ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 19/2009 - ΦΕΚ 35/Α'/3.3.2009

Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, λειτουργία και εκμετάλλευση ελικοδρομίων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

   Έχοντας υπόψη:

 

   1. Τις διατάξεις:

α. των άρθρων 9, 10 (παρ. 1, εδάφ. α') και 190 του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1815/1988 (ΦΕΚ Α' 250), όπως τροποποιήθη­κε και ισχύει με το άρθρο δέκατο τρίτο του ν. 3082/2002 (ΦΕΚ Α' 316) και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του ν. 3333/2005 (ΦΕΚ Α' 91),

β. Του ν. 211/1947 «Περί κυρώσεως της εν Σικάγω την 7η Δεκεμβρίου 1944 υπογραφείσης Συμβάσεως Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ 35/Α) και ειδικότερα του Παραρτήματος (ΑΝΝΕΧ) 14 VOLUME II αυτής, όπως το παράρτημα αυτό μεταφέρθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη με την υπ' αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α/2467/490/21.1.2002 από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β' 177).

γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

 

   2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

 

   3. Την με αριθ. 123/2008 γνωμοδότηση του Ε' τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφα­σίζουμε:

 

   Αρθρο 1

 

   Σκοπός - πεδίο εφαρμογής

 

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

 

   Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός των όρων ίδρυσης, κατασκευής, εξοπλισμού, οργάνωσης, λειτουρ­γίας και εκμετάλλευσης πολιτικών ελικοδρομίων και χορήγησης, αναστολής και ανάκλησης των σχετικών αδειών.

 

   Αρθρο 2

Ορισμοί

 

   Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Αεροδρόμιο: καθορισμένη περιοχή επί του εδάφους ή του ύδατος, στην οποία περιλαμβάνονται κτίρια, εγκα­ταστάσεις και εξοπλισμός, προορισμένη να χρησιμοποι­είται εν όλω ή εν μέρει για την άφιξη, αναχώρηση και επίγεια κίνηση των αεροσκαφών.

2. Αερομεταφορέας: επιχείρηση αεροπορικών μετα­φορών με έγκυρη άδεια εκμετάλλευσης.

3. Αεροπορική Αρχή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

4. Αεροπορική εργασία: η λειτουργία ελικοπτέρου κατά την οποία το ελικόπτερο χρησιμοποιείται για εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως γεωργία, κατασκευές, φωτογράφηση, χαρτογράφηση, παρατήρηση και περι­πολία, έρευνα και διάσωση, εναέρια διαφήμιση.

5. Επιχείρηση αεροπορικών εργασιών: επιχείρηση η οποία πραγματοποιεί αεροπορικές εργασίες.

6. Γενική αεροπορία: Κάθε λειτουργία ελικοπτέρου, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών πτήσεων, πλην των πτήσεων δημοσίων αερομεταφορών και των πτήσεων αεροπορικών εργασιών.

7. Ελικοδρόμιο: αεροδρόμιο επί του εδάφους σε στα­θερή, υπερυψωμένη ή μη κατασκευή προορισμένη να χρησιμοποιείται εν όλω ή εν μέρει για την άφιξη, ανα­χώρηση και επίγεια κίνηση ελικοπτέρων.

8. Υπερυψωμένο ελικοδρόμιο: ελικοδρόμιο επί κατα­σκευής, του οποίου το δάπεδο προσγείωσης, εν όλω ή εν μέρει, είναι σε ύψος πέραν των τριών (3) μέτρων από τον περιβάλλοντα εδαφικό χώρο.

9. Πεδίο προσγείωσης ελικοπτέρων: περιοχή προσγεί­ωσης και απογείωσης ελικοπτέρων, που χρησιμοποι­είται προσωρινά ή εκτάκτως για την εξυπηρέτηση μη τακτικών πτήσεων.

10. Πτήση δημοσίων αερομεταφορών: η αεροπορική μεταφορά επιβατών, ταχυδρομείου ή/και φορτίου, όπως αναφέρεται στην άδεια εκμετάλλευσης, έναντι αμοιβής ή/και μίσθωσης.

11. Φορέας διαχείρισης: νομικό ή φυσικό πρόσωπο, υπεύθυνο για τη διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία και τυχόν εκμετάλλευση των υποδομών και υπηρεσιών ελικοδρομίου και για το συντονισμό των τυχόν δρα­στηριοποιούμενων επιχειρήσεων εντός των ορίων του ελικοδρομίου, στο οποίο χορηγείται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρομίου.

 

   Αρθρο 3

Αδεια ίδρυσης και λειτουργίας

 

   1. Αδεια ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρομίου απαι­τείται όταν ο χώρος εμπίπτει σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) βρίσκεται εντός των ορίων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και εντός των ορίων οικισμού,

β) όπου πραγματοποιούνται πτήσεις κατά τη διάρκεια της νύκτας,

γ) βρίσκεται επί υπερυψωμένης κατασκευής,

δ) όπου υπάρχει δραστηριότητα παροχής εκπαίδευ­σης σε χειριστές,

ε) όπου παρέχονται υπηρεσίες συντήρησης ελικοπτέ­ρων,

στ) όπου εκτελούνται προγραμματισμένες πτήσεις μεταφοράς επιβατών,

ζ) σε όποια άλλη περίπτωση φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιθυμεί ο χώρος προσγείωσης των ελικοπτέρων του να αδειοδοτηθεί ως ελικοδρόμιο.

