ΝΟΜΟΣ 3648/2008 - ΦΕΚ 38/Α'/29.2.2008

Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας και άλλες διατάξεις

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

    Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

 

    ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

 

    ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

 

    ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

 

Αρθρο 1

 

    Θέματα περιπτέρων και λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

 

    1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (ΦΕΚ 245 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 1043/1980 (ΦΕΚ 87 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «1. Δικαίωμα λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων σε δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα έχουν, κατά σειρά προτίμησης, οι ανάπηροι πολέμου, τα θύματα πολέμου, οι ανάπηροι και τα θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 «περί ρυθμίσεως αναπηρικών ζητημάτων», οι ασκούντες ή επιθυμούντες να ασκήσουν το επάγγελμα του καπνοπώλη εντός κλειστών χώρων, εφόσον όλοι οι ανωτέρω είναι μόνιμοι κάτοικοι του τόπου που πρόκειται να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό, τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη προ τoυ χρόνου υποβολής της αιτήσεως.».

 

    2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 1043/1980, αντικαθίσταται και προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:

 

    «6. Ο συνολικός αριθμός των αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και αδειών λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων που δύναται να χορηγηθούν σε κάθε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα, προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαιρέσεως του αριθμού του πραγματικού πληθυσμού σύμφωνα με την τελευταία απογραφή δια του συντελεστού 380.

    Πηλίκο μικρότερο της μονάδος, εφόσον είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ενός δευτέρου (½) αυτής, θεωρείται ως ακέραια μονάδα.

 

    7. Ο συνολικός αριθμός των επιπλέον αδειών που θα προκύψουν από την εφαρμογή της διάταξης αυτής κατανέμεται ισομερώς μεταξύ αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και αδειών λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.».

 

    3. Στο άρθρο 10 του ν.δ. 1044/1971, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 1043/1980, προστίθενται παράγραφοι 8, 9, 10 και 11, ως εξής:

 

    «8. Τον Ιανουάριο κάθε έτους η οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μετά από γνώμη των Δήμων, Κοινοτήτων και των κατά τόπους Σωματείων και Ομοσπονδιών δικαιούχων περιπτέρου προσδιορίζει τη δυνατότητα καθορισμού νέων θέσεων περιπτέρων για αποκατάσταση δικαιούχων.

 

    9. Εκτός του αριθμού των προς χορήγηση αδειών της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου χορηγούνται άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων στις παρακάτω κατηγορίες:

    α. σε άτομα με αναπηρία,

    β. πολυτέκνους,

    γ. σε όσους δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου και σήμερα αντιμετωπίζουν έντονο βιοποριστικό πρόβλημα ή είναι μακροχρόνια άνεργοι ή αντιμετωπίζουν λόγω της συμμετοχής τους στα παραπάνω γεγονότα προβλήματα λειτουργικότητας για τα οποία αποφαίνεται η Ανώτατη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 133/2002 (ΦΕΚ 109 Α'), καθώς και στα τέκνα τους εφόσον αυτά έχουν αναπηρία άνω του 60%.

    Οι δικαιούχοι της κατηγορίας αυτής ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα έναντι των δικαιούχων των περιπτώσεων α' και β' της παρούσας.

 

    10. Ο αριθμός των αδειών της προηγούμενης παραγράφου προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαιρέσεως του πραγματικού πληθυσμού, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάθε Νομού της Χώρας δια του συντελεστού 6.500 για Νομούς που ο πληθυσμός τους δεν υπερβαίνει τις 400.000 και δια του συντελεστού 19.500 για Νομούς με πληθυσμό άνω των 400.000.

    Πηλίκο μικρότερο της μονάδος, εφόσον είναι ή υπερβαίνει το ένα δεύτερο (½) αυτής, θεωρείται ως ακέραια μονάδα.

    Ο καθορισμός των θέσεων των παραπάνω περιπτέρων ορίζεται από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, σε συνεργασία με τους Δήμους ή Κοινότητες κατά προτίμηση σε προεκτάσεις δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων.

 

    11. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Αμυνας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται τα θέματα της κατά προτεραιότητα ικανοποίησης των δικαιούχων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 9 του παρόντος, τα ποσοστά βάσει των οποίων κατανέμονται οι άδειες περιπτέρων στις κατηγορίες δικαιούχων των περιπτώσεων α' και β', οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια προσδιορισμού των δικαιούχων των κατηγοριών α' και β', τα όργανα ελέγχου των δικαιολογητικών, η διαδικασία κατάρτισης πινάκων δικαιούχων και μη, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.».

 

Αρθρο 2

 

    Επέκταση αδειών λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

 

    1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν.δ. 1044/1971, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 1043/1980, αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «2. Εξαιρετικά και καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου στις παραγράφους 6, 7, 8 και 9 του προηγούμενου άρθρου αριθμού αδειών, επιτρέπεται η χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων σε εξοχικά κέντρα, ξενοδοχεία (μοτέλ), εστιατόρια και κυλικεία αεροδρομίων που βρίσκονται εκτός κατοικημένων περιοχών και εφόσον σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων δεν λειτουργεί περίπτερο ή κατάστημα με παρόμοια άδεια, καθώς και σε κυλικεία επιβατικών πλοίων.».

 

    2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 12 του ν.δ. 1044/1971, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 1416/1984, αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «4. Οι παραπάνω δικαιούχοι και οι διάδοχοι αυτών υποχρεούνται να υποβάλλουν τον Ιανουάριο κάθε έτους στο Δήμο ή την Κοινότητα και στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση υπεύθυνη δήλωση για το αμετάβλητο των προϋποθέσεων με τις οποίες χορηγήθηκε σε αυτούς η άδεια.».

 

Αρθρο 3

 

    Αποκατάσταση σε καταργούμενες και κενές θέσεις περιπτέρων.

