ΝΟΜΟΣ 3320/2005 - ΦΕΚ 48/Α/ 23.2.2005

Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.ΤΑ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

 

Αρθρο 1

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

 

1. Το προσωπικό με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου ή άλλη σχέση του Δημοσίου, των Ν.Π.Ν.Ν. και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, του οποίου οι συμβάσεις συνιστούν συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα μετά οριζόμενα στο άρθρο 11 του π.δ. 164/2004, κατατάσσεται σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας αντίστοιχης ή παρεμφερούς προς την ειδικότητα της σύμβασης του.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστώνται οργανικές θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προκειμένου να καλυφθούν, όπου απαιτείται, οι διαπιστωθείσες πάγιες και διαρκείς ανάγκες, κατ' εφαρμογή του Π.Δ. 164/2004.

 

3. Η κατάταξη του προσωπικού γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Οι κατατασσόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές της θέσης τους από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης κατάταξης τους. Ο χρόνος των συμβάσεων μίσθωσης έργου των κατατασσόμενων, λογίζεται για όλες τις συνέπειες ότι έχει διανυθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

 

5. Για τους κατατασσόμενους ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παρ. 2 του άρθρου 70 του Ν. 2683/1999 "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις" για τη μετάταξη σε ανώτερη βαθμίδα, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α'). Ως ημερομηνία πρόσληψης, νοείται η ημερομηνία έκδοσης της πράξης κατάταξης.

 

 

Αρθρο 2

 

Προσαύξηση μοριοδότησης λόγω εμπειρίας

 

1. Τα εδάφια από το δέκατο τέταρτο έως και το τελευταίο της περίπτωσης Β' της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α'), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 

"Αν ο χρόνος της αποκτηθείσας εμπειρίας, σε καθήκοντα της ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας με αυτή της προκηρυσσόμενης θέσης, διανύθηκε σε Υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 και είναι, αθροιστικά, ίσος ή μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων μηνών, ο αριθμός των μονάδων για το κριτήριο της κατά τα ανωτέρω αποκτηθείσας εμπειρίας προσαυξάνεται κατά 50%.

Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, προσαύξηση στη βαθμολογία για το κριτήριο της εμπειρίας συνεπάγεται και ο χρόνος συμμετοχής σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία, δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων, υλοποιούνται στους Ο.Τ.Α., μέσω δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων ή ανωνύμων εταιρειών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ειδικώς για την πλήρωση θέσεων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), οι μονάδες του χρόνου εμπειρίας του υποψηφίου που έχει πράγματι διανυθεί σε Κ.Ε.Π. του φορέα, στον οποίο ανήκει το Κ.Ε.Π. του οποίου θέσεις προκηρύσσονται, προσαυξάνονται κατά 55%, εφόσον ο υποψήφιος έχει προϋπηρεσία 18 τουλάχιστον μηνών σε αυτό ή σε άλλο, το οποίο έχει καταργηθεί."

 

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για την αξιολόγηση υποψηφίων, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης του παρόντος άρθρου, βάσει προκηρύξεων που θα εκδοθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007 και για χρόνο εμπειρίας που αποκτήθηκε από το 1990 μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του νόμου αυτού.

 

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν και στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό για την προσαύξηση των μονάδων εμπειρίας που συγκεντρώνει ο υποψήφιος βάσει των διατάξεων των περιπτώσεων δ' έως και ιγ' της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

 

4. Εκκρεμείς διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης σύμφωνα με το σύστημα προσλήψεων προσωπικού του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για τις οποίες η σχετική προκήρυξη εκδόθηκε πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ολοκληρώνονται βάσει των ισχυουσών κατά το χρόνο έκδοσης της προκήρυξης διατάξεων.

 

 

Αρθρο 3

 

Κυλιόμενος Πίνακας Επιλαχόντων

 

1. Για ορισμένους κλάδους - ειδικότητες, για τους οποίους υπάρχει κατ' έτος σημαντικός αριθμός προκηρυχθησόμενων θέσεων ή καλύπτουν συχνά επείγουσες ανάγκες, δημιουργείται, με απόφαση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π., "Κυλιόμενος Πίνακας Επιλαχόντων".

Στον πίνακα αυτόν εντάσσονται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, χωρίς τη λήψη υπόψη τυχόν πρόσθετων προσόντων, όσοι έπονται των διοριστέων στους οριστικούς πίνακες κατάταξης των προκηρύξεων για κάλυψη θέσεων με σειρά προτεραιότητας και σε αριθμό ίσο των διοριστέων του αντίστοιχου κλάδου-ειδικότητας.

Ο κυλιόμενος πίνακας επιλαχόντων επικυρώνεται από το Α.Σ.Ε.Π. και χρησιμεύει για την άμεση πλήρωση νέων θέσεων όμοιων κλάδων-ειδικοτήτων, με αυτούς των οποίων θέσεις προκηρύχθηκαν, ύστερα από αίτημα κάλυψης θέσεων του οικείου φορέα, χωρίς να απαιτείται νέα προκήρυξη. Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις γίνεται με βάση τη βαθμολογία τους με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π..

 

2. Η ελάσσων σύνθεση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π. αποφασίζει αν το αίτημα του φορέα για πλήρωση θέσεων στους κλάδους-ειδικότητες για τους οποίους υπάρχουν κυλιόμενοι πίνακες επιλαχόντων, θα γίνεται αμέσως από τους πίνακες αυτούς ή θα πρέπει οι θέσεις να περιληφθούν σε επόμενες νέες προκηρύξεις.

 

3. Ο κυλιόμενος πίνακας επιλαχόντων συμπληρώνεται με νέους επιλαχόντες, κάθε φορά που επικυρώνεται νέος πίνακας διοριστέων από προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας του Α.Σ.Ε. Π., στον οποίο περιλαμβάνονται θέσεις αντίστοιχων κλάδων - ειδικοτήτων. Οι επιλαχόντες του κυλιόμενου πίνακα, μετά παρέλευση εννέα (9) μηνών από την εγγραφή τους σε αυτόν, διαγράφονται. Οι επιλαχόντες που περιλαμβάνονται σε κυλιόμενο πίνακα επανακατατάσσονται κατά νέα φθίνουσα σειρά βαθμολογίας στον πίνακα αυτόν κάθε φορά μετά τη διαγραφή παλαιών ή την ένταξη νέων επιλαχόντων.

Ο κυλιόμενος πίνακας επιλαχόντων λειτουργεί ανεξάρτητα από τους πίνακες που χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις αναπλήρωσης.

 

4. Οι υποψήφιοι, καλούμενοι από το Α.Σ.Ε.Π. να καταλάβουν την προτεινόμενη σε αυτούς νέα θέση, οφείλουν να δηλώσουν με γραπτή δήλωση τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που θα περιέλθει σε αυτούς η έγγραφη ειδοποίηση του Α.Σ.Ε.Π., αν αποδέχονται τη νέα θέση ή αν προτιμούν να καλύψουν τις θέσεις, εάν και όταν κληθούν, των αρχικών τους προτιμήσεων αν υπάρξει περίπτωση αναπλήρωσης.  Η δήλωση κατατίθεται στο Α.Σ.Ε.Π. ή αποστέλλεται σε αυτό με συστημένη επιστολή. Αν παραλειφθεί η ως άνω δήλωση, τεκμαίρεται αμαχήτως η μη αποδοχή της νέας θέσης του κυλιόμενου πίνακα.

