηματικό ποσό υπέρ ΕΟΠΠΕΠ 100 ευρώ

 

 

 

8. ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ /ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 75 ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΩΡΑ, ΑΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΤΗΡΙΟ Η ΟΡΟΦΟ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ:

Ισχύουσα οικοδομική άδεια και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων

ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ/ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 75 ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΩΡΑ, ΑΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΤΗΡΙΟ Η ΟΡΟΦΟ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ:

Ισχύουσα πολεοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ όπως απαιτείται.

 

 

 

9. ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ/ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 75 ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΩΡΑ, ΑΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΤΗΡΙΟ Η ΟΡΟΦΟ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ:

Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την αιτηθείσα προς αδειοδότηση χρήση

ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ/ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 75 ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΩΡΑ, ΑΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΤΗΡΙΟ Η ΟΡΟΦΟ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ:

Πυροπροστασία για χρήση εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

 

 

 

10. ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ/ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 75 ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΩΡΑ, ΑΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΤΗΡΙΟ Η ΟΡΟΦΟ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ:

Βεβαίωση δύο μηχανικών περί της στατικής επάρκειας της κτηριολογικής μονάδας (όροφος ή αυτοτελές κτήριο) ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό.

 

 

 

11. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής περί πιστών αντιγράφων εκ του πρωτοτύπου και σύμπτωσης του περιεχομένου του φακέλου με τις κείμενες διατάξεις.

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα θα χρησιμοποιηθούν από φορέα που, ως ΝΠΙΔ, δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης, και προσκομίζεται από τον πολίτη.

 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντηση σας:

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση

2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας

3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο

4. Να την παραλάβει εκπρόσωπος σας

5 Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:_

 

ΧΡΟΝΟΣ : Η ανωτέρω άδεια χορηγείται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης ΚΟΣΤΟΣ:     100 ευρώ

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

 

Ο Υπάλληλος

 

(υπογραφή)

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

To περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης έχει ως εξής: «...............................................................»

 

Υπογραφή

 

   (3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης μου

   (4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

   (1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269

   (2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

 

Αίτημα:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ / ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ0ΣΩΠ0Ή ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Υπηρεσία Υποβολής:

 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

 

Ημ/νια αιτήματος:

 

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Ονομα:

 

Επώνυμο:

 

Αιτών:

Ονομα:

 

Επώνυμο:

 

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

Περιγραφή αιτήματος: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ / ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΉ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

 

 

Εθνικό Οργανισμό

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣ:

Πιστοποίησης Προσόντων και

 

 

 

Επαγγελματικού

 

 

 

Προσανατολισμού

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

 

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Ο - Η Ονομα:

Επώνυμο:

Ονομα Πατέρα:

 

Επώνυμο Πατέρα:

 

Ονομα Μητέρας:

 

Επώνυμο Μητέρας:

 

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αριθ. Αδειας Οδήγησης:*

 

Αριθ. Διαβατηρίου:*

 

Αριθ. Βιβλιαρίου Υγείας:*

 

Υπηκοότητα:

 

Ημερομηνία γέννησης(1):

 

 

Τόπος Γέννησης:

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

Τηλ:                                                     Fax:

E - mail:

 

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:                                                                                            ΑΔΤ:

 

ΟΔΟΣ:

ΑΡΙΘ:

Τ.Κ:

Τηλ:                                                          Fax:

E - mail:

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ/ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΉ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕI ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3)

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου καταστατικού του νομικού προσώπου από το οποίο προκύπτει ότι: α) η έδρα του βρίσκεται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, β) ο σκοπός του αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης γ) το φυσικό πρόσωπο που το εκπροσωπεί νόμιμα (νόμιμος εκπρόσωπος). Σε περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν προκύπτει ή έχει αλλάξει, προσκομίζεται ακριβές αντίγραφο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή της απόφασης των μελών της Ένωσης, που τον ορίζει.

 

 

 

2. Ασφαλιστική ενημερότητα του νομικού προσώπου

 

 

 

3. Φορολογική ενημερότητα του νομικού προσώπου

 

 

 

4. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της έδρας του νομικού προσώπου:

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης

β) περί μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης ή

γ) ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση των μελών του διοικούντος το νομικό πρόσωπο οργάνου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση των μελών του διοικούντος το νομικό πρόσωπο οργάνου η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης τα οποία πρέπει να υποβληθούν εντός τριών μηνών από την έκδοση τους.

 

 

 

5. Πιστοποιητικό περί μη μεταβολών του νομικού προσώπου.

