ΝΟΜΟΣ 3204/2003 ΦΕΚ Α/296/24.12.2003

 

Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

 

Άρθρο 1

 

Συντονισμός των Πε.ΣΥ.Π.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Πε.Σ.Υ.Π.)

 

1. Η παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ37 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

 

«8. Στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας συνιστάται Συμβούλιο Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας (Συ.Πε.Σ.Υ.Π.), που έχει σκοπό το συντονισμό των Πε.Σ.Υ.Π. και την εναρμόνιση των περιφερειακών πολιτικών τους για την υγεία και την κοινωνική φροντίδα.

Το Συ.Πε.Σ.Υ.Π. αποτελείται από ένα Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ως πρόεδρο, που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, και τους προέδρους όλων των Πε.Σ.Υ.Π.. Στο Συμβούλιο συμμετέχει και ο πρόεδρος του ΚΕ.Σ.Υ.

Το Συ.Πε.Σ.Υ.Π. συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις μήνες και κατά περίπτωση, για ειδικά θέματα, σε έκτακτες συνεδριάσεις, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του. Το Συμβούλιο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων της διοίκησης, του δεύτερου κεφαλαίου (άρθρα 13, 14, 15) του Ν. 2690/ 1999, όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα Πε.Σ.Υ.Π. υποβάλλουν στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, τουλάχιστον κάθε τρίμηνο, πλήρη έκθεση και στοιχεία σχετικά με την πορεία του επιχειρησιακού τους σχεδίου και την ομαλή και αποδοτική λειτουργία των μονάδων τους. Οι αποκεντρωμένες μονάδες υποχρεούνται να υποβάλλουν εγκαίρως στα Πε.Σ.Υ.Π. τα αντίστοιχα στοιχεία.»

 

2. Στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας συνιστάται «Αυτοτελής Διεύθυνση Οργάνωσης και Υποστήριξης των Πε.Σ.Υ.Π.» για την υποβοήθηση του έργου του Γενικού Γραμματέα που είναι αρμόδιος για το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο των Πε.Σ.Υ.Π.. Η Διεύθυνση υπάγεται απευθείας στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα.

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Υποστήριξης των Πε.Σ.Υ.Π. περιλαμβάνονται:

α) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των εκθέσεων και στοιχείων που υποβάλλονται από τα Πε.Σ.Υ.Π. και η εισήγηση για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αύξηση της αποδοτικότητας των μονάδων τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναφύονται κατά την εφαρμογή του επιχειρησιακού τους σχεδίου.

β) Η εισήγηση σε θέματα ελέγχου και αξιολόγησης του έργου των Πε.Σ.Υ.Π. και των αποκεντρωμένων μονάδων τους.

γ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων του Συ.Πε.Σ.Υ.Π.

δ) Η γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη του Συ.Πε.Σ.Υ.Π., σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών.

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ορίζεται ο υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό διευθυντή, που μπορεί να προέρχεται από όλους τους κλάδους υπαλλήλων του Υπουργείου.

Συνιστάται μία θέση με βαθμό διευθυντή, που ανήκει σε όλους τους κλάδους, της κατηγορίας Π.Ε του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, η οποία προστίθεται στις θέσεις του άρθρου 112 του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α'), με αντίστοιχη μείωση κατά μία των θέσεων των ενιαίων βαθμών Δ' έως Α', κατηγορίας Π Ε, του κλάδου από τον οποίο προέρχεται ο διευθυντής.

Για την ενίσχυση του έργου της ανωτέρω Διεύθυνσης μπορεί να συνιστώνται Ομάδες Διοίκησης Έργου (Ο.Δ. Ε.) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α') και στο άρθρο 127 του Π.Δ. 95/2000.

 

 

Άρθρο 2

Θέματα ανασυγκρότησης οργάνων και ανακατανομής αρμοδιοτήτων.

 

 

1. Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 2889/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Ο διοικητής έχει τη νόμιμη εκπροσώπηση, δικαστική και εξώδικη, των ανωτέρω αποκεντρωμένων και αυτοτελών μονάδων των νοσοκομείων, για όλα τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα αυτού ή στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Διοίκησης.»

 

2.Α. Οι περιπτώσεις α' και β' του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 2889/2001 αντικαθίστανται ως εξής:

 

«2. Το Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ.Π. είναι εννεαμελές και αποτελείται από:

α) Τον Πρόεδρο του Πε.Σ.Υ.Π.

β) Τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Πε.Σ.Υ.Π. και τρία πρόσωπα, με ιδιαίτερη επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, δύο από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας και έναν από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Ένα τουλάχιστον από τα πρόσωπα που προτείνει ο Υπουργός ή ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας πρέπει να διαθέτει ιδιαίτερη επιστημονική κατάρτιση και δραστηριότητα στον τομέα της Πρόνοιας.»

 

Β. Η θητεία των μη αιρετών μελών πλην του Προέδρου και Αντιπροέδρου των Δ.Σ. των Πε.Σ.Υ.Π. λήγει από τη δημοσίευση αυτού του νόμου. Μέχρι τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των αποφάσεων του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας περί ανασυγκρότησης τους, τα Δ.Σ. των Πε.Σ.Υ.Π. εξακολουθούν να λειτουργούν για το υπόλοιπο της θητείας τους με την υφιστάμενη σύνθεση τους.

 

3. Η περίπτωση ιθ' της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2889/ 2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«ιθ. Αποφασίζει, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 109 του Συντάγματος, για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των Κέντρων Υγείας και των μονάδων κοινωνικής φροντίδας και εγκρίνει τη σκοπιμότητα των αποφάσεων των Συμβουλίων Διοίκησης των νοσοκομείων, που αφορούν την αξιοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων με αξία από 150.000 μέχρι 300.000 ευρώ

 

4. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α') προστίθεται περίπτωση ι', ως εξής:

 

«ι. Διορίζει τους υπαγόμενους στον Υπαλληλικό Κώδικα υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας του Πε.Σ.Υ.Π. και προσλαμβάνει το προσωπικό των υπηρεσιών αυτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου.»

 

5. Η περίπτωση ία' της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 2889/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Έναν επιστήμονα της ιατρικής υπηρεσίας, εκτός των ιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Α', που εκλέγεται από όλους τους επιστήμονες της ιατρικής υπηρεσίας, κατηγορίας Π Ε και ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Α', εκτός από ιατρούς, οδοντιάτρους και φαρμακοποιούς.»

 

6. Στο άρθρο 2 του Ν. 2889/2001 προστίθενται παράγραφοι 10 έως 14, ως εξής:

 

«10. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.) μπορεί με πράξη του να μεταβιβάζει αρμοδιότητες του στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ.Π., στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Πε.Σ.Υ.Π., στους Διοικητές των Νοσοκομείων, στα Συμβούλια Διοίκησης των Νοσοκομείων και στους Προϊσταμένους των Κέντρων Υγείας.

 

11. Ο Πρόεδρος του Πε.Σ.Υ.Π. μπορεί με πράξη του να μεταβιβάζει στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, στους Διοικητές των Νοσοκομείων, στους Αναπληρωτές Διοικητές των Νοσοκομείων και σε ιεραρχικά υφιστάμενα του όργανα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Πε.Σ.Υ.Π. και των αποκεντρωμένων και ανεξάρτητων υπηρεσιακών του μονάδων, την εξουσία να υπογράφουν με εντολή του, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητας του και γενικά να ασκούν αρμοδιότητες που αυτός έχει από ισχύουσες διατάξεις ή που του έχουν μεταβιβασθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10.

 

12. Οι Διοικητές των Νοσοκομείων και οι Προϊστάμενοι των Κέντρων Υγείας μπορούν με πράξεις τους να εξουσιοδοτούν ιεραρχικά υφιστάμενα τους όργανα να υπογράφουν, με εντολή τους, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητας τους και γενικά να ασκούν αρμοδιότητες που αυτοί έχουν από τις ισχύουσες διατάξεις ή που τους έχουν μεταβιβαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10.

 

13. Το Συμβούλιο Διοίκησης του Νοσοκομείου μπορεί με πράξη του να μεταβιβάζει αρμοδιότητες, τις οποίες αυτό έχει από ισχύουσες διατάξεις ή που του έχουν μεταβιβασθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10, στο Διοικητή του Νοσοκομείου, στον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου και σε Προϊσταμένους οργανικών μονάδων του Νοσοκομείου.

 

14. Οι κατά τις παραγράφους 10 έως 13 πράξεις δημοσιεύονται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος των οργάνων που τις εξέδωσε, καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων των καταστημάτων των οργάνων στα οποία γίνεται μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ή εξουσιοδότηση για υπογραφή. Για τις τοιχοκολλήσεις αυτές συντάσσονται αυθημερόν αποδεικτικά που υπογράφονται από δύο (2) υπαλλήλους, ενώπιον των οποίων έγινε η τοιχοκόλληση. Τα αποδεικτικά αυτά πρωτοκολλούνται στα οικεία βιβλία πρωτοκόλλου των αρμόδιων υπηρεσιών την ίδια ημέρα που έγινε η πρωτοκόλληση και φυλάσσονται μαζί με επίσημο αντίγραφο των ανωτέρω πράξεων σε ειδικό φάκελο της αρμόδιας υπηρεσίας, που είναι προσιτός στο κοινό. Οι κατά τα ανωτέρω πράξεις ισχύουν από την ημέρα της πρωτοκόλλησης τους στις υπηρεσίες των οργάνων στα οποία έχουν μεταβιβαστεί οι αρμοδιότητες ή έχουν εξουσιοδοτηθεί για την άσκηση τους.»

 

7. Στην παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2889/2001, προστίθενται περιπτώσεις κα', κβ', κγ', κδ' και κε' ως εξής:

 

«κα. Εκδίδει τις αποφάσεις ή εντολές μετακίνησης των Προέδρων των Πε.Σ.Υ.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2685/1999.

κβ. Χορηγεί εκπαιδευτικές άδειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α'), σε ιατρούς του Ε.Σ.Υ. και νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς Ν. Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

κγ. Χορηγεί τις εκπαιδευτικές άδειες σε ιατρούς του Ε.Σ.Υ. και νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς και επαναπροκηρύσσει τις θέσεις ιατρών του Ε.Σ.Υ. για το προσωπικό των νοσοκομείων της παρ. 10 του άρθρου 13 αυτού του νόμου. Αρμόδιο είναι το Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ.Π. στην περιφέρεια του οποίου εδρεύουν τα παραπάνω νοσοκομεία.

κδ. Η απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α'), τακτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μεταξύ υπηρεσιών του ίδιου Πε.Σ.Υ.Π. ή των διασυνδεόμενων με αυτά νομικών προσώπων της παρ. 10 του άρθρου 13 αυτού του νόμου, καθώς και η απόσπαση υπαλλήλων σε υπηρεσίες άλλου Πε.Σ.Υ.Π. ή διασυνδεόμενων με αυτά νομικών προσώπων της παρ. 10 του άρθρου αυτού του νόμου.

Οι αποφάσεις των παραπάνω αποσπάσεων εκδίδονται από το Δ.Σ. του οικείου Πε.Σ.Υ.Π, όταν πρόκειται για υπαλλήλους υπηρεσιών του Πε.Σ.Υ.Π. ή των διασυνδεόμενων με αυτό νομικών προσώπων της παρ. 10 του άρθρου 13 και με κοινή απόφαση των Δ.Σ. των αρμόδιων Πε.Σ.Υ.Π, όταν πρόκειται για απόσπαση υπαλλήλου από υπηρεσίες του Πε.Σ.Υ.Π. ή από τα διασυνδεόμενα με αυτό νοσοκομεία της παρ. 10 του άρθρου 13 σε υπηρεσίες άλλου Πε.Σ.Υ. Π. ή διασυνδεόμενου με αυτό νομικού προσώπου της παρ. 10 του άρθρου 13. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας.

κε. Η επαναπροκήρυξη πλήρωσης θέσεων ιατρών του Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 αυτού του νόμου.»

 

8. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2889/2001 προστίθεται παρ. 5Α, ως εξής:

 

«5Α. Μεταβιβάζονται στους Προέδρους των Πε.Σ.Υ.Π. οι αρμοδιότητες του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, για την έκδοση των παρακάτω αποφάσεων:

α. Απόσπασης υπαλλήλων υπηρεσιών ενός Πε.Σ.Υ.Π. ή των διασυνδεόμενων με αυτό νομικών προσώπων της παρ. 10 του άρθρου 13 αυτού του νόμου, προς το σκοπό της συνυπηρέτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7του Ν. 287/1976 (ΦΕΚ78 Α').

β. Εντολών μετακίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α'), των αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών των Πε.Σ.Υ.Π., των Διοικητών των Νοσοκομείων και των Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων.

γ. Παράτασης παραμονής ιατρών, που ειδικεύονται σε νοσοκομεία, πλην των Νοσοκομείων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 1609/1986 (ΦΕΚ86 Α'), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 28 του Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ236Α') και σε εκτέλεση των διατάξεων αυτών εκδοθείσης κανονιστικής απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας με αριθμό πρωτ. Α9γ/ 39040/20.11.1998 (ΦΕΚ 1249 Β').»

 

9. Στο τέλος του άρθρου 3 του Ν. 2889/2001 προστίθεται παρ. 16, ως εξής:

 

«16. Με απόφαση του Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ.Π., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστάται ενιαία νομική υπηρεσία, που αποτελείται από όλους τους δικηγόρους που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία και τις αποκεντρωμένες μονάδες του.

Ο προϊστάμενος της ενιαίας νομικής υπηρεσίας επιλέγεται με απόφαση του Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ.Π. και διορίζεται στην οργανική θέση δικηγόρου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Πε.Σ.Υ.Π.. Ο προϊστάμενος συντονίζει τη λειτουργία της ενιαίας νομικής υπηρεσίας και μπορεί να αναθέτει στους δικηγόρους των αποκεντρωμένων μονάδων οποιαδήποτε υπόθεση της Κεντρικής Υπηρεσίας ή των αποκεντρωμένων μονάδων του Πε.Σ.Υ.Π.. Με απόφαση του Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ.Π., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, θεσπίζεται η οργάνωση και ο κανονισμός λειτουργίας της ενιαίας νομικής υπηρεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας μπορεί να συνιστάται ενιαία νομική υπηρεσία δύο ή περισσότερων Πε.Σ.Υ.Π., μετά από πρόταση των Δ.Σ. αυτών, και να θεσπίζεται η οργάνωση και ο κανονισμός λειτουργίας της.»

 

10. Η περίπτωση β' της παρ. 5Α του άρθρου 5 του Ν. 2889/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«β. Το Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας, αναπληρούμενο από τον προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού. Εάν στον οργανισμό του νοσοκομείου δεν προβλέπεται Υποδιεύθυνση Οικονομικού το Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας αναπληρώνει ο προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Διοικητικού ή ο προϊστάμενος του τμήματος Οικονομικού όπου δεν προβλέπεται υποδιεύθυνση διοικητικού.»

 

11. Η περίπτωση δ' της παρ. 5Α του άρθρου 5 του Ν. 2889/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Το Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, αναπληρούμενο από τοντομεάρχη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας που έχει τον περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή τον προϊστάμενο τμήματος της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, όπου δεν προβλέπονται τομείς επίσης με τον περισσότερο χρόνο στο βαθμό.»

 

12. Στο τέλος της παρ. 5Α του άρθρου 5 του Ν. 2889/ 2001 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

 

«Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης είναι εισηγητές για τα θέματα της αρμοδιότητας τους.»

