ΦΕΚ 121 Α/13.07.2021 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 47

 

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 142/2017 "Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών" (Α' 181) και του π.δ. 147/2017 "Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης" (Α' 192).

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

   Έχοντας υπόψη:

 

   1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133), και ιδίως του άρθρου 20 αυτού.

 

   2. Το άρθρο 19 του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α' 66).

 

   3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), σε συνδυασμό με το άρθρο 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

 

   4. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β'4805).

 

   5. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπό στοιχεία 29502 ΕΞ 2021/10.03.2021 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (όπως επαναλήφθηκε ορθά στις 12.03.2021), από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, που ανέρχεται στο ποσό των 42.000 ευρώ και 12.500 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον ΑΛΕ 2120104001 των Ε.Φ. 1023-2030000000 και 1023-501-0000000, αντίστοιχα. Για το τρέχον οικονομικό έτος η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 35.000 και 10.500 ευρώ αντίστοιχα, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που έχουν δεσμευτεί με τις υπ' αρ. πρωτ. 145234 και 145237 ΕΞ 2020/18.12.2020 αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης.

 

   Γ ια καθένα από τα επόμενα έτη, η δαπάνη θα καλύπτεται από τις προβλέψεις του εγκεκριμένου ΜΠΔΣ.

 

   6. Την 69/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 142/2017

 

   1. Η περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181) αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «γ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής.

 

   (α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Γενικό Γραμματέα. (αα) Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων.

 

   (ββ) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

 

   (β) Γενικές Διευθύνσεις.

 

   (αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής.

 

   (ββ) Γενική Διεύθυνση Κρατικών Ενισχύσεων και Αρωγής».

 

   2. Στην περ. (ε) της παρ. 3 του άρθρου 16 του π.δ. 142/2017 (Α' 181) προστίθεται υποπερ. (ηη) ως εξής:.

 

   «(ηη) πραγματοποιεί την τελική πληρωμή των επιχορηγήσεων για ζημιές από θεομηνίες, συμπεριλαμβανομένων των σεισμών, στους δικαιούχους σύμφωνα με τις διατάξεις περί κρατικής αρωγής.».

 

   3. Το άρθρο 29 του π.δ. 142/2017 (Α' 181) αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Άρθρο 29

Διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας

Οικονομικής Πολιτικής

 

   Η Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής αποτελεί- ται από τις παρακάτω υπηρεσίες:

 

   (α) Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων.

 

   (β) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

 

   (γ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής.

 

   (δ) Γενική Διεύθυνση Κρατικών Ενισχύσεων και Αρωγής».

 

Άρθρο 2

Αυτοτελής Διεύθυνση Συντονισμού, Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων και Διαχείρισης Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ)

 

   Μετά το άρθρο 11 του π.δ. 142/2017 (Α' 181) προστίθεται άρθρο 11Α, ως εξής:

 

«Άρθρο 11A

Αυτοτελής Διεύθυνση Συντονισμού, Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων και Διαχείρισης Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ).

 

   1. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Συντονισμού, Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων και Διαχείρισης Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) υπάγεται απευθείας στον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου του άρθρου 36 του ν. 4622/2019 (Α' 133) και οι επιχειρησιακοί στόχοι της είναι οι εξής:

 

   α) η συστημική και ενδελεχής παρακολούθηση χρηματοδοτικών ευκαιριών,

 

   β) ο στρατηγικός προγραμματισμός των έργων του Υπουργείου και

 

   γ) η διαχείριση των χρηματοδοτούμενων δράσεων.

 

   2. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Συντονισμού, Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων και Διαχείρισης ΤΠΑ διαρθρώνεται σε δύο Τμήματα, ως εξής:

 

   α) Τμήμα Συντονισμού, Κατάρτισης, Ενεργοποίησης Έργων και Προγραμμάτων και

 

   β) Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Έργων και Προγραμμάτων.

 

   3. Οι αρμοδιότητες της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Συντονισμού, Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων και Διαχείρισης ΤΠΑ κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

 

   α) Τμήμα Συντονισμού, Κατάρτισης, Ενεργοποίησης Έργων και Προγραμμάτων.

 

   (αα) Ο προγραμματισμός, η αναζήτηση, η προετοιμασία, και η υποβολή προτάσεων σε συγχρηματοδοτούμε- να και μη προγράμματα για την υλοποίηση έργων που στοχεύουν στην επίτευξη των πολιτικών του Υπουργείου.

 

   (ββ) Η εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδιασμού, προτεραιοτήτων και αναγκών, όπως επίσης και ο καθορισμός πολιτικής χρηματοδότησης.

