ΝΟΜΟΣ 3431/2006 - ΦΕΚ 13/Α'/3.2.2006

Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

 

Αρθρο 1

 

Πεδίο εφαρμογής

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

1.  Οι διατάξεις του παρόντος νόμου καθορίζουν το πλαίσιο παροχής δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ενσωματώνοντας συγχρόνως και τις οδη­γίες 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ, 2002/22/ΕΚ και 2002/77/ΕΚ.

 

2. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα δί­κτυα και οι μεμονωμένοι σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδι­οερασιτέχνη μέσω δορυφόρου και όσα χρησιμοποιού­νται αποκλειστικώς για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη.

 

3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται:

α) Στο περιεχόμενο και την πολιτική του οπτικοακου­στικού τομέα.

β) Στην αναλογική τηλεόραση και ραδιοφωνία ελεύ­θερης λήψης και στην επίγεια και δορυφορική ψηφιακή ευρυεκπομπή, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί εποπτείας και ελέγχου της χρήσης του φάσματος ραδι­οσυχνοτήτων και επιβολής των σχετικών κυρώσεων, κα­θώς και του εδαφίου ιβ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4. Στην εξαίρεση αυτή δεν περιλαμβάνεται η υποδομή ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σήματος μέχρι το σημείο εκπομπής, καθώς και το άρθρο 58.

γ) Στα συστήματα υπό όρους πρόσβασης και λοιπές ευκολίες σε ψηφιακές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και

δ) Στον ψηφιακό τηλεοπτικό εξοπλισμό.

 

 

Αρθρο 2

 

Ορισμοί

 

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, νοούνται ως:

α) «Απλή μεταπώληση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επι­κοινωνιών»: η απλή προώθηση για εμπορικούς λόγους και η μεταπώληση σε τελικούς χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες παρέχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

β) «Αποκλειστικά δικαιώματα»: τα δικαιώματα που χο­ρηγεί ένα Κράτος - Μέλος σε μία και μόνο επιχείρηση μέσω νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών πράξεων για την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή για την ανάληψη δραστηριότητας ηλεκτρονικών επι­κοινωνιών εντός δεδομένης γεωγραφικής περιοχής.

γ) «Απονομή μίας ραδιοσυχνότητας ή μίας ζώνης ρα­διοσυχνοτήτων ή ενός ραδιοηλεκτρικού διαύλου (κα­ναλιού)»: εγγραφή μίας δεδομένης ραδιοσυχνότητας ή μίας ζώνης ραδιοσυχνοτήτων ή ενός καθορισμένου ραδιοηλεκτρικού διαύλου σε ένα σχέδιο υιοθετημένο, προκειμένου τούτο να χρησιμοποιηθεί από μία υπη­ρεσία ραδιοεπικοινωνίας, σύμφωνα με καθορισμένες προϋποθέσεις.

δ) «Γενική Αδεια»: το νομικό πλαίσιο που διέπει τα δικαιώματα για την παροχή δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι ειδικές υποχρεώσεις ανά τομέα που είναι δυνατόν να εφαρμόζονται σε όλους ή συγκεκριμένους τύπους δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

ε) «Γεωγραφικός αριθμός»: αριθμός ο οποίος περιλαμ­βάνεται στο εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης, μέρος της ακολουθίας των ψηφίων του οποίου έχει γεωγραφική σημασία και χρησιμοποιείται για τη δρομολόγηση κλή­σεων προς το φυσικό τόπο του σημείου τερματισμού δικτύου.

στ) «Δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών»: το δίκτυο ηλε­κτρονικών επικοινωνιών, το οποίο χρησιμοποιείται, εν όλω ή κυρίως, για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

ζ) «Δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο»: δίκτυο ηλεκτρονι­κών επικοινωνιών, που χρησιμοποιείται για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών. Υπο­στηρίζει τη μεταφορά φωνητικής επικοινωνίας μεταξύ σημείων τερματισμού, καθώς και άλλες μορφές επικοι­νωνίας, όπως τηλεομοιοτυπία και δεδομένα.

η) «Διαθέσιμη στο κοινό τηλεφωνική υπηρεσία ή δη­μόσια τηλεφωνική υπηρεσία»: υπηρεσία διαθέσιμη στο κοινό για τη δημιουργία και τη λήψη εθνικών και διεθνών κλήσεων και για την πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτα­κτης ανάγκης, μέσω αριθμού ή αριθμών που υπάρχουν σε εθνικό ή διεθνές σχέδιο τηλεφωνικής αριθμοδότη-σης. Επιπλέον, ανάλογα με την περίπτωση, η υπηρεσία δύναται να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες υπηρεσίες: παροχή υπηρεσίας τηλεφωνητή, υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου, καταλόγους, πα­ροχή κοινόχρηστων τηλεφώνων, παροχή υπηρεσίας με ειδικούς όρους, παροχή ειδικών ευκολιών σε πελάτες με ειδικές ανάγκες ή με ειδικές κοινωνικές ανάγκες ή / και παροχή μη γεωγραφικών υπηρεσιών.

θ) «Διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχονται στο κοινό.

ι) «Διακρατικές αγορές»: οι αγορές που προσδιορίζο­νται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καλύπτουν την Κοινότητα ή σημαντικό μέρος της.

ια) «Διαλειτουργικότητα»: Η ικανότητα δύο ή περισ­σότερων συστημάτων ή εφαρμογών να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να χρησιμοποιούν αμοιβαία τις πλη­ροφορίες αυτές.

ιβ) «Διασύνδεση»: η φυσική και λογική ζεύξη δημόσιων δικτύων επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από την ίδια ή διαφορετική επιχείρηση προκειμένου να παρέ­χεται στους χρήστες μίας επιχείρησης η δυνατότητα να επικοινωνούν με χρήστες της ίδιας ή άλλης επιχεί­ρησης ή να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέ­χονται από άλλη επιχείρηση. Οι υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από τα εμπλεκόμενα μέρη ή από άλλα μέρη που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο. Η διασύνδεση είναι ειδικός τύπος πρόσβασης που εφαρμόζεται μετα­ξύ φορέων εκμετάλλευσης δημόσιων δικτύων.

ιγ) «Δικαίωμα χρήσης ή εκχώρηση (μίας συχνότητας ή ενός ραδιοηλεκτρικού διαύλου)»: εξουσιοδότηση, που δίνεται από την αρμόδια αρχή για τη χρησιμοποίηση από ένα σταθμό ραδιοεπικοινωνιών, μίας ραδιοσυχνό­τητας ή ενός καθορισμένου διαύλου ραδιοσυχνότητας σύμφωνα με καθορισμένες προϋποθέσεις.

ιδ) «Δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: τα συστή­ματα μετάδοσης και, κατά περίπτωση, ο εξοπλισμός μεταγωγής ή δρομολόγησης και οι λοιποί πόροι που επιτρέπουν τη μεταφορά σημάτων, με τη χρήση καλω­δίου, ραδιοσημάτων, οπτικού ή άλλου ηλεκτρομαγνη­τικού μέσου, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών δικτύων, των σταθερών (μεταγωγής δεδομένων μέσω κυκλωμάτων και πακετομεταγωγής, συμπεριλαμβανο­μένου του διαδικτύου) και κινητών επίγειων δικτύων, των συστημάτων ηλεκτρικών καλωδίων, εφόσον χρη­σιμοποιούνται για τη μετάδοση σημάτων, των δικτύων που χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και των δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης, ανε­ξάρτητα από το είδος των μεταφερόμενων πληροφο­ριών.

ιε) «Δίκτυο επίγειων δορυφορικών σταθμών»: το δί­κτυο δύο ή περισσότερων επίγειων σταθμών οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με δορυφόρο.

ιστ) «Δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης»: οποιαδήποτε κατά κύριο λόγο καλωδιακή υποδομή, που έχει εγκατασταθεί πρωταρχικά για τη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων στο κοινό.

ιζ) «Δορυφορικό δίκτυο»: δορυφορικό σύστημα ή μέρος δορυφορικού συστήματος, αποτελούμενο από ένα μόνο δορυφόρο και τους συνεργαζόμενους επίγειους σταθμούς.

ιη) «Δορυφορικό σύστημα»: διαστημικό σύστημα που χρησιμοποιεί έναν ή περισσότερους τεχνητούς δορυφόρους της γης.

ιθ) «Εθνική Ρυθμιστική Αρχή»: η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).

κ) «Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων»: μητρώο, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία, που απαιτούνται σχετικά με την απονομή και εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων.

κα) «Ειδικό Ραδιοδίκτυο»: κάθε δίκτυο της κινητής υπηρεσίας, μέσω του οποίου παρέχονται υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, από νομικό ή φυσικό πρόσωπο, προς αποκλειστική εξυπηρέτηση των ιδίων επαγγελματικών αναγκών του ή των επιδιωκόμενων από αυτό σκοπών. Τα δίκτυα αυτά εγκαθίστανται, λειτουργούν, τελούν υπό τη διαχείριση των κατόχων τους και χρησιμοποιούνται από κλειστό αριθμό χρηστών.

κβ) «Ειδικά δικαιώματα»: τα δικαιώματα που χορηγεί το Κράτος - Μέλος σε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων, μέσω νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών πράξεων, εντός δεδομένης γεωγραφικής περιοχής, οι οποίες:

α) ορίζουν ή περιορίζουν σε δύο ή περισσότερες τον αριθμό αυτών των επιχειρήσεων, που δικαιούνται να παρέχουν υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή να αναλαμβάνουν δραστηριότητα ηλεκτρονικών επι­κοινωνιών, διαφορετική από αυτή που προσδιορίζεται από αντικειμενικά, αναλογικά και αμερόληπτα κριτήρια ή

β) παρέχουν σε επιχειρήσεις, με κριτήρια διαφορε­τικά των ανωτέρω, νομικά ή κανονιστικά πλεονεκτή­ματα τα οποία επηρεάζουν σημαντικά την ικανότητα άλλων επιχειρήσεων να παρέχουν την ίδια υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή να αναλαμβάνουν την ίδια δραστηριότητα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην ίδια γεωγραφική περιοχή υπό τους ίδιους ουσιαστικά όρους.

κγ) «Επιβλαβείς παρεμβολές»: οι παρεμβολές οι οποί­ες θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία υπηρεσίας ραδιο-πλοήγησης ή άλλων υπηρεσιών ασφαλείας ή όσες, καθ' οιονδήποτε τρόπο, υποβαθμίζουν σοβαρά, εμποδίζουν ή επανειλημμένα διακόπτουν μία υπηρεσία ραδιοεπι­κοινωνιών που λειτουργεί σύμφωνα με τους εφαρμο­στέους κοινοτικούς ή εθνικούς κανονισμούς.

κδ) «Καθολική υπηρεσία»: το ελάχιστο σύνολο υπη­ρεσιών, όπως αυτό ορίζεται στον παρόντα νόμο, συ­γκεκριμένης ποιότητας, το οποίο είναι διαθέσιμο για κάθε χρήστη στην Ελληνική Επικράτεια, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική του θέση και, υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων εθνικών συνθηκών, σε προσιτή τιμή.

κε) «Καταναλωτής»: το φυσικό πρόσωπο που χρησιμο­ποιεί ή ζητά διαθέσιμη στο κοινό υπηρεσία ηλεκτρονι­κών επικοινωνιών για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότη­τας του ή του επαγγέλματος του.

κστ) «Κατανομή (μιας ζώνης ραδιοσυχνοτήτων)»: εγ­γραφή στον πίνακα κατανομής ζωνών ραδιοσυχνοτήτων με σκοπό τη χρησιμοποίηση της από μία ή περισσότε­ρες υπηρεσίες γήινης ραδιοεπικοινωνίας ή διαστημικής ραδιοεπικοινωνίας ή από την υπηρεσία ραδιοαστρονο­μίας με καθορισμένες προϋποθέσεις.

κζ) «Κοινόχρηστο τηλέφωνο»: τηλέφωνο διαθέσιμο στο κοινό εν γένει, για τη χρήση του οποίου μπορεί να απαιτείται χρήση κέρματος, πιστωτικής, χρεωστικής ή / και προπληρωμένης κάρτας, συμπεριλαμβανομένων των καρτών που χρησιμοποιούνται με κώδικα επιλογής.

κη) «Κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: τα κλειστά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι μεμονωμένοι σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών, που εγκαθίστανται και χρησιμοποιούνται από τα Υπουργεία, τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό, το Πυροσβεστικό Σώμα, το Εθνικό Κέντρο Αμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), τις ξένες πρεσβείες και διπλωματικές αποστολές, βάσει διμερούς διακρατικής συμφωνίας, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο υπηρεσιακών τους αναγκών και τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για την παροχή εμπορικών υπηρεσιών στο κοινό. Η παροχή υπηρεσιών από παρόχους δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τους άνω φορείς, που αναπτύσσουν κρατικά δίκτυα, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος.

κθ) «Μη γεωγραφικός αριθμός»: όποιος αριθμός δεν είναι γεωγραφικός και περιλαμβάνεται στο εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης, όπως αριθμοί κινητών τηλεφώνων, αριθμοί ατελούς κλήσης, αριθμοί πρόσθετου τέλους κ.λπ.

λ) «Παροχή δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών»: η σύσταση, η λειτουργία, ο έλεγχος και η διάθεση τέτοιου δικτύου.

λα) «Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: η επιχείρηση που συνιστά, λειτουργεί, ελέγχει ή διαθέτει δίκτυο για ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή που απλώς παρέχει υπηρε­σίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

λβ) «Πρόσβαση»: η διάθεση ευκολιών ή / και υπηρεσιών σε άλλη επιχείρηση βάσει καθορισμένων όρων σε αποκλειστική ή μη βάση, για το σκοπό παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Καλύπτει, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση σε στοιχεία του δικτύου και συναφείς ευκολίες, που μπορούν να αφορούν και τη σύνδεση εξοπλισμού δια σταθερών ή μη σταθερών μέσων (περιλαμβάνει συγκεκριμένα την πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και σε ευκολίες και υπηρεσίες απαραίτητες για την παροχή υπηρεσιών μέσω τοπικού βρόχου), την πρόσβαση σε υλική υποδομή (που περιλαμβάνει κτίρια, σωλήνες και ιστούς), την πρόσβαση σε συναφή συστήματα λογισμικού (που περιλαμβάνουν την πρόσβαση σε συστήματα λειτουργικής υποστήριξης), την πρόσβαση σε μετάφραση αριθμών ή σε συστήματα που παρέχουν ισοδύναμες λειτουργικές δυνατότητες, την πρόσβαση σε σταθερά και κινητά δίκτυα, ιδίως για περιαγωγή, την πρόσβαση σε συστήματα υπό όρους πρόσβασης για υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης και την πρόσβαση σε υπηρεσίες εικονικού δικτύου.

λγ) «Σημείο Τερματισμού Δικτύου (Σ.Τ.Δ.)»: το σημείο, στο οποίο παρέχεται στο συνδρομητή πρόσβαση στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στο δίκτυο μεταγωγής ή δρομολόγησης. Το Σ.Τ.Δ. καθορίζεται μέσω ειδικής διεύθυνσης δικτύου, η οποία μπορεί να συνδέε­ται με το όνομα ή τον αριθμό του συνδρομητή.

λδ) «Σταθμός ραδιοεπικοινωνιών»: ένας ή περισσότεροι σταθμοί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών μετά των πρόσθετων συσκευών που είναι αναγκαίοι σε ορισμένη τοποθεσία για τη διεξαγωγή μίας υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας.

λε) «Σταθερή Ασύρματη Πρόσβαση»: η πρόσβαση του συνδρομητή στο δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών, στην οποία το σημείο τερματισμού δικτύου του συνδρομητή και το σημείο πρόσβασης του δημόσιου δικτύου επικοι­νωνιών είναι σταθερά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο ραδιοσυχνότητες που έχουν απονεμηθεί για το σκοπό αυτόν.

λστ) «Συναφείς ευκολίες»: οι εγκαταστάσεις, υποδο­μές, τεχνικά μέσα, λογισμικό κ.λπ., που σχετίζονται με δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή / και υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθιστούν δυνατή ή / και στηρίζουν την παροχή υπηρεσιών μέσω του εν λόγω δικτύου ή / και υπηρεσίας. Περιλαμβάνουν επί­σης συστήματα υπό όρους πρόσβασης και οδηγούς ηλεκτρονικών προγραμμάτων.

λζ) «Συνδρομητής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει συνάψει σύμβαση με φορέα παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών.

λη) «Τέλη Διέλευσης»: τα τέλη, που επιβάλλονται εφάπαξ, για τις εργασίες κατασκευής ή επεκτάσεως υποδομής δικτύου.

λθ) «Τέλη χρήσεως δικαιώματος διέλευσης»: τα τέλη, που καταβάλλονται περιοδικά, ως αντιστάθμισμα για την, εκ μέρους του κυρίου της υποδομής δικτύου, άσκη­ση του δικαιώματος διέλευσης.

μ) «Τελικός χρήστης»: χρήστης που δεν παρέχει δη­μόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό.

μα) «Τοπικός βρόχος»: φυσικό κύκλωμα, που συνδέει το σημείο τερματισμού του δικτύου στις εγκαταστάσεις του συνδρομητή με τον κεντρικό κατανεμητή ή με την αντίστοιχη εγκατάσταση στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο.

μβ) «Υπηρεσία ασύρματης ευρυεκπομπής»: υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας στην οποία οι εκπομπές προορίζονται για λήψη από το κοινό. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει εκπομπές ήχου, εκπομπές τηλεόρασης ή άλλους τύπους εκπομπής.

μγ) «Υπηρεσία δορυφορικής ευρυεκπομπής»: υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας στην οποία σήματα εκπεμπόμενα ή αναμεταβιβαζόμενα από διαστημικούς σταθμούς προορίζονται για απευθείας λήψη από το κοινό. Στην υπηρεσία δορυφορικής ευρυεκπομπής ο όρος «απευθείας λήψη» περιλαμβάνει τόσο την ατομική όσο και τη συλλογική.

μδ) «Υπηρεσία τηλεόρασης ευρείας οθόνης»: τηλεοπτική υπηρεσία που αποτελείται, στο σύνολο της ή εν μέρει, από προγράμματα που έχουν παραχθεί και υποστεί επεξεργασία προκειμένου να παρουσιαστούν σε μορφότυπο ευρείας οθόνης πλήρους ύψους. Μορφότυπος αναφοράς της τηλεοπτικής υπηρεσίας ευρείας οθόνης είναι εκείνος του τύπου 16:9.

με) «Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας»: μία υπηρεσία που περιλαμβάνει τη μετάδοση, την εκπομπή ή / και τη λήψη ραδιοκυμάτων για ειδικούς σκοπούς τηλεπικοινωνίας.

μστ) «Υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»: υπηρεσία ραδιο­επικοινωνίας, που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία και τις τεχνικές διερευνήσεις, που διεξάγονται από ερασιτέχνες, δηλαδή από πρόσω­πα νομίμως εξουσιοδοτημένα, που ενδιαφέρονται για τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό ενδιαφέρον.

μζ) «Υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: οι υπη­ρεσίες που παρέχονται συνήθως έναντι αμοιβής των οποίων η παροχή συνίσταται, εν όλω ή εν μέρει, στη με­ταφορά σημάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών μετάδοσης σε δίκτυα, που χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις. Στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν περιλαμβάνο­νται υπηρεσίες παροχής ή ελέγχου περιεχομένου, που μεταδίδεται μέσω δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσίες της κοινωνίας της πληρο­φορίας, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του π.δ. 39/2001 (ΦΕΚ 28 Α'), και οι οποίες δεν αφορούν, εν όλω ή εν μέρει, τη μεταφορά σημάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

μη) «Φορέας εκμετάλλευσης»: η επιχείρηση που πα­ρέχει ή της επιτρέπεται να παρέχει δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών ή μία συναφή ευκολία.

μθ) «Χρήστης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί ή ζητά διαθέσιμη στο κοινό υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

 

Αρθρο 3

 

Γενικές αρχές

 

Οι γενικές αρχές που διέπουν το πλαίσιο ρύθμισης ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι οι εξής:

α) Η ελεύθερη παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλε­κτρονικών επικοινωνιών που ασκείται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου. Περιορισμοί στην παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών δύ­νανται να επιβληθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγείας.

β) Η εξασφάλιση σε κάθε επιχείρηση του δικαιώμα­τος παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εγκατάστασης, επέκτασης, λειτουργίας, ελέγχου και διάθεσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

γ) Η τήρηση των αρχών της ισότητας, της αμεροληψί­ας, της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της προστα­σίας του ανταγωνισμού και της αποφυγής στρέβλωσης της αγοράς μεριμνώντας για την κατά το μέτρο του δυνατού τεχνολογική ουδετερότητα των κανονιστικών ρυθμίσεων που επιβάλλονται, ιδίως εκείνων που στο­χεύουν στη διασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

δ) Η προαγωγή του ανταγωνισμού στην παροχή δι­κτύων ή και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών, καθώς και των πολιτικών διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος, που, μεταξύ άλλων, επιτυγχάνεται:

αα) εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων χρηστών, αποκομίζουν το μέγιστο όφελος σε επίπεδο επιλογών, τιμής και ποιότητας,

ββ) εξασφαλίζοντας ότι δεν υφίσταται στρέβλωση ή άλλος περιορισμός του ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

γγ) ενθαρρύνοντας αποτελεσματικές επενδύσεις ως προς την υποδομή και υποστηρίζοντας την τεχνολογική καινοτομία,

δδ) εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική διαχείριση των ραδιοσυχνοτήτων και των αριθμοδοτικών πόρων και ενθαρρύνοντας την αποτελεσματική χρήση τους.

ε) Η συμβολή στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Ιδίως:

αα) μεριμνώντας για την άρση τυχόν υφιστάμενων εμποδίων στην παροχή δικτύων ηλεκτρονικών υπη­ρεσιών, συναφών ευκολιών και υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

ββ) ενθαρρύνοντας τη σύσταση και την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων, τη διαλειτουργικότητα πανευ­ρωπαϊκών υπηρεσιών, καθώς και τη δυνατότητα δια-τερματικής διασύνδεσης,

γγ) διασφαλίζοντας την ισότιμη μεταχείριση κατά την αντιμετώπιση των επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπό παρό­μοιους όρους και

δδ) αναπτύσσοντας τη συνεργασία με τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) των άλλων Κρατών - Μελών της Ε.Ε. και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά διαφανή τρόπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ώστε να εξασφαλίζονται η ανάπτυξη μίας συνεπούς κανονιστικής πρακτικής και η συνεπής εφαρμογή του κοινοτικού πλαισίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

στ) Η προαγωγή των συμφερόντων των χρηστών, η οποία, μεταξύ άλλων, επιτυγχάνεται και:

αα) εξασφαλίζοντας σε όλους του πολίτες πρόσβαση στην καθολική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος,

ββ) εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου προστασία για τους καταναλωτές κατά τις συναλλαγές τους με τους προμηθευτές, ιδίως με την πρόβλεψη απλών και μη δαπανηρών διαδικασιών επίλυσης διαφορών, τις οποίες διενεργεί όργανο ανεξάρτητο από τα ενδιαφερόμενα μέρη,

γγ) συμβάλλοντας στην εξασφάλιση υψηλού επιπέ­δου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτή­ρα και της ιδιωτικής ζωής,

δδ) προάγοντας την παροχή σαφών πληροφοριών, ιδίως απαιτώντας διαφάνεια των τιμολογίων και των όρων χρήσης των δημόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

εε) ανταποκρινόμενη στις ανάγκες συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, ιδίως των μειονεκτούντων χρη­στών και

στστ) εξασφαλίζοντας τη διατήρηση της ακεραιό­τητας και της ασφάλειας των δημόσιων δικτύων επι­κοινωνιών.

 

 

Αρθρο 4

 

Αρμοδιότητες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

1. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών αποτε­λεί την Αρχή Τηλεπικοινωνιών (Administration), όπως ο όρος αυτός καθορίζεται στον Καταστατικό Χάρτη της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.

 

2.  Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι αρμόδιος για:

α) Τη χάραξη της πολιτικής του τομέα των ηλεκτρο­νικών επικοινωνιών, την αξιολόγηση και ιεράρχηση της σκοπιμότητας προγραμμάτων επενδύσεων αναπτυξια­κού χαρακτήρα στον εν λόγω τομέα, σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση τυχόν συναρμόδιους Υπουρ­γούς.

β) Τη λήψη των απαιτούμενων νομοθετικών και κανο­νιστικών πρωτοβουλιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

γ) Τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.

δ) Το συντονισμό με τα άλλα Κράτη - Μέλη και την άσκηση των διεθνών σχέσεων της χώρας στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και την εκπρο­σώπηση της σε διεθνείς Ενώσεις, διεθνείς Οργανισμούς, στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διεθνείς συναντήσεις, σε συνεργασία με άλλες Εθνικές Αρχές ή συναρμόδια Υπουργεία, όπου απαιτείται.

ε) Τη διαχείριση των θεμάτων των δορυφορικών τροχιών, των τμημάτων της τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων, που έχουν απονεμηθεί ή εκχωρηθεί στη χώρα.

στ) Τον καθορισμό, μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), του περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας και των προϋποθέσεων και διαδικασίας για τον καθορισμό κρι­τηρίων επιλογής των παροχών αυτής (καθορισμένες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 47). Ο καθορισμός του τρόπου χρηματοδότησης της Καθολικής Υπηρεσίας γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

ζ) Την εναρμόνιση της χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων με τα υπόλοιπα Κράτη - Μέλη της Κοινότητας, σύμφωνα με την ανάγκη εξασφάλισης της ουσιαστικής και αποτελεσματικής χρήσης τους.

η) Την ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία αποφάσεων και συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπι­κοινωνιών (CEPT) και συστάσεων της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), με την έκδοση σχετικών υπουρ­γικών αποφάσεων.

θ) Την έκδοση, από κοινού με τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.), με βάση τον οποίο κατανέμεται το ραδιοηλεκτρικό φάσμα σε υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών και, κατά περίπτωση, καθορίζονται χρήστες, σε αποκλειστική ή μεριζόμενη βάση, ζωνών ραδιοσυχνοτήτων ή μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή / και καθορίζονται διοικητικοί και τεχνικοί όροι χρήσης ζωνών ραδιοσυχνοτήτων ή μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων.

ι) Την έκδοση, μετά από σχετική εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης (Ε.Σ.Α.), με την επιφύλαξη περιορισμών που επιβάλλονται για λόγους εθνικής ασφάλειας. Το Ε.Σ.Α. διασφαλίζει την παροχή επαρκούς πλήθους αριθμών και σειρών αριθμών, σε όλες τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που παρέχονται στο κοινό.

ια) Τον καθορισμό, με την έκδοση υπουργικής απόφασης, από κοινού με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά ενσύρματα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών των οικοδομών.

ιβ) Την έκδοση αποφάσεων για τον καθορισμό κάθε τεχνικού θέματος σχετικού με τη χρήση των ζωνών ή των μεμονωμένων συχνοτήτων για την αναλογική τηλεόραση και ραδιοφωνία ελεύθερης λήψης.

ιγ) Την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και ανά­πτυξης στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

ιδ) Την προώθηση της τυποποίησης σε όλους τους κλάδους των ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, την Ε.Ε.Τ.Τ., τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.) και άλλους συναφείς φορείς, με την επιφύλαξη του άρθρου 66.

ιε) Τον καθορισμό και τη χωροθέτηση πάρκων κεραιών από κοινού με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθώς και κάθε άλλο συναρμόδιο Υπουργό σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ανάγκες. Πάρκα κεραιών λειτουργούν μόνο με προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η μετακίνηση στο πάρκο κεραιών των υφιστάμενων κεραιών που ανήκουν σε επιχειρήσεις οι οποίες παρέ­χουν υπηρεσίες νόμιμα στο πάρκο κεραιών πραγματο­ποιείται εντός τριάντα ημερών από την ολοκλήρωση του πάρκου κεραιών. Τα πάρκα κεραιών αφορούν μόνο κεραιοσυστήματα τα οποία εγκαθίστανται για την παροχή ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών υπηρεσιών. Στο πάρκο κεραιών μπορούν να εγκαθίστανται, εφόσον το επιθυμούν, και άλλοι πάροχοι ηλεκτρονικών υπηρεσιών και στην έκταση, που αυτό δεν περιορίζει τη χρήση του πάρκου από τους παρόχους ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών.

ιστ) Τη χάραξη της πολιτικής επί της ασφάλειας των δημόσιων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από κοινού με τους κατά περίπτωση συναρμόδιους Υπουργούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

ιζ) Την υποβολή εκθέσεων για την κατάσταση στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών από την Ε.Ε.Τ.Τ., στις περιπτώσεις που αυτός κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο ή χρήσιμο.

 

 

Αρθρο 5

 

Επιτροπή Πολιτικής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

 

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι­νωνιών συγκροτείται διαρκής ενδεκαμελής επιτροπή η οποία παρέχει συμβουλευτική υπηρεσία προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για θέματα πολιτικής ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στην επιτροπή συμμετέχουν ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών, την Ε.Ε.Τ.Τ. που θα υπο­δεικνύεται από αυτήν, τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας, που θα υποδεικνύονται από τους οι­κείους Υπουργούς. Η επιτροπή δύναται να προσκαλεί κατά περίπτωση και άλλα άτομα στις συνεδριάσεις της, συμπεριλαμβανομένων συντελεστών της αγοράς, εκπροσώπων της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, ομάδων χρηστών ή καταναλωτών. Η θητεία των μελών της επι­τροπής είναι ετήσια με δυνατότητα ανανέωσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικο­νομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η αμοιβή των μελών της ανωτέρω επιτροπής, η οποία καταβάλλεται από το αποθεματικό της Ε.Ε.Τ.Τ.. Μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή της Ε.Ε.Τ.Τ. τα οποία συμμετέχουν στην επιτροπή αμείβονται μόνο σε περίπτωση που η επι­τροπή συνεδριάζει σε χρόνο διαφορετικό του χρόνου απασχόλησης τους.

 

 

Αρθρο 6

 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

 

1.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, ο έλεγχος, η ρύθμιση και η εποπτεία της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ασκούνται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η οποία αποτελεί την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή (NRA) σε θέματα παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρε­σιών και είχε συσταθεί με το ν. 2246/1994 (ΦΕΚ 172 Α'), η δε συγκρότηση προβλέπεται με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 3 του ν. 2867/2000 (ΦΕΚ 273 Α'), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 72 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178 Α').

 

2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή με έδρα την Αθήνα και απολαμβάνει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί με απόφαση της να εγκα­θιστά και λειτουργεί γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Οι αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. γνωστοποιούνται με μεριμνά της στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοι­νωνιών/ Εκθεση πεπραγμένων της Ε.Ε.Τ.Τ. υποβάλλεται κατ' έτος στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών και στον Πρόεδρο της Βουλής.

 

3.  Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Ε.Ε.Τ.Τ. είναι δημόσιοι λειτουργοί πλήρους απασχόλησης. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δημόσιου λειτουργήματος. Ο Πρό­εδρος και οι Αντιπρόεδροι της Ε.Ε.Τ.Τ. δεν επιτρέπεται να ασκούν καμία επαγγελματική δραστηριότητα ή να αναλαμβάνουν άλλα καθήκοντα, αμειβόμενα ή μη στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση διδακτικά κα­θήκοντα μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίων, υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης. Οι αποδοχές του Προέδρου και των Αντιπροέδρων και η αποζημίωση των υπόλοιπων μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. καθο­ρίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν.

 

 

Αρθρο 7

 

Κωλύματα διορισμού μελών της Ε.Ε.Τ.Τ.

 

Δεν δύναται να διοριστεί μέλος της Ε.Ε.Τ.Τ., όποιος:

α) έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφα­ση για αδίκημα, που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατά­ξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, ή

β) είναι εταίρος, μέτοχος, μέλος διοικητικού συμβου­λίου, διαχειριστής, υπάλληλος, σύμβουλος, μελετητής ατομικής ή άλλης επιχείρησης, η οποία δραστηριοποι­είται στους τομείς των ταχυδρομικών υπηρεσιών, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της πληροφορικής ή της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

 

Αρθρο 8

 

Υποχρεώσεις των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ.

 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. έχουν υποχρέωση τήρησης των αρχών της αντικειμενικότητας και αμεροληψίας. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούνται στην τήρηση εμπιστευτικότητας εμπορικών πληρο­φοριών για τέσσερα έτη μετά την εκούσια ή ακούσια αποχώρηση τους από την Ε.Ε.Τ.Τ.

Τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. υποβάλλουν κατ' έτος στην Ει­σαγγελία του Αρείου Πάγου, την, προβλεπόμενη από το ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α'), όπως ισχύει, δήλωση πε­ριουσιακής κατάστασης.

 

 

Αρθρο 9

 

Ασυμβίβαστα των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ.

 

1. Στον Πρόεδρο, στους Αντιπροέδρους και στα υπό­λοιπα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ, στο προσωπικό της και στο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών απαγορεύε­ται ο άμεσος ή έμμεσος προσπορισμός οποιουδήποτε οφέλους από υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ταχυδρομικές επιχειρήσεις ή από τρίτους, που επηρε­άζονται άμεσα από τη δραστηριότητα τους.

 

2. Ειδικότερα εκπίπτει από την ιδιότητα του μέλους της Ε.Ε.Τ.Τ. όποιος, μετά το διορισμό του:

α) Καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκημα, που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή έκ­πτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

β) Καταστεί εταίρος, μέτοχος, μέλος διοικητικού συμ­βουλίου, διαχειριστής, υπάλληλος, σύμβουλος, μελετη­τής ατομικής ή άλλης επιχείρησης, η οποία δραστηρι­οποιείται στους τομείς των ταχυδρομικών υπηρεσιών, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της πληροφορικής ή της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. αποκτήσουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές των ανωτέρω επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της θητείας τους, από κληρονομική διαδοχή, υποχρε­ούνται να απέχουν από την ενάσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στα όργανα διοίκησης, διαχεί­ρισης και ελέγχου των εν λόγω επιχειρήσεων, μέχρι το χρόνο λήξης της θητείας τους. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τους συζύγους και τα τέκνα τους.

γ) Προβαίνει σε πράξεις, αναλαμβάνει εργασία ή έργο ή αποκτά άλλη ιδιότητα που, κατά την κρίση της Ε.Ε.Τ.Τ., δεν συμβιβάζονται με τα καθήκοντα του ως μέλους της Ε.Ε.Τ.Τ.

 

3.  Η έκπτωση των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. συνεπεία τε­λεσίδικης καταδικαστικής απόφασης, σύμφωνα με το εδ. α' της παραγράφου 2, καθώς και η αποδοχή της παραίτησης τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στη διαπίστωση των υπό­λοιπων κωλυμάτων και ασυμβιβάστων του παρόντος άρθρου προβαίνει η Ε.Ε.Τ.Τ. χωρίς τη συμμετοχή του μέλους της, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει το ασυμβίβαστο. Η Ε.Ε.Τ.Τ. αποφασίζει ύστερα από ακρόα­ση του εν λόγω μέλους. Τη διαδικασία κινεί ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών ή ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Τ.. Την απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να προσβάλει ενώπι­ον του πειθαρχικού συμβουλίου, που προβλέπεται στο άρθρο 10, το μέλος της Ε.Ε.Τ.Τ., για το οποίο εκδόθηκε η απόφαση, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών και ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Τ.

 

 

Αρθρο 10

 

Πειθαρχική διαδικασία

 

1. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. υπέχουν πει­θαρχική ευθύνη. Την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου κινεί ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών για τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τα μέλη της. Το πειθαρχικό συμβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό την παύση ή μη του μέλους.

 

2.  Το πειθαρχικό συμβούλιο αποτελείται από ένα Σύμβουλο Επικρατείας, έναν Αρεοπαγίτη και τρεις Κα­θηγητές Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο τις επικοινωνίες και το δίκαιο, η δε θητεία τους είναι τρι­ετής. Καθήκοντα προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος των δικαστικών λειτουργών. Χρέη γραμματέα του συμβουλί­ου εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ο πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του συμβουλίου ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές. Για τα μέλη του συμβουλίου που είναι δικαστικοί λει­τουργοί απαιτείται απόφαση του ανώτατου δικαστικού συμβουλίου. Το συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία εκδίδεται εντός εξήντα ημερών από την έναρξη ισχύ­ος του παρόντος. Η αμοιβή του προέδρου, των μελών και του γραμματέα καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών δι­ατάξεων.

 

3. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη της ποινής που επιβάλλει το πειθαρχικό συμβούλιο.

 

4.  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι­κοινωνιών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την πειθαρχική ευθύνη των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. και την πει­θαρχική διαδικασία.

 

 

Αρθρο 11

 

Λειτουργία της Ε.Ε.Τ.Τ.

 

1.  Η Ε.Ε.Τ.Τ. συνέρχεται στην έδρα της ή / και εκτός αυτής, αν τούτο έχει οριστεί προηγουμένως, τακτικώς μεν τουλάχιστον μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο αυτής ή από τέσσερα τουλά­χιστον μέλη της. Η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεδριάζει νομίμως, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή, απουσιάζο­ντος αυτού, ο αρμόδιος για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών) Αντιπρόεδρος και τέσσερα τουλάχιστον μέλη, αποφασίζει δε με απόλυτη πλειοψηφία των πα­ρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προεδρεύοντος.

 

2.  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι­κοινωνιών ανακαλείται ο διορισμός μέλους, το οποίο απουσίασε αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές συνε­δριάσεις της Επιτροπής. Για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρούντος διορίζεται νέο μέλος.

 

3. Τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ., κατά την εκτέλεση των καθη­κόντων τους ενεργούν συλλογικά. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ανατίθενται στον Πρόεδρο ή στα μέλη της ή υπάλληλο της συγκεκριμένα καθήκοντα διοίκησης ή / και διαχείρισης. Ομοίως μπορεί να μεταβιβάζεται στον Πρόεδρο ή σε μέλη της η αρμοδιότητα έκδοσης ατομικών διοικητικών πράξεων. Η σχετική αρμοδιότητα μπορεί να ασκείται παράλληλα και από την ολομέλεια της Ε.Ε.Τ.Τ..

