ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4821 / ΦΕΚ Α 134 / 31.07.2021

 

Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

   Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 

ΜΕΡΟΣ Α' - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 

   Άρθρο 1 Σκοπός

   Άρθρο 2 Αντικείμενο

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

 

   Άρθρο 3 Πρόωρη περάτωση διαδικασίας κτηματογράφησης - Αντικατάσταση του άρθρου 11του ν. 2308/1995

   Άρθρο 4 Διαδικασία καταχώρισης πρώτων εγγραφών σε περίπτωση πρόωρης περάτωσης της διαδικασίας κτηματογράφησης - Αντικατάσταση του άρθρου 12 του ν. 2308/1995

   Άρθρο 5 Διαδικασία δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων - Τροποποίηση των παρ. 2, 8 και 10 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995

   Άρθρο 6 Διαδικασία ανάρτησης στοιχείων κτηματογράφησης - Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 2308/1995

   Άρθρο 7 Διαδικασία αναμόρφωσης προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης - Τροποποίηση των άρθρων 8, 8Α και 8Β του ν. 2308/1995

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

   Άρθρο 8 Παθητική νομιμοποίηση επί αγωγής σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής - Διαδικασία δια- μεσολάβησης - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998

   Άρθρο 9 Παράταση προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019

   Άρθρο 10 Τύχη δικαιωμάτων και βαρών ακινήτου σε περίπτωση εκκρεμούς αίτησης διόρθωσης - Προσθήκη άρθρου 7β στον ν. 2664/1998

   Άρθρο 11 Κτηματολογικός εφέτης - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2664/1998

   Άρθρο 12 Επιμόρφωση κτηματολογικών δικαστών

   Άρθρο 13 Διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων αρχικών εγγραφών με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη» - Τροποποίηση της υποπερ. αα' της περ. β' των παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του ν. 2664/1998

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

 

   Άρθρο 14 Προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος» (Τ.Ε.Ε.) και του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

   Άρθρο 15 Κατάργηση άμισθών και έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω - Λέρου, Θεσσαλονίκης και Πειραιά - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018

   Άρθρο 16 Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των τμημάτων της Νομικής Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» - Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4512/2018

   Άρθρο 17 Προσόντα διορισμού σε θέση προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018

   Άρθρο 18 Ρυθμίσεις για το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

   Άρθρο 19 Ρυθμίσεις για το Κτηματολόγιο Πρωτευού- σης

   Άρθρο 20 Διαχείριση των εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» -Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4512/2018

   Άρθρο 21 Επιτροπές Επίλυσης Αμφισβητήσεων - Αντικατάσταση του άρθρου 36 του ν. 4512/2018

   Άρθρο 22 Σύσταση επιτροπής εμπειρογνωμόνων στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

   Άρθρο 23 Απόκτηση ιδιότητας διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο - Ειδικό Μητρώο Διαπιστευμένων Μηχανικών

   Άρθρο 24 Προσόντα διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο

   Άρθρο 25 Εργασίες διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο

   Άρθρο 26 Έλεγχος και παρακολούθηση του έργου των διαπιστευμένων μηχανικών για το Κτηματολόγιο

   Άρθρο 27 Σύσταση Εποπτικού Συμβουλίου

   Άρθρο 28 Αρμοδιότητες Εποπτικού Συμβουλίου - Διοικητικές κυρώσεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

 

   Άρθρο 29 Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου

   Άρθρο 30 Καθορισμός της διαδικασίας ενημέρωσης και τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων του εθνικού καταλόγου του δικτύου Natura 2000 - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011

 

ΜΕΡΟΣ Β' - ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

   Άρθρο 31 Ένταξη ψηφιακών υπηρεσιών παροχής πληροφοριών οχημάτων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.)

   Άρθρο 32 Ψηφιακή υπηρεσία «myPhoto»

   Άρθρο 33 Χρήση ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής στις συναλλαγές φυσικών προσώπων με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

 

ΜΕΡΟΣ Γ' - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

   Άρθρο 34 Λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)

 

   Άρθρο 35 Μητρώο εγκατάστασης κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud) - Προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 87 του ν. 4727/2020

   Άρθρο 36 Εγκατάσταση κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) - Τροποποίηση της παρ. 54 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020

   Άρθρο 37 Εξαίρεση από την απαγόρευση προμήθειας εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού για υποδομές του Κυβερνητικού Νέφους Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και του Κυβερνητικού Νέφους Τομέα Υγείας (H-Cloud) - Τροποποίηση της παρ. 56 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ A.E

 

   Άρθρο 38 Καθορισμός επιλέξιμων δαπανών για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων -Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 26 του ν. 4487/2017

   Άρθρο 39 Απλούστευση της διαδικασίας ελέγχου και πιστοποίησης ολοκλήρωσης υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων - Αντικατάσταση του άρθρου 30 του ν. 4487/2017

   Άρθρο 40 Σύσταση Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων και Πλατφόρμας Ελέγχου Έργων - Προσθήκη άρθρου 35Α στον ν. 4487/2017

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'- ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

 

   Άρθρο 41 Λειτουργία συστήματος επιφυλακής της Ε.Ε.Τ.Τ. για πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων - Τροποποίηση της περ. ιδ' της παρ. 2 του άρθρου 113 του ν. 4727/2020

   Άρθρο 42 Σύμβαση μίσθωσης για την εγκατάσταση και λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των κατασκευών κεραιών του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος (Ε.Σ.Δ.Ε.Φ) - Τροποποίηση της περ. κ' του άρθρου 12 του ν. 4070/2012

   Άρθρο 43 Συμμετοχή στελεχών της Ε.Ε.Τ.Τ. στη διαδικασία ελέγχου αιτημάτων αδειοδότησης κατασκευών κεραιών που αφορούν στην αξιοποίηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4674/2020

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

   Άρθρο 44 Κατά παρέκκλιση εγκατάσταση υφιστάμενων δομικών κατασκευών κεραιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Τροποποίηση της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4635/2019

   Άρθρο 45 Κατασκευές πάνω από το κτίριο - Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ'

 

   Άρθρο 46 Ρυθμίσεις για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων, τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και τις Εταιρίες Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας των Α.Ε.Ι.

   Άρθρο 47 Ρυθμίσεις για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση για την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας εμπιστοσύνης - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 57 του ν. 4727/2020

   Άρθρο 48 Ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της δια- δικτυακής πειρατείας - Τροποποίηση της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993

   Άρθρο 49 Επανάκτηση κοινόχρηστων και κοινωφελών ακινήτων από ΟΤΑ, τα οποία εμφανίζονται ως «άγνωστου ιδιοκτήτη» στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές

   Άρθρο 50 Θέση σε λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 90 του ν. 4727/2020

   Άρθρο 51 Καταχώριση ενδίκων βοηθημάτων στο Κτηματολογικό Γραφείο Ρόδου

   Άρθρο 52 Σύναψη σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΕΑΤΕ - Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 94 του ν. 4727/2020

 

ΜΕΡΟΣ Δ'- ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

   Άρθρο 53 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α'

   Άρθρο 54 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β'

   Άρθρο 55 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Γ'

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

   Άρθρο 56 Καταργούμενες διατάξεις

 

ΜΕΡΟΣ Ε' - ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

   Άρθρο 57 Προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων - Δ.Ι.Ε.Κ. - Σ.Δ.Ε. - Τροποποίηση της υποπερ. ββ' και κατάργηση της υποπερ. γγ' της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010

   Άρθρο 58 Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της υπ' αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου

   Άρθρο 59 Συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

   Άρθρο 60 Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2021-2022

   Άρθρο 61 Ρυθμίσεις για το προσωπικό των πολυμετοχικών αναπτυξιακών ανώνυμων εταιρειών Ο.Τ.Α.

   Άρθρο 62 Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

   Άρθρο 63 Αναστολή παρακράτησης δόσεων δανείων Ο.Τ.Α. α' βαθμού

   Άρθρο 64 Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών - Παράταση προθεσμιών - Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4623/2019

   Άρθρο 65 Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. α' βαθμού

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

   Άρθρο 66 Ρυθμίσεις για το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - Τροποποίηση του ν. 4639/2019 και του ν. 4598/2019

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 

   Άρθρο 67 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών - Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020

   Άρθρο 68 Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών - Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4756/2020

   Άρθρο 69 Διαγραφή προσωπικών δεδομένων - Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4792/2021

   Άρθρο 70 Χορήγηση πιστοποιητικού δικαιωμάτων μεθοριακού εργαζομένου υπηκόου Ηνωμένου Βασιλείου

   Άρθρο 71 Καθήκοντα Προέδρου Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) - Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 2232/1994

   Άρθρο 72 Ασφαλιστική τακτοποίηση εργαζομένων στα «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

   Άρθρο 73 Εγγραφή στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αδιάθετων ποσών Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων - Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992

   Άρθρο 74 Ρύθμιση ζητημάτων μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 144 του ν. 4764/2020, της παρ. 2 του άρθρου 39 και της παρ. 6 του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

   Άρθρο 75 Ρύθμιση οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 - Αντικατάσταση του άρθρου 289 του ν. 4738/2020

   Άρθρο 76 Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 και του ν. 4469/2017 - Αντικατάσταση του άρθρου 291 του ν. 4738/2020

   Άρθρο 77 Πληρωμή Ε.Ν.Φ.Ι.Α. έτους 2021 σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις - Συμπλήρωση του άρθρου 8 του ν. 4223/2013

   Άρθρο 78 Απαλλαγή της Ιεράς Μονής του Όρους Σινά από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Συμπλήρωση του άρθρου 3 του ν. 4223/2013

   Άρθρο 79 Παράταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του Φ.Π.Α. σχετικά με την παράδοση ακινήτων - Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.

   Άρθρο 80 Υπαγωγή απινιδωτών στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% - Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α' «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.

   Άρθρο 81 Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 13% στα εισιτήρια αθλητικών αγώνων - Τροποποίηση του Κεφαλαίου Β «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.

   Άρθρο 82 Έκπτωση 3% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του συνολικού ποσού του φόρου και λοιπών συμβεβαιούμενων οφειλών μέχρι την 31η Αυγούστου 2021 για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 - Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε.

   Άρθρο 83 Εκπομπές ρύπων αυτοκινούμενων τροχόσπιτων - Συμπλήρωση της παρ. 3 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001

   Άρθρο 84 Τροποποιήσεις διατάξεων για την πρόληψη της αφερεγγυότητας - Τροποποιήσεις διατάξεων Βιβλίου Πρώτου του ν. 4738/2020

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

 

   Άρθρο 85 Δημόσιες συμβάσεις Υ.Πε για τη διενέργεια κατ' οίκον εμβολιασμών

   Άρθρο 86 Κατ' οίκον εμβολιασμοί από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Υγειονομικών Περιφερειών και των ΟΤΑ

   Άρθρο 87 Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για διενέργεια εμβολιασμών - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020

   Άρθρο 88 Αποζημίωση φαρμακοποιών και ιατρών για προγραμματισμό εμβολιασμών - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020

   Άρθρο 89 Καθορισμός δικαιούχων διάθεσης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 - Τροποποίηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021

   Άρθρο 90 Έλεγχος τήρησης μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

   Άρθρο 91 Αποζημίωση εφημεριών του προσωπικού του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

   Άρθρο 92 Γενόσημα προϊόντα - Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4633/2019

   Άρθρο 93 Μετάταξη Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας

   Άρθρο 94 Εξετάσεις για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας - Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 10 του ν.δ. 3366/1955

   Άρθρο 95 Πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ σε Μ.Ε.Θ. ή Μ.Ε.Ν.Ν.

   Άρθρο 96 Προσόντα προϊσταμένων Τμημάτων Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας - Τροποποίηση της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4633/2019 (Α' 161)

   Άρθρο 97 Διατάξεις για τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

   Άρθρο 98 Εξαίρεση φωτοβολταϊκών σταθμών μικρής ισχύος από ανταγωνιστικές διαδικασίες - Τροποποίηση των παρ. 3α, 3β, 3γ, 3δ, 3ε, 3στ και προσθήκη παρ. 3ζ και 3η στο άρθρο 7 του ν. 4414/2016

   Άρθρο 99 Αναπροσαρμογή τιμών αποζημίωσης φωτοβολταϊκών σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

   Άρθρο 100 Εγκατάσταση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε νησιωτικά συστήματα με ειδικό όρο υλοποίησης ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης

   Άρθρο 101 Επέκταση σύμβασης πώλησης για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που έχουν λάβει άδεια παραγωγής σύμφωνα με τον ν. 3468/2006 - Αντικατάσταση της υποπαρ. ΙΓ4 της παρ. ΙΓ του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014

   Άρθρο 102 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας

   Άρθρο 103 Υποστήριξη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών του ν. 4414/2016

   Άρθρο 104 Ορισμός μικρού συνδεδεμένου συστήματος - Προσθήκη της περ. λα' στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011

   Άρθρο 105 Διασφάλιση ενιαίας τιμολόγησης καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας - Προσθήκη του άρθρου 58Β στον ν. 4001/2011

   Άρθρο 106 Α' φάση διασύνδεσης Πελοποννήσου - Κρήτης - Προσθήκη του άρθρου 108Β στον ν. 4001/2011

   Άρθρο 107 Λειτουργία αγοράς Κρήτης μέχρι τη Β' φάση διασύνδεσης - Προσθήκη άρθρου 108Γ στον ν. 4001/2011

   Άρθρο 108 Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και ζητήματα προσωπικού

   Άρθρο 109 Αντιμετώπιση καθυστερήσεων στην περιβαλλοντική αδειοδότηση μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων

   Άρθρο 110 Προσθήκη περιοχών εξαίρεσης από το βάρος απόδειξης εμπράγματου δικαιώματος

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' - ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

   Άρθρο 111 Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το διδακτικό έτος 2021-2022

   Άρθρο 112 Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της πληρωμής προσωρινών αναπληρωτών κατά τα διδακτικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 - Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4722/2020

   Άρθρο 113 Ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης της κράτησης επί των εισοδημάτων των μελών ΔΕΠ από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

   Άρθρο 114 Ενστάσεις κατά πράξεων προσδιορισμού οφειλής - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4485/2017

   Άρθρο 115 Εκπαιδευτικό προσωπικό των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης

   Άρθρο 116 Ρύθμιση θεμάτων υπηρετούντων εκπαιδευτικών Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης

   Άρθρο 117 Οργανισμοί Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω και Ρόδου

   Άρθρο 118 Ιδιωτικά Βακούφ Ρόδου και Κω

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ' - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

 

   Άρθρο 119 Έναρξη ισχύος

 

ΜΕΡΟΣ Α'

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1

Σκοπός

 

   Σκοπός του παρόντος είναι η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας κτηματογράφησης ακινήτων και της μετάβασης σε καθεστώς λειτουργούντος Κτηματολογίου, ο εξορθολογισμός της διαδικασίας διόρθωσης των πρώτων ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών και της λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και, μέσω των ανωτέρω, η ενίσχυση της ασφάλειας των συναλλαγών και η κατοχύρωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στον θεσμό του Κτηματολογίου.

 

Άρθρο 2

Αντικείμενο

 

   Αντικείμενο του παρόντος είναι η θέσπιση ρυθμίσεων για τον μετασχηματισμό της διαδικασίας κτηματογράφησης και του μηχανισμού διόρθωσης των ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών και για τη βελτίωση της λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

 

Άρθρο 3

Πρόωρη περάτωση διαδικασίας κτηματογράφησης - Αντικατάσταση του άρθρου 11 του ν. 2308/1995

 

   Το άρθρο 11 του ν. 2308/1995 (Α' 114) αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Άρθρο 11

Περάτωση της κτηματογράφησης

 

   1. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προ- βλέπονται στα άρθρα 6, 7, 8, 8α και 8β, το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης αναμορφώνει τα κτηματολογικά διαγράμματα και τους κτηματολογικούς πίνακες, λαμβάνοντας υπόψη και κάθε άλλο στοιχείο που έχει συλλεγεί εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

   2. Η κτηματογράφηση περαιώνεται και πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης του άρθρου 7Α. Σε αυτή την περίπτωση η εξέταση των σχετικών υποθέσεων κτηματογράφησης που εκκρεμούν ενώπιον των Επιτροπών Εξέτασης διεξάγεται κατά το στάδιο λειτουργίας του Κτηματολογίου. Το αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης αναμορφώνει τα κτηματολογικά διαγράμματα και τους κτηματολογικούς πίνακες, λαμβάνοντας υπόψη και κάθε άλλο στοιχείο που έχει συλλεγεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

   3. Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2, εγγραπτέο δικαίωμα, για το οποίο υποβλήθηκε εκπρόθεσμη δήλωση της παρ. 8 του άρθρου 2 μετά την ανάρτηση, δεν καταχωρίζεται στον κτηματολογικό πίνακα, εφόσον η καταχώρισή του θα συνεπαγόταν την αντικατάσταση (τον εκτοπισμό) δικαιώματος που είχε περιληφθεί στον κτηματολογικό πίνακα της ανάρτησης. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει στις περιπτώσεις της ειδικής και καθολικής διαδοχής στο δικαίωμα που είχε περιληφθεί στους κτηματολογικούς πίνακες της ανάρτησης, ούτε στις περιπτώσεις που προσκομίζεται δικαστική απόφαση, με την οποία επιλύεται διαφορά μεταξύ των δηλούντων. Σε κάθε περίπτωση, στη στήλη των παρατηρήσεων του κτηματολογικού πίνακα καταχωρίζεται σύντομη αιτιολόγηση για τις μεταβολές που επέρχονται σε σχέση με τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα της ανάρτησης. Αμέσως μετά το πέρας της αναμόρφωσης, εκδίδεται από τον Φορέα διαπιστωτική πράξη περαίωσης της όλης διαδικασίας κτηματογράφησης.

 

   4. Οι αναμορφωμένοι κτηματολογικοί πίνακες και διαγράμματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Φορέα. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ζητήματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ανάρτηση. Με ίδια απόφαση μπορεί να προβλεφθεί η αποστολή αποσπασμάτων από τους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και τα διαγράμματα στους αναγραφόμενους ως δικαιούχους.

 

   5. Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 1, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να διαπιστώνεται η περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης για κτηματολογικές ενότητες, όταν για το σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται σε αυτές δεν έχει υποβληθεί ένσταση κατά το άρθρο 7 ή αυτές δεν επηρεάζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την υποβολή ένστασης. Στην περίπτωση αυτή το περιεχόμενο των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων του άρθρου 4, όπως αυτό αναμορφώθηκε μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των άρθρων 6, 8, 8α και 8β, μεταφέρεται στους τελικούς κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα και διενεργούνται οι πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία κατά το άρθρο 12.»

 

Άρθρο 4

Διαδικασία καταχώρισης πρώτων εγγραφών σε περίπτωση πρόωρης περάτωσης της διαδικασίας κτηματογράφησης - Αντικατάσταση του άρθρου 12 του ν. 2308/1995

 

   Το άρθρο 12 του ν. 2308/1995 (Α' 114) αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Άρθρο 12

Πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία

 

   1. Μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης περαίωσης της κτηματογράφησης σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 11, το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο που προβλέπεται στον ν. 2664/1998 (Α' 275) προβαίνει στις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στην πράξη αυτή.

 

   2. Μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 11, το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο που προβλέπεται στον ν. 2664/1998 προβαίνει στις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στην πράξη αυτή. Για όσα ακίνητα έχουν υποβληθεί αιτήσεις διόρθωσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6Α, η συζήτηση των οποίων εκκρεμεί ενώπιον των Επιτροπών Εξέτασης του άρθρου 7Α, η σχετική εκκρεμότητα σημειώνεται στο οικείο κτηματολογικό φύλλο. Εάν η υποβληθείσα αίτηση απορριφθεί, η απόφαση της Επιτροπής σημειώνεται στο οικείο κτηματολογικό φύλλο. Εάν η υποβληθείσα αίτηση γίνει δεκτή, η απόφαση σημειώνεται στο οικείο κτηματολογικό φύλλο και ο προϊστάμενος του αρμόδιου κτηματολογικού γραφείου προβαίνει σε διόρθωση της πρώτης εγγραφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση, χωρίς δικαίωμα απόκλισης από αυτή. Γ ια την κατά τα παραπάνω διορθωμένη πρώτη εγγραφή εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις που αφορούν σε κάθε πρώτη κτηματολογική εγγραφή.

