ΦΕΚ 127 Α/19.07.2021 Πράξη 31 της 18.7.2021

 

Τροποποίηση της υπ' αρ. 31/30.9.2019 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα» (Α' 147).

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

   Έχοντας υπόψη:

 

   1. Τις διατάξεις:

 

   α) των άρθρων 4, 5, 8, 9 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133),

 

   β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98),

 

   γ) του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α' 179), και ιδίως του άρθρου 3,

 

   δ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α' 118),

 

   ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121 και Α' 126),

 

   στ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α' 5),

 

   ζ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155),

 

   η) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2),

 

   θ) του άρθρου 3 του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α' 3),

 

   ι) του άρθρου 3 του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α' 100) και

 

   ια) της υπ' αρ. 31/30.9.2019 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα» (Α' 147).

 

   2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ' αρ. 31/30.9.2019 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, προκειμένου να προσαρμοσθεί στα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί εν τω μεταξύ και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της Διυπουργικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα.

 

   3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

   4. Την εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

   5. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:

 

Άρθρο 1

Ανασυγκρότηση της Διυπουργικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα - Αναπλήρωση Προέδρου - Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 της υπ' αρ. 31/30.9.2019 ΠΥΣ

 

   Στο άρθρο 1 της υπ' αρ. 31/30.9.2019 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, α) στην παρ. 2 τροποποιούνται το πρώτο εδάφιο ως προς τη συγκρότηση και τον ορισμό Προέδρου και το δεύτερο εδάφιο ως προς τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις, β) η παρ. 3 τροποποιείται ως προς την αναπλήρωση του Προέδρου και το άρθρο 1 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 1

Σύσταση και συγκρότηση

 

   1. Συστήνεται και συγκροτείται Διυπουργική Επιτροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού.

 

   2. Η Επιτροπή αποτελείται από:

 

   α) τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως Πρόεδρο,

 

   β) τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

 

   γ) τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,

 

   δ) τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

 

   ε) τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

 

   στ) τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών,

 

   ζ) τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

 

   η) τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

 

   θ) τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

 

   ι) τον Γενικό Διευθυντή Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και

 

   ια) τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).

 

   Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της:

 

   α) ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του άρθρου 3 της υπ' αρ. 52/23.12.2019 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική εποχή» (Α' 213),

 

   β) ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης των άρθρων 271 έως 281 του ν. 4738/2020 (Α' 207),

 

   γ) ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ),

 

   δ) ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ),

 

   ε) ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ),

 

   στ) ο Πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ),

 

   ζ) ο Πρόεδρος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ),

 

   η) ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ),

 

   θ) ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ),

 

   ι) ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,

 

   ια) ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace,

 

   ιβ) ο Γενικός Διευθυντής της WWF Ελλάς,

 

   ιγ) έως έξι (6) εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι φορέων ή/και υπηρεσιακά στελέχη, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και

 

   ιδ) κάθε άλλο πρόσωπο που κρίνεται ότι δύναται να συνδράμει κατά περίπτωση στις συνεδριάσεις της Επιτροπής.

 

   3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Γενικό Διευθυντή Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα λοιπά μέλη ορίζουν τους αναπληρωτές τους στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής.».

 

Άρθρο 2

Ομάδα Εργασίας παρακολούθησης του ΕΣΕΚ - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ' αρ. 31/30.9.2019 ΠΥΣ

 

   Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ' αρ. 31/30.9.2019 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου τροποποιείται ως προς τη συμμετοχή των εκπροσώπων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των εξειδικευμένων εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και το άρθρο 6 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 6

Σύσταση Ομάδας Εργασίας παρακολούθησης ΕΣΕΚ

 

   1. Συστήνεται Ομάδα Εργασίας για την παρακολούθηση υλοποίησης των στόχων και των σχετικών μέτρων και πολιτικών που περιγράφονται στο ΕΣΕΚ. Αρμοδιότητα της Ομάδας Εργασίας είναι: α) η αποτύπωση της πορείας υλοποίησης του Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα και η γνωστοποίηση στην Επιτροπή τυχόν παρεκκλίσεων κατά την υλοποίηση των εγκεκριμένων μέτρων και πολιτικών και επίτευξης των ενδιάμεσων στόχων και β) η πρόταση κατάλληλων νέων μέτρων ή τροποποίηση των υφιστάμενων για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ.

 

   2. Η Ομάδα Εργασίας παρακολούθησης του ΕΣΕΚ αποτελείται από πέντε (5) εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έναν (1) εκπρόσωπο της ΡΑΕ και δύο (2) εκπροσώπους του ΚΑΠΕ, που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ και του Προέδρου του ΚΑΠΕ, αντίστοιχα, καθώς και έως πέντε (5) εξειδικευμένους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Η συγκρότησή της γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία καθορίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση, τη λειτουργία της και την εξειδίκευση του έργου της.».

 

Άρθρο 3

Καταργούμενη διάταξη

 

   Το άρθρο 4 της υπ' αρ. 31/30.9.2019 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί σύστασης Γραμματείας Διακυβέρνησης καταργείται.

 

   Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.