 

 

 

6. Δήλωση του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν έχει επιβληθεί στο νομικό πρόσωπο η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία

 

 

 

7. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου ή ο υπεύθυνος κατά νόμο της ένωσης νομικών προσώπων, υποβάλλει για τον ίδιο ως φυσικό πρόσωπο:

i) δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνήσιου της

 

 

 

υπογραφής, στην οποία θα αναγράφεται ότι α) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού β) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α' 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς, δ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας για τον ίδιο ή άλλου τύπου ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία.

ii) Ασφαλιστική ενημερότητα

iii) Φορολογική ενημερότητα

iv) πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας του

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του   σε κατάσταση πτώχευσης

β) περί μη κήρυξης του σε κατάσταση πτώχευσης ή γ) ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης τα οποία πρέπει να υποβληθούν εντός τριών μηνών από την έκδοση τους.

 

 

 

 

8. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος θα δηλώνει τον διακριτικό τίτλο που θα χρησιμοποιηθεί για τον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης για τον οποίο ζητείται η έκδοση αδείας. Ο διακριτικός τίτλος ονομάζεται «διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας» και προκειμένου να γίνει δεκτός αποτελείται υποχρεωτικά από το διακριτικό τίτλο του νομικού προσώπου που αιτείται την άδεια μαζί με τον τύπο της άτυπης ή τυπικής εκπαίδευσης για την παροχή της οποίας υποβάλλεται η αίτηση χορήγησης της άδειας. Ο τύπος της παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι δυνατόν να αντικαθίσταται στον διακριτικό τίτλο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από το αρκτικόλεξο αυτού (π.χ. αντί Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, μπορεί να αναγράφεται το αρτικόλεξο Ι.Ι.Ε.Κ. ή αντί Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ενα, μπορεί να γραφτεί Κε.Δι.Βι.Μ1

 

 

 

 

9. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο κάθε μέτοχος ή εταίρος (εκτός των ΝΠΔΔ) θα δηλώνει ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου   Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού

 

 

 

 

10. ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΤΩ ΤΩΝ 75 ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΩΡΑ, ΑΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΤΗΡΙΟ Η ΟΡΟΦΟ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ:

Ισχύουσα οικοδομική άδεια και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων

ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 75 ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΩΡΑ, ΑΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΤΗΡΙΟ Η ΟΡΟΦΟ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ:

Ισχύουσα πολεοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου

 

 

 

 

11. ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 75 ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΩΡΑ, ΑΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΤΗΡΙΟ Η ΟΡΟΦΟ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ:

Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την αιτηθείσα προς αδειοδότηση χρήση

ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 75

 

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΩΡΑ, ΑΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΤΗΡΙΟ Η ΟΡΟΦΟ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ:

Πυροπροστασία για χρήση εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων  και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ όπως απαιτείται.

 

 

 

 

12. ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 75 ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΩΡΑ, ΑΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΤΗΡΙΟ Η ΟΡΟΦΟ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ:

Βεβαίωση δύο μηχανικών περί της στατικής επάρκειας της κτηριολογικής μονάδας (όροφος ή αυτοτελές κτήριο) ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό.

 

 

 

 

13. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής περί πιστών αντιγράφων εκ του πρωτοτύπου και σύμπτωσης του περιεχομένου του φακέλου με τις κείμενες διατάξεις.

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα θα χρησιμοποιηθούν από φορέα που, ως ΝΠΙΔ, δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης, και προσκομίζεται από τον πολίτη.

 

ΚΟΣΤΟΣ: 100 ευρώ

 

ΧΡΟΝΟΣ: Η ανωτέρω άδεια χορηγείται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

 

Ο Υπάλληλος

(υπογραφή)

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

 

Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης έχει ως εξής : «...............................................................»

Υπογραφή

 

   (3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης μου

   (4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

   (1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269

   (2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

 

Αίτημα:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ / ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΉ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Υπηρεσία Υποβολής:

 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

 

Ημ/νια αιτήματος:

 

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

Αιτών:

Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

 

AIΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ»

 

ΠΡΟΣ:

Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Ο - Η Ονομα:

Επώνυμο:

Ονομα Πατέρα:

 

Επώνυμο Πατέρα:

 

Ονομα Μητέρας:

 

Επώνυμο Μητέρας:

 

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

 

Αριθ. Αδειας Οδήγησης:*

 

Αριθ. Διαβατηρίου:*

 

Αριθ. Βιβλιαρίου Υγείας:*

 

Υπηκοότητα:

 

Ημερομηνία γέννησης(1):

 

 

Τόπος Γέννησης:

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

ΤΚ:

Τηλ:                                                     Fax:

E - mail:

 

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:                                                                                            ΑΔΤ:

 