 

   2. Για την ίδρυση και λειτουργία ελικοδρομίου κατά τα ανωτέρω απαιτείται άδεια του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία χορηγείται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος.

 

   3. Δεν απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για τις περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και για πεδία προσγείωσης ελικοπτέρων.

 

   Αρθρο 4

Δικαιούχοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρομίου

 

   1. Αδεια ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρομίου χορη­γείται σε υπηρεσία του Δημοσίου, σε φυσικό πρόσωπο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυ­τοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού.

 

   2. Αδεια ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρομίου χο­ρηγείται σε φυσικό πρόσωπο, εφόσον αυτό έχει την ιθαγένεια κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Αδεια ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρομίου δύναται να χορηγηθεί σε νομικό πρόσωπο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 18 παράγραφος 2 του ν. 1815/1988 (ΦΕΚ Α' 250), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 3333/2005 (ΦΕΚ/Α/91)

 

   3. Αδεια ίδρυσης ελικοδρομίου δεν χορηγείται σε φυ­σικό πρόσωπο το οποίο δεν είναι φορολογικά ενήμερο ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή βρίσκεται σε οποιασδήπο­τε ανάλογη κατάσταση, ή είναι υπόχρεο ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο ή ασφαλιστικό φορέα ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α' 26). Προκειμένου περί ανω­νύμων εταιρειών, οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός εκάστου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του Προέδρου του και τυχόν εντεταλμένων ή διευθυνόντων συμβούλων του. Προκειμένου περί εταιρειών περιορι­σμένης ευθύνης, ομορρύθμων ή ετερορρύθμων εται­ρειών, οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για όλους τους εταίρους, τους διαχειριστές και τους εκπροσώπους των εταιρειών αυτών. Προκειμένου περί συνεταιρισμών ή σωματείων οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για όλα τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου τους.

 

   Αρθρο 5

Περιεχόμενο αίτησης χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρομίου

 

   1. Η αίτηση για χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουρ­γίας ελικοδρομίου υποβάλλεται στη Διεύθυνση Αερολι­μένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

   2. Στην αίτηση περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου προσώπου, προκειμένου δε περί νομικού προσώπου, η αίτηση υποβάλλεται από φυσι­κό πρόσωπο το οποίο το εκπροσωπεί και το δεσμεύει νομίμως, ενώ απαιτείται και η συνυποβολή του κατα­στατικού του.

 

   3. Στην αίτηση παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) ο τύπος και οι διαστάσεις του μεγαλύτερου ελι­κοπτέρου που πρόκειται να εξυπηρετείται στο ελικο­δρόμιο,

β) περιγραφή του χώρου του ελικοδρομίου και των φυσικών του χαρακτηριστικών {χερσαίο ή επί κατασκευ­ής (υπερυψωμένο)} και αν βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή,

γ) οι μετεωρολογικές συνθήκες κατά τις οποίες είναι επιθυμητή η εκτέλεση των πτήσεων στο ελικοδρόμιο (VMC - IMC),

δ) η πρόθεση για την πραγματοποίηση πτήσεων και κατά τη διάρκεια της νύκτας,

ε) η πρόθεση για χρήση οπτικών βοηθημάτων, συχνο­τήτων επικοινωνίας ή τηλεχειρισμού αυτών, καθώς και το είδος αυτών,

στ) το όνομα, η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνί­ας του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο προτίθεται να κατασκευαστεί το ελικοδρόμιο, εφόσον ο χώρος ανήκει σε τρίτο πρόσωπο,

ζ) χάρτες της περιοχής με την ακριβή θέση στην οποία ζητείται να κατασκευαστεί το ελικοδρόμιο, κλίμακας 1:50.000 και 1:5.000 με τα σχετικά όρια του ακινήτου και οδοιπορικό σκαρίφημα καθώς και οι γεωγραφικές συντεταγμένες του κέντρου του δαπέδου προσγείωσης - απογείωσης ελικοπτέρων σε φ και λ (σύστημα αναφο­ράς WGS 84 με ακρίβεια δεύτερου λεπτού) και σε x και y (σύστημα αναφοράς ΗΑΤΤ και ΕΓΣΑ 87), καθώς και το υψόμετρό του από τη Μέση Στάθμη Θάλασσας.

 

   Αρθρο 6

Καταλληλότητα - Διαδικασία εξέτασης αίτησης

 

   1. Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων της αιτήσεως και έχοντας λάβει έγγραφη γνώμη του Γενικού Επιτε­λείου Αεροπορίας, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Διεύθυνσης Αε­ροπορίας Στρατού), κατά περίπτωση, περί του μη επη­ρεασμού, καθ' οιονδήποτε τρόπο, των επιχειρησιακών λειτουργιών τους επί θεμάτων σχετιζομένων με την εθνική άμυνα, αντίστοιχα, και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της γνώμης, πραγματοποιείται επιτόπια εξέταση του υποδειχθέντος χώρου από Επιθεωρητές αεροδρομίων της Διεύθυνσης Αερολιμένων.

 

   2. Μετά την επιτόπια εξέταση από αυτή, και εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, ο αιτών ενημερώνεται εγ­γράφως περί της κατ' αρχήν καταλληλότητας ή μη του υποδειχθέντος χώρου.

