ΦΕΚ 122 Α/14.07.2021 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 48

 

Τροποποίηση διατάξεων των π.δ. 373/2002 «Προέλευση, προσόντα, πρόσληψη, μετάταξη και εξέλιξη αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α'320) και 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α'29) και άλλες διατάξεις.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

   Έχοντας υπόψη:

 

   1. Τις διατάξεις:

 

   α. Των περ. γ', δ,' στ' και η' της παρ. 1 του άρθρου 11 ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α' 152), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 (Α' 49),

 

   β. της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α' 41),

 

   γ. της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α' 73),

 

   δ. της υπ' αρ. 80/18-07-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β' 3058) και

 

   ε. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α'133).

 

   2. Την υπό στοιχεία 8000/1/2021/36-β/10-05-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού.

 

   3. Την υπ' αρ. 89/2021 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 373/2002 (Α' 320)

 

   1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 373/2002, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «1. Οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες κατά τομέα ως εξής:

 

   Α. ΤΟΜΕΑΣ Διοικητικού - Νομικού

 

   α. Νομικοί στους οποίους περιλαμβάνονται αξιωματικοί πτυχιούχοι Νομικής Σχολής με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στους τομείς ποινικού, δημοσίου, αστικού - ιδιωτικού, εμπορικού και διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου.

 

   β. Διοικητικοί στους οποίους περιλαμβάνονται οι αξιωματικοί Διοικητικής Επιστήμης, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Διεθνών και Βαλκανικών Σπουδών, Ιστορικοί και Ιερείς πτυχιούχοι Πανεπιστημίου.

 

   Β. ΤΟΜΕΑΣ Οικονομικών - Τεχνικών και Πληροφορικής

 

   α. Οικονομικοί, στους οποίους περιλαμβάνονται οι αξιωματικοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίου οικονομικών επιστημών ή οικονομικής επιστήμης, διοίκησης επιχειρήσεων, στατιστικής και αναλογιστικής επιστήμης ή αναλογιστικών - χρηματοοικονομικών μαθηματικών, στατιστικής και ασφαλιστικής επιστήμης, φοροτεχνικών εφαρμογών, τραπεζικών εφαρμογών, λογιστικής και χρηματοοικονομικής με εξειδίκευση στη λογιστική, λογιστικής και χρηματοοικονομικής με εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική, στατιστικής, οι οικονομικοί υγείας.

 

   β. Τεχνικοί, στους οποίους περιλαμβάνονται οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, χημικοί μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανικοί ηλεκτρονικοί ραδιοεπικοινωνιών, τοπογράφοι μηχανικοί, ηλεκτρονικοί, ασυρματιστές, μηχανολόγοι, πολιτικοί μηχανικοί δομικών έργων, γραφίστες και ηλεκτρολόγοι.

 

   γ. Πληροφορικής, στους οποίους περιλαμβάνονται οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και μηχανικοί υπολογιστών, μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής, μηχανικοί τηλεπικοινωνιών και δικτύων, διερευνητές ψηφιακών πειστηρίων και οι πληροφορικοί.

 

   Γ. ΤΟΜΕΑΣ Υγειονομικού

 

   Υγειονομικοί, στους οποίους περιλαμβάνονται οι ιατροί, οδοντίατροι, ψυχολόγοι, βοηθοί ακτινολογικών εργαστηρίων, βοηθοί μικροβιολογικών εργαστηρίων, οδοντοτεχνικοί, φυσιοθεραπευτές και νοσηλευτές.

 

   Δ. ΤΟΜΕΑΣ Εγκληματολογικών Εργαστηρίων

 

   Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται οι χημικοί, βιοχημικοί, βιολόγοι, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, φυσικοί ηλεκτρονικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, μεταλλουργοί μηχανικοί, μηχανικοί ηλεκτρονικοί ή φυσικοί ηλεκτρολόγοι, φυσικοί ειδικότητας βλητικής, χημικοί τοξικολόγοι, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και μηχανικοί υπολογιστών με κατεύθυνση την ηλεκτρονική, τεχνολόγοι τροφίμων, ηλεκτρονικοί πληροφορικής, φωτογράφοι και τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων.»

 

   2. Οι περ. α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου ως άνω π.δ., όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 

   «1. Οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας προέρχονται:

 

   α. Από ιδιώτες που προσλαμβάνονται κατά την αναφερόμενη στα επόμενα άρθρα διαδικασία, με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' οι ιατροί και με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι οδοντίατροι και οι λοιποί αξιωματικοί.