 

13. Η περίπτωση θ' της παρ. 5Β του άρθρου 5 του Ν. 2889/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«θ. Αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών και κληροδοτημάτων υπέρ του νοσοκομείου. Εάν πρόκειται για αποδοχή εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας ή της δαπάνης ανάπτυξης νέων τμημάτων η σχετική απόφαση εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ.Π.. Το Δ.Σ. αποφασίζει και για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του νοσοκομείου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 109 του Συντάγματος. Για την εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων απαιτείται και έγκριση του Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ.Π. όταν πρόκειται για αντικείμενο αξίας μεγαλύτερης των 150.000,00 ευρώ ή του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας όταν πρόκειται για αντικείμενο αξίας μεγαλύτερης των 300.000,00 ευρώ

 

14. Μετά την παρ. 5Β του άρθρου 5 του Ν. 2889/2001 προστίθεται παρ. 5Γ ως εξής:

 

«5Γ. Στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης περιλαμβάνεται και η έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων για τα παρακάτω θέματα του προσωπικού που υπάγεται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Κ.Κ.Δ. Π.Δ. Υ.), καθώς και τα αντίστοιχα θέματα του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου:

1) Περιουσιακής κατάστασης, κατά το άρθρο 28 του Κ.Κ.Δ.Π.Δ.Υ.

2) Κατάταξης σε μισθολογικά κλιμάκια και χορήγησης επιδομάτων.

3) Δοκιμαστικής υπηρεσίας - μονιμοποίησης, κατά το άρθρο 40 του Κ.Κ.Δ.Π.Δ.Υ.

4) Ένταξης σε βαθμό με βάση το χρόνο υπηρεσίας.

5) Άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, κατά το άρθρο 31 του Κ.Κ.Δ.Π.Δ.Υ.

6) Συμμετοχής σε εταιρείες, κατά το άρθρο 32 του Κ.Κ.Δ.Π.Δ.Υ.

7) Αξίωσης μισθού, κατά τα άρθρα 41-43 του Κ.Κ.Δ.Π.Δ.Υ.

8) Όρων υγιεινής και ασφάλειας, κατά το άρθρο 44 του Κ.Κ.Δ.Π.Δ.Υ.

9) Χρόνου και συστήματος προαγωγών, κατά τα άρθρα 81-91 του Κ.Κ.Δ.Π.Δ.Υ.

10) Υπερωριακής εργασίας.

11) Αποζημιώσεων συμβουλίων και επιτροπών.»

 

15. Μετά την παράγραφο 7Α του άρθρου 5 του Ν. 2889/2001 προστίθεται παρ. 7Β, ως εξής:

 

«7Β. Στις αρμοδιότητες του Διοικητή περιλαμβάνεται η έκδοση των πράξεων, που αφορούν τα παρακάτω θέματα του προσωπικού που υπάγεται στον Κ.Κ.Δ.Π.Δ.Υ., καθώς και τα αντίστοιχα θέματα του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου:

1) Κατάρτισης και λύσης της υπαλληλικής σχέσης, κατά το άρθρο 18του Κ.Κ.Δ.Π.Δ.Υ.

2) Κανονικών αδειών και αδειών διευκολύνσεων, αδειών μητρότητας και αδειών χωρίς αποδοχές, καθώς και θεμάτων αναρρωτικών και ειδικών αδειών, κατά τα άρθρα 48-56 του Κ.Κ.Δ.Π.Δ.Υ.

3) Αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης, αδειών για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους και αδειών εξετάσεων, κατά τα άρθρα 58 - 60 του Κ.Κ.Δ.Π.Δ.Υ.

4) Θέσης σε αυτοδίκαιη ή δυνητική αργία, κατά τα άρθρα 103 -104 του Κ.Κ.Δ.Π.Δ.Υ.

5) Αναστολής άσκησης καθηκόντων, κατά το άρθρο 104 του Κ.Κ.Δ.Π.Δ.Υ.

6) Τοποθέτησης σε οργανικές μονάδες των προϊσταμένων τμημάτων και αυτοτελών γραφείων, κατά το άρθρο 85 του Κ.Κ.Δ.Π.Δ.Υ.

7) Υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

8) Υγειονομικής περίθαλψης.

9) Τοποθέτησης του υπαλλήλου σε θέση, μετά το διορισμό του.

10) Κατάρτισης των πινάκων προακτέων υπαλλήλων. Στα νοσοκομεία που διαθέτουν πάνω από 400 κλίνες, οι αρμοδιότητες αυτής της παραγράφου με αριθμό 3, 4, 8, 9 και 10 ασκούνται από τον Αναπληρωτή Διοικητή. Στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία οι αρμοδιότητες με αριθμό 3 και 7 ασκούνται από τον Αναπληρωτή Διοικητή Ακαδημαϊκών Υποθέσεων.»

 

16. Η περίπτωση ε' της παρ. 11 Α του άρθρου 5 του Ν. 2889/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«ε. Έναν επιστήμονα της Ιατρικής Υπηρεσίας, μη ιατρό, κατηγορίας ΠΕ και έναν επιστήμονα της Ιατρικής Υπηρεσίας, μη ιατρό, κατηγορίας ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Α', που εκλέγονται από όλους τους μη ιατρούς υπαλλήλους, κατηγορίας Π Ε και ΤΕ αντίστοιχα που υπάγονται στην Ιατρική Υπηρεσία.»

 

17. α. Το έκτο εδάφιο της παρ. 11 Α του άρθρου 5 του Ν. 2889/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο μεταξύ των Διευθυντών ιατρών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Διοικητής του νοσοκομείου καλεί τα εκλεγμένα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου σε δημόσια συνεδρίαση και διενεργεί κλήρωση.»

 

β. Ειδικά στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικητής Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος εκλέγεται, όπως ορίζεται στην παρ. Β 2.β του άρθρου 20 του Ν. 3172/2003. Στην περίπτωση αυτή ο Αναπληρωτής Διοικητής Ακαδημαϊκών Υποθέσεων είναι επιπλέον μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου και αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου μεταξύ των τριών Διευθυντών Πανεπιστημιακών Ιατρών που συμμετέχουν σε αυτό.

 

γ. Μέχρι την ανασυγκρότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, μετά την εκλογή του Αναπληρωτή Διοικητή Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και του Αντιπροέδρου, το Επιστημονικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί με την υφιστάμενη σύνθεση του.

 

18. Το στοιχείο στ' της παρ. 11. Α του άρθρου 5 του Ν. 2889/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«στ. Ένα (1) νοσηλευτή ή μαία ή επισκέπτη υγείας κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Α', που εκλέγεται από όλους τους νοσηλευτές, μαίες και επισκέπτες υγείας κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ

 

19. Μετά την παράγραφο 11Β του άρθρου 5 του Ν. 2889/2001 προστίθεται παρ. 11Γ, ως εξής:

 

«11Γ. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται η Επιστημονική Επιτροπή των νοσοκομείων νοείται, από την έναρξη της ισχύος του Ν. 2889/2001, το Επιστημονικό Συμβούλιο των νοσοκομείων. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1397/1983 καταργούνται.»

 

20. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 7του Ν. 2889/2001 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

«Εάν το Επιστημονικό Συμβούλιο δεν υποβάλει τον πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων στο Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ.Π. μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων, για τον ορισμό του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας εφαρμόζεται η ίδια όπως και στο προηγούμενο εδάφιο διαδικασία. Τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνει ο Διευθυντής τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας, που είναι αρχαιότερος ως Διευθυντής τμήματος σε σύγκριση με άλλους Διευθυντές τομέων.»

 

21. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2889/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Σε κάθε τμήμα προΐσταται ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας, που κατέχει οργανική θέση με βαθμό Διευθυντή ή άλλος επιστήμονας της Ιατρικής Υπηρεσίας με βαθμό Διευθυντή. Προκειμένου δε για το Φαρμακευτικό Τμήμα, φαρμακοποιός που υπηρετεί στο τμήμα με βαθμό Διευθυντή. Σε περίπτωση που υπηρετούν δύο ή περισσότεροι ιατροί ή φαρμακοποιοί διευθυντές σε οργανική θέση, ο προϊστάμενος ορίζεται με απόφαση του διοικητή μετά από πρόταση του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας. Για την επιλογή και αναπλήρωση των προϊσταμένων, εκτός ιατρών και φαρμακοποιών, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2683/1999, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, σε συνδυασμό με τις οικείες οργανικές διατάξεις.»

 

22.  Η παρ. 19 του άρθρου 11 του Ν. 2889/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ256Α') καταργείται.

 

23. Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001, όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη της παρ. 26 του άρθρου 13 του Ν. 2955/2001, αντικαθίστανται, ως εξής:

 

« Η οργάνωση και διοίκηση των ανωτέρω νοσοκομείων διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7 και 8 αυτού του νόμου. Οι αρμοδιότητες που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πε.Σ.Υ.Π. και το Συμβούλιο Διοίκησης των νοσοκομείων, περιλαμβανομένων και των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων του άρθρου 12, ανήκουν στα Διοικητικά Συμβούλια των νοσοκομείων αυτής της παραγράφου, για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν και οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2519/1997. Οι διατάξεις του άρθρου 12 εφαρμόζονται ανάλογα και στα παραπάνω νοσοκομεία. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Ν. 2519/1997 πλην της αρμοδιότητας της υποπαραγράφου στ'.

Το Δ.Σ. των παραπάνω νοσοκομείων συγκροτείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ιδρυτική τους πράξη και προστίθενται ως μέλη: α) Ένας εκπρόσωπος των ιατρών και των άλλων επιστημόνων της ιατρικής υπηρεσίας, β) Ένας εκπρόσωπος των λοιπών, πλην των επιστημόνων της ιατρικής υπηρεσίας, εργαζομένων στο νοσοκομείο. Εάν η ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό που βασίζεται στην ιδρυτική πράξη ορίζει ότι πρέπει να συμμετέχουν στη διοίκηση ορισμένα πρόσωπα αλλά δεν αναθέτει τη διοίκηση του νοσοκομείου αποκλειστικά στα πρόσωπα αυτά ούτε προβλέπει άλλο τρόπο ανάδειξης του Δ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 2519/1997 και προστίθενται στη σύνθεση του τα πρόσωπα που ορίζει η ιδρυτική πράξη, με την ιδιότητα που προβλέπεται στην πράξη αυτή. Στην τελευταία περίπτωση ο Διοικητής ορίζεται και Πρόεδρος του Δ.Σ. του νοσοκομείου, εκτός εάν η ιδιότητα αυτή επιφυλάσσεται σε άλλο πρόσωπο από την ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό που βασίζεται στην ιδρυτική πράξη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης των παραπάνω νοσοκομείων και ο διοικητής υπόκειται στην εξουσία και τον έλεγχο του. Οι αρμοδιότητες που ασκούνται από τον Διοικητή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 7Α, καθώς και τις λοιπές διατάξεις αυτού του νόμου που αφορούν τη διοίκηση των νοσοκομείων και τη διαχείριση της περιουσίας τους, νοούνται ως εισηγητικές προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο αυτού, που λαμβάνουν την τελική απόφαση επί των σχετικών θεμάτων, ανάλογα με την αρμοδιότητα τους.

Στο Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» οι αρμοδιότητες που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 2889/2001 για τον Διοικητή ασκούνται από τον Διευθυντή του νοσοκομείου που προβλέπει η διαθήκη της Ιφιγένειας Συγγρού και καταργείται η θέση του Διοικητή.»

 

24. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2889/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«3. Διατηρούν την ονομασία τους ως «Πανεπιστημιακά» τα Γενικά Νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης, «ΑΤΤΙΚΟΝ», «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Ηρακλείου Κρήτης, Λάρισας και Πατρών.»

 

 

Άρθρο 3

 

Θέματα των Κέντρων Υγείας.

 

Δεν απαιτείται έγκριση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 55/11.11.1998 (ΦΕΚ 252 Α') για το διορισμό σε κενές θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 2519/ 1997 (ΦΕΚ 165 Α') και της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ236 Α'). Διορισμοί που έγιναν μέχρι τη δημοσίευση αυτού του νόμου σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, χωρίς έγκριση της Τριμελούς Επιτροπής, είναι νόμιμοι και καταβάλλονται όλες οι αποδοχές.

 

 

 

Άρθρο 4

Πειθαρχικώς Προϊστάμενοι των Προέδρων, Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών των Πε.ΣΥ.Π., Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΡΥΘΜΙΖΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

1. Στο άρθρο 12 του Ν. 2889/2001 προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:

 

«7. Ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας που ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Συ.Πε.Σ.Υ.Π. είναι πειθαρχικώς προϊστάμενοι των Προέδρων και των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών των Πε.Σ.Υ.Π., καθώς και των Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων.

Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 39 του Ν. 2519/1997 καταργούνται.»

 

2. Στο άρθρο 12 του Ν. 2889/2001 προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:

 

«8. Ο Πρόεδρος του Πε.Σ.Υ.Π. μπορεί να διενεργεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν παραπομπής από αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, προκαταρκτική έρευνα και Ένορκη Διοικητική Εξέταση κατά των Διοικητών των νοσοκομείων της αρμοδιότητας του και εάν κρίνει ότι πρέπει να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη εναντίον τους εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ.Π.. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος είναι εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και στο Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ.Π. προεδρεύει ο αντιπρόεδρος αυτού. Το Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ.Π. μπορεί να επιβάλει την ποινή της επίπληξης ή του προστίμου μέχρι των αποδοχών ενός μηνός ή να παραπέμψει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος του Πε.Σ.Υ.Π. και ο Διοικητής είναι πειθαρχικώς προϊστάμενοι του Αναπληρωτή Διοικητή του νοσοκομείου.»

 

 

Άρθρο 5

 

Θέματα ιατρών μελών Δ.Ε.Π.

 

1. Η διάταξη της παρ. 35του άρθρου 3του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

 

«35. Η ειδική αμοιβή για το κλινικό και εργαστηριακό έργο που αναφέρεται στην παρ. 6 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001 καταβάλλεται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και στους φυσικούς ιατρικής - ακτινοφυσικούς, χημικούς, κλινικούς χημικούς, βιοχημικούς, βιολόγους, ψυχολόγους και φαρμακοποιούς, μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων, που υπηρετούν σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των Πανεπιστήμιων. Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικείου νοσοκομείου.»

 

2. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2889/2001 αντικαθίσταται, από την έναρξη της ισχύος της, ως εξής:

 

«Ο Πανεπιστημιακός Ιατρός, που είναι τοποθετημένος σε Πανεπιστημιακή Κλινική, Εργαστήριο ή Μονάδα εγκατεστημένη σε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. ή των Πανεπιστημίων, εφόσον παραβιάζει τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, ανεξάρτητα από την πειθαρχική του δίωξη για την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2530/1997, απομακρύνεται αμέσως από το νοσοκομείο με απόφαση της συγκλήτου του οικείου Πανεπιστημίου, με την οποία ανακαλείται η πράξη τοποθέτησης του. Η σύγκλητος καλεί το μέλος Δ.Ε.Π. σε ακρόαση και αποφασίζει για την απομάκρυνση του ή μη με βάση τα στοιχεία του φακέλου που διαβιβάζεται από το Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ. Π. ή τη διοίκηση του νοσοκομείου ή το όργανο που ενήργησε τον έλεγχο. Η απόφαση της συγκλήτου δεν αποκλείει περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης στα πλαίσια της πειθαρχικής διαδικασίας.»

 

3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2889/2001 αντικαθίσταται, από την έναρξη της ισχύος του, ως εξής:

 

«Ο Πανεπιστημιακός Ιατρός, που είναι τοποθετημένος σε Πανεπιστημιακή Κλινική, Εργαστήριο ή Μονάδα εγκατεστημένη σε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. ή των Πανεπιστημίων, εφόσον παραβιάζει τις διατάξεις αυτής της παραγράφου, ανεξάρτητα από την πειθαρχική του δίωξη για την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2530/1997, απομακρύνεται αμέσως από το νοσοκομείο με απόφαση της συγκλήτου του οικείου Πανεπιστημίου, με την οποία ανακαλείται η πράξη τοποθέτησης του. Η σύγκλητος καλεί το μέλος Δ.Ε.Π. σε ακρόαση και αποφασίζει για την απομάκρυνση του ή μη με βάση τα στοιχεία του φακέλου που διαβιβάζεται από το Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ.Π. ή τη διοίκηση του νοσοκομείου ή το όργανο που ενήργησε τον έλεγχο. Η απόφαση της συγκλήτου δεν αποκλείει περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης στα πλαίσια της πειθαρχικής διαδικασίας.»