 

   (γγ) Η ενεργοποίηση των προγραμμάτων σύμφωνα με την παρ. Α' του άρθρου 129 του ν. 4635/2019, η σύνταξη των προσκλήσεων, καθώς και η μέριμνα για την έκδοση και δημοσιοποίησή τους,

 

   (δδ) η συγκέντρωση των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων για την ένταξη έργων στο Πρόγραμμα.

 

   (εε) Ο έλεγχος της πληρότητας και αρτιότητας των προτάσεων για την ένταξη έργων στο πρόγραμμα, που κατατίθενται από τους δυνητικούς δικαιούχους, η αξιολόγησή τους και η εισήγηση προς τον αρμόδιο Γενικό, Υπηρεσιακό ή Ειδικό Γραμματέα για την ένταξη των έργων στο Πρόγραμμα.

 

   (στστ) Η μέριμνα για την ένταξη/τροποποίηση των έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και τη χρηματοδότησή τους, με βάση την ισχύουσα διαδικασία.

 

   (ζζ) Η παροχή στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για την κατάρτιση του ετήσιου ΠΔΕ και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ).

 

   (ηη) Η συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές, τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όπως αυτή ορίζεται με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου, η σχετική αλληλογραφία, η παροχή στοιχείων και αναφορών, η συμμετοχή σε ενημερωτικά, εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια, η εκπροσώπηση του Υπουργείου σε Ομάδες Εργασίας, τεχνικές συναντήσεις και Επιτροπές.

 

   (θθ) Η σχεδίαση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων αλλά και δράσεων που εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), ως δικαιούχος, στους τομείς πολιτικής του Υπουργείου.

 

   (ιι) Η υποστήριξη των Υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση πράξεων/δράσεων/έργων που εναρμονίζονται με το επιχειρησιακό σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών.

 

   (ιαια) Η μέριμνα για τη δημοσιοποίηση και προβολή των δράσεων και των στόχων του Προγράμματος με βάση το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ).

 

   β) Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Έργων και Προγραμμάτων

 

   (αα) Η παρακολούθηση της συνολικής προόδου των πράξεων/έργων που υλοποιούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου και ειδικότερα των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του επιχειρησιακού σχεδίου του Υπουργείου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους εγκριτικούς φορείς, τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές και Υπηρεσίες για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται.

 

   (ββ) Η παροχή πληροφόρησης και διευκρινίσεων επί του συστήματος διαχείρισης.

 

   (γγ) Η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων από τους δικαιούχους και η σύνταξη των προβλεπόμενων εκθέσεων, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 128 του ν. 4635/2019.

 

   (δδ) Η ενημέρωση και ο συντονισμός των ενεργειών των δικαιούχων και των εμπλεκόμενων αρχών στην υλοποίηση του προγράμματος.

 

   (εε) Η διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων και επιτόπιων επιθεωρήσεων, σύμφωνα με την υποπαρ. 2 της παρ. Β' του άρθρου 129 του ν. 4635/2019.

 

   (στστ) Η αξιολόγηση του ΤΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και της πρότασης αναθεώρησής του, όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη.

 

   (ζζ) Η σύνταξη εκθέσεων ολοκλήρωσης του ΤΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών.

 

   4. Το Τμήμα Συντονισμού, Κατάρτισης, Ενεργοποίησης Έργων και Προγραμμάτων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Συντονισμού, Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων και Διαχείρισης ΤΠΑ αναλαμβάνει την υλοποίηση ως δικαιούχος των δράσεων για τις οποίες, μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του, είχε οριστεί δικαιούχος η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

 

   5. Για τη στελέχωση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Συντονισμού, Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων και Διαχείρισης ΤΠΑ προστίθενται στο άρθρο 86 του π.δ. 142/2017, δεκαπέντε (15) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, ως εξής:

 

   (α) οκτώ (8) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ως ακολούθως: τρεις (3) θέσεις ΠΕ Δημοσιονομικών, μία (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής, μία (1) θέση ΠΕ Μηχανικών και τρεις (3) θέσεις ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού,

 

   (β) τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ως ακολούθως: μία (1) θέση ΤΕ Πληροφορικής και τρεις (3) θέσεις ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και

 

   (γ) τρεις (3) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως: μία (1) θέση ΔΕ Διοικητικού, μία (1) θέση ΔΕ Δημοσιονομικών και μία (1) θέση ΔΕ Εφοριακών».