 

   3. Η ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία σημειώνεται στα βιβλία αυτά.»

 

Άρθρο 5

Διαδικασία δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων - Τροποποίηση των παρ. 2, 8 και 10 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995

 

   1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (Α' 114) τροποποιείται με την αναφορά του άρθρου 6Α και της παρ. 9 του άρθρου 2 για την υποβολή αιτήματος διόρθωσης ή ένστασης, το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως προς τα παρεχόμενα από τον Φορέα στοιχεία, στο δεύτερο και τέταρτο εδάφιο η εταιρεία «Ε.Κ.Χ.Α.» αντικαθίσταται από τον Φορέα και η παρ. 2 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

 

    «2. Το Δημόσιο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος, και μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά τα άρθρα 6, 6Α, 7 και την παρ. 9 του παρόντος για λόγους διασφάλισης και προστασίας των δικαιωμάτων του.

 

   Ο Φορέας παρέχει υποχρεωτικά στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου για τον υπό κτηματογράφηση Ο.Τ.Α. τα όρια των σχεδίων πόλεως, οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923, οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του ν. 947/1979 (Α' 169), διανομών και αναδασμών, τυχόν εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες και ρυμοτομικά σχέδια καθώς και τα όρια των γραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού όπου έχουν καθοριστεί διοικητικά, όπως επίσης και την οριογραμμή Χερσαίας Ζώνης Λιμένα όπου έχει καθοριστεί διοικητικά, τα οποία λαμβάνει υπόψη του και εφαρμόζει κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης. Για τη δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου επί δασών και δασικών εκτάσεων λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από τις οικείες Υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου τα προαναφερθέντα όρια και δεν υποβάλλεται δήλωση ούτε ένσταση ή αίτηση διόρθωσης στις περιπτώσεις του εδαφίου α' της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει.

 

   Ο Φορέας αποστέλλει υποχρεωτικά στην αρμόδια για την υπό κτηματογράφηση περιοχή Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, πριν την ανάρτηση των προσωρινών στοιχείων κτηματογράφησης, τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα της ανάρτησης, καθώς και τα στοιχεία των εγγραφών του προσωρινού κτηματολογικού πίνακα που αφορούν στα ακίνητα που έχουν καταχωρισθεί ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου και ως αγνώστου ιδιοκτήτη, καθώς και στα ακίνητα που έχουν καταχωρισθεί σε δικαιούχο κυριότητας με αιτία κτήσης τη χρησικτησία και των οποίων οι δηλώσεις υποβλήθηκαν μετά τη λήξη της συλλογής δηλώσεων. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α' 50), όπως ισχύει, τα γεωχωρικά δεδομένα με πλήρη αναφορά στα ΚΑΕΚ των κτηματολογικών διαγραμμάτων των πρώτων εγγραφών για το σύνολο της κτηματογραφούμενης περιοχής, χορηγούνται υποχρεωτικά στις δημόσιες αρχές που τα αιτούνται εφόσον θεμελιώνονται στην αίτηση λόγοι διασφάλισης των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.»

 

   2. Στην περ. α' της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο, στο τέλος της περ. β' προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 8 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

 

    «8. α) Αν δεν υποβληθεί δήλωση, απαγορεύεται η κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε, καθώς και η χορήγηση άδειας οικοδομής στο όνομα εκείνου που παρέλειψε να υποβάλει τη δήλωση. Το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης μνημονεύεται και επισυνάπτεται στο συμβόλαιο, μνημονεύεται στην οικοδομική άδεια και τηρείται στον φάκελο της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα επιβάλλεται πρόστιμο. Το πρόστιμο υπολογίζεται βάσει του είδους του εγγραπτέου δικαιώματος που δηλώνεται της αξίας των ακινήτων, βάσει του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αυτής, καθώς και του χρόνου κατά τον οποίον καθυστέρησε η υποβολή της δήλωσης σε σχέση με την προθεσμία που καθορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5. Το πρόστιμο για δικαιώματα κυριότητας (ψιλής και πλήρους) και επικαρπίας υπολογίζεται για το σύνολο των ακινήτων που δεν έχουν δηλωθεί εμπροθέσμως ακόμη και στις αγροτικές περιοχές της υποπερ. αα' της περ. α' της παρ. 10, βάση υπολογισμού του προστίμου αποτελεί η αξία του δικαιώματος που δηλώνεται. Η βάση υπολογισμού αντιστοιχεί σε ποσό που δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) και ανώτερο των δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται, ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης.

 

   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύεται έως την 31η.12.2022, ορίζονται ο ειδικότερος τρόπος υπολογισμού του προστίμου ανά είδος δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου του συντελεστή προσαύξησης λόγω καθυστέρησης, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει έναν (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή της.

 

   Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας καταβολής προστίμου, αυτό εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

 

   β) Οποιαδήποτε απαγόρευση και ακυρότητα από την εφαρμογή της παρούσας αίρεται είτε με την εκ των υστέρων υποβολή δήλωσης από εκείνον που παρέλειψε να την υποβάλει εμπροθέσμως, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποξενώθηκε πλήρως από το δικαίωμά του επί του ακινήτου, είτε από εκείνον που αποκτά εγγραπτέο δικαίωμα με την παραπάνω δικαιοπραξία. Η υποβολή των δηλώσεων αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση, η οποία εκδίδεται ατελώς από το αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης.

 

   Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, της οποίας το περιεχόμενο περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση για την ανάρτηση που προβλέπεται στο άρθρο 4, καθορίζεται η ημερομηνία μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων στην περιοχή που κτηματογραφείται. Με όμοια απόφαση, η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται. Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο που εκδόθηκαν μετά την 9η.12.2020 και έως την 18η.6.2021, δυνάμει των οποίων αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων σε κτηματογραφούμενες περιοχές, θεωρούνται έγκυρες από τη δημοσίευσή τους.»

 

   3. Το πρώτο εδάφιο της υποπερ. ββ' της περ. α' και οι περ. β, γ' και δ' της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 τροποποιούνται ως προς τις εφαρμοστέες διατάξεις και τα αρμόδια όργανα και η παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής:

 

    «10. α) «Γ ια την επεξεργασία των δηλώσεων του παρόντος άρθρου και την καταχώριση των εγγραπτέων δικαιωμάτων στους τελικούς πίνακες της κτηματογράφησης, καθώς επίσης και για τα δικαιώματα που έχουν περιληφθεί στα τελικά κτηματολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 καταβάλλεται υπέρ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ανταποδοτικό τέλος κτηματογράφησης, το οποίο καθορίζεται ως εξής:

 

   αα'. Για κάθε εγγραπτέο δικαίωμα που δηλώνεται, καταβάλλεται από τον δηλούντα έναντι του συνολικά οφειλόμενου ανταποδοτικού τέλους κτηματογράφησης και επί ποινή απαραδέκτου της δηλώσεώς του πάγιο τέλος κτηματογράφησης. Το τέλος αυτό ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά δικαίωμα, με εξαίρεση τα δικαιώματα σε χώρους στάθμευσης ή αποθήκες που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, για τα οποία το τέλος ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ. Στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγραπτέο δικαίωμα σε περισσότερα του ενός ακίνητα καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο μόνον εγγραπτέα δικαιώματα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού αυτών. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται μόνο για τους δικαιούχους δικαιωμάτων κυριότητας και δουλειών.

 

   ββ. Μετά την έκδοση των αποφάσεων επί των αιτήσεων διορθώσεως και των ενστάσεων κατά τα άρθρα 6, 6Α, 7 και την παρ. 9 του παρόντος και στο πλαίσιο της αναμόρφωσης των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων κατά το άρθρο 11, οι καταχωρισθησόμενοι στους αναμορφωμένους πίνακες ως κύριοι ή επικαρπωτές καταβάλλουν το υπόλοιπο ανταποδοτικό τέλος κτηματογράφησης, το οποίο είναι αναλογικό και καθορίζεται σε ποσοστό ένα επί τοις χιλίοις (1%ο) επί της πέραν των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ αξίας του δικαιώματός τους, η οποία υπολογίζεται με βάση την τιμή ζώνης του ακινήτου και, όπου τέτοια δεν ισχύει, με βάση την αντίστοιχη κατά τη φορολογική νομοθεσία αξία αυτού, συνυπολογιζομένων, στην περίπτωση των κτισμάτων και των οριζοντίων ή κάθετων ιδιοκτησιών, της παλαιότητας και του ορόφου. Σε κάθε περίπτωση το ύψος του κατά το προηγούμενο εδάφιο καθοριζόμενου αναλογικού τέλους κτηματογράφησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εννιακοσίων (900) ευρώ.

 

   Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ότι η καταβολή του αναλογικού τέλους αποτελεί προϋπόθεση του κύρους κάθε εκούσιας μεταβίβασης ή επιβάρυνσης του καταχωρισθησόμενου στο κτηματολογικό βιβλίο δικαιώματος.

 

   Σε περίπτωση καθολικής διαδοχής του καταχωρισθέντος ως δικαιούχου στις πρώτες εγγραφές φυσικού προσώπου ή μετασχηματισμού του καταχωρισθέντος ως δικαιούχου στις πρώτες εγγραφές νομικού προσώπου η υποχρέωση καταβολής βαρύνει εκείνους που ως καθολικοί διάδοχοι ή συνεπεία του μετασχηματισμού αποκτούν το εγγεγραμμένο στο κτηματολόγιο δικαίωμα και η εκπλήρωσή της αποτελεί προϋπόθεση για την καταχώρισή τους στο κτηματολόγιο ως δικαιούχων. Σε περίπτωση πλειστηριασμού το αναλογούν στο πλειστηριασθέν δικαίωμα αναλογικό τέλος κτηματογράφησης καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή και αφαιρείται από το οφειλόμενο εκ μέρους του πλειστηρίασμα. Στην υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου της περ. β' της παρούσας ορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής του αναλογικού τέλους κτηματογράφησης στην περίπτωση που εκείνος που το κατέβαλε εκτοπισθεί στη συνέχεια από το κτηματολογικό βιβλίο συνεπεία διορθώσεως της εγγραφής με δικαστική απόφαση ή με απόφαση του προϊσταμένου του κτηματολογικού γραφείου, καθώς επίσης ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής του αντίστοιχου ποσού από τον υπέρ ου η πρώτη εγγραφή ή η διόρθωση.

 

   Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ότι η καταβολή του αναλογικού τέλους αποτελεί προϋπόθεση του κύρους κάθε εκούσιας μεταβίβασης ή επιβάρυνσης του καταχωρισθησόμενου στο κτηματολογικό βιβλίο δικαιώματος.

 

   β) Ο τρόπος είσπραξης του προβλεπόμενου στις υποπερ. αα' και ββ' της περ. α' ανταποδοτικού τέλους κτηματογράφησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στην υπουργική αυτή απόφαση ορίζεται προθεσμία, όχι μικρότερη των δύο (2) μηνών, για την καταβολή του αναλογικού τέλους της υποπερ. ββ' της περ. α' της παρούσας, η οποία έρχεται από την ημερομηνία ειδοποίησης του οφειλέτη εκ μέρους του Φορέα, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας το τέλος αυτό προσαυξάνεται σε ποσοστό 20% για τις πρώτες δεκαπέντε (15) ημέρες καθυστέρησης και εν συνεχεία, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει το τέλος πλέον των ανωτέρω προσαυξήσεων, το οφειλόμενο ποσό διπλασιάζεται, μη ισχύοντος εν προκειμένω του προβλεπόμενου για το αναλογικό τέλος ανώτατου ύψους των εννιακοσίων (900) ευρώ.

 

   Σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο της προθεσμίας καταβολής το οφειλόμενο ποσό βεβαιώνεται από τον Φορέα και εισπράττεται αναγκαστικώς κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., ανεξαρτήτως αν είναι μικρότερο από το τυχόν εκάστοτε προβλεπόμενο για την εφαρμογή του Κ.Ε.Δ.Ε. κατώτατο ποσό.

 

   γ) Με την υποβολή στο στάδιο της κτηματογράφησης αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού και κάθε άλλου προβλεπόμενου στον νόμο αυτόν εγγράφου ή αίτησης διόρθωσης κατά τα άρθρα 6, 6Α ή ενστάσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7 και την παρ. 9 του παρόντος, καταβάλλεται πάγιο τέλος πέντε (5) ευρώ υπέρ του Φορέα. Γ ια την υποβολή αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε τέλος.

 

   Ο τρόπος είσπραξης των παραπάνω τελών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται στην υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου της περ. β' της παρούσας.

 

   δ) Τα έσοδα από την είσπραξη των τελών της παρούσας, τα οποία δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ή Φ.Π.Α., εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Φορέα και διατίθενται για τους σκοπούς του.

 

   ε) Εξαιρείται από την εφαρμογή της παρούσας το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς επίσης οι δηλώσεις ιδιοκτησίας και οι καταχωρίσεις στους τελικούς κτηματολογικούς πίνακες της κτηματογράφησης του δικαιώματος κυριότητας Ν.Π.Δ.Δ. επί κοινόχρηστων ακινήτων.»

 

Άρθρο 6

Διαδικασία ανάρτησης στοιχείων κτηματογράφησης - Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 2308/1995

 

   Το άρθρο 4 του ν. 2308/1995 (Α' 114) αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Άρθρο 4

Ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης

 

   Τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και οι προσωρινοί κτηματολογικοί πίνακες αναρτώνται στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

 

   Ανακοίνωση του Φορέα για την ανάρτηση, με αναφορά στον τόπο και χρόνο: α) της ανάρτησης και μνεία του δικαιώματος υποβολής αίτησης διόρθωσης ή ένστασης κατά της εγγραφής, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 6, 6Α,7 και την παρ. 9 του άρθρου 2, και β) της ημερομηνίας έναρξης υπολογισμού των προθεσμιών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 5, στην παρ. 3 του άρθρου 6, στην παρ. 3 του άρθρου 6Α και στην παρ. 1 του άρθρου 7, δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες της περιφερειακής ενότητας ή της περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν, καθώς και σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, αναρτάται δε στο οικείο δημοτικό κατάστημα.

 

   Η ανακοίνωση αυτή κοινοποιείται στα Υπουργεία Εξωτερικών, Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, στα κατά τόπον αρμόδια υποθηκοφυλακεία, στον κατά τόπον αρμόδιο δικηγορικό σύλλογο και στους συμβολαιογραφικούς συλλόγους όλης της Χώρας.

 

   Αν η τελευταία στον τύπο δημοσίευση είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης των προθεσμιών του δευτέρου εδαφίου, ο υπολογισμός των προθεσμιών γίνεται από την τελευταία αυτή δημοσίευση. Τα διαγράμματα και οι πίνακες παραμένουν αναρτημένα επί δύο (2) μήνες από την κατά τα προηγούμενα εδάφια ημερομηνία έναρξης υπολογισμού προθεσμίας.

 

   Στις περιπτώσεις που ο Φορέας κρίνει ότι υπάρχουν ή μπορούν να συμπληρωθούν κτηματολογικά διαγράμματα και πίνακες για τμήμα δήμου, τότε η διαδικασία δύναται να συνεχιστεί μετά την κήρυξη της περιοχής υπό κτηματογράφηση, με την ανάρτηση, όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 1.

 

   Με απόφαση του Φορέα, μπορούν να προβλεφθούν η αποστολή αποσπασμάτων από τους κτηματολογικούς πίνακες και τα διαγράμματα της ανάρτησης σε ορισμένες κατηγορίες προσώπων.»

 

Άρθρο 7

Διαδικασία αναμόρφωσης προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης - Τροποποίηση των άρθρων 8, 8Α και 8Β του ν. 2308/1995

 

   1. Στο άρθρο 8 του ν. 2308/1995 (Α' 114) προστίθεται το άρθρο 6Α στις αναφορές, ο Ο.Κ.Χ.Ε. και η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» αντικαθίστανται από τον Φορέα και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 8

 

   Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των άρθρων 6, 6Α και 7, το Γραφείο Κτηματογράφησης μπορεί να ζητήσει από τον αρμόδιο φύλακα μεταγραφών και υποθηκών, μέσω του Φορέα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, τη χορήγηση πιστοποιητικών ή άλλων στοιχείων με σκοπό τη συμπλήρωση των προσωρινών διαγραμμάτων και πινάκων.»

 

   2. Στο άρθρο 8α του ν. 2308/1995 ο Ο.Κ.Χ.Ε. και η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» αντικαθίστανται από τον Φορέα και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 8α

 

   Το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης μπορεί να ζητεί από τον αρμόδιο φύλακα μεταγραφών και υποθηκών μέσω του Φορέα τη χορήγηση πιστοποιητικών και άλλων στοιχείων και πριν από τον προβλεπόμενο στο προηγούμενο άρθρο χρόνο.»

 

   3. Στο άρθρο 8β του ν. 2308/1995 ο ΟΚΧΕ αντικαθίσταται από τον Φορέα, επικαιροποιείται η εξουσιοδοτική διάταξη ως προς τους συναρμόδιους Υπουργούς και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 8β

 

   Ο Φορέας, για τη διασφάλιση της ορθότητας των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, μπορεί να ζητεί την παροχή πληροφοριών και εν γένει υπηρεσιών από τους αρμόδιους φύλακες μεταγραφών και υποθηκών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από εισήγηση του Φορέα, ρυθμίζονται όλα τα θέματα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών από τους υποθηκοφύλακες και ιδίως το αντικείμενο της εργασίας τους, ο χρόνος εντός του οποίου αυτή πρέπει να παρασχεθεί και η αμοιβή τους. Με όμοια απόφαση μπορεί να προβλέπεται η συμμετοχή και άλλων επαγγελματικών ή επιστημονικών φορέων στη διαδικασία επαλήθευσης των στοιχείων της κτηματογράφησης μέσω των τηρούμενων στα υποθηκοφυλακεία βιβλίων και ιδίως των δικηγορικών συλλόγων της Χώρας.»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

Άρθρο 8

Παθητική νομιμοποίηση επί αγωγής σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής - Διαδικασία διαμεσολάβησης - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998

 

   Στην περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α' 275) τροποποιούνται το πρώτο και το πέμπτο εδάφιο και προστίθεται έκτο εδάφιο, προστίθενται περ. δ' και ε' και η παρ. 2 του άρθρου 6 διαμορφώνεται ως εξής:

 

    «2. α) Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής, μπορεί να ζητηθεί, με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου καθ' ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή μερικά, της πρώτης εγγραφής. Η αγωγή, αναγνωριστική ή διεκδικητική, ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους, εντός του οποίου συμπληρώνονται οκτώ (8) έτη από την έναρξη της προθεσμίας, σύμφωνα με την περ. γ' της παρούσας.

 

    [β) Έχει καταργηθεί]

 

   γ) Η αποκλειστική προθεσμία για την άσκηση της αγωγής της περ. α' αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Δ.Σ. του Φορέα σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1. Η αγωγή απευθύνεται κατά του αναγραφόμενου ως δικαιούχου του δικαιώματος στο οποίο αφορά η πρώτη εγγραφή ή κατά των καθολικών του διαδόχων. Σε περίπτωση ειδικής διαδοχής στο δικαίωμα στο οποίο αφορά η πρώτη εγγραφή, η αγωγή πρέπει να στραφεί τόσο κατά του φερόμενου με την πρώτη εγγραφή ως δικαιούχου ή των καθολικών του διαδόχων, όσο και κατά των ειδικών διαδόχων αυτού. Όταν η αγωγή στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, που αναγράφεται ως δικαιούχος δικαιώματος στις αρχικές εγγραφές, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του α.ν. 1539/1938 (Α' 488), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 2732/1999 (Α' 154). Εάν στην πρώτη εγγραφή έχει σημειωθεί ότι εκκρεμεί η εξέταση αίτησης διόρθωσης από τις Επιτροπές Εξέτασης Υποθέσεων Κτηματογράφησης του άρθρου 7Α του ν. 2308/1995 (Α' 114), η αγωγή στρέφεται υποχρεωτικά κατά του εμφανιζόμενου ως δικαιούχου στην πρώτη εγγραφή, των τυχόν ειδικών ή καθολικών του διαδόχων και του αιτούντος τη διόρθωση κατά το άρθρο 6Α του ν. 2308/1995. Η άσκηση αγωγής σύμφωνα με τα ανωτέρω συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λήξη της διαδικασίας ενώπιον των Επιτροπών Εξέτασης Υποθέσεων Κτηματογράφησης του άρθρου 7Α του ν. 2308/1995.

