ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 76/2016/ΦΕΚ Β 4217/28.12.2016

 

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

   Έχοντας υπόψη:

 

   1. Τα υπ' αριθμ. οικ. 30/004/000/2551/30-06-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους.

 

   2. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 4328/ 1929 (ΦΕΚ 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/1995).

 

   3. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Συμβουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ Α' 391).

 

   4. Τα Π.δ. 284/1988 και 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α' 128 και Α' 178/ 29.08.2014), όπως ισχύουν.

 

   5. Την υπ' αριθμ. 1078204/927/0006Α/6-8-1992 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Β' 517).

 

   6. Την οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 «για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών».

 

   7. Τις διατάξεις του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α' 230) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

 

   8. Τις διατάξεις του νόμου 3335/2005, «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 95/Α/2005).

 

   9. Το Π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Α' 208).

 

   10. Το Π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 210).

 

   11. Την υπ' αριθμ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 130/Β/28.01.2013).

 

   12. Την υπ' αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (ΦΕΚ Β' 3696/15.11.2016).

 

   13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

   14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

   Εγκρίνουμε την απόφαση υπ' αριθμ. 76/2016 του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 15ης Ιουλίου 2016, και η οποία έχει ως εξής:

 

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

 

Εγκρίνει την έκδοση απόφασης «Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών», ως εξής:

«Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών».

 

Άρθρο 1

Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

 

   Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση των προδιαγραφών, λοιπών απαιτήσεων και μεθόδων δοκιμών του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL), των κωδικών Σ.Ο. 2710 19 41, 2710 19 45 και 2710 19 49, που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων, (εφεξής πετρέλαιο κίνησης), το οποίο διατίθεται στην ελληνική αγορά και το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε οχήματα με κινητήρες ντίζελ.

   Όλες οι απαιτήσεις της παρούσας απόφασης είναι σύμφωνες προς τις αντίστοιχες απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 + ΝΑ:2014, το οποίο καθίσταται υποχρεωτικό.

   Τα πρότυπα που αναφέρονται στο σημείο 2. Normative References του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Σε όσα εξ αυτών δεν αναφέρεται το έτος εκδόσεως θεωρείται ότι ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.

 

Άρθρο 2

Δειγματοληψία

 

   Η δειγματοληψία του πετρελαίου κίνησης γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 3170 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 3171 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 14275 ή σύμφωνα με την απόφαση ΑΧΣ 13/85 (ΦΕΚ 314/Β/1985).

   Τα δείγματα εξετάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στην απόφαση ΑΧΣ 54/2015, «Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγρών καυσίμων» (ΦΕΚ 462/Β/2015).

 

Άρθρο 3

Σήμανση Αντλιών

 

   Οι πληροφορίες που αναγράφονται στις αντλίες διανομής πετρελαίου κίνησης, ως προς τη φύση του καυσίμου, την περιεκτικότητα του καυσίμου σε μεταλλικό πρόσθετο, τη συμφωνία του με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014, καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες των σημάνσεων αυτών καθορίζονται με υπουργική απόφαση του αρμόδιου προς τούτο Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 115 της απόφασης Α2-718, (ΦΕΚ 2090/Β/2014), (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), όπως ισχύει.

 

Άρθρο 4

Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών

 

   4.1 Χρωστικές και Ιχνηθέτες

   Το πετρέλαιο κίνησης φέρεται στην κατανάλωση με το φυσικό του χρώμα, χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτη.

