ΥΑ ΟΙΚ.48145/2327/2003 ΦΕΚ 1207/26.8.2003

 

Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2002 για την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα και την κατάργηση της Οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 84 του ΚΟΚ, που κυρώθηκε με το Ν. 2696/99 (Α' 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

β. Του δεύτερου άρθρου του Ν. 2077/1992 (Α'136) «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική πράξη».

γ. Του άρθρου 1 των παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 (Α' 34) «εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 (Α'70) «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ», και του άρθρου 65 του Ν. 1892/90 (Α101).

δ. Του άρθρου 29α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΑΙ 37), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α'38).

ε. Την ανάγκη προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2002/24/ΕΚ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2002 για την έγκριση τύπου δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα και την κατάργηση της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου (EEL 124 της 9-5-2002).

 

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

 

 

 

Άρθρο 1

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί.

 

1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για όλα τα δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα με κινητήρα, με δίδυμους τροχούς ή μη, που προορίζονται για οδική κυκλοφορία καθώς και τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές ενότητες των εν λόγω οχημάτων.

Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα οχήματα:

α) οχήματα με μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής που δεν υπερβαίνει τα 6 km/ir

β) οχήματα που πρόκειται να οδηγούνται από πεζούς·

γ) οχήματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από σωματικώς ανάπηρα άτομα·

δ) οχήματα που προορίζονται για αγώνες, επί ή εκτός οδού'

ε) οχήματα που ήδη χρησιμοποιούνται πριν από την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή της 21090/1874/93 κοινής υπουργικής απόφασης·

στ) γεωργικούς ελκυστήρες και γεωργικά ή άλλα μηχανήματα·

ζ) οχήματα που έχουν σχεδιασθεί για χρήση κυρίως εκτός οδού και για λόγους αναψυχής, με τρεις συμμετρικούς τροχούς, όπου ο ένας είναι στο εμπρόσθιο μέρος και οι άλλοι δύο στο οπίσθιο'

η) ποδήλατα με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση, εξοπλισμένα με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος 0,25 kw, των οποίων η ισχύς μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται όταν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25km/h, ή ενωρίτερα, εάν σταματήσει η ποδηλάτηοη, καθώς και στα κατασκευαστικά στοιχεία ή τις τεχνικές ενότητες τους, εφόσον αυτά δεν προορίζονται να τοποθετηθούν στα οχήματα στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα

Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στην έγκριση μεμονωμένων οχημάτων. Ωστόσο, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που εφαρμόζει αυτού του είδους την έγκριση αποδέχεται κάθε έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου και χωριστής τεχνικής ενότητας που έχει χορηγηθεί βάσει των διατάξεων της οδηγίας 2002/24/Ε.Κ.

 

2. Τα οχήματα της παραγράφου 1 υποδιαιρούνται σε:

α) μοτοποδήλατα, ήτοι τα δίκυκλα (κατηγορία Lie) ή τρίκυκλα (κατηγορία L2e) που έχουν μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής μέχρι 45 km/h και που παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

i) τα μεν δίκυκλα, έχουν κινητήρα:

- κυβισμού 50 cm3 ή μικρότερου, αν είναι εσωτερικής καύσεως, ή

 μεγίστης καθαρής ισχύος 4 kW ή μικρότερης, αν πρόκειται για ηλεκτρικό κινητήρα·

ii) τα δε τρίκυκλα, έχουν κινητήρα:

- κυβισμού 50 cm3 ή μικρότερου, αν είναι επιβαλλομένης (με σπινθήρα) ανάφλεξης, ή

- μεγίστης καθαρής ισχύος 4 kW ή μικρότερης, αν είναι εσωτερικής καύσεως, ή

- μεγίστης καθαρής ισχύος 4 kWri μικρότερης, αν πρόκειται για ηλεκτρικό κινητήρα·

β) μοτοσικλέτες, ήτοι δίτροχα με καλάθι (side car) (κατηγορία L3e) ή χωρίς καλάθι (κατηγορία L4e), που είναι εξοπλισμένα με κινητήρα κυβισμού άνω των 50 cm3, εάν είναι εσωτερικής καύσης, ή/και μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής άνω των 45 km/h1

γ) τρίκυκλα, ήτοι οχήματα με τρεις συμμετρικά διατεταγμένους τροχούς (κατηγορία L5e) που είναι εξοπλισμένα με κινητήρα κυβισμού άνω των 50 cm3 εάν είναι εσωτερικής καύσης, ή/και μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής άνω των 45 km/h

3. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται επίσης στα τετράκυκλα, δηλαδή τα οχήματα με κινητήρα με τέσσερις τροχούς και μετά ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) ελαφρά τετράκυκλα, των οποίων η μάζα κενού οχήματος είναι μικρότερη ή ίση των 350 Kg (κατηγορία L6e), μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, των οποίων η μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής είναι το πολύ 45 km/h, και

i) των οποίων ο κινητήρας έχει κυβισμό μικρότερο ή ίσο προς 50 cm3 προκειμένου για κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη (με σπινθήρα), ή

ii) των οποίων η μέγιστη καθαρή ισχύς δεν υπερβαίνει τα 4 kW προκειμένου για άλλους κινητήρες εσωτερικής καύσης, ή

iii) των οποίων η μέγιστη συνεχής καθαρή ισχύς δεν υπερβαίνει τα 4 kW προκειμένου για ηλεκτροκινητήρες.

