ΦΕΚ 126 Α/19.07.2021 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 50

 

Σύσταση και τήρηση Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

   Έχοντας υπόψη:

 

   1. Τις διατάξεις του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α' 209), όπως ισχύει, και ιδίως την παρ. 6 του άρθρου 16.

 

   2. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 2/7.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β' 45).

 

   3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 1649/45/14.1.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β'21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α'209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας» (Β'45).

 

   4. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 30651/23.6.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εξειδίκευση των προδιαγραφών, του τρόπου παροχής και συντήρησης, των διαδικασιών και αδειών ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγωγής πληροφοριών καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παράγραφος 5 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209)» (Β' 1817).

 

   5. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.7.2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί» (ΦΕΚ Β' 2471).

 

   6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α'98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α'133) και το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

   7. Την 54/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός - περιεχόμενο

 

   Με το παρόν προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται τα ζητήματα που προβλέπονται με την παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4014/2011.

 

Άρθρο 2

Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ

 

   1. Το Μητρώο Αξιολογητών ΜΠΕ (εφεξής Μητρώο) που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4014/2011 τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Στο Μητρώο καταχωρούνται όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν άδεια Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ (εφεξής Αξιολογητές ΜΠΕ), καθώς και τα νομικά πρόσωπα, μέσω των οποίων οι Αξιολογητές ΜΠΕ μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Η ηλεκτρονική εφαρμογή του Μητρώου περιέχει και ηλεκτρονικό σύστημα κλήρωσης των Αξιολογητών ΜΠΕ. Το Μητρώο έχει λειτουργική διασύνδεση με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του άρθρου 18 του ν. 4014/2011. Η ολοκλήρωση της λειτουργικής διασύνδεσης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος.

 

   2. Η εγγραφή στο Μητρώο αποτελεί προϋπόθεση για την κτήση της ιδιότητας του Αξιολογητή ΜΠΕ.

 

   3. Στο Μητρώο καταγράφονται τα εξής στοιχεία, για κάθε Αξιολογητή ΜΠΕ:

 

   α) Αύξων αριθμός μητρώου Αξιολογητή ΜΠΕ. Δύναται να τηρούνται χωριστές σειρές αριθμών μητρώου για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

 

   β) Όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο ή επωνυμία, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

 

   γ) Αριθμός φορολογικού μητρώου, διεύθυνση επαγγελματικής εγκατάστασης και στοιχεία επικοινωνίας (που περιλαμβάνουν τουλάχιστον αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση αλληλογραφίας και ηλεκτρονική διεύθυνση). Εάν ο Αξιολογητής ΜΠΕ έχει βασική επαγγελματική εγκατάσταση στην αλλοδαπή, αναγράφεται και το παράρτημα της επαγγελματικής του εγκατάστασης στην Ελλάδα.

 

   δ) Αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου δημοσίου εγγράφου, εάν ο Αξιολογητής ΜΠΕ είναι αλλοδαπός.

 

   ε) Το Πεδίο Πιστοποίησης, όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 3, που αντιστοιχεί στο σύνολο ομάδων έργων και δραστηριοτήτων, ως προς τις οποίες ο Αξιολογητής ΜΠΕ έχει αρμοδιότητα σύμφωνα με την άδειά του.

 

   στ) Η ημερομηνία χορήγησης της άδειας και η ημερομηνία λήξης αυτής, καθώς και τυχόν ανανεώσεις της. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, τίθενται τα στοιχεία που αφορούν Αξιολογητές ΜΠΕ που συμμετέχουν σε αυτό ή συνδέονται συμβατικά με αυτό.

 

   ζ) Η διαθεσιμότητα του Αξιολογητή ΜΠΕ για ανάθεση αξιολόγησης μελετών. η) Τυχόν αναστολή της άδειας, εάν συντρέχει. θ) Οι αναθέσεις που έχουν γίνει στον Αξιολογητή ΜΠΕ.

 

   ι) Οι διοικητικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στον Αξιολογητή ΜΠΕ.

 

   ια) Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, τα ονόματα και οι αριθμοί μητρώου των Αξιολογητών ΜΠΕ, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτά ή συνδέονται συμβατικά με αυτά.