 

5. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, κυλιόμενοι πίνακες επιλαχόντων, για κάθε κλάδο-ειδικότητα, θα καταρτισθούν με βάση τους τελικούς πίνακες κατάταξης που περιλαμβάνουν θέσεις του εν λόγω κλάδου-ειδικότητας και εκδόθηκαν έως εννέα (9) μήνες πριν την κατάρτιση τους.

 

 

Αρθρο 4

 

Συμπλήρωση των διατάξεων των άρθρων 17 και 18 του Ν. 2190/1994

 

1. Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης ιγ' της παρ. 8 του άρθρου 17 του Ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3260/2004 (ΦΕΚ151 Α'), αντικαθίστανται ως εξής:

"Για την απόδειξη του χρόνου και του είδους της εμπειρίας του υποψηφίου στις περιπτώσεις που για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται άδεια, αρκεί η ύπαρξη της άδειας και η βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ότι εξακολουθεί να είναι ασφαλισμένος. Όταν στην ανωτέρω περίπτωση ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία, αυτή, αν μεν πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, η οποία συνοδεύεται από μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας, αν δε πρόκειται για μισθωτό, βεβαιώνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προκήρυξη. Αν για την άσκηση του επαγγέλματος δεν απαιτείται άδεια, τα στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπειρία του υποψηφίου καθορίζονται με την προκήρυξη."

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α') μετά το κριτήριο "Δ. Εντοπιότητα" και πριν το εδάφιο που καθορίζει τον τελικό βαθμό του υποψηφίου, προστίθεται το ακόλουθο κριτήριο:

"Ε. Συνέντευξη

Η συνέντευξη διενεργείται από τριμελή επιτροπή του Α.Σ.Ε.Π. ή του οικείου φορέα στις περιπτώσεις που η διαδικασία διεξάγεται από τον ίδιο τον φορέα. Τα μέλη της επιτροπής συνέντευξης ορίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. ή τον οικείο φορέα αντιστοίχως, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, από πρόσωπα που έχουν την ικανότητα λόγω των γνώσεων τους ή της εμπειρίας τους να αξιολογήσουν τη συνολική προσωπικότητα του υποψηφίου και μπορεί να είναι υπάλληλοι ή λειτουργοί του δημόσιου τομέα εν ενεργεία ή μη ή και ιδιώτες ειδικοί επιστήμονες. Ο πρόεδρος της επιτροπής συνέντευξης του οικείου φορέα και το ένα μέλος ορίζονται από το Α.Σ.Ε.Π.. Απαγορεύεται η γνωστοποίηση των ονομάτων των μελών της επιτροπής συνέντευξης πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας με την κατάρτιση των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Η συνέντευξη διενεργείται με τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον πίνακα κατάταξης που διαμορφώνεται βάσει των προηγούμενων κριτηρίων Α έως και Δ. Ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται σε συνέντευξη ισούται με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 1,3. Αν προκύπτει κλασματικός αριθμός, στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Αν οι θέσεις είναι μέχρι πέντε, καλείται σε συνέντευξη αριθμός υποψηφίων διπλάσιος του αριθμού των θέσεων. Η συνέντευξη βαθμολογείται με συντελεστή που κυμαίνεται από 0,80 ως και 1,20 επί της βαθμολογίας που ο υποψήφιος έχει λάβει συνολικώς στα κριτήρια Α έως και Δ.

Στις διαδικασίες πρόσληψης που διεξάγει το Α.Σ.Ε.Π., συνέντευξη διενεργείται μόνον όταν τη ζητήσει ο οικείος φορέας με το αίτημα του προς το Α.Σ.Ε.Π. για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων και η διενέργεια της συνέντευξης αναφέρεται απαραιτήτως στην προκήρυξη. Όταν τη διαδικασία πρόσληψης διενέργεια ίδιος ο φορέας, οι κλάδοι ή ειδικότητες για τις οποίες θα διενεργηθεί συνέντευξη πρέπει να ορίζονται στην προκήρυξη. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί με απόφαση του να αποκλείει τη διενέργεια συνέντευξης.

Με τη συνέντευξη αξιολογείται η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου και η δυνατότητα του να ανταποκριθεί στην άσκηση των καθηκόντων, με τα οποία συνδέεται αμέσως η θέση που πρόκειται να καταλάβει.

Η διαδικασία διεξαγωγής της συνέντευξης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Η παρ. 6 του άρθρου 17, όπως ισχύει, εφαρμόζεται και για τις επιτροπές συνέντευξης."

 

3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευση της προβλεπόμενης απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

4. Το εδάφιο 4 της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3051/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

"Η βαθμολογία της ειδικής γραπτής δοκιμασίας πολλαπλασιάζεται με συντελεστή τρία (3) και προσαυξάνει αντιστοίχως τη συνολική βαθμολογία του υποψηφίου."

 

 

Αρθρο 5

 

Ανασύνταξη πινάκων κατάταξης υποψηφίων γραπτού διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π. έτους 1998

 

Οι διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 17 του Ν. 2190/1994, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 2του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ206 Α'), εφαρμόζονται για όλους τους υποψηφίους, οι οποίοι στο γραπτό διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. έτους 1998 έλαβαν βαθμολογία ίση ή ανώτερη της καθορισμένης βάσης, εφόσον, μετά από υποβολή νέων συμπληρωματικών δηλώσεων προτίμησης, κατατάσσονται βάσει νέου πανελλήνιου πίνακα, σε σειρά διοριστέου, ύστερα από την 2396/2004 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανεξάρτητα από το αν έχουν ασκήσει ή όχι αίτηση ακυρώσεως και αν έχουν εκδικασθεί ή όχι οι αιτήσεις ακυρώσεως που ασκήθηκαν.

 

 

Αρθρο 6

 

Ρύθμιση αποζημίωσης συμβασιούχων που κατέχουν οργανικές θέσεις

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 49 του Ν. 993/1979 (ΦΕΚ281 Α') και το πρώτο εδάφιο της παρ. 3του άρθρου 300του Ν. 1188/1981 (ΦΕΚ204 Α'), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, το οποίο δεν υπάγεται, για τη χορήγηση σύνταξης, στην ασφάλιση του Δημοσίου, εφόσον συμπληρώνει τις προϋποθέσεις για λήψη σύνταξης, δύναται να αποχωρεί από την υπηρεσία λαμβάνοντας το μεν επικουρικά ασφαλισμένο το 40%, το δε μη επικουρικά ασφαλισμένο το 50% της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις αποζημίωσης."

 

2. Η ισχύς της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει την 1.1.2004.