 

    Στο άρθρο 13 του ν.δ. 1044/1971, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τα άρθρα 4 του ν. 1043/1980, 5 του ν. 1680/ 1987 και 21 του ν. 3036/2002 (ΦΕΚ 171 Α'), προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:

 

    «3. Οι καταργούμενες για οποιονδήποτε λόγο θέσεις περιπτέρων αντικαθίστανται με ισάριθμες νέες.

    Οι στερηθέντες αποκαταστάσεως, συνεπεία καταργήσεως θέσεως περιπτέρου, αποκαθίστανται σε νέα θέση περιπτέρου, η οποία δημιουργείται υποχρεωτικά από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.

 

    4. Εφόσον σε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα υφίστανται άδειες περιπτέρων προς διάθεση και δεν υπεβλήθησαν αιτήσεις δικαιούχων των παραγράφων 1 και 3, εντός έτους από τη δημοσιοποίησή τους, τηρουμένης της διαδικασίας της παραγράφου 1α' του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, οι άδειες αυτές παραχωρούνται σε άτομα με αναπηρία και πολυτέκνους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 10 παράγραφος 11 του παρόντος νόμου.».

 

Αρθρο 4

 

    Τροποποίηση προϋποθέσεων παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρων.

 

    1. Η παράγραφος 1α' του άρθρου 14 του ν.δ. 1044/ 1971, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1043/1980, αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «1.α. Κατοικεί στον τόπο ή, προκειμένου για το Νομό Αττικής, εντός των διοικητικών ορίων της κατά τόπο αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για τον οποίο αιτείται την παραχώρηση, διαμένοντας σε αυτόν πέντε (5) τουλάχιστον έτη πριν από το χρόνο υποβολής της αίτησης.

    Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται για τους έχοντες αναπηρία σε ποσοστό 100%.

    Εφόσον σε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα υφίσταται κενή θέση περιπτέρου και δεν υπάρχουν δικαιούχοι, δύνανται να αποκατασταθούν σε αυτή οι δικαιούχοι της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου, τηρουμένης της σειράς προτίμησης της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, από τους κατοικούντες στις περιοχές των λοιπών δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων του Νομού.

    Προτιμώνται αυτοί που διαμένουν πλησιέστερα στην εν λόγω θέση.».

 

    2. Η περ. γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν.δ. 1044/1971, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 20 του ν. 3036/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «γ. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του ετήσιου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το ποσόν της πολεμικής ή στρατιωτικής συντάξεως και το εισόδημα από ιδιοκατοίκηση.».

 

    3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν.δ. 1044/1971 αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «1. Στο χώρο όπου εγκαθίσταται περίπτερο, ο δικαιούχος άδειας εκμετάλλευσης αυτού έχει δικαίωμα κατοχής μόνο κατά το χρόνο ισχύος της άδειας.».

 

Αρθρο 5

 

    Τροποποίηση προϋποθέσεων διαδοχής.

 

    1. Η παράγραφος 1α' του άρθρου 16 του ν.δ. 1044/ 1971, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 1043/ 1980 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 2913/ 2001 (ΦΕΚ 102 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «1. Αποθανόντος αναπήρου ή θύματος πολέμου αποκατασταθέντος κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τα εξ αυτού απορρέοντα δικαιώματα περιέρχονται κατά την ακόλουθον σειράν:

    α. Εις την χήραν αυτού κατ’ ίσον μερίδιο μετά των αγάμων θηλέων τέκνων και εκ των αρρένων, των ανηλίκων εφόσον έλκουν το δικαίωμα συντάξεως εκ του αποβιώσαντος, ως και των ενηλίκων, ανικάνων προς εργασίαν και εφόσον συνταξιοδοτούνται ή έλκουν δικαίωμα συντάξεως εκ του αποβιώσαντος ή σπουδαζόντων εις ανωτέρας ή ανωτάτας σχολάς τέκνων και μέχρι συμπληρώσεως του εικοστού τετάρτου έτους της ηλικίας των.

    Εις περίπτωσιν διακοπής της συντάξεως τινός των ως άνω προσώπων εξ οιουδήποτε λόγου το ιδανικόν τούτου δικαίωμα, προσαυξάνεται εις τους λοιπούς δικαιούχους.

    Στις διαζευγμένες ή χήρες θυγατέρες ανεξάρτητα από τυχόν μεταβίβαση της πολεμικής σύνταξης του αποβιώσαντος πατρός τους, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του παρόντος.».

 

    2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του ν.δ. 1044/1971, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του ν. 1043/1980, αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «3. Η διαδοχή επέρχεται με τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 του παρόντος, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή της προϋπόθεσης της παραγράφου 1 περ. α' αυτού.».

 

Αρθρο 6

 

     Θέματα μετατόπισης και εκμίσθωσης περιπτέρων.

 

    1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν.δ. 1044/1971, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του ν. 1043/1980, αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «2. Σε περίπτωση μετατοπίσεως περιπτέρου κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου η δαπάνη βαρύνει αυτόν.

    Σε περίπτωση αυτεπαγγέλτου μετατοπίσεως τούτου, η σχετική δαπάνη, η αποκατάσταση λειτουργίας περιπτέρου, καθώς και οι τυχόν φθορές που οφείλονται στη μετατόπιση βαρύνουν αυτόν επ’ ωφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση.

    Σε περίπτωση προσωρινής μετατοπίσεως το περίπτερο επαναφέρεται στην αρχική του θέση μόλις εκλείψουν οι λόγοι που επέβαλαν τη μετατόπιση.

    Η σχετική δαπάνη προσωρινής μετατοπίσεως του περιπτέρου, η επαναφορά του και οι τυχόν φθορές βαρύνουν αυτόν επ’ ωφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση.».

 

    2.α. Στο άρθρο 21 του ν.δ. 1044/1971 προστίθενται παράγραφοι 5 και 6, ως εξής:

 

    «5. Οι άδειες περιπτέρων εκμισθώνονται αποκλειστικά και μόνο σε φυσικά πρόσωπα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να μισθώνουν πέραν της μιας άδειας περιπτέρου.