 

   β. Από μετάταξη ή ένταξη αστυνομικού προσωπικού, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων που κατέχει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 3, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή καταρτίζεται ενιαίος πίνακας επιτυχόντων κατά κατηγορία και ειδικότητα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6. Οι αξιωματικοί μετατάσσονται ή εντάσσονται στην αντίστοιχη κατηγορία αξιωματικών ειδικών καθηκόντων με το βαθμό που κατέχουν, όχι όμως κατώτερο από το βαθμό του Υπαστυνόμου Β', οι δε ανθυπαστυνόμοι, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες, αστυφύλακες, ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β'.

 

   Το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου και οι Υπαστυνόμοι Β, που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας, μετατάσσονται με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α'.

 

   3. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ίδιου ως άνω π.δ., όπως ισχύει, αντικαθίσταται και στο τέλος της προστίθεται παρ. 1Α ως εξής:

 

   «1. Ως αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων προσλαμβάνονται, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα, ιδιώτες Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες), οι οποίοι συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα:

 

   α. Να μην υπερβαίνουν το 40ο έτος της ηλικίας τους οι ιατροί και το 32ο έτος οι υποψήφιοι των λοιπών κατηγοριών κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης.

 

   β. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.

 

   γ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή καθώς και ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του έργου τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις για την κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία.

 

   δ. Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

 

   ε. Να μην έχουν καταδικαστεί, έστω και με οριστική απόφαση, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της εξ αμελείας τελούμενης, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, αλητείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, παιγνίων, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, αλλοδαπών, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επεβλήθη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών και να μην εμπίπτουν στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 3459/2006 (Α' 103). Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα ανωτέρω εγκλήματα. Υποψήφιοι κατά των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κάποιο από τα προ- αναφερόμενα εγκλήματα μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά πρόσληψης. Αποκλείονται όμως αν μέχρι την έκδοση της πράξης για την πρόσληψή τους δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.

 

   στ. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

 

   ζ. Να μην έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ.).

 

   η. Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ως εξής:

 

   (1) Οι ιατροί, πτυχίο τμήματος ιατρικής, καθώς και τίτλο ειδικότητας.

 

   (2) Οι οδοντίατροι, πτυχίο οδοντιατρικής σχολής.

 

(3) Οι ψυχολόγοι, πτυχίο τμήματος ψυχολογίας.

 

   (4) Για την κατηγορία Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου Τμήματος ομώνυμου της κατά περίπτωσης ειδικότητας.

 

   (5) Οι οικονομικοί, πτυχίο Πανεπιστημίου, Τμήματος ομώνυμου της, κατά περίπτωση ειδικότητας και, εφόσον δεν υφίσταται τέτοιο Τμήμα, πτυχίο οικονομικού ή άλλου πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο τα οικονομικά. Κατ' εξαίρεση για τις ειδικότητες τραπεζικών και φοροτεχνικών εφαρμογών απαιτείται πτυχίο Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.

 

   (6) Για την κατηγορία Πληροφορικής, οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί - μηχανικοί υπολογιστών, οι μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και οι μηχανικοί τηλεπικοινωνιών και δικτύων, πτυχίο ομώνυμου Τμήματος Πολυτεχνείου ή Πανεπιστημίου και οι λοιποί αξιωματικοί πληροφορικής δίπλωμα ή πτυχίο:

 

   - Πληροφορικής

 

   - Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

 

   - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

 

   - Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

 

   - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών

 

   - Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής

 

   - Επιστήμης Υπολογιστών

 

   - Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών

 

   - Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

 

   - Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

 

   - Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών

 

   - Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

 

   - Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)

 

   - Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων

 

   - Επιστημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

 

   (7) Οι τεχνικοί, πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου Τμήματος ομώνυμου της, κατά περίπτωση, ειδικότητας και για την ειδικότητα των μηχανικών ηλεκτρονικών ραδιοεπικοινωνιών, πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Τμήματος Πολυτεχνείου ή Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο τις ραδιοεπικοινωνίες ή τηλεπικοινωνίες ή ραδιοτηλεπικοινωνίες.

 

   (8) Οι νομικοί, πτυχίο Νομικής Σχολής.

 

   (9) Οι αξιωματικοί Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού ή Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

 

   (10) Οι αξιωματικοί Διεθνών και Βαλκανικών Σπουδών, πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Βαλκανικών - Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών.