 

4. Ως Πανεπιστημιακά θεωρούνται οι κλινικές, μονάδες και τα εργαστήρια που έχουν εκπαιδευτικούς, μετεκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς και δραστηριότητες και πλαισιώνονται από πανεπιστημιακό ιατρικό προσωπικό, τα οποία έχουν εγκατασταθεί ή εγκαθίστανται στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο Α. Ε. και μόνο εφόσον το Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεχίζει να κατέχει τουλάχιστον το 90% του μετοχικού του κεφαλαίου και διορίζει αποκλειστικά αυτό τη διοίκηση του και λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές που ισχύουν για τις πανεπιστημιακές μονάδες και εργαστήρια.

 

 

Άρθρο 6

 

Θέματα διορισμού ιατρών Ε.Σ.Υ.

 

1. Η παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 2889/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«5. Οι ιατροί που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά σε θέση Επιμελητών Α', Β' και Γ διορίζονται με πενταετή θητεία. Στο τέλος της πενταετίας η θέση επαναπροκηρύσσεται και εφόσον επιλεγεί ο ίδιος ιατρός διορίζεται ως μόνιμος. Οι ιατροί που επιλέγονται δύο φορές για κατάληψη θέσης στο Ε.Σ.Υ. μονιμοποιούνται αυτοδίκαια στο βαθμό που κατέχουν μετά τη συμπλήρωση υπηρεσίας πέντε ετών. Για τη συμπλήρωση της πενταετίας λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος υπηρεσίας ιατρών που διορίστηκαν σε οργανική θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. και έχασαν ή χάνουν τη θέση τους με την έκδοση απόφασης των επιτροπών εκδίκασης εκκρεμών ενστάσεων της παραγράφου 12 του άρθρου 37 του Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ165 Α') ή με την έκδοση δικαστικής απόφασης.

Οι ιατροί που προσλαμβάνονται σε θέσεις διευθυντών διορίζονται με πενταετή θητεία, στο τέλος της οποίας ο ιατρός αξιολογείται από το Συμβούλιο Αξιολόγησης Διευθυντών και εφόσον η αξιολόγηση είναι θετική ο ιατρός μονιμοποιείται. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν και για τους ιατρούς που διορίστηκαν σε θέση κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από τη δημοσίευση αυτού του νόμου.

Για τους Επιμελητές Α' που διορίστηκαν για πρώτη φορά στο Ε.Σ.Υ. με τις διατάξεις του Ν. 2519/1997 εξακολουθεί να ισχύει το εδάφιο 7της παρ. 7του άρθρου 11 του Ν. 2889/2001.

Μετά τη μονιμοποίηση των παραπάνω ιατρών ισχύουν για την εξέλιξη τους οι διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 2519/1997.

Η προϋπηρεσία ειδικευμένου ιατρού, σε υπηρεσίες του κρατικού συστήματος Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, υπολογίζεται για την εξέλιξη του ιατρού ως προϋπηρεσία στο Ε.Σ.Υ.»

Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις ρυθμίσεις αυτής της παραγράφου καταργείται.

 

2. Η παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 2889/2001 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

«6. Η διαδικασία επαναπροκήρυξης της θέσης αρχίζει ένα (1) έτος πριν τη λήξη της πενταετούς θητείας του ιατρού και η διαδικασία επιλογής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της θητείας αυτής. Σε περίπτωση που η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, έως τη λήξη της θητείας, ο ιατρός παραμένει στη θέση του μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης. Εφόσον ο ίδιος ιατρός επιλεγεί και πάλι για την κατάληψη της θέσης, ο διορισμός του γίνεται αναδρομικά από τη λήξη της προηγούμενης θητείας του.»

 

3. Στο τέλος της περ. γ' της παρ. 7 του άρθρου 11 του Ν. 2889/2001 προστίθεται το παρακάτω εδάφιο:

 

«Στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται και ιατροί που απέκτησαν ειδικότητα πριν το διορισμό τους σε θέσεις μόνιμων αγροτικών ιατρών και εξακολουθούν να κατέχουν τις θέσεις αυτές κατά τη δημοσίευση αυτού του νόμου.»

 

4. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 11 του Ν. 2889/2001 προστίθεται περίπτωση δ', ως εξής:

 

«δ. Μόνιμοι ιατροί του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. που επιλέγονται για να διοριστούν σε άλλη κενή οργανική θέση του ίδιου κλάδου, που προκηρύχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5, διατηρούν τη μονιμότητα τους.»

 

5. Η πλήρωση θέσης κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. νοσοκομείου ή κέντρου υγείας άγονης και προβληματικής περιοχής Α' και Β' κατηγορίας, από την οποία παραιτείται ο ιατρός που την κατέχει σε διάστημα μικρότερο των έξι (6) μηνών από το διορισμό του, δεν γίνεται με νέα προκήρυξη αλλά με διορισμό κατά τη σειρά του αξιολογικού πίνακα.

 

6. Στην παρ. 1 του άρθρου 26, του Ν. 2519/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

«Οι κατά τις διατάξεις αυτές καταλαμβανόμενες θέσεις επαναπροκηρύσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2889/2001, μετά την κένωση τους για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση που η προκήρυξη αποβεί άγονη δεν προκηρύσσονται εκ νέου ως θέσεις ιατρών Ε.Σ.Υ., αλλά μετατρέπονται σε κενές θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου.»

 

7. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α') εφαρμόζεται και για το διορισμό, σε προσωρινή και προσωποπαγή θέση της ειδικότητας τους, ειδικευμένων ιατρών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της ειδίκευσης τους ή κατά το χρόνο της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου υπέστησαν μόνιμες κινητικές αναπηρίες, άνω του 75%, εξαιτίας ή επ' ευκαιρία της υπηρεσίας τους, εφόσον κρίνονται ικανοί, από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, για την άσκηση των καθηκόντων της ειδικότητας τους.

 

8. Μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε μονάδες των Πε.Σ.Υ.Π. και των νοσοκομείων της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001, καθώς και σε άλλους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, καθώς και οι υπηρετούντες σε Ν. Π.Δ.Δ., οι οποίοι επιπλέον έχουν ή αποκτούν πτυχίο της ιατρικής, μπορούν με αίτηση τους να ζητήσουν να τοποθετηθούν ως ειδικευόμενοι σε μια από τις ιατρικές ειδικότητες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ακολουθώντας τη σειρά προτεραιότητας που υπάρχει για κάθε ειδικότητα, χωρίς να παραιτηθούν από τη θέση τους. Οι υπάλληλοι αυτοί λαμβάνουν μόνο τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, εκτός αυτών που συναρτώνται με την άσκηση καθηκόντων της οργανικής τους θέσης και τις ανάλογες αποδοχές από τις εφημερίες της ειδικότητας που θα κάνουν ή τις εφημερίες της οργανικής τους θέσης.

 

9. Η διάταξη της παρ. 20 του άρθρου 14 του Ν. 2266/ 1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 5του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ196Α') εφαρμόζεται και για το διορισμό των κατά τη διάταξη αυτή δικαιούχων, που είναι ειδικευμένοι ιατροί, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ιατρών του Ε.Σ.Υ.. Εάν ο θάνατος επήλθε πριν από την έναρξη της ειδικότητας ή κατά τη διάρκεια της ειδίκευσης του δικαιούχου, η αίτηση διορισμού πρέπει να υποβληθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους από τη λήψη της ειδικότητας.

 

 

Άρθρο 7

 

Θέματα αξιολόγησης ιατρών Ε.Σ.Υ.

 

1. Η παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 2519/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«3. Αναθεώρηση της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης γίνεται, μετά από αίτηση του κρινόμενου, που την υποβάλλει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την γνωστοποίηση της έκθεσης, από το Δ.Σ. του οικείου Πε.Σ.Υ.Π.

 

2. Η αναθεώρηση των εκθέσεων αξιολόγησης των διευθυντών ή ιατρών άλλης βαθμίδας που είναι προϊστάμενοι τμημάτων, οι οποίες συντάσσονται κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 36 του Ν. 2519/1997, γίνεται από το Δ.Σ. των Πε.Σ.Υ.Π. μετά από αίτηση των κρινόμενων.

 

3. Στο τέλος της παρ. 14 του άρθρου 11 του Ν. 2889/ 2001 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

«Τα συμβούλια αξιολόγησης αυτής της παραγράφου είναι αρμόδια και για τα θέματα εξέλιξης των ιατρών Ε.Σ.Υ., κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 2519/1997. Τα συμβούλια της παρ. 6 του άρθρου 37 του Ν. 2519/1997 καταργούνται.»

 

4. Η τρίτη περίοδος του πρώτου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου 11 του Ν. 2889/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «Κάθε εισηγητής συντάσσει και υποβάλλει την εισήγηση του στη Γραμματεία του αρμόδιου συμβουλίου μέσα σε 30 εργάσιμες ημέρες, από τότε που παρέλαβε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων.»

 

5.α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 12του άρθρου 11 του Ν. 2889/2001 αντικαθίσταται από την έναρξη της ισχύος του, ως εξής:

 

«Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί ο Πρόεδρος του Πε.Σ.Υ.Π. να παρατείνει τις προθεσμίες για την υποβολή των εισηγήσεων μέχρι 15 εργάσιμες ημέρες.»

 

β. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 11 προστίθεται το παρακάτω εδάφιο:

 

«Τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής των Επιμελητών ιατρών Ε.Σ.Υ. και τα Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών ιατρών Ε.Σ.Υ., καθώς και τα αντίστοιχα Συμβούλια Αξιολόγησης, επιτρέπεται να λειτουργούν και αν κάποια από τα μέλη τους εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις τους, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία. Εάν απολείπεται ένας από τους εισηγητές, καθώς και στην περίπτωση που έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα μόνο μία εισήγηση, η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη μοναδική εισήγηση. Εάν απολείπονται αμφότερα τα μέλη, που έχουν ορισθεί ως εισηγητές, καθώς και στην περίπτωση που αμφότερες οι εισηγήσεις δεν κατατίθενται εμπρόθεσμα ή για οποιονδήποτε λόγο, παρέρχεται τετράμηνο από την παραλαβή του φακέλου από το Συμβούλιο χωρίς να εκδοθεί απόφαση, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζει ως εισηγητή τον εαυτό του και συγκαλεί το Συμβούλιο, μέσα σε είκοσι ημέρες, σε τελική συνεδρίαση για την ολοκλήρωση της κρίσης.»

 

6. Η περίπτωση γ' της παρ. 14 του άρθρου 11 του Ν. 2889/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«γ) τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Πε.Σ.Υ.Π. με αναπληρωτή του τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του νοσοκομείου.»

 

 

 

Άρθρο 8

Υπηρεσιακό Συμβούλιο για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των ιατρών Ε.Σ.Υ.

 

Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125Α') Υπηρεσιακό Συμβούλιο, για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., αποτελείται εφεξής από:

- Έναν Νομικό Σύμβουλο του Κράτους με τον αναπληρωτή του Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, που ορίζονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο.

-  Έναν Πρόεδρο Πε.Σ.Υ.Π. με αναπληρωτή Πρόεδρο άλλου Πε.Σ.Υ.Π., που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.

- Τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συλλόγου. Όταν εξετάζονται θέματα οδοντιάτρων, αντί του Προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου μετέχει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο της ίδιας Ομοσπονδίας.

-  Έναν Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας με αναπληρωτή του Γενικό Διευθυντή του ίδιου Υπουργείου, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.

- Τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Ιατρών Ελλάδος με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο της ίδιας Ομοσπονδίας.

Στον Πρόεδρο, τα μέλη, τον Εισηγητή και το Γραμματέα του παραπάνω Υπηρεσιακού Συμβουλίου καταβάλλονται αμοιβή και έξοδα κίνησης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.

 

 

Άρθρο 9

 

Θέματα νοσοκομειακών φαρμακοποιών.

 

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001, όπως ισχύει, προστίθεται το παρακάτω εδάφιο:

 

«Στο Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο, όταν εκδικάζει υποθέσεις φαρμακοποιών του Ε.Σ.Υ., αντί του μέλους της περ. δ' της παρ. 20 του άρθρου 11 μετέχει ως μέλος ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο της ίδιας Ένωσης.»

 

 

Άρθρο 10

 

Αναπλήρωση υπαλλήλου - μητέρας.

 

Η παρ. 21 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ28Α'), που προστέθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 2737/1999 (ΦΕΚ 174 Α'), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

«21. α. Η πρόσληψη νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στα Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας και Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας για την αναπλήρωση μητέρας - υπαλλήλου, στην οποία χορηγούνται άδειες σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 - 4 του άρθρου 52, της παρ. 1 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α'), καθώς και αναρρωτική άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 54 - 56 του ίδιου νόμου, μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών, γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια του παρόντος άρθρου και διαρκεί όσο χρόνο απουσιάζει η υπάλληλος που αναπληρώνεται. Ανώτατο όριο απασχόλησης κάθε προσλαμβανομένου ορίζονται οκτώ (8) μήνες, ανά δωδεκάμηνο. Παράταση της σύμβασης πέραν του προηγούμενου ορίου ή μετατροπή της σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.

β. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας που εκδίδεται κατ' έτος ορίζεται κατά φορέα ο ανώτατος αριθμός προσωπικού, που επιτρέπεται να προσλαμβάνει και να απασχολεί σε εφαρμογή της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου, εφόσον είναι εξασφαλισμένες οι απαιτούμενες πιστώσεις. Η απόφαση αυτή υπόκειται στην έγκριση της τριμελούς επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 55/1998 (ΦΕΚ 252 Α'/12.11.1998), όπως ισχύει.»

 

 

Άρθρο 11

Θέματα αποσπάσεων - μετατάξεων μη ιατρικού προσωπικού.

 

1. Υπάλληλοι των αποκεντρωμένων μονάδων των Πε.Σ.Υ.Π., του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και των εποπτευόμενων από το Υπουργείο αυτό Ν. Π.Δ.Δ., οι οποίοι έχουν επιλεγεί ως προϊστάμενοι διεύθυνσης ή τμήματος ή αντίστοιχων επιπέδων οργανικής μονάδας των ανωτέρω φορέων, επιτρέπεται να αποσπώνται για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των κεντρικών υπηρεσιών των Πε.Σ.Υ.Π. και νοσοκομείων που λειτουργούν για πρώτη φορά, με τη διαδικασία της παρ. 11 του άρθρου 3 του Ν. 2889/2001.

 

2. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στις κεντρικές υπηρεσίες υγείας ή πρόνοιας των Πε.Σ.Υ.Π. δικαιούνται κατά το χρόνο της απόσπασης τους να λαμβάνουν πλήρεις τις τακτικές αποδοχές μαζί με όλα τα με οποιαδήποτε ονομασία επιδόματα, καθώς και οποιεσδήποτε λοιπές παροχές και πάγιες αποζημιώσεις που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων της οργανικής τους θέσης.

 

3. Οι διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 13 του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ256Α') εφαρμόζονται και για την πλήρωση κενών θέσεων με βαθμό διευθυντή των Κεντρικών Υπηρεσιών του Πε.Σ.Υ.Π., με μετάταξη υπαλλήλων με βαθμό διευθυντή των αποκεντρωμένων υπηρεσιακών μονάδων του ίδιου ή άλλου Πε.Σ.Υ.Π.. Η απόφαση της μετάταξης εκδίδεται από τον πρόεδρο του οικείου Πε.Σ.Υ.Π. ή τους προέδρους των οικείων Πε.Σ.Υ.Π.