 

 

Αρθρο 7

 

Αποσπάσεις υπαλλήλων σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών - μελών αυτής ή άλλων χωρών

 

Η παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1104/1980 (ΦΕΚ 298 Α'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 87 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), την παρ. 50 του άρθρου 1 του Ν. 2412/1996 (ΦΕΚ 123 Α'), την παρ. 13 του άρθρου 26 του Ν. 2085/1992 (ΦΕΚ 170 Α'), το άρθρο 14 του Ν. 2790/2000 (ΦΕΚ24Α') και το άρθρο 22 του Ν. 3152/2003 (ΦΕΚ 152 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

"Επιτρέπεται η απόσπαση του τακτικού προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει κάθε φορά είτε ως εθνικών εμπειρογνωμόνων είτε για απασχόληση τους σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή των κρατών - μελών της Ε.Ε. ή άλλων χωρών, στο πλαίσιο προγραμμάτων για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ:

α) των εθνικών διοικήσεων των κρατών - μελών ή άλλων χωρών και των υπηρεσιών της Ε.Ε.,

β) των εθνικών διοικήσεων των κρατών-μελών της Ε.Ε.,

γ) των εθνικών διοικήσεων των κρατών- μελών της Ε.Ε. και άλλων κρατών.

Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και του οικείου Υπουργού, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας προέλευσης του υπαλλήλου, καθώς και του συλλογικού οργάνου διοίκησης, στις περιπτώσεις που αυτό υφίσταται.

Στους κατά τα ανωτέρω αποσπώμενους καταβάλλονται τα έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση μέχρι τριάντα (30) κατ' ανώτατο όριο διανυκτερεύσεις ή ημέρες αντίστοιχα, κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από κοινοτική ή άλλη επιχορήγηση οποιασδήποτε μορφής.

Για το χρονικό διάστημα άνω των τριάντα (30) ημερών και μέχρι τη λήξη της απόσπασης καταβάλλεται στους ανωτέρω επίδομα αλλοδαπής, σε ποσοστό επί του επιδόματος αλλοδαπής του Έλληνα πρέσβη της χώρας, στην οποία αποσπώνται, κατά το μέρος που δεν καλύπτεται από κοινοτική ή άλλη επιχορήγηση οποιασδήποτε μορφής. Το επίδομα αλλοδαπής, δαπάνες που προκύπτουν από την απόσπαση, κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από κοινοτική ή άλλη επιχορήγηση οποιασδήποτε μορφής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το επίδομα αλλοδαπής για τις περιπτώσεις που δεν υφίσταται διπλωματική ή προξενική αρχή στη χώρα όπου αποσπάται ο υπάλληλος.

Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται μέχρι δύο (2) έτη, με δυνατότητα παράτασης μέχρι δύο (2) έτη ακόμη.

Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση που κατέχουν οργανικά οι υπάλληλοι, οι οποίοι εξακολουθούν να λαμβάνουν τις μηνιαίες τους αποδοχές από την υπηρεσία, στην οποία ανήκουν οργανικά."

 

 

Αρθρο 8

 

Παράταση ισχύος διατάξεων αποσπάσεων και μετατάξεων

 

1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α') προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

"Η ισχύς της παραγράφου αυτής παρατείνεται ως την 31.12.2005 για τις ανάγκες διεθνών αθλητικών διοργανώσεων και συνεδρίων στο πλαίσιο της ανακήρυξης από την UNESCO του 2005 ως Διεθνούς Έτους Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού."

 

2. Ο αναφερόμενος στο άρθρο πέμπτο παρ. 6α του Ν. 3082/2002 (ΦΕΚ 316 Α') πίνακας κενών θέσεων και αναγκών, στις οποίες οι έχοντες το δικαίωμα υπάλληλοι της εταιρίας "Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Ε." και πρώην "Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο" μπορούν να ζητήσουν τη  μετάταξη τους, είναι δυνατό να εκδοθεί μέχρι 30.3.2006. Η αίτηση για μετάταξη, εφόσον δεν έχει υποβληθεί άλλη, δύναται να υποβληθεί μέχρι 31.12.2005.

 

 

Αρθρο 9

 

Διδακτικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

 

1. Το άρθρο 8 του Ν. 1388/1983, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

"Αρθρο 8

Διδακτικό Προσωπικό

1. Το διδακτικό προσωπικό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν είναι μόνιμο και διακρίνεται σε κύριο και βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, τα μέλη του οποίου εντάσσονται στο Προσωρινό και εν συνεχεία στο Ενιαίο Μητρώο κύριου ή βοηθητικού διδακτικού προσωπικού, αντίστοιχα. Μπορεί να ανήκουν σε αυτό δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., διδακτικό, επιστημονικό ή ερευνητικό προσωπικό των Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθηγητές ξένων γλωσσών, ιδιώτες με εξειδικευμένη επιστημονική, τεχνική ή άλλη ειδική κατάρτιση και πείρα συναφή προς τη διδακτέα ύλη και τα αντικείμενα σπουδών. Στο διδακτικό προσωπικό μπορούν να ανήκουν και ημεδαποί ή αλλοδαποί εμπειρογνώμονες.

2. Τα μέλη του κύριου διδακτικού προσωπικού, εκτός από την υποχρέωση παροχής διδακτικού έργου, συμμετέχουν στο σχεδιασμό και στην αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών των Σχολών και των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Προσωπικού, στην εκπόνηση και συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και στο σχεδιασμό, στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση των εργασιών που εκπονούν οι σπουδαστές των Σχολών.

3. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. καθορίζονται τα καθήκοντα των μελών κάθε κατηγορίας διδακτικού προσωπικού.

4. Η ένταξη στο διδακτικό προσωπικό γίνεται με ανάθεση καθηκόντων στα παραπάνω πρόσωπα ή ιδιώτες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των προγραμμάτων των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Αν η ανάθεση καθηκόντων αφορά ιδιώτες, θεωρείται ανάθεση έργου. Η αποζημίωση που καταβάλλεται είναι ανάλογη με το χρόνο και το είδος της απασχόλησης τους. Για την ανάθεση καθηκόντων αρκεί η έκδοση απόφασης ένταξης στο Προσωρινό ή στο Ενιαίο Μητρώο, χωρίς να χρειάζεται η συγκατάθεση ή γνώμη της υπηρεσίας ή του φορέα στον οποίο υπηρετεί ο δημόσιος λειτουργός ή υπάλληλος. Η ανάθεση έργου, με την ένταξη ιδιωτών στο Προσωρινό ή Ενιαίο Μητρώο κύριου ή βοηθητικού διδακτικού προσωπικού, γίνεται κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις. Η ένταξη των ανωτέρω στο Μητρώο δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά την απασχόληση τους στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., η οποία εξαρτάται από τις κατά καιρούς ανάγκες των εκπαιδευτικών του μονάδων και τη διαθεσιμότητα των μελών κύριου ή βοηθητικού διδακτικού προσωπικού.

5. Κατά την πρώτη συνεργασία του με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., κάθε υποψήφιο μέλος του κύριου διδακτικού προσωπικού εντάσσεται με απόφαση του Διευθυντή της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής μονάδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο Προσωρινό Μητρώο κύριου διδακτικού προσωπικού. Μετά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών του ικανοτήτων κατατάσσεται, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε. Κ.Δ.Δ.Α., που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή, στο Ενιαίο Μητρώο κύριου διδακτικού προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..

