ΝΟΜΟΣ 3708/2008 - ΦΕΚ 210/Α'/8.10.2008

Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώ­σεις και άλλες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

    Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Αρθρο 1

Κατάργηση διατάξεων περί Συνδέσμων Φιλάθλων -Ίδρυση Λεσχών Φίλων

 

    Το άρθρο 41Β' του ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α'), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239 Α') και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3262/2004 (ΦΕΚ 173 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

    «Αρθρο 41Β' Λέσχες Φίλων των Αθλητικών Σωματείων, ΤΑΑ ή ΑΑΕ

    1. Σε κάθε αθλητικό σωματείο, τμήμα αμειβομένων αθλητών (ΤΑΑ) ή ανώνυμη αθλητική εταιρεία (ΑΑΕ) μπορεί, ύστερα από απόφαση της διοίκησης αυτών, να λειτουργεί Λέσχη Φίλων (εφεξής Λέσχη). Η Λέσχη αποτελεί υπηρεσία του αθλητικού σωματείου, του ΤΑΑ ή της ΑΑΕ που την ιδρύει και δεν έχει δική της νομική προσωπικότητα.

    Η εποπτεία, ο έλεγχος και η ευθύνη της οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Λέσχης ανήκει στο αθλη­τικό σωματείο, το ΤΑΑ ή την ΑΑΕ.

    Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) ασκεί εποπτεία και έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος, κατά τα οριζόμενα από τις διέπουσες την εποπτεία και τον έλεγχο των αθλητικών σωματείων, των ΤΑΑ ή των ΑΑΕ σχετικές διατάξεις, ανάλογα εφαρμοζόμενες.

 

    2. Σκοπός της Λέσχης είναι:

    α) η ενίσχυση και η υποστήριξη της αθλητικής προ­σπάθειας του αθλητικού σωματείου, του ΤΑΑ ή της ΑΑΕ,

    β) η καλλιέργεια και προαγωγή της αθλητικής παιδεί­ας των μελών της και ιδίως των αρχών του ευ αγωνίζεσθαι και του φιλάθλου πνεύματος,

    γ) η άθληση και γενικά η ψυχαγωγία των μελών της.

 

    3. Μέλος της Λέσχης μπορεί να εγγραφεί μόνο φίλα­θλος που έχει μόνιμη κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και στο πρόσωπό του δεν συντρέχει κώλυμα του άρθρου 3 του παρόντος, ούτε του έχουν αποδο­θεί πράξεις βίας τελεσθείσες, εντός ή εκτός γηπέδων, με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 41ΣΤ' ή πράξεις που αποτελούν παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Για το σκοπό αυτόν ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στη Λέσχη μαζί με την αίτηση για εγγραφή του υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α'), όπως ισχύει, ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχει κανένα από τα κωλύματα του προη­γούμενου εδαφίου. Για κάθε μέλος της Λέσχης εκδίδεται από το αθλητικό σωματείο, το ΤΑΑ ή την ΑΑΕ κατά περίπτωση ταυτότητα μέλους. Με Εσωτερικό Κανονισμό της Λέσχης που εκδίδεται από τη διοίκηση του ιδρυ­τικού αυτής αθλητικού σωματείου, του ΤΑΑ ή της ΑΑΕ ρυθμίζονται τα θέματα της οργάνωσης και λειτουργίας της Λέσχης και των κατά τόπους παραρτημάτων της, οι πόροι αυτής, τα τηρούμενα βιβλία, οι ειδικότεροι όροι εγγραφής και διαγραφής των μελών της, τα απαιτού­μενα δικαιολογητικά, οι κυρώσεις σε βάρος των μελών της για παραβάσεις διατάξεων του παρόντος ή άλλων νόμων ή των κανονισμών του αθλητικού σωματείου, του ΤΑΑ ή της ΑΑΕ και κάθε άλλο θέμα αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της Λέσχης.

 

    4. Εφόσον διαπιστωθεί κώλυμα της παραγράφου 3, σε μέλος της Λέσχης, αυτό διαγράφεται προσωρινά ή οριστικά. Το μέλος που έχει διαγραφεί προσωρινά και για όσο χρόνο διαρκεί η διαγραφή του, δεν δικαιούται να ασκεί τα δικαιώματα του μέλους της Λέσχης και να λαμβάνει εισιτήρια των αγώνων της ομάδας του αθλη­τικού σωματείου, του ΤΑΑ ή της ΑΑΕ. Επίσης ακυρώνε­ται αυτοδικαίως η ταυτότητά του, απενεργοποιείται με φροντίδα της διοργανώτριας αρχής η Κάρτα Φιλάθλου που κατέχει και γενικώς αποκόπτεται κάθε δεσμός του, νομικός ή αθλητικός, ως φιλάθλου, με το αθλητικό σω­ματείο, το ΤΑΑ ή την ΑΑΕ.

 

    5. Η Λέσχη ή τα παραρτήματά της μπορούν να έχουν γραφεία και λοιπές εγκαταστάσεις υλικοτεχνικής υπο­δομής σε ίδιο χώρο, μετά από άδεια της αρμόδιας αστυ­νομικής αρχής, η οποία χορηγείται με την προσκόμιση της απόφασης του αθλητικού σωματείου, του ΤΑΑ ή της ΑΑΕ για την ίδρυση και λειτουργία της Λέσχης ή του παραρτήματος κατά περίπτωση και αφού διαπιστωθεί ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν δημιουργεί προ­βλήματα τηρήσεως της δημόσιας τάξης. Η ως άνω άδεια ισχύει για δύο έτη και μπορεί να ανανεώνεται με τους ίδιους όρους με τους οποίους χορηγείται.

 

    6. Το αθλητικό σωματείο, το ΤΑΑ ή η ΑΑΕ έχει υπο­χρέωση να παρακολουθεί και να ελέγχει ανελλιπώς την τήρηση των διατάξεων του παρόντος από την αντί­στοιχη Λέσχη και τα μέλη της και να επιβάλλει τις προ­βλεπόμενες από το νόμο ή τον Εσωτερικό Κανονισμό πειθαρχικές κυρώσεις αν διαπιστωθεί παράβαση αυτών. Το αθλητικό σωματείο, το ΤΑΑ ή η ΑΑΕ έχει υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση ελέγχου ή επιβολής κυρώσεων, να συντάσσει ειδική έκθεση, την οποία υποβάλλει μέσα σε πέντε ημέρες στη ΔΕΑΒ και στη διοργανώτρια Αρχή.

 

    7. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά μελών Λεσχών και γε­νικά οπαδών με ομαδικό μέσο μεταφοράς με φροντίδα ή δαπάνη αθλητικού σωματείου, ΤΑΑ ή ΑΑΕ, προκειμένου να προσέλθουν ή να αποχωρήσουν οργανωμένα πριν, κατά την ημέρα ή μετά από μία αθλητική συνάντηση.

 

    8. Κατά την έκδοση και διάθεση εισιτηρίων στα μέλη Λεσχών απαγορεύεται ο καθορισμός ζωνών ή τμημά­των των κερκίδων που να προορίζονται αποκλειστικά για τις θέσεις των μελών των Λεσχών. Είναι δυνατόν, κατόπιν συμφωνίας των διαγωνιζόμενων αθλητικών σωματείων, των ΤΑΑ ή των ΑΑΕ και με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής, να ορίζεται για μία αθλητική συνάντηση και για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας ζώνη ή τμήμα των κερκίδων, στην οποία θα διατίθενται εισιτήρια αποκλειστικά για φιλάθλους του φιλοξενούμενου αθλητικού σωματείου, του ΤΑΑ ή της ΑΑΕ, εφαρμοζομένης και εν προκειμένω της πα­ραγράφου 7.

 

    9. Η μη συμμόρφωση αθλητικού σωματείου, ΤΑΑ ή ΑΑΕ προς τις υποχρεώσεις του άρθρου αυτού συνεπάγεται σε βάρος τους την επιβολή πειθαρχικών ποινών σύμφω­να με τους κανονισμούς της αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος. Η τέλεση πράξεων βίας από τα μέλη των Λεσχών, εντός ή εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων, με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, ως συνέπεια της μη συμμόρφωσης του συλλόγου στις ανωτέρω υποχρεώ­σεις του, αποτελεί επιβαρυντική περίσταση.

 

    10. Όποιος, ως μέλος διοίκησης Λέσχης, αθλητικού σωματείου, ΤΑΑ ή ΑΑΕ ή μέλος διοργανώτριας αρχής παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου τιμωρεί­ται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πέντε χιλιάδων ευρώ.»

 

Αρθρο 2

 

    Εφεξής αποκόπτονται οι κάθε είδους νομικοί και αθλητικοί δεσμοί των συνδέσμων φιλάθλων, οι οποίοι λειτουργούν με βάση τις καταργούμενες διατάξεις του άρθρου 41Β' του ν.2725/1999, με τα αντίστοιχα αθλητικά σωματεία, τα ΤΑΑ και τις ΑΑΕ. Οι σύνδεσμοι αυτοί δεν δικαιούνται εφεξής να λαμβάνουν εισιτήρια για λογα­ριασμό των μελών τους.

 

Αρθρο 3

 

    Όπου στις διατάξεις του ν.2725/1999 και της εν γένει αθλητικής νομοθεσίας, καθώς και των κανονισμών των αθλητικών εν γένει οργανώσεων αναφέρεται ο όρος «Σύνδεσμοι Φιλάθλων» νοούνται για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων οι, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος, Λέσχες Φίλων των Αθλητικών Σωματείων, των ΤΑΑ ή των ΑΑΕ.

 

Αρθρο 4

 

    Μετά την παράγραφο 11 του άρθρου 41Δ' του ν.2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν.3057/2002 και το άρθρο 4 του ν.3262/2004 προστίθε­νται παράγραφοι 12 και 13 ως εξής:

 

    «12. Ο έλεγχος, για λόγους ασφαλείας, των προσερχομένων φιλάθλων στην αθλητική εγκατάσταση εν όψει αθλητικής εκδήλωσης μπορεί, κατόπιν συναίνεσης του προσερχόμενου φιλάθλου, να γίνει και με σωματική έρευνα από μέλος του προσωπικού ασφαλείας του ίδι­ου φύλου με τον φίλαθλο. Υποχρεωτικός σωματικός έλεγχος πραγματοποιείται από την Ελληνική Αστυνομία, όργανα της οποίας μπορεί να παρίστανται στις θύρες εισόδου της αθλητικής εγκατάστασης ή να καλούνται ειδικά προς τούτο. Σε περίπτωση που προσερχόμενος φίλαθλος αρνηθεί το σωματικό έλεγχο, η αστυνομική αρχή ή το προσωπικό ασφαλείας, εφόσον έχει προη­γηθεί άρνηση ελέγχου του από την αστυνομική αρχή κατά περίπτωση, δικαιούται να απαγορεύσει την είσοδό του στην αθλητική εγκατάσταση.