 

   3. Για την περαιτέρω εξέταση του αιτήματος απαι­τείται από μέρους του ενδιαφερομένου η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών:

α) απόδειξη εξασφάλισης της χρήσης της απαιτούμε­νης έκτασης για τη δημιουργία ελικοδρομίου. Η έκταση πρέπει να είναι σαφώς προσδιορισμένη και να ανήκει στον ενδιαφερόμενο ή να έχει παραχωρηθεί στον ενδι­αφερόμενο ή να έχει μισθωθεί από τον ενδιαφερόμενο, νομικές καταστάσεις που πρέπει να προκύπτουν με έγ­γραφα βεβαίας χρονολογίας,

β) λεπτομερές, πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα του υποδειχθέντος χώρου εξαρτημένο από το Εθνικό Δίκτυο, κλίμακας 1:500 σε ακτίνα διακοσίων πενήντα μέτρων (250) μέτρων από το σημείο αναφοράς του ελι­κοδρομίου με ισοϋψείς ανά 1 μέτρο και υψόμετρα από Μέση Στάθμη Θάλασσας, στο οποίο θα αποτυπώνο­νται τα φυσικά χαρακτηριστικά και οι προσεγγίσεις του ελικοδρομίου, οι λοιπές απαιτούμενες εγκαταστάσεις και υποδομές του και οι γεωγραφικές συντεταγμένες του κέντρου του δαπέδου προσγείωσης - απογείωσης ελικοπτέρων σε φ και λ (σύστημα αναφοράς WGS 84 με ακρίβεια δεύτερου λεπτού) και σε x και y (σύστημα αναφοράς ΗΑΤΤ και ΕΓΣΑ 87), καθώς και το υψόμετρό του από τη Μέση Στάθμη Θάλασσας,

γ) βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής, δασι­κής αρχής ή εφορίας αρχαιοτήτων , σχετικά με τις χρή­σεις γης και τον χαρακτήρα της έκτασης αντίστοιχα.

 

   4. Η Διεύθυνση Αερολιμένων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ7), Ηλεκτρομηχανο­λογικών Εγκαταστάσεων (Δ8), Εναέριας Κυκλοφορίας (Δ4), Ηλεκτρονικών (Δ6) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αε­ροπορίας, εξετάζει τη λήψη μέτρων για την αποτροπή κινδύνου δημιουργίας επιχειρησιακών δυσχερειών σε άλλα αεροδρόμια ή ελικοδρόμια, σε συνδυασμό με τα φυσικά χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς της πε­ριοχής. Στη συνέχεια, συντάσσεται έκθεση περί της δυ­νατότητας κατασκευής ελικοδρομίου βάσει της οποίας αποστέλλεται από την Διεύθυνση Αερολιμένων της Υπη­ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προς τον ενδιαφερόμενο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Χώρου για την κατα­σκευή ελικοδρομίου, συνοδευόμενο από το υποβληθέν, σύμφωνα με την παράγραφο 3β του παρόντος άρθρου, επικυρωμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να προχωρήσει στη δι­αδικασία κατασκευής του ελικοδρομίου. Πριν από την έναρξη εργασιών για την κατασκευή του ελικοδρομίου θα πρέπει να υποβληθούν στη Διεύθυνση Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας:

α) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, εκδο­θείσα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α'/160/1986), όπως ισχύουν μετά το ν. 3010/2002 (ΦΕΚ Α'/91/2002).

β) μελέτες εφαρμογής έργων υποδομής, κτιριακών εγκαταστάσεων, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών προβλεπομένων εγκαταστάσεων. Οι μελέτες του παρόντος εδαφίου και μόνο (4β) υποβάλλονται με σκοπό να ελεγχθούν ως προς την συμβατότητά τους με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας .

 

   5. Το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Χώρου έχει ισχύ δύο (2) ετών από την ημερομηνία αποστολής του . Μετά την χορήγηση του ως άνω πιστοποιητικού, ο ενδια­φερόμενος υποχρεούται να ενημερώνει τη Διεύθυνση Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για κάθε τυχόν αλλαγή του περιβάλλοντος χώρου του ελι­κοδρομίου η οποία θα μπορούσε να επιφέρει τη μείωση των επιχειρησιακών δεδομένων του ελικοδρομίου.

 

   Αρθρο 7

Λήψη αδειών - προδιαγραφές μελετών, έργων, εξοπλισμού και κατασκευών

 

   1. Το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Χώρου δεν υπο­καθιστά τη λήψη άλλων, κατά το νόμο, απαιτούμενων σχετικών αδειών ή εγκρίσεων.

 

   2. Όλες οι υποβαλλόμενες μελέτες, καθώς και οι εγκα­ταστάσεις, κατασκευές, τα κύρια και βοηθητικά έργα ή έργα υποδομών, οι εξοπλισμοί και τα βοηθήματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθε­σίας, καθώς και τις προδιαγραφές και απαιτήσεις των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων των σχετικών Παραρ­τημάτων της Σύμβασης του Σικάγου.

 

   3. Η οριστική μελέτη και κατασκευή κτιριακών εγκατα­στάσεων, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και έργων υποδομής, η εφαρμοζόμενη τεχνολογία ή τα φυσικά ή τεχνικά χαρακτηριστικά του συνόλου των έργων και υποδομών του ελικοδρομίου, δεν μπορεί να αφίσταται των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, των τεχνικών ή άλλων προδιαγραφών που θέτουν η Υπηρεσία Πολι­τικής Αεροπορίας ή άλλη υπηρεσία.