Κατά την πρώτη συνεργασία του με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., κάθε υποψήφιο μέλος του βοηθητικού διδακτικού προσωπικού εντάσσεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο Προσωρινό Μητρώο βοηθητικού διδακτικού προσωπικού και διατίθεται στις εκπαιδευτικές μονάδες του Κέντρου. Μετά την αξιολόγηση του, που γίνεται το αργότερο σε τρεις (3) μήνες από την ένταξη του, κατατάσσεται, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή εκπαιδευτικής μονάδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., στο Ενιαίο Μητρώο βοηθητικού διδακτικού προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. προσδιορίζεται το ανώτατο όριο ωρών που μπορεί να ανατεθεί από τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και τον Γενικό Γραμματέα στα μέλη του Προσωρινού Μητρώου κύριου και βοηθητικού διδακτικού προσωπικού, αντίστοιχα.

6. Η ωριαία αποζημίωση του διδακτικού προσωπικού στα εκπαιδευτικά προγράμματα που εκτελεί το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., τα Υπουργεία και τα Ν.Π.Δ.Δ. καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 ή άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται και όταν τα εκπαιδευτικά προγράμματα εκτελούνται κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας. Η αποζημίωση αυτή υπόκειται σε κρατήσεις εισφορών υπέρ των οικείων ασφαλιστικών Ταμείων και προσαυξάνεται με την εκάστοτε ισχύουσα εργοδοτική εισφορά. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και τα τυχόν έξοδα μετακίνησης και εκτός έδρας διαμονής του διδακτικού προσωπικού, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος καταβολής τους."

 

2. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου  14 του Ν. 2527/1997, όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής:

"3. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό του παρόντος άρθρου έχει την ευθύνη σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..

Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. καθορίζεται το αναλυτικό καθηκοντολογία του εν λόγω προσωπικού και από τα μέλη του ορίζονται οι Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Δ.Σ.. Τα καθήκοντα των ανωτέρω θέσεων του ειδικού επιστημονικού προσωπικού δεν είναι ασυμβίβαστα με τη δικηγορία."

 

3. Η παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 1943/1991, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 2527/1997 και την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3200/2003, αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Τα Υπουργεία, οι αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού εγγράφουν στον προϋπολογισμό τους του έτους κατά το οποίο προγραμματίζεται ο διορισμός των νέων υπαλλήλων τους τις αναγκαίες πιστώσεις για τις κάθε είδους δαπάνες για την εισαγωγική τους εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών για τη μετακίνηση και τη διαμονή - διατροφή τους στον τόπο διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Το ύψος των ανωτέρω πιστώσεων, εκτός της δαπάνης για μετακίνηση, εκτιμάται μετά από ερώτημα του οικείου φορέα στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Οι πιστώσεις για τις κάθε είδους προϋπολογιζόμενες δαπάνες για την εισαγωγική εκπαίδευση, πλην της δαπάνης για μετακίνηση των επιμορφωνομένων, μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. πριν την έναρξη των προγραμμάτων. Ο τρόπος και η διαδικασία μεταφοράς των πιστώσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα της μεταφοράς πιστώσεων από Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. για την εξόφληση υποχρεώσεων τους προς το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού."

 

4. Η διάταξη της παραγράφου 5α του άρθρου 19 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ180 Α') καταργείται.

 

 

Αρθρο 10

 

Αγορά κατοικίας από υπαλλήλους υπηρεσιών προβληματικών περιοχών

 

 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 64 του Ν. 1943/1991, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 2085/1992, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"4. Σε υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου που τοποθετούνται σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή μετατίθενται ή μετατάσσονται από υπηρεσία μη προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή από υπηρεσία προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία άλλης προβληματικής περιοχής, εφόσον, μετά από πενταετή παραμονή, δηλώσουν ότι επιθυμούν να παραμείνουν στην ίδια περιοχή για μια ακόμα δεκαετία και προβούν στην αγορά κατοικίας ή σε ανέγερση κατοικίας επί ιδιόκτητου οικοπέδου στην περιοχή αυτή, καταβάλλεται το 40% της αξίας της κατοικίας ή της αξίας του κτίσματος σε περίπτωση ανέγερσης, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται από την αρμόδια φορολογική αρχή, κατά το χρόνο αγοράς της κατοικίας ή κατά το χρόνο περάτωσης των εργασιών ανέγερσης. Προϋπόθεση για την παροχή της επιδότησης είναι η μεν αγορά να έχει πραγματοποιηθεί, οι δε εργασίες να έχουν αρχίσει και ολοκληρωθεί είτε κατά τη διάρκεια της πενταετίας είτε μετά τη συμπλήρωση της. Σε περίπτωση που στον υπάλληλο περιέρχεται ποσοστό συγκυριότητας της κατοικίας, που αγοράζεται ή ανεγείρεται, ως αξία της κατοικίας λαμβάνεται η αξία του ποσοστού αυτού, όπως καθορίζεται από την αρμόδια φορολογική αρχή.

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής λαμβάνεται υπόψη το μέρος της αξίας της κατοικίας, όπως αυτή προσδιορίζεται στα προηγούμενα εδάφια, μέχρι εμβαδού 50 τ. μ. για τον άγαμο και 70 τ. μ. για τον έγγαμο, προστιθεμένων 20 τ.μ. για κάθε ανήλικο τέκνο. Για τον προσδιορισμό των τετραγωνικών μέτρων λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου κατά το χρόνο αγοράς της κατοικίας ή κατά το χρόνο περάτωσης των εργασιών ανέγερσης.

Η επιδότηση δεν καταβάλλεται στους υπαλλήλους, που οι ίδιοι, οι σύζυγοι ή τα ανήλικα τέκνα τους έχουν κατά το χρόνο τοποθέτησης ή μετάθεσης ή μετάταξης τους, στην υπηρεσία της προβληματικής περιοχής ή αποκτούν μεταγενέστερα και μέχρι την υποβολή της αίτησης για την επιδότηση το 100% της πλήρους κυριότητας ή της επικαρπίας άλλης κατοικίας, που καλύπτει το παραπάνω εμβαδόν και βρίσκεται στην ίδια προβληματική περιοχή.

Στους υπαλλήλους, που έχουν κατά το χρόνο τοποθέτησης ή μετάθεσης ή μετάταξης τους στην προβληματική περιοχή ή αποκτούν μεταγενέστερα και μέχρι την υποβολή της αίτησης για την επιδότηση οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή τα ανήλικα τέκνα τους το 100% της πλήρους κυριότητας ή της επικαρπίας άλλης κατοικίας, που βρίσκεται στην ίδια προβληματική περιοχή και δεν καλύπτει το παραπάνω εμβαδόν, καταβάλλεται το 40% της διαφοράς της αξίας της κατοικίας που έχουν και της αξίας της επιδοτούμενης κατοικίας, όπως οι αξίες αυτές προσδιορίζονται από την αρμόδια φορολογική αρχή κατά το χρόνο αγοράς ή περάτωσης των εργασιών ανέγερσης της επιδοτούμενης κατοικίας.

Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα των υπαλλήλων δεν τηρηθεί η δέσμευση της υποχρεωτικής παραμονής τους στην προβληματική περιοχή, το ποσό της επιδότησης καταλογίζεται με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη και αναζητείται υποχρεωτικώς από την οικεία υπηρεσία ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσόν, πλεόντων νομίμων τόκων.

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται σε υπαλλήλους που έχουν τοποθετηθεί σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή έχουν μετατεθεί ή μεταταγεί από υπηρεσία μη προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή από υπηρεσία προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία άλλης προβληματικής περιοχής μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα που συνδέονται με την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια."

 

 

Αρθρο 11

 

Σύσταση θέσης Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Ρυθμίσεις οργανωτικών θεμάτων και θεμάτων λειτουργίας

 

1. Συνιστάται μία θέση Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Βορείου Ελλάδος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ο Βοηθός Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Βορείου Ελλάδος επικουρεί τον Γενικό Επιθεωρητή κατά την άσκηση των καθηκόντων του στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης και ιδίως:

α) Ενεργεί κατ' εντολή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή σε συνεννόηση με αυτόν μετά από πληροφόρηση από κάθε πηγή, κυρίως από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και γενικά τα Μ.Μ.Ε., από τις εκθέσεις των ελεγκτικών σωμάτων και τις αναφορές των υπηρεσιών εν γένει για περιπτώσεις διαφθοράς ή κακοδιοίκησης.

β) Για κάθε ενέργεια του ενημερώνει αμέσως τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και υποβάλλει σε αυτόν τα σχετικά πορίσματα και εκθέσεις.

Κατά τα λοιπά ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του Ν. 3074/2002, οι οποίες αφορούν στους Βοηθούς Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

 

2. Η γραμματειακή υποστήριξη του Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Βορείου Ελλάδος παρέχεται από τρεις υπαλλήλους του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης.

 

 

Αρθρο 12

 

Ρύθμιση θεμάτων Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

 

1. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών και ο γραμματέας του δικαστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου υποχρεούνται να ανακοινώνουν στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ο μεν πρώτος την ποινική δίωξη, που ασκείται με κάθε μορφή συμμετοχής κατά υπαλλήλου, λειτουργού ή οργάνου των φορέων της παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 3074/2002 για εγκλήματα περί την υπηρεσία (άρθρα 235 - 263Α Π.Κ.), περί τα υπομνήματα (άρθρα 216, 217, 218, 220, 222 Π.Κ.), κατά της ιδιοκτησίας (άρθρα372,375,381, 382 Π.Κ.) και κατά περιουσιακών δικαιωμάτων (άρθρα 386, 386Α, 389, 390, 394), που στρέφονται κατά του Δημοσίου και των ως άνω φορέων, ο δε δεύτερος τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα, σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, καθώς και τις εκδιδόμενες, επίσης σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις κατά των ως άνω προσώπων και για τις αξιόποινες αυτές πράξεις.

 

2. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης έχει δικαίωμα να ζητήσει από το Δημόσιο, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή από τους φορείς της προηγούμενης παραγράφου με υποχρέωση συμμόρφωσης των τελευταίων: 1) να παρίστανται κατά την προδικασία και την κύρια ακροαματική διαδικασία ως πολιτικώς ενάγοντες και για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστησαν από τις ως άνω αξιόποινες πράξεις του υπαλλήλου, λειτουργού ή του οργάνου τους, 2) να ασκούν υπό την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος όλα τα παρεχόμενα σε αυτούς ένδικα μέσα κατά αποφάσεων ή βουλευμάτων, 3) να ζητούν από τον αρμόδιο Εισαγγελέα υπό την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος να ασκήσει τα παρεχόμενα σε αυτόν ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων και αποφάσεων, καθώς και την επίσπευση της ποινικής διαδικασίας και την κατά προτίμηση εκδίκαση των υποθέσεων.

 

3. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, μετά από έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μπορεί:

α) Να αναθέτει την εκτέλεση μελετών και εφαρμοσμένων ερευνών σε επιστημονικούς φορείς και ειδικούς επιστήμονες, του εσωτερικού ή του εξωτερικού, καθώς και τη διενέργεια έργων βέλτιστης αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και πληροφορικής στην υπηρεσία του, τα ιδιαίτερα σώματα ή τις υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου των φορέων της παραγράφου 2ατου άρθρου 1 του Ν. 3074/2002.

β) Να αναθέτει στα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, καθώς και στα νομικά ή φυσικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα τη διενέργεια μελετών και ερευνών σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

γ) Να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών, όπως του Ο.Ο.Σ.Α., του Συμβουλίου της Ευρώπης, των Ηνωμένων Εθνών και άλλων, με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ελέγχου της κακοδιοίκησης και περιορισμού της διαφθοράς.

δ) Να οργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια, κυρίως για το προσωπικό των ιδιαίτερων σωμάτων και υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου της παραγράφου 2α του άρθρου 1 του Ν. 3074/2002 και την ενημέρωση του κοινού.

 

4. Η χρηματοδότηση των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο δράσεων μπορεί να γίνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) ή και από πόρους προγραμμάτων της Ε.Ε., σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

 

 

Αρθρο 13

 

Θέματα Γραφείων Γενικών Γραμματέων Περιφέρειας

 

1. Οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 3274/2004 δύο ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών αυξάνονται σε έξι (6).

 

2. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 3274/2004 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

"Είναι δυνατή και η απόσπαση υπαλλήλου που υπηρετεί σε οργανική θέση άλλης Περιφέρειας, εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη του οικείου Γενικού Γραμματέα."

 

 

Αρθρο 14

 

Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

 

Κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 28 του π.δ. 151/2004 "Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας" (ΦΕΚ107 Α'), για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με εξαίρεση τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και τα Τμήματα που υπάγονται σε αυτήν, μπορούν να κριθούν και να επιλεγούν από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 11 του Ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α'), για την κάλυψη των παραπάνω θέσεων και τακτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκουν. Αν οι κρινόμενοι υπάλληλοι ανήκουν στην αρμοδιότητα διαφορετικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης το Υπηρεσιακό Συμβούλιο που θα διενεργήσει τις επιλογές.

 

 

Αρθρο 15

 

Ίδρυση Κ.Ε.Π. στο Υπουργείο Εξωτερικών

 

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α') προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως ακολούθως:

"Επιτρέπεται η σύσταση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Υπουργείο Εξωτερικών, του οποίου βασική αποστολή είναι η εξυπηρέτηση των αποδήμων Ελλήνων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις."

 

 

Αρθρο 16

 

Ρύθμιση θεμάτων του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής

 

1. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α') καταργείται.

 

2. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"ε. Με κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας, που εκδίδεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζονται η οργάνωση, ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού, η διάρθρωση, η στελέχωση και η λειτουργία των υπηρεσιών του Ινστιτούτου, οι αμοιβές των οργάνων διοίκησης του και του προσωπικού του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια."