    13. Στα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας περι­λαμβάνεται και το προβλεπόμενο από την παράγραφο 1 του άρθρου 275 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας δι­καίωμα να συλλαμβάνουν τους δράστες πράξεων βίας στις περιπτώσεις αυτόφωρων αδικημάτων και να τους παραδίδουν αμέσως στην παριστάμενη Αστυνομική Αρχή.»

 

Αρθρο 5

 

    Η περίπτωση α' της παραγράφου 7 του άρθρου 41 ΣΤ' του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν.3057/2002 και αναριθμήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν.3262/2004, αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «α) αα. Σε περίπτωση καταδίκης για πράξεις που ανα­γράφονται στις παραγράφους 1 έως 4 το δικαστήριο με την ίδια απόφαση απαγορεύει υποχρεωτικά στον υπαίτιο να προσέρχεται και να παρακολουθεί για χρο­νικό διάστημα έξι μηνών και, σε περίπτωση πρώτης υποτροπής ενός έτους, ή σε περίπτωση δεύτερης υπο­τροπής τριών ετών, ανεξαρτήτως χρόνου τέλεσης των παραβάσεων αυτών, αθλητικές συναντήσεις, στις οποίες μετέχει ομάδα του αγώνα κατά τον οποίο ή με αφορμή τον οποίο τελέστηκε η αξιόποινη πράξη ή και άλλες ομάδες. Επίσης, το δικαστήριο επιβάλλει υποχρεωτικά στον υπαίτιο, για όσο χρόνο διαρκεί η απαγόρευση, την υποχρέωση να εμφανίζεται, πριν από την έναρξη της αθλητικής συνάντησης, στο αστυνομικό τμήμα της κατοικίας ή διαμονής του και να παραμένει εκεί καθ' όλη τη διάρκειά της.

    ββ. Αν οι ανωτέρω πράξεις τελέσθηκαν υπό περιστά­σεις που μαρτυρούν ότι ο δράστης είναι επικίνδυνος για την ομαλή τέλεση των αθλητικών εκδηλώσεων, η απαγόρευση της περίπτωσης αα' απαγγέλλεται για δι­άστημα δύο ετών και σε περίπτωση υποτροπής τεσσά­ρων ετών, ανεξαρτήτως χρόνου τέλεσής τους, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

    γγ. Θεωρείται επιβαρυντική περίσταση και η επιβαλ­λόμενη ποινή προσαυξάνεται κατά ένα έτος από την αντίστοιχη προβλεπόμενη στις προηγούμενες παραγρά­φους, αν οι πράξεις του παρόντος άρθρου τελέσθηκαν από μέλος Λέσχης.»

 

Αρθρο 6

 

    1. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 41Α' του ν.2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν.3057/2002 και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.3262/2004 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

    «7. α) Στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της η ΔΕΑΒ δικαιούται να ζητεί και να λαμβάνει από οποι­ονδήποτε εμπλεκόμενο αθλητικό φορέα οποιαδήποτε πληροφορία, στοιχείο ή διευκρίνιση είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του έργου της.

    β) Τα μέλη και οι παρατηρητές της ΔΕΑΒ δικαιού­νται, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, απρό­σκοπτης εισόδου σε οποιοδήποτε χώρο της αθλητικής εγκατάστασης, πλην του χώρου των αποδυτηρίων των διαγωνιζόμενων ομάδων και των διαιτητών, όπου λαμ­βάνει χώρα η αθλητική συνάντηση. Η Αστυνομική Αρχή υποχρεούται να παρέχει συνδρομή στα μέλη ή τους παρατηρητές της ΔΕΑΒ κατά την άσκηση των καθηκό­ντων τους, σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 161 του π.δ. 141/1991 (ΦΕΚ 58 Α'), όπως αυτά ισχύουν.

    γ) Η αδικαιολόγητη άρνηση παροχής στοιχείων, πλη­ροφοριών ή διευκρινίσεων της περίπτωσης α' της πα­ρούσας παραγράφου ή η παρεμπόδιση της απρόσκο­πτης εισόδου των μελών ή παρατηρητών της ΔΕΑΒ στους χώρους της αθλητικής εγκατάστασης της πε­ρίπτωσης β' της παρούσας παραγράφου τιμωρείται με: αα) πειθαρχικές κυρώσεις κατά τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος, μη αποκλειομένης της παρα­πομπής του θέματος στον Αθλητικό Εισαγγελέα μετά από έκθεση του Προέδρου της ΔΕΑΒ και ββ) φυλάκιση τουλάχιστον δύο μηνών και χρηματική ποινή χιλίων έως δύο χιλιάδων ευρώ.»

 

    2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 41Α' του ν. 2725/ 1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3262/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

    «1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ). Η Επιτροπή αποτελείται από:

    α) τέσσερις (4) εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού από τους οποίους ένας ψυχολόγος και ένας κοινωνιολόγος,

    β) έναν (1) ανώτερο ή ανώτατο αξιωματικό της ΕΛ.Α.Σ. με εμπειρία στα θέματα που χειρίζεται η Επιτροπή, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών,

    γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επι­τροπής, και κατά περίπτωση, ανάλογα με το άθλημα του οποίου θέματα αντιμετωπίζει, από:

    -έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Επαγγελ­ματικού Ποδοσφαίρου Α' Εθνικής Κατηγορίας, έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β' και Γ' Εθνικής Κατηγορίας και έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠ), όταν πρόκειται για θέματα ποδοσφαίρου,

    - έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Συνδέσμου Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών εταιρειών (ΕΣΑΚΕ) και έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συν­δέσμου Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών (ΠΣΑΚ) όταν πρόκειται για θέματα καλαθοσφαίρισης,

    - έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ) και έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Σωματείων Αμειβομένων Πετοσφαιριστών (ΕΣΑΠ), όταν πρόκειται για θέματα πετοσφαίρισης,

    - έναν (1) εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Χειροσφαί­ρισης Ελλάδος (ΟΧΕ) και έναν (1) εκπρόσωπο της Κο­λυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΚΟΕ), όταν πρό­κειται για θέματα χειροσφαίρισης ή υδατοσφαίρισης αντίστοιχα.

    Η ΔΕΑΒ συνεδριάζει σε δεκαμελή σύνθεση όταν πρό­κειται για θέματα ποδοσφαίρου, σε εννεαμελή όταν πρόκειται για θέματα καλαθοσφαίρισης, σε οκταμελή όταν πρόκειται για θέματα πετοσφαίρισης, σε επταμελή σύνθεση όταν πρόκειται για θέματα χειροσφαίρισης και υδατοσφαίρισης και σε πλήρη σύνθεση με συμμετοχή όλων των παραπάνω προσώπων σε περίπτωση λήψης απόφασης για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.»

 

Αρθρο 7

 

    Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 41Γ' του ν.2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν.3057/2002 και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.3372/2005 (ΦΕΚ 187 Α'), προστίθε­νται τα εξής:

    «Η διοργανώτρια αρχή της αθλητικής εκδήλωσης με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α') και κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ. 62038/30.12.2005 απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 1983 Β') τη­ρεί Μητρώο στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία των προσώπων εκείνων, σε βάρος των οποίων επιβάλλονται πειθαρχικές ή ποινικές κυρώσεις από τα αρμόδια όργανα ή τη Δικαστική Αρχή, για παραπτώματα ή παραβάσεις και αξιόποινες πράξεις σχετικές με την εκδήλωση αντια­θλητικής ή βίαιης συμπεριφοράς εντός ή εκτός γηπέδων με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις. Εφόσον πρόκειται για πειθαρχικές κυρώσεις, τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα των οικείων ομοσπονδιών ή επαγγελματικών ενώσεων, ως και η επιτροπή φιλάθλου πνεύματος του άρθρου 130 του παρόντος κατά περίπτωση και, εφόσον πρόκειται για ποινικές κυρώσεις, ο αρμόδιος εισαγγελέας υποχρεού­νται να διαβιβάζουν αμελλητί στις οικείες διοργανώτριες αρχές τα στοιχεία των προσώπων, στα οποία έχουν επιβληθεί οι κυρώσεις του προηγούμενου εδαφίου. Στην περίπτωση ποινικών κυρώσεων η διαβίβαση γίνεται με κοινοποίηση της εισαγγελικής διάταξης της περιπτώσε­ως γ' της παραγράφου 8 του άρθρου 41ΣΤ' του παρό­ντος και στις οικείες διοργανώτριες αρχές.»

 

Αρθρο 8

 

    Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 41Ε' του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3057/2002 και αντικαταστάθηκε με την παρά­γραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3372/2005, αντικαθίσταται ως εξής:

    «1. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις που προορίζονται είτε για τη διεξαγωγή των αγώνων των εθνικών πρω­ταθλημάτων, καθώς και των Κυπέλλων Ελλάδος, όπου μετέχουν ΑΑΕ ή ΤΑΑ, είτε για τη διεξαγωγή διεθνών αγώνων οποιασδήποτε διοργάνωσης των αθλημάτων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, ως και των Εθνικών ομάδων αυτών τοποθετούνται και λει­τουργούν ηλεκτρονικά συστήματα εποπτείας των χώ­ρων και των προσώπων που ευρίσκονται σε αυτές.»

 

Αρθρο 9

Διυπουργική Επιτροπή Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή

 

    1. Με απόφαση του Πρωθυπουργού συνιστάται διαρκής Διυπουργική Επιτροπή για την αντιμετώπιση της βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό, στην οποία μετέχουν ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Υπουργός Επικρατείας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Υπουργός Πολιτισμού. Η υπ' αριθμ. Υ216/13.4.2007 (ΦΕΚ 535 Β'/13.4.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού καταργείται.

