ΦΕΚ 125 Α/19.07.2021 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 49

 

Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1159 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και την κατάργηση της Οδηγίας 2005/45/ΕΚ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών τα οποία εκδίδονται από τα κράτη μέλη (L 188/94).

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

   Έχοντας υπόψη:

 

   1. Τις διατάξεις:

 

   α) των άρθρων 3 και 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α' 34), όπως ισχύει,

 

   β) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 περ. 22 του ν. 4622/2019 (Α' 133),

 

   γ) του άρθρου δεύτερου του ν. 3671/2008 «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες συναφείς πράξεις» (Α' 129),

 

   δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α' 137).

 

   2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

   3. Την υπ' αρ. 75/2021 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

   Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1159 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και την κατάργηση της Οδηγίας 2005/45/ΕΚ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών τα οποία εκδίδονται από τα κράτη μέλη (L 188/94).

 

Άρθρο 2

Τροποποίηση του π.δ. 119/2014 (Α' 188)

 

   1. Στο άρθρο 2 προστίθενται περιπτώσεις 51, 52, 53, 54 ως εξής:

 

   «51. "κράτος μέλος υποδοχής": το κράτος μέλος στο οποίο οι ναυτικοί αιτούνται την αποδοχή ή την αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητάς τους, των πιστοποιητικών επάρκειάς τους ή αποδεικτικών εγγράφων τους,

 

   52. "κώδικας IGF": ο διεθνής κώδικας για την ασφάλεια σε πλοία που χρησιμοποιούν αέριο ή άλλα καύσιμα με χαμηλό σημείο ανάφλεξης, όπως ορίζεται στον κανονισμό II-1/2.29 της σύμβασης SOLAS 74,

 

   53. "πολικός κώδικας": ο διεθνής κώδικας για τα πλοία που πλέουν στα πολικά ύδατα, όπως ορίζεται στον κανονισμό XIV/1.1 της σύμβασης SOLAS 74,

 

   54. "πολικά ύδατα": τα αρκτικά ύδατα και/ή η περιοχή της Ανταρκτικής, όπως ορίζεται στους κανονισμούς XIV/1.2 έως XIV/1.4 της σύμβασης SOLAS 74».

 

   2. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

«2. Το άρθρο 7α εφαρμόζεται στους ναυτικούς οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους.»

 

   3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «10. Με την επιφύλαξη του άρθρου 20 παράγραφος 2, οποιοδήποτε πιστοποιητικό απαιτείται από το παρόν διάταγμα φυλάσσεται στην πρωτότυπη μορφή του επί του πλοίου στο οποίο υπηρετεί ο κάτοχός του, σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή, η αυθεντικότητα και η εγκυρότητα του οποίου μπορεί να ελεγχθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στο στοιχείο β της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου.»

 

   4. Προστίθεται άρθρο 7α ως ακολούθως:

 

«Άρθρο 7α

Αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών που εκδίδουν τα κράτη μέλη

 

   1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ), δια της ΔΕΚΝ, δέχεται πιστοποιητικά επάρκειας και αποδεικτικά έγγραφα τα οποία εκδίδονται από άλλο κράτος μέλος ή υπό την εξουσία του, σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή, με σκοπό να επιτρέπεται στους ναυτικούς να υπηρετούν σε πλοία που φέρουν την ελληνική σημαία.

 

   2. Το ΥΝΑΝΠ, δια της ΔΕΚΝ, αναγνωρίζει πιστοποιητικά ικανότητας που εκδίδονται από άλλο κράτος μέλος ή πιστοποιητικά επάρκειας που εκδίδονται από άλλο κράτος μέλος σε πλοιάρχους και αξιωματικούς σύμφωνα με του κανονισμούς V/1-1 και V/1-2 που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του παραρτήματος I του παρόντος προεδρικού διατάγματος, θεωρώντας τα εν λόγω πιστοποιητικά προκειμένου να πιστοποιήσει την αναγνώρισή τους. Η θεώρηση που πιστοποιεί την αναγνώριση περιορίζεται στις ιδιότητες, τις λειτουργίες και τα επίπεδα ικανότητας ή επάρκειας που καθορίζονται σε αυτά. Η θεώρηση εκδίδεται μόνο εάν ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις της Διεθνούς Σύμβασης STCW, σύμφωνα με τον κανονισμό I/2 παράγραφος 7 της Διεθνούς Σύμβασης STCW. Χρησιμοποιείται ο τύπος θεώρησης που ορίζεται στο τμήμα Α- Ι/2 παράγραφος 3 του κώδικα STCW.