 

   Αρθρο 8

Κόστος κατασκευής και άλλων υπηρεσιών

 

   Το κόστος των μελετών, κατασκευών, εξοπλισμών και υποδομών, της παρακολούθησης της κατασκευής, εξέ­λιξης και ολοκλήρωσης όλων των απαιτούμενων έργων, πριν και μετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ελικοδρομίου, το κόστος των οπτι­κών βοηθημάτων, του απαιτούμενου εξοπλισμού, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων μηχανημάτων, βοηθημάτων, συσκευών ή άλλου εξοπλισμού απαραίτητου για την λειτουργία και ασφάλεια (flight safety) και ασφάλεια κατά εκνόμων ενεργειών (security) του ελικοδρομίου, καθώς και το κόστος των απαιτούμενων μετακινήσεων του προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας βαρύνουν εξ' ολοκλήρου τον ενδιαφερόμενο.

 

   Αρθρο 9

Εγχειρίδιο λειτουργίας ελικοδρομίου

 

   1. Τα ελικοδρόμια, στα οποία διεξάγονται προγραμμα­τισμένες (τακτικές) πτήσεις μεταφοράς επιβατών, ταχυ­δρομείου, φορτίου, παρέχονται υπηρεσίες συντήρησης - επισκευής ελικοπτέρων, ανεφοδιασμός με καύσιμα, ή εδρεύει σχολή εκπαίδευσης, απαιτείται υποχρεωτικά να διαθέτουν εγχειρίδιο λειτουργίας. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Διεύθυνση Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ένα (1) αντίγραφο του εγχειριδίου λειτουργίας του ελικοδρομίου προς έγκριση, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Η υποβολή του εγχειριδίου μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ελέγχου των προϋποθέσεων , όπως προβλέπονται στο παρόν διάταγμα, για τη χορήγηση της άδειας. Το εγχειρίδιο λειτουργίας του ελικοδρομίου υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή.

 

   2. Στο εγχειρίδιο λειτουργίας ελικοδρομίου περιέ­χονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν στο ελικο­δρόμιο καθώς και οδηγίες που είναι απαραίτητες στο προσωπικό του για ομαλή και ασφαλή λειτουργία του. Στο εγχειρίδιο λειτουργίας του ελικοδρομίου περιλαμ­βάνονται ιδίως, και σε συμφωνία με τις κατά περίπτωση απαιτήσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, τα ακόλουθα:

α) η οργανωτική δομή του φορέα διαχείρισης και ο προβλεπόμενος αριθμός του προσωπικού του, τα στοι­χεία του υπευθύνου για την καθημερινή λειτουργία του, του υπεύθυνου συντήρησής του, του υπευθύνου πυρα­σφάλειας, τα στοιχεία του λοιπού ανώτερου προσωπι­κού του, καθώς και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της μεταξύ τους αναπλήρωσης,

β) τα επιχειρησιακά δεδομένα και φυσικά χαρακτηρι­στικά του ελικοδρομίου,

γ) οι υποδομές και ο εξοπλισμός του για την λειτουρ­γία και την ασφάλεια του,

δ) το μέγιστο μήκος και κατηγορία του ελικοπτέρου που μπορεί να χρησιμοποιήσει το ελικοδρόμιο,

ε) η κατηγορία πυρασφάλειας και οι διαδικασίες εκτά­κτου ανάγκης,

στ) οι τυχόν χρονικοί και περιβαλλοντικοί περιορισμοί ως και οι ειδικοί όροι τεχνικής εκμετάλλευσης,

ζ) το είδος της παρεχόμενης εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών για τον συντονισμό της εναέριας κυκλοφορίας με παραπλή­σια αεροδρόμια ή ελικοδρόμια, εάν απαιτείται,

η) οι διαδικασίες έκδοσης και παροχής αεροναυτικών πληροφοριών για την επιχειρησιακή κατάσταση του,

θ) οι διαδικασίες που αφορούν στην διακίνηση, αποθή­κευση και ανεφοδιασμό καυσίμων, εάν παρέχονται,

ι) οι επιχειρησιακές διαδικασίες για τους προγραμμα­τισμένους και έκτακτους ελέγχους του ελικοδρομίου,

ια) οι διαδικασίες διαχείρισης επικίνδυνων υλικών,

ιβ) οι διαδικασίες και το πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού του,

ιγ) τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 στο οποίο απεικονίζονται οι πάσης φύσεως εγκαταστάσεις εντός του ελικοδρομίου, το δάπεδο, η ζώνη ασφαλείας, τα επίπεδα προσέγγισης του ελικοδρομίου και τα σχετικά αζιμούθια, σημάνσεις, φωτισμοί (εάν παρέχονται) και η θέση κάθε εξοπλισμού.

 

   3. Το εγχειρίδιο λειτουργίας εγκρίνεται από το Διοι­κητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Μετά την έγκρισή του, το εγχειρίδιο λειτουργίας του ελικοδρο­μίου τροποποιείται:

α) με όμοια πράξη του Διοικητή της Υπηρεσίας Πο­λιτικής Αεροπορίας λόγω τροποποίησης των διεθνών απαιτήσεων (standards) που αφορούν στα ελικοδρόμια είτε

β) με όμοια πράξη του Διοικητή της Υπηρεσίας Πο­λιτικής Αεροπορίας κατόπιν αιτήματος του νομίμου κατόχου της άδειας (φορέα διαχείρισης) το οποίο εξε­τάζεται και εγκρίνεται ή μη, εντός τριμήνου από της υποβολής του.