    Έργο της Διυπουργικής Επιτροπής είναι ιδίως η πα­ρακολούθηση, έλεγχος και συντονισμός της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό, η επεξεργασία και διατύπωση προτάσεων και μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και η ανάληψη κάθε άλλης πρωτοβουλίας με σκοπό την εξάλειψη της βίας στο χώρο του αθλητισμού.

 

    2. Το άρθρο 30 του ν.3479/2006 (ΦΕΚ 152 Α') αντικα­θίσταται ως εξής:

 

    «Αρθρο 30

    Σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής

    Συνιστάται στο Υπουργείο Πολιτισμού ειδική Νομο­παρασκευαστική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και ειδικής γνώσης και εμπειρίας στα αθλητικά πράγματα του τόπου. Με την ίδια απόφα­ση ορίζονται τα μέλη της γραμματείας της Επιτροπής, ο χρόνος περάτωσης του έργου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο­νομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται η αποζημίωση που καταβάλλεται στα μέλη της επιτροπής και της γραμματείας αυτής.

    Έργο της συνιστώμενης Επιτροπής είναι η τελική επε­ξεργασία του Σχεδίου Αθλητικού Κώδικα, το προσχέδιο του οποίου καταρτίστηκε από την Ειδική Νομοπαρα­σκευαστική - Νομοτεχνική Επιτροπή Αθλητισμού της ΓΓΑ. Το τελικό Σχέδιο του Αθλητικού Κώδικα, που θα συντάξει η Επιτροπή του παρόντος άρθρου, θα υπο­βληθεί στη Βουλή των Ελλήνων για να κυρωθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος.»

 

Αρθρο 10

Ρύθμιση θεμάτων Φιλίππου Ενώσεως - Ιπποδρόμου

 

    1. Το άρθρο 12 του ν.191/1975 (ΦΕΚ 225 Α'), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν.665/1977 (ΦΕΚ 225 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «Αρθρο 12

    1. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Φιλίππου Ενώσεως Ελ­λάδος (ΦΕΕ), κανονιστικές ή ατομικές, τελούν υπό την έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, ο οποίος μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να τις ακυρώνει, τροπο­ποιεί, να αναστέλλει προσωρινά την εκτέλεσή τους ή να αναστέλλει, περιορίζει ή επαυξάνει τις ποινές που επιβάλλονται στα υπαίτια πρόσωπα σύμφωνα με τον κώδικα ιπποδρομιών.

    2. Η έγκριση αυτή παρέχεται, εντός τριάντα (30) ημε­ρών, αφότου η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) παρέλαβε την απόφαση με τα σχετικά στοιχεία. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η έγκριση θεωρείται ότι δόθηκε.

    3. Στη ΓΓΑ λειτουργεί μόνιμη τριμελής Επιτροπή Επί­λυσης Ιπποδρομιακών Αμφισβητήσεων, συγκροτούμε­νη κατ' έτος, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Στην Επιτροπή αυτή συμμετέχουν ένας εκπρόσωπος της ΦΕΕ, ένας εκπρόσωπος του ΟΔΙΕ ΑΕ και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ως πρόεδρος αυτής, ανα­πληρούμενος σε περίπτωση κωλύματος από ανώτερο υπάλληλο της ΓΓΑ. Αν δεν υποδειχθεί κάποιος από τους ανωτέρω εκπροσώπους, στη θέση αυτού ορίζεται ανώ­τερος υπάλληλος της ΓΓΑ. Η Επιτροπή έχει ως έργο τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της παραγράφου 4 ή την παροχή γνώμης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

    4. Το ετήσιο πρόγραμμα των ιπποδρομιών καταρτί­ζεται εντός του μηνός Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους με απόφαση του ΟΔΙΕ ΑΕ και υποβάλλεται στο Δ.Σ. της ΦΕΕ προς έγκριση. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των ως άνω φορέων αποφαίνεται οριστικά η Επιτροπή της παραγράφου 3. Κατά την ίδια διαδικασία μπορεί να γίνει τροποποίηση του εγκεκριμένου προ­γράμματος, στις περιπτώσεις που συντρέχει σοβαρός λόγος εύρυθμης διεξαγωγής των ιπποδρομιών.

    5. Επιπλέον, ο Υπουργός Πολιτισμού, ανεξάρτητα από τις διαδικασίες κατάρτισης ή τροποποίησης του Κώδικα Διεξαγωγής Ιπποδρομιών που ορίζεται στο άρθρο 3 του α.ν. 399/1968 (ΦΕΚ 102 Α'), όπως ισχύει σήμερα, δύναται με απόφασή του να τροποποιεί τον Κώδικα Διεξαγωγής Ιπποδρομιών, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.»

 

    2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του α.ν.598/1968 (ΦΕΚ 256 Α'), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

    «1. Οι ακαθάριστες εισπράξεις από κάθε είδους αμοι­βαία στοιχήματα, με εξαίρεση το πρόσθετο αμοιβαίο στοίχημα (sweepstakes) της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος, διανέμονται ως εξής:

    α) ποσοστό 80% σε αυτούς που κερδίζουν,

    β) ποσοστό 5% για έπαθλα ιπποδρομιών,

    γ) ποσοστό 0,125% στη Φίλιππο Ένωση,

    δ) ποσοστό 0,50% στο Ταμείο Προνοίας και Επικουρι­κής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ),

    ε) ποσοστό 1,5% επί του ποσοστού των αποδιδόμενων στους κερδίζοντες ακαθάριστων εισπράξεων αποδίδε­ται μηνιαίως στο Ελληνικό Δημόσιο, καταβαλλόμενο εντός του επόμενου από την είσπραξή του μηνός.

    Ο ως άνω τρόπος διάθεσης των ακαθαρίστων εισπρά­ξεων του ΟΔΙΕ ΑΕ από κάθε είδους στοίχημα μπορεί να ανακαθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, ύστερα από εισήγηση του ΟΔΙΕ ΑΕ, που δημοσιεύεται στην Εφημε­ρίδα της Κυβερνήσεως.»

 

    3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν.3342/2005 (ΦΕΚ 131 Α'), προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως ακολού­θως:

    «Για την έκδοση των πάσης φύσεως αδειών που προ­βλέπονται στον παρόντα νόμο, ως Ολυμπιακό Συγκρό­τημα θεωρείται και ο νέος Ιππόδρομος Αθηνών στο Μαρκόπουλο.»

 

Αρθρο 11

 

    Το άρθρο 17 του ν.3342/2005 (ΦΕΚ 131 Α') αντικαθί­σταται ως εξής:

    «Στο Ολυμπιακό Κέντρο Νίκαιας, όπως αυτό απεικονί­ζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα 7 της παραγράφου 1 του άρθρου 9, επιτρέπονται, πέραν των χρήσεων που δόθηκαν για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και οι εξής λειτουργίες και χρήσεις:

    - Εγκαταστάσεις ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστή­μιο Πειραιά)

    - Πολιτιστικές εκδηλώσεις.

    Για το έργο απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων.»

 

Αρθρο 12

Ρύθμιση θεμάτων ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ και ΓΓΟΑ

 

    1. Η «Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για τον προ­γραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων», που συστάθηκε με το άρθρο 1 παρά­γραφος 1 του π.δ. 220/2000, υπάγεται οργανικά στη «Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης», η οποία συστάθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 21 στ. β' του ν. 2598/1998 και μετονομάσθηκε διαδοχικά με το άρθρο 41 του ν. 2912/2001 και το άρθρο 27 του ν. 3342/2005. Η λειτουργία της «Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έρ­γων για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων» παρατείνεται από την 1η Ιανουαρίου 2008 έως την 31η Δεκεμβρίου 2009 και εξου­σιοδοτούνται οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού με απόφασή τους να παρατείνουν τη λειτουργία της για περαιτέρω χρόνο. Ομοίως παρα­τείνονται για το ίδιο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου της ως άνω Υπηρεσίας.

 

    2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ν. 3342/2005 (ΦΕΚ 131 Α') προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

    «Για την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού, η Γε­νική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης δύναται να προβαίνει και η ίδια σε αναθέσεις εκτέλεσης έργων, προ­μήθειας εξοπλισμού ή παροχής υπηρεσιών. Αν η προβλε­πόμενη στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 423/1976 (ΦΕΚ 204 Α') παραχώρηση αφορά τις ανάγκες του προ­γράμματος που καθορίσθηκε στην από 2 Μαρτίου 2001 Δέκατη Έκτη Συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συντονισμού Ολυμπιακής Προετοιμασίας, αυτή γίνεται προς τη Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης.»

 

Αρθρο 13

Στέγαση των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

 

    Στο άρθρο 11 του ν. 3342/2005 προστίθεται παράγρα­φος 3, ως ακολούθως:

    «3. Στην απαλλοτριωθείσα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων όμορη με το ΟΑΚΑ έκταση στην περιοχή Ψαλίδι, που ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό σχέδιο με τα στοιχεία Α, Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Ι3, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8, Κ9, Κ10, Κ11, Κ12, Κ13, Α, το οποίο έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών της Γενικής Γραμματείας Αθλη­τισμού με ημερομηνία 20.3.2007 επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίου για τη στέγαση της Γενικής Γραμματείας Αθλη­τισμού, με τους ισχύοντες για το ΟΑΚΑ όρους δόμησης που έχουν καθοριστεί με το άρθρο 9 του ν.2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α'). Η ακριβής οριοθέτηση, η κάλυψη και το ύψος του κτιρίου, εντός των ισχυόντων για το ΟΑΚΑ όρων δομήσεως, εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού.

    Μέχρι την ολοκλήρωση της ανέγερσης του κτιρίου της παραπάνω παραγράφου, η Γενική Γραμματεία Αθλη­τισμού δύναται να παρατείνει την παραμονή της στο κτίριο όπου στεγάζεται με υπογραφή σχετικής σύμ­βασης, η διάρκεια της οποίας δεν θα υπερβαίνει την πενταετία.»

 

Αρθρο 14

Επέκταση ωραρίου γυμναστηρίων

 

    Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ 221 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

    «6. Τα Γυμναστήρια λειτουργούν τις καθημερινές και το Σάββατο από 06.00 έως 24.00 και την Κυριακή δύ­νανται να λειτουργούν από 10.00 έως 24.00.»