 

4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκπροσωπείται έναντι τρίτων, δικαστικώς και εξωδίκως, από τον Πρόεδρο της και όταν αυτός κωλύεται από τον αρμόδιο Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου, η Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζει με απόφαση της το μέλος, που θα την εκπροσωπεί για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών.

 

5. Ο Πρόεδρος καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, χρέη δε εισηγητή ασκεί ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος, που το ορίζει αυτός. Οι αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες και καταχωρίζο­νται σε ιδιαίτερο βιβλίο. Εντός πέντε ημερών από της καταχώρισης αυτής, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της, εκτός αν αφορούν την εθνική άμυνα και την ασφά­λεια της χώρας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία, που καλύπτεται από το επαγγελματικό απόρρητο, και ιδιαίτερα τις πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις, τις επιχειρηματικές τους σχέσεις ή τα στοιχεία κόστους τους. Η υποχρέωση αυτή της Ε.Ε.Τ.Τ. δεν θίγει το δικαίωμα της να προβαίνει σε αποκάλυψη πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της. Στην περίπτωση αυτή η αποκάλυψη πρέπει να βασίζεται στην αρχή της αναλογικότητας και να γίνεται με συνεκτίμηση των νόμιμων συμφερόντων των επιχειρήσεων για την προστασία του επαγγελμα­τικού απορρήτου τους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τους όρους Γενικών Αδειών, ως και δικαιωμάτων χρήσης αριθμών ή ραδιοσυχνοτήτων, που δεν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα τηρούμενα κατά τις συνεδριάσεις πρακτικά, καθώς και οι φάκελοι των υποθέσεων, που διεκπεραιώθηκαν από την Ε.Ε.Τ.Τ., είναι προσιτά στους άμεσα ενδιαφερομένους, υπό τον περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου.

 

 

Αρθρο 12

 

Αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ.

 

Η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Ρυθμίζει κάθε θέμα το οποίο αφορά στον καθο­ρισμό σχετικών αγορών προϊόντων ή υπηρεσιών ηλε­κτρονικών επικοινωνιών στην Ελληνική Επικράτεια και προβαίνει στην ανάλυση της αποτελεσματικότητας του ανταγωνισμού. Ρυθμίζει κάθε θέμα, που αφορά στον ορισμό και τις υποχρεώσεις Παροχών με Σημαντική Ισχύ στις ανωτέρω σχετικές αγορές, ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να ζητά τη συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε όσες περιπτώσεις κρίνει αναγκαίο.

β) Εποπτεύει και ελέγχει τους παρόχους δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις.

γ) Εκδίδει Κώδικες Δεοντολογίας για την παροχή δι­κτύων και υπηρεσιών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών.

δ) Τηρεί αρχείο, που περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποτυπώνουν την εικόνα της αγοράς ηλε­κτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα. Με απόφαση της καθορίζονται οι όροι τήρησης του αρχείου, η συμβατό­τητα του με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, τα μέτρα για την τήρηση του απορρήτου και οι όροι και οι διαδικασίες προσβασιμότητας του αρχείου.

ε) Παρέχει τις υπηρεσίες της για την επίλυση διαφο­ρών, που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος νόμου, διατηρώντας την αρμοδιότητα της επί των υπο­θέσεων, που είναι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του.

στ) Μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εφαρμόζει τις διατάξεις του ν. 703/1977, όπως ισχύει, σε σχέση με την άσκηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης της Ρώμης σύμφωνα με τον Κα­νονισμό 1/2003/ΕΚ (L 001). Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να ζητά τη συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε όσες περιπτώσεις κρίνει αναγκαίο.

ζ) Συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες με κάθε δημόσια αρμόδια αρχή, ιδιαιτέρως δε με το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών και τη Γενική Γραμματεία Προστασίας του Καταναλωτή για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Σε σχέση με τις ανταλλασσόμενες πληροφορίες, η αποδέκτρια Αρχή εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο εμπιστευτικότητας με τη διαβιβάζουσα Αρχή.

η) Διενεργεί ακροάσεις για τη διαπίστωση παραβάσεων διατάξεων του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση, όπου ρητά δίδεται σχετική αρμοδιότητα με τον παρόντα νόμο.

θ) Εκδίδει τον Κανονισμό Ακροάσεων, ο οποίος ρυθμίζει τα θέματα τα σχετικά με τη διεξαγωγή αυτών σε εφαρμογή των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

ι) Κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις Εθνικές Κανονιστικές Αρχές των άλλων Κρατών - Μελών τα Σχέδια Αποφάσεων που υπόκεινται στη διαδικασία κοινοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και την κοινοτική νομοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ισχύει και δύναται να υποβάλλει παρατηρήσεις στα κοινοποιούμενα σχέδια μέτρων των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών άλλων Κρατών - Μελών.

ια) Με την επιφύλαξη του άρθρου 16, συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές των υπόλοι­πων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης ή τρίτων κρατών, καθώς και με κοινοτικούς ή διεθνείς φορείς σε θέματα αρμοδιότητας της. Εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ομάδα των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών. Πέ­ραν των ανωτέρω η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεργάζεται με το Υπουρ­γείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη σε αυτό για την εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς και κοινοτικούς οργανισμούς, όπου αρμόδιο για την εκπροσώπηση της χώρας είναι το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.

ιβ) Διενεργεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, δημόσι­ες διαβουλεύσεις για θέματα των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως εκά­στοτε ισχύουν.

ιγ) Ασκεί κάθε αρμοδιότητα σχετική με τις Γενικές Αδειες και εκδίδει Κανονισμούς με τους οποίους ρυθ­μίζεται κάθε σχετικό θέμα και ιδίως η διαδικασία υπο­βολής Δήλωσης Καταχώρισης, ο καθορισμός όρων παροχής υπηρεσιών υπό καθεστώς Γενικής Αδειας, η τροποποίηση των όρων αυτών, η επιβολή τελών και η τροποποίηση τους.

ιδ) Τηρεί το Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων. Στο Μητρώο έχουν πρόσβαση ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών και ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

ιε) Τηρεί και διαχειρίζεται το Μητρώο Παροχών Δικτύ­ων και Υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

ιστ) Ζητά, με αιτιολογημένο αίτημα της και στο πλαί­σιο των αρμοδιοτήτων της, από τις επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κάθε πληροφορία τεχνικού, χρηματοοι­κονομικού και νομικού περιεχομένου, που απαιτείται για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ιδίως δύναται να απαιτεί από τις επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Αδεί­ας, ή στις οποίες έχουν εκχωρηθεί ραδιοσυχνότητες ή αριθμοί, την παροχή κάθε πληροφορίας, που απαιτείται για τον έλεγχο συμμόρφωσης με τους όρους παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας σύμφωνα με την Γενική Αδεια ή τα δικαιώματα χρήσης ή με τις ειδικές κανο­νιστικές υποχρεώσεις του άρθρου 42 παράγραφοι 5, 6 και 7 του παρόντος. Οι πληροφορίες που ζητά η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή πρέπει να είναι ανάλογες προς την εκτέλεση του συγκεκριμένου καθήκοντος.

ιζ) Καθορίζει τις ραδιοσυχνότητες ή ζώνες ραδιο­συχνοτήτων, για τις οποίες απαιτούνται δικαιώματα χρήσης, στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος.

ιη) Χορηγεί, ανακαλεί ή περιορίζει τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων βάσει των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για το σκοπό αυτόν εκδίδει Κανονισμό, ο οποίος ρυθ­μίζει κάθε σχετικό θέμα και ιδίως τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις καθορισμού των ραδιοσυχνοτήτων, για τις οποίες απαιτούνται ειδικά ατομικά δικαιώματα χρήσης, τους όρους και τις προϋποθέσεις, υπό τους οποίους χορηγούνται τα ατομικά δικαιώματα χρήσης, πότε ανακαλείται η απόφαση αυτή, τους όρους χρήσης και εκμετάλλευσης του ατομικού αυτού δικαιώματος, περιλαμβανομένων και των όρων που αφορούν στη μεταβίβαση ή εκμίσθωση ή χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή μέρους αυτών, οι οποίες έχουν εκχωρηθεί ή απονεμηθεί και την ανάκληση των σχετικών αποφάσεων.

ιθ) Διαχειρίζεται τις ραδιοσυχνότητες ή ζώνες του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, των οποίων την ευθύνη έχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

κ) Εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις. Για το σκοπό αυτόν η Ε.Ε.Τ.Τ. εγκαθιστά σταθερούς σταθμούς εποπτείας φάσματος κατά τρόπο, που να ευνοείται η πλέον αποτελεσματική εποπτεία αυτού. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει κανονισμό, ο οποίος προσδιορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των σταθμών εποπτείας φάσματος, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτο­μέρεια για την εποπτεία του φάσματος.

κα) Διαχειρίζεται το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης (Ε.Σ.Α.). Εκχωρεί, δεσμεύει, ανακαλεί ή περιορίζει τα δικαιώματα χρήσης αριθμών ή ομάδων αριθμών, τη­ρώντας τις αρχές της αντικειμενικότητας, διαφάνειας και της μη διάκρισης, εποπτεύει την εφαρμογή του και καθορίζει τα τέλη εκχώρησης, δέσμευσης και χρήσης των αριθμών.

κβ) Ρυθμίζει τα θέματα φορητότητας αριθμών και της επιλογής ή / και προεπιλογής φορέα και ελέγχει την εφαρμογή τους. Τις σχετικές λεπτομέρειες ρυθμίζει με κανονιστική πράξη.

κγ) Διενεργεί τις διαγωνιστικές διαδικασίες για τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή/ και αριθμών.

κδ) Ρυθμίζει τα θέματα ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη «.gr», καθώς και οποιουδήποτε άλλου χώρου ή υποχώρου χορηγηθεί στην Ελλάδα. Εκδίδει Κανονισμό με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε θέμα το οποίο αφορά την εκχώρηση των ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη «.gr», τους όρους χρήσης τους, τους λόγους διαγραφής, τους όρους μεταβίβασης, την τήρηση του μητρώου εκχωρούμενων ονομάτων χώρου, τα τέλη για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, την άσκηση εποπτείας για τη χρήση και κάθε άλλο θέμα το οποίο αφορά στη λειτουργία και χρήση των ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη «.gr» Τα ανωτέρω ονόματα χώρου αποτελούν πόρους του Ελληνικού Κράτους, οι οποίοι εκχωρούνται αποκλειστικά από την Ε.Ε.Τ.Τ., μόνο κατά χρήση. Το μητρώο δεδομένων, που περιέχει κάθε σχετική πληροφορία τηρείται στην Ε.Ε.Τ.Τ. Η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει τη δυνατότητα, με διαγωνισμό, για περιορισμένο χρόνο, ο οποίος σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει την πενταετία, να αναθέτει την τήρηση του Μητρώου σε άλλο πρόσωπο, το οποίο όμως θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Τ.

κε) Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι ο αρμόδιος φορέας για θέματα ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο, με κατάληξη «.eu».

κστ) Ρυθμίζει με αποφάσεις της τα θέματα της ηλε­κτρονικής υπογραφής και εποπτεύει τους εμπλεκόμε­νους με αυτά φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομο­θεσία. Ειδικότερα:

αα) Ορίζει φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, για τη διαπίστωση συμμόρφωσης ασφαλών διατάξεων δη­μιουργίας υπογραφής και ασφαλών κρυπτογραφικών μονάδων, καθώς και φορείς για τη διαπίστωση συμ­μόρφωσης των παροχών υπηρεσιών πιστοποίησης ηλε­κτρονικής υπογραφής, προς τα κριτήρια εθελοντικής διαπίστευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

ββ) Χορηγεί εθελοντική διαπίστευση σε παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστι­κές διατάξεις.

γγ) Εποπτεύει και ελέγχει τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης, τους φορείς διαπίστευσης και ελέγχου της συμμόρφωσης των υπογραφών, σύμφωνα με το Παράρτημα III του π.δ. 150/2001 (ΦΕΚ 125 Α'), όπως ισχύει και διασφαλίζει την αξιοπιστία ασφαλών κρυπτογραφικών μονάδων.

δδ) Ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους διαπιστευμένους εθνικούς παρόχους υπηρεσιών πιστο­ποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής και

εε) Ρυθμίζει με κανονιστικές της πράξεις κάθε λεπτο­μέρεια για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου.

κζ) Ρυθμίζει την πρόσβαση και διασύνδεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εκδίδοντας κανονιστικές πράξεις σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται.

κη) Ασκεί τις αρμοδιότητες σχετικά με την παροχή καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και με κανονιστικές της πράξεις ρυθμίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και καθορίζει πρόσθετα πρότυπα ποιότητας υπηρεσιών, πέραν των όσων ανα­φέρονται στο Παράρτημα VI του παρόντος.

κθ) Ρυθμίζει θέματα προστασίας του καταναλωτή στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκδίδο­ντας προς τούτο και κανονιστικές πράξεις, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Για τα θέματα αυτά συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και διαβουλεύεται με οργανώ­σεις καταναλωτών και χρηστών, καθώς και φορέων παροχής υπηρεσιών.

λ) Τηρεί ιστοσελίδα στην οποία καταχωρεί κανονι­στικά κείμενα, αποφάσεις, εκθέσεις, διαβουλεύσεις και πληροφορίες, που συμβάλλουν στη δημιουργία ανοι­κτής και ανταγωνιστικής αγοράς, την οποία ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα, με την επιφύλαξη των κανόνων περί επιχειρηματικού απορρήτου.

λα) Παρέχει προς τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών, ύστερα από έγγραφη αίτηση της, κάθε πληροφορία, που κατέχει ή μπορεί να ανεύρει, με την επιφύλαξη περί επιχειρηματικού απορρήτου.

λβ) Χορηγεί τις άδειες κατασκευής κεραιών σταθ­μών στην ξηρά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και εκδίδει κάθε αναγκαία κανονιστική πράξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η οποία περιλαμβάνει ιδίως τη διαδικασία χορήγησης της άδειας κατασκευής, τους όρους συνεγκατάστασης ή από κοινού χρήσης ευκολιών, τις προϋποθέσεις ταυτοποίησης της κάθε κατασκευής κεραίας, τις διαδικασίες τροποποίησης ή ανάκλησης των αδειών.

λγ) Εκδίδει Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος ρυθμίζει τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας της Ε.Ε.Τ.Τ.

λδ) Εισηγείται ή γνωμοδοτεί για την έκδοση κανονι­στικών πράξεων, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

λε) Απευθύνει οδηγίες και συστάσεις, επιβάλλει πρό­στιμα και λοιπές διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων των ποινών και κυρώσεων, που προβλέπονται στο ν. 703/1977, όπως ισχύει, και παραπέμπει τους παραβάτες στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

λστ) Είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν στις προϋποθέσεις χρήσης και διάθεσης στην αγορά του τερματικού εξοπλισμού και ραδιοεξοπλισμού. Με Κα­νονισμό, τον οποίο εκδίδει, καθορίζεται κάθε σχετικό με τα ανωτέρω θέμα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, καθώς και ιδιαίτερα ζητήματα, που αφορούν σε τεχνικά χαρακτηριστικά, πιθανούς περιορισμούς χρήσης και ραδιοδιεπαφές. Σε περίπτωση παραβάσεων της κείμε­νης νομοθεσίας σχετικά με τον τερματικό εξοπλισμό και τον ραδιοεξοπλισμό επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 62 και 63.

λζ) Συγκροτεί, με απόφαση της, μόνιμες και έκτακτες επιτροπές και ομάδες εργασίας για θέματα που άπτο­νται των αρμοδιοτήτων της, καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας της. Με την ίδια απόφαση ορίζονται συγ­χρόνως τα μέλη και ο γραμματέας. Η αμοιβή αυτών κα­θορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στις ανωτέρω επιτροπές και ομάδες εργασίας μπορούν να ανατίθενται ιδίως έργα διοικητικής, γραμματειακής, οι­κονομικής, νομικής και τεχνικής υποστήριξης της Ε.Ε.Τ.Τ.. Στις επιτροπές και στις ομάδες εργασίας μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη ή στελέχη της Ε.Ε.Τ.Τ. Εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις των επιτροπών και ομάδων εργασίας υποβάλλονται στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.Τ.Τ. που αποφασίζουν για την τυχόν δημόσια ανακοίνωση των συμπερασμάτων.

λη) Συνάπτει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών για θέματα που άπτονται των σκοπών και της λειτουργίας της. Η σύναψη και η υλοποίηση των συμβάσεων αυτών διέπονται αποκλειστικά από τις ισχύουσες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και τους σχετικούς Κανονισμούς της Ε.Ε.Τ.Τ., που εγκρίνονται και τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

λθ) Συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων προκει­μένου να καλύψει τις στεγαστικές της ανάγκες. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η σχετική διαδικασία. Για τη στέγαση των κεντρικών ή περιφε­ρειακών της υπηρεσιών, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να προβεί σε αγορά ακινήτου, στο όνομα και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου:

αα) με διαδικασία, που θα καθο­ρίσει η Ε.Ε.Τ.Τ., τη δε σύμβαση υπογράφει ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Τ. για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου,

ββ) αναθέτοντας την αγορά του ακινήτου στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 973/1979 (ΦΕΚ 226 Α'). Σε κάθε περίπτωση, το Ελλη­νικό Δημόσιο αποκτά την κυριότητα του ακινήτου, η δε χρήση αποδίδεται στην Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία βαρύνεται και με το τίμημα της αγοράς.

μ) Δύναται να προβαίνει σε δωρεές εξοπλισμού με αποσβεσθείσα οικονομική αξία προς κοινωφελείς ορ­γανισμούς.

μα) Εκδίδει κανονιστικές ή ατομικές πράξεις με τις οποίες ρυθμίζεται κάθε διαδικασία και λεπτομέρεια σε σχέση με τις ανωτέρω αρμοδιότητες της.

 

 

Αρθρο 13

 

Προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ.

 

1. Για τη στελέχωση της Ε.Ε.Τ.Τ. συνιστώνται συνολι­κά 220 θέσεις προσωπικού, από τις οποίες οι 75 είναι θέσεις τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δη­μοσίου δικαίου, οι 137 είναι θέσεις Ειδικού Επιστημονι­κού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, επτά (7) θέσεις δικηγόρων και μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου. Ως προσόντα πρόσληψης, για μεν το τακτικό προσωπικό ορίζονται τα προβλεπόμενα στο π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α') όπως εκάστοτε ισχύει, για δε το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό τα προβλεπό­μενα στο άρθρο 25 παρ. 2 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α') με επιστημονική εξειδίκευση στο αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. Το Ειδικό Επιστημονικό Προ­σωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. προσλαμβάνεται με την ακόλουθη διαδικασία, χωρίς να εφαρμόζεται η ΠΥΣ 55/1998, όπως ισχύει κάθε φορά:

α. Η Ε.Ε.Τ.Τ. προκηρύσσει τις θέσεις του Ειδικού Επι­στημονικού Προσωπικού με την απαιτούμενη εξειδίκευ­ση και εμπειρία. Με την ίδια προκήρυξη καθορίζονται και τα κριτήρια επιλογής αυτού, καθώς και η διαδικασία ασκήσεως ενστάσεων.

β. Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που συγκρο­τείται από την Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν συνέντευξης των υπο­ψηφίων εισηγείται στην Ε.Ε.Τ.Τ. για την επιλογή τους. Στη σύνθεση της Επιτροπής συμμετέχουν υποχρεωτικά ένα μέλος του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρος, που προτείνεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., ένας τουλάχιστον κα­θηγητής Πανεπιστημίου Α' βαθμίδας και γραμματέας. Τα μέλη και ο γραμματέας της Επιτροπής αμείβονται για το έργο τους.

γ. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με αιτιολογημένη απόφαση της επιλέγει τους υποψηφίους, οι οποίοι διαθέτουν, κατά την κρίση της, την ευρύτερη δυνατή εμπειρία και γνώση που απαι­τείται για τη θέση για την οποία προορίζονται.

δ. Οι πίνακες των επιλεγομένων με τα απαραίτητα στοιχεία αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. για επικύρωση.

ε. Σε περίπτωση μη επικύρωσης των πινάκων εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα παραλαβής θεω­ρούνται αυτοί ως επικυρωμένοι και η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει στην πρόσληψη των επιλεγέντων.

 

2. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουρ­γού κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ. και ύστερα από αίτη­ση των ενδιαφερομένων, είναι δυνατόν να αποσπώνται για συγκεκριμένο και από την ανωτέρω απόφαση προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τη διετία, με δυνατότητα ανανέωσης για μία ακόμη διετία, στην Ε.Ε.Τ.Τ., υπάλληλοι από δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, προς κάλυψη των άμεσων αναγκών της Ε.Ε.Τ.Τ., κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν και υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας από τον οποίο προέρχεται ο υπάλληλος δεν ασκεί δραστηριότητες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Για την απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων, αναγκαία είναι η εμπειρία τους σε αντικείμενο συναφές προς αυτό της απασχόλησης τους στην Ε.Ε.Τ.Τ. Η απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων δύναται να διακόπτεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες ανάγκες της Ε.Ε.Τ.Τ., για τις οποίες έγινε η απόσπαση του συγκεκριμένου υπαλλήλου, δύνανται να καλυφθούν από το προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ.

 

3.  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι­κοινωνιών και ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ε.Ε.Τ.Τ., είναι δυνατόν να αποσπώνται για συγκεκριμένο και από την ανωτέρω απόφαση προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τη διετία, με δυνατότητα ανανέωσης, στη Γενική Γραμματεία Επικοι­νωνιών υπάλληλοι της Ε.Ε.Τ.Τ., προς κάλυψη των άμε­σων αναγκών της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών. Στην περίπτωση αυτή, η μισθοδοσία και οι εργοδο­τικές εισφορές καλύπτονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. Για την απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων, αναγκαία είναι η εμπειρία τους σε αντικείμενο συναφές προς αυτό της απασχόλησης τους στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνι­ών. Η απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων δύναται να διακόπτεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες ανάγκες της Γενι­κής Γραμματείας Επικοινωνιών, για τις οποίες έγινε η απόσπαση του συγκεκριμένου υπαλλήλου, δύνανται να καλυφθούν από το προσωπικό του Υπουργείου Με­ταφορών και Επικοινωνιών ή υπάρχει άμεση ανάγκη κάλυψης αναγκών της Ε.Ε.Τ.Τ.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δη­μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουρ­γού και σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, είναι δυνατόν να μετατάσσονται σε υφιστάμενες κενές θέσεις τακτικού προσωπικού, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, υπάλληλοι στην Ε.Ε.Τ.Τ. από άλλες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Προϋπόθεση για τη μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων είναι η προϋπηρεσία τους σε αντικείμενο συναφές με αυτό της απασχόλησης τους στην Ε.Ε.Τ.Τ. Όσοι εκ των μετατασσομένων υπαλλήλων, της κατηγορίας ΠΕ, έχουν προϋπηρεσία συναφή με το αντικείμενο της Ε.Ε.Τ.Τ. για τουλάχιστον δέκα (10) έτη μπορούν να καταλαμβάνουν θέσεις προϊσταμένων, που προβλέπονται για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ.

 

5. Οι θέσεις του προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ. κατανέμονται ως εξής:

Α. 75 θέσεις Τακτικών Υπαλλήλων, οι οποίοι κατανέ­μονται ανά κατηγορία, κλάδο και βαθμό ως εξής:

Α.1. 8 θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) εκ των οποίων:

α. Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού: 7 θέσεις βαθμών Δ'-Α'.

β. Κλάδος ΠΕ Στατιστικής: μία θέση με βαθμούς Δ'-Α'.

Α.2. 49 θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) εκ των οποίων:

α. Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού: 15 θέσεις με βαθμούς Δ'-Α'.

β. Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών: 34 θέσεις με βαθμούς Δ'-Α'.

Α.3.17 θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ­σης (ΔΕ) εκ των οποίων:

α. Κλάδος Διοικητικού-  Λογιστικού: 4 θέσεις με βαθ­μούς Δ'-Α'.

β. Κλάδος Τηλεφωνητών: 3 θέσεις με βαθμούς Δ'-Α'.

γ. Κλάδος Τεχνικών-Οδηγών: 10 θέσεις με βαθμούς Δ'-Α'.

Α.4. 1 θέση κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) του κλάδου Επιμελητών με βαθμούς Ε'-Β'.

Β. 137 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) οι οποίες μπορούν να καλυφθούν από τις κά­τωθι ειδικότητες:

α. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχα­νικών και Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Τηλεπικοινωνιακών Μηχα­νικών ή Μηχανικών Πληροφορικής ή Πληροφορικής ή Φυσικών ή Φυσικών Ιατρικής - Ακτινοφυσικών.

β. Οικονομικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης ή Οι­κονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Μάρ­κετινγκ.

γ. Δημοσίων Σχέσεων ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοι­νωνιακής Πολιτικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Επικοινωνίας και ΜΜΕ.

δ. Πτυχιούχων Νομικής.

 

6. Οι ειδικότητες με τις οποίες καλύπτονται οι θέσεις ορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.

 

7.  7 θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, συμπερι­λαμβανομένης της θέσης του Προϊσταμένου της Διεύ­θυνσης Νομικών Υποθέσεων.

 

8.1 θέση Νομικού Συμβούλου.

Ο Νομικός Σύμβουλος πρέπει να είναι Δικηγόρος στον Αρειο Πάγο, με πέντε έτη τουλάχιστον εμπειρία σε συναφές με τους σκοπούς της Ε.Ε.Τ.Τ. αντικείμενο.

 

9.  Η μισθοδοσία των αποσπασμένων στην Ε.Ε.Τ.Τ. υπαλλήλων βαρύνει αυτήν. Η Ε.Ε.Τ.Τ. καταβάλλει τυχόν πρόσθετα επιδόματα ή και αποζημιώσεις, που αναλο­γούν στους αποσπασμένους που απασχολεί.

 

10.  Οι αποδοχές του προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ. και οι πρόσθετες απολαβές αυτού, καθώς και των αποσπασμένων στην Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μετα­φορών και Επικοινωνιών κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

 

11. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρότα­ση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατόπιν εισηγήσεως της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η εσωτε­ρική διάρθρωση της Ε.Ε.Τ.Τ., οι επιμέρους υπηρεσιακές μονάδες αυτής, τα προσόντα και ο τρόπος επιλογής των προϊστάμενων του προσωπικού, η μεταβολή, μετο­νομασία ή συγχώνευση των κλάδων της παραγράφου 5 και η μεταβολή κατά κλάδο ή ειδικότητα θέσεων προσωπικού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

 

Αρθρο 14

 

Διεξαγωγή ερευνών - Συλλογή στοιχείων

 

Το προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ., πλην του βοηθητικού προ­σωπικού, μετά από έγγραφη εντολή του Προέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ. ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν, έχει, προς διαπίστωση των παραβάσεων της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των κανόνων του ανταγωνισμού στον τομέα αυτόν, τις εξουσίες και τα δικαιώματα, που προβλέπονται στο ν. 703/1977, όπως ισχύει, και δύναται να ελέγχει τα πάσης φύσεως βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα των επιχειρήσεων ηλεκτρο­νικών επικοινωνιών, να ενεργεί έρευνες στα γραφεία και λοιπές εγκαταστάσεις των τελευταίων, να λαμβάνει ένορκες ή ανωμοτί κατά την κρίση του καταθέσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρείται αναγκαίο για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρό­ντος. Οι σχετικές διατάξεις, απαγορεύσεις, ποινές και κυρώσεις του ν. 703/1977, όπως ισχύει, εφαρμόζονται σε περιπτώσεις ελέγχου ύπαρξης παραβάσεων των άνω διατάξεων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και για τον έλεγχο ύπαρξης παραβάσεων των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόμου σε περίπτωση άρνησης παροχής στοιχείων ή παρεμπόδισης του έρ­γου της Ε.Ε.Τ.Τ.

 

 

Αρθρο 15

 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο

 

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ. συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου της, από τρία μέλη της Επιτροπής, εκ των οποίων ορίζεται ένας Πρό­εδρος και δύο αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλή­λων. Χρέη εισηγητή για θέματα προσωπικού εκτελεί ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, ο οποίος δεν έχει δικαίω­μα ψήφου. Στις θέσεις των αιρετών εκπροσώπων του τακτικού προσωπικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι δυνατόν να εκλεγούν και υπάλληλοι βαθμού Β', εφόσον δεν υπάρχουν τουλάχιστον έξι υπάλληλοι με βαθμό Α', κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια και το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

 

 

Αρθρο 16

 

Σχέσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

1. Η Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος τους, παρέχει σε κάθε αρμόδια εθνική αρχή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις Ρυθμιστικές Αρχές άλλων Κρατών - Με­λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πληροφορίες για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να ζητά αιτιολογημένα από τις προαναφερόμενες αρ­χές και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, που τους γνω­στοποιεί, ιδίως όσον αφορά στο επιχειρηματικό απόρ­ρητο. Εφόσον οι πληροφορίες απευθύνονται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχαν περιέλθει στην Ε.Ε.Τ.Τ. από επιχειρήσεις, κατόπιν αιτήματος της, η Ε.Ε.Τ.Τ. ενη­μερώνει σχετικά τις επιχειρήσεις. Η ανταλλαγή πλη­ροφοριών μεταξύ της Ε.Ε.Τ.Τ. και των λοιπών αρχών του Ελληνικού Κράτους πραγματοποιείται με πλήρη εξασφάλιση της αρχής της εμπιστευτικότητας.

 

2.  Ειδικότερα, η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει και κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα στοιχεία των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν σημαντική ισχύ στην αγορά, τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλονται, τον προσδιορισμό των ειδικών αγορών προϊόντων και υπη­ρεσιών και τις γεωγραφικές αγορές, τα δικαιώματα των χρηστών σχετικά με την Καθολική Υπηρεσία, καθώς και στοιχεία σχετικά με τον ανταγωνισμό και τη λε­πτομερή περιγραφή της διάρθρωσης της αγοράς, την πρόσβαση και τη διασύνδεση, την παροχή υποδομής και υπηρεσιών συνδρομητικής γραμμής. Μεταβολές που επηρεάζουν τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις που θίγονται, κοι­νοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ε.Ε.Τ.Τ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Ρυθμιστικές Αρχές των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδίως όσον αφορά τη λήψη μέτρων προς αντιμετώπιση προβλημάτων της αγοράς.

 

3. Εφόσον η Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν της διενέργειας διαβού­λευσης σύμφωνα με το άρθρο 17, προτίθεται να απο­φασίσει επί θέματος το οποίο:

(α) εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 36 ή 37 ή 42 ή 68 παρ. 1 και

(β) επηρεάζει το εμπόριο μεταξύ Κρατών - Μελών, κοινοποιεί και θέτει, με την επιφύλαξη του επιχειρη­ματικού απορρήτου, σχέδιο αιτιολογημένης απόφασης στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνι­κών Ρυθμιστικών Αρχών των άλλων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις της Ευρω­παϊκής Επιτροπής και των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών των άλλων Κρατών - Μελών μόνον εφόσον υποβληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός ή εντός της προθεσμίας του άρθρου 17, εάν η προθεσμία αυτή είναι μεγαλύτερη.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τελική απόφαση.

 

4. Η λήψη της απόφασης αναβάλλεται επί δύο ακόμη μήνες, χωρίς η προθεσμία αυτή να μπορεί να παρατα­θεί, σε περίπτωση που το σχέδιο απόφασης, το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, αποσκοπεί:

α) στον καθορισμό μιας σχετικής αγοράς που δια­φέρει από εκείνες που ορίζονται στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις Συναφείς Αγορές προϊόντων και υπηρεσιών (Επίσημη Εφημερίδα των Ευ­ρωπαϊκών Κοινοτήτων, τεύχος 2003/L 114, σ. 45) ή

β) στο αν μία επιχείρηση διαθέτει μόνη της ή από κοινού με άλλες Σημαντική Ισχύ στην αγορά, βάσει των παραγράφων 1 ή 2 του άρθρου 37 και επηρεάζει το εμπόριο μεταξύ των Κρατών - Μελών, η δε Ευρωπα­ϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει στην Ε.Ε.Τ.Τ. ότι θεωρεί ότι το σχέδιο της απόφασης δημιουργεί φραγμούς στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ή ότι έχει σοβαρές αμφιβολί­ες για τη συμβατότητα του προς το κοινοτικό δίκαιο, ιδίως όσον αφορά στους στόχους του άρθρου 3 του παρόντος. Εντός της προθεσμίας αυτής, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η προθεσμία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή μπορεί να αποφασί­σει να καλέσει την Ε.Ε.Τ.Τ. με ειδικές προτάσεις της να τροποποιήσει ή μετά από λεπτομερή και αντικειμενική ανάλυση να αποσύρει το σχέδιο της απόφασης.

 

5. Κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία των προηγού­μενων παραγράφων 3 και 4 σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπου συντρέχει περίπτωση επείγουσας ανάληψης δρά­σης, προκειμένου να διασφαλισθεί ο ανταγωνισμός και να προστατευθούν τα συμφέροντα των χρηστών, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση της να λάβει (τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας) προσωρινά μέτρα, τα οποία ανακοινώνει άμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις άλλες Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές. Τα προσωρινά μέτρα γίνονται οριστικά ή παρατείνεται η διάρκεια ισχύος τους με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 3 και 4.

 

 

Αρθρο 17

 

Διαβούλευση σε εθνικό επίπεδο

 

1.  Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 16 και των άρθρων 18 και 19, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να προβαίνει σε διαβούλευση οποτεδήποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ή μετά από αίτημα του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνι­ών και πάντως σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήψη μέτρων, που έχουν σημαντική επίπτωση στη σχετική αγορά, κατ' εφαρμογή του παρόντος νόμου, δίδοντας στα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους στο προτεινόμενο μέτρο, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

 

2. Η ανωτέρω δημόσια διαβούλευση διενεργείται από την Ε.Ε.Τ.Τ. με διαδικασία, που καθορίζεται με απόφαση της. Η Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται, για το σκοπό αυτόν, να εκδώσει, εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη δημο­σίευση του παρόντος, με κανονιστική της πράξη, Κα­νονισμό, ο οποίος ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη διενέργεια διαβουλεύσεων, τις προθεσμίες οι οποίες πρέπει να τηρούνται, τον τρόπο δημοσιότητας, τη συλλογή και ανάλυση των απαντήσεων, την τήρηση σχετικού αρχείου διαβουλεύσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

3.  Η Ε.Ε.Τ.Τ. τηρεί κεντρικό ενιαίο σημείο πληροφό­ρησης, στο οποίο παρατίθενται όλες οι διαβουλεύσεις, δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα αυτών, καθώς και τα συμπεράσματα της Ε.Ε.Τ.Τ. από τη διαβούλευση, με εξαίρεση τις πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία.

 

 

Αρθρο 18

 

Επίλυση διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων, που αφορούν τις αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. σχετικά με τον έλεγχο και τη ρύθμιση και την εποπτεία της αγοράς των ηλεκτρονι­κών επικοινωνιών και την επιβολή των σχετικών κυρώ­σεων, καθώς και των διατάξεων του παρόντος νόμου περί διαιτησίας, η Ε.Ε.Τ.Τ. επιλύει διαφορές που αναφύ­ονται μεταξύ επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα ή / και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελληνική Επικράτεια, σχετικά με υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα νόμο ή και τις Αποφάσεις και τους Κανονισμούς της Ε.Ε.Τ.Τ.

 

2.  Η Ε.Ε.Τ.Τ. επιλαμβάνεται της διαφοράς κατόπιν εγγράφου αιτήματος ενός εκ των μερών και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, εκδίδει δεσμευτική για τα μέρη απόφαση για την επίλυση της, το ταχύτερο δυνατόν, και, πάντως, εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος, εκτός από εξαιρετι­κές περιπτώσεις.

 

3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να αρνείται την επίλυση διαφοράς με δεσμευτική απόφαση, αν υπάρχουν άλλοι μηχανι­σμοί, οι οποίοι κατά την κρίση της Ε.Ε.Τ.Τ. θα μπορού­σαν να συμβάλλουν καλύτερα στην έγκαιρη επίλυση της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει το συντομότερο δυνατόν τα ενδιαφερόμενα μέρη για την απόφαση της αυτή, εκθέτοντας συγχρόνως και τους λόγους που οδή­γησαν στη λήψη της. Αν η διαφορά δεν έχει επιλυθεί μετά την παρέλευση τεσσάρων μηνών από τη θέση του αιτήματος στην Ε.Ε.Τ.Τ. και το αιτούν μέρος δεν έχει προσφύγει ενώπιον δικαστηρίου, η Ε.Ε.Τ.Τ. επιλαμβάνε­ται της διαφοράς κατόπιν αιτήματος ενός των μερών και εκδίδει δεσμευτική απόφαση στην αποκλειστική προθεσμία των τεσσάρων μηνών.

 

4. Όλα τα μέρη τα οποία εμπλέκονται άμεσα στη δι­αφορά οφείλουν να συνεργάζονται με την Ε.Ε.Τ.Τ. προς το σκοπό ταχείας και αποτελεσματικής επίλυσης της.

 

5. Η σχετική απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., συνοδευόμενη από έκθεση των λόγων επί των οποίων βασίζεται, δημοσιο­ποιείται από την Ε.Ε.Τ.Τ., τηρουμένων των απαιτήσεων περί επιχειρηματικού απορρήτου.

 

6.  Η διαδικασία επίλυσης διαφοράς, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζεται στον Κανονισμό Ακροάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ..

