ΦΕΚ 119 Α/13.07.2021 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 46

 

Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α' 151).

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

   Έχοντας υπόψη:

 

   1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).

 

   2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).

 

   3. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).

 

   4. Την υπ' αρ. 110211/26-4-2021 Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ε, της παρ. 5, του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού.

 

   5. Την υπ' αρ. 74/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Μόνο

«Τροποποίηση του άρθρου 84 του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών» (Α' 151)»

 

   Τροποποιείται το άρθρο 84 του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών» με τίτλο «ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ως προς τις παρ. 21, 24, και 27 ως εξής:

 

   α) Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 21 του άρθρου 84 ως εξής: «Διεύθυνση Οδικών Υποδομών: ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού».

 

   β) Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 24 του άρθρου 84 ως εξής: «Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης: ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Μεταλλείων - Μεταλλουργών ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού».

 

   γ) Αντικαθίσταται η περ. β' της παρ. 24 του άρθρου 84 ως εξής: «Τμήμα Διαγωνισμών, Συμβάσεων και Εποπτείας: ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Μεταλλείων Μεταλλουργών ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού».

 

   δ) Αντικαθίσταται η περ. γ' της παρ. 27 του άρθρου 84 ως εξής: «Τμήμα Σχεδιασμού Έργων Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων: ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Μεταλλείων - Μεταλλουργών ή Χημικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος».

 

   Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

   Στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2021