ΠΔ 12/2005 - ΦΕΚ 10/Α/18.1.2005

Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν. 2323/ 1995 «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις» (Α' 145), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν. 3190/2003 «Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις» (Α' 249).

2. Το άρθρο 29α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παραγρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α' 38).

3. Το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (Α' 19).

4. Την υπ' αριθμ. Δ/15/Α/Φ19/οικ.4889/24.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Σαλαγκούδη και Ιωάννη Παπαθανασίου» (Β' 528).

5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

6. Την υπ' αριθμ. 309/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

 

 

Αρθρο 1

 

Α. Οροι και προϋποθέσεις χορήγησης, μεταβίβασης, ανάκλησης και διάρκεια αδειών υπαίθριου εμπορίου:

 

1. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου ή πλανόδιου) χορηγούνται μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Κατ' εξαίρεση, εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις σχετικές με ψυχαγωγικά παιχνίδια, (λούνα - πάρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο και άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες) οι σχετικές άδειες μπορούν να χορηγούνται σε νομικά πρόσωπα, εφόσον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, συντρέχουν στο πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου τους.

Δικαίωμα απόκτησης αδείας υπαιθρίου εμπορίου έχουν πρόσωπα, που ούτε τα ίδια ούτε οι σύζυγοι, τα τέκνα ή οι γονείς αυτών, ασκούν με οποιαδήποτε μορφή παρεμφερή δραστηριότητα στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης ομοειδούς ως προς το αντικείμενο με την υπαίθρια δραστηριότητα του δικαιούχου. Κατά τα λοιπά ισχύει η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του Ν. 2323/1995.

2. Ο αριθμός των αδειών για το υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο, το οποίο ασκείται σε όλη την ελληνική επικράτεια ή εντός των ορίων ενός Νομού ορίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παραγ.4 του άρθρου 1 του Ν. 2323/1995. Η απόφαση της κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το νόμο, δημοσιεύεται σε εμφανές σημείο της έδρας της και σε μία τουλάχιστο τοπική εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας. Οι άδειες άσκησης υπαίθρου πλανόδιου εμπορίου διατίθενται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2323/1995.

3. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου χορηγούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 παραγ. 6, 7, 8 και 9 του Ν. 2323/1995. Η κάθε θέση αντιστοιχεί σε μία άδεια.

4. Οι αιτήσεις για άδειες στάσιμου υπαίθρου εμπορίου υποβάλλονται μέχρι την 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους. Η απόφαση επί των αιτήσεων εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. Αν ο αριθμός των υπαρχουσών αδειών είναι μικρότερος από τον αριθμό των ενδιαφερομένων ακολουθείται η διαδικασία της παραγ. 9του άρθρου 1 του Ν. 2323/1995.

Δεν δικαιούνται άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Οι έχοντες κατά την τελευταία τριετία ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα κατά μέσο όρο ανώτερο του ποσού των 20.000 ευρώ, που αποδεικνύεται από το εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας. Η προϋπόθεση του οικογενειακού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των πολυτέκνων. Η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων των αρμόδιων υπηρεσιών (Δήμων - Κοινοτήτων ή της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων).

5. Η άδεια υπαίθριου εμπορίου ανακαλείται εάν επέλθει ή διαπιστωθεί η ύπαρξη πριν την χορήγηση της άδειας, λόγου για τον οποίο η χορήγηση στο συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έπρεπε να γίνει.

6. Επιτρέπεται η μεταβίβαση αδειών φυσικών προσώπων, μόνο σε συγγενείς εξ αίματος του δικαιούχου της άδειας, μέχρι δευτέρου βαθμού, ή στον (ή στην) σύζυγο, του δικαιούχου , ή σε περίπτωση θανάτου του τελευταίου και υπό την προϋπόθεση ότι αυτός κατείχε την σχετική άδεια τουλάχιστον επί ένα έτος, υπό τις εξής σωρευτικά πληρούμενες προϋποθέσεις: οι ανωτέρω είναι άνεργοι, πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 αρθρ. 1 του Ν. 3190/2003 και προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 2 του παρόντος στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας αρχή. Ειδικότερα, σε περίπτωση θανάτου, η αίτηση υποβάλλεται εντός εξάμηνου από του θανάτου του δικαιούχου της, μαζί με την έγγραφη παραίτηση των τυχόν, άλλων δικαιούμενων σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. Σε περίπτωση μεταβίβασης της άδειας ο υπαίθριος πωλητής δεν δικαιούται νέας άδειας. Επίσης δεν δικαιούται νέας άδειας ο υπαίθριος πωλητής που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης.