 

    6. Οποιαδήποτε συμφωνία για καταβολή ανταλλάγματος (αέρα) κατά την εκμίσθωση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου είναι άκυρη. Στην περίπτωση αυτή ο αρμόδιος Νομάρχης ανακαλεί τη σχετική άδεια.».

 

    β. Οι υφιστάμενες συμβάσεις μισθώσεων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα πέραν της μιας ισχύουν μέχρι τη λήξη τους και δεν ανανεώνονται.

 

    3.α. Το εδάφιο α' της υπ’ αριθμ. Κ.5671/1487/9.8.1984 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Αμυνας και Δικαιοσύνης, που κυρώθηκε με το άρθρο 38 του ν. 1563/1985 (ΦΕΚ 151 Α'), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 3036/2002 (ΦΕΚ 171 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «α. Οι μισθώσεις αδειών περιπτέρων και αδειών λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων συνομολογούνται για επτά (7) έτη.».

    β. Η διάταξη ισχύει για συμβάσεις μισθώσεων αδειών περιπτέρων και αδειών λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων που θα συναφθούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

    4. Το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Κ.5671/1487/9.8.1984 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Αμυνας και Δικαιοσύνης, που κυρώθηκε με το άρθρο 38 του ν. 1563/1985 (ΦΕΚ 151 Α'), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 3036/2002 (ΦΕΚ 171 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «Σε περίπτωση θανάτου του εκμισθωτού, η μίσθωση συνεχίζεται από τη σύζυγο και τα τέκνα αυτού, εφόσον τυγχάνουν δικαιούχοι.

    Σε περίπτωση μη υπάρξεως διαδόχων δικαιούχων αυτού, η μίσθωση συνεχίζεται μέχρι τη λήξη της με το νέο δικαιούχο.

    Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτού η μίσθωση συνεχίζεται από τη σύζυγο ή ένα από τα τέκνα αυτού, εφόσον στη δεύτερη περίπτωση συναινούν σε αυτό και τα υπόλοιπα τέκνα.».

 

    5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Κ.5671/1487/9.8.1984 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Αμυνας και Δικαιοσύνης, που κυρώθηκε με το άρθρο 38 του ν. 1563/ 1985 (ΦΕΚ 151 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «2. Εάν ο εκμισθωτής εντός δύο (2) ετών από της αποδόσεως της χρήσης του περιπτέρου για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τούτο ο ίδιος μετά των οικείων του, κατά το άρθρο 21 του ν. 1044/1971 και επιθυμεί την εκμίσθωση αυτού, υποχρεούται να ειδοποιήσει τον αποχωρήσαντα μισθωτή.

    Ο μισθωτής αυτός έχει το δικαίωμα προτίμησης με ίσους όρους έναντι παντός τρίτου υποψήφιου μισθωτή.

    Το δικαίωμα αυτό ασκείται κατά το άρθρο 6 της παρούσας απόφασης.».

 

Αρθρο 7

 

    Παραχώρηση εκμετάλλευσης σε περισσότερους δικαιούχους, σχολάζουσες θέσεις περιπτέρων.

 

    1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 23 του ν.δ. 1044/1971, που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 1043/1980, αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «7. Στα κυλικεία και καφενεία πωλούνται τα είδη, που καθορίζονται από τις οικείες αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις, καθώς και καπνοβιομηχανικά προϊόντα.

    Δεν επιτρέπεται η πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων από κυλικεία νοσοκομείων.».

 

    2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 25 του ν.δ. 1044/ 1971, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 11 του ν. 1043/ 1980 και εν συνεχεία τροποποιήθηκαν από την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α'), αντικαθίστανται ως εξής:

 

    «1. Όσες φορές κρίνεται αιτιολογημένα ότι η αποδοτικότητα περιπτέρου, κυλικείου, καφενείου ή κουρείου είναι επαρκής προς συντήρηση περισσοτέρων δικαιουμένων, δύναται κατά την αρχική παραχώρηση να παραχωρείται η εκμετάλλευση τούτων σε περισσοτέρους κατά ιδανικά μερίδια, ο αριθμός των οποίων να είναι περιττός.

 

    2. Στις σχολάζουσες θέσεις περιπτέρων εντός των κεντρικών ζωνών των πόλεων αποκαθίστανται ανάπηροι πολέμου, ανάπηροι επιχειρήσεων Κύπρου, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 εδάφιο ε' του παρόντος νόμου με ποσοστό αναπηρίας 100% και οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 με ποσοστό αναπηρίας 100%.

    Μεταξύ αυτών προτιμώνται οι τυφλοί και οι παραπληγικοί.

    Σε περίπτωση μη υποβολής αιτήσεως από δικαιούχα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, εντός ευλόγου χρόνου και όχι πέραν του εξαμήνου από της αναρτήσεως του σχετικού πίνακα σχολαζόντων περιπτέρων, κυλικείων, καφενείων και κουρείων, αποκαθίστανται κατά σειρά οι λοιποί δικαιούχοι του άρθρου 13 του παρόντος νόμου.».

 

Αρθρο 8

 

    Συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου.

 

    1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 28 του ν.δ. 1044/1971 αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «6. Ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο παρόν άρθρο κατόπιν εισηγήσεως Επιτροπής, η οποία λειτουργεί στη Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών Αγωνιστών, Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου (ΔΕΠΑΘΑ) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ) και αποτελείται:

    α) Από έναν Αναθεωρητή Γ' του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, ως Πρόεδρο.

    β) Έναν ανώτερο Αξιωματικό της ΔΕΠΑΘΑ/ΓΔΟΣΥ.

    γ) Έναν ανώτερο Αξιωματικό του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), ως μέλη και

    δ) Έναν κατώτερο Αξιωματικό ή υπάλληλο της ΔΕΠΑΘΑ/ ΓΔΟΣΥ ως Γραμματέα, οριζομένων μετά των νομίμων αναπληρωτών τους, από τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας.».