 

   3. Το ΥΝΑΝΠ, δια της ΔΕΚΝ, δέχεται, προκειμένου να επιτρέπεται στους ναυτικούς να υπηρετούν σε πλοία που φέρουν την ελληνική σημαία, ιατρικά πιστοποιητικά τα οποία εκδίδονται υπό την εξουσία άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

   4. Το ΥΝΑΝΠ, δια της ΔΕΚΝ, διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 εκδίδονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Οι ναυτικοί έχουν δικαίωμα προσφυγής κατά οποιασδήποτε άρνησης θεώρησης ή αποδοχής έγκυρου πιστοποιητικού, της μη παροχής απάντησης ή αδικαιολόγητων καθυστερήσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι αρμόδιες αρχές του ΥΝΑΝΠ διασφαλίζουν ότι παρέχονται στους ναυτικούς επαρκείς συμβουλές και συνδρομή αναφορικά με τις εν λόγω προσφυγές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και διαδικασίες.

 

   5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι αρμόδιες αρχές του ΥΝΑΝΠ μπορούν να επιβάλλουν πρόσθετους περιορισμούς στις δεξιότητες, στα καθήκοντα και στα επίπεδα ικανότητας ή επάρκειας που αφορούν παράκτιους πλόες, σύμφωνα με το άρθρο 8, ή που βεβαιώνονται με εναλλακτικά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό VII/1 της Διεθνούς Σύμβασης S.T.C.W., ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραρτήματος Ι του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

   6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου οι αρμόδιες αρχές του ΥΝΑΝΠ δύνανται, εφόσον είναι αναγκαίο, να επιτρέψουν σε ναυτικό να υπηρετήσει μέχρι τρεις μήνες σε πλοίο που φέρει την ελληνική σημαία, ενώ κατέχει κατάλληλο και έγκυρο πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί και θεωρηθεί από άλλο κράτος μέλος, αλλά δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί διά θεωρήσεως από την Ελλάδα ώστε να θεωρείται κατάλληλο για υπηρεσία σε πλοίο που φέρει την Ελληνική σημαία.

 

   7. Οι ναυτικοί που υποβάλλουν στο ΥΝΑΝΠ πιστοποιητικά προς αναγνώριση για άσκηση διοικητικών καθηκόντων, παραλαμβάνουν από τον πλοίαρχο του πλοίου που ναυτολογούνται σχετικό εγχειρίδιο της βασικής ελληνικής ναυτιλιακής νομοθεσίας, που χορηγείται από τη ΔΕΚΝ.»

 

   5. Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

 

   α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

   «1. Κάθε πλοίαρχος, αξιωματικός και χειριστής ασυρμάτου που είναι κάτοχος πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί ή αναγνωριστεί σύμφωνα με οποιοδήποτε κεφάλαιο του Παραρτήματος Ι εκτός του Κανονισμού V/3 του Κεφαλαίου V ή του κεφαλαίου VI, ο οποίος υπηρετεί σε πλοίο ή προτίθεται να επιστρέψει σε θαλάσσια υπηρεσία ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα που διήνυσε στην ξηρά, για να συνεχίσει να θεωρείται ότι έχει τα προσόντα για θαλάσσια υπηρεσία, απαιτείται κατά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη:

 

   α) να πληροί τα πρότυπα ιατρικής καταλληλότητας που ορίζονται από το άρθρο 12 και β) να αποδεικνύει συνεχόμενη επαγγελματική ικανότητα σύμφωνα με το τμήμα Α-Ι/11 του κώδικα STCW.»,

 

   β) προστίθεται η ακόλουθη υποπαράγραφος γ στην παράγραφο 2 ως εξής:

 

   «γ) Κάθε πλοίαρχος και αξιωματικός για να συνεχίσει τη θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία που πλέουν σε πολικά ύδατα, πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και οφείλει ανά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν την πενταετία, να αποδεικνύει συνεχόμενη επαγγελματική ικανότητα για πλοία που πλέουν σε πολικά ύδατα σύμφωνα με το τμήμα A-I/11 παράγραφος 4 του κώδικα STCW.»,

 

   γ) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 4 και αναριθμούνται οι επόμενες:

 

   «4. Η ΔΕΚΝ συγκρίνει τα πρότυπα επάρκειας που απαιτούσε από τα πρόσωπα που υπηρετούσαν σε πλοία που χρησιμοποιούν αέριο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017 με τα πρότυπα επάρκειας που καθορίζονται στο τμήμα A-V/3 του κώδικα STCW και ορίζει κατά πόσον υπάρχει ανάγκη να απαιτείται από τα εν λόγω πρόσωπα να προσαρμόζουν τα προσόντα τους στις εκάστοτε απαιτήσεις.»