 

Άρθρο 3

Γενική Διεύθυνση Κρατικών Ενισχύσεων και Αρωγής

 

   Μετά το άρθρο 37 του π.δ. 142/2017 (Α' 181) προστίθεται άρθρο 37Α ως εξής:

 

«Άρθρο 37Α

Γενική Διεύθυνση Κρατικών Ενισχύσεων

και Αρωγής

 

   1. Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Ενισχύσεων και Αρωγής είναι οι ακόλουθοι:

 

   (α) Η συμβολή στη χάραξη της πολιτικής κρατικής αρωγής της χώρας και της πολιτικής κρατικών ενισχύσεων, με ορθή και οργανωμένη χρήση των κρατικών και ευρωπαϊκών πόρων, υπό το πρίσμα της ενωσιακής νομοθεσίας.

 

   (β) Η ανάλυση, ο σχεδιασμός, η αξιολόγηση εφαρμογής και ο αποτελεσματικός συντονισμός των μέτρων της εθνικής πολιτικής κρατικής αρωγής, καθώς και ειδικών καθεστώτων στήριξης της ελληνικής οικονομίας σε έκτακτες και απρόβλεπτες συνθήκες, με στόχο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την ανάπτυξη.

 

   (γ) Η διασφάλιση της ορθής, οργανωμένης και αποδοτικής χρήσης των κρατικών και ευρωπαϊκών πόρων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ενωσιακό και στο εθνικό δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων, συμβάλλοντας στη μέσο-μακροπρόθεσμη δημοσιονομική σταθεροποίηση.

 

   2. Η Γενική Διεύθυνση Κρατικών Ενισχύσεων και Αρωγής διαρθρώνεται ως εξής:

 

   (α) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων.

 

   (β) Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής»

 

Άρθρο 4

Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων Μετά το άρθρο 37Α του π.δ. 142/2017 (Α' 181) προστίθεται άρθρο 37Β, ως εξής:

 

«Άρθρο 37Β

Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων

 

   1. Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων είναι οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Κρατικών Ενισχύσεων και Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και οι επιχειρησιακοί της στόχοι είναι οι εξής:

 

   (α) Η διασφάλιση και ο έλεγχος σε πρώιμο στάδιο της ορθής και οργανωμένης χρήσης των κρατικών και ευρωπαϊκών πόρων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ενωσιακό και στο εθνικό δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων και υπηρετούν τους σκοπούς, όπως αυτοί ορίζονται κάθε φορά από την κυβερνητική πολιτική.

 

   (β) Η μέσο-μακροπρόθεσμη συμβολή στη δημοσιονομική σταθεροποίηση, μέσα από την ενθάρρυνση της αποδοτικής χρήσης των ενισχύσεων σε καινοτόμους και παραγωγικούς τομείς και η εναρμόνιση των σκοπών της με εκείνους της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ε.Ε., όπως αυτοί διατυπώνονται κάθε φορά στο επιχειρησιακό σχέδιο της τελευταίας.

 

   (γ) Η αναθεώρηση και ο εξορθολογισμός της πολιτικής των κρατικών ενισχύσεων, η συμμετοχή στη διαμόρφωση της πολιτικής αυτής υπό το πρίσμα της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας καθώς και ο συντονισμός, η υποστήριξη και ο έλεγχος των προωθούμενων από φορείς που διαχειρίζονται κρατικούς πόρους και χορηγούν κρατικές ενισχύσεις κρατικών μέτρων, υπό το πρίσμα του δικαίου κρατικών ενισχύσεων.

 

   (δ) Η συνεργασία, υπό την ιδιότητα του μοναδικού σημείου επαφής, με την Ε.Ε., τα Κράτη Μέλη και Διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα κρατικών ενισχύσεων.

 

   2. Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα ως εξής:

 

   α) Τμήμα Α' Γνωμοδοτήσεων, Γνωστοποιήσεων και Κοινοποιήσεων.

 

   β) Τμήμα Β' Γνωμοδοτήσεων, Γνωστοποιήσεων και Κοινοποιήσεων.

 

   γ) Τμήμα Γ' Συμμόρφωσης, Τεκμηρίωσης και Ανακτήσεων.

 

   δ) Τμήμα Δ' Υποστήριξης.