 

   4. Υπεύθυνη για την τήρηση του Μητρώου είναι η Επιτροπή Μητρώου του άρθρου 6. Αρμόδια για την ηλεκτρονική καταχώριση των εγγραφών είναι η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα καταχωρούμενα στοιχεία πρέπει να προκύπτουν από δημόσια έγγραφα ή από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) που υποβάλλει ο Αξιολογητής ΜΠΕ. Ο Αξιολογητής ΜΠΕ είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί στην Επιτροπή Μητρώου τη μεταβολή των στοιχείων των περ. γ και δ της παρ. 3 εντός δέκα (10) ημερών από τότε που αυτή επήλθε.

 

   5. Η εγγραφή στο Μητρώο επιτρέπεται μόνο μετά από την απόφαση του άρθρου 4, με την οποία χορηγείται άδεια Αξιολογητή ΜΠΕ. Η διαγραφή επέρχεται αυτοδικαίως εάν λήξει η χρονική διάρκεια της άδειας, χωρίς αυτή να ανανεωθεί. Επίσης, επέρχεται εάν ανακληθεί η άδεια, κατόπιν διαπίστωσης ότι δεν συνέτρεχαν στο πρόσωπο του Αξιολογητή ΜΠΕ τα απαραίτητα προσόντα ή προϋποθέσεις για τη λήψη της άδειας ή εάν διαπιστωθεί ότι είτε εξ αρχής, είτε στη συνέχεια προέκυψε λόγος που κωλύει τη χορήγηση της άδειας Αξιολογητή ΜΠΕ ή επιβληθεί η διοικητική κύρωση αφαίρεσης της άδειας.

 

   6. Στο Μητρώο έχουν πρόσβαση μόνον οι περιβαλλοντικές αρχές που έχουν την αρμοδιότητα έκδοσης Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του ν. 4014/2011. Στοιχεία του μπορεί κοινοποιηθούν σε τρίτους μόνο μετά από απόδειξη ιδιαίτερου εννόμου συμφέροντος, η συνδρομή του οποίου κρίνεται από την Επιτροπή Ελέγχου και Παρακολούθησης του άρθρου 8. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο Μητρώο φορέων έργων η περιβαλλοντική αδειοδότηση των οποίων είναι εκκρεμής και η ΜΠΕ ενδέχεται να υπαχθεί στη διαδικασία αξιολόγησης του άρθρου 16 του ν. 4014/2011.

 

Άρθρο 3

Άδεια Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ

 

   1. Οι Αξιολογητές ΜΠΕ ασκούν τις αρμοδιότητές τους μετά από πιστοποίηση των προσόντων τους, χορήγηση άδειας και εγγραφή στο Μητρώο του άρθρου 2.

 

   2. Γ ια να πιστοποιηθεί και να αδειοδοτηθεί ένα φυσικό πρόσωπο ως Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα και να μη συντρέχουν στο πρόσωπό του τα παρακάτω κωλύματα:

 

   α) να έχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και να είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου Γ' βαθμίδας της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 71/2019 (Α' 112) στην Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) της περ. 15 της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α' 147).

 

   β) να διαθέτει την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία για το Πεδίο Πιστοποίησης ως προς το οποίο ζητεί να αδειοδοτηθεί, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ. 3.

 

   γ) να μην συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα διορισμού που προβλέπονται στα άρθρα 8 και 9 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α' 26).

 

   δ) να μην έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο ή σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143) ή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α' 65).

 

   Η κατοχή των προσόντων και η έλλειψη των κωλυμάτων κρίνεται κατά το στάδιο της αδειοδότησης, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της διατήρησης της ιδιότητας του Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ.