 

   (11) Οι ιστορικοί, πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Ιστορίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Φιλολογίας.

 

   (12) Οι αξιωματικοί Διοικητικής Επιστήμης, πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Δημόσιας Διοίκησης».

 

   θ. Να κατέχουν, πέραν του βασικού τίτλου σπουδών, ανάλογα με την κατά περίπτωση κατηγορία ή ειδικότητα ή εξειδίκευση τα ακόλουθα προσόντα:

 

   (1) Για τις ειδικότητες του τομέα Εγκληματολογικών Εργαστηρίων και των κατηγοριών Πληροφορικής, Τεχνικών, Οικονομικών καθώς και τις ειδικότητες Ιστορικών, Διεθνών και Βαλκανικών Σπουδών της κατηγορίας Διοικητικοί, απαιτείται, να κατέχουν πέραν του βασικού τίτλου σπουδών και μεταπτυχιακό τίτλο ομώνυμο της κατά περίπτωση ειδικότητας ή εξειδίκευσης, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων των επόμενων στοιχείων.

 

   (2) Ειδικότερα για τις ειδικότητες διερεύνησης ψηφιακών πειστηρίων και πληροφορικής της κατηγορίας πληροφορικής, οι υποψήφιοι απαιτείται να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο που καλύπτει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 

   - Πληροφοριακά Συστήματα,

 

   - Επικοινωνίες και Δίκτυα,

 

   - Διοίκηση Έργων Πληροφορικής,

 

   - Επιστήμης Υπολογιστών,

 

   - Ανάπτυξη λογισμικού - εφαρμογών,

 

   - Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων.

 

   Επίσης, για την ειδικότητα φοροτεχνικών εφαρμογών πέραν του βασικού τίτλου σπουδών, απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος ή διετής τουλάχιστον προϋπηρεσία, με αντικείμενο τη φορολογία και ελεγκτική ή τη λογιστική ή τη χρηματοοικονομική, ενώ για την ειδικότητα τραπεζικών εφαρμογών απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος ή διετής τουλάχιστον προϋπηρεσία, με αντικείμενο την τραπεζική ή τη λογιστική ή τη χρηματοοικονομική».

 

   Επιπλέον οι υποψήφιοι για την ειδικότητα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα μέσων μαζικής ενημέρωσης ή δημοσιογραφίας ή δημοσίων σχέσεων ή επικοινωνίας. Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα Διοικητικής Επιστήμης να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού ή διοίκησης υπηρεσιών για στελέχη ή οργάνωσης και διοίκησης δημοσίων υπηρεσιών, δημοσίων οργανισμών και δημοσίων επιχειρήσεων».

 

   (3) Για τις ειδικότητες των χημικών, βιοχημικών και βιολόγων του Τομέα Εγκληματολογικών Εργαστηρίων απαιτείται επιπλέον οι υποψήφιοι να έχουν διετή τουλάχιστον ευδόκιμη εργαστηριακή πείρα, σε εργαστήρια Α.Ε.Ι. ή να έχουν εργαστεί επί διετία τουλάχιστον σε μεταπτυχιακά προγράμματα έρευνας σε Α.Ε.Ι.

 

   (4) Για τις κατηγορίες των ιατρών και οδοντίατρων του τομέα Υγειονομικού οι υποψήφιοι απαιτείται να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να έχουν εγγραφεί ως μέλη σε Ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο. Επιπλέον, για την κατηγορία των ιατρών οι υποψήφιοι απαιτείται να κατέχουν την ειδικότητα που καθορίζεται στην προκήρυξη, ενώ για την κατηγορία των οδοντιάτρων οι υποψήφιοι απαιτείται να έχουν δύο τουλάχιστον έτη προϋπηρεσία ως οδοντίατροι.

 

   (5) Οι ψυχολόγοι να έχουν επιπλέον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ομώνυμο της ειδικότητάς τους και διετή κλινική εμπειρία σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα ημεδαπής ή αλλοδαπής, ως ψυχολόγοι, καθώς και να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

 

   (6) Οι υποψήφιοι για την κατηγορία των νομικών να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ομώνυμο της κατά περίπτωση ειδικότητας ή εξειδίκευσης.

 

   ι. Να γνωρίζουν τουλάχιστον μία (1) από τις ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιταλική σε επίπεδο τουλάχιστον καλής γνώσης (καλώς).