 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 13 του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256 Α') εφαρμόζονται και για την απόσπαση ή μετάταξη των αναφερόμενων σε αυτές υπαλλήλων σε διασυνδεόμενα με το οικείο Πε.Σ.Υ.Π. νοσοκομεία της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α') και αντίστροφα για την απόσπαση ή μετάταξη των υπαγόμενων στον Υπαλληλικό Κώδικα υπαλλήλων των διασυνδεόμενων με το Πε.Σ.Υ.Π. νοσοκομείων σε υπηρεσίες των φορέων των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 13 του Ν. 2955/2001. Η απόσπαση ή μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση του Προέδρου του οικείου Πε.Σ.Υ.Π. και του Προέδρου του Δ.Σ. του διασυνδεόμενου νοσοκομείου, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητή, όταν πρόκειται για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων από υπηρεσίες των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 13 του Ν. 2955/2001 σε διασυνδεόμενα με το Πε.Σ.Υ.Π. νοσοκομεία και αντίστροφα. Η απόσπαση ή μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση των Προέδρων του Δ.Σ. των νοσοκομείων, μετά από σύμφωνη γνώμη των Διοικητών, όταν πρόκειται για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλου από ένα νοσοκομείο σε άλλο νοσοκομείο της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001.

 

5. Οι διατάξεις των άρθρων 69, 71 και 73 του Ν. 2683/ 1999 (ΦΕΚ 19 Α') εφαρμόζονται και για τη μετάταξη των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα, σε αποκεντρωμένες μονάδες των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.) και στα νοσοκομεία της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001 και αντίστροφα για τη μετάταξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα, των αποκεντρωμένων μονάδων των Πε.Σ.Υ.Π. και των νοσοκομείων της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001 στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.

 

6. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 13 του Ν. 2955/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

« Οι μετατάξεις διενεργούνται με αποφάσεις του αρμόδιου ή των αρμόδιων Προέδρων των οικείων Πε.Σ.Υ.Π. ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, που συνεκτιμούν και τις υπηρεσιακές ανάγκες. Οι αιτήσεις μετατάξεων, που υποβάλλονται τους μήνες Φεβρουάριο και Σεπτέμβριο κάθε έτους στην αρμόδια υπηρεσία προσωπικού στην οποία ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι και κοινοποιούνται στην υπηρεσία υποδοχής, συνεξετάζονται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο εντός των επόμενων μηνών Μαρτίου και Οκτωβρίου, αντίστοιχα. Η σχετική γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου διαβιβάζεται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου των επόμενων μηνών Απριλίου και Νοεμβρίου, αντίστοιχα, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην υπηρεσία υποδοχής, που φροντίζει για τη λήψη της γνωμοδότησης του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και την προώθηση του σχεδίου της σχετικής απόφασης. Σε περίπτωση διαφωνίας των Προέδρων των οικείων Πε.Σ.Υ.Π. αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας. Οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 71 και της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 2683/1999 εφαρμόζονται στις μετατάξεις της παρούσας παραγράφου.»

 

7. Η διάταξη της παρ. 17 του άρθρου 19 του Ν. 3106/ 2003 (ΦΕΚ 30 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

 

«17. Α. Το ιατρικό και λοιπό προσωπικό του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» που είναι αποσπασμένο σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή άλλο δημόσιο φορέα, δύναται, με απόφαση των αρμόδιων για την απόσπαση οργάνων, να αποσπάται κατ' εξαίρεση πέραν από το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις χρονικό διάστημα.

Η ανωτέρω διάταξη έχει εφαρμογή και για το προσωπικό του οποίου έληξε ο χρόνος απόσπασης και εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του στο φορέα που είχε αποσπασθεί.

Β. Ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας ορίζει με αποφάσεις του τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των τμημάτων του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι», καθώς κα τα υπηρεσιακά θέματα του προσωπικού των τμημάτων του ως άνω νοσοκομείου, που έχουν προσωρινά μετεγκατασταθεί σε άλλα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Διοίκησης και γνώμη του Β' Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής, για όσο χρόνο διαρκούν οι συνέπειες του καταστρεπτικού σεισμού της 7.9.1999.

Γ. Οι προσωρινές ρυθμίσεις που γίνονται με βάση τις διατάξεις των εδαφίων Α' και Β' αυτής της παραγράφου παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν με την ολοκλήρωση των εργασιών ανοικοδόμησης του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και την έναρξη λειτουργίας του νοσοκομείου στους χώρους του.»

 

8. Επιτρέπεται η μετάταξη ή η μεταφορά στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας του προσωπικού, μόνιμου ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και κατά τη δημοσίευση του Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ30Α') υπηρετούσε στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας με απόσπαση.

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου αφορά το προσωπικό που, κατά τη δημοσίευση του Ν. 3106/2003, ανήκε οργανικά:

α) στον Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής Φροντίδας (Ε.Ο.Κ.Φ.) και προέρχεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας (Ε.Ο.Π.),

β) στο Ίδρυμα Βρεφονηπιακών Σταθμών Αθηνών (Ι.Β.Σ.Α.),

γ) στο Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων (Ε.Ι.Α.Α.), και

δ) στον Κοινωνικό Ξενώνα Ενηλίκων Καρέα ανεξάρτητα αν, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για μετάταξη ή μεταφορά στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, το προσωπικό αυτό είχε μεταταγεί ή μεταφερθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3106/2003, σε άλλες υπηρεσίες, όπως της Περιφέρειας ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Για τη μετάταξη ή μεταφορά απαιτείται αίτηση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων, που υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση αυτού του νόμου. Η μετάταξη ή μεταφορά γίνεται με την ίδια εργασιακή σχέση που έχει ο υπάλληλος κατά τη χρονολογία υποβολής της αίτησης, σε κενή ομοιόβαθμη θέση της ίδιας κατηγορίας και κλάδου ή ειδικότητας, για την κατάληψη της οποίας ο μετατασσόμενος ή μεταφερόμενος υπάλληλος έχει τα απαιτούμενα προσόντα. Σε περίπτωση έλλειψης κενής θέσης ή μη πρόβλεψης στον οργανισμό του Υπουργείου θέσης αντίστοιχου κλάδου η ειδικότητας, συνιστάται προσωποπαγής ομοιόβαθμη θέση ή θέση της ίδιας ειδικότητας, με την απόφαση της μετάταξης ή μεταφοράς, η οποία καταργείται με την αποχώρηση του υπαλλήλου.

Η μετάταξη ή μεταφορά γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ή κοινή απόφαση αυτού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, όταν πρόκειται για υπαλλήλους Περιφερειών, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Δήμων και Κοινοτήτων, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά ο υπάλληλος και, αν δεν υπάρχει ή δεν λειτουργεί, του ανώτατου μονομελούς οργάνου διοίκησης ή του Προέδρου του συλλογικού οργάνου διοίκησης, γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που είναι αρμόδιο για τους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και, προκειμένου για υπαλλήλους που έχουν μεταταγεί σε δήμο ή κοινότητα, γνώμη του οικείου δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, που συνεκτιμούν τις υπηρεσιακές ανάγκες. Η απόφαση για τη μετάταξη ή μεταφορά δημοσιεύεται περιληπτικά στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

9. Οι διατάξεις της παρ. 8 αυτού του άρθρου εφαρμόζονται και για το προσωπικό που ανήκει σε αποκεντρωμένες μονάδες των Πε.Σ.Υ.Π. και Ν. Π.Δ.Δ., που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και κατά τη δημοσίευση του Ν. 3106/2003 υπηρετούσε με απόσπαση στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, στο οποίο εξακολουθεί να υπηρετεί και κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

10. Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν αποσπαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 3 του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α') και υπηρετούν σε Κεντρικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας (Πε.Σ.Υ.Π.). Η μετάταξη διενεργείται μετά από αίτηση των υπαλλήλων, που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που εκδίδεται μετά από συνεκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που είναι αρμόδιο για τους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Πε.Σ.Υ.Π.. Η μετάταξη γίνεται σε ομοιόβαθμη κενή θέση για την κατάληψη της οποίας ο μετατασσόμενος έχει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και, σε περίπτωση έλλειψης κενής θέσης ή μη πρόβλεψης στον οργανισμό του Πε.Σ.Υ.Π. θέσης αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας, η μετάταξη γίνεται σε προσωρινή προσωποπαγή ομοιόβαθμη θέση, που συνιστάται αυτοδικαίως με την απόφαση της μετάταξης και η οποία καταργείται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου από την Υπηρεσία.

 

 

Άρθρο 12

 

Μεταφορά ιατρικών τμημάτων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, μετά από γνώμη των οικείων Πε.Σ.Υ.Π. ή των Δ.Σ. των νοσοκομείων της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001, μπορεί να μεταφέρονται ιατρικά τμήματα ή μονάδες, καθώς και ιατρικό και λοιπό προσωπικό αυτών, μαζί με τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις, από αποκεντρωμένη υπηρεσιακή μονάδα Πε.Σ.Υ.Π. ή από νοσοκομείο του άρθρου 13 παρ. 10 του Ν. 2889/2001 σε άλλη μονάδα του ίδιου ή άλλου Πε.Σ.Υ.Π. ή άλλο νοσοκομείο του άρθρου 13 παρ. 10 του Ν. 2889/2001, εντός του ίδιου νομού.

Με την ίδια διαδικασία μπορεί να καταργούνται ιατρικά τμήματα ή μονάδες μιας αποκεντρωμένης υπηρεσιακής μονάδας Πε.Σ.Υ. Π. ή νοσοκομείου του άρθρου 13παρ. 10 του Ν. 2889/2001 και οι θέσεις του ιατρικού και λοιπού προσωπικού, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά, να μεταφέρονται σε άλλη μονάδα του ίδιου ή άλλου Πε.Σ.Υ.Π. ή νοσοκομείου της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001, εντός του ίδιου νομού, και να προστίθενται στον οργανισμό της μονάδας υποδοχής.

 

 

Άρθρο 13

 

Θέματα μισθολογίου.

 

1. Στην περίπτωση α' της παρ. 7 του άρθρου 8 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α'), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ96Α'), μετά τη φράση ΔΕ Βοηθών Φαρμακείων προστίθεται η φράση «, καθώς και των κλάδων ΠΕ Λογοθεραπευτών, ΤΕ Λογοθεραπευτών καιΤΕ Εργοθεραπευτών

 

2. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 10του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256 Α') προστίθεται από την έναρξη της ισχύος της εδάφιο, ως εξής:

 

«Η αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση των ανωτέρω υπαλλήλων βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού κάθε Πε.Σ.Υ.Π.»

 

3. Η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 7 του Ν. 2606/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«7. Μέσα στο τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πε.Σ.Υ.Π. διατυπώνει συνολική εισήγηση για τα νοσοκομεία που ανήκουν στο Πε.Σ.Υ.Π. προς το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας για την έγκριση προγράμματος απασχόλησης των υπηρετούντων σε αυτό ιατρών σε εφημερίες του επόμενου έτους.

Μετά την επεξεργασία κάθε εισήγησης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και την αξιολόγηση της δαπάνης με βάση τις πραγματικές ανάγκες του κάθε Πε.Σ.Υ.Π. εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, με την οποία εγκρίνεται το τελικό πρόγραμμα εφημερίων των ιατρών κάθε Πε.Σ.Υ.Π. μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την προσφορά εφημερίων, καθώς και ο τρόπος ελέγχου της πιστής τήρησης του προγράμματος εφημερίων κατά Πε.Σ.Υ.Π.

Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου από αρμόδια προς τούτο όργανα και διαπίστωσης υπέρβασης των προβλέψεων της κοινής απόφασης ή απουσίας των εφημερευόντων από τα καθήκοντα τους, κινείται πειθαρχική διαδικασία κατά παντός υπευθύνου από τον αρμόδιο Πρόεδρο Πε.Σ.Υ.Π. ή κάθε άλλο αρμόδιο όργανο. Η περαιτέρω κατανομή των εφημερίων του ιατρικού προσωπικού σε κάθε νοσοκομείο γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του οικείου Πε.Σ.Υ.Π.

 

4. Η παρ. 1 του άρθρου 88 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α'), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

 

«1. Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ. όλων των βαθμών, οι οδοντίατροι, καθώς και οι φαρμακοποιοί, χημικοί, βιοχημικοί, κλινικοί χημικοί, βιολόγοι, φυσικοί νοσοκομείων - ακτινοφυσικοί, ψυχολόγοι και κτηνίατροι που υπηρετούν στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας, υποχρεούνται σε εφημερία στο νοσοκομείο ή στο κέντρο υγείας, σύμφωνα με τις ανάγκες των τμημάτων, εργαστηρίων και ειδικών μονάδων και εν γένει σύμφωνα με τις ανάγκες για την απρόσκοπτη λειτουργία του νοσοκομείου ή του κέντρου υγείας. Στους ιατρούς και τους λοιπούς ως άνω επιστήμονες ενεργού εφημερίας καταβάλλεται αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση, που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τον καθορισμό της υπερωριακής απασχόλησης.»

 

5. Ιατρικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό, που αποσπάται από αποκεντρωμένη μονάδα Πε.Σ.Υ.Π. ή από νοσοκομείο της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001 σε αποκεντρωμένη μονάδα του ίδιου ή άλλου Πε.Σ.Υ.Π. ή διασυνδεόμενο με αυτό νοσοκομείο της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001, μπορεί, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του οικείου ή των οικείων Πε.Σ.Υ.Π., να πραγματοποιεί το σύνολο ή μέρος των εφημερίων του στο νοσοκομείο της οργανικής του θέσης.

 

6. Στο προσωπικό των νοσοκομείων και κέντρων υγείας των Πε.Σ.Υ.Π. και των νοσοκομείων της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001, καθώς και στο προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β., μπορεί να χορηγούνται στολές, με δαπάνες της υπηρεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται οι κλάδοι του προσωπικού στους οποίους παρέχεται στολή, καθώς και ο τύπος στολής για κάθε κλάδο και ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

 

7. Οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας, οι οποίοι υπηρετούν σε οποιαδήποτε υπηρεσία δημόσιας υγείας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερειών και των Ο.Τ.Α. Β' βαθμού λαμβάνουν επίδομα ετοιμότητας, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.

 

8. Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ. που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο ή σε Ν. Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 40 του Ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α'), λαμβάνουν όλες τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης και τα πάσης φύσεως επιδόματα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα επιδόματα θέσης - ευθύνης, πάγιας αποζημίωσης και νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναδρομικά από 1.1.2002.

 

 

 

Άρθρο 14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΡΥΘΜΙΖΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

1. Η διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 28 του Ν. 2646/ 1998, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001 και συμπληρώθηκε με την παρ. 27 του άρθρου 13 του Ν. 2955/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Τα Πε.Σ.Υ.Π. και οι αποκεντρωμένες μονάδες τους, καθώς και τα νοσοκομεία της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001 και το Ε.Κ.Α.Β. επιτρέπεται να αναθέτουν με σύμβαση έργου, χωρίς την έγκριση σκοπιμότητας από άλλο όργανο, τη φύλαξη των χώρων τους και την καθαριότητα των κτιριακών τους εγκαταστάσεων και των παραρτημάτων τους σε ειδικά συνεργεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας ή καθαρισμού, ανεξάρτητα του ύψους της αμοιβής του αναδόχου και της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων των οικείων κλάδων ή ειδικοτήτων.»

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι για τις πιο πάνω αναθέσεις.

 

2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 5 του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ256 Α') προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

 

«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας επιτρέπεται να επεκτείνεται η πληρωμή μέσω του αλληλόχρεου λογαριασμού και σε προμήθειες φαρμάκων, καθώς και προϊόντων της παρ. 2 του άρθρου 7 αυτού του νόμου, που διενεργούνται χωρίς διαγωνισμό.»

 

3. Η διενέργεια των προμηθειών για την κάλυψη αναγκών σε τρόφιμα των Πε.Σ.Υ.Π, των αποκεντρωμένων μονάδων τους και των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που διασυνδέονται λειτουργικά με το Πε.Σ.Υ.Π., δεν υπάγεται στη ρύθμιση του άρθρου 13παρ. 6του Ν. 2503/1997. Οι συμβάσεις των ανωτέρω προμηθειών συνάπτονται και εκτελούνται από τις αποκεντρωμένες μονάδες των Πε.Σ.Υ.Π. και από τα νοσοκομεία της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001.

