ΝΟΜΟΣ 3872 ΦΕΚ 148/Α/ 3.9.2010

 

Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα και άλ­λες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1

Προϋποθέσεις

 

   1. Το δικαίωμα εκτέλεσης πλόων που παρέχεται, σύμ­φωνα με το άρθρο 165 παρ. 3 περ. β' του Κώδικα Δη­μοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α'), σε πλοία με κοινοτική σημαία και σημαία χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομι­κού Χώρου (ΕΟΧ), παρέχεται εφεξής και στα πλοία με σημαία τρίτων χωρών, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

   α) Στη χώρα της σημαίας, που φέρουν τα πλοία αυτά, επιτρέπεται η διενέργεια αντίστοιχων πλόων από πλοία με σημαία κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ.

   β) Τα πλοία, τα οποία διενεργούν τους πλόες, έχουν μεταφορική ικανότητα μεγαλύτερη των 49 επιβατών και εκτελούν κυκλικό περιηγητικό ταξίδι, μεταξύ του αφετήριου ελληνικού λιμένα και ελληνικών ή και ξένων λιμένων, με αποκλειστικό σκοπό την θαλάσσια αναψυχή και περιήγηση των επιβατών, έναντι ενιαίου εισιτηρίου (ναύλου) και υπό τον όρο ότι ο λιμένας της οριστικής αποβίβασης των επιβατών είναι ο αφετήριος λιμένας. Η διάρκεια του ταξιδιού είναι κατ' ελάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες και η παραμονή στον αφετήριο ελληνικό λιμένα τουλάχιστον οκτώ (8) ώρες.

   γ) Οι πλοιοκτήτριες εταιρίες ή οι εταιρίες που εκμε­ταλλεύονται τα πλοία της παραγράφου 1, προκειμένου να εκτελέσουν τους παραπάνω πλόες, υπογράφουν προηγουμένως με το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπού­μενο από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμβαση, διάρκειας μέχρι τρία (3) έτη, η οποία μπορεί να παρατείνεται. Με τη σύμβαση αυτή ρυθμίζονται ιδίως τα εξής θέματα: αα) η απασχόληση και ασφάλιση των Ελλήνων Ναυτικών που προσλαμβάνονται από τα πλοία αυτά, καθώς και η παροχή οικονομικών κινήτρων για την πρόσληψή τους, ββ) η βεβαίωση και είσπραξη της εισφοράς του άρθρου 2, γγ) η διενέργεια επενδύσεων στη χώρα από τις συμβαλλόμενες εταιρί­ες και δδ) οι όροι παράτασης και πρόωρης λύσης της σύμβασης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα.

   Οι ανωτέρω συμβάσεις υπογράφονται από τους συμ­βαλλόμενους εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από της υποβολής της σχετικής αίτησης της πλοιοκτήτριας εταιρίας ή της εταιρίας που εκμεταλλεύεται το πλοίο, συνοδευόμενης από τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία ορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση του επόμενου εδαφίου.

   Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Αντα­γωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Πολι­τισμού και Τουρισμού, καθορίζεται το ακριβές περιε­χόμενο των συμβάσεων αυτών, τίθενται ενιαίοι γενικοί όροι αυτών για όλα τα πλοία, προσδιορίζονται κριτήρια διαφοροποίησης των όρων των συμβάσεων ανάλογα με τη μεταφορική ικανότητα, τη στελέχωση του πλοίου, τον αριθμό των δρομολογίων, τη συχνότητα και την περιο­δικότητα των προσεγγίσεων σε ελληνικούς λιμένες και καθορίζονται όροι που εξασφαλίζουν την τήρηση των διεθνών συμβάσεων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

   (δ) Στα πλοία της παραγράφου 1, εξασφαλίζεται με τη σύμβαση της περίπτωσης γ' ότι οι Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι απασχολούνται σε αυτά, εργάζονται με βάση τα αναγνωριζόμενα από την κείμενη ελληνική νομοθεσία προσόντα και ειδικότητες στις αντίστοιχες θέσεις. Οι συμβάσεις των Ελλήνων ναυτικών που προσλαμβάνο­νται, διέπονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που ισχύουν εκάστοτε στην Ελλάδα για την ειδικότητά τους και οι εργαζόμενοι παραμένουν ασφαλισμένοι στον φορέα ασφάλισής τους, με τους ίδιους όρους ασφά­λισης, που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία. Για τους Έλληνες ναυτικούς, που απασχολούνται στα παραπάνω πλοία με ξένη σημαία, εφαρμόζεται το άρθρο 24 του ν. 3409/2005 (ΦΕΚ 273 Α'), εφόσον τούτο προβλέπεται ρητώς στη σύμβαση της περίπτωσης γ' και με τις προ­ϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτήν.

 

   2. Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 του π.δ. 122/1995 (ΦΕΚ 180 Α') από τους οριζόμενους περιορισμούς στα περιηγητικά ταξίδια, καθώς και οι όροι ασφαλείας, που προβλέπονται στο π.δ. 23/1999 (ΦΕΚ 17 Α'), όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα πλοία με σημαία τρίτων χωρών, τα οποία εκτελούν περιηγητικούς πλόες σύμφωνα με την παράγραφο 1.