 

 

Αρθρο 17

 

Ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσιακών Συμβουλίων

 

1. Στο άρθρο 163 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 2683/ 1999 ΦΕΚ 19 Α') προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

"11. Η ιδιότητα του εισηγητή στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου."

 

2. Η προηγούμενη παράγραφος ισχύει από την έναρξη ισχύος του Ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α').

 

3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α') προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

"Εισηγητές στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μπορεί να ορίζονται από τον Πρόεδρο αυτού και συνταξιούχοι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί από κατάλογο που καταρτίζει το ίδιο το Συμβούλιο.

Η αμοιβή του Προέδρου, των μελών, των εισηγητών και του γραμματέα του Συμβουλίου αυτού καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις."

 

 

Αρθρο 18

 

Οικονομικά θέματα Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, δημοτικών επιχειρήσεων και Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Ρυθμίσεις θεμάτων Ο.Τ.Α.

 

1. Πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, που εγγράφονται ή μεταφέρονται στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, υπό φορέα 07-120 και ΚΑΕ 2229 "Επιχορηγήσεις σε Ο.Τ.Α. για λοιπούς σκοπούς", διατίθενται απευθείας για τη χρηματοδότηση των δικαιούχων Δήμων, Κοινοτήτων και Συνδέσμων Ο.Τ.Α. με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

2. α. Η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού οφειλών των αμιγών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων προς το Ι.Κ.Α. και προς το Ελληνικό Δημόσιο γίνεται από τους Ο.Τ.Α. που τις έχουν συστήσει. Η καταβολή πραγματοποιείται, εφάπαξ ή σε δόσεις, εντός έτους από την ισχύ του παρόντος και απαλλάσσεται των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, προστίμων και κάθε άλλης επιβάρυνσης. Η πιο πάνω ρύθμιση περιλαμβάνει και τις αντίστοιχες οφειλές των διαδημοτικών επιχειρήσεων, η δε καταβολή των οφειλών βαρύνει τους δήμους και τις κοινότητες κατά το λόγο συμμετοχής τους σε αυτές. Η ίδια ρύθμιση ισχύει και για τις ανωτέρω επιχειρήσεις που τελούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης.

β. Στις περιπτώσεις που εκκρεμεί ποινική δίωξη σε βάρος των οργάνων διοίκησης των ανωτέρω επιχειρήσεων και καταβληθούν οι οφειλές της προηγούμενης παραγράφου, η ποινική δίωξη παύει οριστικά.

γ. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α') μετά τις λέξεις "Οι ληξιπρόθεσμες" προστίθενται οι λέξεις "ή μη". Η εφάπαξ καταβολή των ανωτέρω μη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων σύμφωνα και με τη ρύθμιση της ίδιας παραγράφου πραγματοποιείται εντός δέκα (10) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

δ. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του Ν. 3242/2004 μετά την περίπτωση α' προστίθεται περίπτωση β', η οποία έχει ως εξής:

"β) προς κρατικά και ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύματα".

ε. Η περίπτωση β της ίδιας παραγράφου του αυτού άρθρου αναριθμείται σε γ', απαλείφονται από αυτήν οι λέξεις "προς κρατικά και ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύματα", οι δε λοιπές περιπτώσεις γ', δ' και ε', αναριθμούνται σε δ', ε' και στ' αντίστοιχα.

στ. Στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της παρ. 2του άρθρου 19 του Ν. 3242/2004 περιλαμβάνονται και εκείνες των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού. Η σχετική αίτηση δανειοδότησης θα πρέπει να υποβληθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσα σε δέκα μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου.

 

3. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1δ του Ν. 1069/1980,όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Ο τακτικός οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης της επιχείρησης ενεργείται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Λογιστών της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 και διορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας στην αρχή κάθε οικονομικού έτους."

 

4. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α'), ισχύουν ομοίως και για τον πωλούμενο στο εσωτερικό της Χώρας ζύθο, ο οποίος εισάγεται ή προέρχεται από άλλες χώρες.

Στην περίπτωση αυτή, υπόχρεος απόδοσης του φόρου είναι ο εισαγωγέας του ζύθου στην Ελλάδα ή άλλος νόμιμος αντιπρόσωπος της εταιρίας παραγωγής του.

 

5. Η περίπτωση ε' της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3274/ 2004 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"ε) από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον έχουν επιδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, είναι δυνατόν να εξυπηρετούνται με σύναψη δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ύστερα από σχετική αίτηση τους. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται όλες οι περιπτώσεις του άρθρου 4 του Ν. 2672/1998, οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται με επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό."

 

6. Τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 268 του π.δ. 410/1995 και τα όρια προϋπολογισμού των 200.000.000, 800.000.000, 1.300.000.000, 800.000.000, 1.300.000.000, 200.000.000, 1.300.000.000 και 1.300. 000.000 δραχμών που αναφέρονται στα αρμόδια όργανα θεώρησης μελετών αυξάνονται σε 1.500.000, 6.000.000, 12.000.000, 6.000.000, 12.000.000, 1.500.000, 9.400.000 και 9.400.000 ευρώ, αντιστοίχως.

 

7. Οι Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού υποχρεούνται να αποδίδουν τις πιστώσεις της περίπτωσης β' της παρ. 6 του άρθρου 113του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), όπως ισχύει, στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορίες χωρικής αρμοδιότητας τους, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα που θα λάβουν γνώση της απόφασης κατανομής του δεύτερου εδαφίου της ανωτέρω διάταξης.

Σε περίπτωση που δήμος ή κοινότητα δεν αποδώσει την πίστωση που του αναλογεί εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, αυτή ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και μεταφέρεται στον Προϋπολογισμό της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να διατεθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορίες, στις οποίες δεν αποδόθηκαν οι αναλογούσες πιστώσεις από τους αρμόδιους δήμους ή κοινότητες.

 

8. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α') παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι 31.12.2005.

 

9. Το άρθρο 11 του Ν. 3250/2004 (ΦΕΚ 124 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"Η ισχύς της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α') αρχίζει από 1.7.2005."

 

 

Αρθρο 19

 

Εκμισθώσεις ακινήτων του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. σε παραμεθόριους νησιωτικούς νομούς

 

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 19 του άρθρου 7 του Ν. 2741/1999 τροποποιείται ως εξής:

"Το ετήσιο μίσθωμα στις παραπάνω παρατάσεις δεν μπορεί να συμφωνηθεί κατώτερο από το 10% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας του μισθίου ή της αγοραίας αξίας, στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αυτό, εκτός από τους παραμεθόριους νησιωτικούς νομούς που έχουν υπαχθεί στην περιοχή Ε' του Ν. 289/1976, όπου το παραπάνω ποσοστό ορίζεται σε 6%."

 

 

Αρθρο 20

 

Σύσταση Επιτροπής Κώδικα Κατάστασης των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

 

Συνιστάται επιτροπή για τη σύνταξη νέου Κώδικα Κατάστασης των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που αποτελείται από:

α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως Πρόεδρο,

β) έναν Σύμβουλο του Συμβουλίου της Επικρατείας,

γ) τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

δ) τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

ε) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

στ) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

ζ) τον Προϊστάμενο Τμήματος Προσωπικού Ο.Τ.Α.,

η) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος,

θ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ο.Τ.Α. και έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Ο.Τ.Α..

