ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΦΚ Α 5034466 ΕΞ 2013/ΦΕΚ Β 2439/30.09.2013

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5007302 ΕΞ2013/ 26-02-2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 451/ Β') «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/A') «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία».

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

   Έχοντας υπόψη:

 

   1. Τις διατάξεις του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ Α' 265/2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και ειδικότερα την παράγραφο 5, του άρθρου 78, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 22 του Ν. 3634/2008 (ΦΕΚ Α' 9/2008) αλλά και με την περίπτωση 1β της υποπαραγράφου Ε.3 του πρώτου άρθρου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222/2012).

 

   2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1947/1991 (ΦΕΚ Α' 70/91).

 

   3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2892/2001 (ΦΕΚ Α' 46/01).

 

   4. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 1079248/5521/0016/ 21-07-2008 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ Β' 1443/2008) περί καθορισμού της αρμόδιας Αρχής για την επιστροφή του ποσού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

 

   5. Την υπ' αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5007302 ΕΞ2013/26-02-2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 451/B') «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/01 (ΦΕΚ 265/Α') «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία».

 

   6. Την υπ' αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5023619 ΕΞ2013/20-06-2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1605/B') που τροποποιεί την προαναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 5.

 

   7. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον καθορισμό του συντελεστή βαρύτητας ειδικών συνθηκών ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες (υψηλές βροχοπτώσεις, περίοδος ξηρασίας ή συνδυασμός και των δύο κ.λπ.)

 

   8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α') «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

 

   9. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α') περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών και το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α') «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

 

   10. Το Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α') περί διορισμού Υπουργού και Υφυπουργών.

 

    11. Την αριθ. Y48/9-7-2012 απόφαση (ΦΕΚ 2105/B') περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.

 

   12. Την αριθ. 07927 ΕΞ/19-9-2012 απόφαση (ΦΕΚ 2574/Β') περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.

 

   13. Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

   1. Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5007302 ΕΞ2013/26-02-2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 451/B') «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/ Α') «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία», ως ακολούθως:

 

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5007302 ΕΞ2013/26-02-2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 451/B') προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

 

   «3. Ειδικότερα, κατ' έτος ορίζεται και συντελεστής βαρύτητας ειδικών συνθηκών ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες (υψηλές βροχοπτώσεις, περίοδος ξηρασίας ή συνδυασμός και των δύο κ.λπ.) με τον οποίο πολλαπλασιάζονται οι δείκτες των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. Για το έτος 2013 ο συντελεστής αυτός λαμβάνει την τιμή 1,22».

 

   Οι επόμενες παράγραφοι του άρθρου 2 με αριθμό 3 και 4 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης αναριθμούνται σε 4 και 5 αντιστοίχως.

 

   2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.