 

4. Η προθεσμία προκειμένου να τεθεί αυτοδικαίως σε ισχύ το Ειδικό Μητρώο Επιτρεπόμενων Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του άρθρου 2 του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ256 Α') παρατείνεται μέχρι και την 31 η Δεκεμβρίου 2004.

 

 

 

Άρθρο 15

θέματα της Επιτροπής Ναρκωτικών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΡΥΘΜΙΖΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

 

1. Στο άρθρο 4 του Ν. 1729/1987 (ΦΕΚ144 Α'), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2443/ 1996 (ΦΕΚ 265 Α') και του άρθρου 23 του Ν. 2948/2001, προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:

 

«9. Η άδεια για την εισαγωγή και εξαγωγή των ουσιών, καθώς και των έτοιμων φαρμακοτεχνικών προϊόντων και ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που υπάγονται στους πίνακες της παρ. 3 αυτού του άρθρου χορηγείται με απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών. Κατά τα λοιπά ισχύουν αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 3 αυτού του άρθρου.»

 

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1729/1987 προστίθεται το παρακάτω εδάφιο:

 

« Η αμοιβή των μελών και του γραμματέα της Επιτροπής Ναρκωτικών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας. Η διάταξη του τέταρτου εδαφίου του άρθρου 3 του Ν. 5539/1932 (ΦΕΚ 198 Α') καταργείται.»

 

 

Άρθρο 16

Ανασυγκρότηση της Φαρμακευτικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

 

«1. Στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας συνιστάται Φαρμακευτική Γνωμοδοτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από:

α) τον Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο,

β) τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή άλλο μέλος του Δ.Σ. αυτού ως αντιπρόεδρο,

γ) τον Προϊστάμενο της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ή το νόμιμο αναπληρωτή του,

δ) τον Προϊστάμενο της Διευθύνσεως Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ή το νόμιμο αναπληρωτή του,

ε) τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή άλλο μέλος του Δ.Σ. αυτού.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζεται η αμοιβή των μελών, του εισηγητή και του γραμματέα της επιτροπής.»

 

 

Άρθρο 17

 

θέματα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).

 

1. Το άρθρο 32 του Ν. 2737/1999 (ΦΕΚ 174 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Ως Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, πρόσωπο που έχει γνώση οργάνωσης και διοίκησης και είναι κάτοχος πτυχίου A.E.I.

Σε θέση Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. επιτρέπεται να ορίζονται και μέλη Δ.Ε.Π. A.E.I. και Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι.. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ218Α') και των άρθρων 5 παρ. 11β και 14 του Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α') περί μερικής απασχόλησης.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. έχουν πλήρη απασχόληση και οι αμοιβές τους, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές που κάθε φορά λαμβάνουν οι Πρόεδροι των Πε.Σ.Υ.Π., ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας. Με όμοια απόφαση ορίζεται και η αμοιβή των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ..»

 

2. Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων συνιστάται θέση Γενικού Διευθυντή.

Για την κατάληψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή απαιτείται πτυχίο Α.Ε.Ι., αποδεδειγμένη ικανότητα και αξιόλογη εμπειρία στην άσκηση διοικητικών διευθυντικών καθηκόντων σε υπηρεσίες ή οργανισμούς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεκτιμωμένων και των μεταπτυχιακών τίτλων και της επιστημονικής εξειδίκευσης ή εμπειρίας σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης. Η προκήρυξη της θέσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, με την οποία ορίζονται τα δικαιολογητικά, η προθεσμία και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την υποβολή της αίτησης. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας της ημεδαπής και στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επιλογή του Γενικού Διευθυντή γίνεται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 159 του Κ.Κ.Δ.Π. Δ.Δ.Υ., που κυρώθηκε με το Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α'), όπως ισχύει σήμερα.

Υποψήφιος για τη θέση Γενικού Διευθυντή μπορεί να είναι και δημόσιος λειτουργός ή υπάλληλος ή στέλεχος οργανισμών ή τραπεζών του δημόσιου τομέα, ο οποίος, εφόσον επιλεγεί και διοριστεί, μετά τη λήξη της θητείας του επανέρχεται στην πρότερα θέση του. Στην περίπτωση αυτή η θητεία του ως Γενικού Διευθυντή θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία σε θέση προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης, προκειμένου να κριθεί για προαγωγή αντίστοιχα στο βαθμό του Διευθυντή ή του Γενικού Διευθυντή. Σε περίπτωση επιλογής και διορισμού του, ο δημόσιος λειτουργός ή υπάλληλος έχει δικαίωμα επιλογής των αποδοχών της οργανικής του θέσης ή των αποδοχών που καθορίζονται για το Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να κριθεί ο εν λόγω υποψήφιος είναι η συναίνεση της δημόσιας υπηρεσίας ή του οργανισμού ή επιχείρησης του δημόσιου τομέα ή του Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Ιδρύματος, όπου υπηρετεί.

Ο Γενικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζεται για τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Πρόωρη λήξη της θητείας του, αζημίως για τον Οργανισμό, επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο και γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. και γνώμη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή καθορίζονται από τον Οργανισμό του Ε.Ο.Φ.

 

 

Άρθρο 18

 

Κατάλογος συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων.

 

Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 20 του Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α'), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 23 του Ν. 2737/1999, τροποποιούνται ως ακολούθως:

 

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας, και Εμπορικής Ναυτιλίας καθιερώνεται κατάλογος συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων για το Δημόσιο και όλους τους φορείς και κλάδους ασφάλισης ασθενείας, ανεξάρτητα από την ονομασία και τη νομική τους μορφή, καθώς και όλους τους δικαιούχους περίθαλψης «οικονομικά αδυνάτου και ανασφαλίστου». Ο κατάλογος μπορεί να αναθεωρείται ανά διετία από της ισχύος του, ύστερα από εισήγηση Ειδικής Επιτροπής, που συνιστάται στον Ε.Ο.Φ. με όμοια απόφαση.

Μέχρι την εκάστοτε αναθεώρηση του καταλόγου μπορεί να εκδίδονται με την ίδια διαδικασία αξιολόγησης και ύστερα από απόφαση των ίδιων Υπουργών συμπληρωματικοί και διορθωτικοί κατάλογοι αυτού. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έκδοση του νέου δελτίου τιμών οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην Ειδική Επιτροπή αίτηση συνοδευόμενη από το ειδικό τέλος της υποπερ. ι', που προστέθηκε με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α') στην περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 1316/ 1983, μετά απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να αξιολογηθούν τα ιδιοσκευάσματα τους. Ο συμπληρωματικός κατάλογος εκδίδεται εντός ενενήντα (90) ημερών από την επομένη της λήξης της ανωτέρω προθεσμίας. Αν οι πληροφορίες, που συνοδεύουν την αίτηση, κριθούν από την Επιτροπή ανεπαρκείς, αναστέλλεται η έναρξη της ανωτέρω προθεσμίας των ενενήντα (90) ημερών και γνωστοποιείται αμέσως στον αιτούντα ποιες πρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες απαιτείται να προσκομισθούν.

 

2. Η Ειδική Επιτροπή είναι εννεαμελής και συγκροτείται από πέντε καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Σχολών Επιστημών Υγείας των A.E.I, ή ιατρούς με βαθμό Διευθυντή Ε.Σ.Υ., έκτων οποίων τουλάχιστον ένας είναι φαρμακολόγος και ένας παθολόγος, ένα φαρμακοποιό του Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή, καθώς και έναν ιατρό ή φαρμακοποιό του Ε.Ο.Φ., του Ι.Κ.Α. και του Ο.Γ.Α. που προτείνονται από τις Διοικήσεις τους. Για κάθε μέλος ορίζεται αντίστοιχα και αναπληρωτής. Πρόεδρος ορίζεται καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής. Γραμματέας της Επιτροπής, καθώς και αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του Ε.Ο.Φ. ή των θυγατρικών ανωνύμων εταιρειών του.

Έργο της Ειδικής Επιτροπής είναι η κατάρτιση νέου ή αναθεωρημένου ή συμπληρωματικού καταλόγου συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς και το Δημόσιο με αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια, όπως η αποδεδειγμένη θεραπευτική αποτελεσματικότητα, η ανεκτικότητα και ασφάλεια, το κόστος ημερήσιας θεραπείας και η κάλυψη τους από τις κοινωνικές ασφαλίσεις άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής, δύναται να ορίζονται πρόσθετα εξειδικευμένα κριτήρια.

 

3. Μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου του καταλόγου από την Ειδική Επιτροπή ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι παρασκευαστές ή αντιπρόσωποι, προκειμένου να υποβάλουν εντός δεκαπέντε (15) ημερών τις παρατηρήσεις τους, ώστε να ληφθούν υπόψη για την οριστικοποίηση του καταλόγου.

Μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του καταλόγου συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι παρασκευαστές ή αντιπρόσωποι, των οποίων τα ιδιοσκευάσματα δεν έχουν περιληφθεί σε αυτόν, δύνανται να υποβάλουν αίτηση επανακρίσεως στην ίδια Ειδική Επιτροπή προσκομίζοντας κάθε συμπληρωματικό επιστημονικό στοιχείο, αναγκαίο για την υπεράσπιση των απόψεών τους, με το δικαίωμα να αναπτύξουν αυτές και προφορικά ενώπιον της Επιτροπής. Για τα ιδιοσκευάσματα, τα οποία γίνονται δεκτά μετά την επανάκρισή τους από την Ειδική Επιτροπή, εκδίδεται συμπληρωματικός κατάλογος με την ίδια διαδικασία.

 

4. Στα μέλη και τους γραμματείς της Επιτροπής της παρ. 2 καταβάλλεται αποζημίωση κατά συνεδρίαση, η οποία δεν υπόκειται στους περιορισμούς των άρθρων 3 του Ν. 1256/1982 και 19 του Ν. 2470/1997 και βαρύνει το Λογαριασμό Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Β.Κ.Α.) και τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Φ.. Το ύψος της αποζημίωσης και η αναλογία της δαπάνης, που βαρύνει το Λ.Β.Κ.Α. και τον Ε.Ο.Φ., καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας και Εμπορικής Ναυτιλίας ρυθμίζονται ο τρόπος λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής, η διαδικασία εγκρίσεως ή απορρίψεως των ιδιοσκευασμάτων, η γραμματειακή της υποστήριξη και κάθε σχετικό θέμα για τη λειτουργία της.

 

6. Οι φορείς που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν εξοφλούν συνταγές με ιδιοσκευάσματα, που δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων, εκτός εάν συνοδεύονται από ειδικά αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού για την αναγκαιότητα της χορήγησης τους, ως «αναντικατάστατου». Συνταγές, στις οποίες αναγράφονται ιδιοσκευάσματα εκτός καταλόγου, που χορηγούνται ως «αναντικατάστατα» και η αξία τους ξεπερνά το ποσό των εξήντα (60) ευρώ, δεν εκτελούνται χωρίς θεώρηση τους από τον ελεγκτή ιατρό του Δημοσίου ή του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού.»

 

 

Άρθρο 19

 

Θέματα φαρμακείων.

 

1. Οι απαιτήσεις του Ταμείου Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως  Υπαλλήλων  Φαρμακευτικών   Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.) και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), κατά των φαρμακοποιών της χώρας, από εισφορές που οφείλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2519/1997 και του άρθρου δεύτερου του Ν. 2581/1998 και αφορούν την περίοδο από 3.10.1997 έως και 7.12.1997, θεωρούνται οριστικά εξοφλημένες με την καταβολή από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο των παρακάτω χρηματικών ποσών:

α) 785.000,00 ευρώ υπέρ Ε.Ο.Φ., β) 401.500,00 ευρώ υπέρ Τ.Σ.Α.Υ. και γ) 134.000,00 ευρώ υπέρ Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.

Μετά την καταβολή των παραπάνω ποσών, απαιτήσεις από την παραπάνω αιτία, που έχουν τυχόν βεβαιωθεί σε βάρος υπόχρεων φαρμακοποιών και δεν έχουν εισπραχθεί, διαγράφονται.

 

2. Η πρώτη περίοδος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του Ν. 1963/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«γ. Πρόστιμο από χίλια πεντακόσια (1.500,00) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ

 

3. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 11 του Ν. 1963/1991 η φράση «άνω των ενενήντα χιλιάδων (90.000) δραχμών» αντικαθίσταται με την φράση «άνω των χιλίων πεντακοσίων ένα (1.501,00) ευρώ

 

4. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. δ. 96/1973, που προστέθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 1132/1981, αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Παραγωγοί, εισαγωγείς, αντιπρόσωποι και παρασκευαστές γενικά φαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία φέρουν επί της συσκευασίας τους ημερομηνία λήξεως χρησιμοποιήσεως τους και έχουν λήξει ή λήγουν εντός του τρέχοντος κάθε φορά Α' ή Β' εξαμήνου κάθε έτους, υποχρεούνται να τα αποσύρουν από τα φαρμακεία μέχρι την 30ή Ιουνίου και την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους και να εκδίδουν υποχρεωτικά πιστωτικό τιμολόγιο.

Σε όσους παραβιάζουν την παραπάνω υποχρέωση επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. δ. 96/1973. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. δ. 96/1973 διπλασιάζεται.»

 

5. Στο τέλος του άρθρου 12 του Ν. 5607/1932 (ΦΕΚ300 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α'), προστίθεται παρ. 9, ως εξής:

 

«9. Οι θέσεις φαρμακείων που λειτουργούν νόμιμα, οι οποίες καταργούνται λόγω συστέγασης των αδειούχων φαρμακοποιών και συμμετοχής τους σε εταιρεία φαρμακείων, εξακολουθούν να είναι δεσμευμένες και να παράγουν όλες τις νόμιμες συνέπειες για χρονικό διάστημα ενός έτους από την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου νομάρχη, με την οποία εγκρίνεται η συστέγαση των φαρμακείων.»

 

6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 328/1976 (ΦΕΚ 128 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14του Ν. 1821/1988 (ΦΕΚ 271 Α'), του άρθρου 12 του Ν. 5607/1932 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α'), καθώς και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 1963/1991, απαγορεύεται κάθε μορφής συμφωνία μεταξύ αδειούχων φαρμακοποιών και τρίτων, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο της διεύθυνσης ή της εκμετάλλευσης του φαρμακείου.

Με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη επιβάλλεται πρόστιμο από 15.000,00 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε βάρος των φαρμακοποιών και των τρίτων που παραβιάζουν τις διατάξεις αυτής της παραγράφου. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται και ανακαλείται η άδεια ίδρυσης του φαρμακείου.

 

 

 

Άρθρο 20

 

Κατάργηση τελών.

 

Το στοιχείο ε' της πρώτης παραγράφου του άρθρου 11 του Ν. 1316/1983 περί τελών θεώρησης τιμολογίων για την εισαγωγή ειδών αρμοδιότητας του Ε.Ο.Φ., όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τη περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 2519/1997, καταργείται.

 

 

 

Άρθρο 21

 

Καταστήματα οπτικών ειδών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΡΥΘΜΙΖΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του Ν. 971/1979 (ΦΕΚ 223 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

 

«1. Η διάθεση ομματοϋαλίων διορθωτικών των διαθλαστικών ανωμαλιών των οφθαλμών (πλην των τυποποιημένων ομματοϋαλίων πρεσβυωπίας, τα οποία μπορούν να πωλούνται και από τα φαρμακεία), φακών επαφής πλην των υγρών φακών επαφής και γενικά όλων των συναφών προς την όραση ειδών, γίνεται αποκλειστικά από τα καταστήματα οπτικών ειδών, τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.»

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του Ν. 971/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«3. Όσα καταστήματα οπτικών ειδών στεγάζονται εντός φαρμακείων, πολυκαταστημάτων, υπεραγορών ή ετέρων καταστημάτων κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου συνεχίζουν να λειτουργούν, εφόσον πληρούν τους όρους των παραγράφων 2, 4 και 5 του παρόντος άρθρου και διευθύνονται από οπτικό, ο οποίος διαθέτει σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.»