Τα οχήματα αυτά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις που ισχύουν για τα τρίκυκλα μοτοποδήλατα της κατηγορίας L2e, εκτός αν υπάρχουν ειδικές διατάξεις περί του αντιθέτου(σε άλλες ειδικές οδηγίες·)

β) τετράκυκλα, πλην εκείνων που αναφέρονται στο στοιχείο α), των οποίων η μάζα κενού οχήματος είναι μικρότερη ή ίση των 400 kg (κατηγορία L7e) (500 kg στην περίπτωση οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων), μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, των οποίων η μέγιστη καθαρή ισχύς του κινητήρα δεν υπερβαίνει τα 15 kW. Τα οχήματα αυτά λογίζονται ως τρίκυκλα μοτοποδήλατα και πρέπει να πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις που ισχύουν για τα τρίκυκλα μοτοποδήλατα της κατηγορίας L5e, εκτός αν υπάρχουν διατάξεις περί του αντιθέτου (σε άλλες ειδικές οδηγίες).

 

 

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται ως:

1. «Τύπος οχήματος»: το όχημα ή η ομάδα οχημάτων (παραλλαγές), τα οποία:

α) ανήκουν σε μία και μόνη κατηγορία (δίκυκλο μοτοποδήλατο Lie, τρίκυκλο μοτοποδήλατο L2e κλπ., όπως ορίζονται στο άρθρο 1) ·

β) προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή 1

γ) έχουν το ίδιο σασί, πλαίσιο, βοηθητικό σκελετό, δάπεδο ή δομή, στο οποίο προσαρτώνται τα κύρια κατασκευαστικά στοιχεία·

δ) έχουν κινητήρα με την ίδια αρχή λειτουργίας (εσωτερική καύση, ηλεκτροκινητήρας, υβριδικός κινητήρας κ.λπ.)1

ε) φέρουν την ίδια ονομασία τύπου που δίδεται από τον κατασκευαστή.

Ένας τύπος οχήματος μπορεί να έχει παραλλαγές και εκδόσεις.

 

2. «Παραλλαγή»: το όχημα ή η ομάδα οχημάτων (εκδόσεις) , τα οποία ανήκουν στον ίδιο τύπο και τα οποία:

α) έχουν την ίδια μορφή του αμαξώματος (βασικά χαρακτηριστικά)·

β) εντός της ομάδας των οχημάτων (εκδόσεις), η διαφορά της ανώτατης και της κατώτατης τιμής της μάζας των έτοιμων προς κυκλοφορία οχημάτων δεν υπερβαίνει το 20 % της κατώτατης τιμής 1

γ) εντός της ομάδας των οχημάτων (εκδόσεις), η διαφορά της ανώτατης και της κατώτατης τιμής της μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας δεν υπερβαίνει το 20% της κατώτατης τιμής·

δ) έχουν τον ίδιο κύκλο λειτουργίας (δίχρονο ή τετράχρονο), ανάφλεξη με σπινθήρα ή ανάφλεξη με συμπίεση·

ε) εντός της ομάδας των οχημάτων (εκδόσεις), η διαφορά της ανώτατης και της κατώτατης τιμής του κυβισμού του κινητήρα (σε περίπτωση κινητήρα εσωτερικής καύσης) δεν υπερβαίνει το 30 % της κατώτατης τιμής·

στ) έχουν τον ίδιο αριθμό και διάταξη κυλίνδρων

ζ) εντός της ομάδας των οχημάτων (εκδόσεις), η διαφορά της ανώτατης και της κατώτατης τιμής της ισχύος του κινητήρα δεν υπερβαίνει το 30 % της κατώτατης τιμής·

η) έχουν τον ίδιο τρόπο λειτουργίας (σε περίπτωση ηλεκτρικού κινητήρα)·

θ) έχουν τον ίδιο τύπο κιβώτιο υ ταχυτήτων (χειροκίνητο, αυτόματο κ.λπ.).

3. «Έκδοση»: το όχημα του ιδίου τύπου και της ίδιας παραλλαγής, το οποίο όμως μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε στοιχείο εξοπλισμού, εξάρτημα ή σύστημα που απαριθμείται στο δελτίο πληροφοριών του παραρτήματος II, με την επιφύλαξη ότι:

α) αναφέρεται μόνο μία τιμή για:

i) τη μάζα του οχήματος έτοιμου προς κυκλοφορία

ii τη μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα·

iii) τη μέγιστη ισχύ του κινητήρα

iν) τον κυβισμό του κινητήρα και β) ένα σύνολο αποτελεσμάτων δοκιμών σύμφωνα με το παράρτημα VII.