 

   Αρθρο 10

Τελικός έλεγχος

 

   1. Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, εξετάζει:

α) τον τρόπο οργάνωσης του ελικοδρομίου από πλευ­ράς ασφάλειας (safety) και ασφάλειας κατά εκνόμων ενεργειών (security),

β) τη συμφωνία του περιεχομένου του εγχειριδίου λειτουργίας ελικοδρομίου (εφόσον πρόκειται για ελι­κοδρόμιο του άρθρου 9 παρ.1) με τις υποδομές, μέσα και βοηθήματα και τον εν γένει εξοπλισμό και τις πα­ρεχόμενες υπηρεσίες στο ελικοδρόμιο,

γ) την ύπαρξη όλων των απαραιτήτων διευθετήσεων για την ασφαλή λειτουργία του,

δ) τα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του ελικο­δρομίου που καθιστούν ασφαλή τη χρήση του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

ε) την εκπαίδευση του προσωπικού του ελικοδρομίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

στ) την ύπαρξη εγκεκριμένου προγράμματος ή διαδι­κασιών ασφαλείας και των απαιτουμένων μέτρων για τη διευθέτηση της ασφάλειας κατά εκνόμων ενεργειών (security), σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος.

 

   2. Στη διαδικασία του ελέγχου της προηγούμενης πα­ραγράφου συμπεριλαμβάνεται και:

α) ο επιτόπιος τελικός έλεγχος του ελικοδρομίου,

β) η πραγματοποίηση δοκιμαστικών πτήσεων εφόσον απαιτείται.

Το συνολικό κόστος προετοιμασίας και εκτέλεσης των ανωτέρω ελέγχων βαρύνει τον ενδιαφερόμενο.

 

   3. Εφόσον το αποτέλεσμα των κατά τις προηγούμε­νες παραγράφους πραγματοποιηθέντων ελέγχων είναι ικανοποιητικό, η Διεύθυνση Αερολιμένων της Υπηρε­σίας Πολιτικής Αεροπορίας εισηγείται στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρομίου.

 

   Αρθρο 11

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

 

   1. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρομίου έχει αόριστη ισχύ, είναι μεταβιβάσιμη, και δύναται να εκ­χωρηθεί όταν ο αποδέκτης της μεταβίβασης ή της εκ­χώρησης πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος. Η εν λόγω πράξη υπόκειται σε έγκριση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

   2. Στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρομί­ου περιέχονται τα στοιχεία του φορέα διαχείρισης , η επωνυμία και τα στοιχεία του ελικοδρομίου, τα επι­χειρησιακά δεδομένα και τα φυσικά χαρακτηριστικά του ελικοδρομίου, το μέγιστο μήκος και κατηγορία του ελικοπτέρου που μπορεί να χρησιμοποιήσει το ελικο­δρόμιο, η κατηγορία πυρόσβεσης, οι τυχόν άλλες δρα­στηριότητες στο ελικοδρόμιο και τυχόν επιβληθέντες όροι και περιορισμοί.

 

   3. Η απόφαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ελι­κοδρομίου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ­νήσεως.

 

   Αρθρο 12

Πεδία προσγείωσης ελικοπτέρων

 

   1. Η χρήση πεδίου προσγείωσης ελικοπτέρων επιτρέ­πεται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας σύμφωνα με τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία πεδίου προσγείωσης σε περιοχές που υπό­κεινται σε περιβαλλοντική ή άλλη προστασία.

 

   2. Ο χειριστής του ελικοπτέρου είναι υπεύθυνος για την πτητική λειτουργία του ελικοπτέρου σε πεδία προσγείωσης, έχει την πλήρη ευθύνη για την καταλ­ληλότητα του πεδίου προσγείωσης και κρίνει, ενώ βρί­σκεται στον αέρα, την καταλληλότητα της περιοχής.

Στις διαδικασίες αυτές πρέπει να ληφθούν υπόψη ειδι­κότερα τα παρακάτω:

α) η από πλευράς διαστάσεων και αντοχής επάρκεια του χώρου προσγείωσης,

β) οι θέσεις και το ύψος τυχόν εμποδίων στις επι­φάνειες προσέγγισης και απογείωσης, καθώς και στη γειτνίαση της περιοχής προσγείωσης,

γ) η καθαρότητα της περιοχής προσγείωσης για την αποτροπή εκτίναξης σκόνης, άμμου ή λοιπών χαλαρών υλικών,

δ) οι περιορισμοί πτητικής λειτουργίας του ελικο­πτέρου,

ε) πρόνοια για την προστασία στο έδαφος της ζωής, των περιουσιών και της ανθρώπινης δραστηριότητας εν γένει. Κατά τη φάση της προσέγγισης και αναχώρησης, της προσγείωσης και της απογείωσης ή των ελιγμών που σχετίζονται με τα προαναφερθέντα, το ελικόπτερο θα κινείται σε απόσταση ασφαλείας από ανθρώπους, από ζώα, από κτίρια ή οχήματα.

