ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 31890/ΦΕΚ Β 2999/26.11.2013

Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ' εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α' 167).

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

(Αριθμός Ανακοίνωσης 5/2013)

 

   Έχοντας υπόψη:

 

   1. Τις διατάξεις του άρθρου 81, του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167) καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274/9-8-2013 (ΦΕΚ Β' 1992) υπουργικής απόφασης,

 

   2. Το υπ' αριθμ. 12 πρακτικό της από 20-11-2013 συνεδρίασης του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 του ν. 4024/2011 το οποίο γνωμοδότησε, αναφορικά με τον αριθμό των υπαλλήλων των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, TE και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ' εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 και θα μεταταχθούν, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα καθώς και τη σειρά προτεραιότητας των φορέων υποδοχής οι οποίοι υπέβαλαν αιτήματα για την κάλυψη θέσεων/υπηρεσιακών αναγκών αντιστοίχων κλάδων και ειδικοτήτων,

 

   3. Το υπ' αριθμ. 4336/19.11.2013 έγγραφο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013,

 

   4. Τις προτεραιότητες της πολιτικής στελέχωσης του δημοσίου τομέα, όπως ορίζει το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167).

 

   5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ανακοινώνει:

 

   1. Καλούνται οι υπάλληλοι των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, TE και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ' εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α' 167), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να υποβάλουν, στις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Δήμων στην οποία κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση, Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για τη με-τάταξή τους με σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμούν να μεταταχθούν, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα.

 

   2. Καλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Δήμων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων - Υπεύθυνων Δηλώσεων των υπαλλήλων, να συντάξουν με ευθύνη τους πίνακες συνδρομής κριτηρίων των ως άνω υπαλλήλων και να τους αποστείλουν στο ΑΣΕΠ, εντός της ίδιας ως άνω δεκαήμερης προθεσμίας, προκειμένου οι υπάλληλοι να διατεθούν και τοποθετηθούν στους φορείς υποδοχής της παρούσας Ανακοίνωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274/9-8-2013 (ΦΕΚ 1992 Β') απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στις υπ' αριθμ. 6000/2/234-γ'/17.10.2013 (ΦΕΚ 2631 Β') και αριθμ. 90894/18.10.2013 (ΦΕΚ 2655 Β') κοινές υπουργικές αποφάσεις.

 

   3. Το ΑΣΕΠ μοριοδοτεί τα προσόντα των υπαλλήλων (γενικά και τυχόν πρόσθετα για ορισμένες θέσεις φορέων υποδοχής) και καταρτίζει: α) πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα και β) πίνακα διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα.

 

   4. Το ΑΣΕΠ διαβιβάζει τους σχετικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα στα οικεία Ειδικά Τριμελή Υπηρεσιακά Συμβούλια των φορέων υποδοχής τα οποία εκδίδουν τους τελικούς πίνακες διάθεσης.

 

   5. Στη συνέχεια, κατόπιν διενέργειας του απαιτούμενου ελέγχου νομιμότητας, εκδίδεται η απόφαση μετάταξης υπαλλήλου από το οικείο όργανο διοίκησης του φορέα υποδοχής σε υφιστάμενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς.

 

   6. Η σειρά προτεραιότητας των φορέων υποδοχής, ο αριθμός των υπαλλήλων που θα διατεθεί σε κάθε φορέα ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες οι οποίοι και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α'

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΛΑΔΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

1

ΠΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

1056

2

ΤΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

2026

3

ΔΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

3069

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β'

ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

A/A

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ

 

 

 

 

 

 

1

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

149179

 

2

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

149167

 

3

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

149194

 

4

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

149310

 

5

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

149180

 

6

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

149123

 

7

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

149186

 

8

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

149181

 

9

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

149130

 

10

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΝΗΣΩΝ

149208

 

11

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΒΡΟΥ

149006

 

12

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

149195

 

13

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

149104

 

14

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

149042

 

15

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

149168

 

16

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

149026

 

17

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

149158

 

18

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΣΕΡΡΩΝ

149049

 

19

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

149248

 

20

ΔΗΜΟΣΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΧΑΝΙΩΝ

149319

 

21

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

149233

 

22

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

149056

 

23

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΑΡΤΑΣ

149073

 

24

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

149137

 

25

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

149228

 

26

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

149215

 

27

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

149216

 

