ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ.16928/2007ΦΕΚ 1638/Β'/17.8.2007

Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου V αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 

    1. Το ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/τ. Α'/23.8.2005) «Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».

 

    2. Το π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160/r.A731.72006) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην υπ' αριθμ. 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003 Οδηγία, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες».

 

    3. Τις διατάξεις του π.δ. 132/1989 (ΦΕΚ 64/τ. Α'/3.3.1989) «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε.)».

 

    4. Το π.δ. 386/1991 (ΦΕΚ 139/τ. A' /24.9.1991) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».

 

    5. Τις διατάξεις του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/τ. Α/2.5.2001) «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε.) σε Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.)».

 

    6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού, για την οργάνωση και λειτουργία του Συστήματος Πιστοποίησης ύψους 120.000 ευρώ ετησίως, η οποία θα καλύπτεται από πιστώσεις ειδικού κωδικού που θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

 

    Τη θέσπιση Συστήματος Πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και της γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού των υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου V αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με το π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160 Α'), ως εξής:

 

 

Άρθρο 1

Ορισμός-Σκοπός

 

    1. Ως Σύστημα Πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού των υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου ν1 αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160 τ.Α'/31.7.2006), (εφεξής Σύστημα Πιστοποίησης), ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών που αποσκοπούν αφενός στην Εκπαίδευση και στη αξιολόγηση της γνώσης τους στην ελληνική γλώσσα και στα στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού και, αφετέρου, στην παροχή tf αυτούς σχετικού αποδεικτικού επάρκειας Επιπέδου Α2'.

 

    2. Οι διαδικασίες αξιολόγησης αντιστοιχούν και καλύπτουν τις προδιαγραφές του Επιπέδου Α2, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 9 του π.δ. 363/1998 (ΦΕΚ 242 Α729.10.1998).

 

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις συμμετοχής - Διαδικασία πιστοποίησης

 

    1. Οι ενδιαφερόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών, προκειμένου να έχουν δυνατότητα συμμετοχής στο Σύστημα Πιστοποίησης για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος πρέπει:

α) να είναι ηλικίας 16 ετών και άνω, β) να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα,

 

 

    2. Για την διαδικασία πιστοποίησης απαιτείται:

α) να έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας τουλάχιστον εκατό πενήντα (150) ωρών, μαθημάτων της ελληνικής γλώσσας και είκοσι πέντε (25) ωρών μαθημάτων στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, στα τμήματα μάθησης των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υπ. Ε.Π.Θ.).

β) να έχουν επιτύχει στις ειδικές γραπτές και προφορικές εξετάσεις, που διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του παραπάνω προγράμματος.

 

 

     3. Τμήματα μάθησης στα ανωτέρω Κέντρα, οργανώνονται δύο (2) φορές ετησίως από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), της αρμόδιας Γ.Γ.Ε.Ε. του Υπ.Ε.Π.Θ.

 

Άρθρο 3

Όργανα του Συστήματος Πιστοποίησης

 

    1. Για την λειτουργία του Συστήματος Πιστοποίησης συνιστώνται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.), Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων, Οργανωτική Επιτροπή και Σώμα Αξιολογητών.

 

    2. Η Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων είναι πενταμελής και αποτελείται από τρία (3) μέλη ΔΕΠ, με ειδίκευση στην διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης, τα οποία υποδεικνύονται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ένα (1) μέλος ΔΕΠ με ειδίκευση στην ιστορία, το οποίο υποδεικνύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και ένα (1) στέλεχος της Γ.Γ.Ε.Ε. ή του Υπ.Ε.Π.Θ. κάτοχο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Η Επιτροπή είναι αμειβόμενη και έχει την ευθύνη της σύνταξης των θεμάτων των γραπτών και προφορικών εξετάσεων και της παραγωγής ηχητικών αρχείων (σε ψηφιακή μορφή), της εξέτασης ενστάσεων, που ενδέχεται να υποβληθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, της οργάνωσης εκπαιδευτικού σεμιναρίου του Σώματος Αξιολογητών για θέματα όπως: το αναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα, η ανάπτυξη κλίμακας κριτηρίων αξιολόγησης για τις παραγωγικές δεξιότητες (παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου), η ερμηνεία των στατιστικών αναλύσεων των αποτελεσμάτων καθώς και κάθε άλλου επιστημονικής φύσεως θέματος των εξετάσεων αυτών. Η Επιτροπή Εξετάσεων υποχρεούται να συνεδριάζει και να παρέχει τις υπηρεσίες της σε εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να διευκολύνεται η ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή και λειτουργία τους συστήματος και ειδικότερα η διενέργεια των εξετάσεων στα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα.