7. Σε κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) χορηγείται μόνο μία άδεια υπαίθριου εμπορίου. Δεν επιτρέπεται σε καμμία περίπτωση ή έστω και προσωρινή χορήγηση περισσοτέρων της μιας αδειών στο ίδιο πρόσωπο, ούτε η μίσθωση ή κατ' άλλο τρόπο εκμετάλλευση αδείας, εκτός από τη μεταβίβαση της, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο.

8. Οι άδειες υπαίθριου εμπορίου ισχύουν για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης των.

9. Οι κάτοχοι των αδειών υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος της αρμοδίας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή αντίγραφο της φορολογικής τους δήλωσης, καθώς και αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος στους δήμους ή κοινότητες τέλους.

 

 

Αρθρο 2

 

1. Για την χορήγηση της άδειας υπαίθριου εμπορίου υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες (δήμος ή κοινότητα ή νομαρχιακή αυτοδιοίκηση) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) αίτηση του ενδιαφερομένου,

β) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας περί υποβολής δήλωσης έναρξης - άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με το Ν. 4045/1960 (Α'47) και το άρθρο 13 και το άρθρο 29 Ν. 1642/1986 (Α' 125),

γ) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος της τελευταίας τριετίας,

δ) δύο (2) φωτογραφίες προσφάτου εκδόσεως,

ε) φωτοαντίγραφα της αδείας κυκλοφορίας του οχήματος που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτουμένης δραστηριότητας, ως και της άδειας ικανότητας του οδηγού,

στ) πιστοποιητικό του αρμόδιου Ελληνικού Προξενείου για την απόδειξη της ιδιότητας του ομογενούς Βορειοηπειρώτη ή ομογενούς παλιννοστούντος που προέρχεται από την πρώην ΕΣΣΔ και τον Πόντο.

2) Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων - ποτών, υποβάλλονται φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας και βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας σχετικής υγειονομικής νομοθεσίας.

3) Σε περίπτωση προσωρινής αναπλήρωσης, κατά το άρθρο 4 του παρόντος απαιτείται βεβαίωση του δήμου ή κοινότητας που αποδεικνύει τη συγγένεια με τον αναπληρούμενο.

4) Σε περίπτωση μόνιμης αναπλήρωσης του δικαιούχου κατά το άρθρο 4 του παρόντος απαιτείται πιστοποιητικό της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας περί της αναπηρίας αυτού.

5) Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ αυτό.

 

Αρθρο 3

 

Β. Στοιχεία της άδειας υπαίθριου εμπορίου

 

1. Καθιερώνεται ειδική άδεια με την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», η οποία έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλόγραμμου, ύψους 0,20 μ. και πλάτους 0,30 μ. και φέρει τα εξής στοιχεία:

α) τον αριθμό άδειας και την ημερομηνία έκδοσης της,

β) τα στοιχεία της ταυτότητας του δικαιούχου. Ειδικά για τους ομογενείς , Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες που προέρχονται από την πρώην ΕΣΣΔ και τον Πόντο, απαιτούνται τα κατά νόμο στοιχεία για την παραμονή τους στην Ελλάδα,

γ) τα στοιχεία της ταυτότητας του προσώπου που μόνιμα αναπληρώνει τον δικαιούχο, εφόσον συντρέχει περίπτωση ή τα κατά νόμο στοιχεία για την παραμονή τους στην Ελλάδα,

δ) τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οποία υπάγεται ο δικαιούχος και ο νόμιμος αναπληρωτής του,