28

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

149024

 

29

ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ

ΚΟΖΑΝΗΣ

149066

 

30

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

149105

 

31

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

149169

 

32

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

149187

 

33

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

149188

 

34

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

149196

 

35

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

149238

 

36

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

149061

 

37

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

149189

 

38

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

149028

 

39

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΦΩΚΙΔΑΣ

149165

 

40

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΕΒΡΟΥ

149007

 

41

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

149217

 

42

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

ΠΙΕΡΙΑΣ

149046

 

43

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

149002

 

44

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

149043

 

45

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

149098

 

46

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

149229

 

47

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

149197

 

48

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

149067

 

49

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

149149

 

50

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

149116

 

51

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

149190

 

52

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

149077

 

53

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

149139

 

54

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

149191

 

55

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

149170

 

56

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

149305

 

57

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

149029

 

58

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

149030

 

59

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

149031

 

60

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

149144

 

61

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΘΗΡΑΣ

149270

 

62

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

149311

 

63

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

149127

 

64

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

149182

 

65

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΕΥΒΟΙΑΣ

149150

 

66

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

149084

 

67

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

149012

 

68

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

149032

 

69

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

149254

 

70

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

149112

 

71

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

149198

 

72

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

149276

 

73

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

149092

 

74

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΚΑΡΠΑΘΟΥ

149280

 

75

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

149157

 

76

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

149057

 

77

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

149063

 

78

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

149047

 

79

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

149202

 

80

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

149118

 

81

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

149120

 

82

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

149171

 

83

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΧΑΝΙΩΝ

149322

 

84

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

149068

 

85

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

149021

 

86

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

149033

 

87

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

149243

 

88

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

149203

 

89

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

149218

 

90

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

ΚΩ

149284

 

91

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

149034

 

92

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

149160

 

93

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΛΑΡΙΣΑΣ

149100

 

94

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

149145

 

95

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

149278

 

96

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

149261

 

97

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

149121

 

98

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

149244

 

99

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

149172

 

100

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

149306

 

101

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

149220

 

102

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

149221

 

103

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

149255

 

104

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

149173

 

105

ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

149307

 

106

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

149251

 

107

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

149199

 

108

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΥ

149290

 

109

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΝΑΞΟΥ

149292

 

110

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

149025

 

111

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

149128

 

112

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

149236

 

113

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

149035

 

114

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

ΣΕΡΡΩΝ

149053

 

115

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

149174

 

116

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

149058

 

117

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

149200

 

118

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

149204

 

119

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

149017

 

120

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

149246

 

121

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΒΡΟΥ

149008

 

122

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

149146

 

123

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

149222

 

124

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

149201

 

125

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

149223

 

126

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

149175

127

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΑΡΟΥ

149294

128

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΑΧΑΪΑΣ

149134

129

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

149036

130

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

149205

131

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

149044

132

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

149206

133

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

149183

134

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

149184

135

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΧΑΝΙΩΝ

149323

136

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

149059

137

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

149090

138

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

149037

139

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΗΛΕΙΑΣ

149141

140

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

149318

141

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΡΟΔΟΥ

149296

142

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ

149264

143

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

149225

144

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΚΟΖΑΝΗΣ

149069

145

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΩΝ

149054

146

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

149313

147

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

149247

148

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΣΕΡΡΩΝ

149055

149

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΣΠΟΡΑΔΩΝ

149110

150

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

149252

151

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

149226

152

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΥΡΟΥ

149300

153

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

149147

154

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

149114

155

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

149241

156

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΛΑΡΙΣΑΣ

149103

157

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

149193

158

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

149177

159

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

149072

160

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

149232

161

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

149185

162

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

149178

163

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΥΒΟΙΑΣ

149155

164

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΩΝ

149325

165

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

149309

166

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

149266

167

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

149039

168

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

149227

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ'

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

1.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

2.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

3.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

4.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ&ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

5.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ/ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ'

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ Ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

1

1501

Α.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΠΕ η ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

3

 

2

1502

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

ΠΕ ή ΤΕ

Εφοριακών ή Τελωνειακών

3

 

3

1503

Α.Τ. ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΠΕ η ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

3

 

4

1504

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ. ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)

ΠΕ ή ΤΕ

Διοικητικού -Οικονομικού ή Διοικητικού -Λογιστικού

1

 

 

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

 

 

 

 

5

1505

Α.Τ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

3

 

6

1506

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Διοικητικού -Οικονομικού ή Διοικητικού -Λογιστικού

2

 

7

1507

Α.Τ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

3

 

8

1508

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ -ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Διοικητικού -Οικονομικού ή Διοικητικού -Λογιστικού

1

 

9

1509

Α.Τ. ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

4

 

10

1510

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ /

ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ν. ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Διοικητικού -Οικονομικού ή Διοικητικού -Λογιστικού

1

 

11

1511

Α' Α.Τ. ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν.

