ΝΟΜΟΣ 3522/2006 - ΦΕΚ 276/Α'/22.12.2006

Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

 

Αρθρο 1

 

Φορολογική κλίμακα - Μειώσεις φόρου

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ Φ.Π.Α.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 

    1. Η κλίμακα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αυτός κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

 

«(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

 

Κλιμάκιο                                                       Φορολ.          Φόρος                    Σύνολο

Εισοδήματος                    συντελεστής            Κλιμακίου       Εισοδήματος             Φόρου

(ευρώ)                                     %                 (ευρώ)           (ευρώ)                    (ευρώ)

12.000                                     0                  0                  12.000                    0

18.000                                     25                4.500            30.000                    4.500

45.000                                     35                15.750           75.000                    20.250

άνω 75.000                               40                         

 

(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Κλιμάκιο                                                       Φορολ.          Φόρος                    Σύνολο

Εισοδήματος                    συντελεστής            Κλιμακίου       Εισοδήματος             Φόρου

(ευρώ)                                     %                 (ευρώ)           (ευρώ                     (ευρώ)

10.500                                     0                  0                  10.500                    0

1.500                                       15                225              12.000                    225

18.000                                     25                4.500            30.000                    4.725

45.000                                     35                15.750          75.000                    20.475

άνω 75.000                               40

 

    2. Η κλίμακα της παραγράφου 1 ισχύει από 1.1.2009 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

 

    3. Ειδικά, για τα εισοδήματα που αποκτώνται τα έτη 2007 και 2008 ισχύουν οι ακόλουθες κλίμακες:

 

«(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 2007

Κλιμάκιο                                                       Φορολ.           Φόρος                   Σύνολο

Εισοδήματος                    συντελεστής            Κλιμακίου       Εισοδήματος             Φόρου

(ευρώ)                                     %                 (ευρώ)          (ευρώ)                    (ευρώ)

12.000                                     0                  0                  12.000                    0

18.000                                     29                5.220            30.000                    5220

45.000                                     39                17.550          75.000                    22.770

άνω 75.000                               40                         

 

(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 2007

Κλιμάκιο                                                       Φορολ.           Φόρος                   Σύνολο

Εισοδήματος                    συντελεστής            Κλιμακίου       Εισοδήματος             Φόρου

(ευρώ)                                     %                 (ευρώ)          (ευρώ)                    (ευρώ)

10.500                                     0                  0                  10.500                    0

1.500                                       15                225              12.000                    225

18.000                                     29                5.220            30.000                    5.445

45.000                                     39                17.550          75.000                    22.995

άνω 75.000                               40                         

 

(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 2008

Κλιμάκιο                                                       Φορολ.          Φόρος                    Σύνολο

Εισοδήματος                    συντελεστής            Κλιμακίου       Εισοδήματος             Φόρου

(ευρώ)                                     %                 (ευρώ)          (ευρώ)                    (ευρώ)

12.000                                     0                  0                  12.000                    0

18.000                                     27                4.860            30.000                    4.860

45.000                                     37                16.650          75.000                    21.510

άνω 75.000                               40                         

 

(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 2008

 

Κλιμάκιο                                                       Φορολ.          Φόρος                    Σύνολο

Εισοδήματος                    συντελεστής            Κλιμακίου       Εισοδήματος             Φόρου

(ευρώ)                                     %                 (ευρώ)          (ευρώ)                    (ευρώ)

10.500                                     0                  0                  10.500                    0

1.500                                       15                225              12.000                    225

18.000                                     27                4.860            30.000                    5.085

45.000                                     37                16.650          75.000                    21.735

άνω 75.000                               40                         

 

    4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται και προστίθενται νέα τρίτο και τέταρτο εδάφια, ως εξής:

 

    «Η κλίμακα (α) εφαρμόζεται με την προϋπόθεση ότι το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού δηλούμενου εισοδήματος που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. Κατ' εξαίρεση για τους συνταξιούχους που, εκτός από τη σύνταξη τους, δηλώνουν εισόδημα και από ακίνητα και από γεωργικές επιχειρήσεις, δεν έχει εφαρμογή η προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου. Όταν ο συνταξιούχος δηλώνει εισόδημα και από άλλες πηγές, έχει εφαρμογή η προϋπόθεση του δευτέρου εδαφίου.»

 

    5. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

 

    «Στην περίπτωση συζύγων αρκεί ο ένας από αυτούς να έχει τις ανωτέρω προϋποθέσεις.»

 

    6. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παρα­γράφου 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «Το ποσό της κάθε δαπάνης της περίπτωσης αυτής επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση, δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του αφορολό­γητου ποσού του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (α) που ισχύει για μισθωτό χωρίς τέκνα.»

 

    7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «Ο φόρος στις αμοιβές που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία, υπολογίζεται με αναλογικό συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) για τους αξιωματικούς και ένα τοις εκατό (1%) για το κατώτερο πλήρωμα στις αμοιβές που αποκτώνται από το ημερο­λογιακό έτος 2007 και επόμενα.»

 

    8. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «Αν το συνολικό ποσό της οφειλής, η οποία προκύπτει με βάση την αρχική δήλωση του υπόχρεου, είναι μέχρι το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ για τον ίδιο και για τη σύζυγο του αθροιστικά λαμβανόμενο, τούτο θα καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου.»

 

    9. Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται και στο τέλος της παραγράφου αυτής προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

    «Όταν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, παρέχεται έκπτωση ενάμισι τοις εκατό (1,5%) στο συνολικό ποσό της οφειλής και μέχρι του ποσού των εκατόν δεκαοκτώ (118) ευρώ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των δόσεων.»

 

   

Αρθρο 2

Εκπτώσεις δαπανών από το εισόδημα

 

    1. Το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. αυξάνεται σε δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) ευρώ.