 

    2. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 30 του ν.δ. 1044/ 1971, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 13 του ν. 1043/1980, αντικαθίστανται ως εξής:

 

    «1. Κάθε ατομική διοικητική πράξη αποκαταστάσεως με άδεια λιανικής πώλησης καπνού ή εκμεταλλεύσεως περιπτέρου, κυλικείου-καφενείου ή κουρείου, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ανακαλείται εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτή στηρίχθηκε σε ανακριβή στοιχεία ή εκδόθηκε κατά παράβαση των κατά την έκδοσή της ισχυουσών διατάξεων.

    Εάν μεταγενέστερα επήλθε μεταβολή των προϋποθέσεων αποκαταστάσεως του δικαιούχου της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της περιπτώσεως β' του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, αφαιρείται η χορηγηθείσα άδεια.

 

    3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Αμυνας, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκροτούνται ανά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Επιτροπές Eλέγχου για να διαπιστώνουν την ύπαρξη αδειών εκμεταλλεύσεων περιπτέρων, καφενείων-κυλικείων ή αδειών καταστημάτων λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων, που τυχόν σχολάζουν, καθώς και τη νομιμότητα παραχωρήσεως και λειτουργίας αυτών.

    Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των Επιτροπών ανά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ο αριθμός και η προέλευση των μελών τους, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.».

 

    3. Οι διατάξεις του άρθρου 33 του ν.δ. 1044/1971, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν.δ. 1043/ 1980, έχουν εφαρμογή και για τους ανάπηρους και θύματα:

    α. Ειρηνικής Περιόδου του ν. 1370/1944, του ποσού των κρατήσεων κατατιθεμένου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος επ’ ονόματι και για λογαριασμό της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Στρατιωτικών Υπαξιωματικών - Οπλιτών Στρατού Ξηράς - Αέρος - Θαλάσσης του ν.1370/1944 και διατιθεμένου κατά τα αυτά ποσοστά υπέρ της Ομοσπονδίας αυτής και των σωματείων που θα ζητήσουν να υπαχθούν στη ρύθμιση.

    β. Αμαχου Πληθυσμού του ν. 812/1943, του ποσού των κρατήσεων κατατιθεμένου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος επ’ ονόματι και για λογαριασμό της Πανελλήνιας Ένωσης Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Αμαχου Πληθυσμού και διατιθεμένου κατά τα αυτά ποσοστά υπέρ της Ενώσεως αυτής και των σωματείων που θα ζητήσουν να υπαχθούν στη ρύθμιση.

    Η παρακράτηση του ποσού της παραγράφου αυτής δεν διενεργείται ύστερα από αίτηση που υποβάλλει ο συνταξιούχος στην αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από της πρώτης του επομένου της υποβολής της αίτησης μηνός.

 

Αρθρο 9

 

    Καύσιμα-Ελαιολιπαντικά αμαξιδίων αναπήρων πολέμου.

 

    1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15 του ν.δ. 3748/ 1957 (ΦΕΚ 178 Α'), όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 12 του ν. 1680/1987 (ΦΕΚ 7 Α') και εν συνεχεία αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α'), αντικαθίστανται ως εξής:

 

    «1. Στους αναπήρους πολέμου αξιωματικούς και οπλίτες που παίρνουν πολεμική σύνταξη ή μετατάσσονται στην κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας με γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής Στρατού, Ναυτικού ή Αεροπορίας, καθώς και τους αναπήρους ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944, αξιωματικούς και οπλίτες, που υπέστησαν αναπηρία λόγω τραύματος ή νόσου, που ήταν απότοκη των κακουχιών της επιστράτευσης ή της υπηρεσίας τους κατά τη διάρκεια της ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι χρησιμοποιούν αποκλειστικά για τους εαυτούς τους βενζινοκίνητο αμαξίδιο ή αναπηρικό αυτοκίνητο που δωρήθηκε σε αυτούς ή έχει εισαχθεί ατελώς σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, παρέχεται από το Δημόσιο το αντίτιμο της δικαιούμενης ποσότητας αμόλυβδης βενζίνης και του λιπαντικού αυτοκινήτου, καθώς και η δωρεάν επισκευή του αμαξιδίου ή αυτοκινήτου τους, εφόσον προσκομισθούν από τους κατόχους τα αναγκαία υλικά στα στρατιωτικά συνεργεία ή εργοστάσια.

 

    2. Οι ποσότητες αμόλυβδης βενζίνης και του λιπαντικού αυτοκινήτου που δικαιούνται κατά μήνα οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο και ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής του αντιτίμου αυτών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Αμυνας.».

 

    ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

 

    ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 

Αρθρο 10

 

    Θέματα στρατευσίμων μονίμων κατοίκων εξωτερικού και Σχολής Ικάρων.

 

    1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 40 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «3. Επιτρέπεται η τμηματική εκπλήρωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης των μονίμων κατοίκων εξωτερικού, που κατατάσσονται με την κλάση τους ή οποτεδήποτε μετά την πρόσκληση της κλάσης τους.».

 

    2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 40 του ν. 3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διάρκεια της τμηματικής εκπλήρωσης της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.».

 

    3.α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 1204/1949 (ΦΕΚ 276 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «4. Η διάρκεια φοίτησης στη σχολή ορίζεται σε πέντε εξάμηνα.».

    β. Η διάταξη αυτή ισχύει από το εκπαιδευτικό έτος 20072008.

 

    4.α. Στην παράγραφο 18 του άρθρου 4 του ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, προστίθεται εδάφιο πρώτο ως εξής:

 

    «Κατ’ εξαίρεση για τους Ιπτάμενους Αξιωματικούς της ίδιας τάξης που προέρχονται από τη Σχολή Ικάρων (Σ.Ι.), η οριστική σειρά αρχαιότητας καθορίζεται με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας κατά την έξοδό τους από τη Σχολή Ικάρων υπολογιζόμενης στο διπλάσιο και της βαθμολογίας στο Προκεχωρημένο Στάδιο, που τους παρασχέθηκε μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή Ικάρων, διαιρούμενο δια του αριθμού τρία.».