 

2.α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του Ν. 971/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«6. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 2 του άρθρου 8, τα καταστήματα οπτικών ειδών διευθύνονται προσωπικώς από τους κατόχους της σχετικής άδειας λειτουργίας τους. Σε περίπτωση εκμετάλλευσης από φυσικό πρόσωπο περισσότερων του ενός καταστημάτων, καθώς και στις περιπτώσεις των εταιρειών, η διεύθυνση ανατίθεται σε οπτικό, ο οποίος διαθέτει σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ο υπεύθυνος οπτικός πέραν του ενός (1) μηνός, οφείλει, με δήλωση του στην αρμόδια Διεύθυνση ή στο αρμόδιο Τμήμα Υγιεινής των Νομαρχιών, να ορίσει άλλον οπτικό ως υπεύθυνο του οπτικού του καταστήματος.»

 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 971/1979 αντικαθίστανται ως εξής:

 

«Άρθρο 7

1. Τα καταστήματα οπτικών ειδών ιδρύονται από:

α) κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος οπτικού και

β) εταιρείες, με οποιαδήποτε νομική μορφή, με την προϋπόθεση ότι: 1) Επί προσωπικής εταιρείας, η πλειοψηφία των εταίρων και ο διαχειριστής ή η πλειοψηφία των διαχειριστών είναι οπτικοί, κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. 2) Επί Ε.Π.Ε., περισσότεροι από τους μισούς εταίρους που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου είναι οπτικοί, κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. 3) Επί Α.Ε., ποσοστό τουλάχιστον 51% του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει σε οπτικούς, πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 971/1979 και των Π.Δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α'), 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 373/2001 (ΦΕΚ 251 Α').

Το σύνολο των μετοχών των ανωνύμων εταιρειών είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2214/1994.

 

2. Η άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος οπτικών ειδών χορηγείται από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση εταιρείας την αίτηση υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος της. Η αίτηση πρέπει, εκτός των προσωπικών στοιχείων του ενδιαφερομένου, να αναφέρει και την ακριβή διεύθυνση του οικήματος όπου θα εγκατασταθεί το κατάστημα οπτικών ειδών.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας είναι να ορίζεται για κάθε κατάστημα υγειονομικός υπεύθυνος, αδειούχος οπτικός.

 

3. Μαζί με την αίτηση ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλει:

α) Επίσημο σχεδιάγραμμα του οικήματος.

β) Κατάλογο των μηχανημάτων, εργαλείων και οργάνων.

γ) Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου της σχολής οπτικών. Ο ενδιαφερόμενος, που είναι κάτοχος τίτλου προσωπικής ικανότητας οπτικού, μπορεί να υποβάλει τον τίτλο αυτόν ως δικαιολογητικό, αν, κατά τη δημοσίευση του νόμου, έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος οπτικού.

δ) Καταστατικό, επί εταιρείας.

 

4. Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών η αρμόδια Επιτροπή ελέγχου καταστημάτων οπτικών ειδών ελέγχει το οίκημα, στο οποίο ο ενδιαφερόμενος οπτικός ή η ενδιαφερόμενη εταιρεία επιθυμεί να εγκαταστήσει το κατάστημα οπτικών ειδών, καθώς και την ύπαρξη του τεχνικού εξοπλισμού και συντάσσει σχετική αίτηση ελέγχου.

 

5. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ελλείψεις, αυτές γνωστοποιούνται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο. Μετά τη συμπλήρωση των ελλείψεων αυτών γίνεται επανέλεγχος και εφόσον διαπιστωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος συμμορφώθηκε με τις παρατηρήσεις της έκθεσης ελέγχου, χορηγείται η άδεια.

 

6. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από τη διενέργεια του ελέγχου.

 

7. Η άδεια λειτουργίας καταστήματος οπτικών ειδών χορηγείται για συγκεκριμένο οίκημα. Σε περίπτωση μεταστέγασης η άδεια λειτουργίας παύει αυτοδίκαια να ισχύει και ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ζητήσει νέα άδεια λειτουργίας για το οίκημα στο οποίο προτίθεται να μεταφέρει το κατάστημα του.

 

8. Στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας τηρείται μητρώο των οπτικών καταστημάτων όλης της χώρας. Για την τήρηση και συνεχή ενημέρωση του μητρώου, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κοινοποιούν στην ανωτέρω υπηρεσία του Υπουργείου και στην Πανελλήνια Ένωση Οπτικών Οπτομετρών όλες τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας οπτικών καταστημάτων που εκδίδουν.

 

9. Η παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α') καταργείται.»

 

4. Το άρθρο 11 του Ν. 971/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

« Άρθρο 11

Στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης συνιστάται Επιτροπή Καταστημάτων Οπτικών Ειδών, η οποία αποτελείται από:

α. Έναν οφθαλμίατρο της Διεύθυνσης Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή έναν οφθαλμίατρο που υπηρετεί σε Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ., που εδρεύει στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Σε περίπτωση έλλειψης οφθαλμίατρου συμμετέχει στην επιτροπή ιατρός με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας.

β. Έναν αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό, που υπηρετεί στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

γ. Έναν εκπρόσωπο του οικείου Συλλόγου Οπτικών, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται Σύλλογος Οπτικών σε κάποια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση συμμετέχει εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Οπτικών Οπτομετρών, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.»

δ. Το άρθρο 12 του Ν. 971/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Άρθρο 12

Έργο των Επιτροπών Καταστημάτων Οπτικών Ειδών είναι:

α. Η γνωμοδότηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστημάτων οπτικών ειδών.

β. Η εποπτεία και ο έλεγχος των καταστημάτων οπτικών ειδών.

γ. Η γνωμοδότηση για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας τμήματος φακών επαφής.

δ. Η εισήγηση για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας καταστημάτων οπτικών ειδών.

ε. Η εισήγηση για την επιβολή των νόμιμων κυρώσεων στους παραβάτες της νομοθεσίας για τα καταστήματα οπτικών ειδών και σε βάρος όσων ασκούν χωρίς άδεια το επάγγελμα οπτικού.»

 

6. Το άρθρο 13 του Ν. 971/1979 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

«Άρθρο 13

Ο διορισμός των μελών των επιτροπών του άρθρου 11 γίνεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη και η αντικατάσταση τους δεν υπόκειται σε περιορισμούς.»

 

7. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 16 του Ν. 971/1979 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

«2. Ανεξάρτητα από την ποινική δίωξη του υπεύθυνου, το κατάστημα οπτικών ειδών το οποίο λειτουργεί χωρίς την προβλεπόμενη άδεια και την παρουσία υπεύθυνου οπτικού κλείνεται με απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη, σε δεκαπέντε ημέρες από την ημέρα που η αρμόδια υπηρεσία λαμβάνει γνώση της παράνομης λειτουργίας του. Η απόφαση εκτελείται από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του φορέα λειτουργίας του οπτικού καταστήματος στην απόφαση του Νομάρχη, με απόφαση του τελευταίου επιβάλλεται, πέραν των λοιπών κυρώσεων, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε ημέρα παράνομης λειτουργίας του οπτικού καταστήματος.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας το ύψος του παραπάνω προστίμου μπορεί να αυξάνεται.»

 

8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Ν. 971/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος οπτικού χορηγείται μόνο στους πτυχιούχους του Τμήματος Οπτικών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (T.E.I.) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, επίσημα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Κράτος. Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος οπτικού που έχουν χορηγηθεί νόμιμα με προηγούμενες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν.»

 

 

Άρθρο 22

 

Άσκηση επαγγέλματος νοσηλευτή.

 

Στην παράγραφο 2 Α του άρθρου 5 του Ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217 Α') προστίθεται εδάφιο ε' ως εξής:

 

«ε. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την άσκηση ιδιωτικού έργου από τους κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή αποφοίτους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, και ορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές οικήματος και εξοπλισμού για τη συγκρότηση και οργάνωση του επαγγελματικού καταστήματος των νοσηλευτών, μέσα στο οποίο μπορεί να εφαρμόζονται νοσηλευτικές μέθοδοι και πράξεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας γίνεται η κοστολόγηση των νοσηλευτικών πράξεων.»

 

 

Άρθρο 23

 

Άδεια λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος.

 

Η αρμοδιότητα για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών μονάδων με οποιαδήποτε μορφή, καθώς και η αρμοδιότητα επιβολής των νόμιμων κυρώσεων κατά των μονάδων που παραβιάζουν τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2519/1997, μεταβιβάζεται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

 

 

Άρθρο 24

Θέματα διοίκησης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΡΥΘΜΙΖΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ TOY E.K.A.B.

 

1. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 40 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α') προστίθεται περίπτωση ε', ως εξής:

 

«ε. Έναν εκπρόσωπο των ιατρών του Ε.Κ.Α.Β. με βαθμό Διευθυντή, που εκλέγεται από τους ιατρούς του Ε.Κ.Α.Β.»

 

2. Η περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 1579/ 1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α'), αντικαθίσταται, ως εξής: «Έναν εκπρόσωπο των λοιπών, πλην των ιατρών, εργαζομένων στο Ε.Κ.Α.Β., που εκλέγεται από τους εργαζόμενους σε αυτό.»

 

3. Μετά την πρώτη περίοδο της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 Α') προστίθεται νέα περίοδος, ως εξής:

 

«Δύο εκ των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου θα είναι ιατροί του Ε.Κ.Α.Β. με βαθμό Διευθυντή. Τα μέλη αυτά εκλέγονται από τους ιατρούς του Ε. Κ. Α. Β.»

 

4.α. Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Οι αποδοχές του Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β., του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας. Οι αποδοχές του Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β. δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αποδοχές, που κάθε φορά λαμβάνουν οι Πρόεδροι των Πε.Σ.Υ.Π.

β. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β. είναι δημόσιος λειτουργός ή υπάλληλος δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. ή στέλεχος οργανισμού ή τράπεζας ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και μέλος Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και Ε.Π. Τεχνολογικού Ιδρύματος υποχρεούται να επιλέξει τις αποδοχές της θέσης του Προέδρου ή τις αποδοχές της οργανικής του θέσης και δεν εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του Ν. 2345/1995 (ΦΕΚ213 Α'). Η μισθοδοσία του Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β. βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ε.Κ.Α.Β. ανεξάρτητα από την επιλογή των αποδοχών της θέσης του Προέδρου ή αυτών της οργανικής του θέσης.

Μετά τη λήξη ή τη διακοπή της θητείας του Προέδρου, αυτός επανέρχεται στην προηγούμενη θέση του και ο αντίστοιχος χρόνος της θητείας του θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία σε θέση προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης προκειμένου να κριθεί για προαγωγή, αντίστοιχα, στο βαθμό του Διευθυντή ή του Γενικού Διευθυντή, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 82 του Κ.Κ.Δ.Π.Δ.Υ., που κυρώθηκε με το Ν. 2683/1999.

γ. Η διάταξη της παρ. 2του άρθρου 19του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α') εφαρμόζεται και για τους υπαλλήλους που διορίζονται σε θέση αντιπροέδρου του Ε.Κ.Α.Β.

δ. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται από 1.1.2002.

 

 

Άρθρο 25

Σύσταση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Ε.Κ.Α.Β.

 

Στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) συνιστώνται δύο θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι ειδικότητες των θέσεων αυτών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα γενικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό των δημόσιων διοικητικών πολιτικών υπαλλήλων, καθώς και τα προσόντα του Π.Δ. 50/2001 για το προσοντολόγιο των υπαλλήλων του Δημοσίου, που μπορεί να εξειδικεύονται με την παραπάνω απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

 

 

 

Άρθρο 26

 

Φορολόγηση ειδικής αποζημίωσης -Επίδομα τροφής.

 

1. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α') προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

«Σε αυτοτελή φορολόγηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο αυτή, υπόκειται και η ειδική αποζημίωση που καταβάλλεται, κατά τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 1193/1981, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2256/1994 (ΦΕΚ 196 Α'), στους ιατρούς, τα πληρώματα ασθενοφόρων και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β., καθώς και κάθε άλλο ιατρό που εντέλλεται από το Ε.Κ.Α.Β., που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία με αεροπορικά μέσα για παροχή Α' Βοηθειών σε άτομα που ασθενούν.»

 

2. Το μηνιαίο επίδομα τροφής, που προβλέπεται από την υπ' αριθ. Α3β/Φ15/οικ.7823/ 28.6.1991 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 474 Β'), που κυρώθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ138Α'), καθώς και από το άρθρο 4 του Ν. 2163/1993 (ΦΕΚ 125 Α'), καταβάλλεται και στους ιατρούς του Ε.Κ.Α.Β., καθώς και στους ιατρούς που υπηρετούν στα Κέντρα Υγείας της χώρας.

 

 

 

Άρθρο 27

Εξαίρεση των Ν.Π.Ι.Δ. ψυχικής υγείας από διαδικασίες του Ν. 2190/1994.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΡΥΘΜΙΖΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α') προστίθεται το παρακάτω εδάφιο:

 

«Δεν συμπεριλαμβάνονται επίσης στους φορείς της παραγράφου 1 τα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96 Α') νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία δραστηριοποιούνται στο χώρο της ψυχικής υγείας.»

 

 

Άρθρο 28

 

Θέματα του ΚΕ.Θ.Ε.Α.

 

1. Το εδάφιο 6 της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 1729/ 1987 (ΦΕΚ 144 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο έχει διετή θητεία. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και επτά τακτικά μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του ΚΕ.Θ.Ε.Α., η οποία εκλέγει και τρία αναπληρωματικά μέλη. Στη Γενική Συνέλευση αυτή συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου οι εργαζόμενοι στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, τα μέλη των θεραπευτικών του προγραμμάτων που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων γονέων και φίλων των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕ.Θ.Ε.Α. και τα επίτιμα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.Θ.Ε.Α.. Τα υπόλοιπα δύο μέλη είναι ο Πρόεδρος ή μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.) που προτείνεται από το Ε.ΣΥ.Δ.Υ. και ο Πρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.»

 

2. Το εδάφιο 9 της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 1729/ 1987 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. συντάσσει και γνωστοποιεί στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, μέχρι το μήνα Μάιο κάθε έτους, ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και προϋπολογισμό για το επόμενο έτος. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με τα εθνικά σχέδια και προγράμματα δράσης κατά των ναρκωτικών. Ο ισολογισμός - απολογισμός κάθε έτους, η διαχείριση των πόρων του και η εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου ελέγχεται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.»

 

 

Άρθρο 29

Ποσόστωση νοσηλευτικού προσωπικού ψυχιατρικών δομών.

 

Στις περιπτώσεις πρόσληψης νοσηλευτικού προσωπικού στα ψυχιατρικά νοσοκομεία και γενικά στις ψυχιατρικές δομές, ποσοστό 50% τουλάχιστον από τις θέσεις που προκηρύσσονται καλύπτεται από άνδρες υποψηφίους. Εάν ο αριθμός των ανδρών υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα διορισμού είναι μικρότερος από το παραπάνω ποσοστό, επιτρέπεται να καταλάβουν οι γυναίκες υποψήφιοι μέχρι το 70% των κενών θέσεων που έχουν προκηρυχθεί. Εάν και στην περίπτωση αυτή απομένουν κενές θέσεις, γίνεται επαναπροκήρυξη.

 

 

 

Άρθρο 30

Σύσταση θέσεων προσωπικού σε Ψυχιατρικά Νοσοκομεία.

 

Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής και στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης συνιστώνται αντιστοίχως 395 και 226 οργανικές θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στις οποίες τοποθετούνται όσοι προσλαμβάνονται στα Νοσοκομεία αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α'), για τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και τον αλκοολισμό. Η κατανομή των παραπάνω θέσεων κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.).