ε) τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίον υπάγεται ο δικαιούχος και τον σχετικό αριθμό μητρώου του,

στ) τον συγκεκριμένο χώρο εγκατάστασης του και την έκταση αυτού, εφόσον πρόκειται για στάσιμο εμπόριο,

ζ) τα συγκεκριμένα είδη ή υπηρεσίες που αποτελούντο αντικείμενο της δραστηριότητας του δικαιούχου, το συγκεκριμένο είδος εξοπλισμού (όπως πάγκος, αυτοκίνητο κ.λπ.), καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που τυχόν χρησιμοποιεί,

η) το ακριβές διάστημα ισχύος της άδειας με την ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία λήξης,

θ) φωτογραφία του δικαιούχου και σφραγίδα του φορέα που εκδίδει την άδεια πάνω σ' αυτή. Σε περίπτωση μόνιμης αναπλήρωσης η άδεια φέρει μόνο τη φωτογραφία του προσώπου που αναπληρώνει μόνιμα τον δικαιούχο.

 

2. Ο αριθμός της άδειας με μεγάλα και ευκρινή γράμματα, το πρωτότυπο της ειδικής άδειας άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου και η βεβαίωση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος σε περίπτωση προσωρινής αναπλήρωσης, αναρτώνται σε εμφανές σημείο του χώρου ή του εν γένει εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την άσκηση της δραστηριότητας.

 

3. Όλες οι εκδιδόμενες άδειες υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου ή πλανόδιου) κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον Γενικό Γραμματέα της αρμόδιας Περιφέρειας.

 

 

Αρθρο 4

 

Γ. Αναπλήρωση

 

1. Προσωρινή αναπλήρωση του δικαιούχου, στην άσκηση της δραστηριότητας αυτής, επιτρέπεται μόνο από το σύζυγο ή από άλλο συγγενικό πρόσωπο με βαθμό συγγενείας πρώτου ή δεύτερου βαθμού εξ αίματος στις περιπτώσεις ασθένειας, αποδεικνυομένης με ιατρική γνωμάτευση στην οποία προσδιορίζεται και ο χρόνος της ασθένειας. Με βάση τη γνωμάτευση αυτή και τα απαραίτητα για την απόδειξη της συγγένειας στοιχεία χορηγείται από την οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή από τον οικείο δήμο ή κοινότητα, κατά περίπτωση, βεβαίωση, η οποία φέρει τα εξής στοιχεία:

α) στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία του προσώπου που αναπληρώνει τον κάτοχο της άδειας με σφραγίδα του φορέα που εκδίδει την άδεια πάνω σ' αυτή,

β) στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου της άδειας, τον αριθμό και ημερομηνία έκδοσης αυτής,

γ) το γάμο ή βαθμό συγγένειας μεταξύ του δικαιούχου της άδειας και αναπληρωτή κατά περίπτωση,

ε) χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης.

 

2. Επιτρέπεται η μόνιμη αναπλήρωση του δικαιούχου της άδειας από οποιοδήποτε πρόσωπο, σε περίπτωση αναπηρίας, με ποσοστό πάνω από 50%, η οποία βεβαιώνεται από τις κατά νόμο Υγειονομικές Επιτροπές των Ασφαλιστικών Φορέων στους οποίους τυχόν υπάγονται ή άλλως από Δημόσια Νοσοκομεία. Σε περίπτωση μόνιμης αναπλήρωσης, τα στοιχεία της ταυτότητας του προσώπου που αναπληρώνει τον δικαιούχο αναγράφονται στο έντυπο της άδειας.

 

 

Αρθρο 5

 

Δ. Περιπτώσεις που δεν απαιτείται άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου

 

1. α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του Ν. 2323/1995 όπως συμπληρώθηκε με τον Ν. 3190/2003, δεν απαιτείται άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου για την πώληση γεωργικών προϊόντων, αμπελουργικών, κτηνοτροφικών και μελισσοκομικών προϊόντων, καθώς και παραδοσιακών ειδών Λαϊκής Τέχνης, ιδίας παραγωγής, σε όλη την επικράτεια, από τους παραγωγούς. Οι παραγωγοί δυνατόν να αναπληρώνονται από τους γονείς ή συζύγους ή και τα τέκνα.