 

7. Η διαδικασία που αναφέρεται στο παρόν άρθρο δεν στερεί από το ενδιαφερόμενο μέρος τη δυνατότητα να προβεί σε καταγγελία, ότι άλλος πάροχος παραβιάζει διατάξεις του παρόντος ή του ν. 703/1977, όπως ισχύει, ή να ζητά τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 63 ή και να προσφύγει ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

 

 

Αρθρο 19

 

Επίλυση διασυνοριακής διαφοράς

 

1. Στην περίπτωση διασυνοριακής διαφοράς, που προ­κύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ή άλλης ειδικής νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοι­νωνιών, μεταξύ επιχείρησης παροχής δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που έχει την έδρα της στην ελληνική επικράτεια και επιχείρησης, που είναι εγκατεστημένη σε άλλο Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζεται η διαδικασία των επόμενων παραγράφων 2, 3 και 4.

 

2. Η Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον επιληφθεί της διαφοράς κατόπιν σχετικού αιτήματος ενός τουλάχιστον των μερών, συ­ντονίζει τις προσπάθειες της με τις αντίστοιχες Ρυθμιστικές Αρχές των άλλων Κρατών - Μελών της Ε.Ε. για την επίλυση της, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμε­νης νομοθεσίας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος.

 

3.  Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί από κοινού με τις αντίστοιχες Ρυθμιστικές Αρχές των άλλων Κρατών - Μελών να αρ­νείται την επίλυση διαφοράς, ενημερώνοντας σχετικά τα μέρη, αν υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί, οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλλουν καλύτερα στην έγκαιρη επίλυση της διαφοράς. Στην περίπτωση αυτή, αν η δια­φορά δεν έχει επιλυθεί μετά την παρέλευση τεσσάρων μηνών και δεν εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου, η Ε.Ε.Τ.Τ. σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Ρυθμιστικές Αρχές των άλλων Κρατών - Μελών της Ε.Ε., επιλαμβάνεται της διαφοράς κατόπιν αιτήματος ενός των μερών και εκδίδει δεσμευτική απόφαση.

 

4.  Η διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν στερεί από κανένα μέρος τη δυνατότητα να προ­σφύγει ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

 

 

Αρθρο 20

 

Διαιτησία

 

1. Συνιστάται στην Ε.Ε.Τ.Τ. θεσμός μόνιμης διαιτησίας για την επίλυση των διαφορών που αναφύονται μετα­ξύ επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή μεταξύ αυτών και του Δημοσίου ή χρηστών και άπτονται της εφαρμογής της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοι­νωνιών ή των κανόνων του ανταγωνισμού στον τομέα αυτόν.

 

2.  Στη μόνιμη διαιτησία της Ε.Ε.Τ.Τ. υπάγονται ιδίως οι παρακάτω διαφορές, που ανακύπτουν:

α) Από την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοι­νωνιών, όπως πρόσβαση, διασύνδεση, πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, συνεγκατάσταση.

β) Από την εγκατάσταση δικτύων ηλεκτρονικών επι­κοινωνιών, ιδίως κατά την πρόσβαση ή και διέλευση σε ή και μέσω δημοσίων πραγμάτων ή και κοινόχρηστων χώρων ή και ιδιοκτησίας τρίτων.

γ) Από την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών και τερματικού εξοπλισμού.

δ) Από την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στο μέτρο που το αντικεί­μενο της διαφοράς υπόκειται στην εξουσία διάθεσης των ενδιαφερομένων.

 

3. Στη μόνιμη διαιτησία της Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να προσφύ­γει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα.

 

4. Για να υπαχθούν οι διαφορές που αναφέρονται στην παρ. 2 στη διαιτησία της Ε.Ε.Τ.Τ. απαιτείται είτε προη­γούμενη έγγραφη συμφωνία των ενδιαφερομένων είτε αίτηση υπαγωγής του ενός μέρους και ρητή έγγραφη αποδοχή από το άλλο.

 

5.  Σε περίπτωση έγγραφης συμφωνίας, στο έγγρα­φο προσδιορίζεται η διαφορά ή οι διαφορές, που επιθυμούν τα μέρη να υπαγάγουν στη διαιτησία. Στο έγγραφο αυτό οι συμβαλλόμενοι μπορούν να καθορί­ζουν ορισμένες συμβάσεις ή έννομες σχέσεις και να συμφωνούν ότι όσες διαφορές προκύπτουν κατά την εφαρμογή τους υπάγονται στη διαιτησία αυτή, καθώς και ειδικότερες συμφωνίες τους για θέματα διαδικα­σίας, εφόσον δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

6.  Οι διαιτητές εφαρμόζουν το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο και, αν πρόκειται για διεθνείς διαφορές ιδιωτικού δικαίου, το εφαρμοστέο δίκαιο κρίνεται κατά τις διατά­ξεις του ελληνικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

 

7. Η Ολομέλεια της Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζει επιτροπή, που είναι αρμόδια για το διορισμό των διαιτητών ή επιδιαιτητών, την αντικατάσταση τους σε περίπτωση θανάτου, αρ­νήσεως, κωλύματος ή ανάκλησης τους, τον προσδιο­ρισμό των εξόδων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα της διαιτησίας, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Η Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και δύο τακτικά μέλη με ισάριθμα ανα­πληρωματικά μέλη. Η θητεία των μελών της επιτροπής είναι τριετής και λήγει αυτοδίκαια σε περίπτωση λήξης της θητείας τους ως μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ..

 

8. Όπου γίνεται λόγος για τριμελή Επιτροπή, νοείται η προβλεπόμενη από την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού.

 

9. Καθήκοντα γραμματέα σε κάθε διαιτησία αναλαμ­βάνει υπάλληλος της Ε.Ε.Τ.Τ., που ορίζεται από τον Πρό­εδρο της Ε.Ε.Τ.Τ. ή τον αναπληρωτή του ύστερα από αίτημα της τριμελούς Επιτροπής.

 

10. Ο γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της διαιτησίας και όλα τα διαδικαστικά έγγραφα, τηρεί το βιβλίο του πρωτοκόλλου, το βιβλίο δημοσίευσης των εκδιδόμε­νων διαιτητικών αποφάσεων, το συνολικό αρχείο και τα πρωτότυπα των αποφάσεων της τριμελούς Επιτροπής και του Προέδρου της Ολομέλειας της Ε.Ε.Τ.Τ. και γενικά κάνει ό,τι είναι αναγκαίο για τη διεκπεραίωση του έργου της Γραμματείας της μόνιμης διαιτησίας, φροντίζοντας ιδιαίτερα για την κίνηση της διαδικασίας διαιτησίας και την τήρηση των προθεσμιών.

 

11. Ο γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των εγγράφων, που παραδίδονται από τους συμβαλλόμε­νους για τη διεξαγωγή της διαιτησίας και το σχηματι­σμό του φακέλου της υπόθεσης.

 

12.  Τα έγγραφα της Γραμματείας και των διαιτητών επιδίδονται με δικαστικό επιμελητή ή υπάλληλο της Ε.Ε.Τ.Τ., ο οποίος συντάσσει και υπογράφει τη σχετική έκθεση επίδοσης.

 

13. Η Ολομέλεια της Ε.Ε.Τ.Τ., εντός εξήντα ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συντάσσει κατάλογο διαιτητών ιδίως από μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), ο οποίος τοιχοκολλάται στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Τ, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του Τ.Ε.Ε. και δημοσιεύεται σε μία καθημερινή εφημερίδα πανελλα­δικής κυκλοφορίας. Ο κατάλογος αυτός ανανεώνεται κάθε χρόνο εντός τους μηνός Δεκεμβρίου με την ίδια δημοσιότητα. Οι διαιτητές επιλέγονται με κριτήριο την επιστημονική κατάρτιση και την εξειδικευμένη εμπειρία τους σε θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας περί τη­λεπικοινωνιών ή των κανόνων του ανταγωνισμού. Από τον κατάλογο αποκλείονται εκείνοι που ορίστηκαν διαιτητές ή επιδιαιτητές μέσα στην προηγούμενη τριετία ή δεν περάτωσαν τη διαιτησία που τους είχε ανατεθεί προηγούμενα. Αποκλείονται ομοίως και τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. κατά τη διάρκεια της θητείας τους και για πέντε χρόνια μετά την, με οποιονδήποτε τρόπο, λήξη αυτής.

 

14.  Οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν τους διαιτητές και τον επιδιαιτητή από τον κατάλογο της προηγούμενης παραγράφου. Επίσης επιλέγουν τους αναπληρωτές τους, σε αριθμό μεγαλύτερο του αναγκαίου, ώστε να είναι δυνατή η άμεση αναπλήρωση με βάση την επιθυ­μία του ενδιαφερομένου σε περιπτώσεις κωλύματος.

 

15. Στην περίπτωση προηγούμενης συμφωνίας για την υπαγωγή ορισμένης διαφοράς σε διαιτησία, μπορούν να ορισθούν από τους συμβαλλόμενους οι διαιτητές, ένας από τον κάθε συμβαλλόμενο, και ο επιδιαιτητής. Αν οι συμβαλλόμενοι δεν επιλέξουν τον επιδιαιτητή, οι διαι­τητές ορίζουν τον επιδιαιτητή μεταξύ των προσώπων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο διαιτητών. Αν δεν οριστεί από τους διαιτητές επιδιαιτητής, αυτός ορίζεται από την τριμελή Επιτροπή και μέχρι τη σύσταση της ή, σε αδυναμία λειτουργίας της, από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας της Ε.Ε.Τ.Τ. ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

 

16.  Αν με τη συμφωνία δεν ορίζονται οι διαιτητές, ο επιδιαιτητής και οι αναπληρωτές τους ή σε περίπτωση μη ύπαρξης προηγούμενης συμφωνίας για την υπαγωγή ορισμένης διαφοράς στη διαιτησία, ο επισπεύδων με αίτηση του στην Ε.Ε.Τ.Τ., που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 23, ορίζει ένα διαιτητή και προτείνει το πρόσωπο του επιδιαιτητή. Αντίγραφο της αίτησης αυτής κοινοποιεί στον προτεινόμενο διαιτητή και επι­διαιτητή προς αποδοχή του διορισμού τους, καθώς και στον ή στους συμβαλλόμενους, με την πρόσκληση να ορίσουν τον ή τους διαιτητές τους και να συμφωνήσουν στο πρόσωπο του επιδιαιτητή μέσα σε οκτώ ημέρες από την κοινοποίηση της κλήσης. Η προθεσμία αυτή είναι 30ήμερη αν ο καλούμενος κατοικεί οπουδήποτε στο εξωτερικό.

 

17.  Αν δεν ορισθεί εμπρόθεσμα διαιτητής από το καλούμενο μέρος ή οι συμβαλλόμενοι ή οι διαιτητές δεν συμφωνήσουν στο πρόσωπο του επιδιαιτητή ή σε οποιαδήποτε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη δεν προτείνουν διαιτητές και επιδιαιτητή, η τριμελής Επιτροπή της παρ. 7 του παρόντος άρθρου ή και μέχρι τη σύσταση της ή σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργί­ας της ο Πρόεδρος της Ολομέλειας της Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζει αυτούς, καθώς και τους αναπληρωτές τους από τον κατάλογο της παρ. 13.

 

18. Σε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη προτεί­νουν περισσότερα πρόσωπα για διαιτητές ή επιδιαιτη­τές, από όσα προβλέπει η συμφωνία της διαιτησίας ή απαιτείται, η σειρά με την οποία καταχωρούνται στις σχετικές δηλώσεις ή αιτήσεις δεσμεύει την τριμελή επιτροπή ή τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Τ.Τ..

 

19. Εκείνος που ορίζεται διαιτητής ή επιδιαιτητής δεν είναι υποχρεωμένος να αποδεχτεί το διορισμό.

 

20. Εκείνος που τον αποδέχθηκε μπορεί να απαλλαγεί από την εκπλήρωση των καθηκόντων του για σοβαρούς λόγους, ύστερα από άδεια του Προέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ.

 

21. Οι διαιτητές και ο επιδιαιτητής μπορούν να προ­τείνουν την εξαίρεση τους ή να εξαιρεθούν από τους συμβαλλόμενους, σύμφωνα με το άρθρο 883 παρ.2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

22. Σε περίπτωση που ο διορισμένος διαιτητής κωλύ­εται ή εξαιρεθεί ή αρνηθεί ή καταστεί ανίκανος ή απο­βιώσει, το μέρος που τον διόρισε, εφόσον δεν υπάρχει αναπληρωτής, πρέπει να ορίσει άλλον διαιτητή και τον αναπληρωτή του μέσα σε δέκα ημέρες από τότε που θα κληθεί με σχετικό έγγραφο γι' αυτό από τη Γραμματεία της παρ. 9. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η τριμελής Επιτροπή ή / και μέχρι τη σύσταση της ή σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας της ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Τ. διορίζει το νέο διαιτητή από το σχετικό κατάλογο μέσα σε πέντε ημέρες από την αίτηση του ενδιαφερομένου.

 

23. Για την έναρξη της διαδικασίας της μόνιμης διαι­τησίας είναι απαραίτητο να κατατεθεί αίτηση από ένα τουλάχιστον από τα ενδιαφερόμενα μέρη στην Ε.Ε.Τ.Τ. στην οποία περιέχονται τα κάτωθι στοιχεία:

α) Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα και δι­εύθυνση κατοικίας για καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Αν συμβαλλόμενος είναι εταιρία, πρέπει να ορί­ζεται με ακρίβεια η μορφή, η επωνυμία, η έδρα και η διεύθυνση, και αν είναι αλλοδαπή εταιρεία, ορισμός αντιπροσώπου της.

β) Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και διεύθυνση κατοικί­ας του αντικλήτου στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αθηνών.

γ) Ιστορικό της διαφοράς που υποβάλλεται σε διαιτη­σία και συνοπτική έκθεση των απόψεων και ισχυρισμών των συμβαλλομένων.

δ) Το ονοματεπώνυμο των διαιτητών, των αναπλη­ρωτών τους, καθώς και του επιδιαιτητή, εφόσον έχουν οριστεί.

 

24.  Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται αντίγραφο της συμφωνίας υπαγωγής της διαφοράς στη διαιτησία της Ε.Ε.Τ.Τ. ή σε περίπτωση μη ύπαρξης προηγούμε­νης συμφωνίας, αντίγραφο της πρόσκλησης του επι­σπεύδοντος προς το άλλο μέρος της διαφοράς και της έγγραφης συναίνεσης αυτού για την υπαγωγή της διαφοράς στη διαιτησία.

 

25.  Για την κατάθεση της παραπάνω αίτησης στην Ε.Ε.Τ.Τ. συντάσσεται στο τέλος αυτής έκθεση, που υπογράφεται από τους αιτούντες ή τους πληρεξουσί­ους δικηγόρους τους και τον γραμματέα της μόνιμης διαιτησίας της Ε.Ε.Τ.Τ. που την παραλαμβάνει. Η ημε­ρομηνία της έκθεσης αυτής καθορίζει την έναρξη της διαδικασίας της διαιτησίας.

 

26. Η Γραμματεία αποστέλλει το φάκελο της υπόθε­σης στην τριμελή Επιτροπή, η οποία ορίζει διαιτητές και επιδιαιτητή, αν δεν έχουν οριστεί από τους συμ­βαλλόμενους και καθορίζει τις δαπάνες που πρέπει να προκαταβληθούν.

 

27.  Η τριμελής Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της το φάκελο της διαιτησίας, όπως αυτός διαμορφώνεται κατά την υπαγωγή της διαφοράς στην Ε.Ε.Τ.Τ., ορίζει τα έξοδα φακέλου της διαιτησίας, σύμφωνα με την παρ. 45. Η Επιτροπή αυτή ορίζει επίσης προσωρινά τις αμοιβές των διαιτητών, του επιδιαιτητή, καθώς και τα έξοδα της διαιτησίας και επιμερίζει σε καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη τα άνω ποσά, που πρέπει να καταβληθούν πριν από τον ορισμό δικασίμου.

 

28. Η Γραμματεία κοινοποιεί στους συμβαλλόμενους τα ονόματα των διαιτητών και του επιδιαιτητή και τα σχετικά έγγραφα και γνωστοποιεί το ποσό που υπο­χρεώνονται να καταβάλουν στο ταμείο της Ε.Ε.Τ.Τ.

 

29.  Αν ο ένας συμβαλλόμενος δυστροπεί ή αρνείται να καταβάλει το ποσό που του αναλογεί, η τριμελής Επιτροπή έχει την εξουσία να αποφασίσει αν θα προ­χωρήσει τη διαιτησία χωρίς την καταβολή αυτού του ποσού ή αν πρέπει να καταβάλει το άλλο μέρος ολό­κληρο το ποσό αυτό ή τμήμα του.

 

30. Για την είσπραξη της παραπάνω δαπάνης εκδίδε­ται τριπλότυπη απόδειξη της Ε.Ε.Τ.Τ. Από τα τριπλότυπα, το ένα παραδίδεται στον συμβαλλόμενο που κατέβαλε και το άλλο επισυνάπτεται στη δικογραφία.

 

31.  Ο προσδιορισμός της ημέρας για συζήτηση της υπόθεσης γίνεται μετά την προκαταβολή της παραπάνω δαπάνης και κοινοποιείται με φροντίδα της Γραμματείας της μόνιμης διαιτησίας της Ε.Ε.Τ.Τ. τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από τη δικάσιμο στα συμβαλλόμενα μέρη, τους διαιτητές και τον επιδιαιτητή. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τριάντα ημέρες αν οι διάδικοι είναι κάτοικοι ή έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό.

 

32.  Η διεξαγωγή της συζήτησης και η αποδεικτική διαδικασία καθορίζεται από τους διαιτητές και τον επι­διαιτητή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν εφαρμόζεται όρος της συμφωνίας αυτής που αντίκειται στην ημεδαπή δημό­σια τάξη ή αποκλείει την υπαγωγή της διαφοράς στην κρίση των τακτικών δικαστηρίων.

 

33. Ο επιδιαιτητής προεδρεύει στις συνεδριάσεις των διαιτητών και διευθύνει τη συζήτηση.

 

34. Οι συμβαλλόμενοι παρίστανται κατά τη συζήτηση της υπόθεσης τους είτε οι ίδιοι προσωπικά είτε με αντιπρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο. Έχουν το δικαί­ωμα να εκπροσωπηθούν από έναν ή περισσότερους δικηγόρους και να ζητήσουν τη βοήθεια τεχνικών συμ­βούλων που έχουν ειδικές γνώσεις για το αντικείμενο της διαιτησίας.

 

35.  Ο διορισμός των αντιπροσώπων και των πληρε­ξουσίων δικηγόρων γίνεται με έγγραφο ιδιωτικό που φέρει ημερομηνία και υπογραφή του εντολέα, βεβαιω­μένη από δημόσια αρχή, ή με απλή δήλωση κατά την πρώτη συνεδρίαση των διαιτητών που καταχωρείται στα πρακτικά.

 

36. Οι συμβαλλόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Στην πρώτη δικάσιμο καλούνται να αναπτύξουν τους ισχυρισμούς τους γραπτά ή προφορι­κά και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά τους στοιχεία, καθώς και κατάλογο μαρτύρων στη Γραμματεία, στο χρόνο που ορίζουν οι διαιτητές.

 

37.  Η απουσία ενός ή όλων των συμβαλλομένων σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, εφόσον νόμιμα κλήθηκαν, δεν επηρεάζει τη συνέχεια της διαιτητικής διαδικασίας. Δύνανται όμως οι διαιτητές να αναβάλουν τη συζήτηση για άλλη σύντομη δικάσιμο και να διατά­ξουν την κλήση εκείνων που δεν εμφανίστηκαν.

 

38. Τα μέσα και τα θέματα για απόδειξη ορίζουν ελεύ­θερα οι διαιτητές. Μπορούν συνεπώς να εξετάζουν τους συμβαλλόμενους, μάρτυρες με όρκο ή χωρίς όρκο, να κάνουν αυτοψίες, να διατάσσουν πραγματογνωμοσύ­νη διορίζοντας τους πραγματογνώμονες και γενικά να ζητούν και να λαμβάνουν υπόψη τους οποιαδήποτε πρόσφορη απόδειξη, χωρίς να δεσμεύονται από αποδει­κτικούς κανόνες. Εάν επιτευχθεί συμβιβασμός, συντάσ­σεται πρακτικό συμβιβασμού, που περιέχει τους όρους αυτούς και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη, τους διαιτητές, τον επιδιαιτητή και τον γραμματέα.

 

39.  Η διαιτητική απόφαση πρέπει να εκδοθεί εντός προθεσμίας τριών μηνών από την τελευταία συνεδρί­αση.

 

40. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο προθεσμία δύναται να παραταθεί:

α) Με συμφωνία των μερών.

β) Με απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου εφόσον υπάρχει βάσιμος λόγος και πάντως όχι πέραν των συ­νολικά έξι μηνών μετά την τελευταία συνεδρίαση.

 

41.  Η διαιτητική απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, εκτός αν η συμφωνία υπαγωγής σε διαιτησία ορίζει διαφορετικά. Αν δεν σχηματιστεί πλειοψηφία υπερισχύει η γνώμη του επιδιαιτητή. Στην απόφαση αυτή διατυπώνεται και η γνώμη της μειοψηφίας χωρι­στά για κάθε θέμα.

 

42. Η διαιτητική απόφαση πρέπει να συντάσσεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα παραμένει στο αρχείο της Ε.Ε.Τ.Τ. σε ειδικό βιβλίο και το άλλο διαβιβά­ζεται στο Πρωτοδικείο Αθηνών μετά την υπογραφή του από τους διαιτητές, τον επιδιαιτητή και τον γραμματέα. Αν κάποιο από τα πρόσωπα αυτά αρνείται να υπογρά­ψει, η απόφαση που υπογράφεται από τους υπόλοιπους πρέπει να βεβαιώνει τόσο την άρνηση υπογραφής όσο και το γεγονός της συμμετοχής του στη διαιτητική διαδικασία και τη διάσκεψη.

 

43. Η απόφαση πρέπει να περιέχει συνοπτικά το ιστο­ρικό της διαφοράς, τη συμφωνία περί διαιτησίας, το ονοματεπώνυμο των διαιτητών, του επιδιαιτητή, των συμβαλλομένων και των πληρεξουσίων τους, τον τόπο και την ημερομηνία έκδοσης, έκθεση των πραγματι­κών στοιχείων και των νομικών ισχυρισμών όλων των συμβαλλομένων, αιτιολογημένο πλήρως σκεπτικό και σαφές διατακτικό.

 

44. Οι αμοιβές των διαιτητών, του επιδιαιτητή, καθώς και τα έξοδα διαιτησίας καθορίζονται στο σύνολο τους, σύμφωνα με την παράγραφο 46 του παρόντος άρθρου, από τους διαιτητές στην οριστική απόφαση τους, στην οποία προσδιορίζεται η αμοιβή του καθενός από τα μέλη της διαιτησίας.

 

45. Το ύψος των εξόδων του φακέλου της διαιτησίας καθορίζεται ανάλογα με την αξία του αντικειμένου της διαφοράς με βάση τον επόμενο πίνακα:

α) μέχρι                        1.467,35 ευρώ    146,73   ευρώ

β) από      1.467,36 -   5.869,40 ευρώ      440,2   ευρώ

γ) από      5.869,41 -   14.673,51 ευρώ    880,41   ευρώ

δ) από    14.673,52 - 29.347,00 ευρώ  1.320,61   ευρώ

ε) από    29.347,01 -146.735,14 ευρώ 1.760,82   ευρώ

στ) από 146.735,15 -293.470,28 ευρώ      4.402   ευρώ

ζ) από 293.470,29 ευρώ και άνω         5.869,4   ευρώ

Η αμοιβή των διαιτητών και τα έξοδα τους σε περί­πτωση αυτοψίας, πραγματογνωμοσύνης, μετακίνησης μαρτύρων, υπολογίζονται πλέον του ως άνω παραβό­λου.

 

46.  Το ύψος της συνολικής αμοιβής των διαιτητών και του επιδιαιτητή υπολογίζεται σε ποσοστό επί της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς, με βάση τον επόμενο πίνακα:

α) μέχρι                        1.467,35 ευρώ      6%-8%

β) από 1.467,36- 5.869,40 ευρώ 5%-7%

γ) από 5.869,41 - 14.673,51 ευρώ 4%-6%

δ) από 14.673,52 - 29.347,00 ευρώ 3%-5%

ε) από 29.347,01 -146.735,14 ευρώ 2%-4%

στ) από 146.735,15 ευρώ και άνω              1%-3%

Στον τελικό καθορισμό της αμοιβής εκτιμάται το αντικείμενο και η φύση της διαφοράς, ο χρόνος που χρειάσθηκε για τη μελέτη του φακέλου και η διάρκεια της διαιτητικής δίκης.

 

47.  Τα έξοδα διαιτησίας περιλαμβάνουν ο,τιδήποτε έχει δαπανηθεί για τη διεξαγωγή της, όπως τη διεξαγωγή αυτοψίας, πραγματογνωμοσύνης, τα έξοδα μετακίνησης μαρτύρων, καθώς και την αμοιβή της Γραμματείας.

 

48. Οι συμμετέχοντες στη διαιτησία δύνανται να απο­φασίσουν τη διακοπή και ματαίωση της διαιτητικής δίκης. Στην περίπτωση αυτή ο συμβαλλόμενος που έχει την πρωτοβουλία της διακοπής είτε και όλοι οι συμβαλλόμε­νοι μπορούν με έγγραφη δήλωση τους προς τους διαιτη­τές, που έχουν αναλάβει την επίλυση της διαφοράς, με την οποία θα ζητήσουν τον καθορισμό μειωμένης αμοιβής διαιτητών και εξόδων, ανάλογα με την εργασία που είχε γίνει μέχρι την ημέρα της ματαίωσης της διαιτησίας. Αν παραλείψουν την έγγραφη δήλωση, υποχρεούνται να πληρώσουν ολόκληρη την αμοιβή σύμφωνα με την παράγραφο 45 του παρόντος άρθρου.

 

49.  Ο συμβαλλόμενος που χάνει τη διαιτητική δίκη καταδικάζεται να πληρώσει τις αμοιβές των διαιτητών και τα έξοδα. Οι διαιτητές μπορούν να αποφασίζουν τον επιμερισμό και καταλογισμό της δαπάνης (αμοιβής και εξόδων) στα συμβαλλόμενα μέρη, ανάλογα με το βαθμό υπαιτιότητας του καθενός.

 

50. Οι αμοιβές των διαιτητών και τα έξοδα της διαιτη­σίας καταβάλλονται από τους υπόχρεους σε τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Τ., στους οποίους παραδίδεται έγ­γραφη απόδειξη πληρωμής. Οι διαιτητές εισπράττουν την αμοιβή τους από την αρμόδια υπηρεσία της Ε.Ε.Τ.Τ, η οποία εκδίδει τα αντίστοιχα εντάλματα πληρωμής, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Γραμματείας της Επιτροπής. Η διάταξη του άρθρου 161 του ν.δ. 3026/1954 (ΦΕΚ 235 Α') εφαρμόζεται και στις αμοιβές των δικη­γόρων από διαιτησίες.

 

51. Οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τη διαιτησία εφαρμόζονται συμπληρωματικά σε κάθε περίπτωση που δεν ρυθμίζεται ειδικά ή διαφορετικά από το παρόν άρθρο.

 

 

Αρθρο 21

 

Γενική Αδεια

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΔΕΙΕΣ

 

1.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 1, του εδαφ. α' της παρ. 1 του άρθρου 3, των παραγράφων 3 και 5 εδάφ. β' του παρόντος άρθρου, των παραγράφων 5 εδάφ. β', 7,13,14 και 17 του άρθρου 24 και της παρ. 1 εδάφ. α' του άρθρου 25 η παροχή δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιτρέπεται, υπό καθεστώς Γενικής Αδειας.

 

2. Αρμόδια Αρχή για τον καθορισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που συνεπάγεται η Γενική Αδεια, καθώς και για την εποπτεία της τήρησης τους, σύμφω­να με τον παρόντα νόμο, είναι η Ε.Ε.Τ.Τ.

 

3. Για την υπαγωγή σε καθεστώς Γενικής Αδειας απαι­τείται από τον ενδιαφερόμενο πάροχο ηλεκτρονικών επικοινωνιών η υποβολή Δήλωσης Καταχώρησης. Σε καμία περίπτωση όμως δεν προϋποτίθεται η έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης, πριν από την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Γενική Αδεια. Με την υποβολή της ως άνω Δήλωσης Καταχώρησης μια επιχείρηση δύναται να εκκινήσει δραστηριότητα με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο και στα άρθρα 24 και 25 του παρόντος νόμου σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης.

 

4.  Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, εφόσον συντρέχουν λόγοι δημοσίας τάξεως, ασφάλειας και υγείας εφαρ­μόζεται η παρ. 4 του άρθρου 63.

 

5.  Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμό Γενικών Αδειών, με τον οποίο ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τις Γενικές Αδειες, καθορίζονται οι όροι του Παραρτήματος IX, Μέρος Α', που ισχύουν για κάθε είδους υπηρεσία ή δί­κτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και τα ελάχιστα οικονομικά εχέγγυα για την εξασφάλιση εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων, που απορρέουν από την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας. Στον Κανονισμό αυτόν καθορίζονται επίσης τα κριτήρια και οι διαδικασίες των ειδικών υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 24 παράγραφοι 5 εδάφ. β', 13 και 14, στο άρθρο 25 παρ. 1 εδάφ. α' και στα άρθρα 38, 39, 40, 42 παράγραφοι 5, 6 και 7 και στο άρθρο 68 παρ. 1, οι οποίες επιβάλλονται χωριστά από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις βάσει της Γενικής Αδειας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, η οποία αφορά τη λειτουργία επιχειρήσεων υπό καθεστώς Γενικών Αδειών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η παροχή δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προϋποθέτει την υποβολή Δήλωσης Κατα­χώρησης ως και του περιεχομένου και της μορφής της Δήλωσης Καταχώρησης.

 

6. Η Ε.Ε.Τ.Τ. τηρεί Μητρώο παροχών δικτύων και υπη­ρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργί­ας του Μητρώου, καθώς και οι ελάχιστες πληροφορίες, που πρέπει να περιλαμβάνει η Δήλωση Καταχώρησης για τον προσδιορισμό του παρόχου δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως: η νομική μορφή, η επωνυμία της επιχείρησης, η έδρα, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή αριθμός καταχώρησης στα οικεία βιβλία (ανάλογα με το είδος της επιχείρη­σης), η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), πλή­ρη στοιχεία των νόμιμων εκπροσώπων και των εκπρο­σώπων επικοινωνίας, σύντομη περιγραφή του δικτύου ή της υπηρεσίας που πρόκειται να παρασχεθεί, καθώς και η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας. Σε περίπτωση προσώπου, το οποίο δεν έχει την ιδιότητα του εμπόρου, η Δήλωση Καταχώρησης ρητά αναφέρει αυτό και προσδιορίζει τον κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα της δραστηριότητας τούτου.

 

7. Οι όροι των Γενικών Αδειων, που καθορίζονται στον Κανονισμό της παρ. 5, αιτιολογούνται σε σχέση με το συγκεκριμένο δίκτυο ή την υπηρεσία, που θα παρασχε­θεί, και είναι σύμφωνοι με τις αρχές της αμεροληψίας, της αναλογικότητας και της διαφάνειας. Στους όρους της Γενικής Αδειας, δεν συμπεριλαμβάνονται όροι, που ισχύουν για τις επιχειρήσεις βάσει άλλων διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

8.  Η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από αίτηση του προσώπου, που υπέβαλε Δήλωση Καταχώρησης, χορηγεί εντός μίας εβδομάδας, βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο παρο­χών, η οποία πιστοποιεί ότι έχει υποβληθεί Δήλωση Καταχώρησης. Στη βεβαίωση αυτή διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες οποιοσδήποτε πάροχος, υπό καθεστώς Γενικής Αδειας, δικαιούται να υποβάλει αίτηση παροχής δικαιωμάτων εγκατάστασης ευκολιών, να διαπραγματεύεται πρόσβαση ή / και να αποκτά πρό­σβαση ή διασύνδεση, προκειμένου να διευκολύνεται η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων.

 

9.  Οι επιχειρήσεις, που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Αδειας, γνωστοποιούν στην Ε.Ε.Τ.Τ. την παύση άσκησης της δραστηριότητας τους αυτής. Η γνωστο­ποίηση αυτή πραγματοποιείται τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν από την πραγματική παύση της εν λόγω δραστηριότητας. Στην περίπτωση που κάποια επιχεί­ρηση κηρύσσεται σε πτώχευση ή τίθεται σε εκούσια εκκαθάριση, η γνωστοποίηση στην Ε.Ε.Τ.Τ. γίνεται εντός επτά ημερών από την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης ή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αντίστοιχα.

 

10. Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν εμπίπτουν:

α) Η απλή μεταπώληση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε χρήστες.

β) Η ιδιοχρησιμοποίηση τερματικού ραδιοεξοπλισμού, βάσει μη αποκλειστικής χρήσης ειδικών ραδιοσυχνοτή­των από τον χρήστη για λόγους που δεν συνδέονται με οικονομική δραστηριότητα, όπως η χρήση της ζώνης πολιτών από ραδιοερασιτέχνες, η οποία δεν συνιστά παροχή Δικτύου ή υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών και διέπεται από τα οριζόμενα στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν στον τερματικό εξοπλισμό και το ραδιοεξοπλισμό.

 

11.  Εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαί­ου η διάθεση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους, οι οποίοι, αν και δεν διαθέτουν δική τους υποδομή ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παρέχουν υπηρε­σίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό διαφορετικό όμως εμπορικό σήμα και επιχειρηματική οργάνωση, βασιζό­μενοι στην υποδομή άλλων προσώπων που παρέχουν δίκτυα ή / και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών με τα οποία έχουν συνάψει σχετική σύμβαση.

 

 

Αρθρο 22

 

Στοιχειώδη δικαιώματα επιχειρήσεων που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Αδειας

 

1.  Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Αδειας έχουν τα εξής δικαιώματα:

α) παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επι­κοινωνιών,

β) αιτούνται δικαιώματα διέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 29.

 

2.  Οι επιχειρήσεις, που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Αδειας και παρέχουν δημόσια δίκτυα ή διαθέ­σιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, έχουν επίσης το δικαίωμα:

α) να διαπραγματεύονται, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, τη διασύνδεση με, και ενδεχομένως να αποκτούν πρόσβαση προς ή διασύνδεση με άλλες επιχειρήσεις, που παρέχουν δημόσια δίκτυα και δημόσιες υπηρεσί­ες, που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Αδειας, σε κοινοτικό επίπεδο,

β) να παρέχουν διάφορα στοιχεία καθολικής υπηρεσί­ας ή / και να καλύπτουν τμήματα της Επικράτειας.

 

 

Αρθρο 23

 

Διαχείριση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων

 

1. Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και οι γεωστα-τικές ή μη τροχιακές θέσεις δορυφόρων, που έχουν απονεμηθεί ή εκχωρηθεί στη χώρα αποτελούν σπάνιους πόρους, των οποίων η διαχείριση συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα του Κράτους.

 

2. Η διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και η εποπτεία των ραδιοεκπομπών πραγματοποιείται από όλους τους εντεταλμένους προς τούτο φορείς, σύμφω­να με τις εθνικές απαιτήσεις, τις διεθνείς συμφωνίες και τις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη, της Σύμβασης και του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, λαμβανομένων υπόψη των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊ­κής Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνι­ών (CEPT) και των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύουν μετά την κύρωση τους κατ' εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 1 του Συντάγματος.

Η διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων περι­λαμβάνει ιδίως:

α) την εναρμόνιση της χρήσης του στο διεθνές, πέραν του κοινοτικού, επίπεδο, η οποία πρέπει να αντικατο­πτρίζει τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις γενικές αρχές πολιτικής, όπως αυτές προσδιορίζονται σε κοι­νοτικό και εθνικό επίπεδο,

β) τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή την απονομή ζωνών ραδιοσυχνο­τήτων σε σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών,

γ) την τήρηση των διαδικασιών του διεθνούς συντο­νισμού των ραδιοσυχνοτήτων,

δ) την τιμολόγηση και χρέωση της χρήσης ραδιο­συχνοτήτων,

ε) τον καθορισμό διοικητικών ή τεχνικών όρων χρήσης ζωνών ραδιοσυχνοτήτων ή μεμονωμένων ραδιοσυχνο­τήτων, συμπεριλαμβανομένης και της διαυλοποίησης,

στ) την εποπτεία και επιτήρηση της νόμιμης χρήσης.

 

3. Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων χρησιμοποιείται ιδίως:

α) για τη διασφάλιση της ζωής και της ιδιοκτησίας,

β) για την εξυπηρέτηση της εθνικής ασφάλειας και άμυνας,

γ) για την υποστήριξη της καταπολέμησης του εγκλή­ματος και της επιβολής του νόμου,

δ) για την υποστήριξη της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης μέσω της εξασφάλισης υπηρεσιών επικοινω­νιών εθνικής και παγκόσμιας κλίμακας, για προσωπική και επαγγελματική χρήση,

ε) για την ενίσχυση της ανάπτυξης των υποδομών και της παροχής υπηρεσιών,

στ) για την υποστήριξη εθνικών και διεθνών συστη­μάτων μεταφορών,

ζ) για τη διατήρηση των φυσικών πόρων,

η) για τη διανομή πληροφοριών και προγραμμάτων ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος,

θ) για την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης.

 

4. Η αποτελεσματική και ελεύθερη από παρεμβολές χρήση των ραδιοσυχνοτήτων εξασφαλίζεται με τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων, με την εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων, εφόσον τούτο απαι­τείται και με την επιτήρηση της χρήσης τους.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εθνικής Αμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Εθνι­κός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων, ο οποί­ος περιλαμβάνει, ιδίως:

α) Τα σχέδια κατανομής σε εθνικό επίπεδο του φά­σματος ραδιοσυχνοτήτων σε υπηρεσίες, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών της Δι­εθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, για τα επόμενα τρία χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσης του.

β) Διατάξεις για τη δυνατότητα χρήσης ραδιοεξοπλισμού σε συγκεκριμένες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων.

γ) Τον καθορισμό ραδιοσυχνοτήτων και ζωνών ραδι­οσυχνοτήτων, που μπορούν να χρησιμοποιούνται από ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ο οποίος χρησιμοποιεί φάσμα ραδιοσυχνοτήτων για βιομηχανικές, επιστημονικές και ιατρικές εφαρμογές.