   4.2 Πρόσθετα

   Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας του πετρελαίου κίνησης επιτρέπεται η χρήση προσθέτων. Κατάλληλα πρόσθετα, χωρίς επιβλαβείς επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, είναι δυνατό να προστίθενται στο πετρέλαιο κίνησης σε ενδεδειγμένη ποσότητα, με σκοπό να αποφεύγεται η μείωση της απόδοσης των κινητήρων, να αυξάνεται η διάρκεια ζωής τους και να ελέγχονται οι εκπομπές καυσαερίων. Η προσθήκη θα γίνεται με ευθύνη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

   Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, προς ενημέρωση, αλλά και για τη δυνατότητα προσδιορισμού της παρουσίας του προσθέτου στο πετρέλαιο κίνησης, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γ.Χ.Κ. λεπτομερή στοιχεία του προσθέτου, όπως, τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά, τη χημική του σύνθεση, το ποσοστό με το οποίο προστίθεται στο καύσιμο, τη μέθοδο προσδιορισμού, τις βελτιώσεις τις οποίες επιφέρει, τα αποτελέσματα εργαστηριακών και μηχανικών δοκιμών, πιστοποιητικό μηχανικών δοκιμών, τα δεδομένα ασφάλειας, δήλωση της εταιρείας αν το πρόσθετο χρησιμοποιείται σε χώρες της Ε.Ε. ή χώρες της ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ΕΟΧ ή την Τουρκία ή άλλη τρίτη χώρα.

   Τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται είναι αποδεκτά μόνον εφόσον συμφωνούν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή με κάθε άλλο κανονισμό ή προδιαγραφή που ισχύει σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή/και την Τουρκία και παράλληλα ανταποκρίνονται δεόντως και ικανοποιητικά στην επιδιωκόμενη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας του πετρελαίου κίνησης και εγγυώνται ισοδύναμο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον στις ίδιες κλιματολογικές συνθήκες.

   Η τήρηση των στοιχείων του προσθέτου θα γίνεται κατά τρόπο εμπιστευτικό.

   Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών που διαθέτουν στην αγορά πετρέλαιο κίνησης με πρόσθετα υφίστανται κυρώσεις και επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 - 30.000 ευρώ εφόσον δεν παρέχουν στη Διεύθυνση Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του ΓΧΚ λεπτομερή στοιχεία όπως ορίζονται ανωτέρω για τα πρόσθετα αυτά, πριν τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά. Το ως άνω πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του ΓΧΚ.

   4.3.1. Γενικές Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών

   Για το πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται στην ελληνική επικράτεια εφαρμόζονται οι προδιαγραφές και οι μέθοδοι δοκιμών που καταγράφονται στο παράρτημα 1 της παρούσας.

   4.3.2 Απαιτήσεις εξαρτώμενες από τις κλιματολογικές συνθήκες

Για το πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται στην ελληνική επικράτεια εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του Εθνικού Παραρτήματος ΝΑ 3 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014.

 

Άρθρο 5

Ελεύθερη Κυκλοφορία και Ρήτρα Αμοιβαίας Αναγνώρισης

 

   Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δεν απαγορεύεται, ούτε περιορίζεται ούτε αποτρέπεται η διάθεση στην ελληνική αγορά των καυσίμων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας, τηρουμένων των λοιπών διατάξεων της ισχύουσας Νομοθεσίας περί εμπορίας καυσίμων.

   Πετρέλαιο κίνησης, το οποίο έχει παρασκευασθεί νομίμως ή/και έχει διατεθεί στο εμπόριο σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή χώρες ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία Ε.Ο.Χ., ή στην Τουρκία μπορεί να διατεθεί στην αγορά στην Ελλάδα, όταν έχει παρασκευασθεί σύμφωνα με έγκυρα τεχνικά πρότυπα, προδιαγραφές ή και διαδικασίες παρασκευής και δοκιμών, που ανταποκρίνονται δεόντως και ικανοποιητικά στις λειτουργικές απαιτήσεις μηχανών εσωτερικής καύσης σχεδιασμένων να λειτουργούν με καύσιμο του είδους αυτού και που αποδεδειγμένα εγγυάται ισοδύναμο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον στις ίδιες κλιματολογικές συνθήκες.

 

Άρθρο 6

Καταργούμενες διατάξεις

 

   Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει η απόφαση Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 514/2004, ΦΕΚ 1490/Β/2006, καθώς και κάθε διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα.

 

Άρθρο 2

 

   Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε διάταξη που αντίκειται σε αυτή.

   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.