 

   3. Για να λάβει ένα φυσικό πρόσωπο άδεια Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ απαιτείται να έχει εκπονήσει τα δέκα (10) έτη πριν από την υποβολή του αιτήματός του τουλάχιστον έξι (6) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα ή δραστηριότητες, για τα οποία έχει εκδοθεί ΑΕΠΟ και εμπίπτουν στο Πεδίο ή στα Πεδία Πιστοποίησης που επιλέγει ή να έχει εκπονήσει αντίστοιχες αξιολογήσεις ως Αξιολογητής ΜΠΕ ή να έχει εκπονήσει τουλάχιστον έξι (6) ΜΠΕ και αξιολογήσεις ΜΠΕ αθροιστικά. Ειδικά ως προς το Πεδίο Πιστοποίησης 4, απαιτείται η εκπόνηση ή η αξιολόγηση τουλάχιστον έξι (6) ειδικών οικολογικών αξιολογήσεων του άρθρου 10 του ν. 4014/2011 για έργα ή δραστηριότητες, για τα οποία έχει εκδοθεί ΑΕΠΟ ή ειδικών περιβαλλοντικών μελετών της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986.

 

   Κάθε υποψήφιος Αξιολογητής ΜΠΕ μπορεί να επιλέγει περισσότερα του ενός Πεδία Πιστοποίησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου.

 

   4. Τα Πεδία Πιστοποίησης ορίζονται με σημείο αναφοράς τις ομάδες έργων που περιλαμβάνονται στην υπό στοιχ. 37674/2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β' 2471), ως εξής:

 

   Πεδίο Πιστοποίησης 1: περιλαμβάνει τις ομάδες έργων και δραστηριοτήτων υπ' αριθμούς 1 («Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών»), 9 («Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις»), 10 («Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»), 11 («Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών») και 12 («Ειδικά έργα και δραστηριότητες»),

 

   Πεδίο Πιστοποίησης 2: περιλαμβάνει τις ομάδες έργων και δραστηριοτήτων υπ' αριθμούς 2 («Υδραυλικά έργα»), 3 («Λιμενικά έργα»), 5 («Εξορυκτικές δραστηριότητες») και 12 («Ειδικά έργα και δραστηριότητες»),

 

   Πεδίο Πιστοποίησης 3: περιλαμβάνει τις ομάδες έργων και δραστηριοτήτων υπ' αριθμούς 4 («Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών»), 6 («Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής»), 7 («Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις»), 8 («Υδατοκαλλιέργειες») και 12 («Ειδικά έργα και δραστηριότητες»).

 

   Πεδίο Πιστοποίησης 4: που αφορά στον έλεγχο ειδικών οικολογικών αξιολογήσεων, όταν αυτές είναι απαραίτητες για την έκδοση ΑΕΠΟ σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4014/2011.

 

   5. Νομικά πρόσωπα εγγράφονται στο Μητρώο, εφόσον συμμετέχουν σε αυτά ή συνδέονται συμβατικά με αυτά φυσικά πρόσωπα που είναι Αξιολογητές ΜΠΕ ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα προσόντα της παρ. 2. Ένα νομικό πρόσωπο διαγράφεται αυτοδικαίως από το Μητρώο, όταν δεν συμμετέχει σε αυτό ή δεν συνδέεται συμβατικά με αυτό κανένα φυσικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του Αξιολογητή ΜΠΕ.

 

Άρθρο 4

Διαδικασία αδειοδότησης και εγγραφής στο Μητρώο

 

   1. Η άδεια του Αξιολογητή ΜΠΕ εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 6. Ως αρμόδιο όργανο ορίζεται ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση.

 

   2. Ο υποψήφιος Αξιολογητής ΜΠΕ, είτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο, το οποίο ενεργεί για λογαριασμό φυσικού προσώπου, το οποίο συμμετέχει σε αυτό ή συνδέεται συμβατικά με αυτό, υποβάλλει στην Επιτροπή του άρθρου 6 αίτηση για την πιστοποίησή του, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά και στοιχεία:

 

   α) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου ταυτοποίησης.

 

   β) Αντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένου σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

 

   γ) Μελετητικό πτυχίο Γ' βαθμίδας της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 71/2019 (Α' 112) στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) της περ. 15 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α' 147).

 

   δ) Κατάλογο των μελετών ή των αξιολογήσεων, τις οποίες εκπόνησε ο υποψήφιος Αξιολογητής ΜΠΕ κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη και στοιχεία επικοινωνίας του φορέα ανάθεσης κάθε μελέτης.