 

   δ) Πριν από τη συζήτηση της αγωγής της περ. α' και επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης ο ενάγων οφείλει να καλέσει, με την αγωγή ή με ιδιαίτερο δικόγραφο, όλους τους εναγόμενους σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης ενώπιον κτηματολογικού διαμεσολαβητή που επιλέγεται από ειδικό μητρώο, το οποίο καταρτίζεται και τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης του άρθρου 10 του ν. 4640/2019 (Α' 190). Σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη εμφάνισης των εναγόμενων στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία επιβάλλεται αυξημένη δικαστική δαπάνη. Σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας, το πρακτικό του διαμεσολαβητή καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο και διορθώνεται η ανακριβής κτηματολογική εγγραφή. Εάν με την αγωγή ζητούνται και γεωμετρικές μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα, επισυνάπτονται στο πρακτικό διαμεσολάβησης, επί ποινή ακυρότητας, το τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών και το αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής του στην ηλεκτρονική βάση του Φορέα, κατά τα οριζόμενα στην περ. ζ' της παρ. 3. Ως προς τα ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης, το περιεχόμενο και την ισχύ του πρακτικού διαμεσολάβησης εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 6, στο άρθρο 7 και στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 4640/2019 (Α' 190), αντίστοιχα.

 

   ε) Η επίλυση της διαφοράς σύμφωνα με την περ. δ' απαγορεύεται να υποκρύπτει άτυπη μεταβίβαση του ακινήτου και υπόκειται σε διάρρηξη κατά τους όρους του άρθρου 939 του Αστικού Κώδικα.»

 

Β

 

   Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019 (Α' 134) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία, προστίθενται δύο εδάφια και η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «2. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α' 162), η αποκλειστική προθεσμία της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018, λήγει στις 31.12.2022. Η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία ισχύει και για τις περιοχές στις οποίες οι πρώτες εγγραφές καταχωρίσθηκαν από την 1η.1.2013 έως και την 31η.12.2013. Κατ' εξαίρεση, για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α' 162), κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4623/2019 (Α' 134) εξακολουθούσαν να τελούν υπό κτηματογράφηση και δεν είχαν εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη περαίωσης της κτηματογράφησης και η απόφαση έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου, η αποκλειστική προθεσμία της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου συμπληρώνονται οκτώ (8) έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου.

 

Άρθρο 10

Τύχη δικαιωμάτων και βαρών ακινήτου σε περίπτωση εκκρεμούς αίτησης διόρθωσης - Προσθήκη άρθρου 7B στον ν. 2664/1998

 

   Μετά το άρθρο 7Α του ν. 2664/1998 (Α' 275) προστίθεται άρθρο 7Β ως εξής:

 

«Άρθρο 7Β

Τύχη δικαιωμάτων και βαρών ακινήτου σε περίπτωση εκκρεμούς αίτησης διόρθωσης

 

   1. Σε περίπτωση που έχει σημειωθεί στην πρώτη εγγραφή η εκκρεμότητα εξέτασης αίτησης διόρθωσης του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995 (Α' 114) ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης του άρθρου 7Α του ίδιου νόμου, τα δικαιώματα επί του ακινήτου, τα οποία αμφισβητούνται ή ασκούνται με την αίτηση διόρθωσης, μεταβιβάζονται και επιβαρύνονται σύμφωνα με τις οικείες για αυτά διατάξεις. Τα παραπάνω ισχύουν αναλόγως και για κάθε μεταγενέστερη μεταβίβαση ή επιβάρυνση του δικαιώματος, για την οποία καταχωρίζεται σχετική σημείωση στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Το κύρος των πράξεων που διενεργούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και των δικαιωμάτων που στηρίζονται σε αυτές τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της καταχώρισης του μεταβιβάζοντος ή του βεβαρημένου ως κυρίου στην πρώτη εγγραφή μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής του πρώτου εδαφίου. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην κτήση δικαιώματος με αναγκαστική εκτέλεση.

 

   2. Σε περίπτωση που δικαίωμα καταχωρισμένο στο κτηματολόγιο έχει νομίμως επιβαρυνθεί πριν από τις πρώτες εγγραφές με υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, κατάσχεση, μεσεγγύηση ή άλλη δέσμευση της εξουσίας διάθεσης, που δεν εμφαίνεται στις πρώτες εγγραφές, η άσκηση των εξουσιών που πηγάζουν από τα ανωτέρω βάρη και η διενέργεια των πράξεων που στηρίζονται σε αυτά τελούν υπό την αναβλητική αίρεση της καταχώρισης του βεβαρημένου οφειλέτη ως κυρίου στην πρώτη εγγραφή μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1.

 

   3. Ο προϊστάμενος του κτηματoλoγικού γραφείου, κατά τον έλεγχο νομιμότητας που διενεργεί για τη σχετική εγγραφή, σύμφωνα με το παρόν, περιορίζεται στη διακρίβωση της ύπαρξης της σχετικής σημείωσης στο κτηματολογικό φύλλο, χωρίς να εφαρμόζεται, εν προκειμένω, η περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 16.»

 

Άρθρο 11

Κτηματολογικός εφέτης – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2664/1998

 

   Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2664/1998 (Α' 275) προστίθενται δύο εδάφια και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

 

    «4. Αν αμφισβητηθεί η ακρίβεια κτηματολογικής εγγραφής, η διαφορά, αν αυτή δεν υπάγεται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, εκδικάζεται από τον κτηματολογικό δικαστή, που επιλαμβάνεται της υποθέσεως ως Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τις διατάξεις της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας. Όταν η διαφορά υπάγεται στην αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, στη σύνθεσή του μετέχει και ο κτηματολογικός δικαστής. Η έφεση κατά της παραπάνω απόφασης δικάζεται από τον κτηματολογικό εφέτη. Όταν η έφεση εκδικάζεται από το Τριμελές Εφετείο, στη σύνθεσή του μετέχει και ο κτηματολογικός εφέτης.»

 

Άρθρο 12

Επιμόρφωση κτηματολογικών δικαστών

 

   Οι κτηματολογικοί δικαστές και οι κτηματολογικοί εφέτες κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους οφείλουν να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης των άρθρων 33 και 34 του ν. 3689/2008 (Α' 164) στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Η διενέργεια των σεμιναρίων του πρώτου εδαφίου δύναται

να χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η ως άνω επιμόρφωση διενεργείται, ιδίως, από δικαστικούς λειτουργούς, καθηγητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ειδικούς επιστήμονες με εξειδικευμένη γνώση σε ζητήματα κτηματολογικού δικαίου.

 

Άρθρο 13

Διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων αρχικών εγγραφών με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη» - Τροποποίηση της υποπερ. αα' της περ. β' των παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του ν. 2664/1998

 

   1. Η υποπερ. αα' της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 2664/1998 (Α' 275) τροποποιείται και η περ. β' διαμορφώνεται ως εξής:

 

    «β) Στην περίπτωση των αρχικών εγγραφών, το πρόδηλο σφάλμα μπορεί να αφορά σε οποιοδήποτε στοιχείο της εγγραφής και ιδίως στον δικαιούχο, στο δικαίωμα, στον τίτλο κτήσης και στο ιδιοκτησιακό αντικείμενο. Η αίτηση για τη διόρθωση καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Ενδεικτικά, πρόδηλο είναι το σφάλμα όταν η ανακρίβεια στα στοιχεία της εγγραφής:

 

   αα) προκύπτει από δημόσιο έγγραφο που καταχωρίσθηκε στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου πριν από την ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης, η οποία προηγείται της έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 11 του ν. 2308/1995, ή και μετά από αυτήν, εφόσον στηρίζεται σε προηγούμενη πράξη καταχωρισθείσα στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου πριν από την εν λόγω ανάρτηση, υπό την προϋπόθεση ότι μέσω της διορθώσεως δεν αντικαθίσταται (εκτοπίζεται) δικαίωμα τρίτου, εκτός αν ο τρίτος συναινεί στη διόρθωση, συνυπογράφοντας την αίτηση, η συναίνεση δε αυτή δεν υποκρύπτει άτυπη μεταβίβαση ή μεταβολή τίτλου του ακινήτου. Στην περίπτωση ακινήτου με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη», η αίτηση επιδίδεται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεσή της στο Ελληνικό Δημόσιο. Το Ελληνικό Δημόσιο τεκμαίρεται ότι συναινεί στην αίτηση και ο προϊστάμενος οφείλει να προβεί στην αιτούμενη διόρθωση, εάν δεν αποσταλεί από την αρμόδια υπηρεσία αρνητική απάντηση που απευθύνεται στον Προϊστάμενο του αρμόδιου κτηματολογικού γραφείου εντός εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της αίτησης στο Ελληνικό Δημόσιο. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ακόμη και χωρίς ειδική αιτιολογία, ο προϊστάμενος οφείλει να απορρίψει την αίτηση. Η παραπάνω επίδοση δεν απαιτείται εάν πρόκειται για δημόσιο έγγραφο, με βάση το οποίο έχουν καταχωρισθεί στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου δικαιώματα συνδικαιούχων. Επίδοση στο Ελληνικό Δημόσιο δεν απαιτείται και στην περίπτωση που το δημόσιο έγγραφο, με βάση το οποίο ζητείται η διόρθωση της εγγραφής, αποτελεί τίτλο εγγραπτέου δικαιώματος επί άλλου κτηματογραφηθέντος ακινήτου της ίδιας κτηματογραφηθείσας περιοχής, το οποίο δηλώθηκε και καταχωρίσθηκε στο κτηματολόγιο, καθώς και όταν ο τίτλος του αιτούντος τη διόρθωση ή των δικαιοπαρόχων του (άμεσων ή απώτερων) είναι παραχωρητήριο του Ελληνικού Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.. Το ίδιο ισχύει επίσης όταν το ακίνητο με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη», για το οποίο ζητείται η διόρθωση, είναι οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία και από τον συσχετισμό του προσκομιζόμενου τίτλου κτήσης του αιτούντος και των δικαιοπαρόχων του προς την πράξη σύστασης της οριζόντιας ή κάθετης, αντίστοιχα, ιδιοκτησίας, διαπιστώνεται ότι εξαντλείται το σύνολο των εξ αδιαιρέτου ποσοστών του εγγραπτέου δικαιώματος επί της οριζόντιας ή κάθετης αυτής ιδιοκτησίας. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση που στην οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία δεν αντιστοιχεί αυτοτελές κτηματολογικό φύλλο, αλλά το αντιστοιχούν σε αυτήν ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου εμφανίζεται με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη». Στην περίπτωση αυτή, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διορθώσεως της αρχικής εγγραφής με τη διαδικασία του πρόδηλου σφάλματος, δημιουργείται αυτοτελές κτηματολογικό φύλλο για την οριζόντια ή κάθετη, αντίστοιχα, ιδιοκτησία,

 

   ββ) προκύπτει από τη συσχέτιση της αρχικής εγγραφής προς τα στοιχεία της ανάρτησης, που προηγείται της έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 11 του ν. 2308/1995, ή του τελικού αναμορφωμένου πίνακα της κτηματογράφησης, από τα οποία αποκλίνει άνευ νόμιμου λόγου,

 

   γγ) προκύπτει από τη συσχέτιση της αρχικής εγγραφής προς τα στοιχεία διοικητικής πράξης ή δικαστικής απόφασης που συνιστούν πρωτότυπο τρόπο κτήσης δικαιώματος, ο οποίος κατισχύει, οπωσδήποτε, του καταχωρισθέντος στην αρχική εγγραφή δικαιώματος, εφόσον η διόρθωση στην περίπτωση αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με απόφαση επιτροπής ενστάσεων που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης,

 

   δδ) αφορά στην ολική ή μερική έλλειψη ή στην ανακρίβεια στοιχείων οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών, η οποία μπορεί να θεραπευθεί με αναδρομή στην πράξη σύστασης, στον κανονισμό της οριζόντιας ιδιοκτησίας και στα συνοδευτικά αυτών ή επ' αυτών ερειδόμενα δημόσια έγγραφα που συνυποβάλλονται με την αίτηση. Υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις μπορεί, μέσω της διορθώσεως, να δημιουργηθεί και να συμπληρωθεί με τα στοιχεία του δικαιούχου κτηματολογικό φύλλο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, ήδη υλοποιηθείσας ή μέλλουσας, η οποία δεν εμφαίνεται στις πρώτες εγγραφές ως αυτοτελές ιδιοκτησιακό αντικείμενο.»

 

   2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2664/1998 προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 2 του άρθρου 18 διαμορφώνεται ως εξής:

 

    «2. Αν ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου δεν αποφανθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης ή αν απορρίψει την αίτηση, ο αιτών δικαιούται να προσφύγει στον Κτηματολογικό Δικαστή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας αυτής ή αφότου έλαβε γνώση της απόρριψης της αίτησης. Η ανωτέρω προθεσμία απάντησης του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η προθεσμία απάντησης του ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με την υποπερ. αα' της περ. β' της παρ. 1, εκτός εάν, εν τω μεταξύ, περιέλθει σε γνώση του Προϊσταμένου ρητή απάντηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Ελληνικού Δημοσίου. Η αίτηση προς τον Κτηματολογικό Δικαστή καταχωρίζεται στα Κτηματολογικά φύλλα στη θέση που καταχωρίζεται και η κατά την παρ. 2 του άρθρου 13 αγωγή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 16.»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

 

Άρθρο 14

Προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος» (Τ.Ε.Ε.) και του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

 

   Οι αναγκαίες υποστηρικτικές τεχνικές υπηρεσίες για τη λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» που αφορούν:

 

   α) στην ενημέρωση και διόρθωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων, και ιδίως στον έλεγχο και την επεξεργασία των αστοχιών που έχουν εντοπισθεί στα κτηματολογικά διαγράμματα, των αιτημάτων επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων και των αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων με χωρική μεταβολή αιτήσεων διόρθωσης ορίων και στην καταχώριση διοικητικών πράξεων,

 

   β) στην υποστήριξη των μηχανικών που είναι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών του Κτηματολογίου και

 

   γ) στη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται από τις τεχνικές προδιαγραφές και τις συμβάσεις των μελετών κτηματογράφησης, δύναται να παρέχονται στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του πρώτου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (Τ.Ε.Ε.), στην οποία καθορίζονται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος ανάθεσης και εκτέλεσης των εργασιών, ο τρόπος επιλογής των μηχανικών και το ύψος της αμοιβής τους.

 

Άρθρο 15

Κατάργηση άμισθων και έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου, Κω - Λέρου, Θεσσαλονίκης και Πειραιά - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018

 

   Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018 (Α' 5) τροποποιείται ως προς την προθεσμία κατάργησης των Υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων και η παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «7. Για την, σύμφωνα με την παρ. 5, κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων και των θέσεων, εκδίδονται σταδιακά εντός εξήντα (60) μηνών, κατ' ανώτατο όριο, από την 17η.1.2018, αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ. του Φορέα, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή. Κατά το διάστημα του προηγούμενου εδαφίου, οι προϊστάμενοι των έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες υποχρεούνται να χορηγούν προς το Φορέα όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη μεταφορά της άσκησης αρμοδιότητας, όπως ενδεικτικά τα στοιχεία που αφορούν το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τις μισθώσεις ακινήτων, κατόπιν αιτήματος του Φορέα και εντός εύλογης προθεσμίας που ορίζεται με το σχετικό αίτημα. Με ίδιο αίτημα ο Φορέας δύναται να ζητά τη διενέργεια προπαρασκευαστικών εργασιών τις οποίες υποχρεούται να εκτελέσει ο υπηρετών προϊστάμενος του έμμισθου Υποθηκοφυλακείου ή ο άμισθος Υποθηκοφύλακας για την έγκαιρη έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου. Οι αποφάσεις του πρώτου εδαφίου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την ημερομηνία κατάργησης των Υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 και έναρξης της λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων και των υποκαταστημάτων τους του άρθρου 15, αναρτάται ανακοίνωση του Φορέα στην ιστοσελίδα του.»

 

Άρθρο 16

Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των τμημάτων της Νομικής Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» - Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4512/2018

 

   Το πρώτο εδάφιο και οι υποπαρ. 10.2.1 και 10.2.3 της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4512/2018 (Α' 5) τροποποιούνται και η παρ. 10 αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «10. Η Νομική Διεύθυνση συγκροτείται από τα Τμήματα: i) Νομικής Υποστήριξης Εσωτερικής Λειτουργίας, ii) Νομικής Υποστήριξης Κτηματολογίου και iii) Νομικής Υποστήριξης Έργων.

 

   10.1. Η Νομική Διεύθυνση είναι αρμόδια ιδίως για την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της εσωτερικής λειτουργίας του Φορέα, για ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις του Φορέα με τρίτους, για την νομική υποστήριξη της λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου και, ειδικότερα, της λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων και των υποκαταστημάτων τους, για την νομική υποστήριξη των έργων που υλοποιεί ο Φορέας, καθώς και για κάθε άλλη δραστηριότητα που προσιδιάζει στις αρμοδιότητές της. Στην αρμοδιότητα της Νομικής Διεύθυνσης ανήκουν επίσης η δικαστική εκπροσώπηση και η νομική υποστήριξη των δικαιωμάτων και συμφερόντων του Φορέα, καθώς και η επεξεργασία και υποβολή προτάσεων τροποποίησης της νομοθεσίας που διέπει την εν γένει λειτουργία του Φορέα, η προετοιμασία σχεδίων κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της ίδιας νομοθεσίας και η σύνταξη ερμηνευτικών οδηγιών και εγκυκλίων για την εφαρμογή τους.

 

   Στους υπηρετούντες στη Διεύθυνση δικηγόρους με έμμισθη εντολή ανατίθενται αρμοδιότητες, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Φορέα, με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης.

 

   10.2. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Νομικής Διεύθυνσης ορίζονται ως ακολούθως:

 

   10.2.1. Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδιο, ιδίως, για την παροχή νομικής συνδρομής και υποστήριξης του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπηρεσιών του Φορέα για όλα τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας, διενέργειας διαγωνισμών, σύναψης και παρακολούθησης των συμβάσεων του Φορέα, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των συμβάσεων κτηματογράφησης, και για την εν γένει νομική υποστήριξή του σε ζητήματα, ιδίως, εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας και έργων δασικών χαρτών της Χώρας, καθώς και σε ζητήματα που άπτονται των σχέσεων του Φορέα με τρίτους.

 

   10.2.2. Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Κτηματολογίου είναι αρμόδιο, ιδίως, για την εν γένει νομική υποστήριξη του Φορέα, των κτηματολογικών γραφείων και των υποκαταστημάτων τους, σε ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής της νομοθεσίας για τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου και του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών.

 

   10.2.3. Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Έργων είναι αρμόδιο, ιδίως, για την εν γένει νομική υποστήριξη του Φορέα σε ζητήματα έργων κτηματογράφησης, ερμηνείας και εφαρμογής της νομοθεσίας για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου κατά το στάδιο της κτηματογράφησης.»