 

   3. Με ευθύνη του χειριστή θα γνωστοποιείται άμε­σα μετά την προσγείωση στην πλησιέστερη Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Εναέριας Κυκλοφορίας το κλείσιμο του σχεδίου πτήσης. Ο χειριστής θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για προσγείωση σε ιδιωτικό χώρο από τον ιδιοκτήτη του.

 

   4. Στις προσγειώσεις και απογειώσεις σε πεδία προ­σγείωσης ελικοπτέρων, ο χειριστής και ο εκμεταλλευ­όμενος το ελικόπτερο είναι αλληλέγγυα υπεύθυνοι για την εν γένει εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

   Αρθρο 13

Γενικές υποχρεώσεις

 

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

 

   1. Ο φορέας διαχείρισης είναι υπεύθυνος για τη λει­τουργία του ελικοδρομίου σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του και στο εγκεκριμένο εγχειρίδιο λειτουργίας (εφόσον απαιτείται η υποβολή του), σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος.

 

   2. Ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να μην προβαί­νει σε καμία αλλαγή στα φυσικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ελικοδρομίου, στις εγκαταστάσεις, υποδομές, βοη­θήματα, εξοπλισμό ή μέσα, διαδικασίες ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του ελικοδρομίου, χωρίς έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

   3. Ο φορέας διαχείρισης είναι υπεύθυνος για την αρ­χική εκπαίδευση και επαναλαμβανόμενες εκπαιδεύσεις του προσωπικού του, σύμφωνα με την ισχύουσα αερο­πορική νομοθεσία. Ο φορέας διαχείρισης δεν επιτρέ­πει την παροχή υπηρεσιών από τρίτα πρόσωπα ή από πρόσωπα που δεν διαθέτουν τα κατά νόμο απαιτού­μενα πτυχία και άδειες, από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

 

   4. Ο φορέας διαχείρισης είναι υπεύθυνος για τη συμ­μόρφωση όλων των προσώπων, τα οποία απασχολεί ή με τα οποία έχει συμβληθεί ή δραστηριοποιούνται στο ελικοδρόμιο, με το περιεχόμενο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

 

   5. Ο φορέας διαχείρισης είναι υπεύθυνος για τη διάθε­ση σε όλο το προσωπικό του αντιγράφου του συνόλου ή μέρους του εγχειριδίου λειτουργίας ελικοδρομίου, όπου προβλέπεται, που αφορά στα καθήκοντά του, και εξασφαλίζει ότι το προσωπικό του είναι ενήμερο του περιεχομένου του, καθώς και ότι εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται στο εγ­χειρίδιο λειτουργίας ελικοδρομίου, αναλαμβάνοντας τις τυχόν απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

 

   6. Ο φορέας διαχείρισης είναι υπεύθυνος για την αναφορά στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και σε άλλους φορείς, κάθε αεροπορικού ατυχήματος, σοβα­ρού συμβάντος ή συμβάντος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

   7. Ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να διατηρεί και να παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας λε­πτομερή στοιχεία αεροπορικής κίνησης στη μορφή που θα ζητηθούν και ιδίως στοιχεία που αφορούν στα εξυ­πηρετούμενα ελικόπτερα, στα πληρώματά τους, στους επιβάτες, στο φορτίο και στο ταχυδρομείο.

 

   8. Ο φορέας διαχείρισης είναι υπεύθυνος για την απο­στολή στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας όλων των προβλεπομένων αεροναυτικών πληροφοριών για την δημοσίευσή τους στο AIP-GREECE.

 

   9. Ο φορέας διαχείρισης είναι υπεύθυνος για την τήρη­ση της αεροπορικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του ελικοδρομίου και την σχετι­κή ενημέρωση των κατά περίπτωση αρμόδιων αρχών.

 

   Αρθρο 14

Προσωρινή διακοπή - Ενημέρωση

 

   1. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε εργασία συντήρη­σης ή επισκευής, επιβάλλει την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του ελικοδρομίου ή τροποποίηση των όρων της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή του εγχειριδίου λειτουργίας του, ο φορέας διαχείρισης ενημερώνει τη Διεύθυνση Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αε­ροπορίας, τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν για την έκδοση αεροναυτικής αγγελίας.

 

   2. Επίσης, ο φορέας διαχείρισης ενημερώνει άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο την Διεύθυνση Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να εκδοθεί αεροναυτική αγγελία σχετικά με:

α) οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία οπτικού βο­ηθήματος,

β) αδυναμία ή μειωμένη δυνατότητα παροχής υπηρεσί­ας που είναι δημοσιευμένη στο ΑΙΡ - GREECE σχετικής με την ασφάλεια του ελικοδρομίου,

γ) παρουσία εμποδίων στις επιφάνειες περιορισμού εμποδίων,

δ) αποκλεισμού μέρους του ελικοδρομίου,

 

   3. Ο φορέας λειτουργίας του ελικοδρομίου υποχρεού­ται να συμμορφώνεται με τις τροποποιήσεις της νομο­θεσίας που αφορά στα πρότυπα ασφαλούς λειτουργίας ελικοδρομίων, εντός των προθεσμιών που τίθενται από τη Διεύθυνση Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

   Αρθρο 15

Προσωπικό ελικοδρομίου

 

   1. Οι υπεύθυνοι καθημερινής λειτουργίας, συντήρησης, πυρασφάλειας του ελικοδρομίου, πρέπει να είναι πρό­σωπα εκπαιδευμένα αντίστοιχα από την Διεύθυνση Αε­ρολιμένων για θέματα πυρασφάλειας και την Διεύθυνση Ασφάλειας Αερολιμένων για θέματα ασφάλειας κατά εκνόμων ενεργειών. Το κόστος της εκπαίδευσης επιβα­ρύνει τους φορείς λειτουργίας του ελικοδρομίου.

