ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΦΚ Α 5042619 ΕΞ 2013/ΦΕΚ Β 3173/13.12.2013

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5007302 ΕΞ2013/ 26-02-2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 451 Β') «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/A') «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία»

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

   Έχοντας υπόψη:

 

   1. Τις διατάξεις του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ Α' 265/2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και ειδικότερα την παράγραφο 5, του άρθρου 78, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 22 του Ν. 3634/2008 (ΦΕΚ Α' 9/2008) αλλά και με την περίπτωση 1β της υποπαραγράφου Ε.3 του πρώτου άρθρου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222/2012).

 

   2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1947/1991 (ΦΕΚ Α' 70/91).

 

   3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2892/2001 (ΦΕΚ Α' 46/01).

 

   4. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 1079248/5521/0016 21-07-2008 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ Β'1443/2008) περί καθορισμού της αρμόδιας Αρχής για την επιστροφή του ποσού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

 

   5. Την υπ' αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5007302 ΕΞ2013/26-02-2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 451/B') «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/01 (ΦΕΚ 265/Α') «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία».

 

   6. Τις υπ' αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5023619 ΕΞ2013/20-06-2013 (ΦΕΚ 1605/B') και ΔΕΦΚ Α 5034466 ΕΞ 2013/25-09-2013 κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ 2439/Β') που τροποποιούν την προαναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 5.

 

   7. Την αρ. πρωτ. Δ6Α1121589ΕΞ2013/31-07-2013 (ΦΕΚ 1908/B') Απόφασης περί σύστασης οργανικών μονάδων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων αυτών.

 

   8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α') «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

 

   9. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α') περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών και το Π.Δ 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α') «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

 

   10. Το Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α') περί διορισμού Υπουργού και Υφυπουργών.

 

   11. Την αριθ. Y48/9-7-2012 Απόφαση (ΦΕΚ 2105/B') περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.

 

   12. Την αριθ. 07927 ΕΞ/19-9-2012 Απόφαση (ΦΕΚ 2574/Β') περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.

 

   13. Την νέα εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (σχετικά τα αρ. πρωτ. 1374/128876/24-10-2013 και 1665/152478/9-12-2013 έγγραφά της), σύμφωνα με την οποία, μετά από πρόσθετες μελέτες, αναπροσαρμόζεται ο συντελεστής βαρύτητας ειδικών συνθηκών για το έτος 2013, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες (υψηλές βροχοπτώσεις, περίοδος ξηρασίας ή συνδυασμός και των δύο κ.λπ.).

 

   14. Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

   1. Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5007302 ΕΞ2013/ 26-02-2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 451/Β') «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/A') «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία», ως ακολούθως:

 

   α) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «Για το έτος 2013 ο συντελεστής αυτός λαμβάνει την τιμή 1,42».

 

   β) Όπου στο κείμενο της Απόφασης αναφέρεται η 30η Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Δ30) νοείται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

 

   γ) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως αρμόδια για την επιστροφή υπηρεσία, αποστέλλει τελική συγκεντρωτική κατάσταση των δικαιούχων προσώπων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 της παρούσης, με προσδιορισμένα τα προς επιστροφή ποσά, στη Δ24 για τη διενέργεια της πληρωμής.»

 

   δ) Στο έκτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3, η Γ.Γ.Π.Σ. αντικαθίσταται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γ.Γ.Δ.Ε.

 

   2. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.