 

    3. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη: τέσσερα (4) στελέχη του Γ.Γ.Ε.Ε. ή άλλων υπηρεσιών του Υπ.Ε.Π.Θ. και ένα (1) στέλεχος του Υπουργείου

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, από τα οποία το ένα ορίζεται ως γραμματέας με απόφαση του Γ.Γ.Ε.Ε. Τα ανωτέρω μέλη ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η επιτροπή είναι αμειβόμενη και τα καθήκοντα της είναι:

α) Η συνεργασία με τα εξεταστικά κέντρα για την οργάνωση των τμημάτων εξετάσεων.

β) Η διαμόρφωση σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων του εντύπου αίτησης που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

γ) Η παραλαβή αιτήσεων υποψηφίων και καταγραφή των στοιχείων σε πίνακα.

δ) Η παραλαβή των θεμάτων από την Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων.

ε) Η φροντίδα για την αναπαραγωγή σε αριθμό επαρκή για τις ανάγκες των υποψηφίων, η συρραφή των θεμάτων σε μορφή τετραδίου και κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για την κατάλληλη διαμόρφωση του υλικού των εξετάσεων, πάντα με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο των εξεταστέων θεμάτων.

στ) Το σφράγισμα των φακέλων των τετραδίων εξετάσεων και αποστολή τους στα εξεταστικά κέντρα.

ζ) Η παραλαβή των διορθωμένων τετραδίων και η καταγραφή των αποτελεσμάτων.

η) Η διαμόρφωση ηλεκτρονικών και έντυπων πινάκων αποτελεσμάτων με τα ονόματα των επιτυχόντων και αποτυχόντων.

θ) Η κοινοποίηση σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή των πινάκων αποτελεσμάτων στα εξεταστικά κέντρα.

ι) Η ενημέρωση των υποψηφίων και η αποστολή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων τους.

ια) Η παραλαβή ενστάσεων και η διαβίβαση τους στην Επιτροπή Εξετάσεων.

ιβ) Η αποστολή απαντήσεων ενστάσεων στους υποψηφίους.

ιγ) Η εκτύπωση των Πιστοποιητικών και αποστολή στους υποψηφίους.

ιδ) Η αντιμετώπιση κάθε άλλου ζητήματος οργανωτικής φύσεως, που κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του Συστήματος Πιστοποίησης της ελληνομάθειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση.

 

    4. Το Σώμα Αξιολογητών έχει την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων στα κατά τόπους εξεταστικά κέντρα. Το Σώμα αυτό αποτελείται από επαρκή αριθμό μελών, ώστε να καλύπτονται άρτια οι ανάγκες διεξαγωγής της εξεταστικής διαδικασίας. Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων σε κάθε εξεταστικό κέντρο παρευρίσκονται, απαραιτήτως δύο (2) αξιολογητές από το ανωτέρω Σώμα με τα εξής καθήκοντα:

α) Την διασφάλιση διαφανούς διαδικασίας διεξαγωγής των εξετάσεων.

β) Την παραλαβή των τετραδίων εξετάσεων που θα αποστέλλονται από τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

γ) Την επιτήρηση στις αίθουσες διεξαγωγής των εξετάσεων.

δ) Την διεξαγωγή του προφορικού μέρους των εξετάσεων.

ε) Την διόρθωση των τετραδίων και βαθμολόγηση.

στ) Την βαθμολόγηση του προφορικού μέρους.

ζ) Την αποστολή των διορθωμένων τετραδίων και αποτελεσμάτων του προφορικού μέρους στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

η) Κάθε άλλη ενέργεια που συνδέεται άμεσα με την ομαλή διενέργεια των εξετάσεων κατά τη φάση της διεξαγωγής τους.