 

Άρθρο 17

Προσόντα διορισμού σε θέση προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018

 

   Η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018 (Α' 5) αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «2. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παρ. 4, οι θέσεις της παρ. 1 καλύπτονται με διορισμό, για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Τα προσόντα που απαιτούνται για τον διορισμό στις θέσεις της παρ. 1 είναι σωρευτικά τα ακόλουθα: α) τίτλος σπουδών Τμήματος Νομικής, β) καλή γνώση μίας τουλάχιστον εκ των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α' 39) και γ) άσκηση δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού λειτουργήματος ή προϋπηρεσία στη Νομική Διεύθυνση ή σε Νομικό Τμήμα Κτηματολογικού Γραφείου του Φορέα και των νομικών προσώπων που διαδέχθηκε ή προϋπηρεσία σε θέση υποθηκοφύλακα, για δέκα (10) έτη συνολικά. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους αναστέλλεται η άσκηση του δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού λειτουργήματος. Για την προκήρυξη των θέσεων εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από πρόταση του Φορέα, η οποία αναρτάται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στις ιστοσελίδες του Φορέα, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του ΑΣΕΠ. Η επιλογή των προϊσταμένων διενεργείται από τριμελή Επιτροπή, τα μέλη της οποίας ορίζονται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η οποία αποτελείται από: α) μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, β) ένα στέλεχος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και γ) τον Γενικό Διευθυντή του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Οι επιλεγέντες διορίζονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Υπάλληλος ΠΕ Νομικών που επιλέχθηκε και του ανατέθηκαν καθήκοντα προϊσταμένου σε θέση της παρ. 1 μετά τη λήξη της θητείας του πρώτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου και της τυχόν ανανέωσής της, επιστρέφει στην οργανική του θέση εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να ορίζονται τα ειδικότερα προσόντα, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία επιλογής και διορισμού και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Η έκδοση της απόφασης αυτής δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρούσας. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται η διαδικασία ανανέωσης της θητείας του πρώτου εδαφίου.»

 

Άρθρο 18

Ρυθμίσεις για το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

 

   1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» εξαιρείται από τη δυνατότητα απόσπασης, μετάταξης και μετακίνησης καθ' οιονδήποτε τρόπο σε άλλον Φορέα του Δημόσιου Τομέα για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

   2. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου για την κατάργηση όλων των έμμισθων και άμισθων Υποθηκοφυλακείων της Χώρας και των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου, καθώς και την πλήρη σύσταση και λειτουργία του συνόλου των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων αυτών, δύναται να συστήνονται έως έξι (6) προσωρινές θέσεις Τομεάρχη Κτηματολογίου στην Υποδιεύθυνση Περιφερειακών Υπηρεσιών Κτηματολογίου της Διεύθυνσης Κτηματολογίου, με αρμοδιότητα τον συντονισμό των επιφορτισμένων με το έργο ομάδων, οι οποίες αναφέρονται σε αυτούς. Στους ανωτέρω καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης ίσο με τα δύο τρίτα (2/3) του επιδόματος θέσης επιπέδου προϊσταμένου τμήματος της περ. αζ' της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α' 176).

 

   3. Στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» συστήνονται δώδεκα (12) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή. Οι δικηγόροι προσλαμβάνονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α' 208) και το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

 

Άρθρο 19

Ρυθμίσεις για το Κτηματολόγιο Πρωτευούσης

 

   1. Για τα ακίνητα τα οποία εμπίπτουν στην τοπική αρμοδιότητα του Κτηματολογίου Πρωτευούσης ισχύουν οι διατυπώσεις του άρθρου 5 του ν. 2308/1995 (Α' 114) και το απόσπασμα των κτηματογραφικών στοιχείων του άρθρου 4 του ν. 1512/1985 (Α' 4) αντικαθίσταται με το πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου του άρθρου 4.

 

   2. Από την ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων, για τα ακίνητα τα οποία εμπίπτουν στην τοπική αρμοδιότητα του Κτηματολογίου Πρωτευούσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον υποβάλλει αίτηση διόρθωσης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 6Α του ν. 2308/1995 ή δήλωση μεταβολής εγγραπτέων δικαιωμάτων σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου ή δήλωση για όλα τα εγγραπτέα δικαιώματα τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία της ανάρτησης, και καταβάλλει το προβλεπόμενο στην παρ. 10 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου τέλος κτηματογράφησης. Η υποχρέωση καταβολής κάθε άλλου τέλους παύει να ισχύει.

 

   3. Στην υποπαρ. 2.2.3 της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4512/2018 (Α' 5) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο με την επικαιροποίηση του αρμόδιου υπουργείου, προστίθεται τρίτο εδάφιο και η υποπαρ. 2.2.3 διαμορφώνεται ως εξής:

 

    «2.2.3. Το Γραφείο Κτηματολογίου των Δήμων Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου του Νομού Αττικής, που υπήχθη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4198/2013, από την έναρξη ισχύος του παρόντος ανήκει μαζί με τον εξοπλισμό, τα αρχεία και τις βάσεις δεδομένων του, στον Φορέα και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος ως αυτοτελές Τμήμα της Διεύθυνσης Κτηματολογίου του Φορέα. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη μεταφορά στον Φορέα του τεχνικού εξοπλισμού, των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του Γραφείου. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε ζήτημα για τον τρόπο οργάνωσης, τήρησης και ενημέρωσης των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του Γραφείου, την έκδοση και χορήγηση των προβλεπόμενων αποσπασμάτων, καθώς και κάθε θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικό με τα ανωτέρω ζητήματα.»

 

Άρθρο 20

Διαχείριση των εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4512/2018

 

   Η παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4512/2018 (Α' 5) τροποποιείται ως προς την έναρξη ισχύος και το αρμόδιο υπουργείο και διαμορφώνεται ως εξής:

 

    «3. Από 1.1.2021, και κατά το μεθεπόμενο οικονομικό έτος κάθε διαχειριστικής χρήσης, το τυχόν αδιάθετο ποσό του αποθεματικού, το οποίο έχει παραμείνει στον Φορέα, αποδίδεται στον κρατικό προϋπολογισμό, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Φορέα.»

 

Άρθρο 21

Επιτροπές Επίλυσης Αμφισβητήσεων - Αντικατάσταση του άρθρου 36 του ν. 4512/2018

 

   Ο τίτλος και το περιεχόμενο του άρθρου 36 του ν. 4512/2018 (Α' 5) αντικαθίστανται ως εξής:

 

«Άρθρο 36

Αιτήσεις αναθεώρησης κατά πράξεων προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων

 

   1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα συστήνονται τριμελείς Επιτροπές Επίλυσης Αμφισβητήσεων. Οι Επιτροπές συγκροτούνται στην αρχή κάθε δεύτερου έτους, για θητεία δύο (2) ετών που μπορεί να ανανεώνεται και αποτελούνται από: α) έναν (1) υπάλληλο του Φορέα του κλάδου νομικών ή έναν (1) δικηγόρο με έμμισθη εντολή στον Φορέα, με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, β) έναν (1) υπάλληλο του Φορέα του κλάδου Μηχανικών κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), με ειδικότητα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών, με τον αναπληρωτή του και γ) έναν (1) δικηγόρο με τουλάχιστον δεκαετή άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και αποδεδειγμένη εμπειρία σε ζητήματα κτηματολογικού δικαίου, με τον αναπληρωτή του. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος Κατηγορίας Π.Ε. του Φορέα.

 

   2. Στην αρμοδιότητα των Επιτροπών της παρ. 1 ανήκει η εξέταση αιτήσεων αναθεώρησης που μπορούν να ασκούνται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον κατά των αποφάσεων του προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου ή υποκαταστήματος κτηματολογικού γραφείου του Φορέα, οι οποίες εκδίδονται κατ' εφαρμογή των άρθρων 16, 17, 18 και 19 του ν. 2664/1998 (Α' 275). Η αίτηση αναθεώρησης ασκείται, ενώπιον των Επιτροπών της παρ. 1, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο ή την με οποιονδήποτε άλλον τρόπο πλήρη γνώση αυτής, ή την άπρακτη παρέλευση των προβλεπόμενων στα ανωτέρω άρθρα προθεσμιών προς έκδοση απόφασης. Η αίτηση καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Η άπρακτη παρέλευση προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης στην Επιτροπή συνιστά σιωπηρή απόρριψη αυτής. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών δεν επιτρέπεται η έκδοση απόφασης.

 

   3. Η, κατά την παρ. 2, δυνατότητα άσκησης της αίτησης αναθεώρησης δεν αποκλείει την απευθείας άσκηση των ένδικων βοηθημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 16, 17, 18 και 19 του ν. 2664/1998 και στο άρθρο 791 ΚΠολΔ κατά των, ρητών ή σιωπηρών, αποφάσεων του προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου ή υποκαταστήματος κτηματολογικού γραφείου. Σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναθεώρησης, τα ανωτέρω ένδικα βοηθήματα στρέφονται κατά της, ρητής ή σιωπηρής, απόφασης της Επιτροπής.

 

   4. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία, ο τρόπος καταχώρισης των αιτήσεων αναθεώρησης και δημοσιότητας των αποφάσεων των Επιτροπών της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα για τη λειτουργία τους. Στα μέλη των Επιτροπών καταβάλλεται αμοιβή, της οποίας το ύψος και οι ειδικότερες προϋποθέσεις καταβολής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176).»

 

Άρθρο 22

Σύσταση επιτροπής εμπειρογνωμόνων στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

 

   1. Συστήνεται στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» πενταμελής επιτροπή εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο την επίλυση νομικών ζητημάτων κτηματολογικού δικαίου και την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων του Φορέα. Τα μέλη της επιτροπής, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, επιλέγονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις ιστοσελίδες του Φορέα, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η θητεία των μελών είναι τριετής με δυνατότητα άπαξ ανανέωσης.

 

   2. Στην επιτροπή δύνανται να συμμετέχουν:

 

   α) Δικηγόροι παρ' Αρείω Πάγω με δεκαετή, τουλάχιστον, αποδεδειγμένη εμπειρία σε ζητήματα κτηματολογικού δικαίου. Η συμμετοχή των ανωτέρω στην επιτροπή δεν είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

 

   β) Συμβολαιογράφοι με δεκαετή, τουλάχιστον, αποδεδειγμένη εμπειρία σε ζητήματα κτηματολογικού δικαίου. Κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω αναστέλλεται η άσκηση του συμβολαιογραφικού λειτουργήματος.

 

   γ) Πτυχιούχοι Νομικής με δεκαετή, τουλάχιστον, προϋπηρεσία σε θέση υποθηκοφύλακα.

 

   δ) Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ή Αγρονόμοι Τοπογράφοι με δεκαετή, τουλάχιστον, αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία.

 

   3. Η επιτροπή έχει, ιδίως, τις εξής αρμοδιότητες:

 

   α) την υποβολή εισηγήσεων στο Δ.Σ. του Φορέα, κατόπιν ερωτήματος αυτού, επί νομικών ζητημάτων κτηματολογικού δικαίου,

 

   β) την πρόταση στο Δ.Σ. του Φορέα, κατόπιν ερωτήματος, μέτρων για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης των κτηματολογικών γραφείων, και

 

   γ) την αξιολόγηση, κατόπιν σχετικής εντολής από το Δ.Σ. του Φορέα, των παρεχόμενων από τα κτηματολογικά γραφεία υπηρεσιών και την εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

 

   4. Τα μέλη της επιτροπής παραδίδουν στο Δ.Σ. του Φορέα, σε εξαμηνιαία βάση, έκθεση πεπραγμένων. Το Δ.Σ. αξιολογεί τα μέλη της επιτροπής με βάση την παραπάνω έκθεση και, εάν η απόδοσή τους δεν κριθεί ικανοποιητική, μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις ή να εισηγείται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης τη λύση της σχέσης του Φορέα με το μέλος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

Άρθρο 23

Απόκτηση ιδιότητας διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο - Ειδικό Μητρώο Διαπιστευμένων Μηχανικών

 

   Η ιδιότητα του διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο αποκτάται με τη χορήγηση άδειας από το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (εφεξής «Φορέας») και την εγγραφή του στο Ειδικό Μητρώο Διαπιστευμένων Μηχανικών που τηρείται από τον Φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Η ιδιότητα του διαπιστευμένου μηχανικού είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μόνιμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε Φορείς του Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια της παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α' 184).

 

Άρθρο 24

Προσόντα διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο

 

   Για τη λήψη άδειας διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο και την εγγραφή στο μητρώο, ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα:

 

   α) Να διαθέτει δίπλωμα μηχανικού ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, με αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα στην Ελλάδα, κατ' εφαρμογή της σχετικής ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, και να είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), με επαγγελματικό δικαίωμα εκπόνησης τοπογραφικών μελετών/εργασιών,

 

   β) να διαθέτει τουλάχιστον τετραετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε τοπογραφικές εργασίες,

 

   γ) να έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένο σεμινάριο για τις διαδικασίες και τον έλεγχο γεωμετρικών μεταβολών στη χωρική κτηματολογική βάση και να το έχει ολοκληρώσει επιτυχώς, κατόπιν εξετάσεων που διενεργούνται υπό την εποπτεία του Φορέα και με την πιστοποίηση του Τ.Ε.Ε., και

 

   δ) να έχει διεκπεραιώσει ευδόκιμα εργασίες ηλεκτρονικής υποβολής ψηφιακών τοπογραφικών διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στον υποδοχέα του Φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4409/2016 (Α' 136), που έχουν επισυναφθεί σε αιτήσεις κατά τον ν. 2664/1998 (Α' 275) για τη διενέργεια χωρικών μεταβολών και έχουν τύχει αποδοχής και επεξεργασίας από τον Φορέα.

 

Άρθρο 25

Εργασίες διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο

 

   1. Ο διαπιστευμένος μηχανικός αναλαμβάνει και εκτελεί τις ακόλουθες εργασίες:

 

   α) τη σύνταξη τεχνικής εισήγησης για την ενημέρωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων λόγω εγγραπτέας προς καταχώριση πράξης ή τη διόρθωσή τους κατά τα προβλεπόμενα στον ν. 2664/1998 (Α' 275), σύμφωνα με τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών που έχει συντάξει ο ίδιος,

 

   β) τον έλεγχο του τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών, μετά της επισυναπτόμενης τεχνικής έκθεσης και των στοιχείων τεχνικού περιεχομένου που επισυνάπτονται στην αίτηση για την καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων και δικαστικών αποφάσεων,

 

   γ) τον έλεγχο του τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών, μετά της επισυναπτόμενης τεχνικής έκθεσης και των στοιχείων τεχνικού περιεχομένου που επισυνάπτονται στην αίτηση για τη γεωμετρική διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων στα κτηματολογικά διαγράμματα, και

 

   δ) τον έλεγχο συμβατότητας και πληρότητας των ψηφιακών δεδομένων που υποβάλλονται από τους επισπεύδοντες Φορείς για την καταχώριση στην κτηματολογική βάση διοικητικών πράξεων, όπως απαλλοτριώσεων, πράξεων εφαρμογής και αναδασμών.

 

   2. Οι διαπιστευμένοι μηχανικοί αναλαμβάνουν και εκτελούν τις εργασίες της περ. α' της παρ. 1, ύστερα από εντολή ανάθεσης εργασιών του αιτούντος την εγγραφή πράξης ή τη διόρθωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων. Τέτοια εντολή δύναται να χορηγεί και ο Φορέας για σχετικές διαδικασίες που επισπεύδει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

   Για τις περ. β' έως και δ' της παρ. 1, οι διαπιστευμένοι μηχανικοί αναλαμβάνουν και εκτελούν τις σχετικές εργασίες ελέγχου προς τον σκοπό της σύνταξης εισήγησης που απευθύνεται στον Φορέα για την ενημέρωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων, ύστερα από εντολή ανάθεσης εργασιών του τελευταίου.

 

   Μετά την παρέλευση διετίας από την εγγραφή στο Μητρώο και τη λήψη άδειας, ο Φορέας δύναται να χορηγεί στους διαπιστευμένους μηχανικούς εντολή για σύνταξη πορίσματος που απευθύνεται προς το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο και για την ενημέρωση της κτηματολογικής βάσης σύμφωνα με το περιεχόμενό του, λαμβανομένων υπόψη του χρόνου ευδόκιμης προϋπηρεσίας, της εμπειρίας και της επιμόρφωσης, που καθορίζονται με την απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια και τα αντικείμενα των εργασιών για τις οποίες ανατίθεται η εντολή σύνταξης πορίσματος.

 

Άρθρο 26

Έλεγχος και παρακολούθηση του έργου των διαπιστευμένων μηχανικών για το Κτηματολόγιο

 

   1. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των εργασιών των διαπιστευμένων μηχανικών και της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους ανατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του Φορέα, που ορίζεται με την απόφαση της παρ. 9 του άρθρου 53 και διενεργείται στο πλαίσιο αυτεπάγγελτων δειγματοληπτικών ελέγχων ή ύστερα από καταγγελία.

 

   2. Αν, κατά τον έλεγχο της παρ. 1, διαπιστωθεί ότι ο διαπιστευμένος μηχανικός εκπληρώνει πλημμελώς τα καθήκοντά του και διενεργεί παραβάσεις, όπως την αναγραφή ή η υποβολή ανακριβών στοιχείων και δικαιολογητικών, την παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας ως προς τη χρήση των στοιχείων και των πληροφοριών που συγκεντρώνει κατά την εκτέλεση του έργου του ή τη μη χρηστή χρήση της ιδιότητάς του, συντάσσεται από την υπηρεσία της παρ. 1 έκθεση ελέγχου που επιδίδεται με συστημένη επιστολή στον ελεγχόμενο διαπιστευμένο μηχανικό, με την οποία καλείται σε ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α' 45) ενώπιον του Εποπτικού Συμβουλίου του άρθρου 27, προς το οποίο διαβιβάζεται η έκθεση ελέγχου μετά του φακέλου.

 

   3. Κατά το διάστημα που μεσολαβεί από τη διαβίβαση του φακέλου στο Εποπτικό Συμβούλιο μέχρι και την έκδοση της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 28, δεν δύνανται να ανατίθενται, προσωρινά, στον διαπιστευμένο μηχανικό οι εργασίες του άρθρου 25.

 

Άρθρο 27

Σύσταση Εποπτικού Συμβουλίου

 

   1. Συστήνεται στον Φορέα πενταμελές Εποπτικό Συμβούλιο που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αποτελείται από:

 

   α) έναν (1) Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τον αναπληρωτή του,

 

   β) τον Διευθυντή Κτηματολογίου του Φορέα, με τον αναπληρωτή του,

 

   γ) τον Υποδιευθυντή Διαχείρισης Χωρικών Δεδομένων της Διεύθυνσης Κτηματολογίου του Φορέα, με τον αναπληρωτή του,

 

   δ) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), με τους αναπληρωτές τους.

 

   2. Καθήκοντα Γραμματέα του Εποπτικού Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Φορέα που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση της παρ. 1.

 

   3. Η θητεία των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου είναι τριετής.

 

Άρθρο 28

Αρμοδιότητες Εποπτικού Συμβουλίου - Διοικητικές κυρώσεις

 

   1. Το Εποπτικό Συμβούλιο:

 

   α) εξετάζει τις παραβάσεις που διαπιστώνονται και διαβιβάζονται μαζί με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου και τους φακέλους τους σύμφωνα με το άρθρο 26 και β) εισηγείται στο Δ.Σ. του Φορέα την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

 

   Το Εποπτικό Συμβούλιο ενημερώνει το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο του Τ.Ε.Ε. και, αν υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση ποινικών αδικημάτων, τον αρμόδιο Εισαγγελέα.

 

   2. Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, για την έκδοση της οποίας λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, το είδος και η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτήν, η επιφάνεια του γεωτεμαχίου και η αξία του και ο βαθμός της υπαιτιότητας του διαπιστευμένου μηχανικού, επιβάλλονται οι εξής διοικητικές κυρώσεις:

 

   α) χρηματικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ,

 

   β) αποκλεισμός του διαπιστευμένου μηχανικού από την ανάθεση όλων των εργασιών του άρθρου 25 για περίοδο από ένα (1) έως και τρία (3) έτη,

 

   γ) οριστική διαγραφή του διαπιστευμένου μηχανικού από το Μητρώο, ιδίως σε περίπτωση υποτροπής.