 

    2.  Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «ζ. Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της δαπάνης για:

αα) Την αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιματισμού χρήσης καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο ή για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου.

ββ) Την αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου για την εγκατάσταση τηλεθέρμανσης ή για νέα εγκατάσταση τηλεθέρμανσης.

γγ) Την αγορά ηλιακών συλλεκτών και για την εγκα­τάσταση κεντρικού κλιματισμού με χρήση ηλιακής ενέρ­γειας.

δδ) Την αγορά αποκεντρωμένων συστημάτων παρα­γωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε Ανανε­ώσιμες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμο­γεννήτριες) και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και ψύξης -θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου ή ανανεώσιμων πηγών.

εε) Τη θερμομόνωση σε υφιστάμενα κτίρια.

Το ποσό της δαπάνης της περίπτωσης αυτής που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβεί τα επτακόσια (700) ευρώ.»

 

    3. Το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παρα­γράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «Με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις η έκπτωση αυτή παρέχεται και επί αγοράς μεριδίων μετοχικών και μει­κτών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού που είναι συν­δεδεμένα με ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, καθώς και αυτά που είναι συνδεδεμένα με ασφαλιστήρια συμβό­λαια ζωής μέσω εσωτερικού μεταβλητού κεφαλαίου.»

 

   

Αρθρο 3

Φορολογία ακινήτων

 

    1.Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «α) Από βιομηχανοστάσια που ιδιοχρησιμοποιούνται, μαζί με τα παραρτήματα τους και τα εξαρτήματα, καθώς και με τις αποθήκες και τα οικόπεδα που είναι συνεχό­μενα με αυτά και χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πρώτων υλών και για την πρώτη εναπόθεση των βιοτε­χνικών και βιομηχανικών προϊόντων.

Ως βιομηχανοστάσια θεωρούνται τα οικοδομήματα που έχουν ειδικά ανεγερθεί για τη λειτουργία βιοτεχνίας και βιομηχανίας, στα οποία έχουν μόνιμα προσαρμοστεί μηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς και τα οικοδομήματα επεξεργασίας και συντήρησης καπνών σε φύλλα ή άλ­λων εξαγώγιμων γεωργικών προϊόντων.»

 

    2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για αποσβέσεις σε οικοδομές οι οποίες χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινημα­τογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία ή κλινι­κές και ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) για οικοδομές οι οποίες χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις.

Επίσης, εκπίπτει ποσοστό μέχρι σαράντα τοις εκατό (40%) για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για έξοδα επισκευής και συντήρησης, για δικαστικές δαπάνες, καθώς και για αμοιβή δικηγόρου για δίκες σε διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος για όλες γενικά τις οικοδομές.

Όταν πρόκειται για εισόδημα που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 21, όλα τα παραπάνω ποσοστά περιορίζο­νται σε τρία τοις εκατό (3%) συνολικώς.

Αν οι δαπάνες που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια αφορούν κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου, επιμερίζονται αναλόγως στους συνιδιοκτήτες του.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικο­νομικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση του δικαιώματος δι­ενέργειας των εκπτώσεων, των δαπανών που ορίζονται στην περίπτωση αυτή, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέ­ρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή αυτού του άρθρου.»

 

    3.  Η παράγραφος 21 του άρθρου 5 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α') καταργείται.

 

    4. Το τέλος χαρτοσήμου, που επιβάλλεται στα μισθώ­ματα από εκμίσθωση κατοικιών γενικά που αποκτώνται από 1.1.2007 μέχρι 31.12.2007 περιορίζεται στο ενάμισι τοις εκατό (1,50%) και από 1ης Ιανουαρίου 2008 και μετά καταργείται.

 

   

Αρθρο 4

Φορολογία επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών

 

    1. Τα ποσά του φόρου που προβλέπονται στις παρα­γράφους 1 και 2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α') επιβάλλονται για μεταβιβάσεις που πραγματοποι­ούνται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008.

 

    2.  Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της πα­ραγράφου 5 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρμόζονται για τις χρήσεις 2005, 2006, 2007 και 2008 και ισχύουν ανάλογα και για τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επι­βατικών λεωφορείων ενταγμένων σε Κ.Τ.Ε.Λ..»

 

    3.  Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

    «Τα ποσά καθαρού εισοδήματος της περίπτωσης αυ­τής μειώνονται για τις χρήσεις 2007 και 2008 κατά ποσό χιλίων (1.000) ευρώ προκειμένου για μη εργαζόμε­νους συνταξιούχους ιδιοκτήτες επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) και επιβατικών λεωφορείων ενταγμένων σε Κ.Τ.Ε.Λ..»

 

    4. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α') εξακολουθούν να ισχύουν και για τις χρήσεις 2007 και 2008.

 

    5.  Τα ποσά φόρου του πρώτου εδαφίου της περί­πτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του ν. 3296/2004, εφαρμόζονται και για τις διαχειριστικές χρήσεις 2007 και 2008.

 

    6.  Η παράγραφος 10 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε. αντι­καθίσταται ως εξής:

 

    «10. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται ανά­λογα και για τους υπόχρεους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 αυτού του νόμου, οι οποίοι δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.»

 

    7. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

 

    «Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τα ποσά των επιχορηγήσεων που καταβάλλονται στους νέους ελεύθερους επαγγελματίες.»

 

    8.  Η πρώτη περίοδος του πρώτου εδαφίου της πα­ραγράφου 1 του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 υπο­βάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος στον Προϊστά­μενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, ως εξής:».