 

   ε) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), στην οποία ο υποψήφιος Αξιολογητής ΜΠΕ δηλώνει ότι:

 

   εα) τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ακριβή,

 

   εβ) τα υποβληθέντα στοιχεία σχετικά με τις μελέτες ή τις αξιολογήσεις που εκπόνησε είναι ακριβή,

 

   εγ) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα διορισμού που προβλέπονται στα άρθρα 8 και 9 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

 

   εδ) δεν έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου στο Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

 

   εε) θα τηρεί επαγγελματική εχεμύθεια και δεν θα ανακοινώνει στοιχεία και λεπτομέρειες των εργασιών που του έχουν ανατεθεί και

 

   εστ) θα γνωστοποιεί εγκαίρως οποιοδήποτε γεγονός μπορεί να οδηγεί στην απώλεια της ιδιότητας του Αξιολογητή ΜΠΕ, καθώς και κάθε περίπτωση, κατά την οποία μπορεί να συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 7 που κωλύουν την ανάληψη της αξιολόγησης συγκεκριμένης ΜΠΕ,

 

   εζ) παρέχει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το δικαίωμα χρήσης, στατιστικής επεξεργασίας και διασταύρωσης των προσωπικών του στοιχείων, καθώς και επαλήθευσης των στοιχείων που έχει δηλώσει από άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

 

   εη) δύναται να αναλάβει την αξιολόγηση ΜΠΕ για συγκεκριμένο Πεδίο Πιστοποίησης.

 

   3. Η Επιτροπή ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία και, εφόσον προκύπτει ότι ο υποψήφιος διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να λάβει την άδεια του Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ ως προς το Πεδίο Πιστοποίησης που αιτείται, πιστοποιεί την συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.2 του άρθρου 3, με εισήγησή της προς το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών (10) ημερών από την υποβολή του συνόλου των δικαιολογητικών εκ μέρους του ενδιαφερομένου. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την υποβολή της εισήγησης του προηγούμενου εδαφίου.

 

   4. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ημερών από την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας πραγματοποιείται η εγγραφή του Αξιολογητή ΜΠΕ στο Μητρώο.

 

   5. Η άδεια έχει διάρκεια δέκα (10) έτη.

 

   6. Για την εγγραφή νομικού προσώπου στο Μητρώο, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

   α) Συστατική πράξη και καταστατικό που ισχύει, μαζί με την εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Εάν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, κατατίθεται η εγγραφή του στο οικείο μητρώο της χώρας προέλευσης, εάν υπάρχει,

 

   β) Πράξη από την οποία να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση του νομικού προσώπου,

 

   γ) Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η επαγγελματική εγκατάσταση του νομικού προσώπου. Εάν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η εγκατάσταση παραρτήματός του στην Ελλάδα.

 

   δ) Εάν από τα στοιχεία των περ. α και β δεν προκύπτει συμμετοχή Αξιολογητή ΜΠΕ ή υποψηφίου Αξιολογητή ΜΠΕ στο νομικό πρόσωπο, προσκομίζονται συμβάσεις (εργασίας, παροχής υπηρεσιών ή άλλης μορφής), από τις οποίες προκύπτει η σύνδεση της εταιρείας με έναν ή περισσότερους Αξιολογητές ΜΠΕ ή υποψήφιους Αξιολογητές ΜΠΕ.

 

   ε) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου δηλώνει ότι:

 

   εα) τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ακριβή,

 

   εβ) τα μέλη της διοίκησης του νομικού προσώπου, οι υπάλληλοι και οι προστηθέντες αυτού θα τηρούν επαγγελματική εχεμύθεια και δεν θα ανακοινώνουν στοιχεία και λεπτομέρειες των εργασιών που τους έχουν ανατεθεί, και

 

   εγ) θα γνωστοποιεί εγκαίρως οποιοδήποτε γεγονός μπορεί να οδηγεί στην απώλεια της ιδιότητας του Αξιολογητή ΜΠΕ, καθώς και κάθε περίπτωση, κατά την οποία μπορεί να συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 7 που κωλύουν την ανάληψη της αξιολόγησης συγκεκριμένης ΜΠΕ,

 

   εδ) παρέχει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το δικαίωμα χρήσης, στατιστικής επεξεργασίας και διασταύρωσης των στοιχείων του νομικού προσώπου, καθώς και επαλήθευσης των στοιχείων που έχει δηλώσει από άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

 

   7. Γ ια την ανανέωση της άδειας Αξιολογητή ΜΠΕ ακολουθείται διαδικασία όμοια με τη διαδικασία εγγραφής και εκκινεί με αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ τριών και ενός μηνός πριν από τη λήξη της ισχύουσας άδειας. Προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας είναι να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 3.