ΟΔΟΣ:

ΑΡΙΘ:

Τ.Κ:

Τηλ:                                                          Fax:

E - mail:

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3)

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 

1 Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ) και θεωρημένο για τη γνησιότητα του από Δημόσια Αρχή. Για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών, στις περιπτώσεις που τα προσόντα του αναγγέλλοντος δεν συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση, απαιτείται συνυποβολή επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

 

 

 

 

2. Δήλωση του ν. 1599/1986 του αναγγέλλοντος με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία αναγράφεται ότι i) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ii) δεν   έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α' 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, iii) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του και iv) δεν υπηρετεί σε ιδιωτικό σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

 

 

 

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης. Ελλείψει αυτού, για κατοίκους άλλων χωρών - μελών τους Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται η προσκόμιση ισοδυνάμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τους χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι δυνατό να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται ένορκη δήλωση με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον τους αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου τους χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής τους ενόρκου δηλώσεως ή τους επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεως τους.

 

 

 

 

4.Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την υγεία και την αρτιμέλεια του

 

 

 

 

αναγγέλοντος

 

 

 

5. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

 

 

 

6. Δήλωση του ν. 1599/1986 του αναγγέλλοντος με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία αναγράφεται ότι α) το περιεχόμενο του φακέλου είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις, β) για έγγραφα που εκδόθηκαν από ελληνικές δημόσιες αρχές, τα επισυναπτόμενα φωτοαντίγραφα είναι πιστά εκ του πρωτοτύπου

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η επικύρωση αντιγράφων και η επίσημη μετάφραση μπορούν να γίνουν είτε στο κράτος προέλευσης είτε στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η επικαιροποίηση του φακέλου του διδάσκοντος σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και των απαιτούμενων εκ του νόμου δικαιολογητικών με βάση τα οποία αυτός έκανε την αναγγελία, περιλαμβάνει ετήσια αναζήτηση ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.

Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα χρησιμοποιηθεί από φορέα που, ως ΝΠΙΔ, δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης, και προσκομίζεται από τον πολίτη.

Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώνει αμελλητί τον αρμόδιο φορέα, επί ποινή απαγόρευσης της άσκησης του επαγγέλματος της κατ' οίκον διδασκαλίας.

 

ΧΡΟΝΟΣ: 3 μήνες

 

ΚΟΣΤΟΣ: 0 ευρώ

 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντηση σας:

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση

2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας

3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο

4. Να την παραλάβει εκπρόσωπος σας

5 Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:_

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

 

Ο Υπάλληλος

 

(υπογραφή)

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης έχει ως εξής : «...............................................................»

Υπογραφή

 

   (3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης μου

   (4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

   (1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269

   (2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

 

Αίτημα:

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Υπηρεσία Υποβολής:

 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

 

Ημ/νια αιτήματος:

 

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Ονομα:

 

Επώνυμο:

 

Αιτών:

Ονομα:

 

Επώνυμο:

 

 

AIΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

   Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΉ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ»

 

ΠΡΟΣ:

Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Συμπληρώνεται α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

πό την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Ο - Η Ονομα:

Επώνυμο:

Ονομα Πατέρα:

 

Επώνυμο Πατέρα:

 

Ονομα Μητέρας:

 

Επώνυμο Μητέρας:

 

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

 

Αριθ. Αδειας Οδήγησης:*

 

Αριθ. Διαβατηρίου:*

 

Αριθ. Βιβλιαρίου Υγείας:*

 

Υπηκοότητα:

 

Ημερομηνία γέννησης(1):

 

 

Τόπος Γέννησης:

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

Τηλ:                                                     Fax:

E - mail:

 

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

 

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ( ) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

 

ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:                                                                                            ΑΔΤ:

 

ΟΔΟΣ:

ΑΡΙΘ:

Τ.Κ:

Τηλ:                                                          Fax:

E - mail:

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3)

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1 Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ) και θεωρημένο για τη γνησιότητα του από Δημόσια Αρχή. Για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών, στις περιπτώσεις που τα προσόντα του αναγγέλλοντος δεν συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση, απαιτείται συνυποβολή   επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

 

 

 

 

2. Δήλωση του ν. 1599/1986 του αναγγέλλοντος με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία αναγράφεται ότι i) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ii) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α' 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, iii) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή   ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του και iv) δεν υπηρετεί σε ιδιωτικό σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

 

 

 

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης. Ελλείψει αυτού, για κατοίκους άλλων χωρών - μελών τους  Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται η προσκόμιση ισοδυνάμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τους χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι δυνατό να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται ένορκη δήλωση με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον τους αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου τους χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής τους ενόρκου δηλώσεως ή τους επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεως τους.