 

Αρθρο 15

Αποζημίωση επιτροπών εισαγωγικών εξετάσεων Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και Χορού

 

    Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι­κονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται κατ' αποκοπήν αμοιβή ή κατ' αποκοπήν αμοιβή για κάθε ημέρα απασχό­λησης ή κατά εξεταζόμενο υποψήφιο, για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα των Επιτροπών, καθώς και για τους βαθμολογητές και τους επιτηρητές που διενερ­γούν τις εισαγωγικές εξετάσεις των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και των Ανωτέρων Σχολών Χορού που διενεργούνται με μέριμνα του Υπουργείου Πολιτι­σμού στο πλαίσιο της ασκούμενης από αυτό εποπτείας και κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

Αρθρο 16

 

    Οι διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν.3207/2003 (ΦΕΚ 302 Α') εξακολουθούν να ισχύουν για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στη διάταξη αυτή συμπληρωματικών εγκαταστάσεων.

 

Αρθρο 17

Ρύθμιση θεμάτων ελέγχου του ντόπινγκ

 

    1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 128 Δ' του ν. 2725/ 1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 55 του ν. 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής, προστίθενται νέες παράγραφοι 4 και 5, ενώ οι ισχύουσες παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 αναριθμούνται σε 6, 7, 8 και 9 αντίστοιχα:

    «3. Η ευθύνη δειγματοληψίας για τον έλεγχο του ντό­πινγκ ανήκει αποκλειστικά στο Εθνικό Συμβούλιο Κατα­πολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ) του άρθρου 128ΣΤ'. Η δειγματοληψία ενεργείται αποκλειστικά από τους δειγματολήπτες του Μητρώου Δειγματοληπτών που καταρτίζεται και τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων, επιφυλασσομένης της δι­άταξης του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 128Ε'.

    4. Το ΕΣΚΑΝ συγκροτεί σώμα δειγματοληπτών και με αποφάσεις του, οι οποίες εγκρίνονται με απόφα­ση του Υπουργού Πολιτισμού και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζει τον αριθμό αυτών ανάλογα με τις ανάγκες του, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, τα κάθε είδους θέματα που αφορούν στη διαδικασία επιλογής τους, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την εκπαίδευση, πιστοποίη­ση, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα ή λεπτομέρεια. Με όμοιες αποφάσεις του ΕΣΚΑΝ, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η αποζημίωση των δειγματολη­πτών και η διαδικασία καταβολής αυτής.

    5. Το ΕΣΚΑΝ τηρεί Μητρώο Δειγματοληπτών, στο οποίο εγγράφονται όσοι έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και το οποίο ανανε­ώνεται κατά μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους. Κατά την κατάρτιση ή ανανέωση του Μητρώου, το ΕΣΚΑΝ μπορεί να διαβαθμίζει τους δειγματολήπτες λαμβάνοντας υπό­ψη του κριτήρια, όπως την κατάρτισή τους, την εμπει­ρία τους και την επιτυχή διενέργεια ελέγχων κατά το παρελθόν. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου τα κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού μέλη του Μητρώου Δειγματοληπτών του ΕΣΚΑΝ, τα οποία προέρχονται από την υπηρεσία του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ) ή και από άλλους φορείς, καθίστανται αυτοδικαίως μέλη του καταρτιζόμενου κατ' εφαρμογή της παρούσας πα­ραγράφου νέου Μητρώου Δειγματοληπτών.»

 

    2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 128Ε' του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 56 του ν. 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

    «8. Ο έλεγχος ντόπινγκ εκτός αγώνων και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των αθλητών δι­ενεργείται με ή χωρίς προειδοποίηση των αθλητών. Η εντολή διενέργειας σε περιπτώσεις τέτοιων ελέγχων δίδεται πάντοτε από το ΕΣΚΑΝ είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από γραπτό αίτημα του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού ή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ή της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Ο έλεγχος των Ελλήνων αθλητών που προετοιμάζονται σε προπονη-τικά κέντρα του εξωτερικού μπορεί να ανατίθεται από το ΕΣΚΑΝ στον αντίστοιχο φορέα του κράτους, όπου βρίσκεται η έδρα του προπονητικού κέντρου, ή σε άλλον φορέα, εφόσον οι φορείς αυτοί είναι αναγνωρισμένοι από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ή τον Πα­γκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (ΠΟΑ).»

 

    3. Όπου στις διατάξεις του ν. 2725/1999, όπως αυτές ισχύουν και των εκδιδόμενων σε εκτέλεσή τους κανονι­στικών πράξεων αναφέρεται η διενέργεια δειγματολη­ψίας από την αντίστοιχη υπηρεσία του ΟΑΚΑ και τους δειγματολήπτες της, εφεξής νοείται το ΕΣΚΑΝ και οι δειγματολήπτες του Μητρώου Δειγματοληπτών αυτού αντίστοιχα.

 

Αρθρο 18

 

    1. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 33 του ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α') προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:

    «Στο δελτίο υγείας του κάθε αθλητή καταχωρείται λεπτομερώς κάθε σκεύασμα, το οποίο χορηγείται σε αυτόν. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοι­νωνικής Αλληλεγγύης και του αρμόδιου για τον αθλη­τισμό Υπουργού ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια κατόπιν εισήγησης Ειδικής Επιτροπής αποτελούμενης από μέλη ΔΕΠ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σχε­τική εξειδίκευση. Η Ειδική Επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.»

 

    2. Η περίπτωση ιβ' της παραγράφου 7 του άρθρου 128ΣΤ' του ν. 2725/1999, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 57 του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

    «ιβ) Μπορεί να αποδέχεται αιτήματα ένταξης και άλ­λων φορέων στα προγράμματά του και στις εξ αυτών διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ, με την προϋπόθεση ότι οι φορείς αυτοί έχουν καταρτίσει κανονισμούς που προ­βλέπουν διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ και κυρώσεων για παραβάσεις ντόπινγκ, ιδίως δε σε αγώνες σχολι­κών πρωταθλημάτων οποιασδήποτε κατηγορίας και επιπέδου κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

 

    3. Στο άρθρο 128Η' του ν. 2725/1999, όπως αυτό προ­στέθηκε με το άρθρο 59 του ν. 3057/2002, προστίθεται παράγραφος 11, ως εξής:

    «11. Σε περίπτωση που κατόπιν ελέγχου ντόπινγκ από οποιονδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό αρμόδιο φορέα σε αθλητές εθνικής ομάδας ομοσπονδίας, διαπιστωθεί ότι κατά το διάστημα που οι αθλητές αυτοί βρίσκονται στη διάθεση της ομοσπονδίας αυτής έχει γίνει χρήση των απαγορευμένων ουσιών, υλικών ή μεθόδων κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος νόμου βάσει οργα­νωμένου σχεδίου, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδίας αυτής κηρύσσονται έκπτωτα κατά τη διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του παρόντος. Σε περίπτωση υποτροπής αίρεται υποχρε­ωτικά η ειδική αθλητική αναγνώριση της ομοσπονδίας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 28 του παρόντος.»

 

    4. Το άρθρο 128Θ' του ν.2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

    «Αρθρο 128Θ'

    1. Όποιος χορηγεί σε αθλητή φυσική ή χημική ουσία ή βιολογικό ή βιοτεχνολογικό υλικό ή εφαρμόζει σε αυτόν μέθοδο που απαγορεύεται από την κοινή απόφαση του άρθρου 128Γ' του παρόντος, με σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής του διάθεσης, ικανότητας και απόδοσής του, κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή εν όψει της συμμετοχής του σε αυτούς, τιμωρείται με φυλάκιση του­λάχιστον τριών (3) ετών και με χρηματική ποινή είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Η επιβολή μόνο της χρηματικής ποινής με την παραδοχή ελαφρυντικών περιστάσεων αποκλεί­εται. Σε αυτόν που καταδικάστηκε επιβάλλεται και η απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος σχετικού με τον αθλητισμό. Επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών, εάν ο υπαίτιος διαπράττει τις ανωτέρω πράξεις είτε κατ' επάγγελμα είτε με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη.

    2. Αθλητής που χρησιμοποιεί φυσική ή χημική ουσία ή βιολογικό ή βιοτεχνολογικό υλικό ή επιτρέπει την εφαρ­μογή σε αυτόν μεθόδου που απαγορεύεται από την κοι­νή απόφαση του άρθρου 128Γ' του παρόντος, με σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής του διάθεσης, ικανότητας και απόδοσής του, κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή εν όψει της συμμετοχής του σε αυτούς, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Η κα­τοχή από αθλητή ουσίας ή υλικού του προηγούμενου εδαφίου που δεν έχει καταχωρηθεί νομίμως στο δελτίο υγείας του τιμωρείται με χρηματική ποινή τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη.

    3. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, όταν ο αθλη­τής είναι ανήλικος, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και ισόβια στέρηση της άδειας άσκησης σχετικού με τον αθλητισμό επαγγέλματος, ανεξάρτητα από το μέγεθος της ποινής που επιβλήθηκε.

    4. Όποιος κατασκευάζει, εκχυλίζει, παρασκευάζει, αποθηκεύει, διακινεί, εμπορεύεται, προμηθεύεται ή πα­ρέχει οικονομικά μέσα με οποιονδήποτε τρόπο για την προμήθεια των ουσιών και μεθόδων της παραγράφου 1 με σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής διάθεσης, ικανότητας και απόδοσης αθλητών, κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή εν όψει της συμμετοχής τους σε αυτούς, τιμωρείται με τις ποινές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αν η πράξη δεν τιμωρείται βα­ρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Αν ο δράστης τελεί τις πράξεις αυτές μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις ή με σκοπό να χορηγηθούν οι ουσίες ή να εφαρμοστούν μέθοδοι σε ανήλικους αθλητές, επιβάλλονται οι ποινές της παραγράφου 3 του παρόντος.

    5. Εκτός από τις πιο πάνω ποινές διατάσσεται η δήμευ­ση και καταστροφή των απαγορευμένων ουσιών, καθώς και των αντικειμένων ή εγγράφων που χρησίμευσαν ή διευκόλυναν τη διάπραξη της παράβασης. Επίσης, δια­τάσσεται η σφράγιση του συνόλου των εγκαταστάσεων της επιχείρησης που χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη της παράβασης, εφόσον ανήκει στο πρόσωπο που κατα­δικάστηκε και η καταδικαστική απόφαση δημοσιεύεται στον Τύπο.