 

   8. Η άδεια μπορεί να λήξει, πριν από τη λήξη της διάρκειας της, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

   α) με σχετική δήλωση του Αξιολογητή ΜΠΕ.

 

   β) λόγω ανάκλησης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η πιστοποίηση και άδεια εκδόθηκαν κατόπιν της υποβολής αναληθών ή ανακριβών δηλώσεων. Στην περίπτωση αυτή, δεν γίνεται δεκτή νέα αίτηση από το ίδιο πρόσωπο και αναζητούνται όλες οι αμοιβές που έχει λάβει για την άσκηση των καθηκόντων του. Όταν αυτές οι αμοιβές έχουν καλυφθεί από φορείς του έργου ή της δραστηριότητας, επιστρέφονται σε αυτούς.

 

   γ) εάν επιβληθεί διοικητική κύρωση αφαίρεσης της άδειας, σε εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 9.

 

Άρθρο 5

Διαθεσιμότητα Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ

 

   1. Διαθέσιμος είναι ο Αξιολογητής ΜΠΕ, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο και μπορεί να του ανατεθεί αξιολόγηση ΜΠΕ ή ειδικής οικολογικής αξιολόγησης. Ο διαθέσιμος Αξιολογητής ΜΠΕ μπορεί να αρνηθεί την ανάθεση που του κοινοποιείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 μόνο εάν συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων της παρ. 4 του άρθρου 7.

 

   2. Δεν θεωρείται διαθέσιμος ο Αξιολογητής ΜΠΕ, στον οποίο έχουν ανατεθεί και εκκρεμούν τρεις (3) εντολές, μέχρι να διεκπεραιώσει τουλάχιστον τη μία εξ αυτών.

 

   3. Κάθε Αξιολογητής ΜΠΕ μπορεί να δηλώσει τον Ιούνιο ή Δεκέμβριο εκάστου ημερολογιακού έτους ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για αναθέσεις κατά το προσεχές εξάμηνο, δηλαδή από 1 Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους ή από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου του προσεχούς έτους, αντίστοιχα. Η δήλωση αυτή μπορεί να γίνει έως δύο (2) φορές κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειάς του.

 

   4. Νομικό πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο θεωρείται διαθέσιμο για ανάθεση, εάν τουλάχιστον ένας Αξιολογητής ΜΠΕ που συμμετέχει σε αυτό ή συνδέεται με αυτό έχει δηλώσει ότι είναι διαθέσιμος για να αναλάβει ανάθεση που θα γίνει μέσω του νομικού προσώπου.

 

Άρθρο 6

Επιτροπή Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ

 

   1. Η τήρηση του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ, η πιστοποίηση των προσόντων τους και η εισήγηση προς το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη χορήγηση άδειας γίνονται από την Επιτροπή Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ (Επιτροπή Μητρώου) του παρόντος άρθρου.

 

   2. Η Επιτροπή Μητρώου αποτελείται από τους προϊσταμένους των τεσσάρων Τμημάτων που υπάγονται στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με πρόεδρο τον αρχαιότερο εξ αυτών και συγκροτείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Άρθρο 7

Διαδικασία ανάθεσης εντολής

 

   1. Με την ανάθεση εντολής ανατίθενται στον Πιστοποιημένο Αξιολογητή ΜΠΕ ένα ή περισσότερα από τα καθήκοντα του άρθρου 16 του ν. 4014/2011. Η διαδικασία ανάθεσης εντολής εκκινεί είτε αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή είτε κατόπιν αιτήματος του φορέα του έργου ή δραστηριότητας που αδειοδοτείται. Εάν υποβληθεί αίτημα από τον φορέα του έργου για ανάθεση εντολής προς Αξιολογητή ΜΠΕ, η περιβαλλοντική αρχή διενεργεί την κλήρωση για την επιλογή Αξιολογητή ΜΠΕ εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε το αίτημα, για το Πεδίο Πιστοποίησης που αντιστοιχεί στο προς αξιολόγηση έργο και δραστηριότητα.