 

6.  Κατά την κατάρτιση του Εθνικού Κανονισμού Κα­τανομής Ζωνών Συχνοτήτων, λαμβάνονται υπόψη ο Κανονισμός Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), οι Αποφάσεις και Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων - Τηλε­πικοινωνιών (CEPT), οι υποχρεώσεις εναρμόνισης του κοινοτικού δικαίου, η τεχνολογική εξέλιξη και η συμ­βατότητα των χρήσεων ραδιοσυχνοτήτων στα μέσα μετάδοσης.

 

7. Με την επιφύλαξη ότι ο Εθνικός Κανονισμός Κατα­νομής Ζωνών Συχνοτήτων αναθεωρείται τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια, το Υπουργείο Μεταφορών και Επι­κοινωνιών διεξάγει, κάθε χρόνο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας και την Ε.Ε.Τ.Τ., ανασκόπηση του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων και προβαίνει σε οποιεσδήποτε αναγκαίες και κατάλ­ληλες προσαρμογές σε αυτόν.

 

8.  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι­κοινωνιών μπορεί να γίνεται αναδασμός των ραδιοσυ­χνοτήτων, που έχουν εκχωρηθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ., στην έκταση, που είναι εύλογο και αναγκαίο για την εξυπη­ρέτηση των αρχών του άρθρου 3, μετά από εισήγη­ση της Ε.Ε.Τ.Τ. και κατόπιν διενέργειας διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 17. Για το σκοπό αυτόν η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να τροποποιεί το σχετικό δικαίωμα χρήσης ρα­διοσυχνοτήτων, παρέχοντας άλλες ραδιοσυχνότητες και αποζημιώνοντας τον κάτοχο του δικαιώματος χρή­σης ραδιοσυχνοτήτων για τυχόν ζημία, που υφίσταται από την τροποποίηση αυτή. Ο αναδασμός αυτός δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανάκληση του δι­καιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή τον περιορισμό του ανταγωνισμού.

 

9. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών μεριμνά για τη δημοσίευση σε ιστοσελίδα του του Εθνικού Κα­νονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων και ενημερώ­νει σχετικά το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ραδιοεπικοινωνιών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μεριμνά για τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της πληροφοριών για τα δικαιώματα, τους όρους, τις διαδικασίες, τις επιβαρύν­σεις και τα τέλη που αφορούν στη χρήση του ραδιοφάσματος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και η Ε.Ε.Τ.Τ. επικαιροποιούν τις σχετικές πληροφορίες και λαμβάνουν μέτρα για την ανάπτυξη κατάλληλων βάσεων δεδομένων, προκειμένου οι εν λόγω πληροφορίες να είναι προσιτές στο κοινό, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οικεία μέτρα εναρμόνισης της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

10.  Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνουν δεόντως υπόψη ζητήματα εθνικής ασφάλει­ας, το δημόσιο συμφέρον και οποιεσδήποτε διεθνείς συμφωνίες, στις οποίες η χώρα αποτελεί Συμβαλλό-μενο Μέρος.

 

11.  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι­κοινωνιών και των συναρμόδιων Υπουργών λαμβάνονται μέτρα για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτή­των και της τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων.

 

12.  Με αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. εφαρμόζονται σχέδια διαυλοποίησης ζωνών ραδιοσυχνοτήτων και απονομής ραδιοσυχνοτήτων για τις ζώνες, που διαχειρίζεται αυτή, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

 

13. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείρι­ση συχνοτήτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 και εκείνων περί των σχετικών αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

 

Αρθρο 24

 

Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων και αριθμών

 

1. Προκειμένου να αποφευχθούν επιζήμιες παρεμβο­λές, απαιτείται η χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ρα­διοσυχνοτήτων, ή κατά περίπτωση, η απονομή ραδιο­συχνοτήτων στην υπηρεσία ραδιοεπικοινωνιών, για την παροχή της οποίας είναι απαραίτητοι οι σταθμοί ρα­διοεπικοινωνιών, να προηγείται της εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών αυτών, που παρέχουν στην ελληνική επικράτεια οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών, που περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων. Η χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ισχύει μόνο για συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και γίνεται στα πλαίσια των διεθνών υποχρεώσεων και συμφωνιών της χώρας, θεωρείται ολοκληρωμένη, σε εθνικό επίπεδο, με την εγγραφή της στο Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνο­τήτων και σε διεθνές επίπεδο, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συντονισμού, που γίνεται σύμφωνα με τις διεθνείς διατάξεις.

 

2. Από την υποχρέωση της προηγούμενης παραγρά­φου εξαιρούνται σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών για τους οποίους υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Εθνικό Κανο­νισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων.

 

3.  Οι αποφάσεις με τις οποίες χορηγούνται τα δι­καιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή / και αριθμών μπορούν να υπόκεινται μόνο σε όρους, που αφορούν θέματα που απαριθμούνται στο Παράρτημα IX, Μέρος Β', όταν πρόκειται για δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνο­τήτων, στο Παράρτημα IX, Μέρος Γ, όταν πρόκειται για δικαιώματα χρήσης αριθμών και δεν επαναλαμβάνουν τους όρους της Γενικής Αδειας.

 

4. Με Κανονισμό της Ε.Ε.Τ.Τ., που εκδίδεται εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζο­νται οι διαδικασίες, προϋποθέσεις και λεπτομέρειες για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων, ως και της απονομής ζωνών ραδιοσυχνοτήτων για την παρο­χή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Στα δίκτυα αυτά υπάγονται και οι σταθερές και κινητές ζεύξεις μεταφοράς προγράμματος.

 

5. Τα δικαιώματα χρήσης των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων ή μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων χορηγούνται από την Ε.Ε.Τ.Τ. κατά τρόπο αμερόληπτο, σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων, καθώς και τα σχέδια απονομής και διαυλοποίησης.

Όταν τα δικαιώματα χρήσης χορηγούνται για περι­ορισμένη χρονική περίοδο, η διάρκεια της σχετίζεται με το είδος της υπηρεσίας αυτής.

 

6. Η χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνο­τήτων από την Ε.Ε.Τ.Τ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, γίνεται με στόχο την προαγωγή:

(α) της τεχνικά και οικονομικά αποτελεσματικής και δίκαιης διαχείρισης και χρήσης του φάσματος ραδιοσυ­χνοτήτων, την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών και

(β) της διαθεσιμότητας του φάσματος σε ευρύ πεδίο οργανισμών και χρηστών.

 

7. Η Ε.Ε.Τ.Τ. χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνο­τήτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, το αργότερο εντός έξι εβδομάδων από την υποβολή της αίτησης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, και, αν χρησιμοποιούνται διαδικασίες συγκριτικής ή ανταγωνιστικής επιλογής, το αργότερο εντός οκτώ μηνών από την έναρξη της διαδι­κασίας, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η διαδικασία είναι εύλογη, ανοικτή και διαφανής. Οι εν λόγω προθε­σμίες ισχύουν με την επιφύλαξη των ισχυουσών διεθνών συμφωνιών, που αφορούν στη χρήση ραδιοσυχνοτήτων και στο συντονισμό των δορυφόρων.

 

8.  Αν έχει εναρμονισθεί η χρήση ραδιοσυχνοτήτων, έχουν συμφωνηθεί όροι και διαδικασίες πρόσβασης και έχουν επιλεγεί τα πρόσωπα στα οποία χορηγούνται δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με δι­εθνείς συμφωνίες και κοινοτικούς κανόνες, το δικαίω­μα χρήσης των εν λόγω ραδιοσυχνοτήτων χορηγείται σύμφωνα με το περιεχόμενο αυτών. Υπό την προϋπό­θεση ότι όλοι οι όροι της εθνικής νομοθεσίας, που συνοδεύουν το δικαίωμα χρήσης των συγκεκριμένων ραδιοσυχνοτήτων, έχουν τηρηθεί στην περίπτωση κοι­νής διαδικασίας επιλογής, δεν επιβάλλονται περαιτέρω όροι, πρόσθετα κριτήρια ή διαδικασίες που μπορούν να περιορίσουν, να τροποποιήσουν ή να καθυστερήσουν την εφαρμογή της από κοινού χορήγησης των δικαιω­μάτων χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων αυτών.

 

9. Το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και αριθμών, που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο για δύο χρόνια από την ημερομηνία χορήγησης του, μπορεί να χορηγηθεί, εκ νέου, από την Ε.Ε.Τ.Τ.

 

10. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ανακοι­νώνει στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο του Διεθνούς Συστήματος Επιτήρησης, πληροφορίες σχετικές με την επιτήρηση του φάσματος ραδιοσυ­χνοτήτων. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ, καθορίζο­νται οι σταθμοί επιτήρησης που συγκροτούν το Εθνικό Σύστημα Επιτήρησης Ραδιοφάσματος, κάθε σχετική λεπτομέρεια με τη λειτουργία, διασύνδεση των σταθ­μών αυτών και οι τηρούμενες διαδικασίες. Η Ε.Ε.Τ.Τ. προγραμματίζει, αναπτύσσει και λειτουργεί δίκτυο στα­θερών και κινητών σταθμών επιτήρησης.

 

11. Αν η εκπομπή ηλεκτρονικού ή ηλεκτρολογικού εξο­πλισμού ή ραδιοεξοπλισμού προκαλεί παρεμβολή σε ραδιοσυχνότητες, που διατίθενται για την εκπομπή ή τη λήψη μηνυμάτων ανάγκης ή κινδύνου, με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλεται, με κάθε πρόσφορο τρόπο, η άμεση διακοπή της λειτουργίας του εξοπλισμού αυτού.

 

12. Αν διαπιστώνεται παρεμβολή σε δίκτυα ραδιοεπι­κοινωνίας, ενσύρματα δίκτυα, ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή ραδιοεξοπλισμό, ο κάτοχος ή χρήστης του εξοπλισμού, υποχρεούται να άρει αμέσως την παρεμβολή και κατ' αυτού επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Αν υπάρχει σχετική έγγραφη καταγγελία για επιζήμιες παρεμβολές, η Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται, το αργότερο εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από της λήψεως της, να προβαίνει σε έλεγχο, να διατάσσει την άρση των παρεμβολών αυτών, και να ενημερώνει σχετικά τον καταγγέλοντα.

 

13. Όταν είναι αμελητέος ο κίνδυνος επιβλαβών πα­ρεμβολών, η Γενική Αδεια συμπεριλαμβάνει τους όρους για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων, εφόσον για τη χρήση αυτή δεν απαιτείται η χορήγηση δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

 

14. Όταν είναι απαραίτητη η χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή / και αριθμών, τα δικαιώ­ματα αυτά χορηγούνται με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. κατά περίπτωση, κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματος του ενδιαφερόμενου προσώπου, που παρέχει δίκτυα ή / και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, βάσει Γενικής Αδειας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 21, της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 25, τις διατάξεις που καθορίζουν τη διαδικασία και την αξιολόγηση αιτήσεων για τη χορήγηση δικαιω­μάτων χρήσης και των λοιπών κανόνων, που διασφαλί­ζουν την αποδοτική χρήση των εν λόγω πόρων.

 

15. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να χορηγεί δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε προσωρινή βάση.

 

16.  Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται, για λόγους εποπτείας φάσμα­τος, να προβαίνει σε σειρά δοκιμαστικών εκπομπών σε προσωρινή βάση σε ραδιοσυχνότητες, οι οποίες δεν έχουν χορηγηθεί, ή αν έχουν χορηγηθεί, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του νόμιμου χρήστη.

 

17. Η Ε.Ε.Τ.Τ. χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης αριθμών με βάση το Ε.Σ.Α. το αργότερο εντός τριών εβδομάδων από την υποβολή της αίτησης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Στην περίπτωση αριθμών, που έχουν προη­γουμένως χαρακτηριστεί, με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., ως εξαιρετικής οικονομικής αξίας, αν, μετά από διαβούλευ­ση με τους ενδιαφερομένους, η Ε.Ε.Τ.Τ. αποφασίσει τη χορήγηση τους με διαγωνιστικές διαδικασίες, η περί­οδος των τριών εβδομάδων μπορεί να παραταθεί για τρεις ακόμα εβδομάδες.

 

18. Η επιχείρηση, στην οποία χορηγείται σειρά αριθ­μών, δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε διακρίσεις σε βάρος άλλων επιχειρήσεων, που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όσον αφορά την ακολου­θία αριθμών που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στις υπηρεσίες τους.

 

19. Απαγορεύεται η χωρίς άδεια διάθεση, κατοχή και χρήση εξοπλισμού με δυνατότητα:

α) αποκρυπτογράφησης απορρήτων ή κρυπτογραφη­μένων μηνυμάτων ή

β) λήψης εκπομπών, που γίνονται από εξοπλισμούς κρατικών υπηρεσιών για την εφαρμογή των κανόνων οδικής κυκλοφορίας ή

γ) σάρωσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και συγχρόνως παρακολούθησης και αποκωδικοποίησης εκπομπών που δεν προορίζονται για λήψη από το ευρύ κοινό.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης καθο­ρίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της άδειας.

 

20.  Το απόρρητο μηνυμάτων, που μεταδίδονται με ραδιοηλεκτρικό εξοπλισμό σε ανοικτή γλώσσα, δεν παραβιάζεται σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την απάλειψη παρεμβολών. Η επιτήρηση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων από τα εξουσιοδοτημένα όργανα δεν θεωρείται επίσης ως πα­ραβίαση του απορρήτου των ραδιοεπικοινωνιών.

 

 

Αρθρο 25

 

Διαδικασία περιορισμού του αριθμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων

 

1. Ο αριθμός των προς χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων δεν περιορίζεται, εκτός εάν τούτο είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων. Σε περίπτωση που εξετάζεται αν πρέπει να περιορίζεται ο αριθμός των προς χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτή­των, πρέπει μεταξύ άλλων να αποδίδεται η σημασία στην ανάγκη μεγιστοποίησης της ωφέλειας για τους χρήστες και στη διευκόλυνση της ανάπτυξης του αντα­γωνισμού.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι­νωνιών και κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ. διενεργείται από αυτήν δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 17 και η οποία προηγείται της διαδικασίας χορήγησης των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε συνθή­κες περιορισμού του αριθμού τους. Κατά τη δημόσια διαβούλευση παρέχεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών και των κατανα­λωτών, η ευκαιρία να διατυπώνουν τις απόψεις τους σχετικά με την ως άνω διαδικασία.

 

3.  Μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης κατό­πιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να προβαίνει σε περιορισμό του αριθμού των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης ραδι­οσυχνοτήτων με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας που ακολουθείται για τη χορήγη­ση τους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι υπεύθυνη για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τα δικαιώματα χρήσης και τη διενέργεια της διαδικασίας, όπως αυτή προσδιορίζε­ται από την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

4.  Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., της οποίας έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση, δύ­ναται να επανεξετάζει τον περιορισμό του αριθμού των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων αυξάνοντας ή μειώνοντας το σχετικό αριθμό. Αν δι­απιστώνεται ότι είναι δυνατή η αύξηση του αριθμού των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών τροποποιεί ανάλογα την απόφαση του περί περιορισμού του αριθ­μού των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυ­χνοτήτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ορίζει το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας που ακολουθείται για την παροχή τους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι υπεύθυνη για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως αυτή προσδιορίζεται από την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

5. Αν με τις ανωτέρω αποφάσεις του Υπουργού Με­ταφορών και Επικοινωνιών περιορίζεται η παροχή των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, η Ε.Ε.Τ.Τ. οφεί­λει να προβεί στην επιλογή των προσώπων στα οποία χορηγούνται τα σχετικά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυ­χνοτήτων, βάσει αντικειμενικών, διαφανών, αμερόλη­πτων και αναλογικών κριτηρίων επιλογής.

 

 

Αρθρο 26

 

Μεταβίβαση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων

 

1.  Η μεταβίβαση, η εκμίσθωση δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στο σύνολο του, η αλλαγή φορέα του Παρόχου ή η αλλαγή ελέγχου του Παρόχου γίνεται με έγκριση της Ε.Ε.Τ.Τ.

 

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταβίβαση είναι η σωρευτική συνδρομή των κατωτέρω:

α) να μην αλλάζει η χρήση των ραδιοσυχνοτήτων, εφόσον πρόκειται για ραδιοσυχνότητες των οποίων η χρήση έχει εναρμονισθεί μέσω της εφαρμογής της απόφασης 676/2002/ΕΚ ή άλλων κοινοτικών μέτρων,

β) να μην παραβιάζονται οι διατάξεις περί προστασίας του ανταγωνισμού,

γ) ο νέος δικαιούχος να τηρεί τους όρους χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίοι είχαν επιβληθεί στον προηγούμενο δικαιούχο,

δ) εφόσον πρόκειται για ραδιοσυχνότητες οι οποίες υπόκεινται σε διεθνείς διαδικασίες συντονισμού, ο νέος δικαιούχος να συνεχίσει να παρέχει την υποστήριξη του στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών,

ε) ο νέος δικαιούχος να πληροί τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκαν τα ατομικά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στον κάτοχο των δικαιωμά­των αυτών.

 

3.  Η εν λόγω έγκριση κοινοποιείται εγγράφως στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν κοινής αίτησης της επιχείρησης στην οποία έχουν χορηγηθεί τα δικαιώ­ματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και του μελλοντικού δικαιούχου.

 

4. Σε περίπτωση μεταβίβασης ραδιοσυχνοτήτων δύ­ναται να μεταβιβάζονται και τα κεραιοσυστήματα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις υπό μεταβίβαση ραδιοσυχνότητες, εφόσον τα κεραιοσυστήματα αυτά έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κεί­μενης νομοθεσίας και έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση του εκμισθωτή του χώρου εγκατάστασης των κεραιοσυστημάτων.

 

5.  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι­κοινωνιών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διαδικασί­ες μεταβίβασης ή εκμίσθωσης τμήματος δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

 

 

Αρθρο 27

 

Τροποποίηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

 

1. Τροποποίηση των δικαιωμάτων χρήσης, όρων και διαδικασιών που αφορούν Γενικές Αδειες ή δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών, επιτρέπεται μόνο σε αιτιολο­γημένες περιπτώσεις με αναλογικό δε τρόπο, και αφού η Ε.Ε.Τ.Τ. γνωστοποιήσει την τροποποίηση εγγράφως ή διενεργήσει δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 17, με τα ενδιαφερόμενα μέρη συμπεριλαμβανο­μένων των χρηστών και των καταναλωτών.

 

2.  Τροποποίηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυ­χνοτήτων ή αριθμών επιτρέπεται μόνον σε αιτιολογη­μένες περιπτώσεις και με αναλογικό τρόπο, μετά από ακρόαση των ενδιαφερόμενων μερών από την Ε.Ε.Τ.Τ.

 

3. Στα ενδιαφερόμενα μέρη παρέχεται προθεσμία του­λάχιστον τεσσάρων εβδομάδων από τη γνωστοποίηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων, προκειμένου να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Σε εξαιρετικές περι­πτώσεις, όταν υπάρχει ανάγκη έκτακτης και άμεσης παρέμβασης για την τροποποίηση του ισχύοντος καθε­στώτος, η προθεσμία για τη διατύπωση των απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών ορίζεται σε δύο εβδομά­δες. Η σχετική απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Ε.Ε.Τ.Τ., εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, εκδίδει Κανονισμό στον οποίο καθορίζονται οι περιπτώσεις που χρήζουν έκτα­κτης και άμεσης παρέμβασης για την τροποποίηση του ισχύοντος καθεστώτος των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή/ και αριθμών.

 

4. Τα δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών δεν περιο­ρίζονται ούτε αίρονται πριν από τη λήξη της χρονικής περιόδου για την οποία έχουν χορηγηθεί. Σε εξαιρετι­κές περιπτώσεις, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να περιορίζει ή να καταργεί τα δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών με αιτιολογημένη απόφαση της και μετά από καταβολή εύλογης αποζημίωσης, λόγω ανάκλησης δικαιώματος.

 

 

Αρθρο 28

 

Ειδικά ραδιοδίκτυα

 

1. Η εγκατάσταση και λειτουργία ειδικών ραδιοδικτύων τελεί υπό καθεστώς Γενικής Αδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

2.  Προκειμένου περί εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων στους ελεγχόμενους από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας χώρους αερολιμένων απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη αυτής. Στις περιπτώσεις αυτές η Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται να αποδίδει στην Υ.Π.Α. ποσοστό 60% από τα τέλη χρήσης ραδιο­συχνοτήτων, που εισπράττει.

 

3. Προκειμένου περί ειδικών ραδιοδικτύων για επιβα­τηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης με μετρητή (ΤΑΞΙ), για να υπαχθούν σε καθεστώς Γενικής Αδειας απαιτείται προηγουμένως η έγκριση από τον οικείο νομάρχη του καταστατικού της ένωσης των κατόχων αδειών κυκλο­φορίας ταξί. Σε περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης από τον νομάρχη, αυτή κοινοποιείται στην Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία και διαγράφει την ένωση από το Μητρώο Γενικών Αδειών.

 

4. Οι κάτοχοι αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων, των οποίων η χορήγηση έγινε από τις αρμόδιες διευθύνσεις των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και οι οποίες είναι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σε ισχύ, υποχρεούνται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενενήντα ημερών από τη δημοσί­ευση του παρόντος, να γνωστοποιήσουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. τις εν λόγω άδειες ώστε να εγγραφούν στο Μητρώο των Γενικών Αδειών.

 

 

Αρθρο 29

 

Δικαιώματα διέλευσης

 

1. Οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επι­κοινωνιών έχουν δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων, που ανήκουν στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α., σε ιδιώτες ή είναι κοινόχρηστοι. Τα αυτά δικαιώ­ματα έχουν, αλλά μόνο σχετικά με τους δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους, και οι πάροχοι δικτύων ηλε­κτρονικών επικοινωνιών, που δεν παρέχουν δημόσια δίκτυα. Οι δημόσιες αρχές, που είναι αρμόδιες για την παραχώρηση των δικαιωμάτων αυτών, τηρούν τις αρ­χές και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

 

2. Οι δημόσιες αρχές, που είναι αρμόδιες για τη χο­ρήγηση δικαιωμάτων διέλευσης σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ακολουθούν διαδικασίες, οι οποίες διέπονται από τις αρχές της αμεροληψίας, της διαφάνειας, της ταχείας και άμεσης εξυπηρέτησης των διοικούμενων, με σκοπό τη διευκόλυνση της διενέργειας επενδύσεων για τη δημιουργία δικτυακής υποδομής. Οι ανωτέρω διαδικασίες δύναται να διαφέρουν αναλόγως του αν ο αιτών παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή όχι.

 

3. Εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρό­ντος, όλες οι αρμόδιες για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δημόσιες αρχές υποχρεούνται: α) να ενη­μερώσουν την Ε.Ε.Τ.Τ. σχετικά με τις διαδικασίες, που εφαρμόζουν, τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία και μελέτες, β) να καθο­ρίσουν την αρμόδια υπηρεσία για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και την αρμόδια υπηρεσία για την εποπτεία της καλής εκτέλεσης των εργασιών και γ) να μεριμνούν για την εκπαίδευση των αρμόδιων υπαλλήλων σχετικά με το αντικείμενο, που τους ανατίθεται. Ανάλογη υπο­χρέωση έχουν οι ανωτέρω δημόσιες αρχές κάθε φορά, που τα στοιχεία αυτά μεταβάλλονται για οποιονδήποτε λόγο. Μετά τη λήψη των άνω στοιχείων, η Ε.Ε.Τ.Τ. υπο­χρεούται να τα δημοσιεύει σε ειδική ιστοσελίδα.

 

4. Μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας, η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 17, ώστε να εισηγείται στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών τις ειδικές διαδικασίες για την παρα­χώρηση δικαιωμάτων διέλευσης, και να εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών και τους συναρμόδιους Υπουργούς, με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες αυτές, ο τρόπος καταβολής των τελών, οι δικαιούχοι είσπραξης αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τη δυνατότητα διέλευσης και εγκατάστασης σε αρχαιο­λογικούς χώρους, η αρμόδια αρχή, ενώπιον της οποίας έχει υποβληθεί αίτημα σχετικό με τη χορήγηση δικαιω­μάτων διέλευσης από πάροχο δημόσιων δικτύων ηλε­κτρονικών επικοινωνιών, εφόσον συνοδεύεται από όλα τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποχρεούται να χορηγεί τα δικαιώματα διέλευσης ή άλλως να απα­ντά αιτιολογημένα επί της υποβληθείσας αίτησης στον ενδιαφερόμενο πάροχο εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης. Αν η αίτηση υποβάλ­λεται από πάροχο μη δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η ως άνω προθεσμία παρατείνεται κατά εξήντα ημέρες. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευ­σης και εγκατάστασης σε προστατευόμενες περιοχές απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού/Τμήμα Παραδοσιακών Οι­κισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης από παραδοσιακούς οικισμούς απαιτείται η έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας / Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών του Υπουργείου Περιβάλλο­ντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης και εγκατάστασης επί, υπέρ ή υπό χώρων που ανήκουν στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας και στις Ένοπλες Δυνάμεις απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του ΓΕΕΘΑ.

 

6. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω σχετική προθε­σμία, η άδεια πρόσβασης / διέλευσης τεκμαίρεται ότι αυτοδικαίως χορηγήθηκε. Στην περίπτωση αυτή, το επίσημο αντίγραφο της αίτησης, συνοδευόμενο από εξώδικη δήλωση, που θα κοινοποιεί ο πάροχος δημό­σιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην αρμόδια δημόσια αρχή, σχετικά με την άπρακτη πάροδο της παραπάνω προθεσμίας, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του περί του γεγονότος αυτού, επέχουν θέση άδειας πρόσβασης - διέλευσης, η οποία θεωρείται ακολούθως από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Αντίγραφα των εγγράφων αυτών τηρούνται στο αρχείο της αρμόδιας αστυνομικής αρχής. Αρνηση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικά αιτιολο­γημένης απόφασης και μόνο για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της εθνικής άμυνας και των αρχαιολογικών τόπων. Κατά αποφάσεων των δημόσιων αρχών σχετικών με τη χορήγηση δικαι­ωμάτων διέλευσης και περιορισμούς ή όρους αυτής, χωρεί προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου, που δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Με κανονισμό που εκδίδεται από την Ε.Ε.Τ.Τ., καθο­ρίζονται τα τέλη διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, καθώς και το ύψος των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών για όλη την Ελλάδα, κατό­πιν διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 17. Ο καθορισμός των τελών διέπεται από αντικειμενικότητα, διαφάνεια, αμεροληψία και αναλο­γικότητα προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Το ύψος των τελών πρέπει να μην καθιστά οικονομικά ασύμφορη τη διενέργεια της επένδυσης.

 

7.  Με επιφύλαξη των διατάξεων, που αφορούν στη δυνατότητα διέλευσης και εγκατάστασης σε αρχαιο­λογικούς χώρους, οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλε­κτρονικών επικοινωνιών δικαιούνται, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και έναντι εύλογης αποζημίωσης, να συστήσουν προσωπική δουλεία σε βάρος ακινήτων ιδιωτών, οικοδομημένων και μη, κοινόχρηστων χώρων κτιρίων, στο έδαφος ή / και το υπέδαφος τους, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση ή / και διέ­λευση ή / και συντήρηση ή / και επισκευή των δικτύων και εγκαταστάσεων τους, υπό την προϋπόθεση της τή­ρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την ασφαλή εγκατάσταση δικτύων και λοιπών υποδομών. Οι διατάξεις των άρθρων 1003 επ. του Αστικού Κώδικα εφαρμόζονται για την περίπτωση διευκόλυνσης της κατασκευής, εγκατάστασης ή επισκευής των δικτύων, των έργων υποδομής κ.λπ. των επιχειρήσεων ηλεκτρο­νικών επικοινωνιών.

 

8.  Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν μετά από τη λήψη της αίτησης για τη διεξαγωγή εργασιών εκσκαφής να ενημερώνουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά ημερών, την οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση προσδι­ορίζοντας τα συγκεκριμένα σημεία εντός του χώρου αρμοδιότητας τους, όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες εκσκαφής. Η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση οφείλει να προβαίνει αμέσως σε δημοσίευση του εγγράφου της αρμόδιας αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης, σε χώρο εμ­φανή, εντός του καταστήματος της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης/Ολοι οι ενδιαφερόμενοι ιδιωτικοί ή δημόσιοι φορείς οι οποίοι, εντός του άμεσου προσεχούς εξα­μήνου, προτίθενται να προβούν σε εκσκαφή, οφείλουν να γνωστοποιούν αυτό στις αρμόδιες αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης εντός δεκαπέντε ημερών από τη δημο­σίευση. Κανένας φορέας από τους ανωτέρω δεν μπορεί να προβεί σε εργασίες εκσκαφής στις ίδιες περιοχές του συγκεκριμένου δήμου ή κοινότητας εντός του συγκεκριμένου εξαμήνου εφόσον δεν προβαίνει στην ανωτέρω δήλωση εγκαίρως. Εντός δεκαπέντε ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας η οικεία αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης προβαίνει σε ρύθμιση της δια­δικασίας εκσκαφής κατά τρόπο διαφανή. Οι προθεσμίες του παρόντος ισχύουν από τη δημοσίευση σε κάθε αρμόδια νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Η παρούσα διάταξη δεν αποκλείει την εφαρμογή της παραγράφου 4.

 

9. Η αρχική έγκριση η οποία χορηγείται στον εκάστο­τε δικαιούμενο φορέα περιλαμβάνει και τη δυνατότητα εργασιών για την αποκατάσταση βλαβών με υποχρέω­ση προηγούμενης ειδοποίησης της αρμόδιας αρχής.

 

10.  Στις περιπτώσεις που δημόσιες αρχές, αρμόδιες για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης, διατηρούν παράλληλα και την κυριότητα ή τον έλεγχο επιχειρή­σεων, που εκμεταλλεύονται δίκτυα ή / και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πρέπει να προβαίνουν σε ουσιαστικό διαρθρωτικό διαχωρισμό μεταξύ της αρμο­διότητας, που σχετίζεται με τη χορήγηση των δικαι­ωμάτων διέλευσης και εκείνης που σχετίζεται με την κυριότητα ή τον έλεγχο των ως άνω επιχειρήσεων.

 

11. Πέραν της υποχρέωσης καταβολής τελών διέλευ­σης και τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, ο πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν υπέχει υποχρέωση καταβολής άλλου σχετικού, με τα ανωτέρω, τέλους.

 

12.  Ο πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών προς εγκατάσταση ή συντήρηση αυτού, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην προκαλούνται βλάβες και ζημίες σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων, αλλιώς υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας.

 

 

Αρθρο 30

 

Συνεγκατάσταση και από κοινού χρήση ευκολιών

 

1/ Οταν ο πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει το δικαίωμα, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να εγκαθιστά ευκολίες επί δημόσιου ή ιδιωτικού ακινήτου ή κοινόχρηστου χώρου, υπέρ ή υπό αυτού, ή δύναται να επωφελείται διαδικασίας για την απαλλοτρίωση ή τη χρήση ακινήτου, η Ε.Ε.Τ.Τ. μεριμνά για τη λήψη μέ­τρων, προς επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των μερών για την από κοινού χρήση των ευκολιών ή του ακινήτου αυτού.

 

2. Αν ένας πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνι­ών στερείται πρόσβασης σε άλλες βιώσιμες δυνατότη­τες λόγω της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας ή της δημόσιας ασφάλειας ή της επίτευξης πολεοδομικών ή χωροταξικών στόχων του η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από αίτηση του, μπορεί να επιβάλει σε άλλο πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών την υποχρέωση να προβαίνει σε από κοινού χρήση συγκε­κριμένης ευκολίας ή ακινήτου, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής συνεγκατάστασης. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εναλλακτικά δύναται να λαμβάνει μέτρα για να διευκολύνει το συ­ντονισμό των δημόσιων έργων, που εκτελούνται στην περιοχή. Τα μέτρα για την από κοινού χρήση ευκολιών ή το συντονισμό δημόσιων έργων, επιβάλλονται σύμφωνα με τον Κανονισμό, ο οποίος εκδίδεται κατά την επόμενη παράγραφο. Στην υποχρέωση αυτή είναι δυνατόν να πε­ριλαμβάνονται όροι για την κατανομή δαπανών σχετικά με την από κοινού χρήση των ευκολιών ή του ακινήτου. Σε αυτή την περίπτωση, η ανταλλαγή τεχνικών πληρο­φοριών μεταξύ των εταιρειών είναι υποχρεωτική.

 

3.  Εντός πέντε μηνών από τη δημοσίευση του πα­ρόντος, η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμό για τη συνεγκατάσταση, αφού προηγηθεί σχετική δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 17. Με τον Κανονισμό καθορίζο­νται οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη συνεγκατάσταση, προσδιορίζεται η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεγκατάσταση από τους ενδιαφερόμενους παρόχους, η οποία θα ενεργο­ποιείται αυτομάτως με την υποβολή αιτήσεων στην Ε.Ε.Τ.Τ. και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 

4.  Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την επίλυση της διαφοράς σε σχέση με τη συμ­φωνία της παραγράφου 1 κατόπιν προσφυγής, από οποιοδήποτε μέρος, εφαρμόζοντας και τις διατάξεις του άρθρου 18.

 

 

Αρθρο 31

 

Ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση κεραιών

 

1.  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στις κατασκευές κεραιών για τις οποίες απαιτείται άδεια σύμφωνα με το στοιχείο Α' της παρ. 2 του άρ­θρου 1 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α').

 

2. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), είτε δια των οργάνων της ή με συνεργεία που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτήν, υποχρε­ούται να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία:

α) αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγματοληπτικό, ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτημένων από την Ε.Ε.Τ.Τ. κεραιών, που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως,

β) κατόπιν αίτησης εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Τ. ή οποιου­δήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, που έχει έννομο συμφέρον, εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Ε.Α.Ε. υποχρεούται να γνωστοποιεί αμέσως τα απο­τελέσματα του ελέγχου στον αιτούντα και στον κάτοχο της κατασκευής κεραίας.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Α.Ε., καθορίζεται ο τρόπος διενέργειας των μετρή­σεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

3. Η αίτηση υποβάλλεται απευθείας στην Ε.Ε.Α.Ε. και συνοδεύεται από την καταβολή σχετικού παραβόλου, το ύψος του οποίου ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του ποσού της παρ. 5. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δημο­σιεύονται άμεσα στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Α.Ε. και συ­γκεντρωτικά ανά έτος.

 

4.  Σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης των επι­τρεπόμενων ορίων εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, εφαρμόζονται οι κυρώσεις, που προβλέ­πει η υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 (ΦΕΚ1105 Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών αυτών μπορεί να τροποποιεί­ται η άνω απόφαση.

 

5. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης οι κάτοχοι αδειοδοτημένων κεραιών προκαταβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. ετήσιο τέλος ύψους 200 ευρώ για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατασκευής κεραίας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. αποδίδει εξ ολοκλήρου το ετήσιο αυτό τέλος στην Ε.Ε.Α.Ε.. Με κανονισμό της Ε.Ε.Τ.Τ. που εκδίδεται εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Α.Ε., καθορίζονται όλα τα θέματα τα σχετικά με την επιβολή και είσπραξη του τέλους.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορί­ζεται η ειδική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση τυποποιημένων κατασκευών κεραιών.

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι­νωνιών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουρ­γών, κυρώνονται τεχνικοί κανονισμοί που βασίζονται σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα για την εγκα­τάσταση κεραιών:

α) Σε πυλώνες ισχυρών ρευμάτων.

β) Σε πυλώνες φωτισμού.

γ) Κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών.

δ) Εντός εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν σε εγκαταστάσεις σταθ­μών και κατασκευών κεραιών που εξαιρούνται από την αδειοδότηση. Σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. παραμέ­νουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης.

 

9.  Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου απαγο­ρεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας, για την οποία δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την Ε.Ε.Α.Ε. μελέτη, που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα όρια έκθεσης υπερβαίνουν το 70% των τιμών, που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

10. Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών, που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων, Μεταφορών και Επι­κοινωνιών και Εθνικής Αμυνας καθορίζονται οι παραμε­θόριες ζώνες της χώρας, των οποίων η πλήρης κάλυψη από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κρίνεται ως εθνικά αναγκαία. Για τις ζώνες αυτές, η έγκριση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας της παρ.2Η του άρθρου 1 του ν. 2801/2000 χορηγείται από τη Γενική Διεύθυνση Πολε­οδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων.

 

12.  Πολεοδομικές παραβάσεις σε ακίνητα, επί των οποίων ήδη υφίσταται κατασκευή κεραίας, δεν θίγουν τη νομιμότητα της άδειας της κατασκευής κεραίας, εφόσον οι παραβάσεις δεν αφορούν την κεραία ή τον οικίσκο αυτής ή την ασφάλεια του κτιρίου, και υπό την προϋπόθεση, ότι το κτίριο ή το δώμα, επί του οποίου τοποθετείται η κεραία, δεν στερείται πολεοδομικής άδειας.

 

13. Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων κεραιών και συναφών κατασκευών δεν απαιτείται η έκδοση οικο­δομικής άδειας, αλλά έγκριση, που χορηγείται από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, σύμφωνα με την παρ. 2Η του άρθρου 1 του ν. 2801/2000 και κοινοποιείται στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Μέχρι την έκ­δοση της απόφασης αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α').

 

14.  Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 20KW και συνοδευ­τικών αυτών έργων (οικίσκοι κ.λπ.), που προορίζονται να υποστηρίξουν κατασκευές κεραιών δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας. Οι όροι και οι προϋπο­θέσεις για την τοποθέτηση των εν λόγω συστημάτων ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλο­ντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

15.  Στις δημιουργούμενες ως άνω εγκαταστάσεις λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης του κοινού, που κα­θορίζονται εκάστοτε με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μετα­φορών και Επικοινωνιών. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, και μέχρι της καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποιήσεως ή ανακλήσεως της, εφαρμόζεται η υπ' αριθ. 53571/3839/6.9.2000 κοινή απόφαση «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά», η οποία ισχύει ως έχει με την επιφύλαξη των διατάξεων, όπως τροποποιείται με το άρθρο αυτό.