3

 

 

 

 

 

 

4172/2013

 

 

12

1512

Α.Τ. ΒΟΥΛΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ –ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

4

 

13

1513

Α.Τ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ –ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

3

 

14

1514

Α.Τ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ –ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

2

 

15

1515

Α.Τ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ –ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

1

 

16

1516

Α.Τ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ –ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

3

 

17

1517

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ)

ΠΕ ή ΤΕ

Διοικητικού -Οικονομικού ή Διοικητικού -Λογιστικού

15

 

18

1518

Α.Τ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

2

 

19

1519

Α.Τ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ – ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

10

 

20

1520

Α.Τ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

2

 

21

1521

Α.Τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ – ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

1

 

22

1522

Α.Τ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ – ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

3

 

23

1523

Α.Τ.

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ – ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

3

 

24

1524

Α' Α.Τ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ – ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

3

 

25

1525

Α.Τ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ – ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

1

 

26

1526

Α.Τ. ΨΥΧΙΚΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ – ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

1

 

27

1527

Α.Τ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ – ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

5

 

28

1528

Α.Τ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν.

3

 

 

 

 

 

 

4172/2013

 

 

29

1529

Α.Τ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

1

 

30

1530

Α.Τ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

3

 

31

1531

Α.Τ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

2

 

32

1532

Α.Τ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

1

 

33

1533

Α' Α.Τ. ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

8

 

34

1534

Α.Τ. ΙΛΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

2

 

35

1535

Α' Α.Τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

2

 

36

1536

Α.Τ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

3

 

37

1537

Α.Τ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΥΤΙΚΟΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία

2

 

 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

προσωπικού του ν. 4172/2013

 

 

38

1538

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Α'

ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ

Διοικητικού -Οικονομικού ή Διοικητικού -Λογιστικού

30

 

39

1539

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Β'

ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ

Διοικητικού -Οικονομικού ή Διοικητικού -Λογιστικού

25

 

40

1540

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ

Διοικητικού -Οικονομικού ή Διοικητικού -Λογιστικού

5

 

41

1541

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

176

 

42

1542

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΓΕΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝ. ΣΥΝΟΧΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ

Διοικητικού

7

 

43

1543

Α.Τ. ΒΥΡΩΝΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

2

 

44

1544

Α.Τ. ΔΑΦΝΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

4

 

45

1545

Α.Τ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

2

 

46

1546

Α.Τ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

4

47

1547

Α.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ - ΝΗΣΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

2

48

1548

Α.Τ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ – ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

2

49

1549

Α.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ – ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

1

50

1550

Α.Τ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ – ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

1

51

1551

Α.Τ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

3

52

1552

Α.Τ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

2

53

1553

Α.Τ. ΝΙΚΑΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

1

54

1554

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &

ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Δ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

ΠΕ ή ΤΕ

Διοικητικού -Οικονομικού ή Διοικητικού -

22

 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

Λογιστικού

 

55

1555

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Δ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

ΠΕ ή ΤΕ

Εφοριακών ή Τελωνειακών

4

56

1556

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

8

57

1557

Α.Τ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

2

58

1558

Α.Δ. ΑΧΑΪΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

17

59

1559

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ -ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ (Δ. ΠΑΤΡΕΩΝ)

ΠΕ ή ΤΕ

Διοικητικού -Οικονομικού ή Διοικητικού -Λογιστικού

1

60

1560

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΧΑΪΑΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Εφοριακών ή Τελωνειακών

2

61

1561

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ. ΛΕΒΑΔΕΩΝ)

ΠΕ ή ΤΕ

Διοικητικού -Οικονομικού ή Διοικητικού -Λογιστικού

1

62

1562

Α.Τ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

4

63

1563

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ

Διοικητικού -Οικονομικού ή Διοικητικού -Λογιστικού

1

 