 

 

 

 

4.Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την υγεία και την αρτιμέλεια του αναγγέλοντος

 

 

 

 

5. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

 

 

 

 

6. Δήλωση του ν. 1599/1986 του αναγγέλλοντος με βεβαίωση κερί του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία αναγράφεται ότι α) το περιεχόμενο του φακέλου είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις, β) για έγγραφα που εκδόθηκαν από ελληνικές δημόσιες αρχές, τα επισυναπτόμενο φωτοαντίγραφα είναι πιστά εκ του πρωτοτύπου

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η επικύρωση αντιγράφων και η επίσημη μετάφραση μπορούν να γίνουν είτε στο κράτος προέλευσης είτε στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η επικαιροποίηση του φακέλου του διδάσκοντος σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και των απαιτούμενων εκ του νόμου δικαιολογητικών με βάση τα οποία αυτός έκανε την αναγγελία, περιλαμβάνει ετήσια αναζήτηση ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.

Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα χρησιμοποιηθεί από φορέα που, ως ΝΠΙΔ, δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης, και προσκομίζεται από τον πολίτη.

Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώνει αμελλητίτον αρμόδιο φορέα, επί ποινή απαγόρευσης της άσκησης του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

 

 

ΧΡΟΝΟΣ: 3 μήνες

 

ΚΟΣΤΟΣ: 0 ευρώ

 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντηση σας:

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση

2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας

3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο

4. Να την παραλάβει εκπρόσωπος σας

5 Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:_

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

 

Ο Υπάλληλος

 

(υπογραφή)

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης έχει ως εξής : «...............................................................»

 

Υπογραφή

 

   (3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης μου

   (4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

   (1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269

   (2) «Οποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

 

Αίτημα:

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ'Η ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Υπηρεσία Υποβολής:

 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

 

Ημ/νια αιτήματος:

 

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

Αιτών:

Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8Ν.1599/1986)

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

Περιγραφή αιτήματος: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΉ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

 

 

Εθνικό Οργανισμό

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣ:

Πιστοποίησης Προσόντων

 

 

 

και Επαγγελματικού

 

 

 

Προσανατολισμού

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

 

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Ο - Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

 

Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα Μητέρας:

 

Επώνυμο Μητέρας:

 

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

 

Αριθ. Αδειας Οδήγησης:*

 

Αριθ. Διαβατηρίου:*

 

Αριθ. Βιβλιαρίου Υγείας:*

 

Υπηκοότητα:

 

Ημερομηνία γέννησης :

 

 

Τόπος Γέννησης:

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

ApL0:

 

ΤΚ:

Τηλ:                                              Fax:

E - mail:

 

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:                                                                               ΑΔΤ:

 

ΟΔΟΣ:

ΑΡΙΘ:

 

Τ.Κ:

Τηλ:                                                   Fax:

E - mail:

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΉ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΑΝΑΖΗΤΗΘΕI ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3)

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

 

 

 

2. Δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφεται α) ότι ο αιτών δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού β) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α' 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού, για λόγους πειθαρχικούς και δ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία. ε) ο τόπος της μόνιμης κατοικίας του.

 

 

 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος

 

 

 

4. Φορολογική ενημερότητα του αιτούντος

 

 

 

5. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας του αιτούντος:

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης

β) περί μη κήρυξης του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης ή γ) ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης τα οποία πρέπει να υποβληθούν εντός τριών μηνών από την έκδοση τους.

 

 

 

6. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο αιτών θα δηλώνει τον διακριτικό τίτλο που θα χρησιμοποιήσει για τον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τον οποίο ζητά την έκδοση αδείας

Ο διακριτικός τίτλος ονομάζεται «διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας» και προκειμένου να γίνει δεκτός αποτελείται υποχρεωτικά από το όνομα του φυσικού προσώπου που αιτείται την άδεια μαζί με τον τύπο της άτυπης

 

 

 

ή τυπικής εκπαίδευσης νια την παροχή της οποίας υποβάλλεται η αίτηση χορήγησης της άδειας.

Ο τύπος της παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι δυνατόν να αντικαθίσταται στον διακριτικό τίτλο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από το αρκτικόλεξο αυτού (π.χ. αντί Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, μπορεί να αναγράφεται το αρτικόλεξο Ι.Ι.Ε.Κ. ή αντί Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, μπορεί να γραφτεί Κε.Δι.Βι.Μ1

 

 

 

7. Χρηματικό ποσό υπέρ ΕΟΠΠΕΠ 100 ευρώ

 

 

 

8. Ισχύουσα οικοδομική άδεια και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων

 

 

 

9. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την αιτηθείσα προς αδειοδότηση χρήση

 

 

 

10. Βεβαίωση δύο μηχανικών περί της στατικής επάρκειας της κτηριολογικής μονάδας (όροφος ή αυτοτελές κτήριο) ως προς υο μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό.

