ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΔΑΔ/48Α/58/οικ.29040/ΦΕΚ Β 2757/29.10.2013

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/ 9.8.2013 (ΦΕΚ 1992/Β/14.8.2013) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους».

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

   1. τις διατάξεις της περ. 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4172/ 2013(ΦΕΚ 167 Α'),

 

   2. το αριθ. 119/2013 Προεδρικό Διάταγμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153 Α'),

 

   3. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

 

   4. την υπ' αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 (ΦΕΚ 1992/Β/14.8.2013) υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

 

   Τροποποιείται η υπ'αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 (ΦΕΚ 1992/Β/14.8.2013) Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξης τους, και του τρόπου μοριοδότησής τους» ως προς τους ΠΙΝΑΚΕΣ του Παραρτήματος Α' («Βαθμολογούμενα Κριτήρια για την αποτίμηση προσόντων των προς μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων»), στην κατηγορία αρ. 3 των βαθμολογούμενων κριτηρίων («Τρόπος Εισαγωγής στη Δημόσια Διοίκηση»), ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ και ΤΕ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

ΜΕΓΙΣΤΟ 30

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΣΔΔ ή ΣΤΗΝ ΕΣΤΑ

 

30

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ

 

30

ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ TOY AP.18 ΤΟΥ Ν.2190/1994

 

25

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

 

20

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΑΣΕΙ Ν.2725/1999, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

 

20

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΑΣΕΙ Ν.1648/1986 ή Ν.2643/1998

 

15

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

15

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΑΣΕΠ

 

20

ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ

 

5

 

ΠΙΝΑΚΑΣ II ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

ΜΕΓΙΣΤΟ 30

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ

 

30

ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ TOY AP.18 ΤΟΥ Ν.2190/1994

 

25

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

 

20

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΑΣΕΙ Ν.2725/1999, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

 

20

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΑΣΕΙ Ν.1648/1986 ή Ν.2643/1998

 

15

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

15

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΑΣΕΠ

 

20

 

ΠΙΝΑΚΑΣ III

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

ΜΕΓΙΣΤΟ 30

ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ TOY AP.18 ΤΟΥ Ν.2190/1994

 

25

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

 

20

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΑΣΕΙ Ν.2725/1999, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

 

20

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΑΣΕΙ Ν.1648/1986 ή Ν.2643/1998

 

15

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

15

 

   Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω αναφερόμενη Απόφαση.

 

   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.