    6. Όποιος παρακωλύει τους αρμόδιους για έλεγχο ντόπινγκ φορείς στην άσκηση του καθήκοντός τους τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος πριν, κατά ή μετά από διενέργεια νόμιμου ελέγχου ντόπινγκ καταστρέφει, αλλοιώνει ή καθιστά ανέφικτη τη χρήση των δειγμάτων ή πλαστογραφεί, νοθεύει ή αλλοιώνει την καταγραφή του αποτελέσματος του ελέγχου με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση που τις πράξεις του προηγούμενου εδαφίου διαπράττει με πρόθεση δειγ­ματολήπτης ντόπινγκ κατά την έννοια του παρόντος νόμου, μέλος του προσωπικού του ΕΣΚΑΝ, μέλος του προσωπικού του εργαστηρίου ελέγχου ντόπινγκ του ΟΑΚΑ ή άλλου εργαστηρίου της Ελλάδας που τυχόν θα ιδρυθεί και θα αναγνωριστεί από τον ΠΟΑ ως εργα­στήριο ελέγχου ντόπινγκ, αυτός τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών.

    7. Τα κακουργήματα του παρόντος άρθρου δικάζονται από το Τριμελές Εφετείο του τόπου τέλεσής τους.

    8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και όταν οι προβλεπόμενες σε αυτό αξιόποινες πράξεις τελέσθηκαν στην αλλοδαπή από ημεδαπό, ακόμα και αν αυτές δεν είναι αξιόποινες κατά τους νόμους της χώρας, στην οποία τελέσθηκαν.

    9. Το ΕΣΚΑΝ δικαιούται να παρίσταται σε δίκες για τα αδικήματα του παρόντος άρθρου και του άρθρου 128ΙΔ' του παρόντος νόμου ως πολιτικώς ενάγων για την υποστήριξη της κατηγορίας.

    10. Απαγορεύεται η μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής στις περιπτώσεις των αδικημάτων του παρόντος άρθρου πλην των αδικημάτων της πα­ραγράφου 2 του παρόντος.»

 

    5. Το άρθρο 128ΙΔ' του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέ­θηκε με το άρθρο 65 του ν. 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

    «Αρθρο 128ΙΔ'

    1. Όποιος χορηγεί οποιαδήποτε ουσία ή χρησιμοποιεί οποιαδήποτε μέθοδο (ή ηλεκτροδιέγερση), η οποία απα­γορεύεται από τον κατάλογο του Κώδικα Ιπποδρομιών της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος (ΦΕΕ), που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ή από τους οι­κείους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππα­σίας, σε ίππους που συμμετέχουν σε ιπποδρομίες ή σε ιππικούς αγώνες αντίστοιχα, με σκοπό να διεγείρει ή να κάμψει τις σωματικές τους δυνάμεις ή να επιφέ­ρει τεχνητή μεταβολή της φυσικής αγωνιστικής τους ικανότητας (ντόπινγκ) για την επίτευξη μεγαλύτερης ή μικρότερης απόδοσης, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχι­στον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Η επιβολή μόνο της χρηματικής ποινής με την παραδοχή ελαφρυντικών περιστάσεων αποκλείεται. Σε αυτόν που καταδικάστηκε επιβάλλεται και η απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος σχετικού με τις ιπποδρομίες και τους ιππικούς αγώνες για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και σε περίπτωση υποτροπής η απαγόρευση αυτή είναι οριστική. Επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών, εάν ο υπαίτιος διαπράττει τις ανωτέρω πράξεις είτε κατ' επάγγελμα είτε με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος.

    2. Με τις ίδιες ποινές, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος κατέχει τις απαγορευμένες ουσίες της παραγράφου 1, με σκοπό να τις χορηγήσει σε αγωνιζόμενους ίππους.

    3. Αναβάτης ίππου που βρίσκεται, κατά τον έλεγχο ντόπινγκ σε ιπποδρομίες ή σε ιππικούς αγώνες, υπό την επήρεια απαγορευμένης ουσίας από αυτές που προβλέπονται στον Κώδικα ή τους κανονισμούς της παραγράφου 1 του παρόντος, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη.

    4. Όποιος αρνείται, ύστερα από πρόσκληση του αρ­μόδιου οργάνου, τη δειγματοληψία ή παρακωλύει με οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο ντόπινγκ ή καταρτίζει και υποβάλλει ψευδή στοιχεία ελέγχου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών. Σε περίπτωση που τις πράξεις του προηγούμενου εδαφίου διαπράττει με πρόθεση δειγματολήπτης ντόπινγκ κατά την έννοια του παρόντος νόμου, μέλος του προσωπικού του ΕΣΚΑΝ, μέλος του προσωπικού του εργαστηρίου ελέγχου ντό­πινγκ του ΟΑΚΑ ή άλλου εργαστηρίου της Ελλάδας που τυχόν θα ιδρυθεί και θα αναγνωριστεί από τον ΠΟΑ ως εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ, αυτός τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών.

    5. Τα θέματα σχετικά με τον έλεγχο ντόπινγκ στους ίππους και τις πειθαρχικές παραβάσεις ντόπινγκ σε σχέση με τη διεξαγωγή ιπποδρομιών ή ιππικών αγώνων ρυθμίζονται από τον Κώδικα της παραγράφου 1 του παρόντος και τους οικείους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας αντίστοιχα.

    6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού είναι δυνα­τή η ανάθεση αποκλειστικά στο ΕΣΚΑΝ του ελέγχου ντόπινγκ στους ίππους και τους αναβάτες ίππων. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται όλες οι σχετικές λεπτο­μέρειες για τη διεξαγωγή των ελέγχων αυτών και κάθε άλλο συναφές θέμα. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 128 Ε' του παρόντος νόμου.

    7. Απαγορεύεται η μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής στις περιπτώσεις των αδικημάτων του παρόντος άρθρου, πλην των αδικημάτων της πα­ραγράφου 3 του παρόντος.»

 

    6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, επιτρέπεται η σύ­σταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, στο οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες του ΕΣΚΑΝ και το οποίο δικαιούται να παρίσταται σε δίκες για τα αδικήματα των άρθρων 128 Θ' και 128 ΙΔ' του ν. 2725/1999 ως πο­λιτικώς ενάγων για την υποστήριξη της κατηγορίας. Με το ίδιο διάταγμα καθορίζεται η έδρα και η επω­νυμία του ν.π.δ.δ., συνιστώνται οι θέσεις προσωπικού, καθορίζονται η οργανωτική διάρθρωση και στελέχωση των υπηρεσιών του, εξειδικεύονται οι σκοποί του και οι αρμοδιότητές του και καθορίζονται οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης και των επί μέρους οργανι­κών μονάδων του, προσδιορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία διορισμού της διοίκησης και των μελών της, των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, τα προσόντα του προσωπικού και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία του.

 

    7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 128Δ' του ν. 2725/1999, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 55 του ν. 3057/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

    «4. Η ανάλυση των δειγμάτων ντόπινγκ διενεργείται υποχρεωτικά από αναγνωρισμένα από τον ΠΟΑ εργα­στήρια ελέγχου ντόπινγκ της ημεδαπής ή της αλλο­δαπής.»

 

    8. Το άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α'), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 75 και την παράγραφο 8 του άρθρου 78 του ν. 3057/ 2002 (ΦΕΚ 239 Α') και τις περιπτώσεις δ', ζ', θ' και ι' της παραγράφου 15 του άρθρου 8 του ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «Αρθρο 34

Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές

    1. Σε αθλητές που σημειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα χορηγούνται οι οικονομικές παροχές, τα ευεργετήματα και οι διευκο­λύνσεις που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους.

    2. Εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος είναι:

    α) η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε θερινούς ή χει­μερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες,

    β) η κατάκτηση 1ης έως 6ης νίκης σε Παγκόσμια Πρω­ταθλήματα ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών-γυναικών, εφήβων-νεανίδων, παίδων-κορασίδων σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνω­ρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της συμμετοχής στη διοργά­νωση εθνικών ομάδων από δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον χώρες και ταυτόχρονη συμμετοχή αθλητών από δέκα (10) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση,

    γ) η κατάκτηση 1ης έως 6ης νίκης σε Ευρωπαϊκά Πρω­ταθλήματα ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών-γυναικών, εφήβων-νεανίδων, παίδων-κορασίδων σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνω­ρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες υπό την απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον χώ­ρες και ταυτόχρονη συμμετοχή αθλητών από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα όπου σημειώθηκε η διάκριση,

    δ) η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Μεσογειακούς Αγώνες,

    ε) η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Πανελλήνιους Αγώνες ανδρών-γυναικών και 1η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες νέων ανδρών-γυναικών, εφήβων-νεανίδων, παίδων-κορασίδων,

    στ) η κατάκτηση 1ης νίκης σε Πανελλήνιους Μαθητικούς-Σχολικούς Αγώνες,

    ζ) η επίτευξη ή η ισοφάριση παγκόσμιας ή ευρωπαϊ­κής επίδοσης ανδρών-γυναικών σε άθλημα ή αγώνι­σμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.

    3. Οι αθλητές που σημειώνουν τις διακρίσεις των πα­ραγράφων 2 και 9 του παρόντος εγγράφονται σε ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων αυτών, η οποία καθορίζεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα στοιχεία που πε­ριλαμβάνει ο πίνακας του προηγούμενου εδαφίου και όλα όσα αφορούν την εγγραφή αθλητών στον πίνακα αυτόν.

    4. Σε αθλητές που κατακτούν 1η έως και 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, σε Παγκό­σμιους και σε Ευρωπαϊκούς Αγώνες ανδρών- γυναικών, καθώς και σε όσους επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν πα­γκόσμια ή ευρωπαϊκή επίδοση της κατηγορίας ανδρών - γυναικών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, παρέχεται οικονομική επιβράβευση, το ύψος της οποίας για κάθε διάκριση καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών πριν από την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων και ισχύει για τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την καταβολή της οικο­νομικής επιβράβευσης.