Τα μέλη που συγκροτούν το Σώμα Αξιολογητών είναι πτυχιούχοι ελληνικής φιλολογίας, ή ιστορικοί, ή αρχαιολόγοι, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με ειδίκευση στην διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης και με εμπειρία διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης τουλάχιστον 200 ωρών. Στο Σώμα Αξιολογητών μπορούν να ενταχθούν και πτυχιούχοι ελληνικής φιλολογίας, ιστορικοί ή αρχαιολόγοι, που δεν είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλά έχουν εμπειρία διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης τουλάχιστον 400 ωρών.

Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο αριθμός των υποψηφίων από τις παραπάνω κατηγορίες, είναι δυνατόν να ενταχθούν ως αξιολογητές πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλολογίας με διδακτική εμπειρία.

Οι αξιολογητές, αμέσως μετά την επιλογή τους και πριν τη συμμετοχή τους στην εξεταστική διαδικασία, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες εφαρμογής του Συστήματος Πιστοποίησης της ελληνομάθειας, για το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των αξιολογητών και για κάθε άλλο ζήτημα που θα κριθεί απαραίτητο να γνωρίζουν οι αξιολογητές για την άσκηση των καθηκόντων τους και συνεπώς για την ομαλή και απρόσκοπτη διενέργεια των εξετάσεων.

 

Άρθρο 4

Διενέργεια των Εξετάσεων

 

    1. Φορέας διεξαγωγής των ανωτέρω εξετάσεων είναι η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την επιστημονική υποστήριξη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του.

 

    2. Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο (2) φορές το χρόνο (Φεβρουάριο και Οκτώβριο), την ίδια μέρα και ώρα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.), σε ημερομηνίες που θα ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

 

    3. Η συμμετοχή των υποψηφίων υπηκόων τρίτων χωρών για πρώτη φορά στις εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού θα λαμβάνει χώρα χωρίς την καταβολή παράβολου εκ μέρους των υποψηφίων. Σε περίπτωση επανειλημμένης συμμετοχής στη διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης, ο/η υποψήφιος/-α θα καταβάλει σχετικό παράβολο για κάθε συμμετοχή του στις εξετάσεις πιστοποίησης. Το ύψος του παράβολου, καθώς και η διαδικασία και τα ποσοστά κατανομής προσδιορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

    4. Το περιεχόμενο των εξεταστικών δοκιμασιών είναι κατάλληλα σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο, ώστε να πιστοποιεί το επαρκές επίπεδο ελληνομάθειας και γνώσης στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι επιθυμούν τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, προκειμένου να τους χορηγηθεί το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

Οι υποψήφιοι/ες στο συγκεκριμένο επίπεδο πρέπει να έχουν την ικανότητα να κατανοούν προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα καθημερινότητας, να αντιμετωπίζουν καθημερινές περιστάσεις με προβλέψιμο περιεχόμενο και να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες, εφόσον η ομιλία αρθρώνεται αργά και καθαρά. Να μπορούν να εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε απλά γραπτά κείμενα, όπως γράμματα, φυλλάδια και σύντομα άρθρα εφημερίδων που περιγράφουν γεγονότα, να περιγράφουν με απλά λόγια θέματα προσωπικού ή οικογενειακού ενδιαφέροντος καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης. Να διαθέτουν ένα βασικό λεξιλόγιο, για να χειρίζονται πολύ σύντομα κοινωνικές περιστάσεις, χρησιμοποιώντας καθημερινούς τύπους χαιρετισμούς και προσφωνήσεων, να απευθύνουν προσκλήσεις, προτάσεις, εκφράσεις συγγνώμης κ.τ.λ. και ν" ανταποκρίνονται σε εκείνες που τους γίνονται, να γράφουν σύντομα, απλά σημειώματα που σχετίζονται με άμεσες ανάγκες, για καθημερινές πτυχές του περιβάλλοντος τους, π.χ. ανθρώπους, τόπους, μια εμπειρία στη δουλειά, ή στη μελέτη, να παράγουν γραπτά ή προφορικά απλές ιστορίες ή βιογραφίες. Επιπλέον πρέπει να γνωρίζουν τις σχετικές κοινωνικές συνήθειες και στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Η συνολική διάρκεια της εξέτασης και της εξέτασης των επιμέρους δεξιοτήτων ορίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή.

 

    5. Η εξέταση περιλαμβάνει συνολικά (5) μέρη και διεξάγεται σε δύο (2) φάσεις.