 

16. Οι Πολεοδομικές Υπηρεσίες, στις οποίες κατατίθε­νται τα δικαιολογητικά για την έγκριση της τοποθέτη­σης των εγκατεστημένων κεραιών, υποχρεούνται, εντός δύο μηνών από της υποβολής τους, να αποφανθούν αι­τιολογημένα επί της νομιμότητας και καταλληλότητας αυτών. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου του ανωτέρω διαστήματος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί η πολεοδομική έγκριση. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ανάκλησης της απάντησης ή άρνησης αποδοχής των δικαιολογητικών, ο κύριος της εγκατάστασης δικαιού­ται να προσφύγει στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, ο οποίος κρίνει επί της ουσιαστικής και τυπικής νο­μιμότητας των πράξεων της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας και εκδίδει ή απορρίπτει οριστικά την αιτού­μενη έγκριση εντός τριάντα ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου.

Αν ανακληθεί η απάντηση, μέχρι να εκδοθεί η απόφα­ση επί της προσφυγής δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 267/1998 (ΦΕΚ 195 Α').

Κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περι­φέρειας χωρεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου τριμελούς Διοικητικού Εφετείου σύμ­φωνα με την περ. 1Θ' του άρθρου 1 του ν. 2944/2001 (ΦΕΚ 222 Α'), η οποία εκδικάζεται εντός ενός μηνός από την ημέρα κατάθεσης της και εκδίδεται απόφαση εντός προθεσμίας δύο μηνών από την εκδίκαση της. Αναβολή της συζητήσεως είναι δυνατή μόνο μία φορά και για σπουδαίο λόγο, ο δε επαναπροσδιορισμός της δίκης δεν δύναται να απέχει περισσότερο από ένα μήνα από την αρχική δικάσιμο, εκτός κι αν υφίσταται περίπτωση συνεκδίκασης περισσότερων προσφυγών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου, που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, προσβάλλονται, με έφεση, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις ισχύ­ουσες διατάξεις. Η έφεση εκδικάζεται εντός τριμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης της.

 

17.  Η περιβαλλοντική αδειοδότηση προηγείται της χορήγησης άδειας εγκατάστασης κατασκευών κεραιών από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο­μείων. Η Περιβαλλοντική Μελέτη κατατίθεται από τον Κάτοχο του Σταθμού ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσω­πο του, που μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, στην οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας, σύμφωνα με το ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'), η οποία, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από της καταθέσεως της, την αποστέλλει για γνωμοδότηση στην Ε.Ε.Α.Ε.. Η οικεία Γενική Γραμμα­τεία Περιφέρειας αποφαίνεται περί της υποβληθείσης Μελέτης, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Α.Ε. και η σχετική απόφαση κοινοποιείται και στον αιτούντα.

 

18. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο­ταξίας και Δημόσιων 'Εργων, η οποία πρέπει να εκδοθεί εντός έξι μηνών από της δημοσίευσης του παρόντος, καθορίζεται το περιεχόμενο και εξειδικεύεται η ως άνω διαδικασία των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τις εγκαταστάσεις κεραιών σταθμών στην ξηρά. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, οι αρ­μόδιες αρχές υποχρεούνται να εκδίδουν τις σχετικές εγκρίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις για το περιεχόμενο των Μ.Π.Ε., ακολουθώντας τη διαδικασία της προηγού­μενης παραγράφου.

 

19.  Για τους προϋφιστάμενους της ισχύος του πα­ρόντος σταθμούς, οι οποίοι στερούνται Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, απαιτείται η υποβολή Περιβαλ­λοντικής Μελέτης ή Έκθεσης, κατά περίπτωση, στην Αρχή, που είναι η αρμόδια για την έκδοση της σχετικής έγκρισης, εντός δώδεκα μηνών από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων'Εργων της παραγράφου 18, εφαρμοζό­μενης κατά τα λοιπά της παραγράφου 17. Η ως άνω προθεσμία δύναται να παραταθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τους σταθμούς αυτούς, διατηρούνται σε ισχύ οι χορηγηθεί­σες πολεοδομικές εγκρίσεις.

 

20. Για τους προϋφιστάμενους της ισχύος του παρό­ντος σταθμούς, οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με 'Εγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, απαιτείται η υποβολή στην Ε.Ε.Α.Ε. μελέτης ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών της κεραίας, σύμφωνα με τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού, κατά τις παραγράφους 9 και 10 και η αδειοδότηση από την Ε.Ε.Τ.Τ., εντός δώδεκα μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η ως άνω προθεσμία δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τους σταθμούς αυτούς διατηρούνται σε ισχύ οι χορηγηθείσες περιβαλλοντικές και πολεο­δομικές εγκρίσεις.

 

21.  Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κε­ραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων. Υφιστάμενες κατασκευές κεραιών επί των ανωτέρω κτιρίων απομακρύνονται εντός διαστήματος έξι μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

 

22. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι­νωνιών κυρώνονται τεχνικοί κανονισμοί που βασίζονται σε ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα ή, εν ελλείψει αυτών, σε εθνικά και αφορούν:

α. Τυποποιημένες κατασκευές κεραιών.

β. Την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα μεταξύ των κατασκευών κεραιών και άλλων γειτονικών ηλεκτρονι­κών εγκαταστάσεων.

γ. Αλλες συναφείς με τις παραπάνω δραστηριότητες, εγκαταστάσεις ή υλικά.

 

23.  Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να ανατίθεται σε Οργανισμούς Τυποποίησης το έργο της ανωτέρω τυποποίησης. Το κόστος του έργου μπορεί να βαρύνει το αποθεματικό της Ε.Ε.Τ.Τ. της παραγράφου 6 του άρθρου 61 ή τον ειδικό λογαριασμό του ν.δ. 638/1970 (ΦΕΚ 173 Α').

 

24. Στην περ. Α' της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2801/ 2000, αντί της άδειας του οικείου Νομάρχη, απαιτείται η άδεια του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέ­ρειας.

 

 

Αρθρο 32

 

Δορυφόροι

 

1. Η διαχείριση των θεμάτων των δορυφορικών τροχι­ών, των τμημάτων της τροχιάς των γεωστατικών δορυ­φόρων, που έχουν απονεμηθεί ή εκχωρηθεί στη χώρα, και των συσχετισμένων με αυτές ραδιοσυχνοτήτων, που χρησιμοποιούνται από τους διαστημικούς σταθμούς, υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

2.  Η εκχώρηση των δικαιωμάτων του Κράτους στις δορυφορικές τροχιές και τις συσχετισμένες με αυτές ραδιοσυχνότητες των διαστημικών σταθμών γίνεται έναντι ανταλλάγματος, που καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με τις ίδι­ες αποφάσεις καθορίζεται το είδος του διαγωνισμού που διενεργείται. Ο διαγωνισμός διενεργείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών βάσει αντικειμενικών, διαφανών, αμερόληπτων και αναλογικών κριτηρίων επιλογής.

 

3. Η λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε ραδιοσυχνό­τητας, που έχει εκχωρηθεί σε δορυφορικό σύστημα, το οποίο έχει δηλωθεί από την Ελλάδα στη Διεθνή 'Ενωση Τηλεπικοινωνιών, επιτρέπεται μετά από αίτηση του ενδι­αφερομένου και συναίνεση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία παρέχεται με ειδική πράξη του, υπό την προϋπόθεση, ότι ο αιτών έχει τη δυνατό­τητα ελέγχου της εκπομπής στο σύνολο των σταθμών ραδιοεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των επίγειων σταθμών, που χρησιμοποιούν την εκχώρηση ραδιοσυ­χνοτήτων του δορυφόρου, ως επίσης και την πληρωμή στο Ελληνικό Δημόσιο των δαπανών, που αντιστοιχούν στην εξέταση του φακέλου, που έχει κατατεθεί από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών.

 

4. Το ανωτέρω δικαίωμα λειτουργίας και εκμετάλλευ­σης δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτους χωρίς την έγκριση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

5. Η ειδική πράξη της παραγράφου 3 τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, εάν η λειτουργία και εκμετάλλευση του δορυφορικού συστήματος αποδεικνύονται ασύμβατες με συμφωνί­ες διεθνούς συντονισμού μεταγενέστερες της πράξης αυτής.

 

6. Εκείνος, υπέρ του οποίου εκδόθηκε η ειδική πράξη της παραγράφου 3, οφείλει να τηρεί τις τεχνικές προ­διαγραφές του δορυφορικού συστήματος, που έχουν δηλωθεί από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινω­νιών στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών, ως επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, τις συμφωνίες συντονι­σμού που έχουν συναφθεί με άλλα Κράτη - Μέλη της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών ή άλλους φορείς που χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες ανακοινωμένες από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών, περιλαμβανομένων συμφωνιών, που είναι μεταγενέστερες από την έκδο­ση της πράξης.

 

 

Αρθρο 33

 

Δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης

 

1.  Νομικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με τον παρόντα νόμο δεν επιτρέπεται να εκμεταλλεύονται το δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης εφόσον:

α) ελέγχονται από το Δημόσιο ή διαθέτουν ειδικά δικαιώματα και

β) κατέχουν δεσπόζουσα θέση σε σημαντικό τμήμα της αγοράς παροχής δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών και

γ) εκμεταλλεύονται ένα δίκτυο καλωδιακής τηλεόρα­σης, που εγκατέστησαν βάσει ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων στην ίδια γεωγραφική περιοχή.

 

2.  Τα νομικά πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου δύνανται να εκμεταλλεύονται δίκτυο καλωδιακής τηλε­όρασης ιδρύοντας προς τούτο άλλα νομικά πρόσωπα ή συμμετέχοντας σε άλλα νομικά πρόσωπα.

 

3.  Η Ε.Ε.Τ.Τ. με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της ελέγχει κατά πόσο υφίσταται αποτελεσματικός αντα­γωνισμός στην παροχή υποδομής και υπηρεσιών και ενημερώνει αναλόγως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις πληροφορίες που παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτρο­πή περιλαμβάνεται η λεπτομερής περιγραφή της διάρ­θρωσης της αγοράς. Οι σχετικές πληροφορίες τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου κατόπιν σχετικής αίτησης, αφού ληφθεί υπόψη το έννομο συμφέρον των επιχειρήσεων να προστατεύουν τα επαγγελματικά τους απόρρητα.

 

 

Αρθρο 34

 

Λογιστικός διαχωρισμός

 

1.  Οι επιχειρήσεις, που παρέχουν δημόσια δίκτυα ή δημόσιες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και έχουν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα παροχής υπη­ρεσιών σε άλλες αγορές, πλην των αγορών δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε, οφείλουν:

α) να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς, στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') και των αρχών της λογιστικής, για τις δραστηριότητες, που συνδέο­νται με την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ως διαφορετικά νομικά πρόσωπα. Στους λογαριασμούς αναφέρονται τα στοιχεία κόστους και εσόδων, η βάση υπολογισμού τους και η χρησιμοποι­ούμενη λεπτομερής μέθοδος απονομής τους, συμπερι­λαμβανομένης της αναλυτικής κατάστασης των παγίων στοιχείων του ενεργητικού και των διαρθρωτικών δαπα­νών, που συνδέονται με τις δραστηριότητες παροχής δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή

β) να διαχωρίζουν διαρθρωτικά τις δραστηριότητες τους που σχετίζονται με την παροχή δικτύων ή υπηρε­σιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, από δραστηριότητες τους που δεν έχουν σχέση με τα ανωτέρω.

Οι απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου εφαρμόζονται μόνο σε επιχειρήσεις των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών, για τις δραστηριότητες, που σχετίζονται με την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοι­νωνιών, υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια ευρώ.

 

2. Οι επιχειρήσεις που υπόκεινται στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάμει της προηγούμενης παραγρά­φου καταρτίζουν και υποβάλλουν τις οικονομικές εκθέ­σεις τους, σε ανεξάρτητο ελεγκτή και τις δημοσιεύουν κατά την επόμενη παράγραφο, εκτός εάν υπόκεινται στο εταιρικό δίκαιο ή ωφελούνται από τα κριτήρια μι­κρομεσαίων επιχειρήσεων των κοινοτικών λογιστικών κανόνων. Ο έλεγχος αυτός διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και του παρόντος.

 

3.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται το περιεχόμενο των οικονομικών εκθέσεων, ο τρόπος δημοσιότητας τους και ο λογιστι­κός έλεγχος στον οποίο υπόκεινται οι επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα ή υπηρεσίες επικοινωνιών, εφόσον δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις των νόμων περί εταιρειών ή δεν ωφελούνται από τα κριτήρια των κοινοτικών λογιστικών κανόνων περί μικρομεσαίων επι­χειρήσεων.

 

 

Αρθρο 35

 

Επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στην αγορά

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

 

1.  Μία επιχείρηση θεωρείται ότι κατέχει σημαντική ισχύ σε μία αγορά εφόσον, ατομικά ή σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις, βρίσκεται σε θέση ισοδύναμη προς δεσπόζουσα, δηλαδή βρίσκεται σε θέση οικονο­μικής ισχύος που της επιτρέπει να συμπεριφέρεται, σε σημαντικό βαθμό, ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές, τους πελάτες και τους καταναλωτές. Εάν μία επιχεί­ρηση έχει σημαντική ισχύ σε μία συγκεκριμένη αγορά, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι κατέχει σημαντική ισχύ και σε μία στενά με αυτή συνδεδεμένη αγορά, εάν οι δεσμοί μεταξύ των δύο αγορών είναι τέτοιοι, ώστε να είναι δυνατή η ενίσχυση της θέσης ισχύος της επιχεί­ρησης στη δεύτερη αγορά, ως συνέπεια της εκμετάλ­λευσης της ισχύος που η επιχείρηση αυτή διαθέτει στην πρώτη αγορά.

 

2. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. εκτιμά ότι δύο ή περισσότερες επι­χειρήσεις κατέχουν συλλογική δεσπόζουσα θέση σε μία σχετική αγορά, ενεργεί σύμφωνα με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις εκάστοτε κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπα­ϊκής Επιτροπής για την ανάλυση της αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος σε αυτή, εφαρμόζει δε τα κριτήρια του Παραρτήματος Ι.

 

3.  Η διαδικασία ανάλυσης της αγοράς, η οποία πε­ριλαμβάνει τον ορισμό των σχετικών αγορών, τη διε­νέργεια ανάλυσης του επιπέδου του ανταγωνισμού, τον ορισμό επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ και τον προσδιορισμό των κατά περίπτωση κατάλληλων και αναλογικών ειδικών κανονιστικών υποχρεώσεων, διενερ­γείται από την Ε.Ε.Τ.Τ. ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα οποία δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα δύο χρόνια από την ολοκλήρωση της προηγούμενης ανάλυσης. Κατά τη διαδικασία ανάλυσης των σχετικών αγορών, καθώς και κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της από τον παρόντα νόμο, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να ζητά τη συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

 

4.  Οι αγορές που ορίζονται για το σκοπό επιβολής ρυθμιστικών υποχρεώσεων βάσει του παρόντος νόμου δεν περιορίζουν τον ορισμό σχετικών αγορών βάσει του δικαίου του ανταγωνισμού.

 

5.  Οι κάθετα ολοκληρωμένοι όμιλοι δημόσιων επι­χειρήσεων, στους οποίους εντάσσονται επιχειρήσεις, που παρέχουν δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δεν επιτρέπεται να κάνουν διακρίσεις, υπέρ των δικών τους δραστηριοτήτων, εφόσον κατέχουν δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά.

 

 

Αρθρο 36

 

Διαδικασία καθορισμού της αγοράς

 

1. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία εκδίδεται εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζονται οι σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρονι­κών επικοινωνιών με βάση τις συνθήκες, που επικρατούν στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην ελληνική αγορά, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις ισχύουσες σχετικές Συστάσεις και Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τις αρχές του δικαί­ου του ανταγωνισμού.

 

2. Σε περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. προτίθεται να καθο­ρίσει διαφορετικές σχετικές αγορές από εκείνες που ορίζονται στη Σύσταση Σχετικών Αγορών, όπως ισχύει, ακολουθεί τη διαδικασία των άρθρων 16 και 17.

 

 

Αρθρο 37

 

Διαδικασία ανάλυσης αγοράς

 

1.  Κατόπιν της ολοκλήρωσης του ορισμού των σχε­τικών αγορών, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 36, η Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται να διεξαγάγει και περαιώσει, εντός ενός έτους, ανάλυση της απο­τελεσματικότητας του ανταγωνισμού, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ε.Ε.Τ.Τ. σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπου απαιτείται, καθορίζει, με βάση την ανάλυση της αγοράς, κατά πόσο μία σχετική αγορά είναι αποτε-λεσματικώς ανταγωνιστική, προκειμένου να αποφασί­σει, αν θα επιβάλει, διατηρήσει, τροποποιήσει ή άρει υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις, δυνάμει των άρθρων 38, 39 ή 40 ή 42 παρ. 5, 6 και 7 ή του άρθρου 68 παρ.1. Η Ε.Ε.Τ.Τ.:

α. καθορίζει, με βάση τη διαδικασία ανάλυσης αγοράς, κατά πόσον υφίσταται αποτελεσματικός ανταγωνισμός σε κάθε σχετική αγορά·

β. εφόσον διαπιστώσει, με βάση την ανάλυση του ανταγωνισμού, ότι μία συγκεκριμένη σχετική αγορά δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική, ορίζει την επιχείρηση ή τις επιχειρήσεις με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω αγορά και επιβάλλει τις ενδεδειγμένες ειδικές κανονιστικές υποχρεώσεις ή διατηρεί ή τροποποιεί τις εν λόγω υπο­χρεώσεις, εφόσον αυτές υφίστανται ήδη·

γ. όπου, ως αποτέλεσμα της ανάλυσης του επιπέδου του ανταγωνισμού σε μία συγκεκριμένη αγορά, διαπι­στώνει ότι η αγορά είναι επαρκώς ανταγωνιστική, δεν δύναται να επιβάλλει ή να διατηρεί οποιαδήποτε από τις κανονιστικές υποχρεώσεις και σε περίπτωση, που έχει επιβάλει υποχρεώσεις σε παρόχους με Σημαντική Ισχύ στη σχετική αγορά οφείλει να άρει αυτές. Τα μέρη, που επηρεάζονται από την άρση των υποχρεώσεων, ειδοποιούνται εντός δεκαπέντε ημερών από την έναρξη ισχύος της απόφασης.

 

2. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. προτίθεται να αποφασίσει για θέματα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο για την τυχόν επιβολή, διατήρηση ή άρση των κανονιστικών υποχρεώσεων σχετικά με τις διακρατικές αγορές, οι οποίες ορίζονται με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτρο­πής, συνεργάζεται με τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές των χωρών, που αφορούν οι υπόψη αγορές, λαμβάνο­ντας ιδιαιτέρως υπόψη τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την από κοινού ανάλυση της αγοράς και αποφασίζει, μετά από συνεννόηση με τις άλλες Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές, για τη λήψη απόφασης.

 

3. Για τη λήψη μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, η Ε.Ε.Τ.Τ. ακολουθεί τη διαδικασία των άρθρων 16 και 17.

 

4.  Κατά τη διαδικασία ανάλυσης αγορών η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει υπόψη τις αναμενόμενες ή προβλεπόμενες μελλοντικές τεχνολογικές ή οικονομικές εξελίξεις για τη χρονική περίοδο έως την επόμενη εξέταση της σχε­τικής αγοράς.

 

 

Αρθρο 38

 

Ρυθμιστικοί έλεγχοι των λιανικών υπηρεσιών

 

1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει κατάλληλες κανονιστικές υπο­χρεώσεις στις επιχειρήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 35, έχουν Σημαντική Ισχύ σε μία συγκεκριμένη αγορά διάθεσης υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο ευρύ κοινό (λιανική αγορά), εφόσον, σύμφωνα με το άρθρο 37, η αγορά αυτή δεν είναι αποτελεσματικά ανταγωνιστική και οι υποχρεώσεις, που επιβάλλονται σχετικά με την πρόσβαση ή σύμφωνα με το άρθρο 40, δεν επαρκούν, με την επιφύλαξη του άρθρου 52 παρ. 2 και του άρθρου 53 παρ.1.

 

2. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάμει της πα­ραγράφου 1 βασίζονται στη φύση του εντοπιζόμενου προβλήματος και πρέπει να είναι δικαιολογημένες και ανάλογες του επιδιωκόμενου σκοπού τους. Οι επιβαλ­λόμενες υποχρεώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν ιδίως την υποχρέωση των επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην αγορά, να μην χρεώνουν υπερβολικές τιμές, να μην παρεμποδίζουν την είσοδο νεοεισερχόμενων επι­χειρήσεων στην αγορά, να μην προκαλούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό με τον καθορισμό ιδιαίτερα χαμηλών τιμών προς προσέλκυση πελατών, να μην παρέχουν, με αθέμιτο τρόπο, προνόμια σε συγκεκριμένους τελικούς χρήστες ούτε να δεσμοποιούν, χωρίς εύλογη αιτία, τις υπηρεσίες. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλει στις επιχει­ρήσεις αυτές κατάλληλα μέτρα περιορισμού των τιμών λιανικής, μέτρα για τον έλεγχο των επί μέρους τιμολο­γίων ή μέτρα για προσανατολισμό των τιμολογίων στο κόστος ή των τιμών σε συγκρίσιμες αγορές, προκει­μένου να προστατεύουν τα συμφέροντα των τελικών χρηστών και παράλληλα να προωθηθεί ο πραγματικός ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων.

 

3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει ότι, όταν μία επιχείρηση υπό­κειται σε ρύθμιση τιμολογίου ή σε άλλους σχετικούς ελέγχους λιανικής, εφαρμόζει τα αναγκαία και ενδε­δειγμένα συστήματα λογιστικής καταγραφής κόστους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να ορίζει τη μορφή και τη λογιστική μεθοδολογία (μεθοδολογία κοστολόγησης) που πρέπει να χρησιμοποιούνται. Η τήρηση ενδεδειγμένου Συστή-ματος λογιστικής καταγραφής του κόστους ελέγχεται από άλλον εξειδικευμένο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, ανεξάρτητο και από εκείνην και από τον υπόχρεο φο­ρέα εκμετάλλευσης, που ορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία εξασφαλίζει την κατ' έτος δημοσίευση δήλωσης συμμόρφωσης.

 

4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κα­τόπιν αιτήματος της, για τους πραγματοποιούμενους ελέγχους λιανικής και, όπου απαιτείται, για τα συστή­ματα λογιστικής καταγραφής κόστους που χρησιμο­ποιούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

 

5.  Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν επιβάλλει τους μηχανισμούς ελέγ­χου λιανικής, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, σε αγορές περιοχών ή χρηστών, στις οποίες θεωρεί ότι επικρατεί πραγματικός ανταγωνισμός.

 

 

Αρθρο 39

 

Ρυθμιστικοί έλεγχοι του ελάχιστου συνόλου μισθωμένων γραμμών

 

1. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από ανάλυση της αγοράς σύμ­φωνα με το άρθρο 37, κρίνει ότι η αγορά για την παροχή μέρους ή ολόκληρου του ελάχιστου συνόλου μισθωμέ­νων γραμμών, σε μέρος ή στο σύνολο της Επικράτειας,

δεν είναι αποτελεσματικά ανταγωνιστική, επιβάλλει στις επιχειρήσεις, που σύμφωνα με το άρθρο 35 έχουν Σημαντική Ισχύ στη σχετική αγορά, υποχρεώσεις σχετι­κά με την παροχή του ελάχιστου συνόλου μισθωμένων γραμμών, όπως ορίζεται στον κατάλογο προτύπων, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπα­ϊκών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ.1 του παρόντος και τους όρους για την παροχή αυτή, σύμ­φωνα με το Παράρτημα VIII, στις συγκεκριμένες αγορές μισθωμένων γραμμών.

 

2. Εάν, ύστερα από την ανάλυση αγοράς, που διεξά­γεται σύμφωνα με το άρθρο 37, η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει ότι μία σχετική αγορά παροχής μισθωμένων γραμμών από αυ­τές που συνθέτουν το ελάχιστο σύνολο είναι αποτελε­σματικά ανταγωνιστική, ανακαλεί τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, σε σχέση με τη συγκεκριμένη αγορά μισθωμένων γραμμών.

 

 

Αρθρο 40

 

Επιλογή και προεπιλογή φορέα

 

1. Οι κοινοποιημένες επιχειρήσεις με Σημαντική Ισχύ στην αγορά παροχής σύνδεσης και χρήσης του δημόσι­ου τηλεφωνικού δικτύου σε σταθερές θέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 35, υποχρεούνται να επιτρέπουν στους συνδρομητές τους πρόσβαση στις υπηρεσίες οποιου­δήποτε διασυνδεδεμένου φορέα παροχής διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών:

α) ανά κλήση με πληκτρολόγηση προθέματος ή κω­δικού επιλογής φορέα και

β) με προεπιλογή, βάσει συστήματος παράκαμψης των προεπιλεγμένων επιλογών ανά κλήση, με πληκτρο­λόγηση προθέματος ή κωδικού επιλογής φορέα.

 

2. Η τιμολόγηση για την πρόσβαση και τη διασύνδεση, που σχετίζονται με την παροχή των ανωτέρω, γίνεται με βάση το κόστος. Οι τυχόν άμεσες επιβαρύνσεις των συνδρομητών δεν πρέπει να λειτουργούν αποτρεπτικά για τη χρήση των ευκολιών αυτών.

 

3. Η εφαρμογή των ευκολιών αυτών σε άλλα δίκτυα ή με άλλους τρόπους, προς ωφέλεια των χρηστών, εκτι­μάται από την Ε.Ε.Τ.Τ. με βάση τη διαδικασία ανάλυσης της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 37 και εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 44.

 

4.  Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης, επιλογής και προεπιλογής φορέα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2.

 

 

Αρθρο 41

 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 

1. Επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ή σε άλλα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πα­ρέχουν δίκτυα ή / και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοι­νωνιών μπορούν να διαπραγματεύονται στην Ελλάδα, μεταξύ τους, χωρίς περιορισμούς, τεχνικές και εμπορι­κές συμφωνίες για πρόσβαση ή / και διασύνδεση. Επι­χείρηση, η οποία είναι εγκατεστημένη σε άλλο Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει δίκτυα ή / και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία του συγκεκριμένου Κράτους - Μέλους, δεν απαιτείται να υπαχθεί σε καθεστώς Γενικής Αδειας, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, ως προϋπόθεση για να ζητήσει πρόσβαση ή διασύνδεση στην Ελλάδα, εκτός αν δραστηριοποιείται παρέχοντας υπηρεσίες ή δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα.

 

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 58, οι φορείς εκ­μετάλλευσης όταν χορηγούν πρόσβαση ή διασύνδεση σε διαφορετικές επιχειρήσεις δεν εφαρμόζουν δια­φορετικούς όρους και προϋποθέσεις για ισοδύναμες υπηρεσίες ούτε επιβάλλουν υποχρεώσεις, που δεν έχουν σχέση με παρεχόμενες υπηρεσίες πρόσβασης και διασύνδεσης, με την επιφύλαξη των όρων του Πα­ραρτήματος IX.

 

3. Οι φορείς εκμετάλλευσης δημόσιων δικτύων ηλε­κτρονικών επικοινωνιών έχουν το δικαίωμα και, όταν ζητείται από άλλες επιχειρήσεις, που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Αδειας, την υποχρέωση να διαπραγ­ματεύονται τη μεταξύ τους διασύνδεση για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμων στο κοινό. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται στους φορείς εκμετάλλευσης για την παροχή πρόσβασης και διασύν­δεσης σε άλλες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 68 παρ. 1.

 

4.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 64, οι πληροφορί­ες που περιέρχονται σε μία επιχείρηση από μία άλλη επιχείρηση πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης συμφωνιών πρόσβασης ή διασύνδεσης, καθώς και μετά την ολοκλήρωση αυτής είναι εμπιστευτικές και χρησι­μοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό για τον οποίο παρασχέθηκαν. Η εμπιστευτικότητα των ως άνω πληροφοριών τηρείται και έναντι άλλων τμημά­των της ίδιας επιχείρησης, θυγατρικών εταιρειών και συνεργατών της, στους οποίους η απόκτηση των πλη­ροφοριών θα μπορούσε να παράσχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 

5. Τα δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που εγκαθίστανται για τη μετάδοση ψηφιακών τηλεοπτικών υπηρεσιών, οφείλουν να είναι σε θέση να μεταδίδουν υπηρεσίες και προγράμματα τηλεόρασης ευρείας οθό­νης. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων που λαμβά­νουν και αναμεταδίδουν υπηρεσίες ή προγράμματα τηλεόρασης ευρείας οθόνης έχουν την υποχρέωση να διατηρούν αυτό το σχήμα οθόνης.

 

 

Αρθρο 42

 

Επιβολή, τροποποίηση ή άρση υποχρεώσεων, όσον αφορά την πρόσβαση και τη διασύνδεση

 

1.  Με την επιφύλαξη των μέτρων, που μπορούν να ληφθούν για τις επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στην αγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7, η Ε.Ε.Τ.Τ. τηρώντας τις διαδικασίες του άρ­θρου 16, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για να εξασφαλισθεί η δυνατότητα τελικής διασύνδεσης, μπορεί να επιβάλει σε επιχειρήσεις, που ελέγχουν την πρόσβαση στους τελικούς χρήστες, υποχρεώσεις συ­μπεριλαμβανομένης, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, της υποχρέωσης να διασυνδέουν τα δίκτυα τους, όταν αυτό δεν συμβαίνει ήδη.

 

2. Η Ε.Ε.Τ.Τ., όταν επιβάλλει υποχρεώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 44, μπορεί να θεσπίζει τεχνικές ή λειτουργι­κές προϋποθέσεις που οφείλει να τηρεί ο πάροχος ή / και ο δικαιούχος της αναφερόμενης στο άρθρο αυτό πρόσβασης εφόσον είναι απαραίτητο για τη ομαλή λειτουργία του δικτύου. Οι όροι εφαρμογής συγκεκριμένων τεχνικών κανόνων ή προδιαγραφών υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 66.

 

3. Οι υποχρεώσεις και οι προϋποθέσεις, που επιβάλ­λονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, βασίζονται σε αντικειμενικά, διαφανή, αναλογικά και αμερόληπτα κριτήρια και εφαρμόζονται με τη διαδι­κασία των άρθρων 16 και 17. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδεται Κανονισμός, με τον οποίο ρυθμίζονται ειδι­κότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής των προηγούμενων παραγράφων, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

4. Όσον αφορά στην πρόσβαση και τη διασύνδεση, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να παρεμβαίνει αυτεπαγγέλτως, εφόσον δικαιολογείται ή, ελλείψει συμφωνίας μεταξύ των με­ρών, μετά από αίτηση ενός από τα εμπλεκόμενα μέρη, προκειμένου να διασφαλίσει τις γενικές αρχές του άρ­θρου 3, ακολουθώντας κατά περίπτωση τις διαδικασίες των άρθρων 16, 17, 18 και 19.

 

5.  Η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από ανάλυση της αγοράς, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 37, μπορεί να επιβάλει, κατά περίπτωση, σε φορείς εκμετάλλευσης με Σημαντική Ισχύ σε συγκεκριμένη αγορά τις υπο­χρεώσεις των άρθρων 43, 44 και 45. Εφόσον η Ε.Ε.Τ.Τ., σε εξαιρετικές περιστάσεις, προτίθεται να επιβάλει υποχρεώσεις πρόσβασης ή διασύνδεσης διαφορετι­κές από τις υποχρεώσεις των άρθρων 43, 44 και 45, υποβάλλει σχετικό αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία αποφασίζει να τις επιτρέψει ή όχι.

Για το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο εκκρεμεί η λήψη σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ε.Ε.Τ.Τ. απέχει από την επιβολή των εν λόγω υποχρε­ώσεων.

 

6.  Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν επιβάλλει τις υποχρεώσεις των άρ­θρων 43, 44 και 45 σε φορείς εκμετάλλευσης, οι οποίοι δεν έχουν σημαντική ισχύ σε συγκεκριμένη αγορά, με την επιφύλαξη των διατάξεων:

α) των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, των άρθρων 30, 34, 50 παρ. 2β, 4 και 5 και 59,

β) περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτή­ρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονι­κών επικοινωνιών,

γ) για τη συμμόρφωση σε υποχρεώσεις, που επιβάλ­λονται κατά την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης ραδι­οσυχνοτήτων με διαδικασία ανταγωνιστικής ή συγκρι­τικής επιλογής, σύμφωνα με τον όρο 7 του Β' Μέρους του Παραρτήματος IX του παρόντος,

δ) για τη συμμόρφωση σε υποχρεώσεις, που απορ­ρέουν από διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επιβολή, τροποποίηση ή άρση των υπο­χρεώσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 16.

 

7. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο είναι αναλογικές και δικαιολογημένες. Οι υποχρεώσεις αυτές επιβάλλονται κατόπιν διαβούλευ­σης σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17.

 

 

Αρθρο 43

 

Υποχρεώσεις διαφάνειας, αμεροληψίας και λογιστικού διαχωρισμού

 

1. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλονται στους φορείς εκμετάλλευσης όσον αφορά την πρό­σβαση ή / και τη διασύνδεση, υποχρεώσεις:

α) Διαφάνειας

αα) Βάσει των οποίων απαιτείται από τους φορείς η δημοσίευση συγκεκριμένων πληροφοριών, όπως λογιστικές πληροφορίες, τεχνικές προδιαγραφές, χαρακτηριστικά δικτύου, όροι και προϋποθέσεις παροχής και χρήσης του και τιμές. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να καθορίσει αναλυτικά τις πληροφορίες που πρέπει να διατίθενται, τις απαιτούμενες λεπτομέρειες και τον τρόπο δημοσίευσης τους.

ββ) Βάσει των οποίων απαιτείται η δημοσίευση Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσίας πρόσβασης ή δια­σύνδεσης, ιδίως σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης υπέχει τις υποχρεώσεις του εδαφίου β'. Το Υπόδειγμα Προσφοράς Υπηρεσίας πρέπει να είναι επαρκώς αναλυτικό, να περιγράφει τις σχετικές προσφορές διαχωρισμένες ανά στοιχείο ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς, καθώς και τους συναφείς όρους πρόσβασης ή διασύνδεσης συμπεριλαμβανομένων των τιμών, προκειμένου οι επιχειρήσεις να μην πληρώνουν για ευκολίες, οι οποίες δεν είναι αναγκαίες για τη ζη­τούμενη υπηρεσία. Τα Υποδείγματα Προσφοράς Υπηρε­σίας υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία μπορεί μεταξύ άλλων να ελέγχει τη συμμόρφωση τους με τους όρους του παρόντος και να τα τροποποιεί για την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων, που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος.

γγ) Βάσει των οποίων απαιτείται η δημοσίευση Υποδείγματος Προσφοράς Αναφοράς, το οποίο περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία του Παραρτήματος II, εφόσον ο φορέας εκμετάλλευσης υπέχει υποχρέωση παροχής αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο μέσω στρεπτού ζεύγους μεταλλικών αγωγών και των σχετι­κών διευκολύνσεων του άρθρου 44.

β) Αμεροληψίας, προκειμένου να διασφαλιστεί, ότι ο φορέας εκμετάλλευσης παρέχει (αα) αφ' ενός μεν πρό­σβαση ή / και διασύνδεση εφαρμόζοντας ισοδύναμους όρους σε ισοδύναμες περιστάσεις, σε άλλες επιχει­ρήσεις που παρέχουν ισοδύναμες υπηρεσίες, (ββ) αφ' ετέρου δε υπηρεσίες και πληροφορίες σε τρίτους με τους ίδιους όρους και την ίδια ποιότητα με εκείνες που παρέχει για τις δικές του υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες των θυγατρικών του ή των συνεργατών του.

γ) Λογιστικού διαχωρισμού. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαιτεί από μια επιχείρηση με κάθετη διάρθρωση να καθιστά διακριτές και διαφανείς τις τιμές χονδρικής πώλησης και τις εσωτερικές της τιμολογήσεις προκειμένου να ελέγχεται, μεταξύ άλλων, η τήρηση της υποχρέωσης αμεροληψίας και να αποτρέπεται ενδεχόμενη σταυ­ροειδής επιδότηση. Για το σκοπό αυτόν η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφαση της μπορεί να καθορίζει τα τηρούμενα στοι­χεία, χωρίς να θίγονται οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. και τη λογιστική μέθοδο, που πρέπει να χρησιμοποιούνται για καθορισμένες δραστηριότητες.

 

2. Με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να καθορίζεται αναλυτικά το περιεχό­μενο, ο απαιτούμενος βαθμός λεπτομέρειας, ο τρόπος δημοσίευσης κάθε Υποδείγματος Προσφοράς - Αναφο­ράς, Υπηρεσίας διασύνδεσης ή / και πρόσβασης για συ­γκεκριμένη μορφή πρόσβασης συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας υποβολής, ελέγχου και έγκρισης του από την Ε.Ε.Τ.Τ., καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

3.  Προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της εμπι­στευτικότητας να ζητά την υποβολή λογιστικών βι­βλίων κατόπιν αιτήματος, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για έσοδα από τρίτους και να προβαίνει σε έλεγχο αυτών.

 

4. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που πρέπει να τηρούνται και της λογιστικής μεθόδου, που προβλέ­πονται στο εδ. γ' της παραγράφου 1.

 

 

Αρθρο 44

 

Υποχρεώσεις πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου

 

1. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλεται σε φορείς εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 και 42 παρ. 5,6 και 7, η υποχρέωση ικανοποί­ησης ευλόγων αιτημάτων πρόσβασης ή χρήσης ειδικών στοιχείων του δικτύου και συναφών ευκολιών. Τούτο, μεταξύ άλλων, συντρέχει και σε περιπτώσεις, που η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει, ότι η άρνηση πρόσβασης ή η επιβολή καταχρηστικών όρων αντίκεινται στο συμφέρον των τελικών χρηστών ή δυσχεραίνουν τη δημιουργία βιώ­σιμης ανταγωνιστικής αγοράς υπηρεσιών σε επίπεδο λιανικού εμπορίου.

