ΝΟΜΟΣ 3185/2003 ΦΕΚ Α/ 229/26.9.2003

Τροποποίηση του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

 

«1.α. Για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του φορέα παροχής της καθολικής υπηρεσίας διατηρείται το αποκλειστικό δικαίωμα, στη συλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή των αντικειμένων αλληλογραφίας εσωτερικού, είτε με ταχύτερη διανομή είτε όχι, της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας (διασυνοριακό ταχυδρομείο) και του διαφημιστικού ταχυδρομείου. Από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού το όριο βάρους των αντικειμένων αλληλογραφίας για τα οποία διατηρείται η αποκλειστικότητα του φορέα παροχής της καθολικής υπηρεσίας ανέρχεται σε 100 γραμμάρια.

Το ως άνω όριο βάρους δεν ισχύει αν η τιμή είναι ίση ή μεγαλύτερη του τριπλάσιου του δημόσιου τέλους για ένα αντικείμενο αλληλογραφίας της πρώτης βαθμίδας βάρους της ταχύτερης κατηγορίας.

β. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να ορίζονται διαφορετικά όρια βάρους και τιμής από τα ανωτέρω αναφερόμενα, στην περίπτωση δωρεάν παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών σε άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται οι υπηρεσίες, καθώς και οι όροι της δωρεάν παροχής.»

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Ν. 2668/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών εναρμονίζονται τα αποκλειστικά δικαιώματα της παρούσας παραγράφου, που αφορούν στα ανώτατα όρια βάρους και τιμής, με την κοινοτική νομοθεσία.»

 

Άρθρο 2

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 2668/1998, προστίθενται εδάφια ιζ', ιη', ιθ' και κ' ως εξής:

 

«ιζ. Εκδίδει Κανονισμό, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, περί διαδικασιών επίλυσης από την Ε.Ε.Τ.Τ., διαφορών που αναφύονται μεταξύ του Δημοσίου και των ταχυδρομικών επιχειρήσεων, μεταξύ των ταχυδρομικών επιχειρήσεων, μεταξύ των τελευταίων και των χρηστών, καθώς και περί διαδικασιών εξέτασης παραπόνων των χρηστών.»

«ιη. Εκδίδει Κανονισμό, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, περί ελέγχου και διαδικασίας ελέγχου της διασφάλισης των αποκλειστικών δικαιωμάτων του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.»

«ιθ. Εκδίδει Κανονισμό, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από γνώμη της Ε. Ε.Τ.Τ., σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 17.»

«κ. Καθορίζει τις μεταβολές του ορίου βάρους και τιμής των αποκλειστικών υπηρεσιών του φορέα παροχής της καθολικής υπηρεσίας.»

 

Άρθρο 3

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 2668/ 1998 αντικαθίστανται ως εξής:

 

«1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. αποτελεί την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών.»

 

2. Το εδάφιο στ' της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν. 2668/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«στ. Γνωμοδοτεί κατά την έκδοση ή τροποποίηση κάθε κανονιστικής πράξης με την οποία ρυθμίζονται:

- Η εγκατάσταση, η λειτουργία και η εκμετάλλευση του δημόσιου ταχυδρομικού δικτύου, η ανάπτυξη των ταχυδρομικών υπηρεσιών και η ποιότητα των παρεχόμενων ταχυδρομικών υπηρεσιών.

- Οι διαδικασίες εξέτασης παραπόνων των χρηστών, επίλυσης διαφορών που αναφύονται μεταξύ του Δημοσίου και των ταχυδρομικών επιχειρήσεων, μεταξύ τους, καθώς και μεταξύ αυτών και των χρηστών.»

 

3. Τα εδάφια η' και θ' της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν. 2668/1998 αντικαθίστανται, αντιστοίχως, ως εξής:

 

«η. Χορηγεί, ανανεώνει, τροποποιεί, αναστέλλει, παρατείνει και ανακαλεί τις ειδικές άδειες, εγκρίνει δε την εκμίσθωση, παραχώρηση χρήσης, μεταβίβαση ή συνεκμετάλλευση αυτών.»

«θ. Εγκρίνει το λογιστικό σύστημα και ελέγχει την τήρηση χωριστού λογαριασμού από κάθε επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες υπό καθεστώς ειδικής άδειας για τις υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια της άδειας αυτής, σύμφωνα με τις παραγράφους 4,6 και 7 του άρθρου 17.

- Εκδίδει Κανονισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σχετικά με τον προσδιορισμό αντικειμενικών τρόπων κοστολόγησης, οι οποίοι εφαρμόζονται στο εσωτερικό λογιστικό σύστημα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.

- Δημοσιεύει σε τακτά διαστήματα σχετική δήλωση για τη συμμόρφωση του λογιστικού συστήματος του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας προς την κοινοτική νομοθεσία.

- Τηρεί λεπτομερή στοιχεία για το σύστημα αυτό και τα αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από αίτησή της.»