 

    9. Στην περίπτωση β' του άρθρου 12 του π.δ. 299/2003 (ΦΕΚ 255 Α') προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

    «Η απόσβεση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισμικού (SOFTWARE) μπορεί να γίνεται και εφάπαξ κατά τη χρήση εντός της οποίας τίθενται σε λειτουρ­γία.»

 

    10.  Για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από την κατηγορία βι­βλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούν, αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη τους, τα οποία προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ποσό χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, για κάθε άτομο που απασχολούν με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

 

    11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρ­θρου 64 του Κ.Φ.Ε. καταργείται.

 

    12. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ­θρου 110 του Κ.Φ.Ε. καταργείται.

 

   

 

    Αρθρο 5

Απαλλαγές και αυτοτελής φορολογία ορισμένων εισοδημάτων

 

    1.  Η οριζόμενη από την περίπτωση γ' της παραγρά­φου 2 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. επιφάνεια εκατό (100) τετραγωνικών μέτρων αυξάνεται σε διακόσια (200) τε­τραγωνικά μέτρα.

 

    2. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται για τόκους που προκύπτουν από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά.

 

    3.  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. προ­στίθεται νέα περίπτωση ιβ' ως εξής:

 

    «ιβ) Τα επιδόματα που καταβάλλονται στους δικαι­ούχους σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 63 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α').»

 

    4. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. και πριν από την περίπτωση γ', διαγράφεται η λέξη «και» και προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

    «και δ) το εξωιδρυματικό επίδομα της περίπτωσης ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. και τα προνοιακά επιδόματα που χορηγούνται σε άτομα με διάφορες αναπηρίες.»

 

    5. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. προ­στίθεται περίπτωση ζ' ως εξής:

 

    «ζ) Το ποσό του ειδικού επιδόματος μουσικού ορ­γάνου που χορηγείται στους μουσικούς της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής για την κάλυψη της δαπάνης αγοράς, συντήρησης και επισκευής του μουσικού οργάνου ιδιο­κτησίας τους για την εκτέλεση μουσικών έργων.»

 

    6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται σε αθλητές εθνικών ομάδων, ως επιβράβευση αυτών από το Δημόσιο, λόγω επίτευξης διεθνών στόχων ατομικώς ή ομαδικώς, καθώς και τα χρηματικά ποσά των πάσης φύσεως χορηγιών που καταβάλλονται στους ανωτέρω αθλητές, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου είκοσι τοις εκατό (20%).»

 

    Η έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής ορίζεται από 1.1.2006, για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την ημερομηνία αυτή και μετά, καθώς και για τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των φορολογικών αρχών.

 

    7.  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. προ­στίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής:

 

    «Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζο­νται στα φυσικά πρόσωπα και στους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. για τα ποσά του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης γ' της παραγρά­φου αυτής.»

 

    8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 57 του Κ.Φ.Ε. καταρ­γείται.

 

    9. Ο συντελεστής του πρώτου εδαφίου της παραγρά­φου 7 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε. και για τα επιδόματα του εδαφίου αυτού μειώνεται από δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε πέντε τοις εκατό (5%) και μετά τη λέξη «φορο­λόγηση» του τελευταίου εδαφίου της ίδιας παραγράφου προστίθενται οι λέξεις «με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%)».

 

    10. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «α) Σε περιπτώσεις πτώχευσης ή σχολάζουσας κλη­ρονομιάς ή επιδικίας ή μεσεγγύησης, κατά περίπτωση, ο σύνδικος πτώχευσης ή ο κηδεμόνας ή ο προσωρινός διαχειριστής ή ο μεσεγγυούχος.»

 

    11. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται.

 

   

Αρθρο 6

Αυτοτελής φορολογία τόκων καταθέσεων και ομολόγων

 

    1.  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

    « Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και στους τόκους από καταθέσεις στην αλλοδαπή ή από ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται σε αυτή, καθώς και στα εισοδήματα από κάθε μορφής τίτλους που εκδί­δονται από θυγατρικές εταιρίες ημεδαπών τραπεζικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό και δύνανται να συμπεριλη­φθούν στην κατηγορία των εποπτικών κεφαλαίων για την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους επάρκειας, σύμφωνα με τις εκάστοτε πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, όταν όλα τα πιο πάνω εισοδήματα αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατοίκους Ελλάδος.»

 

    2.  Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

    «γ) τα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν ή είναι εγκα­τεστημένα στην Ελλάδα και έχουν καταστεί «φορείς πληρωμής» με βάση την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α') υποχρεού­νται για τα εισοδήματα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 και εισπράττονται από αυτά για λογαριασμό κατοίκων Ελλάδος σε παρακράτηση του φόρου κατά την καταβολή των τόκων ή στην πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου. Ο φόρος υπολογίζεται επί του συνόλου των τόκων που εισπράττουν τα πιστω­τικά ιδρύματα για λογαριασμό κατοίκων Ελλάδας είτε το προϊόν της είσπραξης εισάγεται στην Ελλάδα είτε επανεπενδύεται ή παραμένει στο εξωτερικό.

Για την απόδοση του παρακρατούμενου φόρου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 60.»

 

    3.  Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

    «Δεν εκπίπτεται ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλ­λοδαπή, εφόσον ο δικαιούχος του εισοδήματος έχει φορολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 με εξάντληση της φορολογικής του υποχρέωσης.»

 

    4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται από 1ης Ιανουαρίου 2007. Ειδικά για τα ως άνω εισοδή­ματα, ως προς τα οποία εκκρεμούν υποθέσεις ενώπιον των φορολογικών αρχών κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως εξα­ντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων με την προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. παρακράτηση φόρου εισοδήματος είκοσι τοις εκατό (20%).

 

    5.  Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ 21 Α') προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

    «Για τους τόκους που προκύπτουν από τις ομολογίες αυτές δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγρά­φων 11 και 12 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.»