 

   3. Οι αρμοδιότητες της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, όπως περιγράφονται στον ν. 4152/2013 (Α' 107), κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:

 

   (α) Τμήμα Α' Γνωμοδοτήσεων, Γνωστοποιήσεων και Κοινοποιήσεων Κάθε ζήτημα κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τα κατωτέρω υπό (αα) έως (ιαια) αναφερόμενα, που δύναται να εγερθεί σε σχέση με τις θεματικές ενότητες: Γενική επιχειρηματικότητα και επενδύσεις, διάσωση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, εξαγωγικές πιστώσεις, στήριξη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, χρηματοδοτικά εργαλεία, αποκρατικοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου, συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο κεφάλαιο επιχειρήσεων ή αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου δημοσίων επιχειρήσεων, εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και άλλων κρατικών ή κρατικά ελεγχόμενων φορέων, φορολογικές ενισχύσεις στο βαθμό που δεν εντάσσονται σε άλλη θεματική κατηγορία, αγροτική ανάπτυξη και αλιεία, αποζημιώσεις για αποκατάσταση ζημιών προκληθεισών από θεομηνίες, φυσικές καταστροφές ή άλλα έκτακτα γεγονότα, τυχερά παίγνια, επιδοτήσεις εκ μέρους τρίτων χωρών. Ειδικότερα, επί των ανωτέρω θεματικών, οι εξής αρμοδιότητες:

 

   (αα) Υπό την ιδιότητα της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων ως μοναδικού επίσημου σημείου επαφής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, ο συντονισμός, σε εθνικό επίπεδο για θέματα κρατικών ενισχύσεων αρμοδιότητάς του, σε συνεργασία με τα Υπουργεία, τους λοιπούς Φορείς και τις Αρχές, μέσω του δικτύου των Αποκεντρωμένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ) ή απευθείας όπου απαιτείται.

 

   (ββ) Η εξέταση των προτεινόμενων σχεδίων νόμων, κανονιστικών ή άλλων διοικητικών πράξεων, τα οποία προωθούνται στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων από τα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς μέσω των ΑΜΚΕ, ως προς την συμβατότητά τους με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και η παροχή έγγραφης γνώμης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η οποία προσαρτάται σε κάθε σχέδιο, πριν από την τελική υιοθέτησή του.

 

   (γγ) Η ευθύνη για την απαιτούμενη κατά την κρίση του, κοινοποίηση ή γνωστοποίηση των σχεδίων νόμων, κανονιστικών ή άλλων διοικητικών πράξεων, εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας, για τις συνομιλίες με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διαδικασία των γνωστοποιήσεων ή κοινοποιήσεων και τη διαχείριση του ηλεκτρονικού συστήματος γνωστοποιήσεων - κοινοποιήσεων SANI (State Aid Notification System: Διαδραστική Αναφορά Κρατικών Ενισχύσεων).

 

   (δδ) Η διενέργεια και ο συντονισμός των επίσημων και τεχνικών επαφών και διαβουλεύσεων για θέματα κρατικών ενισχύσεων αρμοδιότητάς του, τόσο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και με άλλους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και η συμμετοχή στα συμβουλευτικά όργανα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό των νέων κανόνων, ανακοινώσεων και διαδικασιών στα θέματα κρατικών ενισχύσεων.

 

   (εε) Η επίβλεψη και παρακολούθηση της πορείας και της προόδου των υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων που έχουν γνωστοποιηθεί, προκοινοποιηθεί ή κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επί των οποίων εκκρεμεί απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

   (στστ) Η υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών κατά τη διαμόρφωση των απαντήσεων των ελληνικών αρχών και ο έλεγχος αυτών πριν από την υποβολή τους στην Επιτροπή, καθώς και η μέριμνα για την τήρηση των προθεσμιών και καταληκτικών ημερομηνιών που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο γνωστοποιήσεων, προκοινοποιήσεων ή κοινοποιήσεων αρμοδιότητάς του.

 

   (ζζ) Η γνωμοδότηση ως προς την ύπαρξη κρατικών ενισχύσεων, σε όλα τα σχέδια νόμων, κανονιστικών ή άλλων διοικητικών πράξεων, τα οποία μπορεί να περιέχουν μεταφορά και διάθεση κρατικών πόρων προς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

 

   (ηη) Η παροχή υποστηρικτικού υλικού, εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας στις ΑΜΚΕ και τις χορηγούσες αρχές σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς σε θέματα πολιτικής και διαδικασιών κρατικών ενισχύσεων.

 

   (θθ) Η εισήγηση και παροχή γραμματειακής υποστήριξης στη Διϋπουργική Επιτροπή Κρατικών Ενισχύσεων, αναφορικά με υποθέσεις αρμοδιότητάς του.

