ΝΟΜΟΣ 3512/2006 - ΦΕΚ 264/Α'/5.12.2006

Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών και άλλες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

 

Aρθρο 1

 

Ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επώνυμα «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών», που εδρεύει στα όρια του Δήμου Αθηναίων, εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μη υπαγόμενο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

 

 

Aρθρο 2

 

Σκοπός του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» είναι η διοίκηση, διαχείριση και συντήρηση του Ισλαμικού Τεμένους που θα ανεγερθεί στα όρια του Δήμου Αθηναίων για την κάλυψη των θρησκευτικών αναγκών των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική.

 

 

Aρθρο 3

 

Η ανέγερση του Τεμένους θα γίνει από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και με δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σε έκταση που θα παραχωρηθεί από το Δημόσιο, σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης που καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

 

Aρθρο 4

 

1.  Το Τέμενος και η παραχωρηθείσα κατ' άρθρο 3 εδαφική έκταση ανήκουν κατά κυριότητα στον παραχωρήσαντα τη χρήση.

 

2. Οι πόροι του Ν.Π.Ι.Δ. διακρίνονται σε:

α) τακτικούς, που προέρχονται από επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη λειτουργία και συντήρηση του Τεμένους και

β) έκτακτους, που προέρχονται από επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονόμες, κληροδοσίες και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων κλπ.

 

 

Aρθρο 5

 

1. Το ιδρυόμενο με τον παρόντα νόμο νομικό πρόσωπο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο διορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τριετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης αυτής για μία ακόμη θητεία. Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Γενικός Διευθυντής Θρησκευμάτων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως αναπληρωτής του δε ορίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ετεροδόξων και Ετεροθρήσκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν:

α) ο Γενικός Διευθυντής Θρησκευμάτων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή του τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ετεροδόξων και Ετεροθρήσκων,

β) ένας Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών,

γ) δύο εκπρόσωποι του Δήμου Αθηναίων, με τους αναπληρωτές τους, που προτείνονται από τον Δήμαρχο Αθηναίων,

δ) ένας εμπειρογνώμων υποδεικνυόμενος από την Ακαδημία Αθηνών με τον αναπληρωτή του ή ένα μέλος Δ.Ε.Π. ελληνικού Πανεπιστημίου, με τον αναπληρωτή του, με γνωστικό αντικείμενο σχετικό με την ισλαμική θρησκεία ή τον ισλαμικό πολιτισμό και, ελλείψει αυτών, μέλη Δ.Ε.Π. με το συγγενέστερο γνωστικό αντικείμενο, τα οποία θα επιλέξει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν πρότασης των αρμόδιων αρχών των ελληνικών Πανεπιστημίων,

ε) δύο εκπρόσωποι των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική, με τους αναπληρωτές τους, που επιλέγονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μεταξύ των προτεινομένων από δύο νομίμως συγκροτημένα και πλέον αντιπροσωπευτικά σωματεία μουσουλμάνων της Αττικής. Για τον προσδιορισμό της αντιπροσωπευτικότητας των σωματείων αυτών λαμβάνονται υπόψη ιδίως η αριθμητική υπεροχή των μελών, η γενικότερη απήχηση μεταξύ των διαβιούντων στην Αττική μουσουλμάνων, καθώς και ο συσχετισμός με τον αριθμό τους. Καθένα από τα δύο αυτά σωματεία προ­τείνει τέσσερις εκπροσώπους.

Γραμματέας του Δ.Σ. ορίζεται υπάλληλος με βαθμό Α' της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

2.  Το Δ.Σ. διαχειρίζεται τα διατιθέμενα από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κονδύλια για τη λειτουργία και συντήρηση του Τεμένους, καθώς και τους έκτακτους πόρους από οποιαδήποτε αιτία (επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονόμες, κ.λπ.), και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το νόμο και όσες του ανατεθούν με τον κανονισμό λειτουργίας του, που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο.

 

3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομάς και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εγκρίνονται:

α) ο κανονισμός λειτουργίας του ιδρυόμενου Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» και

β) ο κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ., ύστερα από γνώμη του, που εκφράζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του.

 

4. α) Με τον κανονισμό λειτουργίας του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» ορίζονται η διάρθρωση και λειτουργία του φορέα, ο αριθμός, οι θέσεις, τα προσόντα και η κατάσταση του απασχολούμενου στο Ν.Π.Ι.Δ. προσωπικού, τα θέματα εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών που αφορούν στη λειτουργία και συντήρηση του Τεμένους και της διενέργειας προμηθειών. Στις συνιστώμενες θέσεις προσωπικού του Ν.Π.Ι.Δ. μπορούν να αποσπώνται υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και

β) Με τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ. ορίζεται η λειτουργία του, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος παραχώρησης χρήσης του Τεμένους στις κατ' ιδίαν μουσουλμανικές κοινότητες που διαβιούν στην Αττική για την ικανοποίηση των λατρευτικών τους αναγκών, ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους.

 

 

Aρθρο 6

 

1. Στο ιδρυόμενο Τέμενος τοποθετείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μουσουλμάνος θρησκευτικός λειτουργός (ιμάμης), μετά από εισήγηση του Δ.Σ., με θητεία δύο ετών, που μπορεί να ανανεωθεί. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του θρησκευτικού αυτού λειτουργού περιορίζονται στην ευθύνη για την εσωτερική λειτουργία του Τεμένους, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ικανοποίηση των λατρευτικών αναγκών των πιστών. Ασκεί τα καθήκοντα αυτά και προσφέρει τις υπηρεσίες του προς τις θρησκευτικές κοινότητες στις οποίες έχει παραχωρηθεί το Τέμενος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4β του άρθρου 5, εφόσον τούτο ζητηθεί από αυτές.

 

2. Οι αποδοχές του μουσουλμάνου θρησκευτικού λειτουργού βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

 

Aρθρο 7

 

1. Διαχειριστικός έλεγχος στο Ν.Π.Ι.Δ. πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

2. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των, τυχόν, συναρμόδιων Υπουργών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες που μπορεί να ανακύψουν κατά την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων.

 

 

Aρθρο 8

 

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Οι δαπάνες συνολικής λειτουργίας των Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης καλύπτονται, μέχρι την 31η Αυγούστου 2008, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση».»

 

 

Aρθρο 9

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.