 

    6. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή για τόκους που προκύπτουν από ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται από τη δημοσίευση του παρό­ντος και μετά.

 

    7. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγρά­φου 8 του άρθρου 26 του ν. 2789/2000 καταργούνται.

Η κατάργηση αυτή ισχύει και για τα ομολογιακά δά­νεια που εκδόθηκαν πριν τη δημοσίευση του παρόντος για τους τόκους των ομολογιών αυτών που αποκτώνται από τους δικαιούχους από 1.1.2007 και μετά.

 

   

Αρθρο 7

Φορολογία εσόδων από συναλλαγές επί παραγώγων Χρηματιστηρίου

 

    1.  Ο τίτλος του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

    « Αρθρο 38

Εισόδημα από διάθεση και αποτίμηση χρεογράφων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων».

 

    2. Στο άρθρο 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθενται παράγραφοι 5 και 6, που έχουν ως εξής:

 

    «5. Τα κεφαλαιακά κέρδη που αποκτούν ατομικές επι­χειρήσεις και υπόχρεοι που αναφέρονται στην παράγρα­φο 4 του άρθρου 2 και οι οποίοι τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων από συ­ναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα των υποπεριπτώσεων γγ' έως ζζ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α') και της περίπτω­σης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178 Α') που διαπραγματεύονται στην αγορά παρα­γώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρη­ματιστήριο παραγώγων ή σε άλλη οργανωμένη αγορά, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος. Η απαλλαγή παρέχεται με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού με προορισμό το συμψηφισμό ζημιών που τυχόν θα προκύψουν στο μέλλον από την ίδια αιτία. Σε περίπτωση διανομής ή διάλυσης της επιχείρησης, τα κέρδη αυτά φορολογούνται σύμφω­να με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

    6. Τα κεφαλαιακά κέρδη που αναφέρονται στην προ­ηγούμενη παράγραφο και τα οποία αποκτώνται από φυσικά πρόσωπα ή ατομικές επιχειρήσεις και υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2, εκτός της περίπτωσης που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.»

 

    3.  Οι διατάξεις της παραγράφου 2 έχουν εφαρμογή για κέρδη που προκύπτουν από τις διαχειριστικές πε­ριόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά.

 

    4. Οι διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α') καταργούνται ως προς τη φορολογία εισοδή­ματος.

 

   

Αρθρο 8

Δαπάνες επιχειρήσεων

 

    1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης μ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. αντικαθί­στανται ως εξής:

 

    «Τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι το ξε­νοδοχείο ευρίσκεται εντός του νομού, στη χωρική αρ­μοδιότητα του οποίου είναι εγκατεστημένη η έδρα ή υποκατάστημα της επιχείρησης που επιβαρύνεται με τα πιο πάνω έξοδα.»

 

    2. Στην περίπτωση θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

    «Οι ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών υπολογίζουν την πρόβλεψη επί της αξίας της προμήθειας που αναγράφεται στα πινακίδια, τα οποία εκδίδουν προς επιτηδευματίες ή ιδιώτες, και με την προϋπόθεση ότι σε αυτά αναγράφονται τα στοιχεία, που ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ..»

 

    3. Οι παράγραφοι 17, 18 και 19 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. αναριθμούνται σε 19, 20, 21 αντίστοιχα και προστίθε­νται νέες παράγραφοι 17 και 18, οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

 

    «17. Αμοιβές σε χρήμα ή σε είδος δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, όταν η παρο­χή ή η λήψη αυτής συνιστά ποινικό αδίκημα ακόμα και αν η καταβολή αυτών πραγματοποιείται στο εξωτερικό.

 

    18. Οι ποινικές ρήτρες, τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται για οποιονδήποτε λόγο σε βάρος επιχείρησης δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της.»

 

    4.  Για την έκπτωση των δαπανών των περιπτώσεων ι'και ιη'της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2005 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2008, δεν απαιτείται προέγκρι­ση από την επιτροπή η οποία προβλέπεται από την περίπτωση ι'. Ο έλεγχος των δαπανών αυτών, χωρίς προηγούμενη προέγκριση, ανήκει στην αρμοδιότητα των ειδικών επιτροπών, που συστάθηκαν στα Διαπε­ριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) και στα Περι­φερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) με την υπ' αριθμ. 1028199/10456/ Β0012/ΠΟΛ.1051/21.3.2005 (ΦΕΚ 392 Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 66 του ν.2238/1994.

 

    5. Προσφυγές οι οποίες έχουν ασκηθεί μέχρι την ημε­ρομηνία δημοσίευσης του παρόντος, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων ι' και ιη' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, θεω­ρούνται ως μη ασκηθείσες και δεν εξετάζονται.

 

   

Αρθρο 9

Λοιπές διατάξεις

 

    1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

    «Παράλειψη του υπόχρεου να επιδώσει μέχρι το τέ­λος του οικείου οικονομικού έτους δήλωση, στην οποία αναγράφεται η ζημία που προέκυψε στο ίδιο οικονομικό έτος, του στερεί το δικαίωμα συμψηφισμού, που ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 4.»

 

    2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή και για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των φορολογικών αρχών και των διοικητικών δικαστη­ρίων.

 

    3. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε. προ­στίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

    «Ειδικά για το ποσό της ζημίας νομικού προσώπου της παραγράφου 1 του άρθρου 101, που αποσβέσθηκε με ειδική προς τούτο μείωση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου αυτού, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4.»

 

    4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε. προ­στίθεται περίπτωση ι', που έχει ως εξής:

 

    «ι) η ωφέλεια επιχείρησης, που προκύπτει από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από την είσπραξη χρέους, η οποία λαμβάνει χώρα μέσα στα πλαίσια της επαγγελματικής τους συνεργασίας. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί φορολο­γίας δωρεών.»

