ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/33/οικ.27653/ΦΕΚ Β 2560/11.10.2013

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ. 21634/ 2.8.2013 (ΦΕΚ 1914/Β/7.8.2013) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, τον τρόπο μοριοδότησής τους και ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.4024/2011 και των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων».

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

   1. τις διατάξεις της περ. Ε' της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α')

 

   2. το αριθ. 119/2013 Προεδρικό Διάταγμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153 Α'),

 

   3. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

 

   4. την υπ' αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2.8.2013 (ΦΕΚ 1914/Β/7.8.2013) υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

 

   Τροποποιείται η υπ' αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ. 21634/ 2.8.2013 (ΦΕΚ 1914/Β/7.8.2013) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, τον τρόπο μοριοδότησής τους και ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.4024/2011 και των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων» ως προς τα εξής σημεία:

 

   Α) Ο γενικός τίτλος της άνω αναφερομένης απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:

   «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, τον τρόπο μοριοδότησής τους και ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων».

 

   Β) Το Aρθρο 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

Aρθρο 1

 

Σκοπός

 

   Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με: α) τη διαδικασία αποτίμησης των προσόντων για την επιλογή του προσωπικού που τίθεται σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσης σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, β) τα αναγκαία δικαιολογητικά, γ) τα επιμέρους κριτήρια μοριοδότησης, δ) τον αριθμό των μορίων που αντιστοιχούν στα επιμέρους κριτήρια και ε) τα ζητήματα λειτουργίας των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

 

   Γ) Μετά το τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

 

   «Προκειμένου για εποπτευόμενα από Υπουργεία ΝΠΔΔ, αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω δεκαπενθήμερη (15) προθεσμία, η σύνταξη των ανωτέρω πινάκων πραγματοποιείται από την οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του εποπτεύοντος Υπουργείου. Για τον σκοπό αυτό, οι υπηρετούντες με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε εποπτευόμενα από Υπουργεία ΝΠΔΔ υποχρεούνται, εντός πέντε (5) ημερών από την δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης από το εποπτεύον Υπουργείο, να απογραφούν σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα που το εποπτεύον Υπουργείο παρέχει και λειτουργεί για το σκοπό αυτό. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται και εγγράφως στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού του εποπτεύοντος Υπουργείου.»

 

   Δ) Ο τίτλος του Κεφαλαίου Β' αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

   Κεφάλαιο Β' Ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων

 

   Ε) Ο τίτλος του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής :

 

   Aσκηση αρμοδιοτήτων από τα Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια της περ. Γ της παρ. 2 του άρθρου 90 και της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.4172/2013

 

   ΣΤ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 διαγράφεται και αναριθμούνται οι λοιπές παράγραφοι, ήτοι το Aρθρο 6 διαμορφώνεται ως εξής:

 

   1. Τα Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια της περ. γ της παρ.2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 ασκούν την αρμοδιότητα της αποτίμησης προσόντων και της κατάρτισης βαθμολογικών πινάκων όπως αυτή αποτυπώνεται στην περ. γ της παρ.2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013, με τη λειτουργική, διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη του ΑΣΕΠ, κατά τα οριζόμενα στα Κεφάλαια Α' και Β' της παρούσης.

 

   2. Τα Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια συγκροτούνται από ένα μέλος του ΑΣΕΠ ως πρόεδρο, τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης Διοικητικού/ Προσωπικού του οικείου φορέα, ως εισηγητή, και ένα προϊστάμενο άλλης Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του ίδιου φορέα, με τους αναπληρωτές τους.

 

   Με απόφαση του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού ορίζονται τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται πρόσωπα που έχουν τις ιδιότητες που απαιτούνται και για τα τακτικά μέλη. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως γραμματέας του συμβουλίου υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του οικείου Υπουργείου ή φορέα, καθώς και ο αναπληρωτής αυτού.

 

   Με όμοια απόφαση μπορεί να αντικαθίστανται ή να συμπληρώνονται τα ελλείποντα μέλη των Τριμελών Συμβουλίων, τακτικά και αναπληρωματικά, να αντικαθίστανται οι γραμματείς τους, τακτικοί και αναπληρωματικοί.

 

   3. Η θητεία του Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων είναι τετραετής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του τέταρτου έτους της θητείας αυτών. Η θητεία αυτή μπορεί να παρατείνεται για δύο ακόμη χρόνια με απόφαση του οικείου Υπουργού. Η αντικατάσταση ή συμπλήρωση μέλους διενεργείται πάντοτε για το υπόλοιπο της θητείας του συμβουλίου.

 

   4. Οι αποφάσεις συγκρότησης των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων ή παράτασης της θητείας των μελών τους εκδίδεται μέχρι την 30η Νοεμβρίου του έτους κατά το οποίο λήγει η θητεία των απερχόμενων συμβουλίων. Οι πρώτες αποφάσεις συγκρότησης των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων εκδίδονται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η πρώτη θητεία τους αρχίζει από την έκδοση της απόφασης συγκρότησής του και λήγει την 31ηΔεκεμβρίου 2017.

 

   5. Για τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, τη λειτουργία και τις πράξεις των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).

 

   6. Τα Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια που συνιστώνται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις είναι αρμόδια για τους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αυτών καθώς και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α και β βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εμπίπτουν στη χωρική τους αρμοδιότητα.

 

   7. Με απόφαση του οικείου Υπουργού μπορεί να συνιστάται ένα κοινό Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για ομάδα Ν.Π.Δ.Δ. ανάλογα με τις ανάγκες.

 

   8. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να συγκροτείται για έναν ή περισσότερους ΟΤΑ διακριτό Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ανάλογα με τις ανάγκες. Σε περίπτωση που συγκροτείται Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για περισσότερα ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ οι προϊστάμενοι της Γενικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού προέρχονται από το μεγαλύτερο σε αριθμό προσωπικού ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ που υπάγεται σε αυτά.

 

   9. Εάν δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου στον φορέα, λόγω έλλειψης Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού ή άλλης Διεύθυνσης, η αποτίμηση των προσόντων διενεργείται από το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του εποπτεύοντος φορέα.

 

   10. Τα Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού συγκροτούνται από ένα μέλος του ΑΣΕΠ, ως Πρόεδρο και δύο (2) Προϊσταμένους των οικείων οργανικών μονάδων, με τους αναπληρωτές τους.

 

   Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα ορίζονται τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη των συμβουλίων. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται πρόσωπα που έχουν τις ιδιότητες που απαιτούνται και για τα τακτικά μέλη. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως γραμματέας του συμβουλίου υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ της οικείας Γενικής Γραμματείας, καθώς και ο αναπληρωτής αυτού.

 

   Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω αναφερόμενη απόφαση.

 

   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.