 

   3. Κάθε διοικητική κύρωση που επιβάλλεται, καταχωρίζεται στο Μητρώο. Τα χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται, βεβαιώνονται και εισπράττονται υπέρ του Φορέα σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων [Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974 (Α' 90)].

 

   4. Η οριστική διαγραφή του διαπιστευμένου μηχανικού από το Μητρώο επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της άδειάς του.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ.

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

 

Άρθρο 29

Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου

 

   1. Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα υποστήριξης της διενέργειας εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων με την ονομασία «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου», που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - Ε.Ψ.Π.) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α' 184), με σκοπό την απλούστευση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας συλλογής δικαιολογητικών που απαιτούνται στη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο.

 

   2. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαλειτουργεί με πληροφοριακά συστήματα φορέων του Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια της παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, και ιδίως με τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), του Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (Τ.Ε.Ε.) και του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», από τα οποία αντλεί πληροφορίες και έγγραφα. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες πραγματοποιούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

 

   3. Τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο συμβολαιογράφος που συντάσσει τη σχετική πράξη εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020. Ο συμβολαιογράφος αυθεντικοποιείται, σε δεύτερο επίπεδο, με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του Μητρώου Συμβολαιογράφων. Κατά την έκταση που αυτό προβλέπεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να εξουσιοδοτούν τον συμβολαιογράφο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για τη διενέργεια των παρεχόμενων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα υπηρεσιών και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.

 

   4. Στο πλαίσιο λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο εξουσιοδοτημένος συμβολαιογράφος, δύναται: α) να αιτείται την έκδοση ή την εξαγωγή εγγράφων ή την άντληση πληροφοριών από τους Φορείς της παρ. 2, β) να αιτείται τη διόρθωση των ως άνω εγγράφων ή πληροφοριών και γ) να αναρτά ψηφιοποιημένα έντυπα έγγραφα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου αυτά δεν είναι δυνατόν να εκδοθούν ή να εξαχθούν ηλεκτρονικά κατά τα ανωτέρω, υπέχοντας ευθύνη ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα αυτών.

 

   5. Τα έγγραφα που εκδίδονται ή εξάγονται από τους Φορείς της παρ. 2 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επέχουν θέση πρωτοτύπου εγγράφου και προσαρτώνται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο χωρίς άλλες διατυπώσεις.

 

Άρθρο 30

Καθορισμός της διαδικασίας ενημέρωσης και τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων του εθνικού καταλόγου του δικτύου Natura 2000 - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011

 

   Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 (Α' 60) τροποποιείται ως προς τους συναρμόδιους Υπουργούς και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

 

    «7. Η ενημέρωση και τήρηση των ορίων ΕΖΔ (Ειδικές Ζώνες Διαχείρισης) και ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής Προστασίας) σε εθνικό επίπεδο ανατίθεται στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

   Τα θεσμοθετημένα όρια του εθνικού καταλόγου του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000, επικαιροποιούνται με βάση τα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία ενημέρωσης και τήρησής τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»

 

ΜΕΡΟΣ Β'

ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

Άρθρο 31

Ένταξη ψηφιακών υπηρεσιών παροχής πληροφοριών οχημάτων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.)

 

   1. Δημιουργούνται ψηφιακές υπηρεσίες με τις ονομασίες «myAuto» και «Audit-Car», οι οποίες παρέχονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.).

 

   2. Μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «myAuto», οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, σε πληροφορίες που αφορούν στο όχημά τους και σχετίζονται, ιδίως, με: α) την ημερομηνία έκδοσης και ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας και τα λοιπά βασικά στοιχεία αυτής, β) την ημερομηνία καταβολής τελών κυκλοφορίας και τη χρονική περίοδο στην οποία αφορούν, γ) την περίοδο ασφαλιστικής κάλυψης σε ισχύ και το ιστορικό ασφαλιστικών αποζημιώσεων, δ) το ιστορικό Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν το όχημα εισήχθη μεταχειρισμένο, με βάση τις διελεύσεις και τα διανυθέντα χιλιόμετρα, ε) τον τύπο και το μοντέλο του οχήματος, στ) τη θέση του οχήματος σε προσωρινή ακινησία, ζ) τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος, η) την ένταξή του στο Μητρώο Κλεμμένων Οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας και θ) την επίταξη του οχήματος. Στις ίδιες πληροφορίες έχουν πρόσβαση και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Audit-Car».

 

   3. Για τον σκοπό αυτόν, οι ανωτέρω ψηφιακές υπηρεσίες διασυνδέονται με πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημοσίου τομέα κατά την έννοια της παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α' 184), και ιδίως του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας, του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 

   4. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.) αναπτύσσει και παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση και την παραγωγική λειτουργία αυτών.

 

Άρθρο 32

Ψηφιακή υπηρεσία «myPhoto»

 

   1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναπτύσσει και παρέχει την ψηφιακή υπηρεσία «myPhoto», η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και έχει ως αντικείμενο τη μεταφόρτωση, διαχείριση και αποθήκευση: α) ψηφιακών φωτογραφιών και β) της οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου, στο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 4727/2020 (Α' 184). Η ψηφιακή υπηρεσία έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη χρήση των ως άνω ψηφιακών αρχείων, όπως αυτά μεταφορτώνονται στο G-Cloud από πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους, σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται από Φορείς του Δημόσιου Τομέα, κατά την έννοια της παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, όταν για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των ενδιαφερομένων απαιτείται η προσκόμιση φωτογραφίας ή η υπογραφή. Ειδικότερα, το ψηφιακό αρχείο της οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά κατά τη διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης διπλώματος οδήγησης. Η είσοδος στην ψηφιακή υπηρεσία πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (TAXISnet) του άρθρου 24 του ν. 4727/2020.

 

   2. Μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας της παρ. 1 παρέχεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο η δυνατότητα να αποθηκεύσει, να ανακτήσει και να χρησιμοποιήσει περαιτέρω τα ψηφιακά αρχεία που το αφορούν, εφόσον προηγουμένως συσχετίσει τα αρχεία αυτά με βασικά στοιχεία ταυτοποίησής του, όπως ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

 

   3. Η παροχή της ψηφιακής υπηρεσίας από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, διενεργείται βάσει ρητής συγκατάθεσης του φυσικού προσώπου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων - Γ.Κ.Π.Δ.) και τον ν. 4624/2019 (Α' 137).

 

   4. Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μέσω της ανωτέρω υπηρεσίας, κατά την έννοια της παρ. 9 του άρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ., είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι εκτελούντες την επεξεργασία που δύνανται να οριστούν από το Υπουργείο, καθώς και οι Φορείς του δημοσίου τομέα, αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό της παρ. 1, στο μέτρο που εξουσιοδοτούνται από τα φυσικά πρόσωπα να χρησιμοποιήσουν τα ανωτέρω δεδομένα και εφόσον τούτο απαιτείται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

 

   5. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.) αναπτύσσει και παρέχει την ανωτέρω υπηρεσία σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση και την παραγωγική λειτουργία αυτής.

 

   6. Τα ψηφιακά αρχεία διατηρούνται στο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) για χρονικό διάστημα δύο (2) εβδομάδων. Εφόσον συσχετισθούν με τα στοιχεία ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου σύμφωνα με την παρ. 2, τα αρχεία διατηρούνται στο κυβερνητικό νέφος για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημέρα της συσχέτισης.

 

Άρθρο 33

Χρήση ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής στις συναλλαγές φυσικών προσώπων με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

 

   1. Η υπογραφή αιτήσεων και άλλων εγγράφων προς διεκπεραίωση στα Κ.Ε.Π. μπορεί να γίνεται με χρήση ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής στο έγγραφο, η οποία αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπόν αυτόν επέχει την ίδια νομική και αποδεικτική ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή φυσικού προσώπου. Ως ψηφιοποιημένη ιδιόχειρη υπογραφή λογίζεται η ιδιόχειρη υπογραφή που τίθεται με φυσική παρουσία του υπογράφοντος σε επιφάνεια καταγραφής (tablet) με χρήση γραφίδας.

 

   2. Σε περίπτωση εκτύπωσης εγγράφων με ψηφιοποιημένη ιδιόχειρη υπογραφή της παρ. 1 ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45).

 

ΜΕΡΟΣ Γ'

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

Άρθρο 34

Λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας

 

   Η Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λειτουργεί καθημερινά και όλο το εικοσιτετράωρο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Γ ια την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, η Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας δύναται να συγκροτεί συνεργεία υπαλλήλων από έτερες υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από ειδική κατάρτιση που παρέχει η ίδια.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)

 

Άρθρο 35

Μητρώο εγκατάστασης κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud) - Προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 87 του ν. 4727/2020

 

   Στο άρθρο 87 του ν. 4727/2020 (Α' 184) προστίθεται παρ. 11 ως εξής:

 

    «11. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., τηρούν υποχρεωτικά ηλεκτρονικό μητρώο στο οποίο καταχωρίζονται οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα που εγκαθίσταται στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud), αντίστοιχα, σύμφωνα με τις παρ. 4, 5 και 6.»

 

Άρθρο 36

Εγκατάσταση κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) - Τροποποίηση της παρ. 54 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020

 

   Η παρ. 54 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 (Α' 184) τροποποιείται ως προς τους αναφερόμενους Φορείς του άρθρου 87 και διαμορφώνεται ως εξής:

 

    «54. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης πραγματοποιείται η εγκατάσταση των κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της παρ. 4 του άρθρου 87 στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), των φορέων της παρ. 5 του άρθρου 87 στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud), και των φορέων της παρ. 6 του άρθρου 87 στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud) και καθορίζονται οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα, η διαδικασία εγγραφής των φορέων του δημοσίου τομέα, των παρόχων υπηρεσιών Cloud, τα στοιχεία που αναρτώνται και οι απαραίτητες τεχνικές και άλλες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 87.»

 

Άρθρο 37

Εξαίρεση από την απαγόρευση προμήθειας εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού για υποδομές του Κυβερνητικού Νέφους Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και του Κυβερνητικού Νέφους Τομέα Υγείας (H-Cloud) - Τροποποίηση της παρ. 56 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020

 

   Το πρώτο εδάφιο της παρ. 56 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 (Α' 184) τροποποιείται ως προς τα Κυβερνητικά Νέφη του άρθρου 87, προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 56 διαμορφώνεται ως εξής:

 

    «56. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να χορηγείται εξαίρεση από την απαγόρευση προμήθειας νέου εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού από τους Φορείς του δημοσίου τομέα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 88, για λόγους επείγουσας αντιμετώπισης αναγκών ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας κατάλληλης υποδομής στα Κυβερνητικά Νέφη του άρθρου 87, κατόπιν σχετικής αίτησης των ως άνω φορέων του δημοσίου τομέα. Εφόσον πρόκειται, ειδικά, για υποδομές του RE-Cloud ή του H-Cloud, η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., αντίστοιχα, οι οποίες υποβάλλουν υποχρεωτικά τεκμηριωμένη εισήγηση, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της κατάθεσης της αίτησης, προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., η οποία εξετάζει τη χορήγηση των αιτημάτων εξαίρεσης. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της κατάθεσης της αίτησης εξαίρεσης. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας, που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, τεκμαίρεται ότι έγινε δεκτή η αίτηση για την χορήγηση της εξαίρεσης.»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ A.E

 

Άρθρο 38

Καθορισμός επιλέξιμων δαπανών για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων - Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 26 του ν. 4487/2017

 

   1. Η περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4487/2017 (Α' 116) αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

 

    «1. Ως επιλέξιμες δαπάνες νοούνται οι δαπάνες για την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου, οι οποίες πραγματοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια και δεν ξεπερνούν το 80% του συνολικού κόστους παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου (επιλέξιμο κόστος παραγωγής). Ειδικότερα, ως επιλέξιμες δαπάνες νοούνται οι εξής:

 

   α. δαπάνες που αφορούν σε αμοιβές σεναριογράφου, σκηνοθέτη και σε πνευματικά δικαιώματα για μουσική επένδυση,

 

   β. δαπάνες για κάθε είδους παροχή υπηρεσιών που αφορά άμεσα την παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου, όπως διαμονή και διατροφή, μετακινήσεις, ενοικίαση εξοπλισμού, στούντιο, υπηρεσίες μεταπαραγωγής,

 

   γ. το μισθολογικό κόστος των θέσεων εργασίας για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου,

 

   δ. δαπάνες προμήθειας υλικών,

 

   ε. δαπάνες σχεδιασμού, παραγωγής και δοκιμών του λογισμικού των ψηφιακών παιχνιδιών.»

 

   2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4487/2017 τροποποιείται σύμφωνα με την περ. α' της παρ. 1 και η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «3. Στην περίπτωση οπτικοακουστικών έργων με επιλέξιμες δαπάνες άνω των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) ευρώ, για τις δαπάνες της παρ. 1, που αφορούν σε αμοιβές σεναριογράφου, σκηνοθέτη και σε πνευματικά δικαιώματα για μουσική επένδυση ή σε περίπτωση ψηφιακού παιχνιδιού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού, για τις δαπάνες που αφορούν δικαιώματα χρήσης εικόνων - φωνής, σχεδιασμό χαρακτήρων, πηγαίο κώδικα, και αμοιβές συνεργείου (crew) και ηθοποιών (cast) εκτός του εκτελεστή παραγωγής, επιτρέπεται η λήψη τιμολογίων που έχουν εκδοθεί από φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες με καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση σε χώρα της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται για κράτος μη συνεργάσιμο κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος [ν. 4172/2013 (Α' 167)]. Η αξία των αλλοδαπών τιμολογίων του προηγούμενου εδαφίου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δεν δύναται να ξεπερνά το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) ευρώ.»

 

Άρθρο 39

Απλούστευση της διαδικασίας ελέγχου και πιστοποίησης ολοκλήρωσης υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων - Αντικατάσταση του άρθρου 30 του ν. 4487/2017

 

   Το άρθρο 30 του ν. 4487/2017 (Α' 116) αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Άρθρο 30

Έλεγχος και πιστοποίηση ολοκλήρωσης υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων

 

   1. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ελέγχονται από τακτικό τριμελές όργανο ελέγχου και πιστοποίησης, που συστήνεται με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. Σε περιπτώσεις υποβολής μεγάλου όγκου επενδυτικών σχεδίων ή επενδυτικών σχεδίων ιδιαίτερου μεγέθους, σημασίας ή πολυπλοκότητας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. με απόφασή του δύναται να συστήνει και να συγκροτεί έκτακτα όργανα ελέγχου και πιστοποίησης, τα οποία αποτελούνται από τρία (3), πέντε (5) ή επτά (7) μέλη ανάλογα με το μέγεθος, τη σημασία ή την πολυπλοκότητα του επενδυτικού σχεδίου. Τα μέλη των ως άνω οργάνων προέρχονται από το προσωπικό του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, από τα μέλη του Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων του άρθρου 35Α, καθώς και από υπαλλήλους της ανώνυμης εταιρείας «Εθνικό Κέντρο Κινηματογράφου», ειδικώς στις περιπτώσεις παραγωγών κινηματογραφικών ταινιών.

 

   2. Για κάθε όργανο ελέγχου και πιστοποίησης, τακτικό ή έκτακτο, ισχύουν τα εξής: α) σε κάθε όργανο ελέγχου, ανεξαρτήτως αριθμού μελών, πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένας (1) υπάλληλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., με εμπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού έργου, β) στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων που αφορούν στην παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας, στο όργανο ελέγχου και πιστοποίησης πρέπει να συμμετέχει ένας (1) υπάλληλος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, ο οποίος προτείνεται από τη διοίκηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Στα μέλη του οργάνου ελέγχου και πιστοποίησης καταβάλλεται αμοιβή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου των οργάνων ελέγχου και πιστοποίησης μπορεί να ορίζονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. εισηγητές - εξωτερικοί συνεργάτες, οι οποίοι δεν είναι μέλη του οργάνου ελέγχου και πιστοποίησης και υποβάλλουν μη δεσμευτικές εισηγήσεις σε αυτό, με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου του.

 

   3. α. Ο Φορέας του επενδυτικού σχεδίου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, που δεν μπορεί να ξεπερνά τους έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση της επένδυσης, υποβάλλει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) αίτηση ελέγχου, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην περ. γ, προκειμένου να πιστοποιηθεί, σύμφωνα με την παρ. 4, ότι έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου, ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής.

 

   β. Ο Φορέας του επενδυτικού σχεδίου υποχρεούται, επί ποινή ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής ή μη πιστοποίησης της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, να υλοποιήσει κατ' ελάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%) του επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος, υπό τον όρο ότι το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, που υλοποιήθηκαν στην Ελληνική Επικράτεια και αναλογούν στο ανωτέρω ποσοστό υλοποίησης, υπερβαίνει τα κατώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 23.

 

   γ. Την αίτηση ελέγχου της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου συνοδεύουν τα εξής δικαιολογητικά: γα) τα αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης με τα πολιτιστικά κριτήρια, γβ) ο τελικός κατάλογος των εργαζομένων στην παραγωγή, γγ) το τελικό πρόγραμμα των ημερών γυρισμάτων και των χώρων γυρισμάτων στην Επικράτεια, γδ) τα σχετικά τιμολόγια με τα αποδεικτικά στοιχεία εξόφλησής τους, γε) υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου της επένδυσης ότι τα υποβληθέντα στοιχεία είναι αληθή, γστ) τελική έκθεση ορκωτού λογιστή, η δαπάνη της οποίας βαρύνει τον δικαιούχο, γζ) οπτικοακουστικό υλικό που πιστοποιεί την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, όπως εγκρίθηκε στο στάδιο της υπαγωγής, γη) προσκόμιση υπεύθυνων δηλώσεων που πιστοποιούν ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι όροι σώρευσης, όπως εγκρίθηκαν στο στάδιο της υπαγωγής.

 

   4. Μετά την υποβολή της αίτησης ελέγχου από τον Φορέα του επενδυτικού σχεδίου, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε ενεργοποιούν, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, το Π.Σ.Κ.Ε. και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος συστήνει και συγκροτεί έκτακτο όργανο ελέγχου και πιστοποίησης για την αξιολόγηση της αίτησης. Το όργανο ελέγχου και πιστοποίησης ελέγχει αρχικώς τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, συντάσσει σχετική έκθεση και προβαίνει στις εξής ενέργειες: α) αν δεν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στην επένδυση ή αυτή είναι πλήρης, εισηγείται εγγράφως στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. την έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, β) αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στην επένδυση, εισηγείται εγγράφως στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133) την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής. Εντός είκοσι (20) ημερών από την ενεργοποίηση του Π.Σ.Κ.Ε. εκδίδεται η ανωτέρω απόφαση ανάκλησης της υπαγωγής ή αποφασίζεται ο περαιτέρω έλεγχος της αίτησης. Η διαδικασία ελέγχου ολοκληρώνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την ενεργοποίηση του Π.Σ.Κ.Ε.. Σε περίπτωση ελλείψεων, το χρονικό περιθώριο παρατείνεται για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες. Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου πιστοποιείται με την έκδοση απόφασης πιστοποίησης από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ύστερα από γραπτή εισήγηση του οργάνου ελέγχου. Με το πέρας των εξήντα (60) ημερών από την ενεργοποίηση του Π.Σ.Κ.Ε., ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Κ.ΟΜ.Ε. εκδίδει απόφαση μερικής πιστοποίησης εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η πιστοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και το όργανο ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστώσει σημαντική συμμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου ως προς την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών της περ. γ' της παρ. 3. Με την απόφαση αυτή εκταμιεύεται κατ' ελάχιστο το σαράντα τοις εκατό (40%) του αιτούμενου ποσού ενίσχυσης. Το ποσό αυτό αφορά, ιδίως, στις εξής κατηγορίες δαπανών: α) αμοιβές συνεργείου, ηθοποιών, εκτελεστή παραγωγής, β) σχεδιασμό και υλοποίηση παραγωγής, γ) τεχνικό εξοπλισμό και δ) μοντάζ- επεξεργασία.