 

    5. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν.2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α') καταργούνται για μετασχημα­τισμούς επιχειρήσεων, που πραγματοποιούνται από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερ­νήσεως, καθώς και για τους μετασχηματισμούς των οποίων έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία πραγματοποίη­σης τους και θα ολοκληρωθεί μετά τον ως άνω χρόνο δημοσίευσης του παρόντος.

 

    6.  Για σκοπούς εφαρμογής της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α'), ως κλάδος ή τμήμα επιχείρησης λογίζεται και το σύνολο ή τμήμα του λογαριασμού συμμετοχών εισφέρουσας επιχείρησης, ο οποίος εξ ολοκλήρου απαρτίζεται από συμμετοχές σε επιχειρήσεις που είτε διενεργούν αυτοχρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα δημόσια έργα της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α'), της περίπτωσης δ' του άρθρου 3 του π.δ. 334/2000 (ΦΕΚ 279 Α') και της παραγράφου 1 του άρ­θρου 2 του π.δ. 166/1996 (ΦΕΚ 125 Α'), είτε ως αντικείμενο έχουν τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα του άρθρου 2 ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232 Α').

 

    7.  Οι περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 25 του άρθρου 59 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α') αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

    «β) Στα εισοδήματα από τόκους ή μερίσματα που απο­κτούν δικαιούχοι ελληνικών πιστοποιητικών, κάτοικοι Ελλάδος, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελε­στή 29% από 1.1.2006 και με 25% από 1.1.2007 και μετά. Η παρακράτηση ενεργείται από τον εκδότη στο ποσό των μερισμάτων ή τόκων που διανέμει η αλλοδαπή εταιρεία μετά την αναγωγή του σε μικτό ποσό με την προσθήκη του φόρου που παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή. Από τον αναλογούντα φόρο εκπίπτει ο πιο πάνω φόρος που παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή.

γ) Ο εκδότης των ελληνικών πιστοποιητικών αποδίδει τον οφειλόμενο σύμφωνα με τα πιο πάνω φόρο στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ. εντός του πρώ­του δεκαπενθημέρου του επόμενου από την είσπραξη μήνα των μερισμάτων ή τόκων από την αλλοδαπή. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορο­λογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα.»

 

    8.  Οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν.3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α') καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2006 και μετά.

 

    9. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν.2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α') προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

    «Ο φόρος της παρούσας παραγράφου δεν επιβάλλε­ται όταν οι πωλήσεις πραγματοποιούνται σε αλλοδαπό χρηματιστήριο με το οποίο το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει δημιουργήσει κοινό ηλεκτρονικό σύστημα διαπραγ­μάτευσης και με την προϋπόθεση ότι για τις πωλήσεις αυτές προβλέπεται η καταβολή ανάλογου φόρου στην αλλοδαπή.»

 

   

Αρθρο 10

Μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο

 

    1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κ.Φ Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «Φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) η πραγματική αξία πώλησης μετοχών ημε­δαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρημα­τιστήριο Αθηνών, οι οποίες μεταβιβάζονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

Για τον προσδιορισμό της πραγματικής αξίας των μετοχών για την επιβολή του φόρου πέντε τοις εκατό (5%) λαμβάνεται υπόψη και η κατώτατη πραγματική αξία των μετοχών που μεταβιβάζονται, η οποία εξευρίσκεται ως ακολούθως:

α) Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, που εμφανίζο­νται στον τελευταίο πριν από τη μεταβίβαση επίσημο ισολογισμό και όπως αυτά διαμορφώνονται μετά από αύξηση ή μείωση που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της μεταβίβασης, προσαυξά­νονται με την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των πέντε (5) τελευταίων διαχειριστικών περιόδων πριν από τη μεταβίβαση. Στο αποτέλεσμα που προκύπτει προστί­θεται και η υφιστάμενη διαφορά μεταξύ της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της μεταβίβασης στη φορολογία μεταβίβα­σης ακινήτων και της εμφανιζόμενης στα βιβλία αξίας κτήσης αυτών, αν η δεύτερη είναι μικρότερη της πρώ­της. Το ποσό που προκύπτει σύμφωνα με τα πιο πάνω, διαιρούμενο δια του αριθμού των υφιστάμενων κατά το χρόνο μεταβίβασης μετοχών, αντιπροσωπεύει την ελάχιστη πραγματική αξία της κάθε μετοχής, η οποία λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της αξίας των μετοχών που μεταβιβάζονται.

β) Ως απόδοση ιδίων κεφαλαίων λαμβάνεται ο λόγος του μέσου όρου των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης (προ φόρων) των πέντε (5) τελευταίων, πριν από τη μεταβίβαση, ισολογισμών και του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της ίδιας χρονικής περιόδου. Σε πε­ρίπτωση που νόμιμα έχουν καταρτισθεί λιγότεροι από πέντε (5) ισολογισμοί, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των ισολογισμών αυτών. Αν το άθροισμα των ολικών αποτελεσμάτων είναι αρνητικό, δεν λαμβάνεται υπόψη καμία απόδοση.

γ) Όταν η εταιρεία της οποίας μεταβιβάζονται οι μετο­χές έχει προέλθει από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων ανωνύμων εταιρειών ή άλλων μορφών επιχειρήσεων και η μεταβίβαση λαμβάνει χώρα πριν από τη σύνταξη τριών ισολογισμών, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της προηγούμενης περίπτωσης, που προκύπτουν και από τους ισολογισμούς των επιχειρήσεων που έχουν μετα­σχηματισθεί, εφόσον τηρούσαν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ώστε να λαμβάνονται υπόψη στοιχεία τριών ισολογισμών συνολικά.