Στη πρώτη φάση διανέμεται στους υποψηφίους ένα φυλλάδιο που αποτελείται από τέσσερα τμήματα, τα οποία περιλαμβάνουν φωτογραφίες, σύντομα κείμενα και φράσεις, οι οποίες αναφέρονται σε καθημερινές καταστάσεις, ερωτήσεις γύρω από την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, καθώς και οδηγίες ως προς τη σύνταξη σύντομων παραγράφων, σε σχέση με θέματα της καθημερινότητας.

Στη δεύτερη φάση θα διεξάγεται προφορική συζήτηση των υποψηφίων με τους βαθμολογητές.

Α' Φάση

1° μέρος: Κατανόηση γραπτού λόγου

Οι υποψήφιοι/-ες θα εξετάζονται επί τη βάσει σύντομων κειμένων, που περιλαμβάνουν φράσεις, οι οποίες αναφέρονται σε καθημερινές καταστάσεις (όπως δημόσιες ανακοινώσεις, απλές οδηγίες συμπεριφοράς, απλές πληροφορίες, αριθμητικές πληροφορίες ή πληροφορίες ή πληροφορίες σχετικά με την ώρα κ.τ.λ.). Οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν από το φυλλάδιο την εικόνα, στην οποία αντιστοιχεί κάθε μία από τις φράσεις των κειμένων.

2° μέρος: Κατανόηση προφορικού λόγου

Οι υποψήφιοι/-ες θα εξετάζονται σε δύο ηχογραφημένα κείμενα, που περιλαμβάνουν φράσεις, οι οποίες αναφέρονται σε καθημερινές καταστάσεις (όπως δημόσιες ανακοινώσεις, απλές οδηγίες συμπεριφοράς, απλές πληροφορίες, αριθμητικές πληροφορίες ή πληροφορίες σχετικά με την ώρα κ.τ,λ.). Τα ηχογραφημένα κείμενα θα ακούγονται δύο (2) φορές το καθένα. Οι υποψήφιοι/-ες καλούνται να επιλέξουν από το φυλλάδιο την εικόνα, στην οποία αντιστοιχεί κάθε μία από τις φράσεις των ηχογραφημένων κειμένων.

3° μέρος: Παραγωγή γραπτού λόγου

Οι υποψήφιοι/-ες θα λαμβάνουν οδηγίες ως προς τη σύνταξη σύντομων παραγράφων, σε σχέση με θέματα της καθημερινότητας τους (όπως την σύνταξη αιτήσεων, την καταγραφή των στοιχείων της ταυτότητας τους, την έκφραση παραπόνου ή διαμαρτυρίας, την περιγραφή καταστάσεων από την καθημερινότητα τους κ.τλ.) στο φυλλάδιο που τους έχει διανεμηθεί.

4° μέρος: Γνώση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού

Στο μέρος αυτό της εξέτασης, οι υποψήφιοι/-ες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σχετικές με τα βασικά στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.

Β'Φάση

Παραγωγή του προφορικού λόγου - Συνομιλία

Η προφορική εξέταση θα ακολουθεί το σχήμα 2 + 2 (2 εξεταστές - εκ των οποίων ο ένας εξεταστής και ο άλλος αξιολογητής - συνεξετάζουν δύο εξεταζόμενους) και η συνέντευξη θα ηχογραφείται. Οι υποψήφιοι/-ες θα αξιολογούνται ως προς την ικανότητα τους να διηγούνται διάφορα γεγονότα, να κάνουν απλές και σύντομες περιγραφές προσώπων, αντικειμένων, καθημερινών καταστάσεων και συνηθειών, εμπειριών, συνθηκών διαβίωσης και εργασίας η σπουδών, να δίνουν απλές οδηγίες, να ανταλλάσσουν πληροφορίες πάνω σε οικεία και συνηθισμένα θέματα, να χειρίζονται πολύ σύντομες και απλές κοινωνικές επαφές να ανταποκρίνονται προφορικά σε απλές καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας, να αναπτύσσουν πολύ απλά επιχειρήματα για οικεία θέματα, να διεκπεραιώνουν απλές συναλλαγές με δημόσιες ή άλλες υπηρεσίες, να παίρνουν μέρος σε πολύ απλές συζητήσεις για οικεία θέματα ή θέματα του άμεσου ενδιαφέροντος τους.