    5. Στους αθλητές των ομαδικών αθλημάτων πλην του beach volley και στους αθλητές των σκυταλοδρομιών η οικονομική επιβράβευση είναι ίση με το 60% της αντί­στοιχης ατομικού αθλήματος ή ατομικού αγωνίσματος επί τον αριθμό όσων δικαιούνται συμμετοχής στους αγώνες και επιμερίζεται στους αθλητές που πήραν μέ­ρος σε αυτούς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.

    6. Σε αθλητή ή ομάδα που σημειώνει περισσότερες από μία διακρίσεις μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος χορηγείται η οικονομική επιβράβευση της μεγαλύτερης διάκρισης προσαυξημένη με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της οικονομικής επιβράβευσης που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις άλλες διακρίσεις.

    7. Οι οικονομικές επιβραβεύσεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους χορηγούνται σε κάθε αθλητή με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ή άλλου από αυτόν εξουσιοδοτημένου ορ­γάνου από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η απόφαση αυτή εκδίδεται εντός του πρώ­του διμήνου κάθε έτους και αφορά τις διακρίσεις του προηγούμενου έτους.

    8. Παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής διακριθέντων κατά την έννοια του παρόντος αθλητών στα ΤΕΦΑΑ ή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων και εφόσον συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με τα μόρια του τε­λευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, μετά από προσαύξηση του συνόλου των μορίων ως ακολούθως:

    1) Για 1η έως 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυ­μπιακούς Αγώνες παρέχεται 50% προσαύξηση για ει­σαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

    2) Για 4η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυ­μπιακούς Αγώνες παρέχεται 40% προσαύξηση για εισα­γωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

    3) Για 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών-γυναικών, κατά τα οριζόμενα στην παράγρα­φο 2 του παρόντος, παρέχεται 40% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

    4) Για 4η έως 6η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών-γυναικών, κατά τα οριζόμενα στην παράγρα­φο 2 του παρόντος, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

    5) Για 1η έως 3η νίκη σε Ευρωπαϊκούς Αγώνες ανδρών-γυναικών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος, παρέχεται 35% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

    6) Για 4η έως 6η νίκη σε Ευρωπαϊκούς Αγώνες ανδρών-γυναικών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

    7) Για 1η έως 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες παρέ­χεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 15% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

    8) α. Για 1η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες ανδρών-γυναικών παρέχεται 15% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 10% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

    β. Για 2η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες ανδρών-γυναικών παρέχεται 14% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 8% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

    γ. Για 3η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες ανδρών-γυναικών παρέχεται 13% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 7% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

    Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση διάκρι­σης στους Πανελλήνιους Αγώνες ανδρών-γυναικών είναι η συμμετοχή στους αγώνες δεκαέξι (16) τουλάχιστον σωματείων ή όπου υπάρχουν όρια πρόκρισης η συμ­μετοχή οκτώ (8) τουλάχιστον σωματείων, καθώς και η διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.

    9) α. Για 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες νέων ανδρών-γυναικών, εφήβων-νεανίδων, παίδων-κορασίδων παρέχεται 35% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

    β. Για 4η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες νέων ανδρών-γυναικών, εφήβων-νεανίδων, παίδων-κορασί­δων παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 15% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

    γ. Για 1η έως 3η νίκη σε Ευρωπαϊκούς Αγώνες νέων ανδρών-γυναικών, εφήβων-νεανίδων, παίδων-κορασίδων παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 18% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

    δ. Για 4η έως 6η νίκη σε Ευρωπαϊκούς Αγώνες νέων ανδρών-γυναικών, εφήβων-νεανίδων, παίδων-κορασίδων παρέχεται 25% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 15% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

    Όλες οι ανωτέρω διακρίσεις των υποπεριπτώσεων α' έως και δ' της παρούσας περίπτωσης αφορούν αθλήματα ή αγωνίσματα που καλλιεργούνται από ανα­γνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες και απαραίτητη προϋπόθεση για να αναγνωρισθούν ως διακρίσεις είναι να ισχύουν οι προϋποθέσεις που ισχύ­ουν για τις αντίστοιχες διοργανώσεις της κατηγορίας ανδρών-γυναικών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

    10) α. Για 1η Πανελλήνια νίκη σε αγώνες κατηγορίας νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων-νεανίδων και παίδων-κορασίδων παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 10% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

    β. Για 2η Πανελλήνια νίκη σε αγώνες κατηγορίας νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων και παίδων -κορασίδων παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 8% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

    γ. Για 3η Πανελλήνια νίκη σε αγώνες κατηγορίας νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων και παίδων -κορασίδων παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 7% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

    Απαραίτητη προϋπόθεση για να αναγνωριστούν οι διακρίσεις των υποπεριπτώσεων α', β' και γ' της παρού­σας περίπτωσης είναι να ισχύουν για τη διοργάνωση όπου επιτεύχθηκε η διάκριση οι προϋποθέσεις που ισχύ­ουν για τους Πανελλήνιους Αγώνες ανδρών-γυναικών, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση 8 της παρούσας παραγράφου.

    11) Για 1η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς-Σχολικούς Αγώνες παρέχεται 15% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 10% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν για τη δι­οργάνωση που επιτεύχθηκε η επιτυχία οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Πανελλήνιους Αγώνες ανδρών-γυναικών, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση 8 της παρούσας παραγράφου.

    Επιπλέον, για την αναγνώριση διάκρισης σε Πανελ­λήνιους Μαθητικούς-Σχολικούς Αγώνες πρέπει να πλη­ρούνται και οι εξής ειδικότερες προϋποθέσεις:

    α) Σε ομαδικά αθλήματα ο μαθητής-αθλητής θα πρέ­πει να έχει συμμετοχή στο 50% και άνω των αγώνων της διοργάνωσης.

    β) Δεν αναγνωρίζεται διάκριση η οποία σημειώνεται από μαθητή-αθλητή, ο οποίος μετεγγράφεται είτε από ένα Λύκειο της ημεδαπής σε άλλο είτε σε Λύκειο της ημεδαπής από Λύκειο της αλλοδαπής. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει, όταν αφορά μαθητή-αθλητή που ήταν μόνιμος κάτοικος αλλοδαπής και για πρώτη φορά μεταγράφεται σε Λύκειο της ημεδαπής ή σε μαθητή-αθλητή που ο ασκών την επιμέλειά του εγκαθίσταται λόγω αποδεδειγμένων επαγγελματικών του υποχρεώσεων σε άλλη περιοχή.

    Σε περίπτωση που μαθητής-αθλητής σημειώσει εξαι­ρετική αγωνιστική διάκριση και σε μαθητικούς-σχολικούς αγώνες και σε πανελλήνιους αγώνες τότε τα προ­βλεπόμενα κατά τα ανωτέρω ποσοστά προσαύξησης για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ προσαυξάνονται κατά ποσοστό 1%.

    12) Αθλητής ή αθλήτρια που επιτυγχάνει ή ισοφαρί­ζει Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή ή Πανελλήνια επίδοση κα­τηγορίας ανδρών-γυναικών ή νέων ανδρών-γυναικών ή εφήβων-νεανίδων ή παίδων-κορασίδων λαμβάνει το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ που παρέ­χεται στον αθλητή ή την αθλήτρια που κατακτά 1η νίκη στην αντίστοιχη κατηγορία, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.

    Όλοι οι αθλητές που έχουν κατακτήσει μία τουλά­χιστον νίκη από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις 1 έως και 12 της παρούσας παραγράφου εισάγονται στα ΤΕΦΑΑ σε ποσοστό 10% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων στα ΤΕΦΑΑ και σε ποσοστό 1% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Οι αθλητές που εισάγονται στα ΤΕΦΑΑ κατά τις διατάξεις της πα­ρούσας παραγράφου υποχρεούνται να ακολουθήσουν την ειδικότητα του αθλήματος, στο οποίο σημείωσαν τη διάκριση, εφόσον το τμήμα εισαγωγής του χορηγεί την ειδικότητα αυτή.

    Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοι­χούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1 έως και 11 της παραγράφου αυτής, γίνεται στρογγυ­λοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός αν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία τουλάχιστον θέση για κάθε τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

    9. Αθλητές που κατακτούν την 1η έως και την 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες επιτρέπεται να διορίζονται, κατά παρέκκλιση των ισχυ­ουσών διατάξεων, σε κενές θέσεις είτε της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των εποπτευόμενων από αυτήν φορέων είτε σε οργανισμούς, φορείς, γραφεία ή υπηρεσίες αθλητικού αντικειμένου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α' και Β' βαθμού. Οι εν­διαφερόμενοι διορίζονται σε κενές θέσεις των φορέων του προηγούμενου εδαφίου, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα για τις θέσεις, στις οποί­ες επιθυμούν να διοριστούν, γενικά και ειδικά τυπικά προσόντα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτε­ρικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής τους, η διαδικασία και γενικά κάθε θέμα που αφορά το διορισμό. Ο διορισμός γίνεται στον εισαγωγικό βαθμό με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισμό των αθλητών, πέραν των όσων αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια της παρα­γράφου αυτής, είναι να έχουν διακόψει αποδεδειγμένα την αγωνιστική τους δραστηριότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για διορισμό. Για το σκοπό αυτόν μαζί με τη σχετική αίτηση για το διορισμό και τα λοιπά δικαιολογητικά, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, συνυπο­βάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί διακοπής της αγωνιστι­κής τους δραστηριότητας ως και σχετική περί τούτου βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας. Η προθεσμία για να ασκήσουν οι αθλητές το δικαίωμα που τους παρέχεται με την παράγραφο αυτή ορίζεται σε ένα (1) έτος από τη διακοπή της αγωνιστικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί εκ των υστέρων η ανα­κρίβεια των όσων αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση, ανακαλείται υποχρεωτικά ο διορισμός τους, επιφυλασ­σομένης της ποινικής και αστικής ευθύνης τους για την υποβολή ανακριβούς ή αναληθούς δήλωσης.