δ) Σε περίπτωση που από το συμβολαιογραφικό έγ­γραφο ή ιδιωτικό συμφωνητικό προκύπτει ως πραγμα­τική αξία μεταβίβασης μετοχών μεγαλύτερη αυτής που προκύπτει, σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπεριπτώ­σεων α' έως γ' της παρούσας παραγράφου, λαμβάνεται υπόψη η συμφωνηθείσα.

Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυ­τής εφαρμόζεται και για μεταβιβάσεις μετοχών αλλο­δαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων σε διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό από ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος επιβάλλεται επί της συμφωνηθείσας αξίας πώ­λησης των μετοχών.»

 

    2.  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται νέο εδά­φιο ως εξής:

 

    «Όταν δικαιούχοι των εισοδημάτων της παραγράφου αυτής είναι πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγρα­φο 1 του άρθρου 101, με την καταβολή του πιο πάνω φόρου δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, αλλά τα κέρδη από τις συναλλαγές αυτές φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.»

 

    3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 109 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 παράγραφοι 1 και 2, 55, 111 και 114 του παρόντος, στο εισόδημα που υπόκειται σε φόρο.»

 

   

Αρθρο 11

Μεταβίβαση μεριδίων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης

 

    Μετά το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται δεκατέσσερα νέα εδάφια, τα οποία έχουν ως εξής:

 

    «Για τον υπολογισμό της ωφέλειας, που προκύπτει από τη μεταβίβαση μεριδίων ημεδαπής εταιρείας περιορι­σμένης ευθύνης, αφαιρείται το κόστος απόκτησης της από την κατώτατη πραγματική αξία που έχουν κατά το χρόνο μεταβίβασης.

Για τον προσδιορισμό της κατώτατης πραγματικής αξίας των μεριδίων που μεταβιβάζονται, ως κατώτατη πραγματική αξία ολόκληρης της εταιρίας λαμβάνεται το άθροισμα: ι) των ιδίων κεφαλαίων της, που εμφανίζονται στον τελευταίο πριν από τη μεταβίβαση επίσημο ισολο­γισμό, ιι) της αυλής αξίας της, iii) της αξίας των ακινήτων της εταιρείας κατά το μέρος που η αξία του καθενός από αυτά, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο μεταβίβασης στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, υπερβαίνει την αξία κτήσης του και ιν) των αυξήσεων των ιδίων κεφαλαίων που έχουν μεσολαβήσει από το χρόνο σύνταξης του τελευταίου επίσημου ισολογισμού μέχρι το χρόνο μεταβίβασης των μεριδίων ή των μει­ώσεων των ιδίων κεφαλαίων που έχουν γίνει στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό της αυλής αξίας, αφαιρούνται οι τόκοι των ιδίων κεφαλαίων της εται­ρείας, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση το μέσο όρο του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας, που εκδόθηκαν το Δεκέμ­βριο του έτους που προηγείται της μεταβίβασης, από το μέσο όρο των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευ­σης των πέντε (5) τελευταίων, πριν από τη μεταβίβαση, ισολογισμών και το ποσό που προκύπτει (R) αναπρο­σαρμόζεται αρχικά με την εφαρμογή της σταθερής ληξιπρόθεσμης ράντας:

και στη συνέχεια το αποτέλεσμα που προκύπτει προ­σαυξάνεται με τους ακόλουθους ποσοστιαίους συντελε­στές, ανάλογα με τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης:

 

Έτη λειτουργίας

Συντελεστές

Πάνω από 3 μέχρι 5

10%

Πάνω από 5 μέχρι 10

20%

Πάνω από 10 μέχρι 15

30%

Πάνω από 15

40%

 

Για την εφαρμογή της πιο πάνω ράντας:

- α = το ποσό που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή και αποτελεί την αυλή αξία της επιχείρησης,

- R = το ποσό που αναπροσαρμόζεται και αναφέρεται στο υπερκέρδος της επιχείρησης,

- n = το πενταετές μελλοντικό χρονικό διάστημα για το οποίο προσδοκάται υπερκέρδος,

- υ η = 1/ (1+i

 

    η παρούσα αξία του κεφαλαίου, η αξία του οποίου μετά από το πιο πάνω μελλοντικό διάστημα (η) είναι ένα λεπτό του ευρώ,

- ί = το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελλη­νικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας.

Σε περίπτωση που νόμιμα έχουν καταρτιστεί λιγότε­ροι των πέντε (5) ισολογισμών, λαμβάνονται υπόψη τα πιο πάνω στοιχεία των εν λόγω ισολογισμών.

Όταν η εταιρεία της οποίας μεταβιβάζονται τα μερί­δια έχει προέλθει από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων και έχει καταρτίσει λιγότερους από τρεις (3) ισολογισμούς, πριν από τη μεταβίβαση των μεριδίων της, τότε για την εξεύρεση του μέσου όρου των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης, λαμβάνονται υπόψη τα ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης και τα ίδια κεφάλαια όσων ισολογισμών αυτής υπάρχουν, καθώς και τα αποτε­λέσματα και τα ίδια κεφάλαια όσων από τους τελευταίους

ισολογισμούς των επιχειρήσεων που έχουν μετασχημα­τισθεί και τηρούσαν βιβλία Γ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων απαιτούνται, ώστε στο επίπεδο της επιχείρησης να συγκεντρωθούν τρεις (3) ισολογισμοί.

Προκειμένου για μεταβιβάσεις μεριδίων από επιχει­ρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ως κόστος απόκτησης των με­ταβιβαζόμενων μεριδίων λαμβάνεται αυτό που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία τους, ανεξάρτητα από το χρόνο απόκτησης τους.