 

    β. Η διάταξη αυτή ισχύει από το εκπαιδευτικό έτος 20072008.

 

    5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α'), προστίθενται μετά την υπάρχουσα υποπαράγραφο β' νέες υποπαράγραφοι γ', δ', ε' και στ', ως εξής:

 

    «γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου (Α.Α.Σ.), είναι δυνατή η ίδρυση, η λειτουργία, η μετονομασία ή η κατάργηση, στο Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών που λειτουργεί στη Σχολή Ικάρων, νέων Κατευθύνσεων οι οποίες θα λειτουργούν από το δεύτερο έτος σπουδών και μετά.

    δ. Οι σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, που κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών αποτυγχάνουν στις πτήσεις ή κρίνονται υγειονομικώς ακατάλληλοι, διαγράφονται της Σχολής Ικάρων απολυόμενοι.

    ε. Οι σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, από το δεύτερο έτος σπουδών και μετά, αποτυγχάνουν στις πτήσεις ή κρίνονται υγειονομικώς ακατάλληλοι, δύνανται εφόσον το επιθυμούν, κατόπιν αιτήσεώς τους, να παραμείνουν στη Σχολή Ικάρων μετατασσόμενοι είτε σε νέα Κατεύθυνση, σύμφωνα με την υποπαράγραφο γ' του παρόντος, είτε στην ήδη λειτουργούσα Κατεύθυνση των Ελεγκτών Αεράμυνας, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων του αντίστοιχου έτους.

    στ. Η διαδικασία μετάταξης αυτών, τα αφορώντα στην εκπαίδευσή τους, όπως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με τον Οργανισμό της Σχολής Ικάρων.».

 

    6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 143 Α'), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 3257/2004 (ΦΕΚ 143 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «1. Το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων το οποίο έχει σύζυγο ή προστατευόμενα μέλη (τέκνα ή γονείς), που δεν εργάζονται και πάσχουν από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούται ειδικής άδειας με αποδοχές, πέραν της κανονικής μέχρι τριάντα (30) ημέρες το χρόνο.».

 

Αρθρο 11

 

    Ειδικές κατηγορίες εισαγωγής στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών.

 

    1.α. Από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΕΙΑΣΣΥ), επί του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων και μέχρι ποσοστού τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%), εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

    - i. Τέκνα πολυτέκνων.

    - ii. Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.

 

    β. Επί του ανωτέρω ποσοστού (35%) και μέχρι ποσοστού δέκα επί τοις εκατό (10%) επ’ αυτού, σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα άτομο, εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

    - i. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.

    - ii. Τέκνα των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

    - iii. Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

 

    γ. Οι Έλληνες του εξωτερικού, του άρθρου 3 παράγραφος 1 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α'), όπως οι διατάξεις αυτού τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α') και της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α'), επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. Α1 και 4 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α').

 

    2. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σειράς.

 

    3. Στην προκήρυξη κάθε διαγωνισμού εισαγωγής καθορίζονται τα αποδεικτικά της ιδιότητας των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προσώπων.

 

    4. Η εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές συντελείται αφού κριθούν κατάλληλοι στις υγειονομικές, αθλητικές και ψυχοτεχνικές εξετάσεις που ορίζονται κάθε φορά για τους λοιπούς υποψηφίους.

 

    5. Από το ακαδημαϊκό έτος 20082009 στα ΑΣΕΙΑΣΣΥ, δεν είναι δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων ως επιλαχόντων, για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων οι οποίες δημιουργούνται λόγω μη παρουσιάσεως, παραιτήσεως ή απομακρύνσεως υποψηφίων που έχουν κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτελεσμάτων που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Αρθρο 12

 

    Προαγωγή Αξιωματικών-Ανθυπασπιστών πολεμικής διαθεσιμότητας, νικητών παραολυμπιακών αγώνων.

 

    Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές πολεμικής διαθεσιμότητας και Υπαξιωματικοί πολεμικής αποστρατείας που έχουν υπαχθεί ή πρόκειται να υπαχθούν στις καταστάσεις αυτές και έχουν καταλάβει ή θα καταλάβουν έως και την όγδοη θέση σε ατομικό κανονικό ολυμπιακό αγώνισμα, κατά τη διάρκεια των παραολυμπιακών αγώνων, καθώς και μία από τις τρεις παγκόσμιες νίκες σε παγκόσμιο πρωτάθλημα σε ατομικό ολυμπιακό αγώνισμα αθλητών με προβλήματα αναπηρίας, δικαιούνται να αποκτήσουν έναν ακόμη βαθμό πέρα από αυτούς που ορίζονται στις διατάξεις του ειδικού γι’ αυτούς νόμου.

    Σε κάθε περίπτωση κανένας από τους παραπάνω δεν προάγεται σε βαθμό ανώτερο από εκείνον που προβλέπεται για τους συναδέλφους του στην ενέργεια του ίδιου Όπλου, Σώματος, Γενικής Ειδικότητας ή Ειδικής Κατάστασης.

 

Αρθρο 13

 

    Βαθμολογική εξέλιξη Αξιωματικών Μηχανικών του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, Ελεγκτών Αεράμυνας και Οικονομικών Πολεμικής Αεροπορίας.

 

    1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «2. Ο Α/ΓΕΕΘΑ επιλέγεται από το ΚΥΣΕΑ, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, μεταξύ των Αντιστρατήγων Όπλων, Αντιναυάρχων Μαχίμων, Αντιπτεράρχων Ιπταμένων, που εναλλάσσονται με αναλογία: δύο Αντιστράτηγοι, ένας Αντιναύαρχος, ένας Αντιπτέραρχος.».

 

    2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 2292/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «Οι Υπαρχηγοί του ΓΕΕΘΑ φέρουν το βαθμό του Αντιστρατήγου, Αντιναυάρχου ή Αντιπτεράρχου και είναι προέλευσης Όπλων του Σ.Ξ., Μαχίμων του Π.Ν. και Ιπταμένων της Π.Α..».