Ως μέλη της γραμματείας της Επιτροπής ορίζονται δύο υπάλληλοι, της κατηγορίας ΠΕ του Τμήματος Προσωπικού Ο.Τ.Α..

Το σχέδιο του Κώδικα που θα συντάξει η Επιτροπή του άρθρου αυτού θα υποβληθεί στη Βουλή για να κυρωθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπειτο άρθρο 76παρ.6του Συντάγματος.

Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος περαίωσης του έργου, οι ειδικοί εισηγητές και τα μέλη της γραμματείας της Επιτροπής, καθώς και η ρύθμιση θεμάτων που αναφέρονται στη λειτουργία της, στη διοικητική μέριμνα και τη γραμματειακή υποστήριξη.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, των ειδικών εισηγητών και των μελών της γραμματείας της, καθώς και ο τρόπος καταβολής της.

 

 

Αρθρο 21

 

Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων

 

1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης συνιστάται "Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης", η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η υπηρεσία αυτή είναι αρμόδια για την άσκηση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ως τελικού δικαιούχου κατά την έννοια του εδαφίου στ' του άρθρου 1 του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α') και ιδίως για θέματα σχετικά με τον τρόπο, τη διαδικασία, το σχεδιασμό, το συντονισμό, τη διοίκηση και διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πράξεων και ενεργειών του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή επιχειρησιακών προγραμμάτων και την υποβολή στην αρμόδια διαχειριστική αρχή των απαραίτητων στοιχείων, καθώς και τη διαμόρφωση θέσεων και διατύπωση εισηγήσεων για πολιτικές αναφορικά με τα ανωτέρω προγράμματα.

 

2. Για την υπηρεσία αυτήν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του Ν. 2860/2000.

 

3. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, η διάρθρωση της και οι απαιτούμενες θέσεις προσωπικού καθορίζονται με τον Οργανισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και μπορεί να πληρούνται με μετάταξη δημοσίων υπαλλήλων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης, διάρθρωσης, στελέχωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της μέχρι την έκδοση του ανωτέρω Οργανισμού.

 

 

Αρθρο 22

 

Ρύθμιση υπηρεσιακών θεμάτων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Ρύθμιση λοιπών θεμάτων

 

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του Ν. 3051/2002 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

"Μετάταξη μπορούν να ζητήσουν και δικαστικοί υπάλληλοι με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις."

 

2. Η προθεσμία που ορίζει το εδάφιο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ78 Α') παρατείνεται μέχρι την 31.12.2005.

 

 

Αρθρο 23

 

Θέματα αλλοδαπών

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 35 του Ν. 2910/2001 τροποποιείται ως εξής:

"1. Επιτρέπεται να εισέλθουν στη Χώρα, αφού προηγουμένως λάβουν ειδική θεώρηση εισόδου, την οποία ο πρόξενος μπορεί να αρνηθεί αιτιολογημένα, ιδίως όταν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας."

 

2.α. Το στοιχείο δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 2910/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

"δ. Αλλοδαποί, οι οποίοι προέρχονται από τρίτες χώρες που απασχολούνται νόμιμα και κανονικά σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποσπώνται στην Ελλάδα, για την εκτέλεση εργασίας ή έργου, στο πλαίσιο σχετικής συμβατικής υποχρέωσης και για το ισχύον χρονικό διάστημα της ανωτέρω σύμβασης."

 

β. Στο στοιχείο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν. 2910/2001 προστίθεται εδάφιο τελευταίο ως εξής:

"Για τους αλλοδαπούς της περίπτωσης δ' της παρ. 1 προσκομίζεται βεβαίωση της επιχείρησης, ότι έχει αναλάβει συμβατική υποχρέωση εκτέλεσης συγκεκριμένης εργασίας ή έργου στην Ελλάδα και για το σκοπό αυτόν πρόκειται να απασχοληθεί ο αποσπώμενος αλλοδαπός."

 

γ. Η παρ. 4 του άρθρου 35 του Ν. 2910/2001 συμπληρώνεται ως εξής:

"Για τους αλλοδαπούς της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 η άδεια διαμονής χορηγείται για το χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση της αναληφθείσας συμβατικής υποχρέωσης από την επιχείρηση και δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ένα έτος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον τούτο δικαιολογείται από την ανάγκη εκπλήρωσης της συμβατικής υποχρέωσης της επιχείρησης, η ανωτέρω άδεια διαμονής δύναται να ανανεωθεί για έξι (6) επιπλέον μήνες."

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων που αφορούν την αρμοδιότητα της, καθορίζονται τα προσωπικά δεδομένα και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των αλλοδαπών πολιτών που ζουν στην Ελλάδα, τα οποία δύνανται να συλλέγουν, αποθηκεύουν και επεξεργάζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες αλλοδαπών και μετανάστευσης, καθώς και οι δήμοι και οι κοινότητες της Χώρας, προκειμένου να τηρούν Μητρώο Αλλοδαπών και να αντιμετωπίζονται λοιπές ανάγκες εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας, σύμφωνα και με τη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του Ν. 2910/2001. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες και οι φορείς συλλογής, τήρησης και επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, οι προϋποθέσεις κοινοποίησης τους στα δικαιούμενα φυσικά πρόσωπα, στα οποία αφορούν, καθώς και η διαδικασία και οι προϋποθέσεις διασύνδεσης αρχείων.

 

 

Αρθρο 24

 

Θέματα ομογενών

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του Ν. 1975/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Σε περίπτωση αμφισβήτησης ως προς την ιδιότητα του αλλοδαπού ως ομογενούς αποφασίζει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης αυτεπάγγελτα ή ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου."

 

 

Αρθρο 25

 

Υπηρεσιακή κατάσταση μη επανεκλεγέντων βουλευτών

 

1. Βουλευτής που επανέρχεται στην υπηρεσία ή την εργασία του, ύστερα από την απώλεια της βουλευτικής ιδιότητας, κατόπιν μη επανεκλογής, δεν υπόκειται σε μετάθεση, απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση, μεταφορά ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσιακή ή εργασιακή μεταβολή χωρίς αίτηση του για τέσσερα (4) έτη από την επάνοδο.

 

2. Στον επανερχόμενο καταβάλλονται και οι επιπλέον κάθε είδους απολαβές, οι οποίες παρέχονται σε όσους υπαλλήλους της ίδιας υπηρεσίας ή εργοδότη κατέχουν ίδια ή αντίστοιχη με τον επανερχόμενο θέση.

 

3. Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει από 8.3.2004.

 

 

Αρθρο 26

 

Εξαίρεση από τους περιορισμούς κατανάλωσης καυσίμων

 

Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2396/1953 (ΦΕΚ 117 Α') προστίθεται παράγραφος 3, ως ακολούθως:

"3. Από τους περιορισμούς της κατανάλωσης καυσίμων της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται από 1.1.2001 τα αυτοκίνητα - οχήματα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που εξυπηρετούν ανάγκες μεταφοράς προσωπικού που εργάζεται στα αεροδρόμια και προσωπικού επιφορτισμένου με τον έλεγχο καλής λειτουργίας ραδιοβοηθημάτων, τηλεπικοινωνιακών σταθμών, RADAR, απαραίτητων για την ασφάλεια των αεροσκαφών και την απρόσκοπτη διεξαγωγή των πτήσεων."