Για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις με βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, που μεταβιβάζουν μερίδια, ως κόστος απόκτησης λαμ­βάνεται η ελάχιστη αξία μεταβίβασης των μεριδίων, η οποία έχει υπολογισθεί κατά την απόκτηση τους, με βάση τις διατάξεις του παρόντος ή της 1030366/10307/ Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 477 Β'), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α') ή της 1119720/1980/ Α0012/ ΠΟΛ.1259/1999 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 2227 Β'), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 11 του άρθρου 3 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α') ανάλογα με το χρόνο απόκτησης τους, κατά περίπτωση.

Αν τα μεταβιβαζόμενα μερίδια ή μέρος αυτών έχουν αποκτηθεί πριν από το χρόνο έναρξης ισχύος της προ­γενέστερης από τις πιο πάνω αποφάσεις, ως αξία κτήσης λαμβάνεται αυτή που οριστικοποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο κατά την εφαρμογή των διατάξεων φορολογίας εισοδήματος ή κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών ή σε περίπτωση μη οριστικοποίησης, η δηλωθείσα αξία. Όταν τα μεταβιβαζόμενα μερίδια έχουν αποκτηθεί κατά την ίδρυση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ως κόστος απόκτησης των μεριδίων αυτών λαμβάνεται η αξία τους, όπως αυτή αναφέρεται στο καταστατικό της εταιρείας. Εάν μέχρι το χρόνο μεταβίβασης των μεριδίων έχει λάβει χώρα τυχόν αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου, ως κόστος απόκτησης λαμβάνεται ο μέσος όρος του κεφαλαίου των πέντε (5) προηγούμενων χρήσεων πριν από τη μεταβίβαση και σε περίπτωση κατά την οποία έχουν παρέλθει λιγότερες από τις πέντε (5) χρήσεις, ως κόστος απόκτησης λαμβάνεται ο μέσος όρος του κεφαλαίου αυτών των χρήσεων.

Αν από το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή το ιδιωτικό συμφωνητικό προκύπτει αξία μεταβίβασης μεγαλύτερη της ελάχιστης αξίας που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους, ως αξία πώλησης λαμβά­νεται η συμφωνηθείσα.

Η διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται και για μεταβιβάσεις μεριδίων αλλοδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης από ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Για τον υπολογισμό της ωφέλειας, που προκύπτει από τη μεταβίβαση μεριδίων αλλοδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, αφαιρείται το κόστος απόκτησης τους από τη συμφωνηθείσα αξία πώλησης των μεριδίων.»

 

   

 

    Αρθρο 12

Φορολογία τεχνικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών

 

    1. Το άρθρο 34 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

    «Αρθρο 34

Εισόδημα τεχνικών επιχειρήσεων

 

    1.  Ως ακαθάριστο έσοδο των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδο­μών λαμβάνεται η αξία των αυτοτελών οικοδομών, δι­αμερισμάτων πολυκατοικιών, καταστημάτων, γραφείων αποθηκών και λοιπών χώρων, όπως αυτή αναγράφεται στο συμβόλαιο μεταβίβασης και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που προσδιορίζεται σύμ­φωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων και της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α') όπως αναμορφώνεται μετά τον έλεγχο της ειδικής δή­λωσης Φ.Π.Α. για τη μεταβίβαση ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας κάθε φορά Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον έλεγχο της δήλωσης αυτής.

Αν όμως η αξία που προκύπτει από άλλα επίσημα ή ανεπίσημα στοιχεία είναι μεγαλύτερη από την αξία που αναφέρεται παραπάνω, ως ακαθάριστο έσοδο λαμβά­νεται η μεγαλύτερη αυτή αξία.

Χρόνος απόκτησης του ακαθάριστου εσόδου, ο οποίος λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ύψους αυτού, θεωρείται η ημέρα σύνταξης του οριστικού συμ­βολαίου. Στην περίπτωση όμως που έχει συνταχθεί συμ­βολαιογραφικό προσύμφωνο και το οριστικό συμβόλαιο δεν έχει συνταχθεί μέσα σε διάστημα δύο (2) ετών από την ημέρα σύνταξης του συμβολαιογραφικού προσυμ­φώνου, ως χρόνος απόκτησης του ακαθάριστου εσόδου θεωρείται η ημέρα κατά την οποία συμπληρώνονται δύο (2) έτη από την ημέρα σύνταξης του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου. Ειδικά, όταν το προσύμφωνο υπογράφε­ται με τον όρο της αυτοσύμβασης, που προβλέπεται από το άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα και εφόσον καταβάλλεται ολόκληρο το τίμημα και παραδίδεται η νομή του ακινήτου, χρόνος απόκτησης του ακαθάριστου εσόδου θεωρείται η ημέρα υπογραφής του προσύμφω­νου αυτού.

Ως πωλήσεις θεωρούνται και αυτές που έγιναν απευ­θείας από τον οικοπεδούχο για λογαριασμό του εργο­λήπτη.

Η αντικειμενική ή η πραγματική αξία, κατά περίπτωση, των αυτοτελών οικοδομών, διαμερισμάτων, καταστη­μάτων, γραφείων, αποθηκών και λοιπών χώρων που περιέρχονται κατά το χρόνο της διάλυσης στα μέλη των υπόχρεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, θεωρείται ως ακαθάριστο έσοδο των υπόχρεων αυτών κατά το χρόνο της διάλυσης τους. Το καθαρό κέρδος που προκύπτει με βάση τα έσο­δα αυτά φορολογείται στο όνομα των υπόχρεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, με το συντελεστή που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 κατά το έτος που διαλύεται η εταιρία, κοι­νωνία ή κοινοπραξία.