 

   2. Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των προσώπων της ανωτέρω παραγράφου, με πρόσωπα τα οποία δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις που τίθενται με τις διατάξεις του παρόντος.

 

   Αρθρο 16

Υπηρεσίες αεροναυτιλίας

 

   1. Η ανάγκη και το είδος των υπηρεσιών αεροναυτιλί­ας σε κάθε ελικοδρόμιο καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, εντός μηνός από την χορήγηση της άδειας ίδρυσης. Το είδος των υπηρεσιών αεροναυτιλίας μπορεί να επανακαθορί­ζεται με όμοια απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Για τον καθορισμό του είδους των υπηρεσιών αεροναυτιλίας λαμβάνονται υπόψη, με­ταξύ άλλων, οι επικρατούσες επιχειρησιακές συνθήκες, η πυκνότητα της αεροπορικής κίνησης και οι ανάγκες εξυπηρέτησης της εναέριας κυκλοφορίας.

 

   2. Οι πτήσεις των ελικοπτέρων στα ελικοδρόμια και πε­δία προσγείωσης από την απογείωση έως και την προ­σγείωση διέπονται από τους υφιστάμενους κανονισμούς του ICAO και τις δημοσιεύσεις στο AIP-GREECE.

 

   Αρθρο 17

Ασφάλεια κατά εκνόμων ενεργειών

 

   Οι φορείς λειτουργίας ελικοδρομίων υποχρεούνται να συμμορφώνονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομο­θεσία για την ασφάλεια κατά εκνόμων ενεργειών, τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, να υποβάλλουν προς έγκριση το τυχόν απαιτούμενο πρό­γραμμα ασφαλείας ελικοδρομίου και να λαμβάνουν κάθε απαιτούμενο μέτρο για την προστασία των χώρων του ελικοδρομίου και των εντός αυτού ευρισκομένων ελικο­πτέρων ή εγκαταστάσεων από έκνομες ενέργειες.

 

   Αρθρο 18

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας ελικοδρομίου

 

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

 

   1. Η λειτουργία ελικοδρομίου αναστέλλεται με απόφα­ση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εφόσον διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα ότι δεν πληρούνται οι όροι ασφαλούς λειτουργίας του ελικο­δρομίου, ή οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι.

 

   2. Στην απόφαση αναστολής λειτουργίας τίθε­ται εύλογη προθεσμία στον φορέα λειτουργίας για την αποκατάσταση των ελλείψεων που οδή­γησαν στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας. Έως την έκδοση της απόφασης αναστολής λειτουργίας, εκδίδεται σχετική αεροναυτική αγγελία.

 

   3. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του φορέα λει­τουργίας εντός της τεθείσας προθεσμίας, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εισηγείται την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ελικοδρομίου.

 

   4. Κατά της απόφασης αναστολής λειτουργίας ελικοδρο­μίου επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Διοικητή της Υπη­ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για παράβαση νόμου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της. Ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας γνω­στοποιεί στον αιτούντα την απόφαση του εντός προθε­σμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκηση της αίτησης. Ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας δύ­ναται ύστερα από ειδικό, νεότερο, αίτημα του αιτούντα ή και αυτεπαγγέλτως να αναστείλει την απόφασή του έως ότου αποφανθεί επί της αίτησης θεραπείας και πάντως όχι πέρα από την προθεσμία που ορίζεται ως άνω για την έκδοση της απόφασής του.

 

   Αρθρο 19

Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρομίου

 

   1. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρομίου ανα­καλείται για τους εξής λόγους:

α. εφόσον εκλείψει οποιαδήποτε από τις προϋποθέ­σεις χορήγησής της,

β. μετά από αίτηση του φορέα διαχείρισης,

γ. μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αερο­πορίας για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

 

   2. Πριν την έκδοση απόφασης ανάκλησης απευθύνε­ται έγγραφη πρόσκληση προς τον Φορέα διαχείρισης προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του επί των λό­γων ανάκλησης . Η προθεσμία υποβολής απόψεων είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της έγγραφης πρόσκλησης.

 

   Αρθρο 20

Αλλες κυρώσεις

 

   Για τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος δι­ατάγματος επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 153 παρ. 1 του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ν. 1815/1988 ΦΕΚ/Α/250).