 

 

Αρθρο 27

 

Επαναλειτουργία Επιτροπών

 

Οι Επιτροπές του άρθρου 7 του Ν. 2320/1995 (ΦΕΚ 133 Α'), των οποίων η λειτουργία έληξε, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α') στις 31.3.2004, ανασυνιστώνται μέσα σε ένα δίμηνο από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για την εξέταση των κατά το άρθρο αυτό (άρθρο 7 του Ν. 2320/1995) εκκρεμών μέχρι την παραπάνω ημερομηνία υποθέσεων. Για την ανασύσταση και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα εφαρμόζεται το εν λόγω άρθρο 7. Οι επιτροπές αυτές οφείλουν να περατώσουν το έργο τους μέχρι την 31.12.2006.

 

 

Αρθρο 28

 

Πιστοποίηση γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ

 

Η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, όπου αυτή προβλέπεται ως πρόσθετο προσόν διορισμού στο δημόσιο τομέα, καθώς και οι φορείς που χορηγούν αντίστοιχα πιστοποιητικά, πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), με βάση και την επί του θέματος αυτού διεθνή πρακτική. Η διαδικασία πιστοποίησης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ο.Ε.Ε.Κ.. Ωσότου γίνει η πιστοποίηση από τον Ο.Ε.Ε.Κ. των φορέων που χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, οι υποψήφιοι για διορισμό που δεν αποδεικνύουν την ανωτέρω γνώση με τους τρόπους που ορίζονται στο π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α'), όπως κάθε φορά ισχύει, εφόσον κατατάσσονται σε πίνακα διοριστέων, υποχρεούνται πριν από το διορισμό τους να εξετασθούν στον Ο.Ε. Ε.Κ., προκειμένου να πιστοποιηθεί η απαιτούμενη γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. Όσοι αποτυγχάνουν, διαγράφονται από τον πίνακα διοριστέων.

 

 

Αρθρο 29

 

Καταργούμενες διατάξεις

 

Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου, καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, η οποία έχει αντίθετο περιεχόμενο.

 

 

Αρθρο 30

 

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α') δύνανται να αποσπώνται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 3270/2004 και να ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης ως μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του προσωπικού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και μόνιμοι υπάλληλοι με Α' βαθμό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού από αυτούς που έχουν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του  Ν. 3260/2004, οι οποίοι τοποθετούνται ως Προϊστάμενοι Διευθύνσεων του Υπουργείου.

 

2. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 3260/2004 ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης δύνανται να επιλέγονται, μετά από αίτηση τους και υπάλληλοι του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού από αυτούς που έχουν τις οριζόμενες στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3260/2004 προϋποθέσεις.

Οι υπάλληλοι του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που θα επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης αποσπώνται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων στο Υπουργείο αυτό μέχρι τη λήξη της τριετούς θητείας τους.

 

 

Αρθρο 31

 

Θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 

1.α) Τα ακαδημαϊκά έτη 2005-2006, 2006-2007 και 2007-2008, οι κάτοχοι πτυχίου Β' κύκλου σπουδών ημερήσιου Τ.Ε.Ε. των τομέων Μηχανολογικού, Ηλεκτρολογικού, Ηλεκτρονικού, Κατασκευών, Οικονομίας και Διοίκησης, Ναυτικού και Ναυτιλιακού, Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ, Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, Υγείας και Πρόνοιας και Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος και των αντίστοιχων προς αυτούς τομέων των πρώην Τ.Ε.Λ. ή των Ναυτικών Λυκείων που δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 36 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α') και όπως έχουν καθοριστεί με την αρ. Φ.153/8104/ Β6/ 26.1.2004 (ΦΕΚ 167 Β') απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Υπαξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Τεχνικών Υπαξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) και τις Σχολές Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας.

β) Για τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.) της παρ. 1α το ποσοστό του αριθμού των εισακτέων καθορίζεται σε οκτώ τοις εκατό (8%) επί του ποσοστού που αναλογεί σε όσους διαγωνίζονται κατ' έτος στα μαθήματα της Γ τάξης του Ενιαίου Λυκείου και υπάγεται στη γενική σειρά και στις ειδικές κατηγορίες του Ν. 582/1970 και του Ν. 1297/1982, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. Για τις Σχολές Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, ο αριθμός θέσεων ή το ποσοστό θέσεων επί του αριθμού των εισακτέων ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

γ) Για την εισαγωγή στις σχολές αυτές διενεργούνται εισιτήριες εξετάσεις με κοινά θέματα σε εθνικό επίπεδο σε τρία μαθήματα από αυτά που εξετάζονται στον Β' κύκλο σπουδών, από τα οποία τα δύο είναι γενικής παιδείας και το τρίτο ειδικότητας.

δ) Η εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές αυτές γίνεται εφόσον έχουν συγκεντρώσει στις εξετάσεις σύνολο μορίων, τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού, κατά φθίνουσα σειρά μορίων.

ε) Κατά την εφαρμογή του άρθρου αυτού δεν θίγονται οι κείμενες ειδικές διατάξεις περί προϋποθέσεων και όρων εισαγωγής στις σχολές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

στ) Τυχόν θέσεις που δεν πληρώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μεταφέρονται και προστίθενται στις θέσεις των υποψηφίων από τα Ημερήσια ή Εκκλησιαστικά Ενιαία Λύκεια κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

ζ) Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 εφαρμόζονται ανάλογα και στους σπουδαστές των Σχολών του παρόντος άρθρου.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα εξεταζόμενα μαθήματα, ο τρόπος και η διαδικασία εξέτασης τους, ο τρόπος και η διαδικασία βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων, οι συντελεστές βαρύτητας κατά εξεταζόμενο μάθημα για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων, ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης προτίμησης των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των δικαιολογητικών και των δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων, ο τρόπος επεξεργασίας των βαθμολογικών στοιχείων και των προτιμήσεων, η κατάρτιση των πινάκων εισαγομένων, ο τρόπος ανακοίνωσης τους στους υποψηφίους και στα οικεία τμήματα εισαγωγής, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των εισαγομένων, ειδικότερα θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 εδάφ. β' του Ν. 2909/2001, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 23 εδάφ. γ' του Ν. 3027/2002, εφαρμόζονται και για τα ακαδημαϊκά έτη 2005-2006, 2006-2007 και 2007-2008.

 

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 10.2.2005.

 

 

Αρθρο 32

 

Κατατάξεις προσωπικού των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. που έγιναν κατ' εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 2839/2000 και οι οποίες αφορούσαν συμβάσεις καταρτισθείσες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 267 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 17 του Ν. 2539/1997 και της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/1998 και οι οποίες μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί δικαστικώς, θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές.

 

 

Αρθρο 33

 

Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν από τις διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.