ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΟΑ/Φ.20/31331/ΦΕΚ Β 2998/26.11.2013

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΟΑ/Φ.20/931/11-1-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 55) «Προσδιορισμός των φορέων του δημόσιου τομέα, των οποίων οι οργανικές μονάδες και το προσωπικό θα αξιολογηθούν κατ' εφαρμογή του άρθρου 35 παρ. 4 του Ν. 4024/2011.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

   Έχοντας υπόψη:

 

   1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α').

 

   2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

   Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΟΑ/Φ.20/931/11-1-2012 (Β' 55) κοινής υπουργικής απόφασης ως εξής:

 

   1. Μετά την περίπτωση δ της παραγράφου 1 προστίθεται νέα περίπτωση ε, με αντίστοιχη αναρίθμηση των επόμενων περιπτώσεων της παραγράφου αυτής, ως ακολούθως:

 

   «ε. ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα εποπτείας αυτών.».

 

   2. Στην περίπτωση ζ (πρώην περίπτωση στ) της παραγράφου 1 απαλείφεται η φράση «εφόσον απασχολούν τουλάχιστον 30 εργαζομένους».

 

   Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.