 

   2. Σε περίπτωση που το προς αξιολόγηση έργο ή δραστηριότητα περιλαμβάνει επιμέρους έργα ή συνοδά έργα, τα οποία κατατάσσονται σε διαφορετικά Πεδία Πιστοποίησης ή σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως σύνθετων και περίπλοκων τεχνικά έργων και δραστηριοτήτων, ο φορέας του έργου έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί την ανάθεση αξιολόγησης σε περισσότερους του ενός Αξιολογητές ΜΠΕ. Ομοίως, η περιβαλλοντική αρχή έχει τις εξής δυνατότητες: α. να αναθέσει αξιολόγηση σε περισσότερους του ενός Αξιολογητές, β. σε περίπτωση που ο φορέας του έργου έχει αιτηθεί την ανάθεση της αξιολόγησης ΜΠΕ, να του ζητήσει εγγράφως να αιτηθεί την ανάθεση σε περισσότερους του ενός Αξιολογητές. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο φορέας του έργου υποχρεούται να υποβάλλει το αίτημα ανάθεσης και να αναλάβει τις σχετικές δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4014/2011. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις έργων ή δραστηριοτήτων, για τα οποία απαιτείται η σύνταξη ειδικής οικολογικής αξιολόγησης, οπότε και μπορεί να ορισθεί και Αξιολογητής με αρμοδιότητα το Πεδίο Πιστοποίησης 4, προκειμένου να αξιολογήσει την ειδική οικολογική αξιολόγηση.

 

   Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η περιβαλλοντική αρχή ορίζει έναν εκ των Αξιολογητών ΜΠΕ ως συντονιστή, ο οποίος έχει την ευθύνη να διασφαλίσει την έγκαιρη και ορθή εκπόνηση όλων των επιμέρους αξιολογήσεων ΜΠΕ.

 

   3. Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή καλεί αμελλητί τον κληρωθέντα Αξιολογητή ΜΠΕ με έγγραφο ή ηλεκτρονική επιστολή, προς ανάληψη των καθηκόντων του, τα οποία εξειδικεύονται στην ανάθεση εντολής. Εάν κληρώνεται νομικό πρόσωπο, το τελευταίο προσδιορίζει ποιος Αξιολογητής ΜΠΕ που συμμετέχει σε αυτό ή συνδέεται με αυτό θα αναλάβει τη διεκπεραίωση της εντολής.

 

   4. Ο Αξιολογητής ΜΠΕ που επιλέγεται οφείλει να αρνηθεί την ανάθεση με δήλωσή του, η οποία κοινοποιείται στην περιβαλλοντική αρχή εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της εντολής ανάθεσης, εάν συντρέχει στο πρόσωπό του σύγκρουση συμφερόντων.

 

   Σύγκρουση συμφερόντων υφίσταται σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία, εξαιτίας της σχέσης μεταξύ του Αξιολογητή ΜΠΕ και του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας μπορεί να αμφισβητηθεί η αμεροληψία και αντικειμενικότητά του.

 

   Σύγκρουση συμφερόντων υφίσταται ιδίως εάν:

 

   α) Ο Αξιολογητής ΜΠΕ εκπόνησε ή συμμετείχε στο νομικό πρόσωπο που εκπόνησε την προς αξιολόγηση ΜΠΕ του συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας.

 

   β) Ο Αξιολογητής ΜΠΕ έχει εκπονήσει ΜΠΕ ή συμμετείχε στο νομικό πρόσωπου που εκπόνησε ΜΠΕ για το συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα ή έχει αξιολογήσει ή συμμετείχε στο νομικό πρόσωπο που αξιολόγησε ΜΠΕ για συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα.

 

   γ) Επί ιδιωτικού έργου ο Αξιολογητής ΜΠΕ έχει δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής ή αντλεί άλλο οικονομικό ή προσωπικό όφελος διότι συμμετέχει στον φορέα του συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας είτε ο ίδιος είτε συγγενής του έως β' βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, είτε ως μέλος ΔΣ, μέτοχος, εταίρος ή υπάλληλος.