 

    3. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του ν. 2292/1995, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

    «Οι ανώτατοι αξιωματικοί οι οποίοι τοποθετούνται ως Διοικητές της ΣΕΘΑ πρέπει να είναι προέλευσης Όπλων του Σ.Ξ., Μαχίμων του Π.Ν. και Ιπταμένων της Π.Α..».

 

    4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2292/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «Ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου επιλέγεται από το ΚΥΣΕΑ, όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 του παρόντος νόμου, μεταξύ των Αντιστρατήγων Όπλων του Στρατού Ξηράς, των Μαχίμων Αντιναυάρχων ή Υποναυάρχων του Πολεμικού Ναυτικού και των Ιπταμένων Αντιπτεράρχων ή Υποπτεράρχων της Πολεμικής Αεροπορίας, αντίστοιχα.».

 

    5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «7. O ανώτερος βαθμός, μέχρι τον οποίο δύνανται να εξελιχθούν οι Αξιωματικοί Μηχανικοί, Οικονομικού, Υγειονομικού, Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών του Π.Ν., είναι:

 

    α. Αντιναυάρχου.

    Οι αξιωματικοί Μηχανικοί προελεύσεως Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), τοποθετούμενοι μόνο ως Γενικοί Επιθεωρητές Πολεμικού Ναυτικού (ΓΕΠΝ).

 

    β. Υποναυάρχου.

    Οι αξιωματικοί Οικονομικού και αξιωματικοί Υγειονομικού (Ιατροί).

 

    γ. Αρχιπλοιάρχου.

    Οι αξιωματικοί Υγειονομικού των Γενικών Ειδικοτήτων Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτικής και Ψυχολόγων.

 

    δ. Πλοιάρχου.

    Οι αξιωματικοί Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών, που είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

    ε. Αντιπλοιάρχου.

    Οι αξιωματικοί Οικονομικού, που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Οι αξιωματικοί Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών για τους οποίους προβλέπεται ως προσόν προαγωγής η θαλάσσια υπηρεσία ή Συνεργείου Ναυστάθμου και δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

    στ. Υποπλοιάρχου.

    Οι αξιωματικοί Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών, για τους οποίους δεν προβλέπεται ως προσόν προαγωγής η θαλάσσια υπηρεσία ή Συνεργείου Ναυστάθμου και δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.».

 

    6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 3 του ν. 2439/1996 αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «8. Ο ανώτερος βαθμός, μέχρι τον οποίο δύνανται να εξελιχθούν οι αξιωματικοί της Π.Α. πλην των Ιπταμένων, είναι:

 

    α. Αντιπτεράρχου.

    Οι αξιωματικοί της ειδικότητας Μηχανικών.

 

    β. Υποπτεράρχου.

    Οι αξιωματικοί των ειδικοτήτων Ιατρών, Ελεγκτών Αεράμυνας και Οικονομικών.

 

    γ. Ταξιάρχου.

    Οι αξιωματικοί των ειδικοτήτων Εφοδιαστών, Διοικητικών, Μετεωρολόγων, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτικής και Ψυχολόγων.

 

    δ. Σμηνάρχου.

    Οι αξιωματικοί των ειδικοτήτων Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης, Υπηρεσιών Υποστήριξης και Μονιμοποιημένων εθελοντριών του ν. 705/1977.

 

    ε. Αντισμηνάρχου.

    Οι αξιωματικοί των ειδικοτήτων Οικονομικών και Εφοδιαστών, που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

    στ. Επισμηναγού.

    Οι αξιωματικοί της ειδικότητας των μουσικών.».

 

    7. Η παράγραφος 14 περ. β' του άρθρου 14 του ν. 2439/ 1996 αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «14.β. Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), ως πρόεδρο, τον Αρχηγό Στόλου και τρεις (3) Υποναυάρχους ως μέλη.

    Σε περίπτωση κρίσης αξιωματικών Μηχανικών, Σωμάτων Οικονομικού και Υγειονομικού, αντικαθίσταται το νεότερο μέλος του Συμβουλίου από τον Αντιναύαρχο Μηχανικό ή Υποναύαρχο Οικονομικό ή Ιατρό αντίστοιχα.».

 

    8. Η παράγραφος 14γ' του άρθρου 14 του ν. 2439/ 1996 αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «γ. Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), ως πρόεδρο, τον Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας, έναν (1) Αντιπτέραρχο και δύο (2) Υποπτεράρχους, ως μέλη ή από τον Αρχηγό ΓΕΑ, ως πρόεδρο, τον Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας και τρεις (3) Υποπτεράρχους, ως μέλη. Όταν κρίνονται αξιωματικοί ειδικοτήτων Μηχανικών, Ελεγκτών Αεράμυνας, Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτικής, Ψυχολόγων και Οικονομικών, ο νεότερος Υποπτέραρχος αντικαθίσταται κατά περίπτωση, από τον αρχαιότερο ανώτατο Μηχανικό ή Ελεγκτή Αεράμυνας ή Ιατρό ή Οικονομικό.».

 

    9. Η παράγραφος 19 περ. δ' του άρθρου 14 του ν. 2439/ 1996 αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «δ. Συμβούλιο Προαγωγών Π.Ν.:

    Από έναν (1) Αντιναύαρχο Μάχιμο, ως πρόεδρο και από τέσσερις (4) ανώτατους Μάχιμους αξιωματικούς ως μέλη. Σε περίπτωση κρίσης αξιωματικών Μηχανικών, Σωμάτων Οικονομικού και Υγειονομικού αντικαθίσταται το νεότερο μέλος του Συμβουλίου από τον Υποναύαρχο Μηχανικό ή Υποναύαρχο Οικονομικό ή Ιατρό αντίστοιχα.».