 

   (ιι) Η παροχή οδηγιών και η έκδοση εγκυκλίων αν αυτό κρίνεται σκόπιμο προς στις ΑΜΚΕ και τις χορηγούσες αρχές για το χειρισμό θεμάτων αρμοδιότητάς του, συμπεριλαμβανόμενων μέτρων ενίσχυσης που δε χρήζουν κοινοποίησης.

 

   (ιαια) Ο χειρισμός κάθε άλλου θέματος, που δεν κατονομάζεται ρητά και είναι συναφές προς τα ανωτέρω κατά την κρίση του Προϊσταμένου της Μονάδας.

 

   (β) Τμήμα Β' Γνωμοδοτήσεων, Γνωστοποιήσεων και Κοινοποιήσεων Τις ως άνω αρμοδιότητες των περ. (α) έως (ιαια) για κάθε ζήτημα κρατικών ενισχύσεων σε σχέση με τις θεματικές ενότητες: Υποδομές, μεταφορές, ψηφιακή πολιτική, τηλεπικοινωνίες, ταχυδρομικές υπηρεσίες, ενέργεια, περιβάλλον, έρευνα και ανάπτυξη, υγεία, πολιτισμός και αθλητισμός, εθνική άμυνα και ασφάλεια, κατάρτιση, απασχόληση, Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ).

 

   Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα Β' συμμετέχει στη διαμόρφωση και στον έλεγχο της συμβατότητας της πολιτικής των ΥΓΟΣ και συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για τη σύνταξη και υποβολή της περιοδικής έκθεσης για τις υπηρεσίες αυτές.

 

   (γ) Τμήμα Γ' Συμμόρφωσης, Τεκμηρίωσης και Ανακτήσεων

 

   (αα) Η επίβλεψη και παρακολούθηση της πορείας και της προόδου των υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων, που είναι στο στάδιο της εξέτασης, προκαταρκτικής ή επίσημης διαδικασίας έρευνας, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων και η υποστήριξη προς τις ΑΜΚΕ ή, ελλείψει των τελευταίων, τις χορηγούσες αρχές για τη διαμόρφωση απαντήσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

   (ββ) Η υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών κατά τη διαμόρφωση των απαντήσεων των ελληνικών αρχών και ο έλεγχος αυτών πριν από την υποβολή τους στην Επιτροπή, καθώς και η μέριμνα για την τήρηση των προθεσμιών και καταληκτικών ημερομηνιών, που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις υποθέσεις αρμοδιότητάς του.

 

   (γγ) Ο συντονισμός των ενεργειών της Ελληνικής Δημοκρατίας και η καθοδήγηση και συνεργασία με τους φορείς και τις ΑΜΚΕ για την εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν σε ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η λειτουργία ως μοναδικό σημείο επαφής με την Ε.Ε. αναφορικά με την εφαρμογή των ανακτήσεων, η ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περίπτωση δυσκολιών, και η εισήγηση απαραίτητων ρυθμίσεων για την εφαρμογή της απόφασης. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, ο συντονισμός και η καθοδήγηση Αποκεντρωμένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων, σε περίπτωση που η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για την ταυτότητα των αποδεκτών ή για τα προς ανάκτηση ποσά οι οποίες προσδιορίζουν χωρίς καθυστέρηση τις επιχειρήσεις που αφορά η απόφαση, καθώς και το ακριβές προς ανάκτηση από κάθε επιχείρηση ποσό, καθώς και η συμβουλευτική υποστήριξη των ΑΜΚΕ ως προς τον υπολογισμό των τόκων της ανάκτησης, χρησιμοποιώντας το επιτόκιο αναφοράς και τη μέθοδο ανατοκισμού, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί στο Κεφάλαιο V του Κανονισμού ΕΚ 794/2004,όπως εκάστοτε ισχύει, και υπολογίζονται από την ημερομηνία κατά την οποία η ενίσχυση τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου μέχρι την πραγματική της επιστροφή και ο έλεγχος των τελικών ποσών πριν τα υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

   (δδ) Η εισήγηση και παροχή γραμματειακής υποστήριξης στην Διϋπουργική Επιτροπή Κρατικών Ενισχύσεων, αναφορικά με υποθέσεις αρμοδιότητάς του.

 

   (εε) Η παροχή υποστηρικτικού υλικού, εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας στις ΑΜΚΕ και τις χορηγούσες αρχές σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς σε θέματα πολιτικής και διαδικασιών κρατικών ενισχύσεων.

 

   (στστ) Η παροχή απόψεων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και την Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους, επί ασκηθέντων ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων κατά του Ελληνικού Δημοσίου ή επί προδικαστικών ερωτημάτων προς το Δικαστήριο της Ε.Ε.

