ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2798/ΦΕΚ Β 2902/18.11.2013

Καθορισμός πρόσθετων ειδικών κριτηρίων της μοριοδότησης των γενικών κριτηρίων της υπ' αριθμ. ΔΙ-ΠΙΔΔ/Β.2/21οικ.21634/2.8.2013 (ΦΕΚ Β' 1914) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

   Έχοντας υπόψη:

 

   1. Τις διατάξεις:

   (α) της περ. ΣΤ της παρ. 2 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 167),

 

   (β) του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α' 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α' 152),

 

   (γ) του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 153),

 

   (δ) του Π.Δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α' 263), όπως ισχύει,

 

   (ε) του Ν.Δ. 714/1970 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α' 238), όπως ισχύει, και του, σε εκτέλεση αυτού, εκδοθέντος Π.Δ. 56/1989 «περί Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)», του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Α' 28), όπως ισχύει,

 

   (στ) του Ν. 3913/2011 περί «Αναδιοργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 18), όπως ισχύει,

 

   (ζ) του Ν. 4146/2013, περί Οργανωτικών Αλλαγών στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΦΕΚ Α' 90),

 

   (η) του Π.Δ. 103/2010, περί Κανονισμού Λειτουργίας της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας (ΦΕΚ Α' 180),

 

   (θ) του Π.Δ. 152/2007, περί Οργάνωσης και Στελέχωσης της Εθνικής Αρχής Αεροναυτιλίας της Υ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 193),

 

   (ι) της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του Ν. 3717/2008 (ΦΕΚ Α' 239) που προστέθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 3783/2009 (ΦΕΚ Α' 136), (ια) του άρθρου 33 του Ν. 2912/2001 (ΦΕΚ Α' 94), (ιβ) του άρθρου 144 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α' 82), (ιγ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).

 

   2. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/21οικ.21634/2.8.2013 (ΦΕΚ Β' 1914) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

   3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού.

 

   4. Την υπ' αριθμ. 2531 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β' 2698), «Κατάργηση 249 οργανικών και προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποφασίζουμε:

 

   1. Καθορίζουμε πρόσθετα ειδικά κριτήρια επιλογής του προσωπικού με ειδικότητα χειριστή και μηχανικών αεροσκαφών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που θα τεθεί σε διαθεσιμότητα, ως εξής:

 

 

Ειδικά Πρόσθετα Κριτήρια

Χρόνος - Συντελεστές

Μόρια

Επαγγελματική άδεια χειριστή αεροσκαφών σε ισχύ ή μηχανικού αεροσκαφών (B1 ή Β2 ή Β1 και Β2) κατά Part-66 σε ισχύ, με την ειδικότητα ενός εκ των αεροσκαφών της Υ.Π.Α. (ΒΕ-200, Citation C-750, BO-105)

 

30

Για κάθε επιπλέον τύπο αεροσκάφους, εκ των έναντι αναφερομένων (μέχρι 3 τύπους Χ συντελεστή 1)

Για κάθε μήνα απασχόλησης σε αεροπορικό οργανισμό, επί του συγκεκριμένου τύπου, πιστοποιημένου κατά EASA, τους τελευταίους 12 μήνες (μήνες Χ συντελεστή 1)

1-2 0-12

Χειριστές αεροσκαφών ή μηχανικοί αεροσκαφών

20

(B1 ή Β2 ή Β1 και Β2) κατά Part-66, με πιστοποίηση επιθεωρητού ασφαλείας πτήσεων σε ισχύ, σύμφωνα με το Π.Δ. 147/2005

Για κάθε μήνα απασχόλησης σε καθήκοντα επιθεωρητού εντός του τελευταίου έτους (αριθμός μηνών Χ συντελεστή 1)

0-12

Επιθεωρητές πιστοποιημένοι στον «Από Αέρα

Για την αρχική πιστοποίηση                                   10

Έλεγχο των Ραδιοβοηθημάτων και Οπτικών Βοηθημάτων Πολιτικής Αεροπορίας, Πολεμικής Αεροπορίας, Αεροπορίας Ναυτικού και Αεροπορίας Στρατού»

Για κάθε μήνα απασχόλησης σε καθήκοντα επιθεωρητού εντός του τελευταίου έτους (αριθμός μηνών Χ συντελεστή 0,5)

0-6

Μήνες πραγματικής υπηρεσίας στην Υ.Π.Α. τα τελευταία δύο χρόνια

Για κάθε ένα (1) μήνα και μέχρι 24 (αριθμός μηνών Χ συντελεστή 1)

0-24

 

   2. Η υπ' αριθμ. 973/5.11.2013 (ΦΕΚ Β' 2842) κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καταργείται.

 

   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.