    Αθλητές με αναπηρίες επιτρέπεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, να διορίζονται και σε συνιστώμενες προσωρινά θέσεις είτε της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) και των εποπτευόμενων από αυτήν φορέων είτε σε οργανισμούς, φορείς, γραφεία ή υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α' και Β' βαθμού. Οι Έλληνες Παραολυμπιονίκες που υπηρετούν στη ΓΓΑ και τους εποπτευόμενους από αυτήν φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού κατατάσσονται στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους με τριακονταπενταετή υπηρεσία στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και στους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού.

    10. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 έως και 9 του παρόντος άρθρου ισχύουν περαιτέρω οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

    α) Στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής πρέπει να έχει συμμετάσχει σε περισσότερους από τους μισούς αγώ­νες της διοργάνωσης. Σε διοργανώσεις που διεξάγονται κατά φάσεις οι συμμετοχές στους αγώνες υπολογί­ζονται με βάση το άθροισμα των αγώνων όλων των φάσεων.

    β) Ως Πανελλήνιοι Αγώνες ή Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θεωρούνται μία και μόνο εθνικού ή ερασιτεχνικού επι­πέδου διοργάνωση κάθε χρόνο, που ορίζεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία και πάντα της ανώτατης κατηγορίας για κάθε άθλημα ή αγώνισμα. Οι διοργα­νώσεις κυπέλλου δεν θεωρούνται Πανελλήνιοι Αγώνες ή Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών και φύλου γίνονται δύο ή περισσότερα Πανελ­λήνια Πρωταθλήματα σε κάθε κατηγορία, λαμβάνεται υπόψη μόνο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ή οι Πανελλή­νιοι Αγώνες της μεγαλύτερης ηλικίας στη συγκεκριμένη κατηγορία. Για την εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου αυτού, η οικεία αθλητική ομοσπονδία οφείλει να ενημε­ρώνει σχετικά τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

    Ως Παγκόσμιο ή Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θεωρείται μία και μόνο διοργάνωση που διεξάγεται περιοδικά, σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς του οικείου αθλήματος. Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών και φύλου γίνονται δύο ή περισσότερα πρωταθλήματα, λαμβάνεται υπόψη η σημαντικότερη διοργάνωση που ορίζεται από την οικεία ομοσπονδία.

    γ) Στα ατομικά αθλήματα δεν λαμβάνεται υπόψη η ομαδική βαθμολογία ή κατάταξη. Ως ατομικά αθλήματα νοούνται και τα ομαδικά αγωνίσματα αυτών. Οι αναφε­ρόμενες διακρίσεις, πλην των Ολυμπιακών, Παγκόσμιων και Πανευρωπαϊκών Αγώνων, πρέπει να έχουν κατακτη­θεί από τους αθλητές κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) τελευταίων ετών, πριν από το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο ο αθλητής υποβάλλει αίτηση εισαγωγής.

    δ) Οι αθλητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρα­γράφου 9 του παρόντος άρθρου μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους και τα αμέσως επόμενα δύο ακαδημα­ϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής βάσει των διατάξεων αυτών.

    11. Αν ο αριθμός των ενδιαφερόμενων αθλητών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό εκείνων που δικαιούνται τις παροχές, τα ευεργετήματα και τις διευκολύνσεις του παρόντος άρθρου, η σειρά προτεραιότητας διαμορφώ­νεται με τα εξής κριτήρια:

    α) διάκριση σε άθλημα ή αγώνισμα που περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων,

    β) νίκη στην ανώτατη κατηγορία του αθλήματος ή του αγωνίσματος,

    γ) σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων που καθο­ρίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου,

    δ) βαθμός του τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση ισο­βαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση.

    12. Αθλητές ή αθλήτριες ατομικού ή ομαδικού αθλή­ματος που κατέκτησαν πρώτη, δεύτερη ή τρίτη νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες τυγχάνουν και του ευεργετήματος της απονομής χρυσού μεταλλίου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

    13. Αθλητές ή αθλήτριες ατομικού ή ομαδικού αθλή­ματος που κατέκτησαν τέταρτη, πέμπτη ή έκτη νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες τυγχάνουν και του ευεργετήματος της απονομής δημόσιου επαίνου μετά διπλώματος από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό.

    14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και στα άτομα με αναπηρίες (ΑΜΕΑ), τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί αθλητές από την ειδική επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του παρόντος νό­μου, πλην των διατάξεων της παραγράφου 9 κατά το μέρος που αφορούν τα ΤΕΦΑΑ και τα λοιπά τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία, λόγω της φύσης της επιστήμης, είναι δυσχερής για τα άτομα αυτά η παρακολούθηση, σύμφωνα με αιτιολογημένη απόφαση του τμήματος. Ειδικά στους αθλητές με αναπηρία που κατακτούν 4η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη σε Παγκό­σμιους Αγώνες ανδρών-γυναικών ή 1η έως 6η νίκη σε Πανευρωπαϊκούς Αγώνες ανδρών-γυναικών χορηγού­νται όλες οι παροχές που λαμβάνουν οι αθλητές με αναπηρία που κατακτούν 1η έως 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες κατά τα οριζό­μενα στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσας.

    15. Δεν επιτρέπεται χορήγηση δημόσιας υποτροφίας σε πρόσωπα που έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου. Υπο­τροφία που τυχόν χορηγήθηκε στα πρόσωπα αυτά δι­ακόπτεται.

    16. Για την εκπλήρωση των σκοπών του Παγκόσμιου Συλλόγου Ολυμπιονικών καθιερώνεται και ως έσοδό του επιχορήγηση από τη ΓΓΑ σε ετήσια βάση, κατ' ανάλο­γη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου που ισχύουν για τις αθλητικές ομοσπονδίες.

    17. Για την εφαρμογή του παρόντος:

    α. Η διάκριση των αθλητών στις κατηγορίες (ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανί­δων, παίδων - κορασίδων) γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ορίζονται τα ανώτερα ή και κατώτερα όρια ηλικίας για κάθε κατηγορία, ανά άθλημα.

    β. Ως αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων ή ομαδικά αθλήματα που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων νοούνται όσα διεξάγονται με τις τεχνικές προδιαγραφές της οικεί­ας διεθνούς ομοσπονδίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

    18. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, με από­φαση του Υπουργού Πολιτισμού, μπορεί να παρέχεται οικονομική επιβράβευση σε πρόσωπα τα οποία έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση ή υποβάλλονται σε αιμο­κάθαρση, εφόσον είναι αθλητές αθλητικών σωματείων, αναγνωρισμένων κατά τις διατάξεις του παρόντος και έχουν πετύχει εξαιρετικές πανευρωπαϊκές ή παγκόσμιες διακρίσεις σε αγώνες που διοργανώνουν αντίστοιχες δι­εθνείς ομοσπονδίες, καθώς και σε κωφούς αθλητές, που σημειώνουν διακρίσεις σε αθλήματα που περιλαμβάνο­νται στο πρόγραμμα αγώνων της Διεθνούς Επιτροπής Αθλητών Κωφών (Ο.Ι.8.8.). Με την ίδια υπουργική από­φαση ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της ως άνω οικονομικής επιβράβευσης, το ύψος αυτής, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, με βάση το είδος του αθλήματος, την καταβληθείσα προσπάθεια και τον αριθμό των συμμετοχών.

    Η Διεθνής Επιτροπή Αθλητών Κωφών (Ο.Ι.8.8.) με­τονομάζεται σε Διεθνή Επιτροπή Αθλητισμού Κωφών (Ο.Ι.8.8.). Οι οικονομικές επιβραβεύσεις που προβλέπο­νται για τους αθλητές με αναπηρίες ισχύουν και για τους κωφούς αθλητές.

    19. Για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών και την εκπλήρωση των σκοπών τους, ο Σύλλογος Ελ­λήνων Ολυμπιονικών και ο Σύλλογος Ελλήνων Παραολυμπιονικών επιχορηγούνται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε ετήσια βάση, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου που ισχύουν για τις αθλητικές ομοσπονδίες.

    20. Στον συνοδό - αθλητή των τυφλών παραολυμπιονικών που αγωνίζονται μαζί όπου απαιτείται στο αγώνισμά τους και σημειώνουν διάκριση από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 4 του άρθρου 34 χορηγείται το 30% της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον τυφλό παραολυμπιονίκη αθλητή.

    21. Όλες οι οικονομικές παροχές, τα ευεργετήματα και οι διευκολύνσεις που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, της παραγράφου 8 του άρθρου 31 και του άρθρου 35 του παρόντος νόμου, ανακαλούνται οίκοθεν με την ίδια διαδικασία κατά την οποία χορηγήθηκαν, εφόσον ο διακριθείς αθλητής τι­μωρηθεί πειθαρχικά ή ποινικά για παράβαση ντόπινγκ. Ομοίως ανακαλούνται και όλες οι οικονομικές παροχές, τα ευεργετήματα και οι διευκολύνσεις που χορηγήθηκαν στα πρόσωπα της παραγράφου 8 του άρθρου 31 του παρόντος, εάν αυτά τιμωρηθούν πειθαρχικά ή ποινικά για παράβαση ντόπινγκ.»

 

    9. Οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α') και της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ν. 2640/ 1998 (ΦΕΚ 206 Α') καταργούνται. Δικαίωμα διορισμού κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της πα­ρούσας παραγράφου δικαιούνται και αθλητές που εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ετών σημειώνουν πέντε τουλάχιστον από τις ακόλουθες αγωνιστικές διακρί­σεις:

    - 4η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπι­ακούς Αγώνες

    - 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες ανδρών - γυναικών

    - 1η έως 6η νίκη σε Πανευρωπαϊκούς Αγώνες ανδρών  γυναικών.

 

    10. Η υποπερίπτωση δ' της περίπτωσης 2.1 της πα­ραγράφου 2 του άρθρου 128 Η' του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 59 του ν. 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

    «δ. Στέρηση κάθε είδους παροχών και ευεργετημάτων των αθλητικών ομοσπονδιών.»

 

    11. Η υποπερίπτωση ε' της περίπτωσης 2.1 της πα­ραγράφου 2 του άρθρου 128 Η' του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 59 του ν. 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

    «ε. Επιστροφή κάθε οικονομικής παροχής που τυχόν του έχει δοθεί.»