 

   (ζζ) Η παρακολούθηση των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Δικαστηρίων της Ε.Ε. επί υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων και η δημιουργία σχετικού αρχείου νομολογίας.

 

   (ηη) Η παροχή οδηγιών και η έκδοση εγκυκλίων, προς στις ΑΜΚΕ και τις χορηγούσες αρχές για το χειρισμό θεμάτων αρμοδιότητάς του.

 

   (θθ) Ο χειρισμός κάθε άλλου θέματος, που δεν κατονομάζεται ρητά και είναι συναφές προς τα ανωτέρω κατά την κρίση του Προϊσταμένου της Μονάδας.

 

   (δ) Τμήμα Δ' Υποστήριξης

 

   (αα) Η ανάπτυξη, τήρηση και διαχείριση του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος - Μητρώου όλων των υφιστάμενων κρατικών ενισχύσεων της υποπαρ. Β8 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107) και η μέριμνα για τη διασύνδεση αυτού με όλα τα υφιστάμενα, καθώς και τα υπό προκήρυξη περιφερειακά συστήματα του δικτύου των ΑΜΚΕ.

 

   (ββ) Η παρακολούθηση και σύνταξη του ετήσιου πίνακα Κρατικών Ενισχύσεων SARI (State Aid Reporting Interactive: Διαδραστική Αναφορά Κρατικών Ενισχύσεων).

 

   (γγ) Η διαχείριση του συστήματος SANI (State Aid Notification System) και κάθε σχετικό ζήτημα.

 

   (δδ) Η διαχείριση του ηλεκτρονικού συστήματος για τη διασφάλιση των υποχρεώσεων διαφάνειας (Transparency Module Award) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υποπαρ. Β11 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107).

 

   (εε) Η ενημέρωση της ιστοσελίδας της Μονάδας σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα της υπηρεσίας.

 

   (στστ) Η εισήγηση και παροχή γραμματειακής υποστήριξης στη Διϋπουργική Επιτροπή Κρατικών Ενισχύσεων, αναφορικά με υποθέσεις αρμοδιότητάς του.

 

   (ζζ) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Υπηρεσίας και η μέριμνα επί σχετικών θεμάτων.

 

   (ηη) Η μέριμνα για τη διευθέτηση των μετακινήσεων των Προϊσταμένων και των υπαλλήλων της Μονάδας, καθώς και των επισκέψεων ξένων αποστολών.

 

   (θθ) Η διοικητική υποστήριξη των Προϊσταμένων και των υπαλλήλων της Μονάδας κατά τη συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας και συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων διεθνών οργανισμών.

 

   (ιι) Η ενημέρωση των ΑΜΚΕ ή/και χορηγουσών αρχών επί ζητημάτων της Μονάδας, η αποστολή ερωτημάτων σε αυτές, η παρακολούθηση και οργάνωση των απαντήσεών τους, σε συνεργασία με τα λοιπά τμήματα της Μονάδας.

 

   (ιαια) Η παρακολούθηση και ορθή αποτύπωση του έργου της Μονάδας ανά τακτά διαστήματα.

 

   (ιβιβ) Η οργάνωση και υποστήριξη ενημερωτικών δράσεων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Μονάδας και η επιμέλεια του σχετικού ενημερωτικού/εκπαιδευτικού υλικού σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα της Μονάδας.

 

   (ιγιγ) Ο χειρισμός κάθε άλλου θέματος, που δεν κατονομάζεται ρητά και είναι συναφές προς τα ανωτέρω κατά την κρίση του Προϊσταμένου της Μονάδας».

 

   Στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων μεταφέρεται το σύνολο των κατανεμημένων θέσεων, καθώς και το προσωπικό της υπηρεσίας του καταργούμενου με την παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος, άρθρου 30 του π.δ. 142/2017.

 

Άρθρο 5

Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής

 

   Μετά το άρθρο 37Β του π.δ. 142/2017 (Α' 181) προστίθεται άρθρο 37Γ ως εξής:

 

«Άρθρο 37Γ

Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής

 

   1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής είναι οι ακόλουθοι:

 

   α) Η παροχή επιχορηγήσεων προς επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από θεομηνίες, καθώς και η συνεργασία σε άλλες διαδικασίες αποζημιώσεων στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής.

 

   β) Ο αποτελεσματικός συντονισμός και η υλοποίηση της διαδικασίας επιχορηγήσεων για έκτακτες ανάγκες, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και άλλων ανάλογων διαδικασιών.