 

 

 

Άρθρο 31

 

Κατάργηση της Σχολής «Αμαλία Φλέμινγκ».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Η Ανωτέρα Σχολή Επισκεπτριών Αδελφών και Νοσοκόμων, η οποία συστήθηκε με το άρθρο 1 του Α.Ν. 613/1937 (ΦΕΚ 136/Α') και μετατράπηκε σε Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή Αθηνών «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» με το Π.Δ. 82/1989 (ΦΕΚ 37 Α'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα προεδρικά διατάγματα 274/1992 (ΦΕΚ 144Α') και 422/1995 (ΦΕΚ242Α'), με τα οποία ο τίτλος της ορίστηκε σε «ΜΤΕΝ Σχολή Αθηνών», καταργείται έξι μήνες μετά τη δημοσίευση αυτού του νόμου.

Το τακτικό προσωπικό, που υπηρετεί στο παραπάνω Ν.Π.Δ.Δ., μετατάσσεται, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, σε αντίστοιχες με τα προσόντα τους ομοιόβαθμες κενές οργανικές θέσεις του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ή των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτό ή σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας, που συνιστώνται με την απόφαση μετάταξης και καταργούνται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου. Οι υπάλληλοι που μετατάσσονται κατατάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια με βάση τον αναγνωρισμένο χρόνο υπηρεσίας τους στο Ν.Π.Δ.Δ. και τυχόν διαφορά που προκύπτει διατηρείται ως προσωπική προσωρινή διαφορά.

Η μετάταξη του προσωπικού ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες των φορέων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Το Ελληνικό Δημόσιο υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ. Τα περιουσιακά στοιχεία του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ. περιέρχονται αυτοδίκαια, από την ημέρα της κατάργησης του, στο Ελληνικό Δημόσιο και ανατίθενται στη διαχείριση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος αυτού του νόμου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας συντάσσει έκθεση απογραφής όλων των περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής, που περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα από το Δημόσιο, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων αυτών, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου.

 

 

Άρθρο 32

 

Θέματα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

 

1. Στο τέλος του άρθρου 19 του Ν. 2737/1999 «Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174 Α') προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται περιφερειακά Παραρτήματα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και να συνιστώνται μέχρι δέκα θέσεις ιατρικού και λοιπού προσωπικού για κάθε Παράρτημα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζεται η έδρα, η κατά τόπο αρμοδιότητα, η διάρθρωση και στελέχωση, καθώς και οι αρμοδιότητες του Παραρτήματος και κατανέμονται οι θέσεις προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.»

 

2. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 28 του Ν. 2737/ 1979 (ΦΕΚ 174 Α') αντικαθίσταται, ως εξής:

 

«1. Οι μεταμοσχευτικές μονάδες ιστών και οργάνων και οι τράπεζες ιστών προς μεταμόσχευση, που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση αυτού του νόμου, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας τους μέσα σε προθεσμία δεκαοκτώ μηνών από τη δημοσίευση των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 6. Μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργούν υπό τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 6.»

 

 

Άρθρο 33

 

Θέματα ιδιωτικών κλινικών.

 

1. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου 19 του Π.Δ. 235/2000 (ΦΕΚ 199 Α') προθεσμία προσαρμογής των ιδιωτικών κλινικών, όπως αυτή έχει παραταθεί με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α'), της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256 Α') και της παρ. 7 του άρθρου 19 του Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α'), παρατείνεται μέχρι 30.6.2004. Η ισχύς της διάταξης της δεύτερης περιόδου της παρ. 1 του άρθρου 18 του Π.Δ. 235/ 2000 αρχίζει από 1.1.2007.

 

2. Οι ιδιωτικές κλινικές που υπάγονται στις διατάξεις του Π.Δ. 235/2000 (ΦΕΚ 199 Α') πρέπει να διαθέτουν νοσηλευτικούς θαλάμους όλων των θέσεων νοσηλείας. Ο αριθμός κλινών των θέσεων Ββ και Γ δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 1/5 του συνολικού αριθμού των κλινών της κλινικής για καθεμία από τις κατηγορίες αυτές. Οι κλίνες απομόνωσης, που προβλέπονται στο παραπάνω προεδρικό διάταγμα, πρέπει να είναι διαθέσιμες για ασθενείς όλων των θέσεων.

 

 

Άρθρο 34

 

Απαγόρευση διαφήμισης προϊόντων καπνού.

 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α') απαγορεύεται η υπαίθρια διαφήμιση προϊόντων καπνού κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου 2004 μέχρι 1 Νοεμβρίου 2004.

Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τις διαφημίσεις επί περιπτέρων, που βρίσκονται εκτός των περιοχών που ορίζει το άρθρο 2 του πιο πάνω νόμου.

 

 

Άρθρο 35

 

Διαγραφή χρεών του Νοσοκομείου Κ.Α.Τ.

 

Χρέη του Νοσοκομείου Κ.Α.Τ. Κηφισιάς προς το Ελληνικό Δημόσιο, που προέρχονται από μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων μισθωτών υπηρεσιών των ετών 1990 και 1991, μαζί με τους πρόσθετους φόρους και τα πρόστιμα, διαγράφονται. Η διαγραφή γίνεται οίκοθεν με πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

 

 

Άρθρο 36

 

Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Αιμοδοσίας.

 

Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 1820/1988 (ΦΕΚ 261 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

 

«2. Η Επιτροπή Αιμοδοσίας αποτελείται από:

α. Τρεις διευθυντές Κέντρων Αιμοδοσίας, από τα οποία το ένα εδρεύει εκτός του νομού Αττικής.

β. Έναν διευθυντή Σταθμού Αιμοδοσίας Α' Τάξης.

γ. Έναν εκπρόσωπο της Αιματολογικής Εταιρείας.

δ. Έναν ιατρό, εκπρόσωπο του Κέντρου Παρασκευής Παραγώγων Αίματος «Ηλίας Πολίτης».

ε. Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, με βαθμό Διευθυντή.

στ. Δύο ειδικούς επιστήμονες, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.»

Η συγκρότηση της Επιτροπής Αιμοδοσίας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

 

 

Άρθρο 37

 

Θέματα του Σ.Ε.Υ.Υ.Π.

 

1. Σε θέσεις υγειονομικών και κοινωνικών επιθεωρητών του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) μπορεί να αποσπώνται, μετά από επιλογή κατά την προβλεπόμενη από τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 4 του Ν. 2920/2001 διαδικασία, και μόνιμοι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ Φαρμακοποιών και έχουν βαθμό Α', καθώς και οι υπάλληλοι που προέρχονται από τον καταργούμενο με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 2920/2001 κλάδο ΠΕ Επιθεωρητών - Φαρμακοποιών της επίσης καταργούμενης Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, ανεξάρτητα από το βαθμό που κατέχουν.

Σε θέσεις Διοικητικών - Οικονομικών και Κοινωνικών Επιθεωρητών μπορεί να αποσπώνται, μετά από επιλογή κατά την προβλεπόμενη από τις διατάξεις των παράγραφα και δ του άρθρου 4 του Ν. 2920/2001 διαδικασία, και οι υπάλληλοι που προέρχονται από τον καταργούμενο κλάδο ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών Επιθεωρητών της επίσης καταργούμενης Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, ανεξάρτητα από το βαθμό που κατέχουν.

 

2. Οι οργανικές θέσεις Βοηθών Γενικού Επιθεωρητή, που προβλέπονται στην παρ. 1 περ. β' του άρθρου 4 του Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α') προσαυξάνονται κατά μία θέση και ορίζονται σε τέσσερις (4). Η πλήρωση της παραπάνω θέσης γίνεται με την τοποθέτηση Επιθεωρητή, που υπηρετεί στο Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης του Σ.Ε.Υ.Υ.Π.. Ο παραπάνω Βοηθός Γενικού Επιθεωρητή είναι και προϊστάμενος του Περιφερειακού Γραφείου Θεσσαλονίκης του Σ.Ε.Υ.Υ.Π.

 

 

Άρθρο 38

Υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, που διώκονται για ενέργειες στις οποίες προέβησαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και για το συμφέρον της υπηρεσίας, μπορούν να παρίστανται ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων με μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), με την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η αίτηση τους με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

 

Άρθρο 39

 

Θέματα του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

 

1. Μετά το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 του Ν. 2161/ 1993, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 2194/1994 και αντικαταστάθηκε με την παρ. Δ2 του άρθρου 12 του Ν. 2955/2001, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

«Στο Δ.Σ. του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), μπορεί να συμμετέχουν και μέλη Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ειδικοτήτων σχετικών με τη δράση και τους σκοπούς του Οργανισμού εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 2530/1997 και των άρθρων 5 παρ. 11β και 14 του Ν. 2703/ 1999.»

 

2. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. Δ 2 του άρθρου 12 του Ν. 2955/2001 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

«Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. είναι ελευθέρως ανακλητά και η αντικατάσταση τους, για το υπόλοιπο της θητείας, γίνεται με την ίδια διαδικασία. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι πλήρους απασχόλησης. Οι αμοιβές και οι κάθε είδους αποζημιώσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας. Οι αποδοχές του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αποδοχές που κάθε φορά λαμβάνουν οι Πρόεδροι των Πε.Σ.Υ.Π.. Με όμοια απόφαση ορίζονται και η αμοιβή και κάθε είδους αποζημιώσεις των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ.»

 

3. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2161/1993 (ΦΕΚ 119 Α'), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. Δ 3 του άρθρου 12 του Ν. 2955/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

 

«1. Στον Ο.ΚΑ.ΝΑ., συνιστάται μία θέση Γενικού Διευθυντή, με τριετή θητεία. Η θέση αυτή πληρώνεται με δημόσια προκήρυξη. Η επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι μηνιαίες αποδοχές του. Απαραίτητα προσόντα για την κατάληψη της είναι: α) η κατοχή πτυχίου ανώτατης σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, β) η ευδόκιμη υπηρεσία σε υψηλόβαθμες θέσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και δ) πείρα στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται ο οργανισμός ή εμπειρία στη διοίκηση μεγάλων μονάδων, οργανισμών ή επιχειρήσεων. Ο Γενικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Οργανισμού και συντονίζει τη δράση τόσο των κεντρικών υπηρεσιών, όσο και των επί μέρους μονάδων της αρμοδιότητας του Ο.ΚΑ.ΝΑ.»

 

 

Αρθρο 40

Εθνικό Συμβούλιο Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας.

 

Η προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2519/1997 «Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας» μετονομάζεται σε «Εθνικό Συμβούλιο Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας», όπου δε αναφέρεται η Επιτροπή αυτή, νοείται εφεξής το Εθνικό Συμβούλιο Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας έχει επίσης την αρμοδιότητα να ερευνά από την άποψη της ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας γεγονότα ή πράξεις που εμφανίζουν μείζονα σημασία είτε από τη φύση τους είτε από τη διάσταση που έχουν λάβει στο πεδίο της κοινής γνώμης. Το Εθνικό Συμβούλιο Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας έχει την αρμοδιότητα να ενεργεί προκαταρκτική διοικητική έρευνα και δύναται να καταλήξει σε πόρισμα. Στο πόρισμα δύναται να υπάρξει πρόταση προς τα αρμόδια για την επιλογή κυρώσεων όργανα, υπηρεσίες ή ενώσεις για την έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας.

 

 

Αρθρο 41

 

Θέματα λειτουργίας και εποπτείας των Νοσοκομείων Αίγινας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» και Ύδρας «ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ».

 

1. Στις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α') υπάγεται και το Νοσοκομείο Αίγινας « Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ», που αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου φιλανθρωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του, το οποίο καταρτίστηκε με το υπ' αριθ. 15/1924 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης του Ορθόδοξου Χριστιανικού Συλλόγου «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» και τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και διαμορφώθηκε με το Π.Δ. 1024/1980 (ΦΕΚ259 Α').

 

2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 52 του Ν. 2071/1992, δεν απαιτείται, πέραν του καταστατικού λειτουργίας του, η έκδοση νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το παραπάνω νοσοκομείο.

 

3. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ασκεί εποπτεία και έλεγχο στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών υγείας και στις συνθήκες λειτουργίας του ανωτέρω νοσοκομείου, καθώς και διοικητικό και οικονομικό έλεγχο, εφόσον το επιχορηγεί. Για την εποπτεία και τον έλεγχο των παραπάνω νοσηλευτικών ιδρυμάτων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 17 και 19του Π.Δ. 247/1991 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών κλινικών.»

 

4. Το ανωτέρω νοσοκομείο μπορεί να νοσηλεύει ασφαλισμένους όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης αντί του νοσηλίου που αυτοί καταβάλλουν στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.

 

5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού διέπουν και το Νοσοκομειακό Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ύδρας «ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ».

 

 

Άρθρο 42

 

Θέματα του Ι.Ε.Ν.Θ.Υ.Α.Ε.

 

1. Στο άρθρο 1 παρ. 5.Ι του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α') προστίθεται περίπτωση κα', ως εξής:

 

«κα. Το Ινστιτούτο Έρευνας Νοσημάτων Θώρακα, Υγιεινής και Ασφάλισης της Εργασίας (Ι.Ε.Ν.Θ.Υ.Α.Ε.)».

 

2. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Ν.Θ.Υ.Α.Ε., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, καταρτίζεται ο κανονισμός προμηθειών και εκτελέσεως εργασιών του νομικού προσώπου.

 

3. Εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ206Α') οι συμβάσεις έργου του ιατρικού, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού του Ι.Ε.Ν.Θ.Υ.Α.Ε., που συνάπτονται για την εκτέλεση προγραμμάτων πρόληψης των νοσημάτων θώρακα, μελέτης και έρευνας των επαγγελματικών νόσων, προληπτικής ιατρικής και ιατρικής του περιβάλλοντος, καθώς και για την υλοποίηση προγραμμάτων προστασίας και προαγωγής της ασφάλειας των εργαζομένων της χώρας. Για τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων απαιτείται σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζεται αμοιβή, έξοδα παράστασης και κίνησης για τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Ν.Θ.Υ.Α.Ε.

 

 

Άρθρο 43

Υπολογισμός χρόνου εξειδίκευσης στην εντατική θεραπεία.

 

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 84 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α'), όπως συμπληρώθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α'), προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

«Στην περίπτωση κατά την οποία εξειδικευόμενος στην Εντατική Θεραπεία και Εντατική Νοσηλεία Νεογνών διακόπτει την εξειδίκευση του για να καταλάβει θέση Επιμελητή Β' σε Μ.Ε.Θ. ή Μ.Ε.Ν. Νεογνών, ο απαιτούμενος χρόνος των δύο (2) ετών για τη χορήγηση, κατόπιν εξετάσεων, πιστοποιητικού εξειδίκευσης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου εξειδίκευσης και του χρόνου υπηρεσίας σε Μ.Ε.Θ. ή Μ.Ε.Ν. Νεογνών ως Επιμελητή Β' του ενδιαφερομένου. Ο χρόνος εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία και στην Εντατική Νοσηλεία Νεογνών θεωρείται ως συνεχής και στην περίπτωση διακοπής, η οποία δεν υπερβαίνει χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών ή οφείλεται σε λόγους μητρότητας.»

 

2. Όσοι Πανεπιστημιακοί ιατροί που υπηρετούν με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση σε θέσεις Δ.Ε.Π. Πανεπιστημιακών Κλινικών, Εργαστηρίων ή μονάδων που παρέχουν ειδικότητα οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο για λήψη του αντίστοιχου τίτλου, μπορούν, αφού συμπληρώσουν με την υπηρεσία τους αυτή το χρόνο που απαιτείται για τη λήψη της αντίστοιχης ειδικότητας, να αναγνωρίσουν το χρόνο αυτόν μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ. και να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας αυτής.

 

3. Γιατρός ο οποίος έχει απορριφθεί για πέμπτη φορά στις εξετάσεις έχει δικαίωμα επανεξέτασης άπαξ για απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας για έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

 

Άρθρο 44

 

Θέματα του Κ.Ε.Ε.Λ.