 

   ια. Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

   1Α. Πέραν των ανωτέρω, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης), προϋπηρεσία σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε τομείς της προκηρυσσόμενης ειδικότητας, πτυχίο άλλης ξένης γλώσσας, και κατοχή, για τους υποψήφιους της κατηγορίας εγκληματολογικών εργαστηρίων της ειδικότητας ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών ή μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και της κατηγορίας πληροφορικής, ενός από τα διαλαμβανόμενα στα Παραρτήματα 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 14 Α πιστοποιητικά σπουδών επί ειδικών θεμάτων πληροφορικής τα οποία προέρχονται από αναγνωρισμένες ή νομίμως λειτουργούσες σχολές ή φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού θεωρούνται πρόσθετα προσόντα και αξιολογούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6».

 

   4. Η περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 3 του ίδιου ως άνω π.δ., όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «δ. κατέχει τα προσόντα και τις λοιπές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τους ιδιώτες υποψηφίους για την κάλυψη της προκηρυχθείσας θέσης, με εξαίρεση την εγγραφή του στον οικείο επαγγελματικό σύλλογο ή την απόκτηση εργαστηριακής πείρας ή προϋπηρεσίας στους τομείς της ειδικότητάς του εφόσον είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του αστυνομικού, καθώς και τίτλο ειδικότητας εφόσον είναι πτυχιούχος τμήματος ιατρικής. Η εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου δεν καταλαμβάνει έτερα προσόντα όπου αυτά αναφέρονται διαζευκτικά.».

 

   5. To άρθρο 5 του ίδιου ως άνω π.δ., όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:

 

«Άρθρο 5

Δικαιολογητικά υποψηφίων - Υγειονομική εξέταση

 

   1. Οι ιδιώτες, που επιθυμούν να προσληφθούν ως αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας υποβάλλουν, μέσα στην προθεσμία που ορίζει η προκήρυξη τα εξής δικαιολογητικά:

 

   α. Αίτηση συμμετοχής.

 

   β. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους, όπως ορίζονται στην περ. η' της παρ. 1 του άρθρου 3.

 

   γ. Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα στοιχεία (1), (2), (5) κα (6) της περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 3.

 

   δ. Βεβαίωση, από την οποία να προκύπτει η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 προϋπηρεσία ή πείρα και το χρονικό διάστημα αυτής. Η απαιτούμενη στο στοιχείο 4 της περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 3 προϋπηρεσία των οδοντιάτρων πιστοποιείται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

 

   ε. Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών, όπως προ- βλέπεται στα στοιχεία (5) και (7) της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 6.

 

   στ. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του π.δ. 50/2001.

 

   ζ. Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και βεβαίωση εγγραφής σε Ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο ή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ή Ένωση Ελλήνων Χημικών.

 

   η. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.

 

   θ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς τους.

 

   ι. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν διώκονται ποινικά, που εκδίδονται δύο (2) μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής τους.

 

   ια. Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου, τύπου Α' για τους άνδρες υποψήφιους.

 

   ιβ. Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου ότι δεν έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

 

   ιγ. Παράβολο είκοσι (20) ευρώ που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή μέσω της εφαρμογής Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη. Το ως άνω παράβολο κατατίθεται υπέρ των Ταμείων της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

   2. Οι αστυνομικοί, ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες που δικαιούνται και επιθυμούν να μεταταγούν ή να ενταχθούν στην κατηγορία αξιωματικών ειδικών καθηκόντων, υποβάλλουν μέσα στην προθεσμία που ορίζει η προκήρυξη τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, πλην των δ', ι, ια' και ιβ'.

 

   3. Οι υποψήφιοι υποβάλουν αυτοπροσώπως τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου διαμονής τους, όταν πρόκειται για πρόσληψη ιδιωτών και στην Υπηρεσία που υπηρετούν, όταν πρόκειται για μετάταξη αστυνομικών.

 

   4. Οι Υπηρεσίες που δέχονται τα δικαιολογητικά υποχρεούνται να:

 

   α. Ελέγχουν τα δικαιολογητικά για την εμπρόθεσμη υποβολή τους, την πληρότητα και τη σύνταξή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τις σχετικές διαταγές.

 

   β. Μεριμνούν για τη συμπλήρωση ή διόρθωση τυχόν ελλείψεων και σφαλμάτων και υποβάλλουν ιεραρχικά, μέσα στις ορισθείσες προθεσμίες, όλα τα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας».