 

2. Η Ε.Ε.Τ.Τ., για τη λήψη της ως άνω απόφασης, λαμ­βάνει ιδίως υπόψη της τους εξής παράγοντες:

α) την τεχνική και οικονομική βιωσιμότητα της χρή­σης ή της εγκατάστασης ανταγωνιστικών ευκολιών ανάλογα με το ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς, λαμβά­νοντας υπόψη και τον τύπο της διασύνδεσης και της πρόσβασης τις οποίες αφορά,

β) τη σκοπιμότητα παροχής της προτεινόμενης πρό­σβασης σε συνάρτηση με τις διαθέσιμες δυνατότη­τες,

γ) την αρχική επένδυση του κατόχου της ευκολίας, λαμβάνοντας υπόψη τους συναφείς επενδυτικούς κιν­δύνους,

δ) την ανάγκη μακροπρόθεσμης διασφάλισης του ανταγωνισμού,

ε) κατά περίπτωση, τα συναφή δικαιώματα πνευμα­τικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας,

στ) την παροχή πανευρωπαϊκών υπηρεσιών.

 

3.  Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλει στους φορείς εκμε­τάλλευσης τις ακόλουθες υποχρεώσεις, υπό ισότιμους, εύλογους και έγκαιρου χαρακτήρα όρους:

α) την παροχή σε τρίτους πρόσβασης σε καθορισμένα στοιχεία ή / και ευκολίες του δικτύου, συμπεριλαμβα­νομένης της αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο,

β) την καλόπιστη διαπραγμάτευση με επιχειρήσεις που ζητούν πρόσβαση,

γ) τη μη ανάκληση ήδη χορηγηθείσας πρόσβασης σε ευκολίες,

δ) την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών χονδρικής για μεταπώληση από τρίτους,

ε) τη χορήγηση ανοικτής πρόσβασης σε τεχνικές διεπαφές, πρωτόκολλα ή άλλες βασικές τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ή των υπηρεσιών εικονικού δικτύου,

στ) την παροχή συνεγκατάστασης ή άλλων μορφών από κοινού χρήσης ευκολιών, συμπεριλαμβανομένων αγωγών, κτιρίων ή ιστών,

ζ) την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας διατερματικών υπηρεσιών που παρέχονται σε χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των ευκολιών για υπηρεσίες ευφυών δικτύων ή περιαγωγής σε κινητά δίκτυα,

η) την παροχή πρόσβασης σε συστήματα λειτουργι­κής υποστήριξης ή παρόμοια συστήματα λογισμικού, απαραίτητα για την εξασφάλιση ισότιμου ανταγωνι­σμού στην παροχή των υπηρεσιών,

θ) τη διασύνδεση δικτύων ή συναφών εγκαταστά­σεων.

 

 

Αρθρο 45

 

Υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης

 

1. Σε περίπτωση, που από την ανάλυση της αγοράς προκύπτει ότι υπάρχει έλλειψη αποτελεσματικού αντα­γωνισμού με συνέπεια ένας φορέας εκμετάλλευσης να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές ή να συμπιέζει τις τιμές, σε βάρος των τελικών χρηστών, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί με απόφαση της, να επιβάλλει υποχρεώσεις σχετικά με την ανάκτηση κόστους και ελέγχου τιμών, συμπεριλαμβανομένων υποχρεώσεων κοστοστρέφειας, καθώς και υποχρεώσεων σχετικών με τα συστήματα κοστολόγησης για την παροχή ειδικών τύπων διασύνδεσης ή / και πρόσβασης. Η απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., λαμβάνοντας υπόψη την επένδυση του εν λόγω φορέα εκμετάλλευσης, επιτρέπει στο φορέα αυ­τόν έναν εύλογο συντελεστή απόδοσης επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, συνεκτιμώντας τους συναφείς κινδύνους. Η απόφαση αυτή ισχύει τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια.

 

2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει, ότι κάθε επιβαλλόμενος μη­χανισμός ανάκτησης κόστους ή μέθοδος τιμολόγησης προάγει την οικονομική απόδοση, τον βιώσιμο ανταγω­νισμό, καθώς και ότι μεγιστοποιεί το όφελος για τους καταναλωτές. Μπορεί επίσης να λαμβάνει τις διαθέσι­μες τιμές σε συγκρίσιμες ανταγωνιστικές αγορές.

 

3. Σε περίπτωση υποχρέωσης καθορισμού των τιμών, με γνώμονα το κόστος ο φορέας εκμετάλλευσης φέ­ρει το βάρος απόδειξης ότι τα τέλη υπολογίζονται με βάση το κόστος, λαμβανομένου υπόψη ενός εύλογου συντελεστή απόδοσης της επένδυσης.

 

4. Για τον υπολογισμό του κόστους αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικά κοστολογικά πρότυπα από εκείνα που χρη­σιμοποιεί ο φορέας εκμετάλλευσης. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαιτεί από το φορέα εκμετάλλευσης να αιτιολογεί πλήρως τις τιμές που επιβάλλει, και κατά περίπτωση να απαιτεί ανάλογα την προσαρμογή τους. Η σχετική απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. περιλαμβάνει διευκρινίσεις σχε­τικά με τις συγκεκριμένες παραδοχές και τον τρόπο προσδιορισμού των νέων προσαρμοσμένων τιμών και λαμβάνεται αφού δοθεί η δυνατότητα στο φορέα εκ­μετάλλευσης να αναπτύξει, σε εύλογο χρόνο και πά­ντως όχι περισσότερο των δεκαπέντε (15) ημερών, τις δικές του θέσεις σε σχέση με τις παραδοχές αυτές. Σε περίπτωση έλλειψης λεπτομερών δεδομένων για την αναγνώριση του κόστους, η Ε.Ε.Τ.Τ. εφαρμόζει τη μέθοδο σύγκρισης τιμών (benchmarking), λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις διαθέσιμες τιμές σε συγκρίσιμες αντα­γωνιστικές αγορές Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

5. Η μη υποβολή στοιχείων ή η μη προσήκουσα αιτι­ολόγηση των τιμών από τον υπόχρεο ή η υπαίτια μη έγκαιρη υιοθέτηση από αυτόν τυχόν επιβαλλόμενων από την Ε.Ε.Τ.Τ. τιμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση εφαρμογής των συγκεκριμένων τιμών σε χρόνο, που αρχικά έχει υποδείξει η Ε.Ε.Τ.Τ. και σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

 

6.  Τα βασικά στοιχεία των εγκεκριμένων από την Ε.Ε.Τ.Τ. κοστολογικών συστημάτων, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις βασικές κατηγορίες κόστους και τους κανόνες για την κατανομή του, δημο­σιεύονται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Τ. και του εκάστοτε υπόχρεου παρόχου. Η Ε.Ε.Τ.Τ., με απόφαση της, προσ­διορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των δημοσιεύσεων, στο οποίο περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και τα άνω στοιχεία.

 

7.  Ο έλεγχος συμμόρφωσης με το εγκεκριμένο από την Ε.Ε.Τ.Τ. σύστημα κοστολόγησης ανατίθεται από αυ­τήν σε άλλον εξειδικευμένο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, ανεξάρτητο και από εκείνη και από τον υπόχρεο φορέα εκμετάλλευσης.

 

8. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύει ετησίως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Δήλωση σχετικά με τη συμμόρφωση του υπόχρεου φορέα εκμετάλλευσης με το παρόν άρθρο.

 

 

 

Αρθρο 46

 

Περιεχόμενο της Καθολικής Υπηρεσίας

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

1.  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι­κοινωνιών μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζε­ται το περιεχόμενο της Καθολικής Υπηρεσίας. Με ίδια απόφαση καθορίζεται, όποτε κρίνεται αναγκαίο, και η τεχνολογία της Καθολικής Υπηρεσίας. Η εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων ανατίθεται στην Ε.Ε.Τ.Τ,. η οποία μεριμνά για την ελαχιστοποίηση στρεβλώσεων στην αγορά, ιδίως όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών με τιμές ή άλλους όρους και προϋποθέσεις, που αποκλί­νουν από τους συνήθεις εμπορικούς όρους.

 

2. Η παροχή Καθολικής Υπηρεσίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

α) Σύνδεση σε σταθερές θέσεις με το δημόσιο τηλε­φωνικό δίκτυο και πρόσβαση σε διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες σε σταθερές θέσεις, που πα­ρέχεται από μία τουλάχιστον επιχείρηση στο σύνολο της επικράτειας εφόσον το σχετικό αίτημα είναι εύλο­γο. Η παρεχόμενη σύνδεση πρέπει να επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να πραγματοποιούν και να δέχονται τοπικές, εθνικές και διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις και να κάνουν χρήση υπηρεσιών τηλεομοιοτυπίας και δεδομένων, με ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων που επιτρέπουν τη λειτουργική πρόσβαση στο διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η πλειοψηφία των συνδρομητών, εφόσον αυτό είναι και τεχνολογικά εφικτό.

β) Υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και κατάλογοι συνδρομητών σε έντυπη ή επικουρικά ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με το άρθρο 48.

γ) Κοινόχρηστα τηλέφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 49.

δ) Ειδικές ρυθμίσεις για τελικούς χρήστες, που είναι άτομα με ειδικές ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες, σύμφω­να με το άρθρο 51.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι­κοινωνιών μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., μπορεί να καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό πρόσθετες υπηρε­σίες, πέραν των υπηρεσιών της προηγούμενης παρα­γράφου. Στην περίπτωση αυτή, η αποζημίωση βαρύνει το Δημόσιο και επιβάλλεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 55.

 

 

Αρθρο 47

 

Καθορισμός των επιχειρήσεων που παρέχουν Καθολική Υπηρεσία

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι­νωνιών μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τον καθορισμό επιχείρησης ή επιχειρήσεων, οι οποίες υπέχουν υποχρέωση παρο­χής Καθολικής Υπηρεσίας (καθορισμένες επιχειρήσεις), προκειμένου να εξασφαλίζεται το περιεχόμενο της Κα­θολικής Υπηρεσίας, όπως ορίζεται στα άρθρα 46 παρ. 2, 48, 49, 51 και ανάλογα με την περίπτωση το άρθρο 52 παρ. 2, στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής των επιχειρήσεων, που θα καθοριστούν σύμφωνα με τις αρχές της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας και της αμεροληψίας, ώστε να εξασφαλίζεται, ότι καμία επι­χείρηση δεν αποκλείεται εκ των προτέρων από τον καθορισμό, η Καθολική Υπηρεσία παρέχεται με τρόπο οικονομικά αποδοτικό και ότι μπορεί να ορίζονται δια­φορετικές επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων για την παροχή διαφόρων υπηρεσιών της Καθολικής Υπηρεσίας ή για την κάλυψη διαφορετικών περιοχών της επικρά­τειας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου.

 

2. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζονται οι επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες Καθολικής Υπηρεσίας (καθορισμένες επιχειρήσεις). Οι επιχειρήσεις αυτές ανάλογα με την περίπτωση υπέχουν υποχρέωση να παρέχουν τιμολογιακές επιλογές ή δέσμες τιμολογίων σύμφωνα με την κοινή απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 52. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Επιτροπή τις επωνυμίες των καθορισμένων επιχειρήσεων, καθώς και, σε περίπτωση αλλαγής της επωνυμίας τους, τη νέα επωνυμία των επιχειρήσεων αυτών.

 

3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις επωνυμίες των φορέων εκμετάλλευσης, οι οποίοι θε­ωρείται ότι διαθέτουν σημαντική ισχύ στην αγορά για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, τις υποχρεώ­σεις, που τους επιβάλλονται δυνάμει αυτού, καθώς και κάθε μεταβολή που επηρεάζει τις εν λόγω υποχρεώσεις ή τις επιχειρήσεις που θίγονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.

 

4. Η διαδικασία καθορισμού επιχείρησης ή επιχειρήσε­ων, οι οποίες υπέχουν υποχρέωση παροχής Καθολικής Υπηρεσίας, μπορεί να χρησιμεύει για να προσδιορίζεται το καθαρό κόστος της υποχρέωσης παροχής Καθο­λικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 55.

 

5. Η εφαρμογή της απόφασης της παραγράφου 1, καθώς και ο έλεγχος συμμόρφωσης των καθορισμένων επιχειρήσεων με τις υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσί­ας, οι οποίες τους επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος Κεφαλαίου, ασκούνται από την Ε.Ε.Τ.Τ.

 

 

Αρθρο 48

 

Υπηρεσίες τηλεφωνητή, πληροφοριών καταλόγου και κατάλογοι

 

1. Στους τελικούς χρήστες διατίθεται στο πλαίσιο πα­ροχής της Καθολικής Υπηρεσίας (α) ένας τουλάχιστον πλήρης κατάλογος, που να καλύπτει όλους τους κατα­χωρισμένους συνδρομητές τηλεφώνου και τους αριθ­μούς σταθερούς, κινητούς και προσωπικούς, σε εγκε­κριμένη από την Ε.Ε.Τ.Τ μορφή, έντυπη ή ηλεκτρονική, ο οποίος ενημερώνεται τακτικά, τουλάχιστον μια φορά ετησίως και (β) τουλάχιστον μία αντίστοιχη πλήρης τηλεφωνική υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου. Στην περίπτωση αυτή στους τελικούς χρήστες συμπεριλαμ­βάνονται και οι χρήστες κοινόχρηστων τηλεφώνων.

 

2. Οι κατάλογοι που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο περιλαμβάνουν, με την επιφύλαξη της κεί­μενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσω­πικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όλους τους συνδρομητές των διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις που στο πλαίσιο της προ­ηγούμενης παραγράφου προβαίνουν σε επεξεργασία πληροφοριών που τους διατίθενται από άλλες επιχει­ρήσεις τηρούν την αρχή της αμεροληψίας.

 

3. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται η μορφή των καταλόγων συνδρομητών, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

4. Η δραστηριότητα του παρόχου Καθολικής Υπηρε­σίας στον τομέα παροχής υπηρεσιών καταλόγου και της έκδοσης καταλόγων δεν πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να περιορίζει τον ανταγωνισμό.

 

5.  Κάθε συνδρομητής δημόσιων τηλεφωνικών υπη­ρεσιών έχει δικαίωμα καταχώρισης των στοιχείων του στο διαθέσιμο στο κοινό κατάλογο, που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

 

6.  Κάθε επιχείρηση, η οποία χορηγεί αριθμούς τη­λεφώνου σε συνδρομητές, υποχρεούται να ικανοποιεί κάθε εύλογο αίτημα για τη διάθεση, στα πλαίσια της παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφο­ριών καταλόγου και καταλόγων, των σχετικών πληρο­φοριών σε συμφωνημένη μορφή και κατά τρόπο δί­καιο, αντικειμενικό, κοστοστρεφή και αμερόληπτο. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο και το κόστος διάθεσης των απαιτούμενων στοιχείων, υπό δίκαιους, αμερόληπτους και κοστοστρεφείς όρους.

 

7. Κάθε τελικός χρήστης που είναι συνδεδεμένος με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, έχει πρόσβαση σε υπη­ρεσίες συνδρομής μέσω τηλεφωνητή και σε υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου, σύμφωνα με την παράγραφο 1.

 

8.  Είναι ελεύθερη η άμεση πρόσβαση των τελικών χρηστών Κράτους - Μέλους άλλου, πλην της Ελλάδος, στην υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου, που παρέ­χεται στην Ελληνική Επικράτεια, ή / και η πρόσβαση τελικών χρηστών στην Ελληνική Επικράτεια στην υπη­ρεσία πληροφοριών καταλόγου που παρέχεται σε άλλα Κράτη - Μέλη, υπό τους όρους του παρόντος νόμου. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε υφιστάμενος περιορισμός τέτοιου είδους.

 

9. Όλες οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

 

Αρθρο 49

 

Κοινόχρηστα τηλέφωνα

 

1.  Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλει, με απόφαση της, υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις με στόχο τη διασφά­λιση της παροχής κοινόχρηστων τηλεφώνων, ιδίως σε κοινόχρηστους χώρους, χώρους αποβίβασης και επιβί­βασης επιβατών, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λπ., για την ικανοποίηση εύλογων αναγκών των τελικών χρηστών, όσον αφορά τη γεωγραφική κάλυψη, τον αριθμό των τηλεφώνων, την ευκολία πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στα τηλέφωνα αυτά, και την ποιότητα των υπηρεσιών.

 

2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να μην επιβάλλει τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1, στο σύνολο ή σε μέρος της Επι­κράτειας, εφόσον, μετά από διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 4, κρίνει ότι οι εν λόγω ευκολίες ή παρεμφερείς υπηρεσίες είναι ευρέως διαθέσιμες.

 

 

Αρθρο 50

 

Ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης - Ευρωπαϊκοί τηλεφωνικοί κωδικοί πρόσβασης - Μη γεωγραφικοί αριθμοί

 

1. Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης με χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης «112», καθώς και άλλων εθνικών αριθμών έκτακτης ανάγκης, όπως αυτοί ορίζονται από την Ε.Ε.Τ.Τ., πραγματοποιού­νται από οποιοδήποτε τηλέφωνο συμπεριλαμβανομένων των κοινοχρήστων, ατελώς στο σύνολο τους και χωρίς υποχρέωση χρήσης οποιουδήποτε μέσου πληρωμής.

 

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων:

α) διαθέτουν ατελώς όλες τις απαραίτητες πληροφο­ρίες για τον εντοπισμό της θέσης του καλούντος στις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για όλες τις κλήσεις στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112»·

β) διεκπεραιώνουν όλες τις κλήσεις προς τον ευ­ρωπαϊκό χώρο τηλεφωνικής αριθμοδότησης (ETNS), λαμβανομένου υπόψη του κόστους διεκπεραίωσης των κλήσεων μέσω του δικτύου τους.

 

3. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας οφείλει να ενημερώνει τους πολίτες για την ύπαρξη και τη χρή­ση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης «112», καθώς και για τη δυνατότητα εντοπισμού του καλούντος, κατά την παράγραφο 2α.

 

4. Ο κωδικός «00» είναι ο τυποποιημένος διεθνής κω­δικός πρόσβασης.

 

5.  Η Ε.Ε.Τ.Τ. διασφαλίζει ότι οι τελικοί χρήστες των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σε μη γεωγραφικούς αριθμούς εντός της Ελληνικής Επικράτειας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό. Η ως άνω υποχρέωση δεν υφίσταται σε περίπτωση, που ο καλούμενος συν­δρομητής για εμπορικούς λόγους έχει περιορίσει την πρόσβαση των καλούντων από συγκεκριμένες γεω­γραφικές περιοχές.

 

 

Αρθρο 51

 

Ειδικά μέτρα για τελικούς χρήστες που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι­νωνιών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουρ­γών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., όπου απαιτείται, λαμβάνονται μέτρα για τους τελικούς χρήστες, που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, ώστε να διασφαλίζε­ται ότι η πρόσβαση και η οικονομική προσιτότητα των διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών είναι ανάλογες με εκείνες, που παρέχονται στους λοιπούς τελικούς χρήστες, συμπεριλαμβάνει δε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τις υπηρεσίες πληροφοριών κατα­λόγου και τις υπηρεσίες καταλόγου.

 

2.  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι­κοινωνιών μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., δύναται να λαμβάνονται, ειδικά μέτρα προκειμένου τελικοί χρή­στες, που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, να μπορούν να επιλέγουν μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων παροχής υπηρεσιών, που δεν προσφέρουν Καθολική Υπηρεσία και είναι διαθέσιμοι στην πλειονότητα των τελικών χρηστών.

 

 

Αρθρο 52

 

Εξασφάλιση προσιτών τιμολογίων

 

1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. παρακολουθεί, ιδίως σε σχέση με το δεί­κτη τιμών καταναλωτή και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, την εξέλιξη και το επίπεδο λιανικών τι­μολογίων των υπηρεσιών, οι οποίες σύμφωνα με τα άρθρα 46 παρ. 2, 48, 49 και 51 περιλαμβάνονται στην Καθολική Υπηρεσία και παρέχονται από καθορισμένες επιχειρήσεις.

 

2.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστε­ρα από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., μπορεί να επιβάλλεται στις καθορισμένες επιχειρήσεις η υποχρέωση να πα­ρέχουν τιμολογιακές επιλογές ή τιμολογιακά πακέτα για τους καταναλωτές, τα οποία είναι διαφορετικά από τους συνήθεις εμπορικούς όρους, προκειμένου ιδίως να εξασφαλίζεται, ότι τα άτομα με χαμηλό εισόδημα ή με ειδικές κοινωνικές ανάγκες, όπως εκάστοτε ορί­ζονται με αυτήν, δεν αποκλείονται από την πρόσβαση ή τη χρήση της διαθέσιμης στο κοινό τηλεφωνικής υπηρεσίας, καθώς και να εφαρμόζουν κοινά τιμολόγια, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής στάθμισης τιμών, στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, υπό το πρίσμα των εθνικών συνθηκών, ή να τηρούν ανώτατα όρια τιμών.

 

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., μπορούν να προβλέπονται πρόσθετα μέτρα στήριξης των κατα­ναλωτών με χαμηλό εισόδημα ή με ειδικές κοινωνικές ανάγκες, όπως ορίζονται ανωτέρω, ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις καθορισμέ­νες επιχειρήσεις με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

 

4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. διασφαλίζει ότι, αν μια καθορισμένη επι­χείρηση υπέχει τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2, οι όροι παροχής χαρακτηρίζονται από πλήρη διαφάνεια και εφαρμόζονται σύμφωνα με την αρχή της αμεροληψίας. Οι όροι παροχής δημοσιεύονται με ευθύνη της καθορισμένης επιχείρησης σε δύο τουλάχιστον εφη­μερίδες, μία τοπική και μία πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και στην ιστοσελίδα τους και κοινοποιούνται στην Ε.Ε.Τ.Τ. είκοσι (20) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος τους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαιτήσει την τροποποίηση ή την ανάκληση του συστήματος που εφαρμόζει μία επιχείρηση, εφόσον παραβιάζει τις διατάξεις του πα­ρόντος νόμου.

 

5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται να δημοσιεύει στην ιστοσελί­δα της τα εκάστοτε ισχύοντα τιμολόγια όλων των αδειοδοτημένων παροχών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

 

Αρθρο 53

 

Έλεγχος δαπανών και παροχή πρόσθετων ευκολιών

 

1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. ελέγχει ότι οι καθορισμένες επιχειρήσεις κατά την παροχή ευκολιών και υπηρεσιών, πέραν εκεί­νων, που υπέχουν σύμφωνα με τα άρθρα 46 παρ. 2, 48, 49, 51 και 52 παρ. 2:

α) δεν επιβάλλουν όρους και προϋποθέσεις, που συνε­πάγονται την οικονομική επιβάρυνση των συνδρομητών, για ευκολίες ή υπηρεσίες, που δεν είναι απαραίτητες ούτε υποχρεωτικές για την αιτούμενη υπηρεσία και

β) παρέχουν τις ειδικές ευκολίες και υπηρεσίες, που περιγράφονται στο Παράρτημα III, Μέρος Α' προκει­μένου οι συνδρομητές να μπορούν να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις δαπάνες τους και να αποφεύγουν τυχόν αδικαιολόγητη αποσύνδεση της υπηρεσίας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να μην επιβάλλει τις απαιτήσεις αυτές σε ολόκληρη την Επικράτεια ή σε τμήμα της, εάν κρίνει ότι η ευκολία είναι ευρέως διαθέσιμη.

 

2.  Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαιτεί από επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα να δια­θέτουν στους τελικούς χρήστες τις ευκολίες του Πα­ραρτήματος IV, Μέρος Β', εφόσον αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό.

 

3.  Στην περίπτωση, που η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει, αφού λάβει υπόψη της τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών, ότι υπάρχει επαρκής πρόσβαση στις ανωτέρω ευκολίες δύναται να αποφασίσει να μην επιβάλει τις υποχρε­ώσεις της παραγράφου 2 στο σύνολο ή μέρος της Επικράτειας της χώρας.

 

4.  Με την επιφύλαξη του εδ. β' περίπτωση 1, της παραγράφου 1, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλει τις υπο­χρεώσεις του στοιχ. ε' του Παραρτήματος III, όσον αφορά την αποσύνδεση ως γενική απαίτηση για όλες τις επιχειρήσεις.

 

 

Αρθρο 54

 

Ποιότητα υπηρεσιών των καθορισμένων επιχειρήσεων - Διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους

 

1. Οι καθορισμένες επιχειρήσεις που υπέχουν υπο­χρεώσεις, δυνάμει των άρθρων 46 παρ. 2, 48, 49, 51 και 52 παρ. 2, δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους και σε μία εφημερίδα, πανελλήνιας κυκλοφορίας τουλάχιστον, επαρκείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις τους στην παροχή Καθολικής Υπηρεσίας, βάσει των παραμέτρων, των ορισμών και των μεθόδων μέτρησης της ποιότητας της υπηρεσίας, που περιλαμ­βάνονται στο Παράρτημα VI. Οι δημοσιευόμενες πληρο­φορίες διαβιβάζονται επίσης στην Ε.Ε.Τ.Τ. εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση τους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να προσδιορίσει επιπλέον το περιεχόμενο και τη μορφή των προς δημοσίευση πληροφοριών και τον τρόπο δημοσίευσης τους, ώστε να εξασφαλίζεται, ότι οι τελικοί χρήστες και οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε πλήρεις, συγκρίσιμες εύχρηστες πληροφορίες.

 

2. Η Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον το κρίνει αναγκαίο, μπορεί:

α) στην περίπτωση που έχουν αναπτυχθεί οι σχετικές παράμετροι, να ορίζει, μεταξύ άλλων, πρόσθετα πρότυ­πα ποιότητας της υπηρεσίας για την αξιολόγηση της απόδοσης των επιχειρήσεων όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες και καταναλωτές με ειδικές ανάγκες.

Πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω δημοσιεύο­νται, επίσης, και διατίθενται στην Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1,

β) να θέτει στόχους επιδόσεων για τις επιχειρήσεις, που υπέχουν υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας, τουλάχιστον όσον αφορά στην παροχή πρόσβασης σε σταθερές θέσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2 εδ. α', κατόπιν διαβούλευσης όπως προβλέπεται ιδίως στην παράγραφο 4, με ανάλογη αναπροσαρμογή των τιμολογίων και

γ) να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την τήρηση των στόχων αυτών. Ιδίως μπορεί να διατάζει ανεξάρτη­τους ελέγχους ή παρόμοιες εξετάσεις των στοιχείων επιδόσεων, που πληρούνται από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και η συγκρισιμότητα των δεδομένων, που διαθέτουν οι επιχειρήσεις με υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας.

 

3.  Η κατ' επανάληψη αδυναμία μιας επιχείρησης να τηρήσει τους στόχους επιδόσεων μπορεί να προκα­λέσει την επιβολή από την Ε.Ε.Τ.Τ. των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 63.

 

4.  Για θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων των τελικών χρηστών και των καταναλωτών των δημόσι­ων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιδίως όταν έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην αγορά, η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των τελικών χρηστών και των καταναλωτών συμπεριλαμβανομένων ιδίως των χρηστών με ειδικές ανάγκες, των κατασκευαστών, κα­θώς και των επιχειρήσεων, που παρέχουν δίκτυα ή / και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

 

Αρθρο 55

 

Κόστος και χρηματοδότηση των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται μηχανισμός αποζημί­ωσης καθορισμένης επιχείρησης για το καθαρό κόστος της Καθολικής Υπηρεσίας, υπό διαφανείς συνθήκες, εν όλω ή εν μέρει

α) είτε από δημόσια κονδύλια

β) είτε από τους παρόχους δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Όταν το καθαρό τούτο κόστος επιμε­ρίζεται μεταξύ των παροχών δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με όμοια απόφαση, κατό­πιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται ο μηχανισμός επιμερισμού, τον οποίο διαχειρίζεται η Ε.Ε.Τ.Τ. ή φορέας ανεξάρτητος από τους δικαιούχους, που ορίζεται και εποπτεύεται από την Ε.Ε.Τ.Τ., οι αρχές, που τον διέπουν, καθώς και οι λεπτομέρειες αυτού. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το καθαρό κόστος. Από την υποχρέωση συνεισφοράς μπορούν να εξαιρούνται επιχειρήσεις, ο κύκλος εργασιών των οποίων δεν υπερβαίνει ένα εύλογο όριο, το οποίο καθορίζεται από την ίδια την απόφαση.

 

2. Η εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδεται κατόπιν αιτήματος καθορισμένης επιχείρησης και εφόσον, βάσει του υπο­λογισμού του καθαρού κόστους, αποφανθεί η Ε.Ε.Τ.Τ., ότι η εν λόγω επιχείρηση υφίσταται αθέμιτη επιβάρυν­ση. Μόνο το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων, που θεσπίζονται με τα άρθρα 46 παρ. 2, 47 παρ.1, 48, 49, 51, 52 παρ. 2 και 53 παρ. 1 μπορεί να χρηματοδοτείται. Συγκεκριμένα, η Ε.Ε.Τ.Τ.: α) υπολογίζει το καθαρό κόστος της υποχρέωσης καθολικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη το τυχόν αγοραίο όφελος που αποκομίζει μια καθορισμένη επιχείρηση, σύμφωνα με το Παράρτημα VII, Μέρος Α', ή β) χρησιμοποιείτο καθαρό κόστος πα­ροχής Καθολικής Υπηρεσίας, το οποίο υπολογίζεται με διαδικασία καθορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 4.

 

3.  Ο μηχανισμός επιμερισμού τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της ελάχιστης δυνατής στρέβλωσης της αγοράς, της αμεροληψίας και της αναλογικότητας, σύμ­φωνα με τις αρχές του Παραρτήματος VII, Μέρος Β'.

 

4.  Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. προσδιορίζεται χωριστά για κάθε επιχείρηση η επιβάρυνση που σχετίζεται με τον επιμερισμό του κόστους των υποχρεώσεων Καθο­λικής Υπηρεσίας. Η εν λόγω επιβάρυνση δεν επιβάλ­λεται σε επιχειρήσεις που δεν παρέχουν υπηρεσίες στην Επικράτεια.

 

5.  Η Ε.Ε.Τ.Τ., με την επιφύλαξη του επιχειρηματικού απορρήτου, δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της ετήσια έκ­θεση στην οποία αναφέρεται το υπολογιζόμενο κόστος των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας και προσδιορί­ζονται οι συνεισφορές όλων των ενδιαφερόμενων (υπό­χρεων) επιχειρήσεων και το τυχόν αγοραίο όφελος, που αποκομίζουν ενδεχομένως οι επιχειρήσεις που έχουν καθοριστεί για την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας.

 

6. Οι λογαριασμοί ή άλλες πληροφορίες, στις οποίες βασίζεται ο υπολογισμός της παραγράφου 2, εδ. α', ελέγχονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. ή φορέα ανεξάρτητο από τα ενδιαφερόμενα μέρη, που ορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Τα αποτελέσματα του υπολογισμού κόστους και τα πορίσματα του ελέγχου δημοσιεύονται σε μία ημερήσια εφημερίδα και στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Τ..

 

 

Αρθρο 56

 

Περιεχόμενο των Συμβάσεων που συνάπτουν οι τελικοί χρήστες

 

1. Σε περίπτωση, που οι καταναλωτές είναι συνδρο­μητές υπηρεσιών παροχής σύνδεσης ή / και πρόσβα­σης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο δικαιούνται να συνάπτουν σύμβαση με επιχείρηση παροχής των υπη­ρεσιών αυτών, υπό τους όρους και συμφωνίες, που πε­ριλαμβάνονται σε ειδικό, κατά περίπτωση, έντυπο, το οποίο διαθέτει η εταιρεία και προσχωρεί σε αυτούς ο συνδρομητής.

 

2. Με την επιφύλαξη του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ191 Α'), όπως ισχύει, η σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ συνδρομητή ή τελικού χρήστη και επιχείρησης παροχής σύνδεσης ή / και πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο ή μεταξύ καταναλωτή ή τελικού χρήστη και άλλων φο­ρέων παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

α) τα στοιχεία και τη διεύθυνση του φορέα παροχής,

β) τις παρεχόμενες υπηρεσίες, το επίπεδο ποιότητας αυτών, καθώς και το χρονικό διάστημα της αρχικής σύνδεσης,

γ) τα είδη των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης,

δ) τις λεπτομέρειες σχετικά με τις τιμές και τα τιμολόγια, καθώς επίσης και τα μέσα με τα οποία δύναται να αποκτώνται ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των τιμολογίων και των τελών συντήρησης που ισχύουν,

ε) τη διάρκεια της σύμβασης, τους όρους ανανέωσης και την καταγγελία των υπηρεσιών και της σύμβασης,

στ) τους όρους αποζημίωσης και επιστροφής των καταβληθέντων, σε περίπτωση αθέτησης των συμβα­τικών υποχρεώσεων σχετικά με το επίπεδο ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας,

ζ) τις διαδικασίες επίλυσης των διαφορών,

η) το δικαίωμα να διατηρεί εμπιστευτικό και απόρρη­το το χαρακτήρα των επικοινωνιών του,

θ) το δικαίωμα σύνδεσης σε Τερματικό Σημείο του σταθερού τηλεφωνικού δικτύου και χρήσης τερματικού εξοπλισμού ελεύθερης επιλογής του χρήστη, εφόσον είναι κατάλληλος για την παρεχόμενη σύνδεση κατά τις διατάξεις του άρθρου 66,

ι) την αξίωση χρήσης της ελληνικής γλώσσας, για οποιαδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία από τις επιχειρή­σεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

3. Σε περίπτωση τροποποίησης των συμβατικών όρων μονομερώς από την επιχείρηση, οι συνδρομητές έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης αζημίως εντός ενός μηνός από τη σχετική κοινοποίηση. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν δια του τύπου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους συνδρομητές σχετικά με τις τροποποιήσεις και το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη ισχύος τους.

 

 

Αρθρο 57

 

Διαφάνεια και δημοσίευση πληροφοριών -Ακεραιότητα του δικτύου

 

1.  Οι επιχειρήσεις, που παρέχουν τηλεφωνικές υπη­ρεσίες διαθέσιμες στο κοινό, οφείλουν να εξασφαλί­ζουν την πρόσβαση προς τους καταναλωτές και τους τελικούς χρήστες σε πλήρεις, ακριβείς και εύχρηστες πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες τιμές και τιμο­λόγια, τους τυποποιημένους όρους και τις προϋποθέ­σεις πρόσβασης και χρήσης διαθέσιμων τηλεφωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτή­ματος V.

 

2.  Η Ε.Ε.Τ.Τ. διευκολύνει την παροχή πληροφοριών, που επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες, στο μέτρο του εφικτού, και στους καταναλωτές να προβαίνουν σε ανεξάρτητη αποτίμηση του κόστους των εναλλακτικών τρόπων χρήσης, παραδείγματος χάριν, μέσω διαδραστικών οδηγών.

 

3.  Η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφαση της, μετά από δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 17, απαιτεί από τις επιχειρήσεις, που παρέχουν διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να δημοσιεύουν συγκρίσιμες, επαρκείς και ενημερωμένες πληροφορίες, σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους τελικούς χρήστες. Η απόφαση αυτή καθορίζει τις προς μέτρηση παραμέτρους ποιότητας της υπη­ρεσίας και το περιεχόμενο, τη μορφή, τον τρόπο και το χρόνο δημοσίευσης των πληροφοριών, προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των τελικών χρηστών σε πλήρεις, συγκρίσιμες και εύχρηστες πληροφορίες. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορούν να χρησιμοποιού­νται οι παράμετροι, οι ορισμοί και οι μέθοδοι μέτρησης που περιέχονται στο Παράρτημα VI. Οι πληροφορίες υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. πριν δημοσιευθούν κατόπιν εγγράφου αιτήματος της.

 

4. Προκειμένου οι επιχειρήσεις που λειτουργούν δημό­σια τηλεφωνικά δίκτυα σε σταθερές θέσεις να εξασφα­λίζουν την ακεραιότητα του δικτύου και σε περίπτωση καταστροφικής βλάβης του δικτύου ή σε περίπτωση ανωτέρας βίας, τη διαθεσιμότητα του δημόσιου τηλε­φωνικού δικτύου και των δημόσιων τηλεφωνικών υπηρε­σιών σε σταθερές θέσεις, υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα. Οι επιχειρήσεις που παρέ­χουν δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες σε σταθερές θέσεις υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζουν αδιάκοπη πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Προς υλοποίηση των ανωτέρω, η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει τη δυνατότητα να ζητά από τις επιχειρήσεις την παροχή σχετικών πληροφοριών και δύναται κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης με τους φο­ρείς να εισηγηθεί την υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων τα οποία κρίνονται αναγκαία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο­κέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι ελάχιστες υπο­χρεώσεις, προς τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνο­νται οι επιχειρήσεις. Αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο των επιχειρήσεων σχετικά με την τήρηση των ανωτέρω ελάχιστων υποχρεώσεων είναι η Ε.Ε.Τ.Τ..

 

 

Αρθρο 58

 

Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για μεταφορά σήματος

 

Οι Υπουργοί Μεταφορών και Επικοινωνιών και εκείνος στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μπορούν, με κοινή απόφαση τους, να επιβάλλουν, σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών στο κοινό, εύλογες, αναλογικές και διαφανείς υποχρεώσεις μεταφοράς σήματος για τη διανομή συγκεκριμένων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, διαύλων και υπηρεσιών.

Οι υποχρεώσεις αυτές επιβάλλονται μόνο σε περι­πτώσεις που:

α) τούτο απαιτείται για την επίτευξη σαφώς καθορι­σμένων στόχων δημόσιου συμφέροντος και αναθεω­ρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και

β) τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται από σημαντικό αριθμό τελικών χρηστών ως το κύριο μέσο λήψης ραδι­οφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών. Εάν προβλέπεται αποζημίωση για τις ως άνω υποχρεώσεις, αυτή καθορί­ζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και εκείνου, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της αναλογι­κότητας.