 

4. Το εδάφιο ιε' της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν. 2668/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«ιε. Ασκεί τις ακόλουθες ελεγκτικές αρμοδιότητες:

- Ελέγχει την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να ζητά στην περίπτωση αυτή τη συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού ή να παραπέμπει σε αυτήν το θέμα.

- Ελέγχει την προσβολή, από άλλες ταχυδρομικές επιχειρήσεις, των αποκλειστικών δικαιωμάτων του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Ε.Τ.Τ. καλεί την ταχυδρομική επιχείρηση να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις της μέσα σε επτά (7) ημέρες, από τη σχετική καταγγελία.

- Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που θέτουν τους κανόνες τιμολόγησης των παρεχόμενων καθολικών υπηρεσιών και της προστασίας των δικαιωμάτων των χρηστών.

- Ελέγχει εάν οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις συμμορφώνονται με τους όρους της άδειας που τους χορηγήθηκε και αν εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους στο μητρώο.

Εάν η Ε.Ε.Τ.Τ., κατά την άσκηση των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων, διαπιστώσει την τέλεση πράξεων ή παραλείψεων, ο έλεγχος των οποίων ανήκει στην αρμοδιότητα άλλων διοικητικών αρχών ή στη δικαιοδοσία δικαστικής αρχής, παραπέμπει τις υποθέσεις αυτές στις αρμόδιες αρχές.»

 

Άρθρο 4

Το άρθρο 12 του Ν. 2668/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

«Άρθρο 12

Γενική άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών

 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 του παρόντος, επιτρέπεται σε επιχειρήσεις η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών μετά την εγγραφή τους στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων που τηρείται στην Ε.Ε.Τ.Τ..

Για την εγγραφή απαιτείται:

α. Δήλωση της επιχείρησης, στην οποία περιλαμβάνονται:

- Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας και, στην περίπτωση νομικού προσώπου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι, καθώς και τα στοιχεία όσων ασκούν τη διοίκηση της επιχείρησης.

- Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, την προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να πληρούν οι νόμιμοι εκπρόσωποι, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση της επιχείρησης.

- Το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και η γεωγραφική περιοχή παροχής της.

- Το ταχυδρομικό δίκτυο της επιχείρησης.

- Η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος ή το σήμα ή άλλο διακριτικό γνώρισμα της ταχυδρομικής επιχείρησης, που αποτυπώνονται ή προσαρτώνται στο ταχυδρομικό αντικείμενο.

- Προσδιορισμός του χρόνου για τον οποίο ζητείται η γενική άδεια.

- Η διασφάλιση των βασικών απαιτήσεων για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

β. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούται η επαγγελματική ικανότητα του φυσικού προσώπου, σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή των φυσικών προσώπων που διευθύνουν την επιχείρηση, σε περίπτωση νομικού προσώπου. Η επαγγελματική ικανότητα συνίσταται στην κατοχή γνώσεων που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση επαρκούς ποιοτικού επιπέδου στις παρεχόμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες. Η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι πληρούται, εφόσον τα φυσικά πρόσωπα είναι τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου της ημεδαπής ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής.

γ. Υποβολή του Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.), σύμφωνα με το άρθρο 18.

δ. Καταβολή των προβλεπόμενων από το άρθρο 10 τελών.

 

2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει στην εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της Δήλωσης της ανωτέρω παραγράφου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου. Η εγγραφή αυτή επέχει θέση γενικής άδειας. Σε περίπτωση μη πλήρωσης κάποιου από τους όρους της ως άνω Δήλωσης, η Ε.Ε.Τ.Τ. απορρίπτει τη δήλωση και αιτιολογεί την απόφαση της. Εφόσον οι δικαιούχοι των αδειών δεν παρέχουν υπηρεσίες για τις οποίες έλαβαν τις άδειες για διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών αυτές ανακαλούνται.

 

3. Σε περίπτωση που προκύπτει αμφιβολία ως προς την υπαγωγή των αιτούμενων ταχυδρομικών υπηρεσιών στο καθεστώς των γενικών ή ειδικών αδειών, η Ε.Ε.Τ.Τ., με απόφαση της που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) εβδομάδες από την παραλαβή της σχετικής Δήλωσης, θέτει προσωρινούς όρους παροχής και επιτρέπει την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών ή απορρίπτει προσωρινά τη Δήλωση και ενημερώνει τον αιτούντα για τους λόγους της απόρριψης. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Ε.Ε.Τ.Τ., με νέα απόφαση της, καθορίζει τους οριστικούς όρους παροχής των υπηρεσιών ή απορρίπτει οριστικά τη Δήλωση, αιτιολογώντας την απόφαση της.

 

4. Η ταχυδρομική επιχείρηση ενημερώνει αμέσως την Ε.Ε.Τ.Τ. για κάθε μεταβολή των στοιχείων που περιέχονται στη Δήλωση της. Οι δηλωθείσες μεταβολές καταχωρίζονται στο τηρούμενο από την Ε.Ε.Τ.Τ. Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων.