 

   6. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 του ίδιου ως άνω π.δ., όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «Στη συνέχεια με διαταγή του Προϊστάμενου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον τελικό πίνακα ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ καλούνται κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό που ορίζεται στην προκήρυξη κατά κατηγορία και ειδικότητα, πλην όσων προέρχονται από μετάταξη, να προσέλθουν προς εξέταση της σωματικής τους ικανότητας και των ψυχικών και διανοητικών τους προσόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 3.

 

   7. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 7 του ίδιου ως άνω π.δ., όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

   «Ειδικά για την εξέλιξη - προαγωγή στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, των Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων - Υγειονομικών - Ιατρών των περ. β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 2, απαραίτητη προϋπόθεση συνιστά η κτήση του τίτλου ειδικότητας».

 

   8. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ίδιου ως άνω π.δ., αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «2. Η κατά τα προαναφερόμενα, πρόσληψη ή μετάταξη στις κατηγορίες του άρθρου 8, γίνεται με την έκδοση απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Το ανωτέρω προσωπικό εντάσσεται στην επετηρίδα, μετά από τους υπάρχοντες ομοιοβάθμους συναδέλφους της οικείας κατηγορίας κατά σειρά επιτυχίας στον διαγωνισμό εφόσον πρόκειται για πρόσληψη ή μετάταξη ομοιοβάθμων αστυνομικών και κατά σειρά αρχαιότητος σε άλλη περίπτωση μετάταξης, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στο άρθρο 13, εφαρμοζόμενων αναλόγως».

 

   9. Οι περ. ε' και στ' της παρ. 1 του άρθρου 10 του ίδιου ως άνω π.δ. αντικαθίστανται ως εξής:

 

   «ε. Να έχουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περ. (β') έως (ζ') της παρ. 1 του άρθρου 3.

 

   στ. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα σε τομείς της ειδικότητάς τους, πτυχία άλλων ξένων γλωσσών, ανάλογα με την κατηγορία και την ειδικότητα του υποψηφίου, θεωρούνται πρόσθετα προσόντα και αξιολογούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13».

 

   10. Το άρθρο 12 του ίδιου ως άνω π.δ., όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Άρθρο 12

Δικαιολογητικά υποψηφίων

 

   1. Οι ιδιώτες που επιθυμούν να προσληφθούν ως κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων, υποβάλλουν, μέσα στην προθεσμία που ορίζει η προκήρυξη, τα δικαιολογητικά των περ. (α), (ε), (η), (θ), (ι), (ια), (ιβ) και (ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 5 και επιπλέον:

 

   α. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, όπως ορίζονται στην περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 10.

 

   β. Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει τυχόν προϋπηρεσία σε υπηρεσίες του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σε νοσηλευτικά ιδρύματα, σε τομείς που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης.

 

   γ. Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και βεβαίωση εγγραφής στον οικείο επαγγελματικό σύλλογο, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις.

 

   δ. Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σχετικών με την αντίστοιχη της προκηρυχθείσας θέσης, εξειδίκευσης, που κατατέθηκαν και αξιολογήθηκαν αρμοδίως, με προσαρτημένη βεβαίωση του φορέα που το δέχθηκε ή το αξιολόγησε και αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών πέραν των αναφερομένων στην περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 10, εφόσον υπάρχουν.

 

   2. Οι αστυνομικοί, ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες που επιθυμούν να μεταταγούν ή ενταχθούν στην κατηγορία του αστυνομικού προσωπικού του άρθρου 8, υποβάλουν ως δικαιολογητικά αίτηση συμμετοχής, αντίγραφο του τίτλου σπουδών και τα προβλεπόμενα στις περ. (ε'), (στ') και (ιγ') της παρ. 1 του άρθρου 5 δικαιολογητικά.

 

   3. Οι υποψήφιοι για πρόσληψη ή μετάταξη στο προσωπικό του άρθρου 8, υποβάλουν αυτοπροσώπως τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου διαμονής τους, όταν πρόκειται για πρόσληψη ιδιωτών και στην Υπηρεσία που υπηρετούν, όταν πρόκειται για μετάταξη.

 

   4. Οι Υπηρεσίες που δέχονται τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποχρεούνται να ενεργήσουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 5 κατά λόγο αρμοδιότητας.».

 

   11. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 13 του ίδιου ως άνω π.δ., όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «Εάν προκύπτει ισοβαθμία ενεργείται κλήρωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6».