 

   6. Οι περιπτώσεις (α), (β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 20 αντικαθίστανται ως εξής:

 

   «α) Όταν η ΔΕΚΝ προτίθεται να αναγνωρίσει, με θεώρηση, τα πιστοποιητικά ικανότητας και/ή τα πιστοποιητικά επάρκειας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, και τα οποία έχουν εκδοθεί από τρίτη χώρα σε πλοίαρχο, αξιωματικό ή χειριστή ραδιοεπικοινωνιών, για να υπηρετήσουν σε πλοία που φέρουν την Ελληνική σημαία, υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση αναγνώρισης της εν λόγω τρίτης χώρας, συνοδευόμενη από προκαταρκτική ανάλυση της συμμόρφωσης της τρίτης χώρας προς τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης STCW, συγκεντρώνοντας τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα II. Στην εν λόγω προκαταρκτική ανάλυση, η ΔΕΚΝ για την υποστήριξη της αίτησής της, παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους λόγους αναγνώρισης της τρίτης χώρας. Μετά την υποβολή της αίτησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει χωρίς καθυστέρηση την εν λόγω αίτηση και αποφασίζει για την έναρξη της αξιολόγησης του συστήματος εκπαίδευσης και πιστοποίησης στην τρίτη χώρα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1β του παρόντος άρθρου. Όταν εκδώσει θετική απόφαση για την έναρξη της αξιολόγησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και με τυχόν συμμετοχή του κράτους μέλους που υποβάλλει την αίτηση και ενδεχόμενη άλλου ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, συγκεντρώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ και διενεργεί αξιολόγηση των συστημάτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης της τρίτης χώρας για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση αναγνώρισης, προκειμένου να επαληθεύσει ότι η εν λόγω χώρα πληροί όλες τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης STCW και ότι λήφθηκαν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της έκδοσης απατηλών πιστοποιητικών και προκειμένου να εξετάσει εάν έχει επικυρώσει τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006.

 

   β) Εάν, ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πληρούνται όλες οι εν λόγω απαιτήσεις, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες διατυπώνεται η απόφασή της σχετικά με την αναγνώριση τρίτης χώρας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται εντός 24 μηνών από την υποβολή της αίτησης για αναγνώριση. Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα οφείλει να εφαρμόσει μείζονα διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων τροποποιήσεων στη νομοθεσία της και στο σύστημα εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησής της προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης STCW, οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1β εκδίδονται εντός 36 μηνών από την υποβολή της αίτησης για αναγνώριση.

 

   γ) Το Υ.Ν.Α.Ν.Π. μπορεί να αποφασίσει να αναγνωρίσει την τρίτη αυτή χώρα μονομερώς, μέχρις ότου εκδοθεί εκτελεστική πράξη δυνάμει της παραγράφου 1β. Σε περίπτωση μονομερούς αναγνώρισης, η ΔΕΚΝ γνωστοποιεί στην Επιτροπή τον αριθμό των θεωρήσεων που βεβαιώνουν την αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας και πιστοποιητικών επάρκειας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα οποία έχουν εκδοθεί από την τρίτη χώρα, έως ότου εκδοθεί η εκτελεστική πράξη αναγνώρισης της εν λόγω τρίτης χώρας.»

 

   7. Στο άρθρο 21 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν θεωρήσεις κράτους μέλους που να βεβαιώνουν την αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας ή πιστοποιητικών επάρκειας, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 και έχουν εκδοθεί από τρίτη χώρα για χρονικό διάστημα άνω των οκτώ ετών, η αναγνώριση των πιστοποιητικών της εν λόγω χώρας επανεξετάζεται. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες διατυπώνει την απόφασή της μετά την εν λόγω επανεξέταση, αφού πρώτα ενημερωθούν σχετικά τα κράτη μέλη, καθώς και η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, τουλάχιστον έξι μήνες νωρίτερα.»

 

   8. Η παράγραφος 4 του Παραρτήματος Ι του άρθρου 28 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «4) Οι Κανονισμοί των Κεφαλαίων II, III, IV, V, VI και VII της Διεθνούς Σύμβασης "Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978", όπως τροποποιήθηκε, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Παραρτήματος, όπως έχουν δημοσιευθεί με το π.δ. 79/2012 (Α' 137), όπως ισχύει.»

 

   9. Η εισαγωγική φράση της παραγράφου 1 του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 28 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν παράρτημα, παρέχονται τα ακόλουθα στοιχεία που ορίζονται στο τμήμα Α-!/2 παράγραφος 9 του κώδικα STCW για όλα τα πιστοποιητικά ικανότητας ή τις θεωρήσεις που βεβαιώνουν την έκδοσή τους, για όλες τις θεωρήσεις που βεβαιώνουν την αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας που έχουν εκδοθεί από άλλες χώρες, όπου δε υπάρχει η ένδειξη (*) τα στοιχεία παρέχονται ανώνυμα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παράγραφος 3:»

 

Άρθρο 3

 

   Από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος καταργούνται οι διατάξεις του π.δ. 216/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 «σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών, τα οποία εκδίδονται από τα κράτη μέλη, και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/25/ΕΚ» (Α' 242).

 

Άρθρο 4

 

   Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

   Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2021