 

   5. O Φορέας του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να αιτηθεί στον Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μεταξύ της έναρξης εργασιών και της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, την έκδοση προσωρινής βεβαίωσης για τη συμφωνία των δαπανών που έχει υλοποιήσει με τα προβλεπόμενα στην απόφαση υπαγωγής. Την αίτηση του προηγούμενου εδαφίου συνοδεύουν, επί ποινή απόρριψής της, τα δικαιολογητικά των υποπερ. γα; γδ' και γε' της περ. γ' της παρ. 3, καθώς και σχετική έκθεση από ορκωτό λογιστή του Φορέα του επενδυτικού σχεδίου. Το όργανο ελέγχου της παρ. 1 ελέγχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών και εισηγείται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. την έκδοση ή μη της προσωρινής βεβαίωσης. Η προσωρινή βεβαίωση εκδίδεται αποκλειστικά και μόνο με βάση την αίτηση και τα δικαιολογητικά του δεύτερου εδαφίου και υπό την αίρεση της πιστοποίησης της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με την παρ. 1. Στην περίπτωση που ο Φορέας του επενδυτικού σχεδίου χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα που του δίνεται σύμφωνα με την παρούσα, δεν επιτρέπεται να αιτηθεί την τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής. Σε περίπτωση ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής, η ισχύς της προσωρινής βεβαίωσης παύει αυτοδικαίως.»

 

Άρθρο 40

Σύσταση Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων και Πλατφόρμας Ελέγχου Έργων - Προσθήκη άρθρου 35Α στον ν. 4487/2017

 

   Μετά το άρθρο 35 του ν. 4487/2017 (Α' 116) προστίθεται άρθρο 35Α ως εξής:

 

«Άρθρο 35Α

Ειδικό Μητρώο Ελεγκτών Οπτικοακουστικών και Πλατφόρμα Ελέγχου Έργων

 

   1. Συστήνεται Ειδικό Μητρώο Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., στο οποίο εγγράφονται τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη στα όργανα ελέγχου και πιστοποίησης του άρθρου 30. Η εγγραφή πραγματοποιείται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., και υποβολής σχετικής αίτησης των ενδιαφερομένων στην Πλατφόρμα Ελέγχου Έργων που δημιουργείται για τον σκοπό αυτόν και τηρείται στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..

 

   2. Στο Μητρώο εγγράφονται ιδιώτες, μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε Φορείς του Δημόσιου Τομέα ή δημόσιοι λειτουργοί. Απαραίτητα προσόντα για την εγγραφή είναι: α) η κατοχή πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ημεδαπής ή ισότιμου αλλοδαπού τίτλου με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις ελεγκτικές δραστηριότητες ή β) η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της αξιολόγησης και του ελέγχου επενδυτικών σχεδίων ή γ) η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων. Στη δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να ορισθούν πρόσθετα προσόντα ικανότητας και καταλληλότητας και ο τρόπος τεκμηρίωσης αυτών. Δεν δύνανται να εγγράφονται στο Μητρώο ιδιώτες οι οποίοι εργάζονται σε νομικά πρόσωπα με οικονομική δραστηριότητα στον οπτικοακουστικό τομέα, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων - Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008» (Β' 2149), όπως εκάστοτε ισχύει, τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες: α) 59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, β) 59.12 Υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων και γ) 62.01.21 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται έως την 30ή.9.2021.

 

   3. Η διενέργεια των ελέγχων υποστηρίζεται από την Πλατφόρμα Ελέγχου Έργων, η οποία διασυνδέεται με το ανωτέρω Μητρώο με σκοπό την άντληση μελών για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των επενδυτικών σχεδίων. Για την εξειδίκευση των υποχρεώσεων των

ελεγκτών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και των συνεπειών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, εκδίδεται Οδηγός Ελέγχου και Δεοντολογίας Ελεγκτών από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. Το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ως αρμόδιος Φορέας, μεριμνά για την κατάρτιση και επιμόρφωση των ελεγκτών και την περιοδική πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους.

 

   4. Τα μέλη του Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων υπέχουν υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων σύμφωνα με τον ν. 3213/2003 (Α' 309).»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

 

Άρθρο 41

Λειτουργία συστήματος επιφυλακής της Ε.Ε.Τ.Τ. για πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων - Τροποποίηση της περ. ιδ' της παρ. 2 του άρθρου 113 του ν. 4727/2020

 

   Μετά το δεύτερο εδάφιο της περ. ιδ' της παρ. 2 του άρθρου 113 του ν. 4727/2020 (Α' 184) προστίθενται νέα εδάφια τρίτο και τέταρτο και η περ. ιδ' διαμορφώνεται ως εξής:

 

    «ιδ) Τηρεί και διαχειρίζεται το Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων στο οποίο έχουν πλήρη και επιγραμμική σύνδεση και πρόσβαση αποκλειστικώς ανάγνωσης οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το Μητρώο, προκειμένου να είναι δυνατή η άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 114, θέματα που αφορούν την οργάνωση, λειτουργία, ανάπτυξη και έλεγχο του Μητρώου αυτού, καθώς και κάθε θέμα σχετικό για την εφαρμογή του παρόντος. Προκειμένου να ασκήσει τις ανωτέρω αρμοδιότητες, ιδίως όταν απαιτείται άμεση και επείγουσα πρόσβαση στο ανωτέρω Μητρώο για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση σοβαρών περιπτώσεων επιζήμιων παρεμβολών και την εύρεση διαθέσιμων συχνοτήτων για τις ανάγκες αρμόδιων φορέων σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, ή όταν απαιτείται επείγουσα συνδρομή στα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας, εφόσον δεν είναι δυνατή η προαναφερόμενη διασύνδεσή τους στο Μητρώο, η Ε.Ε.Τ.Τ. θέτει σε λειτουργία το σύστημα επιφυλακής, ενεργό και ετοιμότητας, των αρμόδιων για την πρόσβαση στο ανωτέρω Μητρώο οργανικών μονάδων της. Για τη θέση σε επιφυλακή του αρμόδιου προσωπικού εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην περ. κδ' του άρθρου 12 του ν. 4070/2012 (Α' 82). Έχει πλήρη και επιγραμμική σύνδεση και πρόσβαση αποκλειστικώς ανάγνωσης στο Μητρώο Δικτυακών Υποδομών που τηρείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4053/2012 (Α' 44).»

 

Άρθρο 42

Σύμβαση μίσθωσης για την εγκατάσταση και λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των κατασκευών κεραιών του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος (Ε.Σ.Δ.Ε.Φ.) - Τροποποίηση της περ. κ' του άρθρου 12 του ν. 4070/2012

 

Μετά το δέκατο έβδομο εδάφιο της περ. κ' του άρθρου 12 του ν. 4070/2012 (Α' 82) προστίθενται δύο νέα εδάφια και η περ. κ' του άρθρου 12 διαμορφώνεται ως εξής:

 

    «κ) Εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις.

 

   Για τον σκοπό αυτόν, με απόφαση της συγκροτεί συνεργεία ελέγχου, ορίζοντας τη σύνθεση και τις αμοιβές αυτών. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμό, ο οποίος ρυθμίζει κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διατάξεως αυτής. Καθιερώνεται σύστημα επιφυλακής (ενεργού και ετοιμότητας) του προσωπικού του Τμήματος Εποπτείας της Διεύθυνσης φάσματος και των Περιφερειακών Γραφείων της Ε.Ε.Τ.Τ., που έχουν αρμοδιότητα την εποπτεία του Φάσματος, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση παρεμβολών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και αφορά ιδίως τα συστήματα αεροναυτιλίας, ναυσιπλοΐας, σωμάτων ασφαλείας και σωμάτων Στρατού. Το προσωπικό που είναι σε επιφυλακή, μπορεί να ενεργοποιηθεί και σε άλλες σοβαρές περιπτώσεις, μετά από σχετική εντολή από τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Τ.Τ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

 

   Ενεργή επιφυλακή νοείται η κατάσταση κατά την οποία τα στελέχη του προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ. που είναι σε επιφυλακή έχουν λάβει εντολή για την εκκίνηση της διαδικασίας εξεύρεσης λύσης στο υφιστάμενο πρόβλημα παρεμβολής, μέσω όλων των διαθέσιμων μετρητικών διατάξεων που διαθέτει η Ε.Ε.Τ.Τ.

 

   Επιφυλακή ετοιμότητας νοείται η κατάσταση κατά την οποία τα στελέχη του προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ. που είναι σε επιφυλακή είναι προσβάσιμα μέσω υπηρεσιακών τηλεφώνων και διαθέσιμα προς άμεση ενεργοποίηση, με στόχο την επίλυση προβλημάτων από παρεμβολές.

 

   Η συμμετοχή των στελεχών των αρμοδίων οργανικών μονάδων (Τμήμα Εποπτείας Φάσματος και Περιφερειακών Γραφείων) στο σύστημα επιφυλακής που καθιερώνεται με την παρούσα διάταξη, είναι υποχρεωτική και γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες που ορίζονται από απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Φάσματος για κάθε μονάδα.

 

   Για την εφαρμογή του ανωτέρω συστήματος επιφυλακής, η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμό, ο οποίος ρυθμίζει κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

   Το ωρομίσθιο των ενεργών επιφυλακών υπολογίζεται με συντελεστή 0,0057 επί του βασικού μισθού που κατέχει ο δικαιούχος.

 

   Η συνολική αμοιβή για κάθε μέλος ενεργοποιούμενου κλιμακίου επιφυλακής προσδιορίζεται ανάλογα με τη διάρκειά της με το εξής ωρομίσθιο:

 

   α. Για επιφυλακή ημέρας καθημερινής μέχρι την 22η ώρα, το ωρομίσθιο πολλαπλασιάζεται με τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.

 

   β. Για νυκτερινή επιφυλακή καθημερινής, από 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί τις αντίστοιχες ώρες νυκτερινής απασχόλησης.

 

   γ. Για ημερήσια επιφυλακή Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 6η μέχρι 22 η, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.

 

   δ. Για νυκτερινή επιφυλακή Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 22η μέχρι 6η πρωινή, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%) επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.

 

   Το ωρομίσθιο για κάθε επιφυλακή ετοιμότητας ορίζεται στα πενήντα εκατοστά του αντίστοιχου ωρομισθίου ενεργούς επιφυλακής.

 

   Ανεξαρτήτως των ωρών επιφυλακής, τα στελέχη της Ε.Ε.Τ.Τ. που είναι υπόχρεοι επιφυλακής δεν μπορούν να λαμβάνουν μηνιαίως μεγαλύτερη αποζημίωση από αυτή που αντιστοιχεί σε 7 επιφυλακές ετοιμότητας (5 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιμη ημέρα), μη τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176).

 

   Για τον ίδιο σκοπό, η Ε.Ε.Τ.Τ. εγκαθιστά σταθερούς σταθμούς εποπτείας φάσματος, με τρόπον ώστε να επιτυγχάνεται η πλέον αποτελεσματική εποπτεία αυτού. Η σύναψη σύμβασης μίσθωσης χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των κατασκευών κεραιών του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος (Ε.Σ.Δ.Ε.Φ.) της Ε.Ε.Τ.Τ. διενεργείται κατόπιν διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού μετά από προηγούμενη ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία του ανωτέρω εξοπλισμού και κατασκευών κεραιών υλοποιούνται από τον εκμισθωτή του χώρου ή τον υφιστάμενο πάροχο ηλεκτρονικών υπηρεσιών - μισθωτή, με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.Τ.Τ.. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμό, ο οποίος προσδιορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των σταθμών εποπτείας φάσματος, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εποπτεία του φάσματος. Για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των ελεγκτικών καθηκόντων της Ε.Ε.Τ.Τ., τα υπηρεσιακά της οχήματα εξαιρούνται από την υποχρέωση να φέρουν ειδικές σημάνσεις, διακριτικά και ειδικές πινακίδες κυκλοφορίας κρατικών οχημάτων.

 

   Οι καταγγελίες, που αφορούν σε παραβάσεις της νομοθεσίας περί νομίμου εγκαταστάσεως και λειτουργίας κατασκευών κεραιών ή λειτουργία παρανόμων σταθμών οποιασδήποτε υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνιών ή πρόκληση επιζήμιων παρεμβολών, υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Εφόσον για τη διερεύνηση των εν λόγω καταγγελιών απαιτείται πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων από συνεργεία μετρήσεων ή τεχνικά κλιμάκια της Ε.Ε.Τ.Τ., η καταγγελία συνοδεύεται από την καταβολή σχετικού παραβόλου, το ύψος του οποίου ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ..

 

   Το ύψος του παραβόλου αυτού δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο παράβολο, που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 30.»

 

Άρθρο 43

Συμμετοχή στελεχών της Ε.Ε.Τ.Τ. στη διαδικασία ελέγχου αιτημάτων αδειοδότησης κατασκευών κεραιών που αφορούν στην αξιοποίηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4674/2020

 

   Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4674/2020 (Α' 53) προστίθενται δύο νέα εδάφια και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

 

    «1. Για τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση των αιτημάτων αδειοδότησης κατασκευών κεραιών του άρθρου 34 του ν. 4635/2019 (Α' 167) και την ανάπτυξη του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ) μπορούν να απασχολούνται στελέχη της Ε.Ε.Τ.Τ., ιδίως, εφόσον απασχολούνται σε σχετικό αντικείμενο ή διαθέτουν σχετική εμπειρία, εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται αποζημίωση ανά ώρα, έλεγχο ή παραδοτέο έργο, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 9 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, το ύψος της οποίας δεν δύναται να υπερβαίνει το οριζόμενο στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.Τ.Τ., κατά τις κείμενες διατάξεις και δεν προκαλούν επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση των αιτημάτων αδειοδότησης κατασκευών κεραιών που αφορούν στην αξιοποίηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος που χορηγήθηκαν κατά τον διαγωνισμό για τη χορήγηση φάσματος 5G, καθώς και των αιτημάτων αδειοδότησης κατασκευών κεραιών της παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019. Γ ια κάθε μέλος συλλογικού οργάνου, που συγκροτείται προς τον σκοπό του προηγούμενου εδαφίου, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του σε περισσότερα από δύο (2) κατά τα ανωτέρω συγκροτούμενα συλλογικά όργανα ανά έτος.»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Άρθρο 44

Κατά παρέκκλιση εγκατάσταση υφιστάμενων δομικών κατασκευών κεραιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Τροποποίηση της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4635/2019

 

   Στο τέλος της περ β' της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4635/2019 (Α' 167) προστίθεται νέο εδάφιο και η περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 27 διαμορφώνεται ως εξής:

 

    «β) για τις εκτός σχεδίου περιοχές: σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α', καθώς και σε γήπεδα ελάχιστου εμβαδού πεντακοσίων (500) τετραγωνικών μέτρων και σε απόσταση πέντε (5) τουλάχιστον μέτρων από τα όρια των γηπέδων. Κατά παρέκκλιση των ως άνω διατάξεων για τις εκτός σχεδίου περιοχές, με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., επιτρέπεται η κατασκευή εγκαταστάσεων απαραίτητων για την εγκατάσταση και λειτουργία των κατασκευών κεραίας σε αγροτεμάχια με εμβαδόν μικρότερο των πεντακοσίων (500) τ.μ. και σε απόσταση μικρότερη των πέντε (5) μέτρων από τα όρια αυτών, εφόσον η μορφολογία του εδάφους ή/και η εγκατάσταση άλλων παρόχων σε όμορες και γειτονικές εκτάσεις δεν επιτρέπουν την εκπλήρωση των ως άνω όρων. Η παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για τις υφιστάμενες δομικές κατασκευές κεραιών του άρθρου 34, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών, χωρίς να απαιτείται σχετική απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. εφόσον δεν υπάρχουν δομικές αλλαγές.»

 

Άρθρο 45

Κατασκευές πάνω από το κτίριο - Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012

 

   1. Στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012 (Α' 79), ως προς τις επιτρεπτές κατασκευές πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής, προστίθεται περ. η' ως εξής:

 

    «η) η εγκατάσταση κατασκευών κεραιών για την παροχή ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4635/2019 (Α' 167).»

 

   2. Στο τέλος της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012 προστίθεται η φράση «και κατασκευών κεραιών για την παροχή ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4635/2019 (Α' 167)» και η παρ. 3 διαμορφώνεται εξής:

 

    «3. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και έξω από το ιδεατό στερεό επιτρέπεται η τοποθέτηση:

 

   α. αλεξικέραυνου, κεντρικής κεραίας τηλεόρασης και ραδιοφώνου, κεραίας κινητής επικοινωνίας και κατασκευών κεραιών για την παροχή ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4635/2019 (Α' 167),

 

   β. τεχνικών συστημάτων αξιοποίησης αιολικής ενέργειας και σταθμών HEPOS,

 

   γ. κατασκευές αντιθορυβικής προστασίας (ηχοπετάσματα) σε υφιστάμενα ειδικά κτίρια για την απόσβεση ήχων που προέρχονται από μηχανήματα κλιματισμού. Οι κατασκευές αυτές τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον μισού (0,50) μ. από κάθε όψη του κτιρίου και έχουν μέγιστο ύψος τρεισήμισι (3,50) μ. μαζί με τη βάση στήριξής τους.»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ'

 

Άρθρο 46

Ρυθμίσεις για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων, τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και τις Εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας των Α.Ε.Ι.

 

   Στις εξαιρέσεις της παρ. 3 του άρθρου 85, της παρ. 3 του άρθρου 86, της παρ. 10 του άρθρου 87 και της παρ. 5 του άρθρου 88 του ν. 4727/2020 (Α' 184) εντάσσονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του άρθρου 50 του ν. 4485/2017 (Α' 114), τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα των Α.Ε.Ι. που έχουν ιδρυθεί κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 (Α' 159) και οι Εταιρίες Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας των Α.Ε.Ι..

 

Άρθρο 47

Ρυθμίσεις για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση για την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας εμπιστοσύνης - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 57 του ν. 4727/2020

 

   Στο άρθρο 57 του ν. 4727/2020 (Α' 184) προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

 

    «3. Η εξακρίβωση της γνησιότητας και των στοιχείων των εγγράφων ταυτοποίησης κατά τη διενέργεια της εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και της πιστοποίησης μπορεί να γίνει μέσω διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων των παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης με τα κάτωθι ιδίως πληροφοριακά συστήματα φορέων του Δημόσιου Τομέα:

 

   α. το πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας,

 

   β. το πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας,

 

   γ. τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,

 

   δ. τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων που εκδίδουν τα δελτία ταυτότητας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,

 

   ε. το πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

   Για τη διαλειτουργικότητα αυτή ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα στο άρθρο 84 και στην παρ. 51 του άρθρου 107.»