 

    12.α. Αθλητές που πέτυχαν τις αγωνιστικές διακρίσεις υπό το καθεστώς των ρυθμίσεων του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως ίσχυε έως και την τροποποίησή του με τον παρόντα νόμο, δικαιούνται να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που αυτό τους παρείχε εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου ή, εάν είναι ανήλικοι, εντός αποκλει­στικής προθεσμίας δύο (2) ετών από την ενηλικίωσή τους.

    β. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως ίσχυε μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται και για όσους αθλητές έχουν σημειώσει μία από τις εξαιρετι­κές αγωνιστικές διακρίσεις της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου πριν από την έναρξη ισχύος των νόμων 2725/1999 και 3057/2002, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση για διορισμό τους σε κενές θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα κατά τη διαδικασία της παραγράφου 8 του ίδιου αυτού άρθρου έως και την 30ή Απριλίου του 2008.

 

    13. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, το οποίο, δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α') που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α') και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α') υπηρετούσε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2006 με διάθεση ή απόσπαση και ήδη υπηρετεί από την 1η Ιανουαρίου 2007 στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού από την 1η Ιανουαρίου 2007 μέχρι και την 31η Δεκεμ­βρίου 2008, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής δι­άταξης λόγω επειγουσών και αυξημένων υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ανάληψη διεθνών αθλητικών διοργανώσεων και συνεδρίων. Η μισθοδοσία, οι ασφα­λιστικές εισφορές και κάθε άλλη σχετική δαπάνη του ανωτέρω προσωπικού βαρύνει τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

    14. Στο τέλος του άρθρου 41 του ν. 2725/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3057/2002, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

    «5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού μπορεί να συνταχθεί ενιαίος κανονισμός ασφαλείας αγώνων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις όπου διεξάγο­νται αθλητικές συναντήσεις των ημεδαπών και διεθνών διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν επαγγελματι­κοί σύλλογοι ως και οι Εθνικές Ομάδες, ώστε να επι­τυγχάνεται η καλύτερη συνεργασία και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων.»

 

    15. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρ­θρου 52 του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2858/2000 (ΦΕΚ 247 Α') και εν συνεχεία με την παράγραφο 4 του άρθρου 77 του ν. 3057/2002 και το άρθρο 26 του ν. 3262/2004 (ΦΕΚ 173 Α'), αντικαθίστανται ως εξής:

    «1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού συγκροτείται και λειτουργεί στη ΓΓΑ Ελεγκτικό Συμβούλιο αποτελούμενο από είκοσι δύο (22) μέλη με διετή θητεία. Στη σύνθεση του οργάνου μετέχουν μέχρι δεκαέξι (16) μόνιμοι υπάλληλοι της ΓΓΑ, συμπληρουμένης της συνθέσεως από μόνιμους υπαλλή­λους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.»

 

    16. Μετά το τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

    «Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της αθλητικής ένωσης που επιτρέπουν τη συμμετοχή με δικαίωμα ψή­φου σε αθλητικό σωματείο σε γενική συνέλευση της ενώσεως κατά παράβαση των οριζομένων στα προηγού­μενα εδάφια της παρούσας παραγράφου εκπίπτουν του αξιώματός τους κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.»

 

    17. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του α.ν. 399/1968 (ΦΕΚ 102 Α'), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 12/1974 και στη συνέχεια με το άρθρο 1 του ν. 191/1975 (ΦΕΚ 225 Α'), την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 1070/1980 (ΦΕΚ 204 Α') και την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 2433/1996 (ΦΕΚ 180 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

    «2. Η Γενική Συνέλευση της Φιλίππου Ενώσεως συ­γκροτείται μόνο από τα τακτικά μέλη αυτής, τα οποία δεν δύναται να είναι περισσότερα των ογδόντα (80). Τα τακτικά μέλη ορίζονται από πρόσωπα, τα οποία ως εκ του κύρους, των γνώσεων και της εμπειρίας τους δύνα­νται να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών της Ενώσεως. Η επιλογή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από πρόταση της Γενι­κής Συνέλευσης των μελών αυτής, της σχετικής απόφα­σης λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, τα υπολειπόμενα τακτικά μέλη μέχρι του αριθμού των ογδόντα (80) ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από πρόταση του Δ.Σ. της Φιλίππου Ενώσεως, η οποία δίδεται εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.»

 

    18. Στο τέλος του άρθρου 128ΙΓ' του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 64 του ν. 3057/2002, προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως εξής:

    «7. Επιπλέον των κυρώσεων που επιβάλλονται βά­σει άλλων διατάξεων και ιδίως αυτών περί ΕΟΦ, σε αθλητική ομοσπονδία, αθλητή ή συντελεστή κατά την έννοια του παρόντος νόμου που προμηθεύεται, δια­θέτει, χορηγεί διακινεί ή χρησιμοποιεί φαρμακευτικά σκευάσματα ή συμπληρώματα διατροφής, για τα οποία δεν έχει τηρηθεί η νομοθεσία περί νόμιμης παραγωγής, κυκλοφορίας, φύλαξης, διάθεσης, διακίνησης και χορή­γησης των εν λόγω προϊόντων, όπως ισχύει, επιβάλλεται κατά περίπτωση:

    α) στην αθλητική ομοσπονδία, στέρηση του δικαιώ­ματος επιχορήγησης και πάσης φύσεως οικονομικής ενίσχυσης από την Πολιτεία για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Σε περίπτωση υποτροπής αίρεται η ειδική αθλητική αναγνώριση αυτής κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του παρόντος νόμου.

    β) σε αθλητές, πειθαρχικές κυρώσεις κατά τους κα­νονισμούς της αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος.

    γ) σε συντελεστή, η προσωρινή αφαίρεση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος με απόφαση του οργάνου που τη χορήγησε και σε περίπτωση υποτροπής η ορι­στική.

    8. Η εισαγωγή από αθλητική ομοσπονδία, αθλητή ή συντελεστή κατά την έννοια του παρόντος νόμου οποιουδήποτε φαρμακευτικού σκευάσματος ή συμπλη­ρώματος διατροφής γίνεται αποκλειστικά μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) με τη διαδικασία που προβλέπει η σχετική με αυτόν νομοθεσία. Σε περί­πτωση παράβασης της διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλονται κατά περίπτωση οι κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.»

 

Αρθρο 19

 

    1. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 76Α του ν. 2725/ 1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3262/ 2004 (ΦΕΚ 173 Α') και τροποποιήθηκε με την παρά­γραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 3372/2005 (ΦΕΚ 187 Α') περί αποτίμησης της αξίας των αθλητών των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, παρατείνεται για μία διετία από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

    2. Η ισχύς της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγρα­φο 9 του άρθρου 20 του ν. 2947/2001, την παράγραφο 7 του άρθρου 37 του ν. 3259/2004 και την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του ν. 3479/2006, παρατείνεται για τις αγωνιστικές περιόδους 2008-2009 και 2009-2010.

 

    3. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρ­θρου 107Α του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 18 του ν. 3479/2006 και της παραγράφου 3 του άρθρου 107Β του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 19 του ν. 3479/2006, παρατείνεται για τις αγωνιστικές περιόδους 2008-2009 και 2009-2010.

 

    4. Οι διατάξεις των α.ν. 445/1937 (ΦΕΚ 32 Α'), α.ν. 446/ 1937 (ΦΕΚ 23 Α') και β.δ. 15/1956 (ΦΕΚ 132 Α') περί θε­άτρων και κινηματογράφων ως και οι εκδιδόμενες σε εκτέλεση αυτών κανονιστικές πράξεις και διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, δεν εφαρμόζονται όσον αφορά θέματα πυροπροστασίας για τη διεξαγωγή εν γένει πο­λιτιστικών εκδηλώσεων στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Για τις εκδηλώσεις αυτές ισχύουν για θέματα πυροπρο­στασίας οι διατάξεις που διέπουν τη διεξαγωγή των αθλητικών δραστηριοτήτων, ιδία δε οι πυροσβεστικές διατάξεις που εκδίδονται κατά το άρθρο 1 του ν. 616/1977 (ΦΕΚ 166 Α'), όπως ισχύει και του άρθρου 10 του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32 Α') περί μέτρων πυροπροστασίας σε αίθουσες συγκεντρώσεως κοινού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Πολιτισμού μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρ­μογή της διάταξης αυτής.

 

    5.α. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη '97» (Ο.Π.Π.Ε.Θ.'97) που ιδρύθηκε με το άρθρο 75 του κ.ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέμα­τα», όπως ισχύει, εξακολουθεί να τελεί υπό εκκαθάριση, υπαγόμενο εις το εξής στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει κάθε φορά.

    Παρατείνεται η θητεία του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Εκκαθάρισης που ορίστηκαν με τις υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/13973/1200 κοινές υπουργικές αποφά­σεις (ΦΕΚ 258 Β'/2005), ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/ΠΜΥ/74639/2006 (ΦΕΚ 9/2006 τ.ΥΟΔΔ) και την υπ' αριθμ. 8606/2005 πράξη του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

    Παρατείνεται, επίσης, έως την 31.10.2008, η προθεσμία για υποβολή εκ μέρους του Ο.Π.Π.Ε.Θ. '97 της δήλωσης του άρθρου 107 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'), όπως ισχύει.

    β. Η παράγραφος 9 του άρθρου 75 του ν. 2121/1993 και η παράγραφος 7 του άρθρου 44 του ν. 3316/2005 αντικαθίστανται ως εξής:

    «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του συμβουλίου εκκαθάρισης για τη λήψη μέτρων επιτά­χυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, ρυθμίζονται τα σχετικά με τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων και τη διαδοχή του ανωτέρω Οργανισμού επί των κάθε είδους δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.»

 

Αρθρο 20

Τελικές - Καταργούμενες διατάξεις

 

    1. Από την έναρξη λειτουργίας στους αγώνες της αντίστοιχης κατηγορίας πρωταθλήματός του, από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3372/2005 (ΦΕΚ 187 Α'), προβλεπόμενου ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης, δι­άθεσης και ελέγχου της διακίνησης εισιτηρίων, παύει η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 41Γ' του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3057/2002.

 

    2. Καταργείται η διάταξη της παραγράφου 8 του άρ­θρου 41Δ' του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3057/2002.

 

    3. Καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.

 

Αρθρο 21

Έναρξη ισχύος

 

    1. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

 

    2. Η ισχύς των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου αρχίζει σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

    Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.