 

   δ) Ο Αξιολογητής ΜΠΕ συνδέεται ή συνδέθηκε εντός των πέντε (5) ετών πριν από την κλήρωσή του με σύμβαση εργασίας ή έργου ή σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών με το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που εκπόνησε την υπό αξιολόγηση ΜΠΕ.

 

   Οι παραπάνω περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων ισχύουν κατ' αναλογίαν και για τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο, τα μέλη της διοίκησής τους και μετόχους ή μεριδιούχους με ποσοστό άνω του 10%, καθώς και τους Αξιολογητές ΜΠΕ που συμμετέχουν στο νομικό πρόσωπο ή συνδέονται συμβατικά με αυτό.

 

Άρθρο 8

Επιτροπή Ελέγχου και Παρακολούθησης των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ

 

   1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ορίζεται Επιτροπή Ελέγχου και Παρακολούθησης των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ, η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:

 

   α) Αντιπρόεδρο ή Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του ΝΣΚ που υπηρετεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του έτερο Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του ΝΣΚ που υπηρετεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

 

   β) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και

 

   γ) έναν (1) εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ο οποίος είναι μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Τεχνικών Περιβάλλοντος και διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 

   2. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι ο εν γένει έλεγχος και η παρακολούθηση των Αξιολογητών ΜΠΕ και η εισήγηση προς το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, εάν διαπιστωθεί παράβαση των καθηκόντων τους.

 

Άρθρο 9

Παραβάσεις - Διοικητικές κυρώσεις

 

   1. Διοικητικές κυρώσεις σε βάρος των Αξιολογητών ΜΠΕ επιβάλλονται για τις παρακάτω παραβάσεις:

 

   α) Άρνηση ανάθεσης από διαθέσιμο Αξιολογητή, χωρίς να συντρέχει λόγος σύγκρουσης συμφερόντων της παρ.

4 του άρθρου 7 ή λόγοι ανωτέρας βίας.

 

   β) Παραβάσεις που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων του Αξιολογητή ΜΠΕ και ειδικότερα:

 

   βα) Μη τήρηση των επιμέρους προθεσμιών που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία για κάθε στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όταν αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αξιολογητή ΜΠΕ.

 

   ββ) Σοβαρές ελλείψεις στην τεκμηρίωση και πληρότητα του σχεδίου ΑΕΠΟ, οι οποίες οδηγούν στην απόρριψή του και δεν είναι δεκτικές συμπλήρωσης ή τροποποίησης του σχεδίου ΑΕΠΟ.

 

   βγ) Ελλείψεις στην τεκμηρίωση και πληρότητα του σχεδίου ΑΕΠΟ που δεν περιλαμβάνονται σε αυτές της υποπερ. ββ και διαπιστώνονται σε περισσότερες από τρεις (3) αναθέσεις.

 

   γ) Παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας εκ μέρους του Αξιολογητή ΜΠΕ ως προς τη χρήση των στοιχείων και πληροφοριών που έχει συγκεντρώσει κατά την εκτέλεση του έργου του.

 

   δ) Παράλειψη του Αξιολογητή ΜΠΕ να δηλώσει συγκρούσεις συμφερόντων της παρ. 4 του άρθρου 7 ή άλλων στοιχείων που αποτελούν κωλύματα για την άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

   ε) Παράβαση του καθήκοντος αμεροληψίας, ιδίως όταν αυτή οφείλεται σε δωροδοκία.

 

   2. Για τις παραβάσεις της παρ. 1 επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις:

 

   α) Για την παράβαση της περ. α της παρ. 1 επιβάλλεται αναστολή της άδειας επί δύο (2) έτη. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης αφαιρείται η άδεια του Αξιολογητή ΜΠΕ και αποκλείεται η χορήγησή της στο ίδιο πρόσωπο.