 

    10. Η παράγραφος 19 περ. ε' του άρθρου 14 του ν. 2439/ 1996 αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «ε. Συμβούλιο Προαγωγών Π.Α.:

    Από έναν (1) Ιπτάμενο Αντιπτέραρχο ή Υποπτέραρχο, ως πρόεδρο και από τέσσερις (4) ανώτατους αξιωματικούς Ιπταμένους ως μέλη. Σε περίπτωση κρίσης αξιωματικών Μηχανικών, Ελεγκτών Αεράμυνας, Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτικής, Ψυχολόγων και Οικονομικών, το νεότερο μέλος αντικαθίσταται κατά περίπτωση από:

    (1) Ανώτατο αξιωματικό Μηχανικό, για τις κρίσεις των Μηχανικών.

    (2) Ανώτατο αξιωματικό Ιατρό, για τις κρίσεις των Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτικής και Ψυχολόγων.

    (3) Ανώτατο αξιωματικό Ελεγκτή Αεράμυνας, για τις κρίσεις των Ελεγκτών Αεράμυνας.

    (4) Ανώτατο αξιωματικό Οικονομικό, για τις κρίσεις των Οικονομικών.».

 

    11. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν. 2439/1996 αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «1. Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επιλέγεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Αμυνας (ΚΥΣΕΑ) με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, μεταξύ των Αντιστρατήγων Όπλων, Μαχίμων Αντιναυάρχων, Ιπταμένων Αντιπτεράρχων εναλλασσομένων με αναλογία: δύο Αντιστράτηγοι, ένας Αντιναύαρχος, ένας Αντιπτέραρχος.

    Η σειρά με την οποία θα γίνεται η εναλλαγή καθορίζεται από το ΚΥΣΕΑ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το ΚΥΣΕΑ μπορεί να αλλάξει την αναλογία, αφού την αιτιολογήσει.».

 

    12. Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 του ν. 2439/1996 αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «4. Οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας επιλέγονται από το ΚΥΣΕΑ με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, μεταξύ των Αντιστρατήγων Όπλων, Μαχίμων Αντιναυάρχων ή Υποναυάρχων, Ιπταμένων Αντιπτεράρχων ή Υποπτεράρχων αντίστοιχα. Διορίζονται με προεδρικό διάταγμα που προκαλείται από τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας.».

 

    13. Η παράγραφος 17 περ. β' του άρθρου 20 του ν. 2439/ 1996 αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «β. Ταξίαρχοι της Π.Α. των ειδικοτήτων Εφοδιαστών, Διοικητικών και Μετεωρολόγων.».

 

    14. Η παράγραφος 1 περ. γ' του άρθρου 22 του ν. 2439/1996, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 24 του ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α') και εν συνεχεία με το άρθρο 15 του ν. 2984/2002 (ΦΕΚ 15 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «γ. Ο ανώτερος βαθμός προβλέπεται εν ενεργεία γι’ αυτούς, όπως στο άρθρο 3 και στην παράγραφο 17 του άρθρου 20 ορίζεται.

    Οι προϋποθέσεις αυτές δεν απαιτούνται για τους Υποστρατήγους Σωμάτων του Σ.Ξ. Τεχνικού, Εφοδιασμού και Μεταφορών, Υλικού Πολέμου, τους Υποστρατήγους και αντιστοίχους των άλλων κλάδων της ειδικότητας Οικονομικού, Υποπτεράρχους Ελεγκτές Αεράμυνας, τους Υποστρατήγους και αντιστοίχους των άλλων κλάδων της ειδικότητας Ιατρού και τους Υποστρατήγους Στρατολογικού, οι οποίοι κατ’ εξαίρεση δύναται να προαχθούν στον εν αποστρατεία βαθμό του Αντιστρατήγου - Αντιναυάρχου - Αντιπτεράρχου, αντίστοιχα.».

 

    15. Η παράγραφος 1 περ. α' του άρθρου 24 του ν. 2439/1996 αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «1.α. Του Διοικητή της Στρατιάς και γενικά των Αντιστρατήγων και Υποστρατήγων σε θέση Αντιστρατήγων, όταν παρίσταται ανάγκη, του Αρχηγού του Στόλου, του Αρχηγού της Τακτικής Αεροπορίας και του Υπαρχηγού του ΓΕΕΘΑ από το ΚΥΣΕΑ, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας.

    Ο Αντιναύαρχος Μηχανικός τοποθετείται μόνον ως Γενικός Επιθεωρητής Πολεμικού Ναυτικού (ΓΕΠΝ). Οι παραπάνω τοποθετήσεις κοινοποιούνται με διαταγή του Υπουργού Εθνικής Αμυνας.».

 

Αρθρο 14

 

    Προαγωγές Ανθυπασπιστών.

 

    1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1375/1983 (ΦΕΚ 96 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «β) Ανθυπασπιστές, εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται στον επόμενο βαθμό με τη συμπλήρωση οκτώ (8) χρόνων στον κατεχόμενο βαθμό ή είκοσι (20) χρόνων συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, από τα οποία πέντε (5) χρόνια στον κατεχόμενο βαθμό του Ανθυπασπιστή.».

 

    2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1375/1983, αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «Γι’ αυτούς που προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές υπαξιωματικών με βαθμό ανώτερο του λοχία, κελευστή ή σμηνία και αυτούς που κατατάσσονται ή μονιμοποιούνται με βαθμό επίσης ανώτερο του λοχία, κελευστή ή σμηνία, ο χρόνος της συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας των παραπάνω παραγράφων μειώνεται ανάλογα με το χρόνο που αντιστοιχεί στους προηγούμενους βαθμούς και μέχρι τον κατώτερο προβλεπόμενο, από τις κείμενες διατάξεις, βαθμό ονομασίας της οικείας κατηγορίας.».

 

    3. Οι παραπάνω διατάξεις δεν ισχύουν αναδρομικά, δεν θεμελιώνουν δικαίωμα λήψεως αναδρομικών αποδοχών και δεν δημιουργούν δικαίωμα αναδρομικών κρίσεων και προαγωγών σε καμία περίπτωση.

 

Αρθρο 15

 

    Θέματα Εφέδρων Υψηλής Ετοιμότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ.).