 

   12. Η παρ. 5 του άρθρου 14 του ίδιου ως άνω π.δ., αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «5. Οι τεχνικοί απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δύναται να ενταχθούν σε οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα ειδικών καθηκόντων, εφόσον αποκτήσουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις, που καθορίζονται στην περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 9 και στην παρ.2 του άρθρου 10 μόνο για πλήρωση κενής οργανικής θέσης».

 

   13. Η παρ. 7 του άρθρου 14 του ίδιου ως άνω π.δ., αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «7. Το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ελληνική Αστυνομία για έξι (6) έτη, από την πρόσληψή του ή τη μετάταξή του, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35 παρ. 3 του ν. 1481/1984».

 

Άρθρο 2

Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 24/1997(Α'29)

 

   Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 15 του π.δ. 24/1997, αντικαθίστανται ως εξής:

 

   «3. Για τους Υπαστυνόμους Β' ειδικών καθηκόντων - ιατρούς, για τους οποίους τα έτη φοιτήσεως στα Α.Ε.Ι., από τα οποία απέκτησαν το πτυχίο που αποτέλεσε απαραίτητο τυπικό προσόν για την ένταξη ή μετάταξή τους στην κατηγορία των ειδικών καθηκόντων, είναι περισσότερα των ετών φοιτήσεως της Σχολής Αξιωματικών, ο προβλεπόμενος στο εδάφ. α' της παρ. 2 ελάχιστος χρόνος παραμονής μειούται κατά τόσα έτη όσα τα επιπλέον έτη φοιτήσεως, μη δυνάμενος όμως να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους. Τα επιπλέον αυτά έτη φοιτήσεως προσμετρούνται και κατά τον υπολογισμό της συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού.

 

   4. Οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων που εισέρχονται στο Σώμα ή μετατάσσονται στην κατηγορία αυτή με βαθμό ανώτερο του Υπαστυνόμου Β, καθόσον αφορά τη συμπλήρωση της συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού για την απόκτηση δικαιώματος προαγωγής, λογίζεται ότι έχουν συμπληρώσει τον προβλεπόμενο κατά το διορισμό ή την ένταξη ή τη μετάταξη χρόνο υπηρεσίας για τους κατωτέρους του βαθμού με τον οποίο εισέρχονται βαθμούς».

 

Άρθρο 3

 

   Σε έγγραφα και υπηρεσιακά δελτία ταυτότητας που αφορούν σε αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων αναφέρεται πάντοτε μαζί με τον βαθμό που φέρει το ως άνω προσωπικό, η φράση «Ειδικών Καθηκόντων» ή τα αρχικά αυτής εντός παρενθέσεως (Ε.Κ.) και η αντίστοιχη ειδικότητα ή κατηγορία, αν δεν υπάρχουν περισσότερες της μιας ειδικότητες στην κατηγορία αυτή. Ειδικότερα τεχνικά ζητήματα αναγραφής των ως άνω στοιχείων ρυθμίζονται με διαταγή του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

 

Άρθρο 4

 

   Κατανέμονται εξήντα (60) οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων από τις τριακόσιες (300) που συστήθηκαν με το άρθρο 41 του ν. 4249/2014, οι οποίες προστίθενται στις προβλεπόμενες από την περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2800/2000 (Α' 41), όπως ο αριθμός αυτών διαμορφώθηκε με μεταγενέστερες διατάξεις και ισχύει, ως εξής:

 

   Υγειονομικοί πτυχιούχοι πανεπιστημίου:

 

   (1) Ιατροί: 30

 

   Το σύνολο των οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων ειδικότητας Ιατροί της κατηγορίας Υγειονομικοί του υποστοιχείου (α) του στοιχείου (2) της περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2800/2000 (Α' 41) κατανέμεται κατά βαθμό ως ακολούθως:

 

   Υποστράτηγοι: 1 Ταξίαρχοι: 3

 

   Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμοι Β': 121

 

   (2) Ψυχολόγοι: 30

 

   Το σύνολο των οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων ειδικότητας Ψυχολόγοι της κατηγορίας Υγειονομικοί του υποστοιχείου (γ) του στοιχείου (2) της περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2800/2000 κατανέμεται κατά βαθμό ως ακολούθως:

 

   Ταξίαρχοι: 1

 

   Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμοι Β': 81

 

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

 

   Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

   Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2021