ΦΕΚ 128 Α/22.07.2021 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 51

 

Ρυθμίσεις θεμάτων απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας ειδικοτήτων εκτός Διεθνούς Συμβάσεως STCW.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

   Έχοντας υπόψη:

 

   1. Τις διατάξεις:

 

   α) Των άρθρων 76 παρ. 1 και 2, 77, 78 και 83 του ν.δ. 187/ 1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α' 261),

 

   β) του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133),

 

   γ) του άρθρου 118 του ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (Α' 184).

 

   2. Το υπ' αρ. 2811.1-8/13941/2021/24-02-2021 Εισηγητικό Σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με το οποίο από τις διατάξεις του προωθούμενου σχεδίου προεδρικού διατάγματος δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ.

 

   3. Την υπ' αρ. 77/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

   Το άρθρο 2 του π.δ. 78/2004 (Α' 59), αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «Τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την απόκτηση διπλώματος Προϊσταμένου Οικονομικού Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού, είναι τα εξής:

 

   α) Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμος προς αυτόν,

 

   β) τριετής θαλάσσια υπηρεσία ως Οικονομικός Α' τάξης Ε.Ν., μετά την απόκτηση του διπλώματος Οικονομικού Α' τάξης Ε.Ν.,

 

   γ) επιτυχής δοκιμασία σε εξετάσεις μετά τη συμπλήρωση της απαιτούμενης θαλάσσιας υπηρεσίας».

 

Άρθρο 2

 

   Η παρ. 1 του άρθρου 2 του β.δ. 70/1971 (Α' 32), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 78/2004, αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής:

 

   «1. Για δίπλωμα Οικονομικού Αξιωματικού Α'τάξεως Ε.Ν.:

 

   α) Τριετής, μετά την απόκτηση του διπλώματος Οικονομικού Αξιωματικού Β' τάξεως θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα Οικονομικού Αξιωματικού σε πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 150 κόρων και

 

   β) Επιτυχής δοκιμασία σε εξετάσεις.

 

   Προκειμένου περί υποψηφίων κατόχων πτυχίου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ή Πανεπιστημίου Πειραιώς (Τμήματα: Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας και Ναυτιλιακών Σπουδών) ή Νομικής Σχολής (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) ή Παντείου Πανεπιστημίου (Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) καθώς και Μαθηματικής Σχολής, τριετής θαλάσσια υπηρεσία μετά την απόκτηση του διπλώματος Οικονομικού Αξιωματικού Β' τάξεως με ειδικότητα Οικονομικού Αξιωματικού σε πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 150 κόρων, άνευ εξετάσεων».

 

Άρθρο 3

 

   Η παρ. 2 του άρθρου 2 του β.δ. 70/1971, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 586/1978 (Α' 125) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 341/2002 (Α' 283), αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «2. Για δίπλωμα Οικονομικού - Αξιωματικού Β' τάξεως Ε.Ν.:

 

   α) Διετής θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα Δοκίμου Οικονομικού Αξιωματικού, επί πλοίων ολικής χωρητικότητας άνω των 150 κόρων,

 

   β) επιτυχής δοκιμασία σε εξετάσεις».

 

Άρθρο 4

 

   Η παρ. 1 του άρθρου 3 του β.δ. 70/1971, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το π.δ. 251/1995 (Α' 141), αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «1. Ως Δόκιμοι Οικονομικοί Αξιωματικοί χαρακτηρίζονται, από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.), όσοι κατέχουν τα παρακάτω ειδικά προσόντα:

 

   α) Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμος προς αυτόν,

 

   β) επιτυχής δοκιμασία σε εξετάσεις,

 

   γ) αναγνωρισμένο πτυχίο αγγλικής γλώσσας ή γαλλικής γλώσσας ή ιταλικής γλώσσας επιπέδου Β2,

 

   δ) αναγνωρισμένο σε ισχύ πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου».