 

   Αρθρο 21

Προστασία ελικοδρομίων

 

   1. Οι επιφάνειες περιορισμού εμποδίων ελικοδρομίων, τα οποία ανήκουν σε ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού ή δημόσι­ες υπηρεσίες, όπως αυτές καθορίζονται στις ισχύου­σες διατάξεις, ως και τα κάθε είδους βοηθήματα των ελικοδρομίων αυτών, προστατεύονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

   2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, μετά την χορήγηση του πιστοποιητικού καταλληλότητας, τα αρμόδια πολεοδομικά γραφεία, πριν την έκδοση οι­κοδομικής άδειας εντός περιοχής τα όρια της οποίας καθορίζονται από την Διεύθυνση Αερολιμένων κατά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης ελικοδρομίου, υπο­χρεούνται να υποβάλουν στην Διεύθυνση Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας τα απαιτούμενα στοιχεία για χορήγηση σχετικής γνωμάτευσης. Τα νομί­μως προσδιοριζόμενα ύψη των επιφανειών περιορισμού εμποδίων του ελικοδρομίου, κατισχύουν οποιοσδήποτε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου που αφορά στο επιτρεπόμενο ύψος κατασκευών στην υπόψη περιοχή. Ο φορέας λειτουργίας του ελικοδρομίου είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και εντοπισμό τυχόν μόνιμων ή κινητών κατασκευών εντός της υπόψη περιοχής.

 

   3. Κατασκευές μόνιμες η σταθερές οι οποίες ανεγεί­ρονται ή τοποθετούνται κατά παράβαση των διατάξε­ων της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και υλικά η φύση των οποίων συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων κατεδαφίζονται ή απομακρύνονται από τον ιδι­οκτήτη ή τον έχοντα την εκμετάλλευση της κατασκευής. Σε περίπτωση άρνησης κατεδαφίζονται ή απομακρύνο­νται με μέριμνα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Οι δαπάνες κατεδάφισης και απομάκρυνσής των υλι­κών ή των κατασκευών του προηγούμενου εδαφίου βαρύνουν τον ιδιοκτήτη τους και τον έχοντα την εκμετάλλευση αυτών εις ολόκληρον και αλληλεγγύως. Οι καταβληθείσες δαπάνες εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα περί είσπραξης δημοσίων εσόδων και τις ειδικότερες διαδικασίες της Υπηρεσί­ας Πολιτικής Αεροπορίας. Με αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή Αερομεταφορών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας μπορεί να ορίζονται τα όρια της διοικητικής ευθύνης των κατά τόπους Αερολιμεναρχών για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου.

 

   Αρθρο 22

Εποπτεία ελικοδρομίων

 

   1. Η εποπτεία των ελικοδρομίων και ο εν γένει έλεγ­χος εφαρμογής των εκάστοτε ισχυουσών διεθνών και εθνικών απαιτήσεων για την λειτουργία και ασφάλεια ελικοδρομίων ανήκουν στην αρμοδιότητα της Υπηρε­σίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

   2. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προβαίνει σε τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις των ελικοδρομίων προς διαπίστωση της τήρησης των όρων της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους. Ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να παρέχει κάθε αιτηθείσα πληροφορία και διευκόλυνση στο έργο των Επιθεωρητών.

 

   3. Ελικοδρόμια εφοδιασμένα με οπτικά βοηθήματα υφίστανται τους απαιτούμενους από αέρα ελέγχους από την αρμόδια μονάδα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αε­ροπορίας. Το κόστος των πτήσεων των ελέγχων βαρύνει τον φορέα διαχείρισης.

 

   Αρθρο 23

Διακοπή λειτουργίας

 

   1. Ο φορέας διαχείρισης ελικοδρομίου ενημερώνει εγ­γράφως την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την πρόθεσή του να αναστείλει ή να διακόψει οριστικά την λειτουργία του ελικοδρομίου. Δεν επιτρέπεται η ανα­στολή ή η διακοπή λειτουργίας ελικοδρομίου πριν την πάροδο έξη (6) μηνών από την ως άνω ειδοποίηση.

 

   2. Μετά την αναστολή ή διακοπή της λειτουργίας ελικοδρομίου, απαγορεύεται η καταστροφή των εγκα-ταστάσεών του, χωρίς τη συναίνεση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

   Αρθρο 24

Τέλη διαδρομής

 

   Τα τέλη διαδρομής ιπταμένων ή προσγειουμένων / απογειουμένων ελικοπτέρων από και προς ελικοδρόμια, διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3315/2005 και τις διατάξεις των εκάστοτε αποφάσεων της Διευρυμένης Μόνιμης Επιτροπής για τα τέλη διαδρομής ή του Συμ­βουλίου, στα πλαίσια της Αναθεωρημένης Σύμβασης EUROCONTROL.

 

   Αρθρο 25

Έκτακτες χρήσεις ελικοδρομίου

 

   1. Τα ελικοδρόμια επιτάσσονται, σύμφωνα με τις δια­τάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

   2. Τα ελικοδρόμια μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε περι­πτώσεις έκτακτων αναγκών όπως θεομηνίες ή αεροδιακομιδές ασθενών από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και αρχές, χωρίς άδεια του φορέα διαχείρισης.

 

   Αρθρο 26

Μεταβατικές διατάξεις

 

   Εντός διαστήματος εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, ελικοδρόμια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρομίου από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας υποχρεούνται να προσαρμόσουν την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

   Αρθρο 27

Καταργούμενες διατάξεις

 

   Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι παράγραφοι 3.1, 3.2, 3.3., 3.4, 3.5.3, του άρθρου 3 του β.δ. 313/1966 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρο μόνου του β.δ. 164/1969 (ΦΕΚ Α' 46), η υπ' αριθμ. Δ2/Γ/50640/18130/27.11.2001 απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ως και κάθε άλλη διάταξη νόμου που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.

 

   Αρθρο 28

Έναρξη ισχύος

 

   Το παρόν διάταγμα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

   Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέ­τουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος δι­ατάγματος.