 

5. Με Κανονισμό που εκδίδει η Ε. Ε.Τ.Τ. και ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, ρυθμίζονται οι κατηγορίες των γενικών αδειών, ο τρόπος καταβολής των τελών για την εγγραφή στο Μητρώο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τις γενικές άδειες.»

 

Άρθρο 5

 

Το άρθρο 13 του Ν. 2668/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Άρθρο 13

Ειδική άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών

 

1. Για την παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 4 του άρθρου 4 απαιτείται ειδική άδεια.

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 6 και 10 του άρθρου 19, οι ειδικές άδειες χορηγούνται από την Ε.Ε.Τ.Τ..

3. Οι ειδικές άδειες χορηγούνται μέσα σε έξι (6) εβδομάδες από την υποβολή αίτησης με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται εκ μέρους της ταχυδρομικής επιχείρησης στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Εφόσον οι δικαιούχοι των αδειών δεν παρέχουν υπηρεσίες για τις οποίες έλαβαν τις άδειες για διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών αυτές ανακαλούνται.

4. Για τη χορήγηση των ειδικών αδειών υποβάλλονται τα ακόλουθα:

α. Αίτηση της επιχείρησης, στην οποία περιλαμβάνονται:

- Στην περίπτωση φυσικού προσώπου τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας και στην περίπτωση νομικού προσώπου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι, καθώς και τα στοιχεία όσων ασκούν τη διοίκηση της επιχείρησης.

- Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ούτε έχει παραπεμφθεί τελεσίδικα με βούλευμα για κακούργημα.

Επί προσωπικών εταιριών, την προϋπόθεση αυτή πρέπει να πληρούν όλοι οι εταίροι, επί ανώνυμης δε εταιρίας και εταιρίας περιορισμένης ευθύνης όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε., καθώς και τα πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί καθήκοντα διοίκησης και ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε..

- Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούται η επαγγελματική ικανότητα του φυσικού προσώπου, σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή των φυσικών προσώπων που διευθύνουν την επιχείρηση, σε περίπτωση νομικού προσώπου. Η επαγγελματική ικανότητα συνίσταται στην κατοχή γνώσεων που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση επαρκούς ποιοτικού επιπέδου στις παρεχόμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες. Η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι πληρούται, εφόσον τα φυσικά πρόσωπα είναι τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου της ημεδαπής ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής.

- Το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και η γεωγραφική περιοχή παροχής της.

- Το ταχυδρομικό δίκτυο της επιχείρησης.

- Η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος ή το σήμα ή άλλο διακριτικό γνώρισμα της ταχυδρομικής επιχείρησης, που αποτυπώνονται ή προσαρτώνται στο ταχυδρομικό αντικείμενο.

- Προσδιορισμός του χρόνου για τον οποίο ζητείται η ειδική άδεια.

β. Υποβολή του Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.), σύμφωνα με το άρθρο 18.

γ. Καταβολή των προβλεπόμενων από το άρθρο 10 τελών.

δ. Περιγραφή του λογιστικού συστήματος, το οποίο ανταποκρίνεται στο άρθρο 20.

ε. Ορισμό αντικλήτου στην Αθήνα.

στ. Η διασφάλιση των βασικών απαιτήσεων για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

5. Ειδική άδεια δεν χορηγείται:

α. σε όσους έχουν καταδικαστεί σε κάθειρξη ή φυλάκιση άνω των τριών (3) μηνών κατά την τελευταία δεκαετία για λαθρεμπορία, εμπορία ή χρήση ναρκωτικών ουσιών, σωματεμπορία, ανθρωποκτονία με πρόθεση, απάτη, εκβίαση, απιστία, πλαστογραφία, κλοπή και ληστεία.

β. σε όσους έχουν καταδικαστεί για παραβάσεις διατάξεων σχετικών με την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, του τελωνειακού κώδικα, της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για τις κοινωνικές ασφαλίσεις.

γ. Όταν η ενδιαφερόμενη επιχείρηση δεν παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες στην Ε.Ε.Τ.Τ. από τις οποίες να αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι όροι χορήγησης της ειδικής άδειας.

δ. Όταν θίγεται η ανάπτυξη του ανταγωνισμού.

6. Η ειδική άδεια είναι προσωπική και αμεταβίβαστη. Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εκμίσθωση, η παραχώρηση χρήσης, η μεταβίβαση ή η συνεκμετάλλευση της ειδικής άδειας με τρίτους ή οποιαδήποτε πράξη η οποία συνεπάγεται αλλαγή στον έλεγχο της διοίκησης της ταχυδρομικής επιχείρησης. Κατ' εξαίρεση, η ειδική άδεια μπορεί να εκμισθωθεί, παραχωρηθεί η χρήση της, μεταβιβαστεί ή συνεκμεταλλευθεί με έγκριση της Ε.Ε.Τ.Τ., ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης από την αδειοδοτημένη επιχείρηση και εφόσον πληρούνται οι όροι της ειδικής άδειας από τον δικαιοδόχο. Η μεταβίβαση ισχύει έναντι τρίτων μετά την καταχώριση της στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων.