 

Άρθρο 5

Καθορισμός της Βαθμολογικής Κλίμακας και Διαδικασία Βαθμολόγησης

 

    1. Το σύνολο των γλωσσικών δεξιοτήτων των υποψηφίων που θα βαθμολογείται σε κάθε μέρος της εκάστοτε φάση εξέτασης με τον ακόλουθο τρόπο:

5   Πολύ Καλά

4   Καλά

3   Δεκτός(-ή)

2   Μη αποδεκτός(-ή)

1   -------

 

    2. Τα φυλλάδια βαθμολογούνται και από τους δύο αξιολογητές.

Και οι δύο βαθμολογίες, που αφορούν στο κάθε μέρος ξεχωριστά (γραπτό και προφορικό), καταγράφονται σε ειδικά πεδία του φυλλαδίου. Ως τελικός βαθμός ορίζεται ο μέσος όρος των δύο βαθμολογιών. Σε περίπτωση που οι δύο βαθμολογίες αποκλίνουν περισσότερο από 3 μονάδες, τότε ο φάκελος του υποψηφίου μαζί με όλα τα στοιχεία της εξέτασης του, αποστέλλεται στην Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία επιλαμβάνεται και αποφαίνεται οριστικά επί του θέματος.

 

    3. Ενστάσεις των υποψηφίων σε σχέση με τη βαθμολόγηση μπορούν να αφορούν μόνο τη μεταφορά της βαθμολογίας τους στους πίνακες αποτελεσμάτων.

 

Άρθρο 6

Έκδοση, Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Χορήγηση Πιστοποιητικών

 

    Το Πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση των υποψηφίων υπηκόων τρίτων χωρών και στα πέντε (5) μέρη της δοκιμασίας. Σε περίπτωση αποτυχίας, είτε στο σύνολο είτε σε τμήμα της δοκιμασίας, οι υποψήφι-οι/-ες μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να λάβουν μέρος στο σύνολο της δοκιμασίας σε εξετάσεις επόμενων περιόδων.

    Οι αξιολογητές καταθέτουν τις βαθμολογίες των φυλλαδίων των εξετάσεων στην Οργανωτική Επιτροπή της Γ.Γ.Ε.Ε., η οποία με τη σειρά της διαμορφώνει πίνακα αποτελεσμάτων με τα ονόματα των επιτυχόντων και αποτυχόντων.

 

    Τα αποτελέσματα των εξετάσεων κοινοποιούνται τόσο στα εξεταστικά κέντρα όσο και στους υποψηφίους υπηκόους τρίτων χωρών ξεχωριστά με επιστολή, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά το τέλος των εξετάσεων. Τα εξεταστικά κέντρα υποχρεούνται να αναρτήσουν τον πίνακα αποτελεσμάτων σε εμφανές σημείο.

 

    Τα Πιστοποιητικά εκδίδονται από τη Γ.Γ.Ε.Ε. με σύμπραξη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ως προς το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας και αποστέλλονται στους επιτυχόντες εντός δύο (2) μηνών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

 

    Η Γ.Γ.Ε.Ε. τηρεί στοιχεία για τη χορήγηση των Πιστοποιητικών αναφορικά με το εξεταστικό κέντρο, τον αύξοντα αριθμό του πιστοποιητικού και τα στοιχεία του επιτυχόντος.

 

Άρθρο 7

Αποζημίωση Μελών των Επιτροπών

 

    Η αποζημίωση των μελών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρούσας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Άρθρο 8

 

    Αρμόδιο για της εφαρμογή του παρόντος Συστήματος και τη λήψη κάθε ενδεδειγμένης ενέργειας για την ορθή εφαρμογή της ορίζουμε τον Γενικό Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.

 

Άρθρο 9

Μεταβατική διάταξη

 

    1. Κατ' εξαίρεση των οριζομένων του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, δυνατότητα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, χωρίς την υποχρεωτική παρακολούθηση του προγράμματος των εκατό πενήντα (150) ωρών μαθημάτων της ελληνικής γλώσσας και είκοσι πέντε (25) ωρών μαθημάτων στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, έχουν όσοι μέχρι την έκδοση της παρούσας απέκτησαν από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας αντίστοιχο του επιπέδου Β', όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 9 του π.δ. 363/1998 (ΦΕΚ 242 Α'/29.10.1998).

 

    2. Από την έκδοση της απόφασης αυτής και εφεξής, για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, καθώς και της γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, προκειμένου να χορηγηθεί το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση του παρόντος προγράμματος, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.