ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ.15684/Γ2/2822/2006 - ΦΕΚ 1928/Β'/29.12.2006

Χορήγηση πτυχίων χειριστών και αδειών οδήγησης γεωργικών μηχανημάτων σε αλλοδαπούς.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

    1. Το άρθρο 97 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ν. 2696/23.3.1999, (ΦΕΚ 57/Α/23.3.1999) σχετικά με τις άδειες οδήγησης αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων.

 

    2. Τα άρθρα 9 και 10 του π.δ/τος 333/1977, (ΦΕΚ 107/ Α/77), περί πτυχίων χειριστών και αδειών οδήγησης γεωργικών μηχανημάτων, το οποίο κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 168405/1525/2.11.1977 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1139/Β/77) μετά την ισχύ του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ν. 614/1977 (ΦΕΚ 167/Α/1977).

 

    3. Τα άρθρα 1 και 2 του ν. 3386/18.8.2005 (ΦΕΚ 212/Α/ 2005) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».

 

    4. Το π.δ. 278/7.8.1992 (ΦΕΚ 144 /Α/1992) «Είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα υπηκόων κρατών μελών της ΕΟΚ, που δεν έχουν το δικαίωμα αυτό βάσει άλλων διατάξεων του κοινοτικού δικαίου ή σπουδάζουν ή έχουν παύσει την επαγγελματική τους δραστηριότητα ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί εργαζόμενοι, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπ’ αριθμ. 90/364/ΕΟΚ, 90/366/ΕΟΚ και 90/365/ΕΟΚ».

 

    5. Την επιτακτική ανάγκη χορήγησης άδειας οδήγησης ή πτυχίου χειριστή αγροτικού μηχανήματος στους αλλοδαπούς – οικονομικούς μετανάστες, χωρίς την υποχρέωση να έχουν ιδιόκτητη αγροτική εκμετάλλευση αυτοί ή οι σύζυγοί τους λόγω του υψηλού βαθμού συμμετοχής αυτών στις γεωργικές δραστηριότητες της χώρας και λόγω έλλειψης χειριστών Ελλήνων υπηκόων.

 

    6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

 

    Α. Καθορίζουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας οδήγησης ή πτυχίου χειριστή αγροτικού μηχανήματος σε αλλοδαπούς ως εξής:

α. Οι αλλοδαποί υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός εκ των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάϊν και Ελβετίας οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, ασκώντας βιοποριστικό επάγγελμα ή επιχείρηση γεωργικού χαρακτήρα, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απόκτησης οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης ή πτυχίου χειριστού αγροτικού μηχανήματος με τους ίδιους όρους, όπως οι ημεδαποί, οι οποίοι καθορίζονται στο π.δ. 333/1977 (ΦΕΚ 107/Α/77). Για τη συμμετοχή αυτών στις εξετάσεις εκτός των προβλεπόμενων στο άρθρο 9 του π.δ. 333/1977 (ΦΕΚ 107/Α/77) απαιτείται επιπλέον να υποβάλλουν τα παρακάτω:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Δελτίου Διαμονής υπηκόου κράτους μέλους της Ε.Ο.Κ. σύμφωνα με το π.δ. 278/7.8.1992, όπως τροποποιείται κάθε φορά από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, όπως ισχύει με την οποία να δηλώνει:

2.1. Ότι έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.

2.2. Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η οποία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.

2.3. Τον αριθμό φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ).

β. Οι αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών (οι οποίοι δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός εκ των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάϊν και Ελβετίας) οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια [έχουν άδεια διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτ. α΄ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 20002 «Για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών» (ΕΕL 157/15.6.2002)], ασκώντας βιοποριστικό επάγγελμα ή επιχείρηση γεωργικού χαρακτήρα, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απόκτησης οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης ή πτυχίου χειριστού αγροτικού μηχανήματος με τους ίδιους όρους, όπως οι ημεδαποί, οι οποίοι καθορίζονται στο π.δ. 333/1977 (ΦΕΚ 107/Α/77). Η εκδοθείσα άδεια ή πτυχίο χειριστή αγροτικού μηχανήματος έχει περιορισμένη ισχύ όσο και η ισχύς της άδειας παραμονής η οποία θα αναγράφεται επάνω στο έντυπο της άδειας. Για τη συμμετοχή αυτών στις εξετάσεις εκτός των προβλεπόμενων στο άρθρο 9 του π.δ/τος 333/1977 (ΦΕΚ 107/Α/77) απαιτείται επιπλέον να υποβάλλουν τα παρακάτω:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαμονής όπως αυτή καθορίζεται από το άρθρο 9 του ν. 3386/18.8.2005 (ΦΕΚ 212/Α/2005) η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.

 

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει με την οποία να δηλώνει:

2.1. Ότι έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.

2.2. Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η οποία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.

2.3. Τον αριθμό φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.