7. Κάθε μεταβίβαση μετοχών, με μια ή περισσότερες πράξεις, προς ή από το ίδιο νομικό πρόσωπο, ίση ή μεγαλύτερη από το πέντε τοις εκατό (5%) του εταιρικού κεφαλαίου ταχυδρομικής επιχείρησης, που είναι κάτοχος ειδικής άδειας, ανακοινώνεται στην Ε.Ε.Τ.Τ., μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την πραγματοποίηση της. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μπορεί να ορίζονται ανώτατα ποσοστά συμμετοχής του ίδιου προσώπου σε περισσότερες ταχυδρομικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην ίδια γεωγραφική αγορά, καθώς και οι σχετικές κυρώσεις σε περίπτωση υπέρβασης των ποσοστών αυτών.

8. Με Κανονισμό, που εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ. μέσα σε ένα (1) μήνα από τη θέση σε ισχύ, ρυθμίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανανέωσης, τροποποίησης, εκμίσθωσης, παραχώρησης χρήσης, μεταβίβασης, συνεκμετάλλευσης, αναστολής και ανάκλησης των ειδικών αδειών, ο τρόπος καταβολής των τελών, καθώς και κάθε σχετικό θέμα που αφορά τις ειδικές άδειες.»

 

Άρθρο 6

 

Το άρθρο 14 του Ν. 2668/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Άρθρο 14

Υποχρεώσεις ταχυδρομικών επιχειρήσεων

 

1. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες οφείλουν:

α. Να τηρούν το απόρρητο της αλληλογραφίας.

β. Να τηρούν τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης (Π.Τ.Ε.) σε ό,τι αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων ταχυδρομικών αντικειμένων.

γ. Να παρέχουν ισότιμη μεταχείριση όλων των χρηστών.

δ. Να μη διακυβεύουν την εθνική άμυνα και ασφάλεια.

ε. Να διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

στ. Να τηρούν το Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (Χ.Υ. Κ.).

ζ. Να τηρούν τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και της χωροταξίας.

2. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό καθεστώς ειδικής άδειας οφείλουν επιπλέον:

α. Να διασφαλίζουν τη συνεχή παροχή των ταχυδρομικών υπηρεσιών τους καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας τους.

β. Να τηρούν λογιστικό σύστημα με χωριστούς λογαριασμούς για τις υπηρεσίες της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος.

γ. Να καταβάλλουν τη συνεισφορά στο ταμείο σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος.

δ. Να τηρούν τις αρχές τιμολόγησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου καινά κοινοποιούν τα τιμολόγια τους στην Ε.Ε.Τ.Τ.».

 

Άρθρο 7

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του Ν. 2668/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«2. Τα τιμολόγια του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας πρέπει:

α. να είναι εναρμονισμένα στο κόστος για κάθε είδος υπηρεσιών, προβλέποντας εύλογο ποσοστό κέρδους, στο οποίο περιλαμβάνεται και ποσοστό για επενδύσεις.

β. Να είναι ενιαία για όλη τη χώρα. Δεν επιτρέπονται οι διασταυρούμενες επιδοτήσεις μεταξύ υπηρεσιών, εκτός από επιδοτήσεις για τιμολογιακή εξίσωση λόγω γεωγραφικών συνθηκών και επιδοτήσεις από τις αποκλειστικές προς τις υπόλοιπες καθολικές υπηρεσίες, στο μέτρο που οι επιδοτήσεις αυτές είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση ειδικών υποχρεώσεων του τομέα καθολικών υπηρεσιών.

γ. Να βασίζονται σε τιμές, οι οποίες επιτρέπουν την πρόσβαση του συνόλου των χρηστών στις προσφερόμενες καθολικές υπηρεσίες σε προσιτές τιμές.»

2. Στο τέλος του άρθρου 17 του Ν. 2668/1998 προστίθενται παράγραφοι 5, 6, 7 και 8 ως εξής:

 

«5. Τα ειδικά τιμολόγια του φορέα παροχής καθολικών υπηρεσιών, όπως στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών σε αποστολείς μεγάλων ποσοτήτων αλληλογραφίας, υπόκεινται στις αρχές της διαφάνειας και της μη διάκρισης, όσον αφορά τις τιμές και τους σχετικούς όρους. Οι τιμές αυτές καθορίζονται λαμβανομένης υπόψη της μείωσης του κόστους λόγω των χαρακτηριστικών της εν λόγω συναλλαγής. Μετά ίδια τιμολόγια πρέπει να διατίθενται οι υπηρεσίες και σε όσους κάνουν χρήση των ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό παρόμοιες συνθήκες.

Τα ειδικά τιμολόγια και οι σχετικοί όροι ισχύουν τόσο μεταξύ τρίτων μερών όσο και μεταξύ αυτών και του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας για ισοδύναμες υπηρεσίες.