 

1. Στο Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.) δημιουργείται αρχείο κρουσμάτων για κάθε λοιμώδες νόσημα. Κάθε ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας παροχής ιατρικών υπηρεσιών ή ιδιώτης ιατρός, στα πλαίσια της νόμιμης λειτουργίας του, υποχρεούται να ενημερώνει το Κ.Ε.Ε.Λ. για κάθε κρούσμα λοιμώδους νοσήματος που υποπίπτει στην αντίληψη του.

 

2. Σε περιπτώσεις επιδημιών, βιοτρομοκρατίας, εισόδου λαθρομεταναστών και κάθε έκτακτης ανάγκης, που δημιουργεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, το Κ.Ε.Ε.Λ. επεμβαίνει άμεσα με κινητές μονάδες, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και κάθε πρόσφορο μέσο για την προστασία της δημόσιας υγείας. Στις έκτακτες και επείγουσες αυτές περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Προέδρου του Κ.Ε.Ε.Λ. και απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας που καθορίζει τον αριθμό και τη διάρκεια των συμβάσεων, επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων έργου με τρίτους χωρίς τη διαδικασία έγκρισης της Π.Υ.Σ. 55/11.11.1998. Οι συμβάσεις αυτές υποβάλλονται για έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραπάνω Π.Υ.Σ., μέσα σε έναν μήνα από την ημέρα κατάρτισης τους.

 

3. Θεωρούνται νόμιμες συμβάσεις έργου μεταξύ του Κ. Ε. Ε.Λ. και τρίτων που έγιναν μετά την 11.9.2001 και μέχρι την 11.9.2002 χωρίς τη διαδικασία έγκρισης της Π.Υ.Σ. 55/11.11.1998 για τις ανάγκες του συστήματος 24ωρης ετοιμότητας του Κ. Ε. Ε.Λ. και ειδικά για την αντιμετώπιση περιπτώσεων βιοτρομοκρατίας και πρόληψης επιδημιών σχετιζόμενων με τη λαθρομετανάστευση.

 

4. Ιατροί του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. και λοιπό προσωπικό των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., ιατροί μέλη Δ.Ε.Π. των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, επιτρέπεται να απασχολούνται στο Κ.Ε.Ε.Λ. και στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), εκτός του τακτικού ωραρίου τους, για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών. Για την απασχόληση αυτή καθορίζεται ωριαία αποζημίωση. Η διαδικασία για την ανάθεση της απασχόλησης, το ύψος της ωριαίας αποζημίωσης, ο τρόπος πληρωμής και το ανώτατο όριο ωρών απασχόλησης, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων υποχρεούνται να παρέχουν στους εκπροσώπους του Κ.Ε.Ε.Λ. κάθε δυνατή διευκόλυνση σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή.

 

 

Άρθρο 45

Κύρωση τροποποιητικής Σύμβάσης του Ελληνικού Δημοσίου με το Ίδρυμα Παπαγεωργίου Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η τροποποιητική Σύμβαση που υπεγράφη τη 12η Σεπτεμβρίου 2003 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ιδρύματος που έχει την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και έχει ως εξής:

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ

Στην Αθήνα σήμερα την 12η Σεπτεμβρίου του 2003 έτους μεταξύ αφ' ενός του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ που εκπροσωπείται νόμιμα από τους: 1) Νικόλαο Χριστοδουλάκη κάτοχο του με αριθμ. Ρ704533 ΔΤ Λ' Αθηνών ο οποίος παρίσταται εδώ με την ιδιότητα του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, και 2) Κωνσταντίνο Στεφανή κάτοχο του με αριθμ. Τ 126780 ΔΤ Α\Τ Ν. Ερυθραίας ο οποίος παρίσταται εδώ με την ιδιότητα του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και αφ' ετέρου του στην πόλη της Θεσσαλονίκης (οδός Αριστοτέλους αριθ. 5) εδρεύοντος Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» που συστήθηκε με την υπ' αριθμ.: 35685/29.8.1990 πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ιωάννας Μπιλίση - Χρυσούλα, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 36090/12.10.1990 πράξη της ιδίας Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, του οργανισμού διοίκησης και διαχείρισης του Ιδρύματος τούτου κυρωθέντος με το από 8.11.1990 Προεδρικό Διάταγμα, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (τεύχος Β', αριθμ. Φύλλου 766/5.12.1990) και το οποίο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 19.12.2000 Προεδρικό Διάταγμα, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β', αριθμ. Φύλλου 3/5.1.2001), και το οποίο εκπροσωπείται εν προκειμένω νόμιμα από τον πρόεδρο αυτού και εν απουσία του από τον κ. Μ. Παπαγεωργίου, δυνάμει του άρθρου 4 παραγρ. 5 του οργανισμού αυτού (ΦΕΚ 766/5.12.90 τεύχος Β' και της αποφάσεως του Δ.Σ. 156/17.2.95 κάτοχο του με αριθ. Λ. 608061/79ΔΤ Τ.Α Σιατίστης δυνάμει και της υπ' αριθ. 409/4.9.03 αποφάσεως του Διοικητικού του Συμβουλίου συνεφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτές οι κάτωθι τροποποιήσεις και προσθήκες στην από 24.5.1991 σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν. 1964/1931, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε: α) με την από 3.11.1997 σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν. 2618/18.6.1998 και β) με την από 8.7.1999 σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν. 2737/ 27.8.1999:

 

Οι παραγρ. 1, 3, και 4 του άρθρου 1 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου» και με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο απολαύει οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας και λειτουργεί με βάση τις αρχές της ιδιωτικής οικονομίας, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις της παρούσας σύμβασης.

 

3. Το Νοσοκομείο διασυνδέεται λειτουργικά με το Β' Πε.Σ.Υ.Π. Κεντρικής Μακεδονίας, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2.3.2001) και εφημερεύει στα πλαίσια του προγράμματος εφημερίων των Νοσοκομείων του Νομού Θεσσαλονίκης.

 

4. Όπου στις διατάξεις του Ν. 1964/1991 «Κύρωση Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος Παπαγεωργίου», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, αναφέρεται «Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου» αφαιρείται η λέξη «Περιφερειακό».

Τα τρία (3) τελευταία εδάφια της παρ. 5 του άρθρου 14 αντικαθίστανται ως εξής:

Στο Γ. Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ συνίσταται Ειδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Προσωπικού των Τμημάτων και Μονάδων του Ε.Σ.Υ. με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και αποτελείται από:

Τον Πρόεδρο του Β'Πε.Σ.Υ.Π. Κεντρικής Μακεδονίας ο οποίος και προεδρεύει, τον Διοικητή του Νοσοκομείου στο οποίο ανήκει οργανικά ο γιατρός, τον Πρόεδρο του Γ. Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, τον εκάστοτε Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ. Κάθε μέλος αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.

Αρμοδιότητες του ως άνω Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 2889/2001. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 2,4,5 και 6 του άρθρου 12 του Ν. 2889/2001.

Για τους υπηρετούντες μόνιμους Διευθυντές των τμημάτων και μονάδων του Ε.Σ.Υ. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγρ. 13 του άρθρου 11 του Ν. 2889/2001, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Β' Πε.Σ.Υ.Π. Κεντρικής Μακεδονίας ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, μπορεί να παραπέμπεται για αξιολόγηση, χωρίς την τήρηση του κριτηρίου της αρχαιότητας, ιατρός Διευθυντής που έχει αξιολογηθεί αρνητικά επί τρία (3) συνεχόμενα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 2519/1997, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, ή ιατρός Διευθυντής, ο οποίος με την εν γένει συμπεριφορά του παραβιάζει τους κανόνες της ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας.

Για τους υπηρετούντες μόνιμους επιμελητές Α', έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 11 του Ν. 2889/2001, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, το δε Συμβούλιο αξιολόγησης γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Β' Πε.Σ.Υ.Π. Κεντρικής Μακεδονίας που συγκροτείται από:

Τον Διοικητή του Νοσοκομείου στο οποίο ανήκει ο γιατρός οργανικά, ο οποίος και προεδρεύει, ένα μέλος του Δ.Σ. του Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ που ορίζεται από αυτό, τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, τον πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Β' Πε.Σ.Υ.Π. Κεντρικής Μακεδονίας, και έναν Διευθυντή και έναν Αναπληρωτή Διευθυντή της ίδιας ειδικότητας από τους προτεινόμενους από το ΚΕ.Σ.Υ. για τη συγκρότηση αντίστοιχων συμβουλίων αξιολόγησης Επιμελητών Α' Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.. Κάθε μέλος αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.

Με την ίδια διαδικασία και τις ίδιες προϋποθέσεις αξιολογούνται και όσοι επιμελητές ιατροί μονιμοποιηθούν μετά τη δημοσίευση του Ν. 2889/2001. Επίσης το ως άνω Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εξέλιξη ιατρών Ε.Σ.Υ. σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 2519/1997.

Το λοιπό προσωπικό για πειθαρχικά θέματα υπάγεται στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Β' Πε.Σ.Υ.Π. Κεντρικής Μακεδονίας.

Το ιατρικό προσωπικό και λοιπό προσωπικό που μετακινήθηκε από νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., για τη στελέχωση τμημάτων και μονάδων που μεταφέρθηκαν στο Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, δύναται να επανέλθει στην οργανική του θέση και προ της παρέλευσης πενταετίας με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας μετά από αίτηση του και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του αρμόδιου Πε.Σ.Υ.Π. και του Δ.Σ. του Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.

 

Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 15 αντικαθίστανται ως εξής:

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα έχει τη διοίκηση και διαχείριση του Γενικού Νοσοκομείου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ είναι επταμελές (7μέλη) και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και πέντε (5) μέλη, διορίζεται δε με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας με τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι το διορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Από τα επτά (7) μέλη του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, τρία (3) υποδεικνύονται από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, ένα (1) υποδεικνύεται από τη Σύγκλητο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τρία (3) επιλέγονται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.

Τα υποδεικνυόμενα από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου και τη Σύγκλητο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διορίζονται υποχρεωτικά από τον αρμόδιο Υπουργό.

 

3. Ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας υποχρεούται δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν λήξει η θητεία του Δ.Σ. του νομικού προσώπου να καλέσει με έγγραφο του το Ίδρυμα Παπαγεωργίου και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να ασκήσουν το δικαίωμα τους τούτο. Το Ίδρυμα Παπαγεωργίου και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης οφείλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της πιο πάνω πρόσκλησης του Υπουργού να προβούν σε έγγραφη γνωστοποίηση των συμβούλων του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση που το Ίδρυ μα και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παραλείψουν να ασκήσουν το δικαίωμα τους τούτο, τα απαρτίζοντα τα μέλη του Δ.Σ. του νομικού προσώπου πρόσωπα, συμπληρώνονται από τον αρμόδιο Υπουργό. Τα μέλη του Δ.Σ. του νομικού προσώπου μπορούν να επαναδιορίζονται.

 

4. Αν κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου «Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου», πριν τη λήξη της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, το Δ.Σ. γνωρίζει αμέσως το γεγονός αυτό στον αρμόδιο Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας για να προβεί σε συμπλήρωση του Δ.Σ. με το διορισμό νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου διαρκεί μέχρι πέρατος της θητείας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου που αντικατέστησε. Εφόσον την κενή θέση κατείχε μέλος Δ.Σ. που διορίστηκε μετά από υπόδειξη του Ιδρύματος Παπαγεωργίου ή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο διορισμός του αντικαταστάτη γίνεται αναλόγως και στην προκειμένη περίπτωση.

 

5. Ως μέλη του Δ.Σ. του Νοσοκομείου διορίζονται πρόσωπα με εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης και με ιδιαίτερο κύρος, ώστε με τις γνώσεις και την πείρα τους να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων του Νοσοκομείου. Η ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα εργαζομένου στο Νοσοκομείο με οποιαδήποτε σχέση.

Επίσης η ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους Δ.Σ. άλλης μονάδας παροχής υπηρεσιών υγείας ιδιωτικού τομέα, προμηθευτή ή εργολάβου, μέλους Δ.Σ. ή μετόχου ή διευθύνοντος συμβούλου ή εταίρου ή υπαλλήλου εταιρείας που προμηθεύει ή συναλλάσσεται με το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια μέχρι τέταρτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή να είναι σύζυγοι. Επίσης, πρέπει να μη συντρέχουν στο πρόσωπο τους τα κωλύματα του άρθρου 8 του Ν. 2683/1999 (Υπαλληλικού Κώδικα), όπως αυτό ισχύει εκτός εκείνου του ορίου ηλικίας.

 

Το εδάφιο ε' της παρ. 3 του άρθρου 16 αντικαθίσταται και προστίθεται εδάφιο στ', ως εξής:

 

ε. Το σύστημα και η διαδικασία προσλήψεων του προσωπικού:

Ειδικότερα όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου προσλαμβάνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που μπορούν μετά από κρίση να ανανεώνονται ή να μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Νοσοκομείου. Η επιλογή του ιατρικού προσωπικού γίνεται από συμβούλιο επιλογής που συγκροτείται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 11 του Ν. 2889/ 2001. Για τη διαδικασία, τα προσόντα, τον τρόπο και τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την πλήρωση θέσεων του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ.. Όπου στα παραπάνω συμβούλια αναφέρεται ο Διοικητής του Νοσοκομείου για το Γ.Ν. Παπαγεωργίου αναφέρεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Νοσοκομείου και το νόμιμο αναπληρωτή του.

Οι γιατροί που υπηρετούν στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου είναι ισότιμοι με τους γιατρούς νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. ως προς τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας και το όριο ηλικίας.

Ιατροί, οι οποίοι έχουν αρνηθεί διορισμό σε θέση του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, χωρίς να έχει παρέλθει η προθεσμία των δύο (2) ετών από την προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας, ή που έχουν παραιτηθεί πριν τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από το διορισμό τους, δεν δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα για νέο διορισμό σε θέση κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ.

Η επιλογή του λοιπού (νοσηλευτικού, διοικητικού, παραϊατρικού κ.λπ.) προσωπικού του Νοσοκομείου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/ 1994, όπως ισχύει εκάστοτε, ύστερα από προκήρυξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Η προκήρυξη δημοσιεύεται ολόκληρη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και περίληψη της σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Τόσο η προκήρυξη όσο και ο βάσει αυτής συντασσόμενος, επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, πίνακας επιλογής και κατατάξεως των υποψηφίων, αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ, το οποίο ασκεί αυτεπαγγέλτως ή κατ' ένσταση των ενδιαφερομένων έλεγχο, κατ' εφαρμογή της νομοθεσίας που ισχύει εκάστοτε γι' αυτό.

Προσωπικό του Γ.Ν. Παπαγεωργίου που προσλήφθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 δεν έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων των φορέων του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994πριν παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία πρόσληψης του.

Κενές θέσεις οι οποίες προκύπτουν μετά από παραίτηση, λήξη της θητείας, απόλυση κ.λπ. πλην της ένταξης σε ανώτερη κατηγορία ή αλλαγής κλάδου και προαγωγής επαναπροκηρύσσονται με απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση του Δ.Σ. του Β' Πε.Σ.Υ.Π. Κεντρικής Μακεδονίας.

στ. Οι διατάξεις που ισχύουν για την αναγνώριση Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. ως μετεκπαιδευτικών κέντρων ιατρών Ε.Σ.Υ., εφαρμόζονται αναλόγως και στο Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.

 

Η παρ. 9 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής:

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του νομικού προσώπου δύναται να είναι πλήρους απασχόλησης και οφείλει να το δηλώσει προ της ψηφοφορίας για την εκλογή του.

Στον Πρόεδρο, στον αντιπρόεδρο, στα μέλη του συμβουλίου και στους υπαλλήλους που ασκούν καθήκοντα γραμματέα, καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.

Σε πίστωση των πιο πάνω συντάσσεται η παρούσα σε όσα και τα συμβαλλόμενα μέρη αντίτυπα, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλόμενους υπογράφεται ως ακολούθως:

 

 

 

Άρθρο 46

 

Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.