ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2013/ΦΕΚ 386/Β/21.02.2013

Κινητικότητα των υπαλλήλων που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας σύμφωνα με την υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

   Έχοντας υπόψη:

 

   1. Τις διατάξεις:

 

   α. της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222/12-11-2013).

 

   β. της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ - ΔΙΠΙΔ/οικ 559 (ΦΕΚ Β' 7/8-1- 2013) ΥΑ.

 

   2. Την με αριθμό 1/18.02.2013 Γνωμοδότηση του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α' 226/27.10.2011), ανακοινώνει:

 

   1. Καλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων, υπάλληλοι των οποίων - κατηγορίας ΙΔΑΧ ΔΕ, των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού - Λογιστικού, Διοικητικού - Οικονομικού, Διοικητικών γραμματέων και παρεμφερών ειδικοτήτων - τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, λόγω κατάργησης θέσεων, δυνάμει της διατάξεως της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222/12-11-2013), εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συντάξουν με ευθύνη τους πίνακες συνδρομής κριτηρίων των ως άνω υπαλλήλων, προκειμένου να διατεθούν και τοποθετηθούν στους φορείς υποδοχής της παρούσας Ανακοίνωσης, σε θέσεις προσωπικού Ειδικοτήτων ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ- ΔΙΠΙΔ/οικ.559/8-1-2013 (ΦΕΚ 7 Β'/8-1-2013) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων διαδικασίας και κριτηρίων κινητικότητας υπαλλήλων κατά το άρθρο πρώτο, παρ. Ζ (υποπαρ. Ζ.1 και Ζ.2) του ν. 4093/2012».

 

   2. Καλούνται οι ως άνω υπάλληλοι, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπως υποβάλουν, στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού της υπηρεσίας στην οποία κατείχαν οργανική θέση, Αίτηση- Δήλωση προτίμησης θέσεων, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα.

 

   3. Οι φορείς που υπέβαλαν αίτημα για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών τους και ο αριθμός των υπαλλήλων που θα διατεθεί σε κάθε φορέα, αναφέρονται ανά διοικητική μονάδα και έδρα, στο συνημμένο πίνακα, μετά την αξιολόγηση του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 και την υπ' αριθμ. 1/18.02.2013 Γνωμοδότησή του.

 

   4. Τα κριτήρια κατάταξης των ως άνω υπαλλήλων που θα διατεθούν για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών είναι τα αναφερόμενα στο συνημμένο στην υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ - ΔΙΠΙΔ/οικ 559/8.1.2013 (ΦΕΚ Β' 7/8-1-2013) ΥΑ Πίνακα II, πλην του κριτηρίου «υπηρεσιακή αξιολόγηση». Συνεπώς, μετά την απαλοιφή του ως άνω κριτηρίου, το σύνολο των μορίων του Πίνακα II ορίζεται σε 235.

 

   Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

   (Ακολουθούν πίνακες βλέπε οικείο ΦΕΚ)