6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, το ως άνω κοστολογικό σύστημα υπολογίζει στοιχεία κόστους σε καθεμία από τις αποκλειστικές και τις μη αποκλειστικές υπηρεσίες ως εξής:

α) τα στοιχεία κόστους που μπορούν να αποδοθούν άμεσα σε μία συγκεκριμένη υπηρεσία καταλογίζονται σε αυτήν,

β) τα κοινά στοιχεία κόστους, δηλαδή εκείνα που δεν μπορούν να αποδοθούν άμεσα σε μία συγκεκριμένη υπηρεσία, καταλογίζονται ως εξής:

αα. Όταν είναι δυνατόν, τα κοινά στοιχεία κόστους καταλογίζονται βάσει άμεσης ανάλυσης της προέλευσης του ίδιου του κόστους.

ββ. Όταν η άμεση ανάλυση δεν είναι δυνατή, οι κατηγορίες κοινού κόστους καταλογίζονται με βάση τον έμμεσο συσχετισμό με άλλη κατηγορία κόστους ή ομάδας κατηγοριών κόστους για την οποία υπάρχει η δυνατότητα άμεσης απόδοσης ή καταλογισμού. Ο έμμεσος συσχετισμός βασίζεται σε συγκρίσιμες δομές κόστους.

γγ. Όταν δεν μπορούν να ληφθούν ούτε άμεσα ούτε έμμεσα μέτρα καταλογισμού του κόστους, τότε η κατηγορία κόστους καταλογίζεται βάσει γενικής κλείδας υπολογιζόμενης με τη χρήση του λόγου όλων των άλλων δαπανών που άμεσα ή έμμεσα αποδίδονται ή καταλογίζονται, αφ' ενός προς καθεμία από τις αποκλειστικές υπηρεσίες και αφ' ετέρου προς τις άλλες υπηρεσίες.

7. Άλλα κοστολογικά συστήματα μπορούν να εφαρμόζονται μόνο εάν έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την έγκριση εφαρμογής τους.

8. Η συμμόρφωση του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας με κάποιο από τα λογιστικά συστήματα των παραγράφων 6 και 7 πρέπει να επαληθεύεται από αρμόδιο όργανο ανεξάρτητο του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.»

 

Άρθρο 8

1. Οι παράγραφοι 2 και 6 του άρθρου 19 του Ν. 2668/ 1998 αντικαθίστανται αντιστοίχως ως εξής:

 

«2. Ο ΕΛ.ΤΑ. για την εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής της καθολικής υπηρεσίας μπορεί να χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων.»

 

«6. Η καθολική υπηρεσία παρέχεται σύμφωνα με τους όρους του Συμβολαίου Διοίκησης που συνάπτεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, το οποίο επέχει θέση ειδικής άδειας.»

 

2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 19 του Ν. 2668/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«10. Η ειδική άδεια του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας περιέχει ιδίως:

α. Το πρότυπο ποιότητας και τους όρους παροχής των καθολικών υπηρεσιών.

β. Τους όρους κατάρτισης των τιμολογίων των αποκλειστικών υπηρεσιών.

γ. Τις βασικές υποχρεώσεις του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών συγκεκριμένης ποιότητας σε όλη την επικράτεια σε τιμές προσιτές.

δ. Η υποχρέωση κατάρτισης τιμολογίων της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος.

ε. Τα αποκλειστικά δικαιώματα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας και ο τρόπος εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων στον τομέα αυτόν.

στ. Η υποχρέωση να μην διακυβεύεται η εθνική άμυνα και ασφάλεια.

ζ. Η υποχρέωση εξέτασης παραπόνων των χρηστών.»

 

Άρθρο 9

Οι παράγραφοι 1 έως και 5 του άρθρου 20 του Ν. 2668/1998 αντικαθίστανται ως εξής:

 

«1. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας δύναται να ζητήσει αποζημίωση για την κάλυψη του κόστους παροχής καθολικής υπηρεσίας, εάν και στο μέτρο που το κόστος αυτό δεν καλύπτεται από τα έσοδα παροχής της καθολικής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων εκμετάλλευσης των αποκλειστικών δικαιωμάτων. Την αποζημίωση αυτή εγκρίνει η Ε.Ε.Τ.Τ.

2. Η αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου υπολογίζεται με βάση το κόστος παροχής της καθολικής υπηρεσίας και των αντίστοιχων εσόδων συνολικά για όλη την Επικράτεια. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος παροχής των καθολικών υπηρεσιών προκύπτει από το εγκεκριμένο από την Ε.Ε.Τ.Τ. λογιστικό σύστημα και το σύστημα κοστολόγησης του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.

3. Συνιστάται και λειτουργεί ειδικός λογαριασμός αποζημίωσης, ο οποίος ανήκει στην Ε.Ε.Τ.Τ. και από τον οποίο καταβάλλεται η αποζημίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος. Το λογαριασμό αυτόν διαχειρίζεται η Ε.Ε.Τ.Τ.. Στο λογαριασμό αυτόν συνεισφέρουν οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς ειδικής άδειας, εκτός από το φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. Εάν το ποσό του λογαριασμού αυτού δεν επαρκεί για την ως άνω αποζημίωση, τότε αυτή συμπληρώνεται ή καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από τα κάθε είδους διαθέσιμα της Ε.Ε.Τ.Τ..

