ΝΟΜΟΣ 3434/2006 - ΦΕΚ 21/Α'/7.2.2006

Ρύθμιση θεμάτων εθνικών, νομαρχιακών και δημοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεμάτων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

 

Αρθρο 1

 

Λευκά ψηφοδέλτια

 

Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 4 και των άρθρων 5, 6, 7 και 8 του ν. 3231/2004 (ΦΕΚ 45 Α'), κατά τη σύνταξη, ανά εκλογική περιφέρεια, των πινάκων αποτελεσμάτων από τα αρμόδια δικαστήρια, κατά την κατανομή των εδρών, καθώς και για τον καθορισμό του εκλογικού μέτρου, τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στα έγκυρα.

 

 

Αρθρο 2

 

Επιτυχών-επιλαχόντες συνδυασμοί στους Δήμους

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 71 του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

«1. Στις εκλογές των δημάρχων και δημοτικών συμβούλων θεωρείται επιτυχών συνδυασμός αυ­τός που πλειοψήφησε με ποσοστό τουλάχιστον 42% του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες όσοι συνδυασμοί έλαβαν έστω και μία έδρα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 72, 74 και 76.»

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 76 του π.δ. 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«1. Στους Δήμους, αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία που απαιτεί η παράγραφος 1 του άρθρου 71 του παρόντος, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή μόνο μεταξύ των υποψήφιων Δημάρχων των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Η ψηφοφορία αυτή επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και στην περίπτωση που δύο από τους ανακηρυχθέντες συνδυασμούς ισοψηφήσουν, συγκεντρώνοντας ο καθένας ποσοστό τουλάχιστον 42%.»

 

 

Αρθρο 3

 

Επιτυχών-επιλαχόντες συνδυασμοί στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

 

1. Το άρθρο 32 του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Αρθρο 32

Επιτυχών - Επιλαχόντες Συνδυασμοί

Στις εκλογές για την ανάδειξη των αρχών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης θεωρείται επιτυχών συνδυασμός αυτός που πλειοψήφησε με ποσοστό τουλάχιστον 42% του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες συνδυασμοί όσοι έλαβαν έστω και μία έδρα, σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις.»

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία που απαιτεί το άρθρο 32 του παρόντος, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή μόνο μεταξύ των υποψήφιων Νομαρχών ή των Προέδρων των Διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Η ψηφοφορία αυτή επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και στην περίπτωση που δύο από τους ανακηρυχθέντες συνδυασμούς ισοψηφήσουν, συγκεντρώνοντας ο καθένας ποσοστό τουλάχιστον 42%.»

 

 

Αρθρο 4

 

Αύξηση αποσπασμένων στα πολιτικά γραφεία των κομμάτων - Προσόντα ειδικών συμβούλων και συνεργατών Γενικών Γραμματέων.

 

1. Στις περιπτώσεις α', β' και γ' του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 74 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α') οι αναφερόμενοι αριθμοί 20,10 και 10 αντιστοίχως ορίζονται σε 40, 30 και 30 αντιστοίχως.

 

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α') μετά τη φράση «πτυχίο A.E.I.» προστίθεται η φράση «ή Τ.Ε.Ι.».

 

 

Αρθρο 5

 

Καταργούμενες διατάξεις

 

Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο αυτού.

 

 

Αρθρο 6

 

Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν από τις διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.

 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.