 

 

4. "Σύστημα»: οποιοδήποτε σύστημα οχήματος, όπως φρένα, εξοπλισμός ελέγχου εκπομπών κ.λπ., τα οποία πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται σε οποιαδήποτε από τις ειδικές οδηγίες.

 

5. «Χωριστή τεχνική μονάδα»: μια διάταξη, όπως ο ανταλλακτικός σιγαστήρας του συστήματος εξάτμισης, που πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις ειδικής οδηγίας και προορίζεται να αποτελέσει τμήμα ενός οχήματος, η οποία μπορεί να λαμβάνει χωριστή έγκριση τύπου μόνο σε σχέση προς έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τύπους οχήματος, εφόσον η ειδική οδηγία το προβλέπει ρητά.

 

6. «Κατασκευαστικό στοιχείο»: διάταξη, όπως ένας προβολέας, που πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις ειδικής οδηγίας και προορίζεται να αποτελέσει τμήμα ενός οχήματος και η οποία μπορεί να λαμβάνει έγκριση τύπου ανεξάρτητα από το όχημα, εφόσον η ειδική οδηγία το προβλέπει ρητά.

 

7. «Έγκριση τύπου»: η διαδικασία, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών πιστοποιεί ότι ένας τύπος οχήματος, συστήματος, χωριστής τεχνικής μονάδας ή κατασκευαστικού στοιχείου πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας απόφασης ή των ειδικών οδηγιών και τους ελέγχους της ορθότητας των στοιχείων του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο διεξοδικό κατάλογο του παραρτήματος Ι.

 

8. «Δίδυμοι τροχοί»: δύο τροχοί συναρμολογημένοι επί του ιδίου άξονος, των οποίων η απόσταση μεταξύ των κέντρων των επιφανειών επαφής τους με το έδαφος είναι μικρότερη των 460 mm. Αυτοί οι δίδυμοι τροχοί θεωρούνται ως ένας τροχός.

 

9. «Οχήματα διπλής προώσεως»: τα οχήματα που έχουν δύο διαφορετικά συστήματα προώσεως, π.χ. ηλεκτρικό και θερμικό.

 

10. «Κατασκευαστής»: το πρόσωπο ή ο οργανισμός ο οποίος είναι υπεύθυνος έναντι της αρμοδίας για την έγκριση αρχής για όλα τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία έγκρισης τύπου και την εξασφάλιση της πιστότητας της παραγωγής. Αυτό το πρόσωπο ή ο οργανισμός δεν είναι απαραίτητο να συμμετέχει άμεσα σε όλα τα στάδια της κατασκευής του οχήματος, του κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής ενότητας που καλύπτεται από τη διαδικασία έγκρισης.

 

11. «Τεχνική υπηρεσία»: ο οργανισμός ή ο φορέας ο οποίος έχει εγκριθεί ως εργαστήριο δοκιμών για τη διεξαγωγή δοκιμών ή επιθεωρήσεων εξ ονόματος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το έργο αυτό μπορεί να ασκείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου αυτού.

 

 

 

 

Άρθρο 3

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Διαδικασίες χορήγησης έγκρισης τύπου

 

Οι αιτήσεις για έγκριση τύπου υποβάλλονται από τον κατασκευαστή στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών Συνοδεύονται από ένα δελτίο πληροφοριών, υπόδειγμα του οποίου, για μεν την έγκριση τύπου οχήματος, παρατίθεται στο παράρτημα II, για δε την έγκριση τύπου συστημάτων, χωριστών τεχνικών μονάδων ή κατασκευαστικών στοιχείων, περιέχεται σε παράρτημα ή προσάρτημα της απόφασης που αφορά το σχετικό σύστημα, χωριστή τεχνική μονάδα ή κατασκευαστικό στοιχείο, καθώς και από τα άλλα έγγραφα που αναφέρονται στο δελτίο πληροφοριών.

 

 

Άρθρο 4

 

 

1. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών χορηγεί έγκριση τύπου για όλους τους τύπους οχήματος, συστημάτων, χωριστών τεχνικών μονάδων ή κατασκευαστικών στοιχείων, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο τύπος οχήματος πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας και ανταποκρίνεται στα στοιχεία που παρέχει ο κατασκευαστής, τα οποία προβλέπονται στον διεξοδικό κατάλογο του παραρτήματος Ι·

β) το σύστημα, η χωριστή τεχνική μονάδα ή το κατασκευαστικό στοιχείο πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας και ανταποκρίνονται στα στοιχεία που παρέχει ο κατασκευαστής, τα οποία προβλέπονται στον διεξοδικό κατάλογο του παραρτήματος Ι.

 

2. Πριν τη χορήγηση έγκρισης τύπου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να εξασφαλίζει, εφόσον απαιτείται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου το προϊόν κατασκευάζεται ή εισάγεται στην Κοινότητα, ότι τηρούνται οι διατάξεις του παραρτήματος VI ώστε τα νέα οχήματα, συστήματα, χωριστές τεχνικές μονάδες ή κατασκευαστικά στοιχεία που κατασκευάζονται, διατίθενται στην αγορά, προσφέρονται προς πώληση ή τίθενται σε κυκλοφορία να είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο.

 

3. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών εξασφαλίζει, εφόσον απαιτείται, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου το προϊόν κατασκευάζεται ή εισάγεται στην Κοινότητα, ότι εξακολουθούν να τηρούνται οι διατάξεις του παραρτήματος VI.

 

4. Όταν μια αίτηση έγκρισης τύπου για έναν τύπο οχήματος συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου συστήματος, χωριστής τεχνικής μονάδας ή κατασκευαστικού στοιχείου, τα οποία έχουν εκδοθεί από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών υποχρεούται να τα αποδέχεται χωρίς να διενεργεί, για τα συστήματα, τις χωριστές τεχνικές μονάδες ή/και τα κατασκευαστικά στοιχεία που έχουν λάβει έγκριση τύπου, τους ελέγχους που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β.

 

 

5. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι υπεύθυνο για την έγκριση τύπου συστήματος, χωριστής τεχνικής μονάδας ή κατασκευαστικού στοιχείου την οποία χορηγεί. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που χορηγεί έγκριση τύπου για έναν τύπο οχήματος ελέγχει τη συμμόρφωση της παραγωγής, εφόσον απαιτείται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, που έχουν εκδώσει πιστοποιητικά έγκρισης τύπου για συστήματα, χωριστές τεχνικές μονάδες ή κατασκευαστικά στοιχεία.

 

6. Ωστόσο, εάν η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών κρίνει ότι ένα όχημα, σύστημα, χωριστή τεχνική μονάδα ή κατασκευαστικό στοιχείο πληροί τις διατάξεις της παραγράφου 1 αλλά αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την οδική ασφάλεια, δύναται να αρνείται την έγκριση τύπου. Ενημερώνει αμέσως σχετικά τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή, αναφέροντας τους λόγους στους οποίους βασίζεται η απόφαση της.

 

 

Άρθρο 5

1. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών συμπληρώνει, για κάθε τύπο οχήματος για τον οποίο χορηγεί έγκριση τύπου, το έντυπο έγκρισης τύπου που παρατίθεται στο παράρτημα III και αναφέρει, επιπροσθέτως, τα αποτελέσματα των δοκιμών στα αντίστοιχα χωρία του εντύπου το οποίο προσαρτάται στο έντυπο έγκρισης του οχήματος, το υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα VII.

2. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών συμπληρώνει το έντυπο έγκρισης τύπου, που περιέχεται σε παράρτημα ή προσάρτημα κάθε σχετικής ειδικής οδηγίας, για κάθε τύπο συστήματος, χωριστής τεχνικής μονάδας ή κατασκευαστικού στοιχείου για τον οποίο εφαρμόζει διαδικασία έγκρισης τύπου.

3. Τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου οχήματος, συστήματος, χωριστής τεχνικής μονάδας ή κατασκευαστικού στοιχείου αριθμούνται σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα V τμήμα Α.

 

 

Άρθρο 6

1. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών αποστέλλει στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, εντός μηνός, αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου και των παραρτημάτων, το οποίο έχει καταρτισθεί για κάθε τύπο οχήματος που εγκρίνει ή αρνείται να εγκρίνει.

 

2. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών αποστέλλει κάθε μήνα στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών κατάλογο των εγκρίσεων τύπου συστήματος, χωριστής τεχνικής μονάδας ή κατασκευαστικού στοιχείου, που έχει χορηγήσει ή απορρίψει κατά τη διάρκεια του μήνα.

Εξάλλου, όταν η αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους το ζητήσει, αποστέλλει, χωρίς καθυστέρηση, αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, μαζί με τα παραρτήματα για κάθε τύπο συστήματος, χωριστής τεχνικής ενότητας ή κατασκευαστικού στοιχείου.

 

 

Άρθρο 7

1. Για κάθε όχημα που κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο, ο κατασκευαστής συντάσσει πιστοποιητικό πιστότητας, υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV τμήμα Α. Το εν λόγω πιστοποιητικό συνοδεύει το όχημα. Ωστόσο, οι αρμόδιες Υπηρεσίες δύνανται, αφού ενημερώσουν τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή , τουλάχιστον τρεις μήνες ενωρίτερα να ζητούν, για λόγους φορολόγησης του οχήματος ή για την έκδοση της αδείας κυκλοφορίας του, να σημειώνονται στο πιστοποιητικό πιστότητας ενδείξεις άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο παράρτημα IV τμήμα Α, εφόσον οι ενδείξεις αυτές περιέχονται αναλυτικά στο δελτίο πληροφοριών.