 

   γ) Ο εξορθολογισμός και η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των διοικητικών διαδικασιών στα θέματα κρατικής αρωγής, ιδίως μέσω της χρήσης πληροφοριακών συστημάτων συμβατών με την ψηφιακή στρατηγική της χώρας και διασυνδεδεμένων με υφιστάμενες βάσεις δεδομένων.

 

   δ) Η συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και Υπουργεία σε θέματα κρατικής αρωγής για άμεση και ταχεία επιχορήγηση των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και θεομηνίες και εν γένει κρατικής αρωγής στους κατά περίπτωση δικαιούχους.

 

   ε) Ο συντονισμός για την προώθηση στοχευμένων μέτρων ή ειδικών καθεστώτων κρατικής αρωγής, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υποθέσεων κρατικής αρωγής.

 

   στ) Η διαμόρφωση μίας ολιστικής προσέγγισης τόσο για το συνολικό μέγεθος της κρατικής αρωγής ανά δικαιούχο, όσο και για το δημοσιονομικό κόστος της στήριξης μετά από κάθε θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή.

 

   ζ) Η παροχή στον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής πλήρους ενημέρωσης για την αποτελεσματική εκπλήρωση του έργου της Επιτροπής.

 

   2. Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:

 

   α) Τμήμα Α' Επιχορηγήσεων

 

   β) Τμήμα Β' Ειδικών Καθεστώτων

 

   γ) Τμήμα Γ' Συντονισμού

 

   3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:

 

   (α) Τμήμα Α' Επιχορηγήσεων

 

   (αα) Η κατάρτιση και έκδοση κανονιστικών πράξεων για την παροχή επιχορήγησης, προκαταβολής έναντι επιχορήγησης και πρώτης αρωγής σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με τις διατάξεις περί κρατικής αρωγής, κατόπιν επεξεργασίας και ελέγχου σχετικών στοιχείων από τις περιφέρειες, επικοινωνίας και αλληλογραφίας με συναρμόδιους φορείς, γνώμης της αρμόδιας για την εναρμόνιση με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και με τη σύμπραξη της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στις περιπτώσεις πρόκλησης δαπάνης που επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό, πλην του σταδίου της εκκαθάρισης και πληρωμής που πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ιδίου Υπουργείου.

 

   (ββ) Η βασική τεχνική ανάλυση και αξιολόγηση των ζημιών από θεομηνίες για τις οποίες προκύπτουν προς τη Διεύθυνση αιτήματα αποζημίωσης και επιχορήγησης.

 

   (γγ) Ο έλεγχος της τήρησης των προβλεπόμενων στον οδηγό αρχών δεοντολογίας και συμπεριφοράς των μελών των επιτροπών που προβλέπονται στις διατάξεις περί κρατικής αρωγής.

 

   (δδ) Ο έλεγχος επί της διαδικασίας και της μεθόδου που ακολουθείται κατά τη διαδικασία καταγραφής και εκτίμησης της ζημιάς και της επιχορήγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί κρατικής αρωγής.

 

   (εε) Η επεξεργασία προτάσεων νόμων και κανονιστικών πράξεων, καθώς και εισήγηση θεσμικών μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος.

 

   (β) Τμήμα Β' Ειδικών Καθεστώτων (αα) Η ανάλυση αιτημάτων επιχειρήσεων για κρατική στήριξη για την αντιμετώπιση απωλειών και δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητά τους, λόγω ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών στο σύνολο της οικονομίας ή σε κλάδους αυτής.

 

   (ββ) Η διαμόρφωση έκτακτων μέτρων ή καθεστώτων ενίσχυσης επιχειρήσεων δυνάμει ειδικής διάταξης νόμου, λόγω ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών στο σύνολο της οικονομίας ή σε κλάδους αυτής, εντός του προβλεπόμενου ενωσιακού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις.

 

   (γγ) Η παρακολούθηση της υλοποίησης των έκτακτων μέτρων ή καθεστώτων ενίσχυσης επιχειρήσεων και η συνεργασία με τα εκάστοτε συναρμόδια Υπουργεία και Αρχές.

 

   (δδ) Η εκπόνηση ειδικών αναλύσεων και αξιολογήσεων για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος.

 

   (εε) Η ανάθεση μελετών για εξειδικευμένα ζητήματα και απαιτητικές αναλύσεις σε τρίτους, καταξιωμένους στο αντικείμενο, φορείς επί αιτημάτων για ειδικά μέτρα ή καθεστώτα κρατικής στήριξης.