 

Άρθρο 48

Ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας - Τροποποίηση της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993

 

   Στην παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993 (Α' 25), τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της περ. γ' της υποπαρ. 1, αντικαθίσταται η υποπαρ. 2, αντικαθίστανται το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της υποπαρ. 7 με ένα νέο δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 10Α διαμορφώνεται ως εξής:

 

    «10Α. 1. Κατόπιν αίτησης του δικαιούχου και εφόσον:

 

   α) επίκειται στο διαδίκτυο μεγάλης κλίμακας προσβολή προστατευόμενων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων για γεγονότα εθνικής ή διεθνούς τηλεθέασης που πρόκειται να μεταδοθούν ταυτόχρονα με τη διενέργειά τους,

 

   β) η προσβολή θα λάβει χώρα, ενδεικτικά μέσω συγκεκριμένων ενιαίων εντοπιστών πόρων (URL) ή διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) ή ονομάτων τομέα (domain names) που υποστηρίζουν τη, χωρίς άδεια, συνδρομητική σύνδεση με οποιονδήποτε τρόπο, και, ιδίως, μέσω χρήσης κωδικών ή αποκωδικοποιητή και

 

   γ) συντρέχει επείγουσα περίπτωση αποτροπής άμεσου, σοβαρού και επικείμενου κίνδυνου ή ανεπανόρθωτης βλάβης για το δημόσιο συμφέρον ή για τον δικαιούχο, η Επιτροπή δύναται, με απόφασή της, να διατάξει τη διακοπή πρόσβασης στον συγκεκριμένο εντοπιστή πόρων (URL) ή διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) ή όνομα τομέα (domain name), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υποπαρ. 2, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών. Για τη λήψη της απόφασης αρκεί η, εκ μέρους της Επιτροπής, πιθανολόγηση ότι επίκειται προσβολή δικαιωμάτων, κατά τα αναφερόμενα στις περ. α' και β.

 

   2. α) Η αίτηση του δικαιούχου υποβάλλεται στην Επιτροπή το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη μετάδοση του γεγονότος. Αν η Επιτροπή κάνει δεκτή την αίτηση, εκδίδει απόφαση, με την οποία καλεί τους παρόχους πρόσβασης στο διαδίκτυο να διακόψουν την πρόσβαση στο περιεχόμενο και να λάβουν οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνει η Επιτροπή πρόσφορο και το οποίο στοχεύει στην παύση, στην αποτροπή επανάληψης ή και στην πρόληψη της προσβολής, εντός προθεσμίας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έξι (6) ώρες και μεγαλύτερη από δώδεκα (12) ώρες από την αποστολή της απόφασης. Εντός της ως άνω προθεσμίας, οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο αποστέλλουν δηλώσεις για συμμόρφωση με το διατακτικό της απόφασης της Επιτροπής στην αρμόδια υπηρεσία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Η απόφαση της Επιτροπής δύναται να επιβάλει τη διακοπή πρόσβασης σε ονόματα χώρου δευτέρου επιπέδου, ακόμη και εάν η πρόσβαση στο περιεχόμενο γίνεται από ονόματα χώρου τρίτου ή επόμενου επιπέδου. Η απόφαση της Επιτροπής εκδίδεται και αποστέλλεται το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη μετάδοση του γεγονότος, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στον δικαιούχο στους παρόχους πρόσβασης και στην Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας της παρ. 7. Μετά τη διακοπή της πρόσβασης στο περιεχόμενο από τους παρόχους, η Επιτροπή γνωστοποιεί την απόφαση στους διαχειριστές και ιδιοκτήτες των αναφερόμενων στην απόφαση ιστοτόπων ή ονομάτων χώρου, εφόσον τελεί σε γνώση της ταυτότητάς τους.

 

   β) Σε περίπτωση παραβίασης απόφασης της Επιτροπής, η οποία εκδόθηκε κατά τη διαδικασία της παρούσας, καθώς και σε περίπτωση της, καθ' οιονδήποτε τεχνικό τρόπο, επανάληψης της προσβολής των δικαιωμάτων ή του περιεχομένου, στο οποίο αφορά η εν λόγω απόφαση της Επιτροπής, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει συμπληρωματικά στοιχεία στην Επιτροπή σχετικά με την παραβίαση της απόφασης ή την επανάληψη της προσβολής, χωρίς την καταβολή νέου τέλους εξέτασης. Εφόσον από τα υποβληθέντα στοιχεία πιθανολογείται η παραβίαση απόφασης της Επιτροπής ή η, καθ' οιονδήποτε τεχνικό τρόπο, επανάληψη της προσβολής των δικαιωμάτων ή του περιεχομένου, στο οποίο αφορά η απόφαση της Επιτροπής, η Επιτροπή εκδίδει, εφόσον παρίσταται ανάγκη, συμπληρωματική σχετική πράξη. Η εφαρμογή της συμπληρωματικής πράξης του προηγούμενου εδαφίου υλοποιείται με τη διαδικασία που περιγράφεται στην περ. α.

 

   γ) Η απόφαση της Επιτροπής για διακοπή πρόσβασης της παράνομης μετάδοσης εκτείνεται πέρα από κάθε εντοπιστή πόρων (URL), διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address), όνομα χώρου (domain name), για τα οποία ρητά γίνεται μνεία στην απόφαση και σε κάθε άλλο εντοπιστή πόρων (URL) ή διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) ή όνομα χώρου (domain name) τυχόν μεταφερθεί η παράνομη μετάδοση μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης. Γ ια τον λόγο αυτό, εάν καθ' οιονδήποτε τεχνικό τρόπο, η παράνομη μετάδοση μεταφερθεί μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής σε νέο εντοπιστή πόρων (URL) ή διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) ή όνομα χώρου (domain name), ο δικαιούχος υποβάλλει προς την αρμόδια υπηρεσία της Ε.Ε.Τ.Τ., με κοινοποίηση στην Επιτροπή, συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με την παραβίαση της απόφασης ή την επανάληψη της προσβολής, χωρίς χρονικό περιορισμό αναφορικά με την προθεσμία υποβολής τους ακόμη και κατά τη διάρκεια της μετάδοσης και χωρίς την καταβολή νέου τέλους εξέτασης. Εφόσον από τα υποβληθέντα στοιχεία πιθανολογείται η παραβίαση απόφασης της Επιτροπής ή η, καθ' οιονδήποτε τεχνικό τρόπο, επανάληψη της προσβολής των δικαιωμάτων ή του περιεχομένου, στο οποίο αφορά η απόφαση της Επιτροπής, η αρμόδια υπηρεσία της Ε.Ε.Τ.Τ. δίνει αμελλητί εντολή με επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο για διακοπή πρόσβασης στους πρόσθετους εντοπιστές πόρων (URL) ή διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) ή ονόματα χώρου (domain names) και ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Επιτροπή. Η εντολή έχει ισχύ μέχρι την έκδοση σχετικής συμπληρωματικής απόφασης από την Επιτροπή, η οποία εκδίδεται το αργότερο εντός μηνός. Οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο με αριθμό συνδρομητών άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) υποχρεούνται να διακόψουν την πρόσβαση στο περιεχόμενο εντός της προθεσμίας που ορίζει η εντολή της Ε.Ε.Τ.Τ. και η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριάντα (30) λεπτών από την αποστολή της εντολής της Ε.Ε.Τ.Τ.. Η Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. και λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί από τον δικαιούχο και την εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Τ., εκδίδει συμπληρωματική πράξη επί της αρχικής απόφασης, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή τα συμπληρωματικά στοιχεία που της έχουν κοινοποιηθεί. Η πράξη του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιείται από την Επιτροπή στον δικαιούχο του δικαιώματος, στους παρόχους πρόσβασης στο διαδίκτυο και στους διαχειριστές και ιδιοκτήτες των αναφερόμενων σε αυτήν εντοπιστών πόρων (URL) ή ονομάτων χώρου, εφόσον τελεί σε γνώση της ταυτότητας των τελευταίων.

 

   3. Ο δικαιούχος δύναται, το αργότερο μέχρι την έκδοση απόφασης της Επιτροπής, να προσκομίζει ενώπιόν της νέα στοιχεία, ιδίως για παραλλαγές των ονομάτων τομέα (domain names), των ενιαίων εντοπιστών πόρων (URL) ή των διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses), μέσω των οποίων πιθανολογείται η διενέργεια της προσβολής.

 

   4. Οι διαχειριστές και ιδιοκτήτες των ιστοτόπων ή ονομάτων χώρου, που αναφέρονται στην απόφαση της Επιτροπής, μπορούν να προσφύγουν κατ' αυτής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, εντός δέκα (10) ημερών από την γνωστοποίηση της απόφασης προς αυτούς. Η προσφυγή δεν αναστέλλει αυτοδίκαια την εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής. Σε περίπτωση μη άσκησης προσφυγής εντός της άνω προθεσμίας ή σε περίπτωση δικαστικής απόρριψης αυτής, η διακοπή της πρόσβασης που διατάχθηκε με την απόφαση καθίσταται αμετάκλητη.

 

   5. Σε περίπτωση ευδοκίμησης της προσφυγής, λόγω διαπίστωσης εκ μέρους του Δικαστηρίου ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της παρ. 1, ο δικαιούχος που αιτήθηκε την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής, οφείλει αποζημίωση προς τον διαχειριστή ή ιδιοκτήτη των ιστοτόπων ή ονομάτων χώρου που άσκησαν την προσφυγή και εθίγησαν από την απόφαση της Επιτροπής. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται στο προσήκον, ανάλογα με τις περιστάσεις, μέτρο, με συνεκτίμηση και της εύλογης ή καταχρηστικής συμπεριφοράς του δικαιούχου.

 

   6. Γ ια την εξέταση της αίτησης της παρ. 1 επιβάλλεται τέλος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την αίτηση του δικαιούχου, την απόφαση της Επιτροπής, το ύψος και τον τρόπο καταβολής του τέλους.

 

   7. Στην Επιτροπή τηρείται Ειδικό Μητρώο Παρόχων, στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία: όνομα, επωνυμία, διακριτικός τίτλος και ηλεκτρονική διεύθυνση του παρόχου και του εκπροσώπου του. Η Ε.Ε.Τ.Τ. διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά στην Επιτροπή και ενημερώνει την Επιτροπή κάθε φορά που επέρχονται μεταβολές σε επιμέρους στοιχεία του Μητρώου.

 

   8. Σε περίπτωση μη έγκαιρης και προσήκουσας συμμόρφωσης των παρόχων με το διατακτικό της απόφασης της παρ. 1 και με την υποχρέωση ενημέρωσης και επικαιροποίησης των στοιχείων της παρ. 7, εφαρμόζεται η παρ. 11.»

 

Άρθρο 49

Επανάκτηση κοινόχρηστων και κοινωφελών ακινήτων από Ο.Τ.Α., τα οποία εμφανίζονται ως «άγνωστου ιδιοκτήτη» στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές

 

   1. Κοινόχρηστα και κοινωφελή ακίνητα σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.), χωρικής αρμοδιότητας και διαχείρισης Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθμού, τα οποία καταχωρίστηκαν στις κτηματολογικές εγγραφές ως «άγνωστου ιδιοκτήτη», μετά την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 2664/1998 (Α' 275) και κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, περιέρχονται κατά κυριότητα στον αντίστοιχο Ο.Τ.Α., αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος. Τα αρμόδια κτηματολογικά γραφεία μεριμνούν για τη σχετική εγγραφή στα κτηματολογικά βιβλία μετά την προσκόμιση από τον οικείο Ο.Τ.Α. διαπιστωτικής πράξης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οικείου Ο.Τ.Α. και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας κατά τόπο κτηματικής υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

 

   2. Ακίνητα της παρ. 1, των οποίων οι πρώτες εγγραφές δεν έχουν ήδη οριστικοποιηθεί, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων, δύνανται να καταχωριστούν ως ανήκοντα στους οικείους Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθμού, κατόπιν παροχής ρητής συναίνεσης της Κτηματικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Η δυνατότητα αμφισβήτησης της ως άνω καταχώρισης από άλλη Υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου εντός της νόμιμης προθεσμίας διατηρείται ακέραιη.

 

Άρθρο 50

Θέση σε λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 90 του ν. 4727/2020

 

   Στο άρθρο 90 του ν. 4727/2020 (Α' 184) προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

 

    «5. Το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών τίθεται σε λειτουργία με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.»

 

Άρθρο 51

Καταχώριση ενδίκων βοηθημάτων στο Κτηματολογικό Γραφείο Ρόδου

 

   Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της αναστολής λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου και των στεγαζομένων σε αυτό Υποθηκοφυλακείων Χάλκης και Τήλου, η παραλαβή από το Κτηματολογικό Γραφείο των αιτήσεων και αγωγών, που αφορούν εγγραπτέα δικαιώματα και πράξεις επί ακινήτων στις περιοχές αρμοδιότητας των ανωτέρω υπηρεσιών, εντός τριάντα (30) ημερών από την άσκησή τους, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 52 του Κανονισμού Δωδεκανήσου 132/1929 και το άρθρο 220 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, A' 182), λογίζεται ως νομότυπη και εμπρόθεσμη αίτηση προς καταχώριση (εγγραφή) των σχετικών ενδίκων βοηθημάτων.

 

Άρθρο 52

Σύναψη σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΕΑΤΕ - Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 94 του ν. 4727/2020

 

   Στο άρθρο 94 του ν. 4727/2020 (Α' 184) προστίθεται παρ. 7 και το άρθρο 94 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 94

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών «Ταμείο Φαιστός»

 

   1. Το «Ταμείο Φαιστός» («Phaistos Fund») συστήνεται από την εταιρεία «Συμμετοχές 5G Α.Ε.» του άρθρου 93, με τη μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) του άρθρου 7 του ν. 2992/2002 (Α' 54).

 

Ω2. Το ενεργητικό του «Ταμείου Φαιστός» προκύπτει από ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) από τα έσοδα του Δημοσίου που θα προέρχονται από τον διαγωνισμό που θα διενεργηθεί για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις χαμηλές (Low, L, <1GHz), στις μεσαίες (Medium, Μ, 1 GHz-6GHz) και στις υψηλές (High, H, >6GHz) ζώνες συχνοτήτων, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η σχετική διαγωνιστική διαδικασία. Η ανωτέρω άπαξ χρηματοδότηση για το ενεργητικό του «Ταμείου Φαιστός» αφορά αποκλειστικά και περιοριστικά το πλαίσιο του διαγωνισμού για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης των ως άνω ραδιοσυχνοτήτων 5G. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ισχύουν τα οριζόμενα στον ν. 3986/2011. Σε περίπτωση που το «Ταμείο Φαιστός» συσταθεί πριν από τη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων κατά τα ως άνω, το ελάχιστο ύψος του ενεργητικού για τη σύσταση του «Ταμείου Φαιστός» καλύπτεται με δάνειο ποσού τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ από την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε. Σε τέτοια περίπτωση, με την πρώτη αύξηση του ενεργητικού του «Ταμείου Φαιστός» μετά από τη διενέργεια διαγωνισμού για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων κατά τα ως άνω, το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ επιστρέφεται στην Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε..

 

   3. Στο ενεργητικό του «Ταμείου Φαιστός» δύνανται να συμμετέχουν ιδιώτες και επαγγελματίες επενδυτές.

 

   4. Το «Ταμείο Φαιστός» έχει ως αποκλειστικό σκοπό τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις, ο οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή/και ανάπτυξη προϊόντων ή/και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G (ή σχετικές με αυτές) αυτών στην Ελλάδα, ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους: μεταφορές/εφοδιαστική (logistics), μεταποίηση, βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της αμυντικής, αγαθά και δίκτυα κοινής ωφέλειας, υγεία, τουρισμός, πληροφόρηση και μέσα ενημέρωσης.

 

   5. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το «Ταμείο Φαιστός» μπορεί:

 

Ωα) να συμμετέχει, κατά την ίδρυση ή μεταγενέστερα, στο κεφάλαιο επιχειρήσεων με κινητές αξίες που δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύσιμες σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ.), καθώς και να επενδύει σε τίτλους επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης των ως άνω κινητών αξιών,

 

   β) να συμμετέχει στο κεφάλαιο επιχειρήσεων με κινητές αξίες ήδη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύσιμες σε Π.Μ.Δ., καθώς και να επενδύει σε τίτλους επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης των ως άνω κινητών αξιών, εφόσον, κατά τον χρόνο απόκτησης της συμμετοχής, το ποσοστό του Ταμείου θα ανέρχεται τουλάχιστον στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του μετοχικού κεφαλαίου των εν λόγω επιχειρήσεων,

 

   γ) να επενδύει σε κάθε είδους ομολογίες επιχειρήσεων με την επιφύλαξη του ορίου της περ. βί εφόσον πρόκειται για εισηγμένες ομολογίες ή μετατρέψιμες ομολογίες εισηγμένων εταιρειών, εφόσον, και στις τρεις ανωτέρω περ. αί β' και γί οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή/και ανάπτυξη προϊόντων ή/και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G (ή σχετικές με αυτές) στην Ελλάδα, και

 

   δ) να τοποθετεί τα διαθέσιμά του σε καταθέσεις.

 

   6. Κατά τα λοιπά, εφόσον ο παρών νόμος δεν προβλέπει ειδικότερη διάταξη, για τη διαχείριση του «Ταμείου Φαιστός» εφαρμόζεται το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α' 54).

 

   7. Με σύμβαση, που δύναται να συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (Ε.Α.Τ.Ε.), ανατίθενται στην Ε.Α.Τ.Ε., ως εντολοδόχο και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, η παρακολούθηση και η υλοποίηση της συμμετοχής του Δημοσίου στο «Ταμείο Φαιστός» της παρ. 1. Στην εν λόγω σύμβαση καθορίζονται το περιεχόμενο της εντολής, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών σχετικά με την εκτέλεση της εντολής, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που συντείνει στη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου.»

 

ΜΕΡΟΣ Δ'

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 53

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α'

 

   1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής κτηματολογικών διαμεσολαβητών στο Μητρώο της περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α' 275), η έναρξη της υποχρέωσης προσφυγής σε αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την κατάρτιση και την τήρηση του Μητρώου.

 

   2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις της χρηματοδότησης των επιμορφωτικών σεμιναρίων του άρθρου 12 περί επιμόρφωσης κτηματολογικών δικαστών.

 

   3. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» κατανέμονται οι θέσεις των δικηγόρων της παρ. 3 του άρθρου 18, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, στα επιμέρους κτηματολογικά γραφεία του Φορέα και στα υποκαταστήματα αυτών.

 

   4. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την υποβολή των αιτήσεων διόρθωσης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων και των δηλώσεων μεταβολής εγγραπτέων δικαιωμάτων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19, και για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης των ακινήτων που εμπίπτουν στην τοπική αρμοδιότητα του Κτηματολογίου Πρωτευούσης.

 

   5. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα, ο τρόπος απόδειξής τους και η διαδικασία επιλογής των μελών της επιτροπής εμπειρογνωμόνων στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», εξειδικεύονται το αντικείμενο, ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων και η λειτουργία της, προστίθενται νέες αρμοδιότητες και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 22.

 

   6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζεται το ύψος της αμοιβής των μελών της επιτροπής του άρθρου 22 και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια.

 

   7. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ρυθμίζονται ο τρόπος παρακολούθησης, εξέτασης και πιστοποίησης και κάθε άλλο θέμα για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων και των εξετάσεων που απαιτούνται για την απόκτηση της ιδιότητας του διαπιστευμένου μηχανικού για το κτηματολόγιο, σύμφωνα με την περ γ' του άρθρου 24.

 

   8. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» καθορίζεται ο αριθμός των απαιτούμενων ηλεκτρονικών υποβολών ψηφιακών τοπογραφικών διαγραμμάτων της περ. δ' του άρθρου 24 και κάθε άλλο θέμα για την παρακολούθηση από τον Φορέα της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής τους.

 

   9. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας των διαπιστευμένων μηχανικών για το Κτηματολόγιο και την άσκηση των καθηκόντων τους, τη λήψη της άδειας και τον χρόνο ισχύος της και ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη δημιουργία και τήρηση του Ειδικού Μητρώου Διαπιστευμένων Μηχανικών, το ύψος της αμοιβής των διαπιστευμένων μηχανικών, την εκτέλεση και εποπτεία των ανατιθέμενων σε αυτούς εργασιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Φορέα, τη συγκρότηση και λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου, τις διοικητικές κυρώσεις ανά είδος παράβασης, τον κώδικα δεοντολογίας, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Ε' του Μέρους Α.

 

   10. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», δύναται να καθορίζονται ειδικότερα προσόντα ως προϋπόθεση για τη λήψη άδειας διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο.

