ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ 43628/5328/ΦΕΚ Β 2630/17.10.2013

Τροποποίηση της υπ' αρ. 25665/1831/12 (ΦΕΚ Β' 1174/ 15.05.2013) ΚΥΑ, «Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών - καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών».

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

   Έχοντας υπόψη:

 

   1. Τις διατάξεις:

 

   α. της παρ. 5 του άρθρου 12 και της παρ. 17 του άρθρου 81 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το ν. 2696/99 (Α 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

   β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98).

 

   γ. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 (Α 141) «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 118/2013 (Α 152).

 

   δ. Την υπ' αριθμ. 329/13 (Β 1655) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. 1208/13 (Β 1718) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

   ε. Την υπ' αριθμ. 25665/1831/12 (Β 1174/2013) απόφασης του Υπουργού και αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Προδιαγραφές ζωνών ασφάλειας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών - καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών».

 

   2. Την ανάγκη ομαλής προσαρμογής της αγοράς στις διατάξεις της υπ' αριθμ. 25665/1831/12 απόφασης περί καθορισμού προδιαγραφών για τις ζώνες ασφαλείας, τα καθίσματα και τις αγκυρώσεις ζωνών - καθισμάτων που τοποθετούνται σε σχολικά λεωφορεία μεταφοράς νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό την αύξηση της ασφάλειας των μεταφερόμενων νηπίων και μαθητών.

 

   3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Αρθρο μόνο

 

   1. Τροποποίηση της αναφερόμενης ημερομηνίας των παρ. 4, των άρθρων 3 και 4 της υπ' αριθμ. 25665/1831/12 απόφασης από 31/08/2013 στις 28/02/2014.

 

   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως