ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 8002/32/204-μβ/ΦΕΚ Β 2894/15.11.2013

Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 

   Έχοντας υπόψη:

 

   1. Τις διατάξεις της περ. β, παρ. Α8, άρθρου 51, ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α' 297).

 

   2. Τις διατάξεις της περίπτωσης 33, της υποπαραγράφου Γ1, της παραγράφου Γ του ν. 4093/2012 (Α' 222).

 

   3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (α' 232).

 

   4. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του ν. 2622/1998 (Α' 138) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3181/2003 (Α' 218).

 

   5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 (Α' 161) και της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3181/2003 (Α' 218).

 

   6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α' 98).

 

   7. Τις διατάξεις του π.δ. 394/2001 «Χρόνος εργασίας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α' 274).

 

   8. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α' 141), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 88/2012, 94/2012, 98/2012, 118/2013.

 

   9. Τις διατάξεις του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 153).

 

   10. Τις διατάξεις της Υ48/9-7-2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β' 2105).

 

   11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ΚΑΕ 0432 - (ΕΦ 43-110) μόνο για το τρέχον έτος και η οποία ανέρχεται στο ύψος των 2.724.800,00 ευρώ, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

   Το ανώτατο όριο ωρών νυχτερινής απασχόλησης ως αυτό ορίστηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. 8002/32/122-α από 6-9-2007 (Β' 1803) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της υπ' αριθμ. 8002/32/204-μα από 10-10-2013 (Β' 2558) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αυξάνεται αποκλειστικά για το έτος 2013, κατά 1.048.000 ώρες επιπλέον για το Αστυνομικό Προσωπικό, τους Συνοριακούς Φύλακες και τους Ειδικούς φρουρούς.

 

Άρθρο 2

 

   Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1-10-2013.

 

   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.