 

   β) Για τις παραβάσεις της περ. β της παρ. 1 επιβάλλονται οι εξής διοικητικές κυρώσεις:

 

   βα) Γ ια κάθε παράβαση της περ. βα επιβάλλεται πρόστιμο που ορίζεται σε ποσοστό 10%-50% της αμοιβής της συγκεκριμένης ανάθεσης, αναλόγως της σοβαρότητας της παράβασης. Σε περίπτωση που τελεσθεί η παράβαση της περ. βα σε επόμενη ανάθεση, επιβάλλεται αναστολή της άδειας επί δύο (2) έτη. Σε περίπτωση που τελεσθεί η παράβαση της περ. βα και σε τρίτη ανάθεση, αφαιρείται η άδεια του Αξιολογητή ΜΠΕ και αποκλείεται η χορήγησή της στο ίδιο πρόσωπο.

 

   ββ) Για την παράβαση της περ. ββ επιβάλλεται αναστολή της άδειας επί δύο (2) έτη. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης αφαιρείται η άδεια του Αξιολογητή ΜΠΕ και αποκλείεται η χορήγησή της στο ίδιο πρόσωπο.

 

   βγ) Για την παράβαση της περ. βγ επιβάλλεται πρόστιμο από 2000 έως 10.000 ευρώ, αναλόγως της σοβαρότητας του σφάλματος ή της παράλειψης.

 

   γ) Για την παράβαση της περ. γ της παρ. 1 επιβάλλεται αναστολή της άδειας επί τρία (3) έτη. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης αφαιρείται η άδεια.

 

   δ) Για την παράβαση της περ. δ της παρ. 1 επιβάλλεται πρόστιμο από 2.000 έως 10.000 ευρώ, αναλόγως της σοβαρότητας της παράβασης, και αναστολή της άδειας επί τρία (3) έτη. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης της περ. δ της παρ. 1 το πρόστιμο διπλασιάζεται και αφαιρείται οριστικά η άδεια.

 

   ε) Γ ια την παράβαση της περ. ε της παρ. 1 επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αμοιβής που προβλέπεται από την ανάθεση και αφαιρείται οριστικά η άδεια.

 

   Εάν οι παραβάσεις έγιναν από Αξιολογητή ΜΠΕ που εκτελεί εντολή μέσω νομικού προσώπου, το διοικητικό πρόστιμο οφείλεται εις ολόκληρον από το φυσικό και το νομικό πρόσωπο και οι κυρώσεις που αφορούν στην αναστολή ή αφαίρεση άδειας ή στα πρόστιμα επιβάλλονται και στους δύο.

 

   3. Η διαδικασία για την επιβολή κυρώσεων εκκινεί από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, η οποία διαβιβάζει τον σχετικό φάκελο προς την Επιτροπή του άρθρου 8.

 

   4. Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα για την αδειοδότηση των Αξιολογητών ΜΠΕ. Πριν την επιβολή μιας διοικητικής κύρωσης, η Επιτροπή του άρθρου 8 ειδοποιεί εγγράφως τον Αξιολογητή ΜΠΕ για τη φερόμενη παράβασή του και τον καλεί για παροχή εξηγήσεων εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες. Στη συνέχεια, υποβάλλει την εισήγησή της στο όργανο του πρώτου εδαφίου. Το αρμόδιο για την επιβολή της κύρωσης όργανο εκδίδει πράξη επιβολής της κύρωσης, την οποία γνωστοποιεί στο πρόσωπο το οποίο αφορά η κύρωση, αναφέροντας επίσης ότι κατά της πράξης αυτής προβλέπεται ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού εντός προθεσμίας 30 ημερών, καθώς και τις συνέπειες που επιφέρει η παράλειψη ασκήσεώς της. Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να γίνεται με σχετική αναφορά είτε στην πράξη, είτε στο έγγραφο κοινοποίησης της πράξης.

 

   5. Ο Υπουργός εξετάζει τόσο τη νομιμότητα της προσβαλλόμενης πράξης, όσο και την ουσία της υπόθεσης. Ο Υπουργός έχει τη δυνατότητα να απορρίψει την προσφυγή ή να την δεχθεί εν όλω ή εν μέρει. Στην τελευταία περίπτωση, μπορεί να αποφασίσει ελαφρύτερη κύρωση από την αρχικώς επιβληθείσα.

 

   6. Κατά της απόφασης του Υπουργού επί της ενδικοφανούς προσφυγής χωρεί προσφυγή ενώπιον του αρμόδιο διοικητικού δικαστηρίου.

 

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

 

   Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

   Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2021