4. Το ποσό της συνεισφοράς των ταχυδρομικών επιχειρήσεων υπολογίζεται με βάση την αναλογία του κύκλου εργασιών της κάθε επιχείρησης στον τομέα καθολικών υπηρεσιών προς τον κύκλο εργασιών όλων των επιχειρήσεων, εκτός από το φορέα καθολικής υπηρεσίας, στον τομέα καθολικών υπηρεσιών. Ο κύκλος εργασιών της κάθε επιχείρησης στον τομέα καθολικών υπηρεσιών προκύπτει από το εγκεκριμένο από την Ε.Ε.Τ.Τ. λογιστικό και κοστολογικό σύστημα της κάθε επιχείρησης και πιστοποιείται από ορκωτό ελεγκτή.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και διαχείρισης του λογαριασμού, ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής της συνεισφοράς των ταχυδρομικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη λειτουργία του λογαριασμού.»

Άρθρο 10

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν. 2668/1998 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

«Τα ως άνω ισχύουν και για τους φορείς παροχής υπηρεσιών όλων των Κρατών - Μελών της Π.Τ.Ε.

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του Ν. 2668/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«4. Για τις περιπτώσεις όπου τα ταχυδρομικά αντικείμενα μεταφέρονται από ταχυδρομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν την ιδιότητα του φορέα παροχής καθολικών υπηρεσιών στη χώρα καταγωγής των ταχυδρομικών αντικειμένων ή η σύναψη συμφωνίας με έναν ή περισσότερους φορείς παροχής καθολικών υπηρεσιών είναι αδύνατη, ο φορέας παροχής καθολικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του που ανακοινώνει στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών και την Ε.Ε.Τ.Τ. και ύστερα από ρητή προειδοποίηση προς τους αντίστοιχους φορείς, μπορεί να καθορίσει το ύψος των καταληκτικών τελών στο εισερχόμενο από αυτούς τους φορείς ταχυδρομείο, σύμφωνα με τις αρχές που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 3 αυτού του άρθρου.»

 

Άρθρο 11

 

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 25 του Ν. 2668/1998 αντικαθίστανται ως εξής:

 

«1. Η παράβαση διατάξεων του παρόντος ή όρου γενικής ή ειδικής άδειας συνεπάγεται την επιβολή, μετά από ακρόαση των ενδιαφερομένων, μίας ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες κυρώσεις:

α. Σύσταση ή προειδοποίηση.

β. Πρόστιμο από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, το οποίο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε σύσταση ή προειδοποίηση της Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ.

Σε περίπτωση παράνομης παροχής υπηρεσιών στον τομέα αποκλειστικών υπηρεσιών επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από τριακόσια (300) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης, χωρίς να αποκλείεται η επιβολή λοιπών κυρώσεων.

γ. Προσωρινή ανάκληση της γενικής ή ειδικής άδειας.

δ. Οριστική ανάκληση της γενικής ή ειδικής άδειας.

2. Τις κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλει η Ε.Ε.Τ.Τ.. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που οι κυρώσεις στρέφονται κατά του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, τις κυρώσεις επιβάλλει ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ.».

 

Άρθρο 12

1. Το εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν. 2668/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Τα τιμολόγια των ταχυδρομικών τελών.»

 

2. Στο τέλος του άρθρου 26 του Ν. 2668/1998 προστίθενται παράγραφοι 9, 10 ως εξής:

 

«9. Ο ΕΛ.ΤΑ. μπορεί να αναλαμβάνει με σύμβαση την πώληση προς το κοινό μέσω του δικτύου του προϊόντων και υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτων.

10. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας μεταξύ ΕΛ.ΤΑ. και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.»

 

Άρθρο 13

 

Διατάξεις που αφορούν τον ΕΛ.ΤΑ.

 

1. Το σύνολο των αυτοκινήτων, που ανήκουν στα «Ελληνικά Ταχυδρομεία» (ΕΛ.ΤΑ.) για όσο χρόνο ο ΕΛ.ΤΑ. είναι ο φορέας παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, εξαιρείται από τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών με αρ. ΔΜΕΟ/στ/οικ./1894/Φ919 (ΦΕΚ684 Β'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία καθιερώνει μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

 

2. Τα φορτηγά αυτοκίνητα του ΕΛ.ΤΑ., για όσο χρόνο ο ΕΛ.ΤΑ. είναι ο φορέας παροχής της καθολικής υπηρεσίας, εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, με αρ. 24994/2639 (ΦΕΚ 503 Β'), η οποία καθιερώνει μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των εθνικών οδών σε όλη τη διάρκεια του έτους.