Το πιστοποιητικό πιστότητας πρέπει να τυπώνεται κατά τρόπο που να μην επιτρέπει την πλαστογράφηση του. Προς το σκοπό αυτό, το χαρτί εκτύπωσης προστατεύεται είτε με έγχρωμες γραφικές παραστάσεις είτε με υδατογράφημα με το αναγνωριστικό σήμα του κατασκευαστή του οχήματος.

 

2. Για κάθε μη πρωτότυπη χωριστή τεχνική μονάδα ή κατασκευαστικό στοιχείο που κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο, ο κατασκευαστής καταρτίζει πιστοποιητικό πιστότητας, υπόδειγμα του οποίου περιέχεται στο παράρτημα IV-B. Το πιστοποιητικό αυτό δεν απαιτείται για τις πρωτότυπες χωριστές τεχνικές μονάδες ούτε για τα κατασκευαστικά στοιχεία.

 

3. Οταν η προς έγκριση τύπου χωριστή τεχνική μονάδα ή κατασκευαστικό στοιχείο λειτουργούν ή εμφανίζουν ειδικό χαρακτηριστικό μόνον σε συνδυασμό με άλλα κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος και, για το λόγο αυτόν, η τήρηση μίας ή περισσότερων απαιτήσεων μπορεί να ελεγχθεί μόνον όταν η προς έγκριση τύπου χωριστή αυτή τεχνική μονάδα ή κατασκευαστικό στοιχείο λειτουργούν σε συνδυασμό με άλλα πραγματικά ή προσομοιωμένα κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος, το πεδίο της έγκρισης τύπου αυτής της χωριστής τεχνικής μονάδας ή κατασκευαστικού στοιχείου πρέπει να περιορίζεται ανάλογα. Στην περίπτωση αυτή, το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου μιας χωριστής τεχνικής μονάδας ή κατασκευαστικού στοιχείου πρέπει να αναφέρει τους τυχόν περιορισμούς χρήσης και τις τυχόν οδηγίες συναρμολόγησης. Η τήρηση αυτών των περιορισμών και των απαιτήσεων ελέγχεται κατά την έγκριση τύπου του οχήματος.

 

 

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, ο κάτοχος έγκρισης τύπου για μια χωριστή τεχνική μονάδα ή κατασκευαστικό στοιχείο, η οποία χορηγήθηκε δυνάμει του άρθρου 4, υποχρεούται να επιθέτει, σε κάθε τέτοια χωριστή τεχνική μονάδα ή κατασκευαστικό στοιχείο που κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο, το σήμα του εργοστασίου του ή το εμπορικό του σήμα, δήλωση του τύπου και, εφόσον απαιτείται δυνάμει ειδικής οδηγίας, το σήμα έγκρισης τύπου που αναφέρεται στο άρθρο 8. Στην τελευταία περίπτωση, δεν υποχρεούται να συμπληρώνει το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 2.

 

5. Ο κάτοχος πιστοποιητικού έγκρισης τύπου για μια χωριστή τεχνική μονάδα ή κατασκευαστικό στοιχείο το οποίο, δυνάμει της παραγράφου 3, περιλαμβάνει περιορισμούς χρήσης, πρέπει να παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τους περιορισμούς αυτούς και πρέπει να παρέχει οδηγίες συναρμολόγησης, ανάλογα με την περίπτωση, με κάθε κατασκευαζόμενη χωριστή τεχνική μονάδα ή κατασκευαστικό στοιχείο.

 

 

6. Ο κάτοχος πιστοποιητικού έγκρισης τύπου για μια χωριστή τεχνική μονάδα μη πρωτότυπου εξοπλισμού, το οποίο εκδίδεται για έναν ή περισσότερους τύπους οχήματος, πρέπει να παρέχει, μαζί με κάθε τέτοια μονάδα, λεπτομερείς πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση των οχημάτων αυτών.

 

 

Άρθρο 8

1. Κάθε όχημα που παράγεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο πρέπει να φέρει σήμα έγκρισης τύπου αποτελούμενο, σύμφωνα με το τμήμα 1, το τμήμα 3 και το τμήμα 4, από τον αριθμό της έγκρισης τύπου, όπως ορίζεται στο παράρτημα V τμήμα Α.

2.  Κάθε χωριστή τεχνική ενότητα και κάθε κατασκευαστικό στοιχείο που παράγονται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο, πρέπει να φέρει, εφόσον προβλέπεται στη σχετική ειδική απόφαση, σήμα έγκρισης τύπου, το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος V τμήμα Β. Ο αριθμός έγκρισης τύπου που προβλέπεται στο παράρτημα ν τμήμα Β παράγραφος 1.2 πρέπει να αποτελείται σύμφωνα με το τμήμα 4 από τον αριθμό της έγκρισης τύπου, όπως ορίζεται στο παράρτημα V τμήμα Α.

Οι ενδείξεις που περιέχει το σήμα έγκρισης τύπου μπορούν να συμπληρώνονται με επιπλέον ενδείξεις με τις οποίες μπορούν να αναγνωρίζονται ορισμένα χαρακτηριστικά ίδια της συγκεκριμένης χωριστής τεχνικής ενότητας ή του κατασκευαστικού στοιχείου. Αυτές οι επιπλέον ενδείξεις καθορίζονται, κατά περίπτωση, στις ειδικές αποφάσεις σχετικά με τις εν λόγω χωριστές τεχνικές ενότητες ή κατασκευαστικά στοιχεία.

 

 

Άρθρο 9

1. Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την κατασκευή κάθε οχήματος ή την παραγωγή κάθε συστήματος, χωριστής τεχνικής μονάδας ή κατασκευαστικού στοιχείου σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο. Η οριστική παύση παραγωγής ή οποιαδήποτε μεταβολή των πληροφοριών που περιέχονται στο δελτίο πληροφοριών πρέπει να κοινοποιούνται από τον κάτοχο της έγκρισης τύπου στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που εξέδωσε την έγκριση τύπου.

 

2. Εάν η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών κρίνει ότι μια μεταβολή αυτού του τύπου δεν συνεπάγεται μεταβολή του υφιστάμενου πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ή την κατάρτιση νέου πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή.

 

3. Εάν η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών βεβαιώσει ότι η μεταβολή των πληροφοριών που περιέχονται στο σχετικό δελτίο δικαιολογεί νέους ελέγχους ή νέες δοκιμές, ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή και διενεργεί τις δοκιμές αυτές. Εάν οι έλεγχοι ή οι δοκιμές συνεπάγονται τροποποιήσεις του υφιστάμενου πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ή την κατάρτιση νέου πιστοποιητικού, η ίδια αυτή Υπηρεσία ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 6.

 

4. Σε περίπτωση που τροποποιηθούν τα στοιχεία που αναφέρονται στο δελτίο πληροφοριών όσον αφορά την έγκριση του οχήματος, ο κατασκευαστής εκδίδει τροποποιημένες σελίδες για την αρχή έγκρισης, σημειώνοντας σαφώς τις αλλαγές που επήλθαν καθώς και την ημερομηνία της επανέκδοσης. Ο αριθμός αναφοράς του δελτίου πληροφοριών τροποποιείται μόνο εάν οι αλλαγές στο δελτίο πληροφοριών απαιτούν την τροποποίηση ενός ή περισσοτέρων από τις καταχωρήσεις του πιστοποιητικού πιστότητας του παραρτήματος IV (πλην του σημείου 19.1 και των σημείων 45 έως και 51).

 

5. Όταν ένα πιστοποιητικό έγκρισης τύπου παύει να ισχύει λόγω οριστικής παύσης της παραγωγής του εγκεκριμένου τύπου οχήματος ή του συστήματος ή της χωριστής τεχνικής μονάδας ή του κατασκευαστικού στοιχείου που έχουν λάβει έγκριση τύπου, οι αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που χορήγησε αυτή την έγκριση τύπου ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών εντός ενός μηνός.

 

 

Άρθρο 10

1.  Εάν το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών το οποίο έχει χορηγήσει έγκριση τύπου διαπιστώσει ότι οχήματα, συστήματα, χωριστές τεχνικές μονάδες ή κατασκευαστικά στοιχεία δεν είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο, λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για να διασφαλιστεί εκ νέου η πιστότητα προς τον εγκεκριμένο τύπο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ενημερώνουν τις αρχές των άλλων κρατών μελών για τα μέτρα που λαμβάνουν, τα οποία μπορούν να φθάνουν, εφόσον απαιτείται, μέχρι την ανάκληση της έγκρισης τύπου.

 

 

2. Εάν το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών διαπιστώσει ότι οχήματα, συστήματα, χωριστές τεχνικές μονάδες ή κατασκευαστικά στοιχεία δεν είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο, μπορεί να ζητά από το κράτος μέλος που έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου να ελέγξει τις διαπιστωθείσες παρατυπίες και να προβεί στις προβλεπόμενες από την οδηγία 2002/24/ΕΚ ενέργειες.

 

 

3. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ενημερώνει εντός μηνός τις αντίστοιχες Υπηρεσίες των άλλων κρατών μελών για την ανάκληση οποιασδήποτε έγκρισης τύπου, που έχει χορηγηθεί και για τους λόγους που την προκάλεσαν.

 

 

4. Εάν η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών που έχει χορηγήσει έγκριση τύπου αμφισβητεί την έλλειψη πιστότητας που της κοινοποιείται, επιδιώκει την επίλυση του θέματος σε συνεννόηση με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες των εμπλεκομένων κρατών μελών, φροντίζοντας συγχρόνως να τηρεί ενήμερη την Επιτροπή.