 

Άρθρο 2

Επιβολή Εισφοράς

 

   Στις πλοιοκτήτριες εταιρίες ή τις εταιρίες που εκ­μεταλλεύονται τα πλοία του άρθρου 1, επιβάλλεται ει­σφορά ανά επιβάτη υπέρ του Κεφαλαίου Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.), ν. 6002 της 22/29 Ιαν. 1934 (ΦΕΚ 37 Α'), η οποία εισπράττεται στο λιμένα αφετηρίας του πλοίου. Το ύψος της εισφοράς προσδιορίζεται εκά­στοτε με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγω­νιστικότητας και Ναυτιλίας. Η εισφορά μειώνεται κατά ποσοστό 7% για κάθε επιπλέον ελληνικό λιμένα, εκτός από τον αφετήριο, τον οποίο προσεγγίζει το πλοίο κατά τη διάρκεια του ίδιου περιηγητικού πλου.

 

Άρθρο 3

Κυρώσεις

 

   1. Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος νόμου αλλά και των διατάξεων της νομοθεσίας που ισχύει για την εκτέλεση περιηγητικών πλόων, επιβάλ­λονται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, οι κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως των άρθρων 42, 44, 45, 157 και 180 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

 

   2. Σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόμου ή όρου της σύμβασης του άρθρου 1 παράγραφος 1 περίπτωση γ', ιδίως καθ' υποτροπή, το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση και να εξαιρεί, από την επίδοση της καταγγελίας ή την πάροδο της προθεσμίας που τάσσεται για τη συμμόρ-φωσή τους, από την περαιτέρω εκτέλεση πλόων.

 

Άρθρο 4

Μεταβατικές και Καταργητικές Διατάξεις

 

   1. Μέχρι τη σύναψη των συμβάσεων του άρθρου 1 της παραγράφου 1 περίπτωση γ' και το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010, οι πλόες που προβλέπονται στην παραγράφο 1 επιτρέπεται να εκτελούνται, ύστερα από προσωρινή άδεια, με την οποία ρυθμίζεται η εφαρμογή των όρων της παραγράφου 1. Η προσωρινή άδεια χο­ρηγείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Αντα­γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετά από αίτηση της πλοιοκτήτριας εταιρίας.

 

   2. Από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

Άρθρο 5

 

   α) Τα εδάφια πρώτο και δεύτερο της παραγράφου 3β του άρθρου 8α του ν. 2323/1995 (άρθρο 8 του ν. 3190/ 2003) αντικαθίστανται ως εξής:

 

   «3β. Η πλήρωση των θέσεων μόνιμου προσωπικού γίνε­ται με διορισμό, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και με μετάταξη προσωπικού από το Δημόσιο και από Ν.Π.Δ.Δ.. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται κατά πρώτο λόγο με μετάταξη, μετά από πρόσκληση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί­ας προς τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., για δήλωση ενδιαφέροντος προσφοράς των υπηρεσιών τους στον Οργανισμό Λα­ϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.»

 

   β) Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3β του άρ­θρου 8α του ν. 2323/1995 (άρθρο 8 του ν. 3190/2003), αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «Οι ανάγκες του Οργανισμού σε προσωπικό μπορεί να καλύπτονται και με αποσπάσεις υπαλλήλων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.. »

 

Άρθρο 6

 

   Από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 του άρ­θρου 1 του ν. 3833/2010 περί μείωσης αποδοχών και επιδομάτων και της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου περί απαγόρευσης συνομολόγησης, χορή­γησης ή καταβολής με οποιονδήποτε τρόπο αυξήσεων, καθώς και από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 6 του άρθρου 3 του ν. 3845/2010 περί μείωσης αποδοχών και επιδομάτων, εξαιρείται αναδρομικά και αντιστοίχως, από 1ης Ιανουαρίου 2010 και από 1.6.2010, το ναυτικό προσωπικό της Πλοηγικής Υπηρεσίας.

 

Άρθρο 7

 

   Τα ποσά που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και στο άρθρο 4 του ν.3723/ 2008 (ΦΕΚ 250 Α'), έτσι όπως αυτά τροποποιήθηκαν από την παράγραφο 8 του άρθρου τέταρτου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α'), αυξάνονται κατά 25 δισεκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.

 

Άρθρο 8

 

   1. Πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί σε Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουρ­γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Ασφάλειας Ναυσιπλοίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μπορεί, κατόπιν αίτησής του, η οποία υποβάλλεται εντός δυο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, να μεταφερθεί, με την οργανική του θέση, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί­ας και σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, από και προς τις Γενικές Γραμματείες Ναυτιλι­ακής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνι­στικότητας και Ναυτιλίας και Ναυτιλίας και Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

   2. Μέχρι τη συγκρότηση υπηρεσιακών και πειθαρχι­κών συμβουλίων στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι πολιτικοί υπάλληλοι που υπηρετούν σε υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας αυτής, υπάγονται και συμμετέχουν στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμ­βούλια της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

   3. Κατά την κρίση των υπηρεσιακών συμβουλίων της παραγράφου 2, οι πολιτικοί υπάλληλοι του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας κρίνονται ενιαία, για όλες τις οργανικές θέσεις προϊσταμένων της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και της Γραμματείας Ναυτιλίας και Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Οι παραπάνω δύ­νανται με έγγραφη δήλωσή τους να επιλέγουν τις θέσεις για τις οποίες επιθυμούν να κριθούν και τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού στον οποίο υπάγονται οι οργανικές μονάδες αυτές.

 

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

 

   Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.