 

3. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να συστήσει Φιλοτελικό Μουσείο, στο οποίο θα μεταβιβάσει το σύνολο της φιλοτελικής του περιουσίας (συλλογές γραμματοσήμων κ.λπ.). Το καταστατικό του Φιλοτελικού Μουσείου εγκρίνεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το Μουσείο ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο και εποπτεύεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα σχετικά με τη διοίκηση, τη χρηματοδότηση και τη στελέχωση του ιδρύματος.

 

4. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας υποχρεούται να συμπληρώνει τη συλλογή του ως άνω Ιδρύματος με τις νέες εκδόσεις γραμματοσήμων του και δικαιούται να αξιοποιεί τις εγκαταστάσεις και τις εκθέσεις του Ιδρύματος Φιλοτελικού Μουσείου για την προβολή του ταχυδρομικού έργου που διεκπεραιώνει.

 

Άρθρο 14

 

Διατάξεις για θέματα προσωπικού ΕΛ.ΤΑ.

 

1. Οι θυγατρικές εταιρίες του ΕΛ.ΤΑ., στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν ιδιώτες με ποσοστό τουλάχιστον 50%, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ28 Α').

 

2. Προσωπικό του ΕΛ.ΤΑ. δύναται να αποσπάται σε θυγατρικές του εταιρείες, που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν ή και σε άλλες εταιρείες στις οποίες ο ΕΛ.ΤΑ. συμμετέχει.

 

3. Η πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού του ΕΛ.ΤΑ. και των θυγατρικών του εταιρειών αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΤΑ. ή της θυγατρικής του εταιρείας κατά παρέκκλιση των διατάξεων της Πράξης 55/11.11.1998 (ΦΕΚ 252 Α'), όπως εκάστοτε ισχύει.

 

4. Ο ΕΛ.ΤΑ. μπορεί να προσλαμβάνει, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 2190/1994 και της ΠΥΣ 55/1998, όπως εκάστοτε ισχύουν, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις περιόδους των εορτών των Χριστουγέννων, του Πάσχα, καθώς και για την περίοδο του καλοκαιριού και την περίοδο των εκλογών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες το χρόνο. Η απασχόληση των φοιτητών δυνάμει της παρούσας διάταξης δεν υπολογίζεται ως προϋπηρεσία ή ως εμπειρία αυτών. Για την επιλογή των φοιτητών λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή, η οικονομική κατάσταση και ο τόπος κατοικίας αυτών και της οικογένειας τους.

Άρθρο 15

Εξαίρεση του ΕΛ.ΤΑ. από την υπαγωγή του σε διατάξεις που αφορούν το δημόσιο τομέα

 

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) και οι θυγατρικές τους εταιρείες δεν υπάγονται στις ακόλουθες διατάξεις:

1. Του Ν. 2346/1995 «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ220 Α') και του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35 Α').

2. Του άρθρου 1 παράγραφος 1 Α εδ. 10, 11, 12, 13 και 14 του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 237 Α').

3. Του άρθρου 9του Ν.Δ. 101/1973 «Περί συστάσεως Υπηρεσίας Μηχανοργανώσεως και Υπολογιστών παρά τω Υπουργείω Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 173 Α').

4. Του άρθρου 90 του Ν. 2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό -Έλεγχος Δαπανών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α') και του άρθρου 21 του Ν.Δ. της 26ης Ιουνίου /10ης Ιουλίου 1944 «Περί Κωδικός Νόμων Δικών Δημοσίου» (ΦΕΚ 139 Α').

 

Άρθρο 16

1. Για τα ακίνητα, που μεταβιβάστηκαν στον ΕΛ.ΤΑ. με τα άρθρα 4 και 18 του Ν.Δ. 496/1970 (ΦΕΚ 73 Α'), καταρτίζεται κατάλογος, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Μεταγραφόμενος τίτλος για τα βιβλία μεταγραφών και το κτηματολόγιο είναι το ΦΕΚ 73 Α/28.3.1970, καθώς επίσης και το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύεται η υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου.

 

3. Η ημερομηνία μεταγραφής ανατρέχει στο χρόνο δημοσίευσης του Ν.Δ. 496/1970, δηλαδή 28.3.1970.

 

4. Η μεταγραφή των ακινήτων σύμφωνα με το παρόν άρθρο απαλλάσσεται από κάθε είδους εισφορά, δικαίωμα υπέρ τρίτου και αμοιβών υποθηκοφυλάκων, συμπεριλαμβανομένων και των αμίσθων.

 

Άρθρο 17

Ρυθμίσεις θεμάτων Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Σ.Α.Σ.Θ.) και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

1. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 1 του Ν. 2898/2001 (ΦΕΚ 71 Α') προστίθεται το εξής εδάφιο:

 

«Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και εκπροσώπησης του Συμβουλίου, καθώς και η ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο και σε άλλα συλλογικά όργανα, που συγκροτούνται από μέλη του. Με τον Κανονισμό μπορεί να μεταβάλλεται ο οριζόμενος στην προηγούμενη παράγραφο τόπος έδρας, συνεδρίασης και λειτουργίας του Συμβουλίου.»