 

 

 

11. Υποβάλλεται εγκεκριμένος οδηγός σπουδών από τον κατάλογο της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, συνοδευόμενος από τα κάτωθι δικαιολογητικά: α. Ονομασία αιτούμενης ειδικότητας.

β. Αριθμητική και περιγραφική κατάσταση του απαιτούμενου εποπτικού και εργαστηριακού εξοπλισμού σύμφωνα με τον αντίστοιχο εργαστηριακό εξοπλισμό που περιγράφεται στον οδηγό σπουδών.

γ. Διδακτικά βοηθήματα.

 

 

 

12. Η υποβολή προγράμματος ή/και ειδικότητας με πιστοποιημένο επαγγελματικό   περίγραμμα και πλαίσιο προγράμματος ή η υποβολή προγραμμάτων για τα οποία δεν υπάρχει εγκεκριμένος οδηγός σπουδών, βασίζονται όμως σε πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα και πλαίσια προγραμμάτων ή προγραμμάτων για τα οποία δεν υπάρχει πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα και πλαίσιο προγράμματος συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Ονομασία αιτούμενης ειδικότητας με ή χωρίς αντιστοίχιση σε εγκεκριμένο πλαίσιο προγράμματος

β. Συνοπτικό και Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με μορφή στοχοθεσίας ως προς τις επιδιωκόμενες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πλαίσιο προγράμματος εφόσον υπάρχει.

γ. Αριθμητική και περιγραφική κατάσταση του απαιτούμενου εποπτικού και εργαστηριακού εξοπλισμού σύμφωνα με τον αντίστοιχο εργαστηριακό εξοπλισμό που περιγράφεται στον οδηγό σπουδών ή με τον απαραίτητο που θα χρησιμοποιηθεί.

δ. Διδακτικά βοηθήματα.

ε. Πλήρη τίτλο προγράμματος σπουδών στα ελληνικά και αγγλικά.

στ. Σκοπό του προγράμματος και των εκπαιδευτικών στόχων σε επίπεδο απόκτησης προσόντων, δηλαδή, γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

ζ. Συνολική διάρκεια σπουδών (σε ώρες ή/και σε μήνες)

η. Ο κωδικός αντιστοίχισης του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με την κωδικοποίηση επαγγελμάτων ISCO-08.

 

 

 

13. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής περί πιστών αντιγράφων εκ του πρωτοτύπου και σύμπτωσης του περιεχομένου του φακέλου με τις κείμενες διατάξεις.

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα θα χρησιμοποιηθούν από φορέα που, ως ΝΠΙΔ, δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης και προσκομίζεται από τον πολίτη.

 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντηση σας:

 

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση

2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας

3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο

4. Να την παραλάβει εκπρόσωπος σας

5 Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:_

ΧΡΟΝΟΣ : Η ανωτέρω άδεια χορηγείται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης

ΚΟΣΤΟΣ:  100 ευρώ

 

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

 

Ο Υπάλληλος

 

(υπογραφή)

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

 

Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης έχει ως εξής : «...............................................................»

 

Υπογραφή

 

   (3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης μου

   (4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

   (1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269

   (2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

 

Αίτημα:

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΉ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Υπηρεσία Υποβολής:

 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

 

Ημ/νια αιτήματος:

 

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

Αιτών:

Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

 

AIΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

Περιγραφή αιτήματος: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΉ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

 

ΠΡΟΣ:

Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Συμπληρώνεται

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Ο - Η Ονομα:

Επώνυμο:

Ονομα Πατέρα:

 

Επώνυμο Πατέρα:

 

Ονομα Μητέρας:

 

Επώνυμο Μητέρας:

 

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

 

Αριθ. Αδειας Οδήγησης:*

 

Αριθ. Διαβατηρίου:*

 

Αριθ. Βιβλιαρίου Υγείας:*

 

Υπηκοότητα:

 

Ημερομηνία γέννησης(1):

 

 

Τόπος Γέννησης:

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

ΤΚ:

Τηλ:                                                     Fax:

E - mail:

 

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:                                                                                            ΑΔΤ:

 

ΟΔΟΣ:

ΑΡΙΘ:

Τ.Κ:

Τηλ:                                                          Fax:

E - mail:

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