 

 

Αρθρο 59

 

Φορητότητα αριθμού

 

1. Όλοι οι συνδρομητές των δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κινητών υπηρε­σιών, μπορούν να διατηρούν, μετά την υποβολή αίτησης, τον αριθμό ή τους αριθμούς τους, ανεξαρτήτως της επιχείρησης, που παρέχει την υπηρεσία (φορητότητα αριθμού):

α) εφόσον πρόκειται για γεωγραφικούς αριθμούς, σε συγκεκριμένο τόπο, και

β) εφόσον πρόκειται για μη γεωγραφικούς αριθμούς, σε οποιονδήποτε τόπο.

Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για τη μεταφορά αριθμών μεταξύ δικτύων, που παρέχουν υπηρεσίες σε σταθερές θέσεις και δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

 

2.  Η τιμολόγηση της διασύνδεσης για την παροχή φορητού αριθμού είναι κοστοστρεφής. Οι τυχόν άμεσες επιβαρύνσεις των συνδρομητών δεν πρέπει να είναι τέτοιες, που να αποτρέπουν τη χρήση των ευκολιών αυτών. Η κοστοστρέφεια της διασύνδεσης για τη φορητότητα αριθμού ελέγχεται από την Ε.Ε.Τ.Τ..

 

3.  Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν μπορεί να επιβάλλει τιμολόγια λια­νικής για τη μεταφορά αριθμού κατά τρόπο, που να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, όπως θεσπίζοντας ειδικά ή κοινά τιμολόγια λιανικής.

 

4. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., εντός των πλαισίων των αρμοδιοτήτων της, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτο­μέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

Αρθρο 60

 

Διοικητικά τέλη

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 

1.  Με αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλονται, κατά πε­ρίπτωση, στους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών τα ακόλουθα διοικητικά τέλη, που περιέρχονται σε αυτήν:

α) τέλη στο πλαίσιο των Γενικών Αδειών, ιδίως από τη διαχείριση, τον έλεγχο τους και την επιβολή του συστήματος Γενικών Αδειών,

β) τέλη στο πλαίσιο της χορήγησης των δικαιωμάτων χρήσης, ιδίως για τη διαχείριση και τον έλεγχο των αιτήσεων των παροχών,

γ) τέλη στο πλαίσιο των ειδικών υποχρεώσεων όπως αναφέρονται στο άρθρο 24 παρ. 5 εδ. β', 13,14, στο άρ­θρο 25 παρ. 1 εδ. α' και στα άρθρα 38, 39, 40, 42 παρ. 5, 6 και 7, και στο άρθρο 68 παρ. 1.

 

2. Τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο διοικητικά τέλη:

α) καλύπτουν, συνολικά, μόνον τις διοικητικές δαπά­νες της Ε.Ε.Τ.Τ., που προκύπτουν από τη διαχείριση, τον έλεγχο και την επιβολή του συστήματος Γενικών Αδειών και των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή / και αριθμών ως και των ειδικών υποχρεώσεων οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 24 παρ. 5 εδ. β', 13, 14, στο άρθρο 25 παρ. 1 εδ. α' και στα άρθρα 38, 39, 40, 42 παρ. 5, 6 και 7, και στο άρθρο 68 παρ. 1, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν δαπάνες για διεθνή συνεργασία, εναρμόνιση και τυποποίηση, ανάλυση αγοράς, παρακολούθηση της συμμόρφωσης και άλλους ελέγχους της αγοράς, καθώς και κανονιστικές πράξεις, που πε­ριλαμβάνουν την εκπόνηση και την επιβολή παράγωγου δικαίου και διοικητικών αποφάσεων, όπως αποφάσεων για την πρόσβαση και τη διασύνδεση, τις δαπάνες του άρθρου 13 και

β) επιβάλλονται στους παρόχους κατά αντικειμενικό, διαφανή και αναλογικό τρόπο, προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πρόσθετες διοικητικές δαπάνες και οι συναφείς δαπάνες.

 

3.  Για τον προσδιορισμό του ύψους των διοικητικών τελών δύναται η Ε.Ε.Τ.Τ. να εφαρμόσει είτε μία κλείδα κατανομής βάσει του κύκλου εργασιών των παροχών ηλεκτρονικών επικοινωνιών είτε ένα σύστημα κατ' αποκοπήν επιβάρυνσης αυτών. Οι μέθοδοι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ο καθένας μόνος του είτε σε συνδυασμό.

 

4.  Η Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύει στο τέλος κάθε ημερολογια­κού έτους σε μία τουλάχιστον εφημερίδα πανελλαδι­κής κυκλοφορίας ανασκόπηση των διοικητικών τελών τα οποία ορίζονται στο παρόν άρθρο και το συνολικό ποσό των διοικητικών τελών που έχουν καταβληθεί σε αυτήν.

 

5. Στο τέλος εκάστου ημερολογιακού έτους η Ε.Ε.Τ.Τ. εξετάζει το συνολικό ποσό των εισπραχθέντων διοικη­τικών τελών, καθώς και το συνολικό ποσό των δαπανών αυτής. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε δια­φοράς μεταξύ αυτών, η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει σε σχετικές αναπροσαρμογές για τα διοικητικά τέλη του επερχό­μενου έτους, συνυπολογίζοντας ποσό, που επιτρέπει τη διατήρηση αποθεματικού της Ε.Ε.Τ.Τ. ίσου με το 30% των προϋπολογιζόμενων δαπανών.

 

 

Αρθρο 61

 

Τέλη για δικαιώματα χρήσης

 

1.  Εκτός των προβλεπόμενων στο προηγούμενο άρ­θρο διοικητικών τελών η Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζει και επιβάλλει στους Παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών τέλη για δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και δικαιώματα χρήσης αριθμών, τα οποία αντανακλούν την ανάγκη δι­ασφάλισης της βέλτιστης χρήσης των πόρων αυτών.

 

2.  Η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει τα τέλη της παραγράφου 1 κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή, αμερόληπτο και αναλογικά προς τον επιδιωκόμενο σκοπό και λαμβάνει υπόψη τους στόχους του άρθρου 3.

 

3. Τα τέλη που καταβάλλονται για την παροχή δικαιώ­ματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων υπό συνθήκες περιορι­σμού του αριθμού τους καταβάλλονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία, αφού αφαιρέσει από αυτά ποσό ίσο με το συνολικό κόστος της προετοιμα­σίας και διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας, στο οποίο υπεβλήθη η Ε.Ε.Τ.Τ., συμπεριλαμβανομένου και του κόστους της διαδικασίας, που οδήγησε στον περιορισμό του αριθμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και του κόστους του ενδεχόμενου αναγκαίου αναδασμού συχνοτήτων, τα αποδίδει στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

4.  Η Ε.Ε.Τ.Τ. με αποφάσεις της ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού, τον τρόπο και την προθεσμία καταβολής των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 60 και στο παρόν, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

5. Στην Ε.Ε.Τ.Τ. αποδίδεται και περιέρχεται επίσης κάθε άλλο ποσό, το οποίο εισπράττεται από οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική αρχή ή άλλον τρίτο, ως χρη­ματική ποινή, δικαστικό πρόστιμο ή προϊόν δήμευσης σε σχέση με τις αρμοδιότητες της, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο τέλη, όπως και κάθε άλλο εισπραττόμενο ποσό, κα­ταβάλλονται απευθείας ως έσοδο στο όνομα και για λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Τ. και κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς αυτής.

 

6. Στην περίπτωση, που από την ανωτέρω οικονομική διαχείριση της Ε.Ε.Τ.Τ., εκάστης διετίας, προκύπτει θε­τικό οικονομικό αποτέλεσμα (έσοδα-έξοδα), ποσοστό του αποτελέσματος αυτού αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ως δημόσιο έσοδο και διατίθεται πρω­τίστως για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος νόμου. Το αποδιδόμενο ποσοστό, που δεν θα υπερβαίνει το 80%, καθώς και οι σχετικές λεπτομέρειες, καθορί­ζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το υπόλοιπο ποσοστό, που παραμένει στην Ε.Ε.Τ.Τ., μπορεί να το διαθέτει, μετά από απόφαση του Υπουργού Με­ταφορών και Επικοινωνιών και για δαπάνες για θέματα αρμοδιότητας και λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοι­νωνιών, για ειδικές δράσεις αυτής, που καθορίζονται στον παρόντα νόμο, καθώς και επιστημονική, μελε­τητική και συμβουλευτική υποστήριξη αυτής, αμοιβές επιτροπών και ομάδων εργασίας, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, συμμετοχή, οργάνωση ή / και χρη­ματοδότηση συνόδων ή συνεδρίων ή σεμιναρίων, καθώς και έργων, ειδικών εργασιών ή μελετών από ειδικούς επιστήμονες Πανεπιστημίων, ΑΤΕΙ ή ομάδες εργασίας, εφόσον άπτονται ζητημάτων του τομέα των ηλεκτρο­νικών επικοινωνιών. Ως πρώτη διετία, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, θεωρείται αυτή που λήγει την 31.12.2005.

 

7. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται ετησίως σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταχωρούνται δε στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Τ..

 

8. Ο τρόπος οικονομικής διαχείρισης της Ε.Ε.Τ.Τ. καθο­ρίζεται με Κανονισμό, που εκδίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφο­ρών και Επικοινωνιών μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ..

 

Αρθρο 62

 

Ποινικές κυρώσεις

 

1. Η παράβαση των όρων της Γενικής Αδειας, των δι­καιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή / και αριθμών, η χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών χωρίς να έχει προηγηθεί εκχώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και η παράνομη εμπορία ή χρήση τερματικού εξοπλισμού και ραδιοεξοπλισμού τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και με χρηματική ποινή ύψους από τρεις χιλιάδες ευρώ έως ένα εκατομ­μύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ.

 

2. Ο τεχνικός εξοπλισμός και τα μέσα που χρησιμο­ποιήθηκαν για την τέλεση των παραπάνω αξιόποινων πράξεων δημεύονται, μετά την έκδοση αμετάκλητης ποινικής απόφασης.

 

 

Αρθρο 63

 

Διοικητικές κυρώσεις

 

Πέραν των διοικητικών κυρώσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 16 του π.δ. 44/2002 (ΦΕΚ 44 Α'):

1. Εάν η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώσει ότι πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν τηρεί έναν ή περισσότερους όρους της Γενικής Αδειας, των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυ­χνοτήτων ή / και αριθμών, των ειδικών υποχρεώσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 24 παρ. 5 εδ. β', 13,14, στο άρθρο 25 παρ. 1 εδ. α' και στα άρθρα 38, 39, 40, 42 παρ. 5, 6 και 7 και στο άρθρο 68 παρ. 1, των υποχρεώσεων της ως καθορισμένη επιχείρηση, της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δεν παρέχει τις πληροφο­ρίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 64, κοινοποιεί σε αυτόν την εν λόγω διαπίστωση και του παρέχει τη δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του ή να αποκαταστήσει τη νομιμότητα εντός:

- ενός μηνός από την κοινοποίηση, ή

-  συντομότερης προθεσμίας, ως προς την οποία συμφωνεί ο πάροχος ή την οποία ορίζει η Ε.Ε.Τ.Τ. σε περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων ή

-  μεγαλύτερης προθεσμίας, που αποφασίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ..

 

2. Αν ο υπόχρεος πάροχος δεν συμμορφωθεί εντός των προθεσμιών της προηγούμενης παραγράφου, η Ε.Ε.Τ.Τ. με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της και ύστε­ρα από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων, δύναται να επιβάλλει μία ή περισσότερες από τις πα­ρακάτω κυρώσεις:

α) σύσταση,

β) πρόστιμο από 7.000 ευρώ έως 2.000.000 ευρώ, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπρά­ξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.),

γ) αναστολή ή ανάκληση των δικαιωμάτων παροχής δικτύων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών λειτουρ­γίας υπό καθεστώς Γενικής Αδειας, καθώς και των δικαι­ωμάτων χρήσης, ειδικών υποχρεώσεων σε περίπτωση σοβαρών και επανειλημμένων παραβάσεων.

 

3.  Η απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιείται στην ενδια­φερόμενη επιχείρηση εντός επτά εργάσιμων ημερών από τη λήψη της και τάσσει εύλογο χρονικό διάστημα για τη συμμόρφωση της επιχείρησης προς το μέτρο που επιβλήθηκε. Πριν από την κοινοποίηση αυτή, η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν δημοσιοποιεί την απόφαση ή τμήμα αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο και με οποιονδήποτε τρόπο.

 

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει αποδείξεις, ότι η παράβαση όρων της κείμενης νομο­θεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενέχει άμεση, σοβαρή και επικείμενη απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια υγεία ή δημιουργεί σο­βαρά οικονομικά ή λειτουργικά προβλήματα σε άλλες επιχειρήσεις ή χρήστες δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρο­νικών επικοινωνιών, μπορεί να λαμβάνει προσωρινά μέ­τρα προς αντιμετώπιση της κατάστασης, πριν τη λήψη οριστικής απόφασης. Στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση παρέχεται εν συνεχεία δυνατότητα να εκθέσει τις από­ψεις της και να προτείνει μέτρα αποκατάστασης. Εάν αυτά κριθούν επαρκή, η Ε.Ε.Τ.Τ. ανακαλεί τα προσωρινά μέτρα και επικυρώνει τα προτεινόμενα από την επιχεί­ρηση μέτρα αποκατάστασης. Η απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. περί των προσωρινών μέτρων εκδίδεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν εγγράφου καταγγελίας οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, είναι άμεσα εκτελεστή και μπορεί να επιβάλλει χρηματική ποινή μέχρι εκατό χιλιάδες ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης. Η διαδικασία των μέτρων αυτών καθορίζεται με τον Κανονισμό Ακροάσε­ων της Ε.Ε.Τ.Τ., ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. Τα ανωτέρω πρόστιμα που προβλέπονται στο πα­ρόν άρθρο εισπράττονται στο όνομα και για λογαρια­σμό της Ε.Ε.Τ.Τ. και αποδίδονται σε αυτήν.

 

 

Αρθρο 64

 

Παροχή πληροφοριών

 

1. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς Γε­νικής Αδειας υποχρεούνται να παρέχουν όλες τις πλη­ροφορίες στην Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν αιτήματος της, συμπερι­λαμβανομένων των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που απαιτούνται, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμ­μόρφωση τους προς τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ιδίως για τον έλεγχο προς τους όρους της Γενικής Αδειας, τους όρους των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή / και αριθμών ή τις ειδικές υποχρεώσεις οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 24 παρ. 5 εδ. β', 13, 14, στο άρθρο 25 παρ. 1 εδ. α' και στα άρθρα 38, 39, 40, 42 παρ. 5, 6 και 7 και στο άρθρο 68 παρ. 1. Οι πληροφορίες αφορούν:

α) τον έλεγχο συμμόρφωσης με τους όρους 1 και 2 του Μέρους Α', τον όρο 6 του Μέρους Β' και τον όρο 7 του Μέρους Γ του Παραρτήματος IX και τις ειδικές υποχρεώσεις, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 24 παρ. 5 εδ. β', 13,14 και στα άρθρα 38, 39, 40, 42 παρ. 5, 6 και 7 και στο άρθρο 68 παρ. 1,

β) τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τους όρους του Παραρτήματος IX, σε περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. διεξάγει αυτεπάγγελτα έρευνα ή κατόπιν καταγγελίας,

γ) τις διαδικασίες και την αξιολόγηση αιτήσεων για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης,

δ) τη δημοσίευση συγκριτικών επισκοπήσεων της ποιότητας και της τιμής των υπηρεσιών προς όφελος των καταναλωτών,

ε) συγκεκριμένους στατιστικούς σκοπούς,

στ) την ανάλυση της αγοράς για τους σκοπούς των άρθρων περί πρόσβασης και Καθολικής Υπηρεσίας του παρόντος, καθώς και για την παροχή στοιχείων προσδιορισμού των επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά.

 

2. Σε καμία περίπτωση οι ως άνω πληροφορίες, εκτός από το εδάφιο γ' της προηγούμενης παραγράφου, δεν μπορούν να απαιτούνται εκ των προτέρων ούτε να απο­τελούν όρο για την είσοδο επιχείρησης στην αγορά.

 

3. Σε κάθε περίπτωση, η Ε.Ε.Τ.Τ. οφείλει να χρησιμο­ποιεί τις πληροφορίες μόνο χάρη του ειδικού σκοπού, για τον οποίο τις ζητεί, να ενημερώνει δε περί αυτού τις επιχειρήσεις.

 

4.  Πέραν των αναλόγων υποχρεώσεων, που τυχόν απορρέουν από διατάξεις άλλων νόμων, οι επιχειρή­σεις παρέχουν τις ως άνω πληροφορίες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το βαθμό λεπτομέρειας, που καθορίζει η Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία πρέπει να αιτιολογεί το αίτημα της για παροχή πληροφοριών, που πρέπει να είναι αντικειμενικό, ορισμένο και ανάλογο με την εκτέ­λεση συγκεκριμένου καθήκοντος της. Αν δεν ορίζεται προθεσμία, οι πληροφορίες παρέχονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος της. Σε κάθε περίπτωση η τασσομένη προθεσμία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη των πέντε εργάσιμων ημερών.

 

 

Αρθρο 65

 

Δημοσίευση πληροφοριών

 

1. Όλες οι συναφείς πληροφορίες για δικαιώματα, όρους, διαδικασίες, επιβαρύνσεις, τέλη και αποφάσεις που αφορούν Γενικές Αδειες και δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και αριθμών, προσδιορισμό ειδικών αγορών προϊόντων - υπηρεσιών και γεωγραφικών αγο­ρών δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Τ. και ενη­μερώνονται οι πληροφορίες με προσήκοντα τρόπο, έτσι ώστε οι εν λόγω πληροφορίες να είναι ευχερώς προσιτές σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό απόρρητο.

 

2. Όταν οι προαναφερόμενες πληροφορίες, ιδίως δε οι πληροφορίες που αφορούν τις διαδικασίες και τους όρους για δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών, τηρού­νται από άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές, η Ε.Ε.Τ.Τ. καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό κόστος, για την εκπόνηση εύχρηστης σύνοψης όλων αυτών των πληροφοριών, καθώς και πλη­ροφοριών σχετικά με τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές της διοίκησης, προκειμένου να διευκολύνεται η υποβολή αιτήσεων δικαιωμάτων εγκατάστασης ευκολιών.

 

3.  Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιούν στην Επιτροπή αντίγραφο των αποφάσεων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του πα­ρόντος.

 

 

Αρθρο 66

 

Τυποποίηση και πιστοποίηση εξοπλισμού και υπηρεσιών - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

 

1.  Για την παροχή υπηρεσιών, τεχνικών διεπαφών ή / και λειτουργιών δικτύων, στο βαθμό που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την εξασφάλιση της δια-λειτουργικότητας των υπηρεσιών και για τη βελτίωση της δυνατότητας επιλογής του χρήστη, εφαρμόζονται τα πρότυπα ή οι προδιαγραφές, που θεσπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο και έχουν δημοσιευθεί σε κατάλογο προτύπων ή / και προδιαγραφών στην Επίσημη Εφη­μερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

2.  Σε περίπτωση που δεν έχουν δημοσιευθεί τέτοια πρότυπα και προδιαγραφές, με αποφάσεις του Υπουρ­γού Μεταφορών και Επικοινωνιών, εφαρμόζονται πρό­τυπα ή / και προδιαγραφές που θεσπίζονται από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης.

 

3. Ελλείψει τέτοιων προτύπων ή / και προδιαγραφών, εφαρμόζονται διεθνή πρότυπα ή συστάσεις που εγκρί­νονται από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) ή τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC).

 

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επι­κοινωνιών ή της Ε.Ε.Τ.Τ., κατά το λόγο της αρμοδιότητας καθενός από αυτούς, μπορεί να ανατίθεται στον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης ή σε άλλους Οργανισμούς Τυποποίησης κάθε έργο που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της ανωτέρω τυποποίησης. Το κόστος του έργου βαρύνει το αποθεματικό της Ε.Ε.Τ.Τ..

 

5.  Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου του εξο­πλισμού, που τίθεται ή πρόκειται να τεθεί στην αγορά, όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Στα μικτά συνεργεία του ελέγχου τούτου μπορούν να συμμετέχουν, κατά περίπτωση, ανά ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, της Ε.Ε.Τ.Τ. και άλλων διαπιστευμένων φορέων ελέγχου ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας πάσης φύσεως ηλεκτρικών προϊόντων και μηχανημάτων, που τίθενται ή πρόκειται να τεθούν στην αγορά.

 

6. Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επι­κοινωνιών καθορίζεται ο προγραμματισμός διενέργειας του ως άνω ελέγχου σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκη­ση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθο­ρίζονται οι αμοιβές των συνεργείων ελέγχου, εφόσον οι έλεγχοι διενεργούνται από δημοσίους υπαλλήλους εκτός ωραρίου εργασίας ή / και ιδιώτες. Με τις ως άνω αποφάσεις καθορίζεται ότι οι αμοιβές αυτές βαρύνουν το αποθεματικό της Ε.Ε.Τ.Τ..

 

7. Το προσωπικό που ασχολείται με τον ως άνω έλεγ­χο δύναται, προς διαπίστωση των παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας για την ηλεκτρομαγνητική συμβα­τότητα, να ελέγχει τα πάσης φύσεως βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων, να ενεργεί έρευνες στα γραφεία, αποθήκες και λοιπές εγκαταστάσεις των τελευταίων, να λαμβάνει ένορκες ή ανωμοτί κατά την κρίση του καταθέσεις, με την επιφύ­λαξη του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρείται αναγκαίο για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος. Επιπλέον έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε κατάσχεση παντός είδους σχετικού εξοπλισμού και κάθε άλλου αντικει­μένου το οποίο θεωρείται αναγκαίο ή χρήσιμο για τη επιβεβαίωση ύπαρξης παράβασης διατάξεων του πα­ρόντος άρθρου, τηρουμένων των διατάξεων περί αυτο­φώρου των άρθρων 242 επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

 

8. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου το Υπουρ­γείο Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να επικουρείται από τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά ή / και ανεξάρτητους ειδικούς πραγματογνώμονες με ειδικές τεχνικές ή / και νομικές γνώσεις, προκειμένου να πλαι­σιώνουν τα συνεργεία ελέγχου. Προς τούτο με απόφα­ση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζεται η διαδικασία κατάρτισης πίνακα πραγματογνωμόνων, που ανανεώνεται ετησίως, από τον οποίο το Υπουρ­γείου Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει σε κατά περίπτωση επιλογή πραγματογνώμονα και ανάθεση συγκεκριμένου έργου σε αυτόν. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται ο τρόπος λειτουργίας, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία των πραγματογνωμόνων. Το ύψος της αμοιβής αυτών προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφο­ρών και Επικοινωνιών. Ως πραγματογνώμονας δύναται να ορισθεί οποιοδήποτε πρόσωπο υπηκοότητας Κρά­τους - Μέλους της Ε.Ε.. Οι σχετικές δαπάνες μπορεί να βαρύνουν το αποθεματικό της Ε.Ε.Τ.Τ. ή τον ειδικό λογαριασμό του ν.δ. 638/1970. Προκειμένου περί νομι­κών προσώπων, οι πραγματογνώμονες πρέπει να είναι διαπιστευμένοι για το πεδίο δραστηριότητας τους.

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι­νωνιών, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), θεσπίζεται κανονισμός του αεροναυτικού ραδιοεξοπλισμού, που αναφέρεται στην παράγραφο 5 και 6 του Παραρτήματος Γ του π.δ. 44/2002, η εφαρμογή του οποίου ανατίθεται στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Στον κανονισμό αεροναυτικού ραδιοεξοπλισμού ορίζονται οι σχετικοί όροι, προϋποθέσεις και διαδικασί­ες εισαγωγής και διάθεσης του εξοπλισμού αυτού και ρυθμίζεται η εξέταση της καταλληλότητας του εξοπλι­σμού, η πιστοποίηση, ο έλεγχος, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

 

Αρθρο 67

 

Δικαίωμα προσφυγής

 

1. Οι αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών μέσα σε απο­κλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από τη δημοσίευ­ση τους, προκειμένου περί κανονιστικών αποφάσεων ή την κοινοποίηση τους σε κάθε άλλη περίπτωση.

 

2. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση των ανω­τέρω αποφάσεων εκτός κι αν, μετά από αίτηση του προσφεύγοντος, το δικαστήριο, με αιτιολογημένη από­φαση του, αναστείλει εν όλω ή εν μέρει την εκτέλεση της πράξης, εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ως ισχύει.

 

3.  Η προσφυγή εκδικάζεται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημέρα κατάθεσης της και εκδίδεται απόφαση εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την εκδίκαση της. Αναβολή της συζήτησης είναι δυνατή μόνο μία φορά και για σπουδαίο λόγο, ο δε επαναπροσ­διορισμός της δίκης δεν απέχει περισσότερο από ένα μήνα από την αρχική δικάσιμο, εκτός κι αν υφίσταται περίπτωση συνεκδίκασης περισσότερων προσφυγών.

 

4.  Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η αίτηση αναίρεσης εκδικάζεται εντός τρι­μήνου από την ημερομηνία κατάθεσης της στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εκδίδεται απόφαση εντός τεσσάρων μηνών από τη συζήτηση της.

 

 

Αρθρο 68

 

Επανεξέταση υποχρεώσεων

 

1. Οι υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί σε επιχειρή­σεις, που παρέχουν δημόσια δίκτυα ή / και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και αφορούν:

α) την ειδική πρόσβαση και τα τιμολόγια λιανικής για την παροχή πρόσβασης και τη χρήση του σταθε­ρού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου, που επιβάλλονται δυνάμει των άρθρων 15 και 16, παράγραφοι 1 έως και 7 του π.δ. 181/1999 (ΦΕΚ 170 Α'),

β) την πρόσβαση και τη διασύνδεση, την επιλογή ή προεπιλογή φορέα, που επιβάλλονται δυνάμει των άρθρων 4, 6, 7, 8, 11, 12 και 14 του π.δ. 165/1999 (ΦΕΚ 159 Α') και

γ) τις μισθωμένες γραμμές, που επιβάλλονται δυνά­μει των άρθρων 3, 4 και 5 παρ. 1 και 2 του π.δ. 40/1996 (ΦΕΚ 27 Α'), διατηρούνται σε ισχύ, έως ότου η Ε.Ε.Τ.Τ. διεξαγάγει ανάλυση της αγοράς για τις λιανικές αγορές, σύμφωνα με το άρθρο 37, για να αποφασισθεί εάν οι υποχρε­ώσεις αυτές διατηρηθούν, τροποποιηθούν ή αρθούν. Τα μέτρα που λαμβάνονται υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 16. Στην περίπτωση που οι ανωτέρω υπο­χρεώσεις έχουν επιβληθεί μετά την 24η Ιουλίου 2003 ισχύουν μόνο εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.

 

2. Οι επιχειρήσεις, που επηρεάζονται από την τροπο­ποίηση ή άρση των άνω υποχρεώσεων, ενημερώνονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν την έναρξη ισχύος της σχετικής απόφασης της.

 

3/ Εως ότου η Ε.Ε.Τ.Τ. διεξαγάγει ανάλυση της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 37, οι φορείς εκμετάλλευσης, που παρέχουν σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα και έχουν ορισθεί ως έχοντες Σημαντική Ισχύ στην αγορά παροχής σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων και υπηρεσιών εξακολουθούν να θεωρούνται «κοινο­ποιημένοι φορείς εκμετάλλευσης» για τους σκοπούς του υπ' αριθμ. 2887/2000 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2000 σχετικά με την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο.

 

 

 

Αρθρο 69

 

Μεταβατικές διατάξεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

 

1.  Μέχρι την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Σ~Γ του παρόντος, ο Οργανισμός Τηλεπι­κοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) υπέχει όλες τις υποχρεώσεις ως καθορισμένη επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

2.  Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του παρόντος, διαδι­κασίες χορήγησης Ειδικών Αδειών που ευρίσκονται σε εξέλιξη συνεχίζονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. και μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού.

 

3. Οι υφιστάμενες άδειες παραμένουν σε ισχύ μέχρι την προσαρμογή τους από την Ε.Ε.Τ.Τ. στις διατάξεις του παρόντος. Η προσαρμογή τους πραγματοποιείται το αργότερο εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, τυχόν διαγωνιστικές διαδικασίες που διενεργούνται από την Ε.Ε.Τ.Τ. και ευρίσκονται σε εξέλιξη ολοκληρώνονται σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη.

 

5.  Ο καθορισμός και η ανάλυση σχετικών αγορών, καθώς και οι Κοινοποιήσεις στην Ε.Ε. που πραγματο­ποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ και οι οποίες εκκίνησαν πριν τη θέση σε εφαρμογή του παρόντος νόμου λαμ­βάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού.

 

6. Μέχρι τη ρύθμιση θεμάτων για τα κρατικά δίκτυα αρμόδιο για τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων είναι το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

7. Η υπ' αριθμ. 457/14.12.2001 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τη χορήγηση Ειδικής Αδειας στην εταιρεία «Hellas Sat A.E.» και δια­κριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΣ SAT» και «HELLAS SAT» παραμένει σε ισχύ.

 

8. Μέχρι την 31.12.2005 διατηρείται σε ισχύ το αποθεματικό της Ε.Ε.Τ.Τ., που έχει ήδη σχηματισθεί, με βάση τις διατάξεις του ν. 2867/2000. Το αποδιδόμενο στον Κρατικό Προϋπολογισμό ποσοστό του θετικού οικονο­μικού αποτελέσματος της οικονομικής διαχείρισης της Ε.Ε.Τ.Τ. μέχρι και τη διετία 2004 - 2005 εξακολουθεί να καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 2867/2000.

 

9. Μέχρι της εκδόσεως της κοινής υπουργικής από­φασης της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του παρόντος νόμου, οι έλεγχοι διεξάγονται σύμφωνα με τα αντίστοι­χα εθνικά πρότυπα.

 

10. Μέχρι την έκδοση από την Ε.Ε.Τ.Τ. του Κανονισμού Γενικών Αδειών της παραγράφου 5 του άρθρου 21, δια­τηρείται σε ισχύ το υφιστάμενο καθεστώς των ειδικών ραδιοδικτύων.

 

11. Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 19 και 20 του άρθρου 31 του παρόντος, όλες οι σχετικές άδειες και εγκρίσεις εξακολουθούν να είναι ισχυρές και νόμιμες.

 

12.  Πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοι­νωνιών, οι οποίοι αναπτύσσουν υποδομή ευρυζωνικών δικτύων, που χρηματοδοτείται από το μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληρο­φορίας» ή το ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α') απαλλάσσονται, έναντι παντός, μέχρι την 31.12.2008, από την υποχρέωση καταβολής τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαι­ωμάτων διέλευσης, για την ανάπτυξη των υποδομών αυτών.

 

13.  Το υπηρετούν, κατά την ψήφιση του παρόντος, προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τα τυπικά του προσόντα.

 

 

Αρθρο 70

 

Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις

 

1. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου αντικαθίστανται οι κάτωθι διατάξεις, ως εξής:

 

α) Το άρθρο 1 παρ. 5 του ν. 2801/2000, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

« Α) Η εγκατάσταση σταθμού εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος και κατασκευής κεραίας χωρίς άδεια ή έγκριση, εφόσον αυτή απαιτείται, η χρήση σταθμού εκπομπής ραδιοσήματος χωρίς άδεια ή η παραχώρηση ηλεκτρικού ρεύματος σε εγκαταστάσεις άλλου, ο οποί­ος κατέχει ή λειτουργεί σταθμό εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος με ή χωρίς άδεια, η παραχώρηση της κατασκευής σε άλλον για την εγκατάσταση κεραίας χωρίς άδεια, εφόσον απαιτείται, καθώς και η παρεμπό­διση ή παρενόχληση των αρμόδιων οργάνων να πραγ­ματοποιήσουν έλεγχο των σταθμών εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος και των εγκαταστάσεων αυτών ή η παροχή με δόλο εσφαλμένων πληροφοριών για την άσκηση του ελέγχου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από επτά χιλιά­δες πεντακόσια (7.500) ευρώ έως τριανταοκτώ χιλιάδες (38.000) ευρώ. Σε περίπτωση καταδίκης διατάσσεται η αφαίρεση της άδειας και η δήμευση του εξοπλισμού του σταθμού και των συναφών εγκαταστάσεων του.

Β) Με φυλάκιση μέχρι δύο (2) έτη τιμωρείται όποι­ος προκαλεί επιβλαβείς παρενοχλήσεις (παρεμβολές), διαπιστωμένες από την αρμόδια Αρχή, σε άλλο νόμι­μο χρήστη, όπως και όποιος εκπέμπει χωρίς άδεια σε ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που δεν προβλέπεται για τη συγκεκριμένη υπηρεσία στον Εθνικό Κανονισμό Καταγραφής Ζωνών Συχνοτήτων. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, αφαιρείται η άδεια από το όργανο που την εξέδωσε. Επίσης κατάσχεται όλος ο εξοπλισμός του σταθμού και οι συναφείς εγκαταστάσεις.

Τα αδικήματα των περιπτώσεων (Α) και (Β) θεωρούνται αυτόφωρα, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 242 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

 

Γ) Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι­κοινωνιών, ύστερα από έκθεση των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, επιβάλλεται στους κα­τόχους παράνομων κατασκευών κεραιών στην ξηρά διοικητικό πρόστιμο ύψους από επτακόσια πενήντα (750) ευρώ μέχρι και δεκαεννέα χιλιάδες (19.000) ευρώ. Τα πρόστιμα αυτά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου.

Δ) Με απόφαση του οικείου Νομάρχη, ύστερα από έκθεση των αρμόδιων οργάνων της Νομαρχιακής Αυ­τοδιοίκησης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο υπέρ της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ύψους από εκατόν ενενήντα (190) ευρώ μέχρι τρεις χιλιάδες οκτακόσια (3.800) ευρώ, στους κατόχους κατασκευών κεραιών που δεν φροντίζουν για την κατεδάφιση των κατασκευών μετά την, για οποιονδήποτε λόγο, διακοπή λειτουργίας των κεραιών ή δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, που προκύπτουν από τις διατάξεις περί σήμανσης των κα­τασκευών κεραιών.

Ε) Μετά από κοινοποίηση των ως άνω αποφάσεων επι­βολής ποινών στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή με πρωτοβουλία αυτής, διατάσσεται η κατεδάφιση παρά­νομων ή μη λειτουργουσών κατασκευών κεραιών.

ΣΤ) Η επιβολή των ως άνω διοικητικών προστίμων δεν υποκαθιστά τυχόν άλλες ποινές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τυχόν επιβολή των προβλε­πόμενων διοικητικών ή ένδικων μέσων δεν αναστέλλει την είσπραξη του προστίμου. Εφόσον τα πρόστιμα κα­τατίθενται εντός μηνός από την έκδοση της σχετικής υπουργικής ή νομαρχιακής απόφασης επιβολής τους, και μόνον τότε, μειώνονται αυτομάτως κατά τριάντα τοις εκατό (30%). Μετά την παρέλευση του μηνός η είσπραξη των προστίμων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..»

 

β) Το άρθρο 1 παρ. IB' του ν. 2801/2000, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

«Ο ΟΤΕ Α.Ε. και η ΕΡΤ Α.Ε. υποχρεούνται σε λήψη αδείας όλων των κεραιοσυστημάτων, που έχουν εγκα­ταστήσει μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, και στερούνται της σχετικής άδειας. Προς το σκοπό αυτόν, εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση του, οι άνω κάτοχοι των κατασκευών κεραιών υποβάλ­λουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Μέχρι παρελεύσεως της άνω προθεσμίας, τα κεραιοσυστήματα αυτά θεωρούνται ως νομίμως εγκατεστημένα. Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθει η προθεσμία αυτή και δεν υποβληθεί αίτηση ή δεν χορηγηθεί άδεια, τότε η εγκατάσταση αυτή θεωρείται παράνομη και επι­βάλλονται οι κυρώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ. 5 του ν. 2801/2000, όπως ισχύει, και διατάσσεται η κατεδάφιση αυτής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να παραταθεί η άνω προθεσμία.»

 

2. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταρ­γούνται:

 

α) Ο ν. 2867/2000 (ΦΕΚ 273 Α'), όπως ισχύει, πλην των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 3, όπως αυτές τρο­ποποιήθηκαν με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 72 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178 Α'), των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 5 του άρθρου 8 που έχουν προστεθεί με το άρθρο 47 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α'), των άρθρων 14 και 15, καθώς και των διατάξεων που αφορούν στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπη­ρεσιών,

 

β) η υπ' αριθμ. 44465/27.12.2001 (ΦΕΚ 7 Β'/2002) υπουρ­γική απόφαση,

 

γ) το π.δ. 123/1998 (ΦΕΚ 103 Α') σχετικά με την κατάρ­γηση των περιορισμών στη χρήση καλωδιακών τηλεο­πτικών δικτύων για την παροχή απελευθερωμένων υπη­ρεσιών, σε προσαρμογή προς την Οδηγία 90/388/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 95/51/ΕΚ,

 

δ) το π.δ. 124/1998 (ΦΕΚ 103 Α') περί κινητών και προ­σωπικών επικοινωνιών σε προσαρμογή προς την Οδηγία 90/388/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 96/2/ΕΚ,

 

ε) το π.δ. 212/1997 (ΦΕΚ 166 Α') περί εναρμονίσεως της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 94/46/ΕΚ,

 

στ) τα π.δ. 165/1999 (ΦΕΚ 159 Α'), 181/1999 (ΦΕΚ 170 Α') και 40/1996 (ΦΕΚ 27 Α'), όπως ισχύουν, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του παρόντος, καθώς και το π.δ. 157/1999 (ΦΕΚ 153 Α'),

 

ζ) το π.δ. 388/2002 (ΦΕΚ 335 Α'),

 

η) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου, προεδρι­κού διατάγματος, υπουργικής απόφασης ή απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ., που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο,

 

θ) κάθε γενική ή ειδική διάταξη, γενικού ή ειδικού νόμου ή διατάγματος ή απόφασης, σχετική με τη δια­δικασία έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων, που είναι αντίθετη με τον παρό­ντα νόμο. Ειδικότερα καταργούνται:

αα) Από το ν.δ. 1244/1972 (ΦΕΚ 181 Α'), όπως ισχύει, τα άρθρα 9,10.