 

    1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 3366/ 2005 (ΦΕΚ 167 Α') αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

    «1.α. Οι ΕΦ.Υ.ΕΣ. κατά την περίοδο που καλούνται υπό τα όπλα λαμβάνουν βασικό μισθό ίσο με αυτόν του ομοιοβάθμου τους επαγγελματία στρατιωτικού, πλην αυτών που κατατάσσονται στους βαθμούς του στρατιώτη και του δεκανέα, οι οποίοι λαμβάνουν βασικό μισθό λοχία.

    Επίσης λαμβάνουν τα επιδόματα των περιπτώσεων 2, 3, 4 και 5 της παραγράφου Α' του άρθρου 51 του ν. 3205/ 2003 (ΦΕΚ 297 Α') και το επίδομα ειδικών συνθηκών της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 3408/2005 (ΦΕΚ 272 Α'), όπως εκάστοτε ισχύουν.

    Πέραν των ανωτέρω παροχών δεν χορηγείται καμία άλλη σε αυτούς.

    β. Οι διατάξεις περί μισθολογικών προαγωγών του στρατιωτικού προσωπικού δεν έχουν εφαρμογή στους ΕΦ.Υ.ΕΣ..

 

    2. Μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους πραγματικής υπηρεσίας υπό τα όπλα με την ιδιότητα του ΕΦ.Υ.ΕΣ., χορηγείται επίδομα χρόνου υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 3205/2003, όπως εκάστοτε ισχύουν.

    Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας τους λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά και μόνον ο χρόνος πραγματικής παρασχεθείσας υπηρεσίας υπό τα όπλα, με την ανωτέρω ιδιότητα.».

 

Αρθρο 16

 

    Χορήγηση επιδόματος σε σπουδαστές της Σ.ΕΘ.Α. και της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ..

 

    Το άρθρο 1 του ν.δ. 65/1968 (ΦΕΚ 303 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «Στους δημοσίους υπαλλήλους και στρατιωτικούς που είναι σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Αμυνας (Σ.ΕΘ.Α.) και της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (Α.ΔΙ. Σ.ΠΟ.), χορηγείται μηνιαίο επίδομα, για την αντιμετώπιση των πρόσθετων δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, εφόσον δεν δικαιούνται αποζημίωση εκπαίδευσης.

    Το ύψος του επιδόματος αυτού ορίζεται εκάστοτε με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Αμυνας.».

 

Αρθρο 17

 

    Θέματα Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).

 

    1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 1911/ 1990 (ΦΕΚ 166 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

    «Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και στους εφέδρους που έχουν εκπληρώσει ενόπλως τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως οπλίτες, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία εκπλήρωσής τους.»

 

    2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990 αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «2. Η ανακατάταξη των οπλιτών και η επανακατάταξη των εφέδρων γίνεται στον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας μετά από πρόταση του οικείου Γενικού Επιτελείου.».

 

    3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990 αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «3. Μετά το πέρας της ανακατατάξεως ή επανακατατάξεως, οι ανακατατασσόμενοι ή επανακατατασσόμενοι απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς άλλη διαδικασία.».

 

    4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990 αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας που εκδίδεται κατόπιν εισηγήσεως του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας μετά από πρόταση των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ορίζεται η κλάση, η ειδικότητα, τα προσόντα, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ανακατάταξη των οπλιτών και την επανακατάταξη των εφέδρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

    Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης των οικείων Γενικών Επιτελείων, ορίζεται ο αριθμός των ανακατατασσόμενων οπλιτών και επανακατατασσόμενων εφέδρων για κάθε χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες των Επιτελείων.».

 

    5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990 αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «5. Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται:

    α. Ασφαλίζονται στον κλάδο συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ.) και στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.).

    β. Κατά το χρόνο της ανακατατάξεως ή επανακατατάξεώς τους έχουν τα ίδια δικαιώματα από πλευράς υγειονομικής περίθαλψης, όπως και οι μόνιμοι στρατιωτικοί.

    γ. Τοποθετούνται και υπηρετούν το χρόνο της ανακατατάξεως ή επανακατατάξεώς τους σε Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων που εκπληρώνουν διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας.».

 

    6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας που εκδίδεται μετά από πρόταση του οικείου Γενικού Επιτελείου του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων είναι δυνατόν οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται να τοποθετούνται και να υπηρετούν και σε άλλες Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων που καθορίζονται με την ίδια απόφαση, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

 

    7. Στο άρθρο 13 του ν. 1911/1990 προστίθενται νέες παράγραφοι 6, 7 και 8 ως εξής:

 

    «6. Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται απολύονται στις παρακάτω περιπτώσεις:

    α. Εφόσον κριθούν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ικανοί κατηγορίας Ι3, Ι4 ή Ι5 ή τους χορηγηθεί αναβολή για λόγους υγείας.

    β. Εφόσον έχουν εκπληρώσει το χρονικό διάστημα της αναληφθείσας υποχρέωσης παραμονής.

    γ. Εφόσον υποβάλουν αίτηση διακοπής της ανακατατάξεως ή επανακατατάξεώς τους πριν από την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που έχουν αναλάβει να εκπληρώσουν.

    δ. Όταν καταδικαστούν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

    ε. Όταν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα.

    στ. Όταν εκκρεμεί σε βάρος τους κατηγορία για λιποταξία.

    ζ. Όταν διαπράξουν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της μονάδας που υπηρετούν.

 

    7. Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται δικαιούνται εφάπαξ αποζημίωσης για κάθε μήνα στρατιωτικής υπηρεσίας τους ως οπλίτες βραχείας ανακατάταξης, ίσης με το ένα πέμπτο (1/5) των μηνιαίων αποδοχών που λαμβάνουν κατά την ημερομηνία απόλυσής τους, όταν απολύονται για τους λόγους που αναφέρονται στις υποπαραγράφους α' και β' της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

    Την παραπάνω αποζημίωση μειωμένη κατά το ήμισυ δικαιούνται και όταν απολύονται για το λόγο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο γ' της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, εφόσον κατά