64

1564

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ

Εφοριακών ή Τελωνειακών

3

 

65

1565

Α.Τ. ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

4

 

66

1566

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ/ ΤΜΗΜΑ

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Διοικητικού -Οικονομικού ή Διοικητικού -Λογιστικού

1

 

67

1567

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Εφοριακών ή Τελωνειακών

1

 

68

1568

Α.Τ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

1

 

69

1569

Α.Τ. ΚΩ

ΚΩ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

2

 

70

1570

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΩ

ΠΕ ή ΤΕ

Εφοριακών ή Τελωνειακών

5

 

71

1571

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Δ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ)

ΡΟΔΟΥ (Δ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ)

ΠΕ ή ΤΕ

Εφοριακών ή Τελωνειακών

1

 

72

1572

Α.Τ. ΡΟΔΟΥ

ΡΟΔΟΥ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν.

12

 

 

 

 

 

 

4172/2013

 

 

73

1573

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)

ΡΟΔΟΥ

ΠΕ ή ΤΕ

Διοικητικού -Οικονομικού ή Διοικητικού -Λογιστικού

2

 

74

1574

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΡΟΔΟΥ

ΠΕ ή ΤΕ

Εφοριακών ή Τελωνειακών

13

 

75

1575

Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

1

 

76

1576

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ/ ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ

ΕΒΡΟΥ (Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)

ΠΕ ή ΤΕ

Διοικητικού -Οικονομικού ή Διοικητικού -Λογιστικού

1

 

77

1577

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΒΡΟΥ (Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)

ΠΕ ή ΤΕ

Εφοριακών ή Τελωνειακών

2

 

78

1578

Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΕΒΡΟΥ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

1

 

79

1579

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΒΡΟΥ (Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)

ΠΕ ή ΤΕ

Εφοριακών ή Τελωνειακών

7

 

80

1580

Α.Τ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

1

 

81

1581

Α.Τ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

3

 

82

1582

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)

ΠΕ ή ΤΕ

Διοικητικού -Οικονομικού ή Διοικητικού -Λογιστικού

2

 

83

1583

Α.Τ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

1

 

84

1584

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Διοικητικού -Οικονομικού ή Διοικητικού -Λογιστικού

1

 

85

1585

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ -ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ / ΤΜΗΜΑ

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΕ ή ΤΕ

Διοικητικού -Οικονομικού ή Διοικητικού -Λογιστικού

3

 

86

1586

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΕ ή ΤΕ

Εφοριακών ή Τελωνειακών

1

 

87

1587

Α.Τ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

2

 

88

1588

Α.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

2

 

89

1589

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΗΛΕΙΑΣ (Δ. ΗΛΙΔΑΣ)

ΠΕ ή ΤΕ

Εφοριακών ή Τελωνειακών

2

 

90

1590

Α.Τ. ΠΥΡΓΟΥ

ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού

4

 

 

 

 

 

 

του ν. 4172/2013

 

 

91

1591

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ -ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ / ΤΜΗΜΑ

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Διοικητικού -Οικονομικού ή Διοικητικού -Λογιστικού

1

 

92

1592

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΗΛΕΙΑΣ (Δ. ΠΥΡΓΟΥ)

ΠΕ ή ΤΕ

Εφοριακών ή Τελωνειακών

4

 

93

1593

Α.Τ. ΒΕΡΟΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

2

 

94

1594

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ/ ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Διοικητικού -Οικονομικού ή Διοικητικού -Λογιστικού

2

 

95

1595

Α.Τ. ΝΑΟΥΣΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

1

 

96

1596

Α.Τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

6

 

97

1597

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΕ ή ΤΕ

Διοικητικού -Οικονομικού ή Διοικητικού -Λογιστικού

2

 

98

1598

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΕ ή ΤΕ

Εφοριακών ή Τελωνειακών

15

 

99

1599

Α.Τ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη

6

 

 

 

 

 

 

κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

 

 

100

1600

Α.Τ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

3

 

101

1601

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Διοικητικού -Οικονομικού ή Διοικητικού -Λογιστικού

2

 

102

1602

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Εφοριακών ή Τελωνειακών

1

 

103

1603

Α.Τ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

2

 

104

1604

Α.Τ. ΣΙΝΔΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013

5

 

105

1605

Α.Τ. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕ ή ΤΕ

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν. 4172/2013