 

 

Άρθρο 11

Εάν οι αρμόδιες Υπηρεσίες διαπιστώσουν ότι οχήματα, συστήματα, χωριστές τεχνικές ενότητες ή κατασκευαστικά στοιχεία συνιστούν κίνδυνο για την οδική ασφάλεια, έστω και εάν είναι εγκεκριμένου τύπου, μπορεί, για έξι το πολύ μήνες, να απαγορεύουν στην Ελληνική επικράτεια την πώληση, τη θέση σε κυκλοφορία ή τη χρήση τους, ενημερώνοντας αμέσως τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή, για τους λόγους που επέβαλαν την απόφαση αυτή.

 

 

Άρθρο 12

Κάθε απόφαση για άρνηση ή ανάκληση έγκρισης τύπου, απαγόρευση πώλησης ή χρήσης οχήματος, χωριστής τεχνικής μονάδας ή κατασκευαστικού στοιχείου, η οποία λαμβάνεται βάσει των διατάξεων που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή της παρούσας απόφασης πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και να κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος ενημερώνεται ταυτόχρονα για τα ένδικα μέσα που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και για τις προθεσμίες της άσκησης τους.

 

Άρθρο 13

1. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών γνωστοποιεί στην Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη, τα ονόματα και τις διευθύνσεις:

α) των αρμόδιων για την έγκριση τύπου Υπηρεσιών του και, ανάλογα με την περίπτωση, τους τομείς για τους οποίους οι Υπηρεσίες αυτές είναι υπεύθυνες·

β) των τεχνικών υπηρεσιών τις οποίες έχει ορίσει, προσδιορίζοντας τις διαδικασίες δοκιμών για τις οποίες έχουν εγκριθεί οι υπηρεσίες αυτές. Οι κοινοποιημένες υπηρεσίες πρέπει να ανταποκρίνονται στα εναρμονισμένα πρότυπα για τη λειτουργία εργαστηρίων δοκιμών (ΕΝ 45001), υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) ένας κατασκευαστής δεν μπορεί να εγκρίνεται ως τεχνική υπηρεσία, εκτός εάν το επιτρέπει ρητά η ειδική οδηγία·

π) για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, δεν θεωρείται ανακόλουθο για μια τεχνική υπηρεσία να χρησιμοποιεί εξοπλισμό τρίτων, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

2. Αν και μια κοινοποιούμενη υπηρεσία θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στο εναρμονισμένο πρότυπο, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών παρέχει χωρίς καθυστέρηση, σχετικές αποδείξεις, σε περίπτωση που ζητηθούν από την Επιτροπή.

 

 

Άρθρο 14

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Όροι για την ελεύθερη κυκλοφορία, μεταβατικές διατάξεις, εξαιρέσεις και εναλλακτικές διαδικασίες

 

1. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά, την πώληση, τη θέση σε κυκλοφορία ή τη χρήση νέων οχημάτων που είναι σύμφωνα προς την παρούσα απόφαση. Πρώτη άδεια κυκλοφορίας επιτρέπεται να χορηγηθεί μόνο για οχήματα που πληρούν τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

 

 

2. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά, την πώληση ή τη χρήση νέων χωριστών τεχνικών μονάδων ή νέων κατασκευαστικών στοιχείων που είναι σύμφωνα προς την παρούσα απόφαση. Μόνον χωριστές τεχνικές μονάδες και κατασκευαστικά στοιχεία σύμφωνα προς την παρούσα απόφαση επιτρέπεται να τίθενται σε εμπορία και να πωλούνται για πρώτη φορά προς χρήση.

 

3. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2:

α) Οι αρμόδιες Υπηρεσίες απαλλάσσουν από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις των ειδικών οδηγιών οχήματα, συστήματα, χωριστές τεχνικές μονάδες και κατασκευαστικά στοιχεία που προορίζονται:

i) για την παραγωγή μικρών σειρών μέχρι 200 μονάδων ετησίως ανά τύπο οχήματος, ανά σύστημα, ανά κατασκευαστικό στοιχείο ή ανά χωριστή τεχνική μονάδα·

ii) για τις ένοπλες δυνάμεις, τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, τις υπηρεσίες πολιτικής άμυνας, τις πυροσβεστικές υπηρεσίες ή τους φορείς δημοσίων έργων,

Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ενημερώνει τις αντίστοιχες Υπηρεσίες των άλλων κρατών μελών για τις παρεκκλίσεις αυτές και αποφασίζει εντός τριών μηνών αν θα αποδεχθεί παρεκκλίσεις, που έχουν γνωστοποιηθεί σε αυτή από άλλα κράτη μέλη, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελληνική Επικράτεια.

β) τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου τα οποία εκδόθηκαν στην Ελλάδα πριν από τις 17 Ιουνίου 1999 εξακολουθούν να ισχύουν στην Ελληνική Επικράτεια, επί τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία που ορίζουν οι διατάξεις βάσει των οποίων εγκρίθηκαν

Το παραπάνω χρονικό διάστημα εφαρμόζεται και στους τύπους οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή τεχνικών ενοτήτων που ανταποκρίνονται στις εθνικές απαιτήσεις που ισχύουν, πριν από την έναρξη εφαρμογής των σχετικών οδηγιών

Τα οχήματα που καλύπτονται από τη δεύτερη αυτή εξαίρεση επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά, να πωλούνται και να τίθενται σε κυκλοφορία κατά την περίοδο αυτή, χωρίς χρονικό όριο για τη χρήση τους.

Δεν τίθεται χρονικό όριο για τη διάθεση στην αγορά, την πώληση και τη χρήση συστημάτων, χωριστών τεχνικών μονάδων και κατασκευαστικών στοιχείων για τα οχήματα αυτά.

 

 

Άρθρο 15

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 14 παράγραφοι 1 και 2, οι αρμόδια υπηρεσία δύναται, εντός των ορίων που προβλέπονται στο παράρτημα III και για περιορισμένη χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, να επιτρέπει την άδεια κυκλοφορίας και την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία καινούργιων οχημάτων που είναι σύμφωνα προς τύπο του οποίου η έγκριση δεν ισχύει πλέον.

Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο για οχήματα τα οποία βρίσκονταν σε κοινοτικό έδαφος και συνοδεύονταν από ισχύον πιστοποιητικό πιστότητας, το οποίο είχε εκδοθεί τη στιγμή κατά την οποία η εν λόγω έγκριση τύπου οχήματος ίσχυε ακόμη, αλλά δεν είχαν λάβει άδεια κυκλοφορίας ή τεθεί σε κυκλοφορία, πριν παύσει να ισχύει η εν λόγω έγκριση τύπου.

 

 

2.  Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, ο κατασκευαστής υποβάλλει σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για έγκριση κυκλοφορίας οχήματος του τύπου αυτού. Στην αίτηση καθορίζονται οι τεχνικοί ή και οικονομικοί λόγοι που τη δικαιολογούν.

Με απόφαση που εκδίδεται εντός τριών μηνών, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να επιτρέψει τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στην Ελληνική Επικράτεια για τον εν λόγω τύπο οχήματος, ορίζοντας και το συνολικό αριθμό των οχημάτων. Συγχρόνως λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα που εξασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής τηρεί τις προβλεπόμενες στο παράρτημα VIII διατάξεις. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών αποστέλλει κάθε έτος στην Επιτροπή κατάλογο των εξαιρέσεων που ενέκρινε.

 

3. Όσον αφορά τα οχήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές ενότητες, τα οποία περιλαμβάνουν τεχνολογίες ή αρχές εκ φύσεως ασύμβατες με μία ή περισσότερες από τις απαιτήσεις μίας ή περισσότερων από τις ειδικές οδηγίες, εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του ΠΔ 431/84 όπως ισχύει.

 

 

Άρθρο 16

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Τελικές διατάξεις

 

Η 21090/1874/93 (Β'428) κοινή υπουργική απόφαση καταργείται από τις 9 Νοεμβρίου 2003. Οι παραπομπές στην καταργούμενη κ.υ.α. νοούνται ότι γίνονται στην παρούσα απόφαση και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχιών του παραρτήματος IX.

 

Άρθρο 17

 

1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται από τις 9 Νοεμβρίου 2003. Ωστόσο, ύστερα από αίτηση του κατασκευαστή, το προγενέστερο υπόδειγμα πιστοποιητικού πιστότητας δύναται να χρησιμοποιείται για δώδεκα ακόμη μήνες ύστερα από αυτή την ημερομηνία.

 

2. Από τη δημοσίευση της παρούσας επιτρέπεται η θέση σε κυκλοφορία, για πρώτη φορά, οχημάτων που πληρούν τις διατάξεις της.

 

Άρθρο 18

 

Εγκρίσεις τύπου που χορηγήθηκαν πριν από τις 9 Νοεμβρίου 2003 εξακολουθούν να ισχύουν και δεν αποκλείεται η επέκταση τους σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης βάσει της οποίας αρχικά χορηγήθηκαν. Ωστόσο, από τις 9 Νοεμβρίου 2004, τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου που εκδόθηκαν από τον κατασκευαστή, πρέπει να είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιέχεται στο παράρτημα IV.

 

 

Άρθρο 19

Μέχρι την προσαρμογή των διαδικασιών χορήγησης αδειών κυκλοφορίας και φορολόγησης για τα οχήματα της παρούσας απόφασης, οι αρμόδιες υπηρεσίες εφαρμόζουν τις διαδικασίες χορήγησης αδειών κυκλοφορίας και φορολόγησης που ισχύουν στην Ελληνική Επικράτεια

 

 

Άρθρο 20

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης παραρτήματα, τα οποία έχουν ως ακολούθως:

(βλ. οικείο φεκ)

 

Άρθρο 21

 

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.