 

    2. Τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που ασχολού­νται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών εξευρί­σκονται με τη χρήση συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στα ακαθάριστα έσοδα τους.

Όταν δεν επιδεικνύονται στον έλεγχο ή δεν τηρούνται βιβλία και στοιχεία ή τηρούνται βιβλία κατώτερης κα­τηγορίας του Κ.Β.Σ. ή τηρούνται ανεπαρκή ή ανακριβή βιβλία, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 30 και ο συντελεστής καθαρού κέρδους του πρώτου εδαφίου διπλασιάζεται. Επίσης, σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού των καθαρών κερδών, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των τριών τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 32.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζο­νται στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ανέγερ­ση κτιριακών εγκαταστάσεων με λυόμενα ή προκατα­σκευασμένα στοιχεία.

 

    3.  Προκειμένου για τον προσδιορισμό των φορολο­γητέων καθαρών κερδών ατομικών επιχειρήσεων και προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 στα οποία δεν συμμετέχει νομικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 101 και τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., όταν τα καθαρά κέρδη τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 είναι μεγαλύ­τερα των τεκμαρτών, που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) της διαφοράς προστίθεται στα τεκμαρτά καθαρά κέρδη και το απόμεναν υπόλοιπο αυτής μετα­φέρεται και εμφανίζεται στο λογαριασμό «Αφορολόγητα κέρδη οικοδομικών επιχειρήσεων». Κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αυτού εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106. Ειδικά, για ατομική επιχείρηση, το αφορολόγητο αποθεματικό που αναλαμβάνεται ή κεφαλαιοποιείται προστίθεται στα λοιπά εισοδήματα του φυσικού προ­σώπου του οικείου οικονομικού έτους και φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9. Τυχόν επιπλέον κέρδη που προσδιορίζονται από το φορολογικό έλεγχο προστίθενται στα δηλωθέντα κέρδη και φορολογούνται στο σύνολο τους με τους ισχύοντες συντελεστές φο­ρολογίας φυσικών ή νομικών προσώπων.

Όταν κατά τις διαχειριστικές περιόδους μέσα στις οποίες κτώνται έσοδα από την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών, δεν έχει ολοκληρωθεί η ανέγερση της οικο­δομής, ο προσδιορισμός των φορολογητέων καθαρών κερδών των χρήσεων αυτών ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 και στη συνέχεια, για τον προσδιορισμό των φορολογητέων καθαρών κερδών της χρήσης εντός της οποίας ολοκληρώνεται η ανέγερση της οικοδομής, εφαρμόζονται οι διατάξεις των τριών πρώτων εδαφίων της παραγράφου αυτής. Από τον ανα­λογούντα φόρο εισοδήματος της τελευταίας δήλωσης, εκπίπτει ο φόρος που έχει καταβληθεί με βάση τις προηγούμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ο οποίος προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2.

 

    4. Τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, των ερ­γολάβων και υπεργολάβων που ασχολούνται με την εργοληπτική κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, γενικώς, καθώς και των επιχειρήσεων που ασχο­λούνται με την εκτέλεση μηχανολογικών και ηλεκτρο­λογικών εγκαταστάσεων, εξευρίσκονται ως εξής:

α) Για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ερ­γολαβική κατασκευή τεχνικών έργων ή την εκτέλεση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων, δημόσιων επιχει­ρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, γενικώς, ως ακαθάριστα έσοδα λαμ­βάνονται τα εργολαβικά ανταλλάγματα που πιστοποιούνται με τους οικείους λογαριασμούς κατά τη διάρκεια της χρήσης, τα οποία μειώνονται με τα ποσά των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης που αντιστοιχούν σε αυτά και τα οποία θεωρούνται έσοδα της χρήσης μέσα στην οποία αποδίδονται.

β) Για επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εργολα­βική κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων ή οικοδο­μών ή την εκτέλεση μηχανολογικών και ηλεκτρολογι­κών εγκαταστάσεων σε ιδιώτες, ως ακαθάριστο έσοδο λαμβάνεται η αξία του έργου που εκτελέστηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης.

γ) Για την εκτέλεση έργου χωρίς τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών, ως ακαθάριστο έσοδο λαμβάνεται η αξία του έργου που έχει εκτελεστεί κατά τη διάρκεια της χρήσης χωρίς να υπολογιστεί η αξία των υλικών.

 

    5. Τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων, που αναφέρο­νται στην προηγούμενη παράγραφο, προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31, εφόσον τη­ρούνται επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύ­τερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.. Σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού των καθαρών κερδών ισχύουν οι πιο κάτω συντελεστές καθαρού κέρδους, οι οποίοι εφαρμόζονται στα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, ακαθάριστα έσοδα:

α) Για τα δημόσια τεχνικά έργα των περιπτώσεων α' και γ' της προηγούμενης παραγράφου, δέκα τοις εκατό (10%) στα ακαθάριστα έσοδα που ορίζονται στην παράγραφο αυτή.

β) Για τα ιδιωτικά τεχνικά έργα της περίπτωσης β' της προηγούμενης παραγράφου, δώδεκα τοις εκατό (12%) στα ακαθάριστα έσοδα που προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30.

γ) Για τα ιδιωτικά έργα της περίπτωσης γ' της προη­γούμενης παραγράφου, είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στα ακαθάριστα έσοδα που προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30.

Σε περίπτωση μη επίδειξης στον έλεγχο ή μη τήρησης βιβλίων και στοιχείων ή τήρησης βιβλίων κατώτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή ανακρίβειας των τηρούμενων βιβλίων, οι πιο πάνω συντελεστές καθαρού κέρδους διπλασιάζονται, ενώ σε