 

   11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την ανάπτυξη και λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 29, όπως οι κατηγορίες των αντλούμενων εγγράφων ή πληροφοριών, οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες με τα πληροφοριακά συστήματα του Δημόσιου Τομέα, η διαδικασία εξουσιοδότησης των χρηστών για τη διενέργεια των παρεχόμενων από την πλατφόρμα υπηρεσιών, τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 29.

 

Άρθρο 54

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β'

 

   1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών, του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την ανάπτυξη και λειτουργία των ψηφιακών υπηρεσιών «myAuto» και «Audit-Car», όπως οι κατηγορίες των χρηστών, η διαδικασία πρόσβασης σε αυτές, οι πρόσθετες κατηγορίες πληροφοριών που μπορεί να παρέχονται, οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές που αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες των οχημάτων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Audit-Car» και οι κατηγορίες πληροφοριών στις οποίες αποκτά πρόσβαση κάθε ελεγκτική αρχή, οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες με πληροφοριακά συστήματα των φορέων του Δημόσιου Τομέα, τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 31.

 

   2. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και η λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας «myPhoto», τα ειδικότερα ζητήματα αυθεντικοποίησης για την πρόσβαση στην ψηφιακή υπηρεσία, η διαδικασία και οι απαιτήσεις για την πιστοποίηση των επαγγελματιών φωτογράφων και την εξουσιοδότηση του προσωπικού τους, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία μεταφόρτωσης των ψηφιακών αρχείων από τους πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους, οι όροι και η διαδικασία συσχέτισης αυτών με τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου, η διαδικασία ενημέρωσης και διαγραφής των ψηφιακών αρχείων, οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες του πληροφοριακού συστήματος της ψηφιακής υπηρεσίας με άλλα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 32.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού καθορίζονται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις χρήσης και αξιοποίησης της ψηφιακής υπηρεσίας «myPhoto» από άλλους Φορείς του Δημόσιου Τομέα.

Άρθρο 55

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Γ'

1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καθορίζεται κάθε ειδικότερη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 34.

2. Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζεται η αποζημίωση των ιδιωτών - μελών του Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 56

Καταργούμενες διατάξεις

Το έβδομο εδάφιο της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου

3 του ν. 2664/1998 (Α' 275) περί έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος για τη σύσταση Ειδικού Μητρώου διαπιστευμένων μηχανικών, καταργείται.

ΜΕΡΟΣ Ε'

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Άρθρο 57

Προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων - Δ.Ι.Ε.Κ. - Σ.Δ.Ε. - Τροποποίηση της υποπερ. ββ' και κατάργηση της υποπερ. γγ' της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010

1. Στην υποπερ. ββ) της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου

18 του ν. 3870/2010 (Α' 138) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς την κατανομή της δαπάνης και τη μεταφορά των σχετικών πιστώσεων, τα τρία τελευταία εδάφια αντικαθίστανται με πέντε νέα εδάφια και η υποπερ. ββ) διαμορφώνεται ως εξής:

«ββ) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021, αν οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό: α) των σχολικών μονάδων και β) των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) δεν καλύπτονται από το τακτικό προσωπικό τους, μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της υπ' αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α' 280), που εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Εσωτερικών για το προσωπικό της περ. α' και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για το προσωπικό της περ. β). Η δαπάνη καλύπτεται για κάθε διδακτικό έτος για το προσωπικό της περ. α) από ειδική πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και κατανέμεται κατ' αναλογία στους οικείους δήμους με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εσωτερικών και για το προσωπικό της περ. β) από τις πιστώσεις της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες μεταφέρονται μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών στους δικαιούχους Δήμους.

Οι ως άνω συμβάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του άρθρου 89 του ν. 4604/2019 (Α' 50) και δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4765/2021 (Α' 6), αποκλείεται δε, η μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α' 134), περιορίζεται στους δύο (2) μήνες.

Τεύχος A' 134/31.07.2021

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

8747

Οι ανωτέρω συμβάσεις δεν υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004.

Η παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4528/2018 (Α' 50) εφαρμόζεται και για τις συμβάσεις της παρούσας. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται η διαδικασία πρόσληψης, οι όροι της σύμβασης εργασίας και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.

Το προσωπικό καθαριότητας στα Δ.Ι.Ε.Κ. και τα Σ.Δ.Ε. προσλαμβάνεται με βάση τους τελικούς πίνακες κατάταξης επιτυχόντων - προσληπτέων, οι οποίοι θα προκύψουν από τις αντίστοιχες ανακοινώσεις των οικείων δήμων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.»

2. H υποπερ. γγ' της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 καταργείται.

Άρθρο 58

Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων

της Επιτροπής της υπ' αρ. 33/2006

Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου

Εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ' αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α' 280), που χορηγήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και σε νομικά πρόσωπα αυτών, και των οποίων η ισχύς λήγει ή έληξε εντός του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, εξακολουθούν να ισχύουν έως τις 10.9.2021, κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στο άρθρο 20 του ν. 4305/2014 (Α' 237).

Άρθρο 59

Συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. στη Δράση «Εναρμόνιση

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Η παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4765/2021, ως προς τη διάρκεια των συμβάσεων και τη δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης αυτών, εφαρμόζεται αναλόγως και για το προσωπικό που προσλαμβάνεται ή έχει προσληφθεί με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις δομές των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων αυτών, στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και της μετεξέλιξης αυτής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Άρθρο 60

Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος

2021-2022

1. Στις περιπτώσεις των εκκρεμών έως την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 διαγωνισμών, τους οποίους προκήρυξαν οι περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων, η οικονομική επιτροπή μπορεί, κατ' εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι τις 30.6.2022.

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:

α) δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες περιφέρειες να προκηρύξουν διαγωνισμούς,

β) δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες ή προσωρινοί ανάδοχοι στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η οικονομική επιτροπή μπορεί, με απόφασή της, να παρατείνει έως τις 30.6.2022, την εκτέλεση των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2021. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες δεν αναστέλλονται και οι παραταθείσες συμβάσεις λύονται αζημίως για τις περιφέρειες με την ανάδειξη των οριστικών αναδόχων.

Εφόσον δεν είναι δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, η παράταση της εκτέλεσης των συμβάσεων, η οικονομική επιτροπή δύναται να αναθέτει το σχετικό έργο με αιτιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 (Α' 147), λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνησίου ανταγωνισμού, κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια, για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκαν προσφορές είτε οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ε.Α.Α.ΔΗ. ΣΥ. και αν είτε πάλι δεν υποβληθούν προσφορές είτε οι υποβληθείσες προσφορές κριθούν μη κατάλληλες, τότε η οικονομική επιτροπή μπορεί, με απόφασή της, να τροποποιήσει και να παρατείνει έως τις 30.6.2022, την εκτέλεση σύμβασης που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2021.

Στις περιπτώσεις που προέκυψαν νέες ανάγκες μετά από την προκήρυξη των διαγωνισμών, η οικονομική επιτροπή δύναται να αναθέτει το σχετικό έργο με αιτιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνησίου ανταγωνισμού, κατ' εξαίρεσην των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..

3. Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, που αφορούν και πραγματοποιούνται μέχρι και το σχολικό έτος 2021-2022, καταβάλλονται νόμιμα μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταφοράς, εφόσον ο οικείος περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με την απόφαση ανάθεσης της οικείας οικονομικής επιτροπής.

4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το συμβατικό κόστος εκάστου δρομολογίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μεγίστη αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή της υπ' αρ. 50025/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 4217).

5. Τα κατακυρωτικά έγγραφα των προσωρινών μειοδοτών των ηλεκτρονικών διαγωνισμών μεταφοράς μαθητών των παρ. 1 και 2, όπως αυτά ορίζονται από τον ν. 4412/2016, γίνονται αποδεκτά, εφόσον κατατεθούν σε

8748

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος A' 134/31.07.2021

φυσική μορφή ενώπιον της οικονομικής επιτροπής, μετά από απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή ορίζει.

Άρθρο 61

Ρυθμίσεις για το προσωπικό των πολυμετοχικών αναπτυξιακών ανώνυμων εταιρειών Ο.Τ.Α.

Οι περ. α' και β'της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α' 53), ως προς το προσωπικό των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν εφαρμόζονται για τις συναφθείσες έως την έναρξη ισχύος του ν. 4735/2020 (Α' 197) συμβάσεις προσωπικού των αναπτυξιακών εταιρειών της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α' 114).

Άρθρο 62

Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Συμβάσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που απασχολείται στους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες συνήφθησαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α' 214) και λήγουν ή έληξαν κατά το διάστημα από 1.6.2021 έως 31.7.2021, δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους και μέχρι τις 30.09.2021, με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α' 134).

Άρθρο 63

Αναστολή παρακράτησης δόσεων δανείων Ο.Τ.Α. α' βαθμού

Αναστέλλεται η παρακράτηση πέντε (5) ενδεκατημορίων για τους μήνες Ιούνιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο του έτους 2021 έναντι τοκοχρεολυτικών δόσεων δανείων, που έχουν χορηγηθεί αποκλειστικά από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού. Η εξόφληση των πέντε (5) ενδεκατημορίων, των οποίων η παρακράτηση αναστέλλεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο, πραγματοποιείται άτοκα σε είκοσι δύο (22) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του έτους 2022.

Άρθρο 64

Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών - Παράταση προθεσμιών - Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4623/2019

Οι προθεσμίες των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4623/2019 (Α' 134) παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 31η.12.2021 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ.

99/2017 (Α' 141) ως προς το πιστοποιητικό πυρασφάλειας της περ. α' της ανωτέρω διάταξης, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2021 για τις εξής περιπτώσεις:

α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας μετά τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης μετά την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους μερικά ή ολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε' - Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α' και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β' του π.δ. 41/2018 (Α' 80) ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με την παρ. 2.1.γ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α' και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018,

β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας πριν τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης πριν από την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους συνολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε' - Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α' και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β' του π.δ. 41/2018 ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.1.δ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α' και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018.

2. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, ως προς τα δικαιολογητικά της περ. β' και ως προς την απόφαση παραχώρησης των χώρων ή το παραχωρητήριο της περ. γ, παρατείνεται, από τη λήξη της έως την 31η.12.2021.

3. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, της οικοδομικής άδειας ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του κτιρίου ή της απόφασης παραχώρησης ή παραχωρητηρίου μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των παρ. 1 και 2, η άδεια που εκδόθηκε, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, ανακαλείται.

4. Η προθεσμία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ως προς τη συμμόρφωση των σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του άρθρου 4 του π.δ. 99/2017, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2021. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των σταθμών στις ως άνω διατάξεις, μέσα στην ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία, η άδειά τους ανακαλείται.»

Άρθρο 65

Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. α' βαθμού

1. Η ισχύς του άρθρου τριακοστού τρίτου της από

13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104), ως προς τη διάθεση ποσοστού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους επενδυτικών δαπανών των δήμων για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών των δήμων, παρατείνεται από τη λήξη της και για τον εκτελούμενο προϋπολογισμό του έτους 2021, έως την 30ή.9.2021.

Τεύχος A' 134/31.07.2021

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

8749

2. Η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως προστέθηκε με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 106 του ν. 4714/2020 (Α' 148), ως προς τη δυνατότητα χρησιμοποίησης εσόδων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών των δήμων, παρατείνεται από τη λήξη της για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η λήψη και εφαρμογή έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 30ής.9.2021.

3. Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2021, για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η λήψη και εφαρμογή έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 30ής.9.2021, οι δήμοι, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, δύνανται να αναμορφώνουν το προϋπολογισμό τους, με μεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής αποτελεί δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 66

Ρυθμίσεις για το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - Τροποποίηση του ν. 4639/2019 και του ν. 4598/2019

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1, το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου δέκατου ένατου του ν. 4639/2019 (Α' 185) τροποποιούνται οι αναφερόμενες διατάξεις και το άρθρο δέκατο ένατο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο δέκατο ένατο

Θέση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε εκκαθάριση

1. Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (εφεξής «Ταμείο»), το οποίο επανασυστήθηκε με τη διάταξη της παρ. 18 του άρθρου

19 του ν. 2947/2001 (Α' 228), τίθεται αυτοδικαίως σε καθεστώς εκκαθάρισης από τη δημοσίευση του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών, που εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζεται ως εκκαθαριστής του Ταμείου, μόνιμος ή αορίστου χρόνου υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που υπηρετεί

στον κλάδο ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Οικονομικού/Διοικητικού, με τουλάχιστον εικοσαετή προϋπηρεσία, κατόπιν ανοικτής προσκλήσεως προς τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους που εκδίδεται από τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και αναρτάται στη Διαύγεια και στον σχετικό ιστότοπο αυτού, για τρεις (3) ημέρες, ορίζοντας την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες. Για την επιλογή λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων εκάστου υποψηφίου, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία του υπηρεσιακού του φακέλου, με έμφαση στην εμπειρία, την υπηρεσιακή εικόνα του υπαλλήλου και την απουσία πειθαρχικών ποινών. Από την έκδοση της απόφασης ορισμού του εκκαθαριστή, λήγει αυτοδικαίως η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθυντή αυτού.

2. Με όμοια απόφαση, καθορίζονται οι ειδικότερες ρυθμίσεις για τη διαδικασία της εκκαθάρισης και τη διάρκεια αυτής, τη διαδικασία ορισμού τεχνικών συμβούλων για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις αυτών, την τύχη των εκκρεμών, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συμβάσεων και των λοιπών υποχρεώσεων του Ταμείου, καθώς και την οργάνωση και τη λειτουργία του Ταμείου κατά την περίοδο μέχρι την περάτωση της εκκαθάρισης, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος από τον ορισμό του εκκαθαριστή. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, η λειτουργία του παιδικού σταθμού δεν διακόπτεται.

3. Για την κάλυψη πάσης φύσεως δαπανών της εκκαθάρισης, καθώς και τακτικών, λειτουργικών αλλά και εκτάκτων δαπανών του υπό εκκαθάριση Ταμείου, αυτό επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικότερα από πιστώσεις, που προέρχονται από το αποδιδόμενο στο Υπουργείο ποσοστό της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4761/2020 (Α' 248). Η επιχορήγηση εγκρίνεται με σχετική κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από αιτιολογημένο αίτημα του εκκαθαριστή. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, η οποία διαπιστώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Ταμείο λύεται οριστικά. Με την ίδια ως άνω απόφαση προβλέπεται και η τύχη της περιουσίας του Ταμείου.

4. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται να καλύπτει στους δικαιούχους τα έξοδα για τη φιλοξενία των τέκνων τους σε παιδικούς σταθμούς. «Δικαιούχοι» είναι γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια τέκνων, που είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα και των οποίων τα τέκνα δεν έχουν για οποιοδήποτε λόγο γίνει δεκτά σε αντίστοιχη δημόσια ή δημοτική δομή. Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις, που προέρχονται από το αποδιδόμενο στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ποσοστό που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου

8750

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος A' 134/31.07.2021

17 του ν. 4761/2020 (Α' 248). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών, καθορίζονται το ύψος του ποσού, που λαμβάνει έκαστος των δικαιούχων, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την κάλυψη των εξόδων.

5. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4598/2019 (Α' 36) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. «Δικαιούχοι» είναι γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια τέκνων, που είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα.».».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4598/2019 (Α' 36) τροποποιούνται οι αναφερόμενες διατάξεις και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 4

Κάλυψη εξόδων φιλοξενίας σε παιδικές κατασκηνώσεις

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να καλύπτει στους δικαιούχους έξοδα για τη φιλοξενία των τέκνων τους σε παιδικές κατασκηνώσεις κατά την περίοδο των θερινών διακοπών.

2. «Δικαιούχοι» είναι γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια τέκνων, που είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα.»

3. Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις που προέρχονται από το αποδιδόμενο στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ποσοστό που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4761/2020 (Α' 248). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών, καθορίζονται η διάρκεια διαμονής και το ημερήσιο τροφείο, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την κάλυψη των εξόδων της παρ. 1.

4. Έως την έκδοση της ανωτέρω απόφασης οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας των παιδιών σε κατασκηνώσεις, καλύπτονται από το Ταμείο με την διαδικασία που ισχύει έως την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

3. Η προθεσμία περάτωσης της εκκαθάρισης της παρ. 2 του άρθρου δέκατου ένατου του ν. 4639/2019 παρατείνεται έως την 31η.7.2022.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 67

Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών - Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020

Στο άρθρο 32 του ν. 4756/2020 (Α' 235), α) στην παρ. 1 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς τον αριθμό των δόσεων και προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, β) στην

παρ. 2 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς τα αρμόδια όργανα, γ) στην παρ. 3 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς τον αριθμό των δόσεων, δ) στην παρ. 4 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης, ε) η παρ. 6 τροποποιείται ως προς την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής επιτοκίου, στ) στην παρ. 8, τροποποιούνται οι περ. α), γ), δ) και στ), ζ) στην παρ. 9 τροποποιείται η περ. β), η) η παρ. 11 τροποποιείται ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης και το άρθρο

32 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 32

Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών

1. Η προθεσμία καταβολής οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, η οποία παρατάθηκε μέχρι την 30ή Απριλίου 2021 στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 3 της από

11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), το άρθρο 23 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), το άρθρο όγδοο της από

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), τα άρθρα εικοστό τρίτο και εικοστό πέμπτο της από

30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), το άρθρο 10 του ν. 4684/2020 και το άρθρο πέμπτο της από

1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α' 104), παρατείνεται εκ νέου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Οι ανωτέρω ασφαλιστικές οφειλές, μετά τη λήξη της παράτασης της προθεσμίας καταβολής, δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίων δόσεων.

Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δύνανται να υπαχθούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, και οφειλές ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020 έως Ιουνίου 2021, απαιτητών από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης, εφόσον πρόκειται για εργοδότες ή για αυτοπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

2. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.). Κατ' εξαίρεση, όπου υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. και μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής εξυπηρέτησης πολιτών στον ιστότοπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. Αρμόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο.

Τεύχος A' 134/31.07.2021

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

8751

3. Βασικές οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση της παρ. 1, κεφαλαιοποιούνται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και, αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, επιβαρύνονται από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής στη ρύθμιση, με επιτόκιο δυόμιση εκατοστιαίων μονάδων (2,5%) ετησίως υπολογιζόμενο. Κατ' εξαίρεση, βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίων δόσεων δεν επιβαρύνονται με επιτόκιο.

4. Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα καταβολής της πρώτης δόσης. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζονται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

5. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ.

6. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου των ρυθμισμένων οφειλών, χωρίς την επιβάρυνση επιτοκίου.

7. Η ρύθμιση του παρόντος απόλλυται, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2) δόσεις της ρύθμισης.

8. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και οι λοιποί όροι, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, παρέχονται στον οφειλέτη τα εξής ευεργετήματα:

α) χορηγείται σε αυτόν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος, β) στις επιχειρήσεις της περ. ε' της παρ. 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951 (Α' 179) χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου, εφόσον για το έργο, για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό, δεν υφίστανται τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με παρακράτηση ποσού ίσου με την οφειλή, γ) αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Ειδικά για κατασχέσεις στα χέρια τρίτων που έχουν επιβληθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος, το μέτρο της κατάσχεσης αίρεται με την υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση, κατόπιν σχετικού αιτήματος, και αποδιδόμενα ποσά από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων πριν την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη τρεχουσών δόσεων της ρύθμισης, δ) αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη, κατά το άρθρο 1 του α.ν. 86/1967 (Α' 136), και αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα, ε) αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.

Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της ρύθμισης.

9. Η απώλεια της ρύθμισης επιφέρει τις ακόλουθες συνέπειες:

α) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης, β) τη μετατροπή ως άμεσα απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων, γ) την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέσα.

10. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται μέχρι τις 31.1.2022.

11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής της σχετικής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και καταβολής της πρώτης δόσης, να επανακαθορίζονται η διαδικασία υπαγωγής και τα αρμόδια όργανα της παρ. 2, να προβλέπονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και να ρυθμίζονται τυχόν ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 68