 

Άρθρο 5

 

   Οι υποπερ. αα) και αβ) της περ. α) του άρθρου 4 του β.δ. 70/1971, όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 1 του π.δ. 30/1992 (Α' 15) και αναριθμήθηκε με το π.δ. 251/1995 (Α' 141), τροποποιούνται ως εξής:

 

   «α) Για Δίπλωμα Φροντιστή:

 

   αα) Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμος προς αυτόν,

 

   αβ) τριετής θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα Φροντιστή ή Βοηθού Φροντιστή ή Μαθητευόμενου βοηθού Φροντιστή σε πλοία πάνω από 350 κόρους ολικής χωρητικότητας».

 

Άρθρο 6

 

   Το άρθρο 2 του π.δ. 114/2001 (Α' 105), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 78/2004, αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής:

 

   «Οι εξετάσεις για την απόκτηση του διπλώματος Οικονομικού Αξιωματικού Α' τάξης διενεργούνται μια (01) φορά τον χρόνο κατά τον μήνα Φεβρουάριο, ενώ οι εξετάσεις για την απόκτηση του διπλώματος Οικονομικού Αξιωματικού Β' τάξης μια (01) φορά τον χρόνο κατά τον μήνα Δεκέμβριο. Οι εξετάσεις για τον χαρακτηρισμό ως Δόκιμου Οικονομικού διενεργούνται κάθε χρόνο κατά τον μήνα Δεκέμβριο, αρχής γενομένης από το έτος 2021».

 

Άρθρο 7

 

Το παράρτημα Β του άρθρου 3 του π.δ. 114/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

 

   Ακολουθεί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ βλέπε οικείο ΦΕΚ.

 

   1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

   Ανάπτυξη θέματος έκθεσης σχετικά με τη ναυτιλία ή τον τουρισμό.

 

   Παρατηρήσεις:

 

   α) Δίνεται από την Εξεταστική Επιτροπή, χωρίς κλήρωση, ένα θέμα προς ανάπτυξη από τους υποψήφιους.

 

   β) Στην έκθεση εξετάζεται η ανάπτυξη νοημάτων, η ευχέρεια χρήσης της Ελληνικής γλώσσας, το συντακτικό, η γραμματική και η ορθογραφία.

 

   γ) Η βαθμολογία είναι από μηδέν (0) έως είκοσι (20) με βάση επιτυχίας το δώδεκα (12).

 

   2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

   Επίλυση ασκήσεων τόκου, επιτοκίου, χρόνου, κεφαλαίου, ανατοκισμού.

 

   Παρατηρήσεις:

 

   α) Δίνονται από την Εξεταστική Επιτροπή, χωρίς κλήρωση, τρεις (03) ασκήσεις από τις οποίες οι υποψήφιοι πρέπει να επιλύσουν τις δύο (02).

 

   β) Κάθε άσκηση βαθμολογείται χωριστά από μηδέν (0) έως είκοσι (20) και τον τελικό βαθμό του μαθήματος αποτελεί ο μέσος όρος των επιμέρους βαθμολογιών.

 

   γ) Βάση επιτυχίας στη τελική βαθμολογία καθορίζεται το δώδεκα (12).

 

   3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 

   Επίλυση άσκησης Λογιστικής στην οποία δίνεται ισολογισμός ανοίγματος χρήσης και μέχρι δέκα (10) λογιστικές πράξεις και ζητείται να γίνουν εγγραφές στο γενικό ημερολόγιο ή δημιουργία πρωτοβάθμιων λογαριασμών και ο ισολογισμός κλεισίματος χρήσης.

 

   Παρατηρήσεις:

 

   α) Δίνεται από την Εξεταστική Επιτροπή χωρίς κλήρωση μία (01) άσκηση προς επίλυση από τους υποψήφιους.

 

   β) Η βαθμολογία είναι από μηδέν (0) έως είκοσι (20) με βάση επιτυχίας το δώδεκα (12)».

 

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

 

   Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

   Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2021