ββ) Από το π.δ. 271/1976 (ΦΕΚ 102 Α'), όπως τροπο­ποιήθηκε με το π.δ. 347/1986, το άρθρο 1 παρ. 9 εδ. θ', ιβ' αυτού.

γγ) Η υπ' αριθμ. 15917/1982 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 896 Β').

δδ) Από το π.δ. 482/1987 (ΦΕΚ 220 Α') τα άρθρα 1 παρ. 2, 2 παρ. 1 και 5.

εε) Από το π.δ. 587/1988 (ΦΕΚ 282 Α') το άρθρο 5 παρ. 1, 5, 6, 7 και 8.

 

ι) Οι περιπτώσεις 27 της παραγράφου Α.Ι.Ι.γ και 22 της παραγράφου Β.Μ.β.ε του Δεύτερου Κεφαλαίου Α' Παραρτήματος του π.δ. 43/2002 (ΦΕΚ 43 Α').

 

 

Αρθρο 71

 

Τελικές διατάξεις

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών, Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί­κησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωρο­ταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός οκτώ μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις (προδιαγραφές) που πρέπει να πληροί η μελέτη, η κατασκευή, η συντήρηση και η επί­βλεψη εγκαταστάσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εγκαταστάσεων πληροφορικής, οι κυρώσεις και λοιπές συνέπειες που συνεπάγεται η παράβαση των εν λόγω απαιτήσεων, η πιστοποίηση της εκπλήρωσης των ως άνω απαιτήσεων και ο έλεγχος τους, καθώς και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα.

 

2. Όπου στις διατάξεις που διατηρούνται σε ισχύ μνη­μονεύεται ο όρος «τηλεπικοινωνίες» και τα παράγωγα αυτού, νοούνται οι «ηλεκτρονικές επικοινωνίες».

 

3.  Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να χρηματοδοτείται από την Ευ­ρωπαϊκή Ένωση για την εκτέλεση έργων, που πραγμα­τοποιεί, εφόσον αυτά εντάσσονται σε Επιχειρησιακά Προγράμματα αυτού.

 

4. Κάθε χρήστης δικαιούται, εν πάση περιπτώσει, να ζητήσει από τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών άμεση και πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής ή αποθετικής ζημίας ή ηθικής βλάβης που υπέστη λόγω ελλιπούς ή ελαττωματικής κατασκευής, εγκατάστασης, συντήρησης ή λειτουργίας των δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή ραδιοεξοπλισμού ή τερ­ματικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

 

 

Αρθρο 72

 

Παραρτήματα

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος νόμου τα ακόλουθα Παραρτήματα:

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ

 

Δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις θεωρούνται ως ευρισκόμενες σε κοινή δεσπόζουσα θέση, εάν, ακό­μη και αν δεν υπάρχουν διαρθρωτικοί ή άλλοι δεσμοί μεταξύ τους, λειτουργούν σε μια αγορά, η δομή της οποίας θεωρείται ότι προσφέρεται για συντονισμένες ενέργειες. Με την επιφύλαξη της νομολογίας του Δικα­στηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την κοινή δεσπόζουσα θέση, εκτιμάται ότι συντρέχει τέτοια περίπτωση, εάν η αγορά πληροί ορισμένα κατάλληλα χαρακτηριστικά, ιδίως όσον αφορά τη συγκέντρωση της αγοράς, τη διαφάνεια και οποιοδήποτε άλλο από τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται κατωτέρω:

ώριμη αγορά,

στασιμότητα ή μικρή αύξηση της ζήτησης, χαμηλή ελαστικότητα ζήτησης, ομοιογενές προϊόν, παρόμοιες δομές κόστους, παρόμοια μερίδια αγοράς, έλλειψη τεχνικής καινοτομίας, ώριμη τεχνολογία, απουσία πλεονάζοντος δυναμικού, υψηλοί φραγμοί στην είσοδο, έλλειψη αντισταθμιστικής αγοραστικής ισχύος, έλλειψη δυνητικού ανταγωνισμού, διάφορα είδη άτυπων ή άλλων δεσμών μεταξύ των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, ανταποδοτικοί μηχανισμοί,

έλλειψη ή περιορισμένο πεδίο ανταγωνισμού ως προς τις τιμές.

Ο ανωτέρω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και τα κριτήρια δεν είναι σωρευτικά. Ο ως άνω κατάλογος αναφέρει ενδεικτικά τα είδη των αποδεικτικών στοιχεί­ων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη των ισχυρισμών περί ύπαρξης κοινής δεσπόζουσας θέσης.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΤΡΕΠΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

 

Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος εφαρ­μόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

(α) «τοπικός υπο-βρόχος»: ο μερικός τοπικός βρόχος που συνδέει το σημείο τερματισμού του δικτύου στις εγκαταστάσεις του συνδρομητή με σημείο συγκέντρω­σης ή προσδιορισμένο ενδιάμεσο σημείο πρόσβασης στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο,

(β) «αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο»: η πλήρως αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και η μεριζόμενη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο. Η πρό­σβαση αυτή δεν συνεπάγεται αλλαγές στο καθεστώς ιδιοκτησίας του τοπικού βρόχου,

(γ) «πλήρως αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο»: η παροχή σε δικαιούχο πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ή στον τοπικό υπο-βρόχο του κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης, η οποία επιτρέπει τη χρήση του πλήρους φάσματος συχνοτήτων του στρεπτού ζεύγους μεταλλικών αγωγών,

(δ) «μεριζόμενη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο»: η παροχή σε δικαιούχο πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ή στον τοπικό υπο-βρόχο του κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης, η οποία επιτρέπει τη χρήση της μη φω­νητικής περιοχής του φάσματος συχνοτήτων του στρε­πτού ζεύγους μεταλλικών αγωγών. Ο τοπικός βρόχος εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από τον κοινοποιημένο φορέα εκμετάλλευσης για την παροχή τηλεφωνικής υπηρεσίας στο κοινό.

 

Α. Προϋποθέσεις αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο

1. Στοιχεία δικτύου στα οποία παρέχεται η πρόσβα­ση, τα οποία καλύπτουν ειδικότερα τα ακόλουθα στοι­χεία:

(α) πρόσβαση σε τοπικούς βρόχους,

(β) πρόσβαση στη μη φωνητική περιοχή του φάσμα­τος συχνοτήτων ενός τοπικού βρόχου, στην περίπτωση μεριζόμενης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο.

2.  Πληροφορίες που αφορούν τις θέσεις των τόπων φυσικής πρόσβασης, και την ύπαρξη τοπικών βρόχων σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου πρόσβασης. Η διάθεση των πληροφοριών αυτών μπορεί να περιορί­ζεται μόνο στα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να αποφεύγονται προβλήματα δημόσιας ασφάλειας και διαφύλαξης του επιχειρηματικού απορρήτου.

3. Τεχνικοί όροι που αφορούν την πρόσβαση και τη χρήση των τοπικών βρόχων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών χαρακτηριστικών του στρεπτού ζεύγους με­ταλλικών αγωγών του τοπικού βρόχου.

4. Διαδικασίες παραγγελιών και εφοδιασμού, περιο­ρισμοί χρήσης. Β. Υπηρεσίες συνεγκατάστασης

1.  Πληροφορίες σχετικά με τους χώρους του κοινο­ποιημένου φορέα εκμετάλλευσης. Η διάθεση των πλη­ροφοριών αυτών μπορεί να περιορίζεται για λόγους δημόσιας ασφάλειας.

2. Δυνατότητες συνεγκατάστασης στους τόπους που αναφέρονται στο στοιχείο 1 (συμπεριλαμβανομένης της φυσικής συνεγκατάστασης και, ενδεχομένως, της εξ αποστάσεως και της εικονικής συνεγκατάστασης).

3. Χαρακτηριστικά εξοπλισμού: περιορισμοί, εφόσον υπάρχουν, στον εξοπλισμό που μπορεί να συνεγκατασταθεί.

4.  Θέματα ασφάλειας: μέτρα που λαμβάνονται από τους κοινοποιημένους φορείς εκμετάλλευσης για την ασφάλεια των χώρων τους.

5. Προϋποθέσεις πρόσβασης για το προσωπικό αντα­γωνιστικών φορέων εκμετάλλευσης.

6. Προδιαγραφές ασφάλειας.

7.  Κανόνες για τη διάθεση χώρου στις περιπτώσεις που ο χώρος συνεγκατάστασης είναι περιορισμένος.

8. Προϋποθέσεις για την επιθεώρηση, από τους δικαι­ούχους, των χώρων στους οποίους διατίθεται φυσική συνεγκατάσταση ή των χώρων όπου η συνεγκατάσταση δεν έχει γίνει δεκτή λόγω έλλειψης χωρητικότητας.

Γ. Συστήματα πληροφοριών

Προϋποθέσεις πρόσβασης στα συστήματα λειτουργι­κής υποστήριξης, στα συστήματα πληροφοριών ή στις βάσεις δεδομένων του κοινοποιημένου φορέα εκμετάλ­λευσης για προπαραγγελία, εφοδιασμό, παραγγελία, αιτήσεις συντήρησης και επισκευής και τιμολόγηση.

Δ. Προϋποθέσεις παροχής

1.  Προθεσμία ανταπόκρισης στις αιτήσεις παροχής υπηρεσιών και ευκολιών, συμφωνίες επιπέδου υπηρεσι­ών, επιδιόρθωση σφαλμάτων, διαδικασίες αποκατάστα­σης του κανονικού επιπέδου υπηρεσιών και παράμετροι ποιότητας υπηρεσιών.

2.  Τυποποιημένοι όροι συμβάσεως, συμπεριλαμβα­νομένης, ανάλογα με την περίπτωση, αποζημίωσης, σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων προ­θεσμιών.

3. Τιμές ή τρόποι τιμολόγησης για κάθε προαναφερό­μενο χαρακτηριστικό, λειτουργία και ευκολία.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 53

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΕΔΑΦΙΟ Β'

ΜΕΡΟΣ Α':

 

(α) Αναλυτικοί λογαριασμοί

Η Ε.Ε.Τ.Τ. με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της ισχύ­ουσας νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία ιδιωτικής ζωής, μπορεί να καθορίζει το βασικό επίπεδο ανάλυ­σης λογαριασμών που παρέχεται ατελώς από τις κα­θορισμένες επιχειρήσεις, στους καταναλωτές ώστε οι τελευταίοι να μπορούν:

(ί) να επαληθεύουν και να ελέγχουν τη χρέωση τους για τη χρήση του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου σε σταθερές θέσεις και/ή των συναφών διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών και

(ιι) να παρακολουθούν κατάλληλα τη χρήση και τις δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνονται, ελέγχοντας έτσι εύλογα ως ένα βαθμό τους λογαριασμούς τους.

Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, είναι δυνατόν να προσφέ­ρεται στους συνδρομητές λεπτομερέστερη ανάλυση του λογαριασμού με εύλογη επιβάρυνση ή δωρεάν.

Κλήσεις οι οποίες είναι δωρεάν για τον καλούντα συνδρομητή, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων σε γραμμές βοήθειας, δεν εμφανίζονται στον αναλυτικό λογαριασμό του καλούντος συνδρομητή.

(β) Δωρεάν επιλεκτική φραγή κλήσεων για εξερχό­μενες κλήσεις

Πρόκειται για τη διευκόλυνση με την οποία ο συνδρο­μητής, κατόπιν υποβολής αιτήματος στον πάροχο τηλεφωνικής υπηρεσίας, αποκτά δωρεάν τη δυνατότητα φραγής εξερχόμενων κλήσεων συγκεκριμένου τύπου ή συγκεκριμένων αριθμών.

(γ) Συστήματα προπληρωμής

Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαιτεί από τις καθορισμένες επιχειρήσεις να παρέχουν τα μέσα ώστε οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα της εκ των προτέρων πληρωμής για την πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και για τη χρήση διαθέσιμων στο κοινό τηληφωνικών υπηρεσιών.

(δ) Σταδιακή αποπληρωμή τελών σύνδεσης

Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαιτεί από τις καθορισμένες επιχειρήσεις να παρέχουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα καταβολής των τελών σύνδεσης με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο στη βάση χρονικά κατανεμημένων πληρωμών.

(ε) Μη εξόφληση λογαριασμών

Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλει μέτρα στις καθορισμένες επιχειρήσεις, για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων μη εξόφλησης τηλεφωνικών λογαριασμών για χρήση του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου σε σταθερές θέσεις, ώστε:

Ο συνδρομητής να ειδοποιείται δεόντως για κάθε επικείμενη διακοπή υπηρεσίας ή αποσύνδεση.

Εκτός από τις περιπτώσεις απάτης, επανειλημμένης καθυστέρησης εξόφλησης ή μη εξόφλησης των λογαριασμών και στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό, η διακοπή υπηρεσίας να περιορίζεται μόνο στη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Η αποσύνδεση λόγω μη εξόφλησης λογαριασμών θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον ο συνδρο­μητής έχει ειδοποιηθεί δεόντως.

Δυνατότητα περιόδου περιορισμένης εξυπηρέτησης, η οποία προηγείται της πλήρους αποσύνδεσης, και κατά τη διάρκεια της οποίας επιτρέπονται μόνο οι κλήσεις που δεν γίνονται με χρέωση του εν λόγω συνδρομητή (λ.χ. οι κλήσεις προς το «112»).

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 53 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

ΜΕΡΟΣ Β':

 

(α) Τονική επιλογή ή λειτουργία πολυσυχνότητας δι­πλού τόνου (DTMF)

Στην περίπτωση αυτή, το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο υποστηρίζει τη χρήση τόνων DTMF που ορίζονται στο ETSI ETR 207 για διατερματική σηματοδοσία σε όλο το δίκτυο, τόσο στο εσωτερικό Κράτους - Μέλους όσο και μεταξύ των Κρατών - Μελών.

β) Αναγνώριση καλούσας γραμμής

Πρόκειται για τη δυνατότητα του καλούμενου συν­δρομητή να γνωρίζει τον αριθμό του καλούντα πριν από την αποκατάσταση της κλήσης.

Η συγκεκριμένη ευκολία θα πρέπει να παρέχεται σύμ­φωνα με τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, ιδίως το ν. 2774/1999, όπως ισχύει.

Στο μέτρο του τεχνικώς εφικτού, οι φορείς εκμετάλ­λευσης θα πρέπει να παρέχουν δεδομένα και σήματα για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης καλούντος και της δομικής επιλογής για υπεραστικές συνδιαλέξεις με άλλα Κράτη - Μέλη.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 

Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι αρμόδια για τη δημοσίευση των πληρο­φοριών που ορίζονται στο παρόν Παράρτημα, σύμφωνα μα το άρθρο 57. Η Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζει τις πληροφορίες που δημοσιεύονται από τις επιχειρήσεις παροχής δημό­σιων τηλεφωνικών δικτύων και/ή διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών και τις πληροφορίες που δη­μοσιεύονται από την ίδια, προκειμένου να διασφαλίζε­ται το δικαίωμα των καταναλωτών στην ενημέρωση.

1.  Επωνυμία (-ες) και διεύθυνση (-εις) της επιχείρη­σης (-ων) δηλαδή οι επωνυμίες και οι διευθύνσεις των κεντρικών γραφείων των επιχειρήσεων παροχής δημό­σιων τηλεφωνικών δικτύων και/ή διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών.

2.  Παρεχόμενες διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες.

2.1.  Πεδίο εφαρμογής της διαθέσιμης στο κοινό τη­λεφωνικής υπηρεσίας.

Περιγραφή των παρεχόμενων διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών, όπου αναφέρεται τι περιλαμ­βάνεται στο τέλος σύνδεσης και στο περιοδικό τέλος μίσθωσης (π.χ. υπηρεσίες φορέα εκμετάλλευσης, κατά­λογοι, υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου, επιλεκτική φραγή κλήσεων, αναλυτικοί λογαριασμοί, συντήρηση, κ.λπ.).

2.2. Τυποποιημένα τιμολόγια που καλύπτουν την πρό­σβαση, όλα τα είδη τελών χρήσης και συντήρηση, συ­μπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για τις ισχύουσες συνήθεις εκπτώσεις και τα ειδικά και στοχοθετημένα τιμολογιακά συστήματα.

2.3. Πολιτική αποζημιώσεων/ επιστροφής, συμπεριλαμ­βανομένων των ειδικών λεπτομερειών για τα προσφε­ρόμενα συστήματα αποζημίωσης/ επιστροφής.

2.4. Τύποι παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης.

2.5.  Τυποποιημένοι συμβατικοί όροι, συμπεριλαμβα­νομένης, εφόσον απαιτείται, της ελάχιστης διάρκειας των συμβάσεων.

3.  Μηχανισμοί επίλυσης διαφορών, συμπεριλαμβα­νομένων διαδικασιών που έχουν αναπτυχθεί από την επιχείρηση.

4.  Ενημέρωση σχετικά με το δικαίωμα όσον αφορά την Καθολική Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των ευκολιών και των υπηρεσιών που αναφέρονται στα Πα­ραρτήματα III και IV του παρόντος νόμου.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ (Σημείωση 1)

ΟΡΙΣΜΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Χρόνος της αρχικής σύνδεσης

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

Ποσοστό βλαβών ανά γραμμή πρόσβασης

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

Χρόνος επισκευής βλαβών

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

Αναλογία ανεπιτυχών κλήσεων (σημείωση 2)

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

Χρόνος αποκατάστασης κλήσης (σημείωση 2)

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

Χρόνοι απόκρισης για υπηρεσίες τηλεφωνητή

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

Χρόνοι απόκρισης για υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

Αναλογία των εν λειτουργία κοινόχρηστων τηλεφώνων με κερματοδέκτη ή υποδοχή κάρτας

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

Καταγγελίες για λάθη σε λογαριασμούς

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

Ο αριθμός έκδοσης του ETSI EG 201 769-1 είναι 1.1.1 (Απρίλιος 2000)

 

Σημείωση 1

Οι παράμετροι θα πρέπει να επιτρέπουν την ανάλυ­ση των επιδόσεων σε περιφερειακό επίπεδο (δηλαδή τουλάχιστον στο επίπεδο 2 της στατιστικής ονοματο­λογίας εδαφικών ενοτήτων (NUTS) της Eurostat).

 

Σημείωση 2

Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να αποφασίσει να μην απαιτεί την τήρηση ενημερωμένων πληροφοριών για τις επιδόσεις που αφορούν τις δύο αυτές παραμέτρους, εφόσον από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι επιδόσεις στους δύο αυ­τούς τομείς είναι ικανοποιητικές.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΧΟΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ Ή ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 55

 

Μέρος Α' Υπολογισμός καθαρού κόστους

Ως υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας νοούνται οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε μια επιχείρηση και αφορούν την παροχή δικτύου και υπηρεσίας στο σύνολο ορισμένης γεωγραφικής περιοχής, συμπερι­λαμβανομένων, κατά περίπτωση, των μέσων τιμών που επιβάλλονται στη γεωγραφική αυτή περιοχή για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας ή των ειδικών τιμολο­γιακών επιλογών για καταναλωτές με χαμηλό εισόδημα ή με ειδικές κοινωνικές ανάγκες.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξετάζει όλα τα μέσα προκειμένου να εξα­σφαλίζουν τα κατάλληλα κίνητρα στις καθορισμένες επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 55 ώστε να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας με τρόπο οικονομικά αποδοτικό.

Κατά τη διεξαγωγή ενός υπολογισμού, το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας υπο­λογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού κόστους της λειτουργίας μιας καθορισμένης επιχείρησης, με υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας και της λειτουρ­γίας της χωρίς υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας. Ο υπολογισμός αυτός ισχύει είτε το δίκτυο είναι πλήρως ανεπτυγμένο είτε ακόμη αναπτύσσεται και επεκτείνε­ται. Αποδίδεται η δέουσα προσοχή στην ορθή εκτί­μηση του κόστους που κάθε καθορισμένη επιχείρηση θα προσπαθούσε να αποφύγει εάν δεν έφερε καμιά υποχρέωση Καθολικής Υπηρεσίας. Ο υπολογισμός του καθαρού κόστους θα πρέπει να συνεκτιμά τα οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των άλλων οφελών, που αποκο­μίζει ο φορέας εκμετάλλευσης Καθολικής Υπηρεσίας.

Ο υπολογισμός βασίζεται στο κόστος που προκύπτει από τα ακόλουθα:

(ι) Στοιχεία των καθορισμένων υπηρεσιών οι οποίες μπορούν να παρέχονται μόνο με ζημία ή με συνθή­κες κόστους που δεν εμπίπτουν στα συνήθη εμπορικά πρότυπα.

Η κατηγορία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία υπηρεσιών όπως: πρόσβαση σε τηλεφωνικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, παροχή ορισμένων κοινόχρηστων τηλεφώνων, παροχή ορισμένων υπηρεσιών ή εξοπλι­σμού για άτομα με ειδικές ανάγκες κ.λπ..

(ιι) Ειδικούς τελικούς χρήστες ή ομάδες τελικών χρη­στών οι οποίοι, λόγω του κόστους παροχής του συγκε­κριμένου δικτύου και της συγκεκριμένης υπηρεσίας, των παραγόμενων εσόδων και της τυχόν γεωγραφικής στάθμισης των τιμών που επιβάλλονται, μπορούν να εξυπηρετούνται μόνο με ζημία ή με συνθήκες κόστους που δεν εμπίπτουν στα συνήθη εμπορικά πρότυπα.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τους τελικούς χρή­στες ή τις ομάδες τελικών χρηστών που δεν θα εξυπη­ρετούνταν από έναν εμπορικό φορέα εκμετάλλευσης, ο οποίος δεν θα είχε υποχρέωση παροχής Καθολικής Υπηρεσίας.

Ο υπολογισμός του καθαρού κόστους των ειδικών πτυχών των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας διε­νεργείται χωριστά, προκειμένου να μην υπολογίζονται διπλά τα τυχόν άμεσα ή έμμεσα οφέλη ή δαπάνες. Το συνολικό καθαρό κόστος των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας για κάθε επιχείρηση υπολογίζεται ως το σύνολο του καθαρού κόστους που προκύπτει από τα επί μέρους στοιχεία των υποχρεώσεων Καθολικής Υπη­ρεσίας, λαμβανομένων υπόψη των τυχόν αυλών οφελών. Η ευθύνη για την επαλήθευση του καθαρού κόστους ανήκει στην Ε.Ε.Τ.Τ..

 

Μέρος Β'

Κάλυψη του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων Κα­θολικής Υπηρεσίας

Η κάλυψη ή η χρηματοδότηση του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας συνεπάγεται την αποζημίωση των καθορισμένων επιχειρήσεων, που επιβαρύνονται με υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας για τις υπηρεσίες που παρέχουν υπό μη εμπορικές συνθήκες. Επειδή η αποζημίωση αυτή συνεπάγεται μεταφορές κεφαλαίων, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι αυτές γίνονται με αντικειμενικό, διαφανή, αμερόληπτο και αναλογικό τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταφορές κεφαλαίων προκαλούν τις ελάχιστες δυνατές στρεβλώ­σεις στον ανταγωνισμό και στη ζήτηση των χρηστών.

Σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 3, ένας μηχανισμός επιμερισμού πρέπει να χρησιμοποιεί διαφανή και ουδέτερα μέσα για την είσπραξη των εισφορών ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος διπλής καταβολής εισφορών τόσο για τις εκροές όσο και για τις εισροές των επιχειρήσεων.

Σε περίπτωση πρόβλεψης λειτουργίας, υπό την εποπτεία της Ε.Ε.Τ.Τ., ανεξάρτητου φορέα διαχείρισης του μηχανισμού επιμερισμού, ο φορέας αυτός είναι αρμόδιος για την είσπραξη των εισφορών από τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται στην καταβολή εισφοράς για τη χρηματοδότηση του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας και εποπτεύει τη μεταφορά των οφειλόμενων ποσών και/ή διοικητικών πληρωμών προς τις επιχειρήσεις που δικαιούνται αποζημίωσης.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΔΕΣΜΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

 

Η Ε.Ε.Τ.Τ. μεριμνά ώστε η παροχή της στοιχειώδους δέσμης μισθωμένων γραμμών που αναφέρεται στο άρθρο 39, να γίνεται σύμφωνα με τις βασικές αρχές της αμεροληψίας, της κοστοστρέφειας και της διαφάνειας.

1. Αμεροληψία

Οι οργανισμοί που έχουν οριστεί ως έχοντες σημαντική ισχύ στην αγορά πρέπει να τηρούν την αρχή της αμεροληψίας όταν παρέχουν μισθωμένες γραμμές. Οι οργανισμοί αυτοί εφαρμόζουν παρόμοιους όρους σε παρόμοιες περιστάσεις στους οργανισμούς που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες, και παρέχουν μισθωμένες γραμμές σε άλλους, υπό τους ίδιους όρους και της ίδιας ποιότητας με τις παρεχόμενες για τις δικές τους υπηρεσίες ή, ενδεχομένως, τις υπηρεσίες των θυγατρικών τους ή των εταίρων τους.

2. Κοστοστρέφεια

Τα τιμολόγια για τις μισθωμένες γραμμές υπακούουν στις βασικές αρχές της κοστοστρέφειας, ακολουθώντας κατάλληλο σύστημα καταλογισμού του κόστους.

Προς το σκοπό αυτόν, η Ε.Ε.Τ.Τ. μεριμνά ώστε οι επιχειρήσεις που έχουν ανιχνευθεί ως έχουσες σημαντική ισχύ στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 24, να κα­ταρτίζουν και να εφαρμόζουν στην πράξη κατάλληλο σύστημα καταλογισμού του κόστους.

Για το λόγο αυτόν, η Ε.Ε.Τ.Τ. τηρεί επαρκώς λεπτομερείς πληροφορίες για τα συστήματα καταλογισμού του κόστους που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις αυτές και υποβάλλει τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή, εφόσον της ζητηθεί.

 

3. Διαφάνεια

Η Ε.Ε.Τ.Τ. μεριμνά ώστε οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη στοιχειώδη δέσμη μισθωμένων γραμμών να δημοσιεύονται σε ευκόλως προσιτή μορφή.

3.1  Τεχνικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών και των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών, καθώς και των λεπτομερών τεχνικών προδιαγραφών και των προδιαγραφών επιδόσεων που ισχύουν στο σημείο απόληξης του δικτύου.

3.2 Τιμολόγια, συμπεριλαμβανομένων των τελών αρχικής σύνδεσης, του περιοδικού μισθώματος και άλλων τελών/Οταν τα τιμολόγια είναι διαφοροποιημένα, πρέπει να υπάρχει σχετική ένδειξη.

Όταν, ανταποκρινόμενος σε συγκεκριμένο αίτημα, ένας οργανισμός που έχει οριστεί ως έχων σημαντική ισχύ στην αγορά, κρίνει ότι δεν είναι εύλογο να παράσχει μισθωμένη γραμμή της στοιχειώδους δέσμης σύμφωνα με τα δημοσιευμένα τιμολόγια του και τους δημοσιευμένους όρους παροχής, πρέπει να ζητά την έγκριση της Ε.Ε.Τ.Τ. για τη μεταβολή των όρων αυτών στην περίπτωση αυτήν.

3.3 Όροι παροχής, συμπεριλαμβανομένων τουλάχι­στον των εξής στοιχείων:

- Πληροφορίες για τη διαδικασία παραγγελίας.

-  Τυπική χρονική περίοδος παράδοσης, δηλαδή το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κατά την οποία ο χρήστης υπέβαλε αίτηση για μισθωμένη γραμμή εντός του οποίου έχει παραδοθεί στους καταναλωτές το 95% όλων των μισθωμένων γραμμών του ίδιου τύπου.

Η περίοδος αυτή προσδιορίζεται βάσει των πραγματικών περιόδων παράδοσης των μισθωμένων γραμμών κατά τη διάρκεια πρόσφατου χρονικού διαστήματος εύλογης διάρκειας. Στον υπολογισμό δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη περιπτώσεις κατά τις οποίες οι χρήστες ζήτησαν καθυστερημένη περίοδο παράδοσης.

-  Διάρκεια της σύμβασης, στην οποία περιλαμβάνονται η περίοδος, η οποία προβλέπεται εν γένει στη σύμβαση και η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης την οποία υποχρεούται να δεχθεί ο χρήστης.

-  Τυπική προθεσμία επισκευής, δηλαδή το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που δόθηκε μήνυμα βλάβης στην αρμόδια μονάδα της επιχείρησης που έχει ορι­στεί ως έχουσα σημαντική ισχύ στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1, μέχρι τη στιγμή κατά την οποία έχει αποκατασταθεί το 80% όλων των μι­σθωμένων γραμμών του ίδιου τύπου και, ανάλογα με την περίπτωση, έχει κοινοποιηθεί η επαναλειτουργία τους στους χρήστες. Στις περιπτώσεις που, για τον ίδιο τύπο μισθωμένων γραμμών, προσφέρονται διαφο­ρετικές ποιοτικές κλάσεις επισκευής, δημοσιεύονται οι διαφορετικές τυπικές προθεσμίες επισκευής.

- Η τυχόν διαδικασία επιστροφής.

Επιπλέον, όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει ότι οι επιτυγχανόμενες επιδόσεις κατά την παροχή της στοιχειώδους δέσμης μισθωμένων γραμμών δεν καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών, μπορεί να καθορίζει κατάλληλους στόχους για τους προαναφερόμενους όρους παροχής.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΩΝ

 

Οι όροι που απαριθμούνται στο παρόν Παράρτημα αποτελούν το μέγιστο κατάλογο που δύνανται να συνοδεύουν την παροχή (Μέρος Α'), δικαιώματα χρήσης (Μέ­ρος Β') και δικαιώματα χρήσης αριθμών (Μέρος Γ').

Α. Όροι που δύνανται να συνοδεύουν τη Γενική Αδεια

1. Χρηματοδοτικές συνεισφορές για τη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ του παρόντος νόμου.

2. Διοικητικές επιβαρύνσεις σύμφωνα με το άρθρο 63 του παρόντος νόμου.

3.  Διαλειτουργικότητα υπηρεσιών και διασύνδεση δικτύων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

4.  Προσβασιμότητα αριθμών του εθνικού σχεδίου αριθμοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

5. Απαιτήσεις περιβαλλοντικού, χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων και όρων που συνδέονται με την παραχώρηση πρόσβασης ή χρήσης δημόσιων ή ιδιωτικών εκτάσεων και όρων που συνδέονται με τη συνεγκατάσταση και κοινή χρήση ευκολιών και συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, οποιωνδήποτε οικονομικών ή τεχνικών εγγυήσεων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης των έργων υποδομής.

6. Υποχρεώσεις μεταφοράς σήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

7. Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ιδίως στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

8. Κανόνες προστασίας των καταναλωτών, στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων όρων που σχετίζονται με την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

9.  Παροχή πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 64 του παρόντος νόμου.

10. Προδιαγραφές χρήσης, ώστε σε περίπτωση μείζονος καταστροφής να εξασφαλίζονται η επικοινωνία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης με τις δημόσιες αρχές.

11. Μέτρα που αποβλέπουν στον περιορισμό της έκθεσης του κοινού, εν γένει, σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία που προκαλούνται από δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με κείμενες διατάξεις.

12. Υποχρεώσεις πρόσβασης πλην των προβλεπόμενων για τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και αριθμών για τις επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

13. Όροι που εξασφαλίζουν τη διατήρηση της ακεραιότητας των δημόσιων δικτύων επικοινωνιών σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, συμπεριλαμβανομένων όρων που αφορούν την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα μεταξύ δικτύων και/ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

14. Ασφάλεια δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έναντι μη επιτρεπόμενης πρόσβασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

15. Όροι για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων όταν η εν λόγω χρήση δεν εξαρτάται από τη χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης.

16.  Συμμόρφωση προς τα ισχύοντα πρότυπα και/ή τις προδιαγραφές του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

Β. Όροι που δύνανται να συνοδεύουν δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων

1. Καθορισμός της υπηρεσίας ή του τύπου του δικτύου ή της τεχνολογίας για τα οποία χορηγήθηκαν τα δικαιώματα χρήσης της συχνότητας, συμπεριλαμβανομένης, ανάλογα με την περίπτωση, της αποκλειστικής χρήσης μιας συχνότητας.

2. Πραγματική και αποδοτική χρήση των συχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεων κάλυψης.

3. Τεχνικοί και λειτουργικοί όροι που είναι αναγκαίοι για την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών και για τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού, εν γένει, σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όταν οι όροι αυτοί διαφέρουν από τους όρους που περιέχονται στη γενική άδεια.

4.  Μέγιστη διάρκεια, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των τυχόν τροποποιήσεων του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ..

5.  Συμβατική μεταβίβαση δικαιωμάτων και όροι για την εν λόγω μεταβίβαση, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

6. Τέλη χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του παρόντος νόμου.

7. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η επιχείρηση, η οποία αποκτά το δικαίωμα χρήσης κατά τη διαδικασία ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής.

8. Υποχρεώσεις δυνάμει σχετικών διεθνών συμφωνιών που αφορούν τη χρήση συχνοτήτων.

 

Γ. Όροι που δύνανται να συνοδεύουν δικαιώματα χρήσης αριθμών

1. Καθορισμός της υπηρεσίας για την οποία χρησιμοποιείται ο αριθμός, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδή­ποτε απαιτήσεων που συνδέονται με την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.

2.  Πραγματική και αποδοτική χρήση των αριθμών σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

3. Απαιτήσεις φορητότητας του αριθμού.

4.  Υποχρέωση παροχής πληροφοριών καταλόγου συνδρομητών για τους σκοπούς του άρθρου 48 του παρόντος νόμου.

5.  Μέγιστη διάρκεια σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των τυχόν τροπο­ποιήσεων του εθνικού σχεδίου αριθμοδότησης.

6. Συμβατική μεταβίβαση δικαιωμάτων από τον δικαιούχο και όροι για την εν λόγω μεταβίβαση.

7. Τέλη χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του παρόντος νόμου.

8. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η επιχείρηση, η οποία αποκτά το δικαίωμα χρήσης κατά τη διαδικασία ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής.

9. Υποχρεώσεις δυνάμει σχετικών διεθνών συμφωνιών που αφορούν τη χρήση αριθμών.

 

 

Αρθρο 73

 

Μετά το άρθρο 34 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16 Α') προ­στίθεται άρθρο 34α ως εξής:

 

«Αρθρο 34α

1. Στον ειδικό λογαριασμό που έχει συσταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 2682/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποδίδεται μηνιαία από τα αποδιδόμενα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL) επιπλέον ποσό ως τέλος διαδρομής που ανέρχεται σε δέκα ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής. Το ποσό αυτό χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση δαπανών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) που συμβάλλουν στην τιμή μονάδας (unit rate) και στη βάση κόστους (cost base) των τελών διαδρομής ως ακολούθως:

α) Δύο ευρώ καταβάλλονται μηνιαίως στο προσωπικό της Υ.Π.Α. ως επίδομα ετοιμότητας και διαθεσιμότητας, ως κίνητρο για τη διατήρηση της υψηλής αποδοτικό­τητας και του μέγιστου βαθμού ασφάλειας των παρε­χόμενων υπηρεσιών αεροναυτιλίας και καθορίζονται ως εξής:

αα) Για τον κλάδο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ΠΕ2-ΤΕ2 επιτρέπεται να καταβληθεί ποσοστό έως 27% του συνολικού ποσού των μηνιαίων αποδόσεων.

ββ) Για τον κλάδο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Συστημάτων Εναέριας Κυκλοφορίας ΠΕ4-ΤΕ4 επιτρέπεται να καταβληθεί ποσοστό έως 16% του συνολικού ποσού των μηνιαίων αποδόσεων.

γγ) Για τους λοιπούς κλάδους προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου και του κλάδου χειριστών αεροσκαφών ΕΣΙΔ, επιτρέπεται να καταβληθεί ποσοστό έως 57% του συνολικού ποσού των μηνιαίων αποδόσεων.

β) Οκτώ ευρώ μηνιαίως διατίθενται για τη περαιτέρω αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των αντίστοιχων συστημάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών αεροναυτιλίας της Υ.Π.Α.

 

2.  Το ποσοστό που καταβάλλεται σε καθεμία από τις κατηγορίες προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου προκύπτει από το κλάσμα των κατειλημμένων οργανικών θέσεων προς το σύνολο των οργανικών θέσεων των κλάδων.

 

3. Η διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και κάθε σχετική λεπτομέρεια χρήσης των μονάδων του παρόντος άρθρου καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Τα ποσά της παραγράφου 1 καταβάλλονται δύο φορές το χρόνο από το ποσό που επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο από την εταιρεία « AEOLOS S.A.». Στην περίπτωση που το ποσό της επιστροφής εξαμήνου από την εταιρεία «AEOLOS S.A.» στο Ελληνικό Δημόσιο υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στα δέκα ευρώ, διαμορφώνεται ανάλογα, για το συγκεκριμένο εξάμηνο, και το ποσό, ως τέλος διαδρομής ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής, που μεταφέρεται στο λογαριασμό της Υ.Π.Α.. Στην περίπτωση που το ποσό της επιστροφής εξαμήνου από την εταιρεία «AEOLOS S.A.» στο Ελληνικό Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στα δέκα ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής, τότε το επιπλέον ποσό του συγκεκριμένου εξαμήνου μεταφέρεται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

5. Τυχόν υπόλοιπα της μηνιαίας ως άνω διαχείρισης των ποσών επιστρέφουν  στο λογαριασμό τελών διαδρομής ως Δημόσια Έσοδα.

 

6. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1.1.2006.»

 

 

Αρθρο 74

 

Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται.

 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.