β) οι ανωτέρω παραγωγοί υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με βεβαίωση παραγωγού από τον ΟΓΑή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, στην οποία αναγράφονται τα παραγόμενα προϊόντα και με άδεια κατάληψης χώρου, όπου απαιτείται, από τον οικείο δήμο ή κοινότητα. Ειδικά για την πώληση αμπελουργικών προϊόντων απαιτείται επιπλέον βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης Γεωργίας, ότι ο παραγωγός υποβάλλει δήλωση αμπελοκαλλιέργειας και εσοδείας.

 

2. α) Δεν απαιτείται άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου για την πώληση νωπών αλιευτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής, σε όλη την επικράτεια, από τους αλιείς ή τους γονείς, συζύγους και τέκνα αυτών, που μπορούν να τους αναπληρώνουν. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν. 2323/1995 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις αυτές.

β)Οι ανωτέρω αλιείς δικαιούνται να ασκούν το υπαίθριο εμπόριο των αλιευτικών τους προϊόντων, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με βεβαίωση της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας Αλιείας, στην οποία πιστοποιείται:

α.α.) ότι οι αλιείς είναι κάτοχοι επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους εφοδιασμένου με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Β.Δ/τος 666/1966 (Α' 160) άδεια. β.β.)Το μέγεθος της ετήσιας αλιευτικής παραγωγής και

γ.γ.) Ότι δεν συντρέχουν οι δεσμεύσεις του άρθρου 24 του Ν.Δ. 420/1970 (Α'27).

Η βεβαίωση θα ανανεώνεται το τελευταίο τρίμηνο του δευτέρου έτους.

 

3. Οι αναπληρούντες τους ανωτέρω παραγωγούς ή αλιείς, εφοδιάζονται με βεβαίωση του οικείου δήμου ή κοινότητας που αποδεικνύει την απαιτούμενη σχέση συγγένειας με τους παραγωγούς και η οποία φέρει φωτογραφία αυτών και είναι σφραγισμένη από τον οικείο δήμο ή κοινότητα.

 

 

Αρθρο 6

 

Ε. Κινητές καντίνες, ψυχαγωγικά παιχνίδια και άλλες περεμφερείς δραστηριότητες

 

1. Για τις «κινητές καντίνες», εκτός από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος απαιτείται έκθεση της αρμόδιας Τουριστικής Αστυνομίας, ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης.

 

2. Ο ωφέλιμος χώρος των κινητών καντινών πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα και να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα και σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι διατάξεις της Υγειονομικής νομοθεσίας.

 

3. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας κάθε φύσεως ψυχαγωγικών παιχνιδιών, λούνα πάρκ, πίστας αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικών συναυλιών, επιδείξεων και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, απαιτούνται πλέον των προβλεπομένων από τις διατάξεις Νόμων και πλέον των αναφερομένων στο άρθρο 2 του παρόντος κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) γνωμάτευση κτηνιάτρου της αρμόδιας οργανικής μονάδας Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αν πρόκειται για έκθεση ζώων, περί της υγειονομικής καταλληλότητας των ζώων,

β) γνωμάτευση του Συμβουλίου «περί θεάτρων και κινηματογράφων», αν πρόκειται για λούνα - πάρκ, τσίρκο, συναυλίες, πίστες αυτοκινητιδίων, επιδείξεις (όπως το ελαστικό σάλτο) και λοιπές παρεμφερείς εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, για την καταλληλότητα των χώρων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού,

γ) βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών,

δ) βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,

ε) βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των τυχόν χρησιμοποιουμένων αερίων ή άλλων υλών,

στ) άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 (Α' 216),

ζ) βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου,

η) βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση.

 

4. Ο χρόνος άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου σε ένα συγκεκριμένο χώρο δεν δύναται να υπερβαίνει δύο (2) συνεχόμενους μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι υπάρχει άσκηση υπαίθρου στάσιμου εμπορίου και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις.

 

 

Αρθρο 7

 

Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.