 

   (στστ) Η κατάρτιση κανονιστικών πράξεων, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη θέσπιση των ειδικών μέτρων και καθεστώτων κρατικής στήριξης και με τη σύμπραξη της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στις περιπτώσεις πρόκλησης δημοσιονομικού αποτελέσματος.

 

   (ζζ) Η επεξεργασία προτάσεων νόμων και κανονιστικών πράξεων, καθώς και εισήγηση θεσμικών μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος.

 

   (γ) Τμήμα Γ' Συντονισμού

 

   (αα) Η συγκέντρωση των αναγκών κρατικής αρωγής ανά περίπτωση και η καταγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων των προς υλοποίηση εφαρμογών που αφορούν σε θέματα κρατικής αρωγής καθώς και των απαραίτητων μεταβολών τους.

 

   (ββ) Ο συντονισμός για την καταγραφή των απαιτούμενων έργων αποκατάστασης και ανασυγκρότησης των περιοχών που δικαιούνται κρατική αρωγή.

 

   (γγ) Η διαχείριση και παρακολούθηση της λειτουργίας των εφαρμογών και των πληροφοριακών συστημάτων για θέματα κρατικής αρωγής.

 

   (δδ) Η ενημέρωση των πολιτών και υποστήριξη των χρηστών των εφαρμογών για θέματα κρατικής αρωγής.

 

   (εε) Η παρακολούθηση της λειτουργίας της ψηφιακής διαδικασίας καταχώρισης των στοιχείων των δικαιούχων κρατικής αρωγής.

 

   (στστ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες έχουν την παραγωγική λειτουργία των συστημάτων στα ανωτέρω σχετικά θέματα, καθώς και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για θέματα ειδικών καθεστώτων.

 

   (ζζ) Η τήρηση του Εθνικού Μητρώου Στελεχών Επιτροπών Κρατικής Αρωγής και των στοιχείων για τους συμμετέχοντες στις Επιτροπές Κρατικής Αρωγής που συγκροτούνται στο πλαίσιο των διατάξεων περί κρατικής αρωγής.

 

   (ηη) Η μέριμνα για την κατάρτιση και επικαιροποίηση του οδηγού αρχών δεοντολογίας και συμπεριφοράς των μελών των επιτροπών που προβλέπεται στις διατάξεις περί κρατικής αρωγής.

 

   (θθ) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν οριζόντια θέματα κρατικής αρωγής, η κατάρτιση εγκυκλίων, η σύνταξη αποφάσεων για θέματα κρατικής αρωγής, οριζόντιου χαρακτήρα, η σύνταξη αναφορών και η έκδοση γενικών οδηγιών για θέματα κρατικής αρωγής.

 

   (ιι) Η γραμματειακή και μηχανογραφική υποστήριξη της Διεύθυνσης.»

 

Άρθρο 6

Τροποποίηση λοιπών διατάξεων του π.δ. 142/2017- Κλάδοι Προϊσταμένων συνιστώμενων Υπηρεσιών

 

   1. Η παρ. 3 του άρθρου 94 του π.δ. 142/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «3. Στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, στην Αυτοτελή Διεύθυνση Συντονισμού, Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων και Διαχείρισης ΤΠΑ και στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων».

 

   2. Η παρ. 5 του άρθρου 94 του π.δ. 142/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «5. Στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής και στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Ενισχύσεων και Αρωγής προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του κλάδου Δημοσιονομικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού στους κλάδους αυτούς, όπως αυτές ορίζονται στην περ. (α) του Πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 89 του παρόντος που αφορά στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, αντίστοιχα.».

 

   3. α) Στο άρθρο 96 του π.δ. 142/2017, στους κλάδους Προϊσταμένων των Υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής, η φράση: «Τμήματα των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής», αντικαθίσταται από τη φράση «Τμήματα των Υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικής Πολιτικής και Κρατικών Ενισχύσεων και Αρωγής».

 

   β) Στο άρθρο 96 του π.δ. 142/2017, στους κλάδους Προϊσταμένων των Υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών (ήδη στον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου), προστίθεται περίπτωση γ) ως εξής: «γ) Τμήματα της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Συντονισμού, Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων και Διαχείρισης Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ): υπάλληλοι κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ όλων των κλάδων».

 

Άρθρο 7

Καταργούμενες διατάξεις

 

   1. Το άρθρο 30 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181) καταργείται.

 

   2. Η υποπερίπτωση (γγ) της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181) καταργείται.

 

   3. Η υποπερίπτωση. ιβιβ της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 43 του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192) καταργείται.

 

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

 

   Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

   Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2021