 

2. Στο άρθρο 1 του Ν. 2898/2001 αναριθμείται η παράγραφος 12 σε παράγραφο 14 και μετά την παράγραφο 11 προστίθενται παράγραφοι 12 και 13, ως εξής:

 

«12. Το Σ.Α.Σ.Θ. δύναται, για την πραγματοποίηση των σκοπών του, να εκπονεί μελέτες και να συνάπτει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ανάθεση μελετών και υπηρεσιών τεχνικού, οικονομικού ή νομικού περιεχομένου, πλην εκείνων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η σχετική διαδικασία καθορίζεται με Κανονισμό, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

13. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η ανάθεση στο Σ.Α.Σ.Θ. και άλλων αρμοδιοτήτων, που αφορούν τις αστικές συγκοινωνίες της περιοχής του νομού Θεσσαλονίκης και των οποίων η άσκηση συνάπτεται με το επιτελούμενο από το Συμβούλιο έργο ή εξυπηρετεί τους σκοπούς του.»

 

3.α. Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης προμηθεύεται μέχρι 31.12.2003 δύο ειδικά διασκευασμένα οχήματα για τη δωρεάν (άνευ κομίστρου) μετακίνηση ατόμων με κινητικά προβλήματα και λοιπών Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Τα ως άνω οχήματα δεν περιλαμβάνονται στο σύνολο των τετρακοσίων ογδόντα οκτώ (488) λεωφορείων, που υποχρεούται να διαθέτει και κυκλοφορεί ο Ο.Α.Σ.Θ., για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

β. Η έναρξη της διαδικασίας προμήθειας των ως άνω ειδικά διασκευασμένων οχημάτων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

γ. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Σ.Α.Σ.Θ. και γνώμη του Ο.Α.Σ.Θ., καθορίζονται οι κανόνες οργάνωσης, λειτουργίας και εξυπηρέτησης των μεταφερόμενων Α.Μ.Ε.Α., ως και κάθε σχετικό θέμα.

 

Άρθρο 18

Ρυθμίσεις θεμάτων συνεργείων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

 

1.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 36του Ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

 

«1. Οι άδειες, που προβλέπονται από το νόμο αυτόν, εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης χωρίς εξετάσεις.»

 

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ207 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α'), καταργείται.

 

2. Ο αναφερόμενος στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ207Α') και της κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Μεταφορών και Επικοινωνιών Ε 6742/19.4.1999 (ΦΕΚ 416 Β') απαιτούμενος χρόνος προϋπηρεσίας σε όμοια εργασία προσαυξάνεται κατά ένα (1) έτος σε κάθε περίπτωση ενδιαφερόμενου κατόχου τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατά δύο (2) έτη για κάθε περίπτωση ενδιαφερόμενου κατόχου τίτλου σπουδών ημερήσιας κατώτερης τεχνικής σχολής ή σχολής μαθητείας ή ταχύρρυθμης επαγγελματικής κατάρτισης και κατά ένα (1) έτος για κάθε περίπτωση ενδιαφερόμενου κατόχου τίτλου σπουδών εσπερινής ή νυχτερινής κατώτερης τεχνικής σχολής ή σχολής μαθητείας ή ταχύρρυθμης επαγγελματικής κατάρτισης.

 

3. Η περίπτωση θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

 

«θ. Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων:

Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να είναι κάτοχος άδειας της περιπτ. α' ή της περιπτ. β' της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος και να έχει σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους.»

 

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 του Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207 Α'), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 36 του Ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α'), με την παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 2289/1995 (ΦΕΚ27 Α') και την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α'), αντικαθίστανται ως εξής:

 

«1. Τεχνίτες που ασχολούνται με τις εργασίες που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του νόμου αυτού και όσοι εκμεταλλεύονται ή συνεκμεταλλεύονται συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και ασχολούνται αυτοπρόσωπα με τις πιο πάνω εργασίες και εφόσον οι ανωτέρω δεν έχουν τον κατά το άρθρο 3 τίτλο σπουδών, μπορούν να εφοδιαστούν μόνο με την αντίστοιχη άδεια της ειδικότητας τους, άνευ εξετάσεων εφόσον:

α) Έχουν ελάχιστη προϋπηρεσία σε όμοια εργασία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών, η οποία να έχει διανυθεί ολόκληρη την τελευταία δεκαπενταετία μέχρι την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών.

β) Προσκομίσουν βεβαίωση αναγνωρισμένου, από αρμόδια κρατική αρχή, Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ. Ε. Κ.), από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα που αναφέρονται στην ειδικότητα του, σύμφωνα με την ύλη που καθορίζεται στην απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 72102/715/1988 (ΦΕΚ302 Β'), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει ή αντικαθίσταται. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

2. Η απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 73101/714/1988 (ΦΕΚ 302 Β') εξακολουθεί να ισχύει σε όσα σημεία δεν τροποποιούνται με την παρ. 1 του παρόντος.»

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια, εφόσον δεν επαρκούν οι μηχανικοί του δημοσίου, από ιδιώτες διπλωματούχους ή πτυχιούχους μηχανολόγους, αποδεδειγμένης εμπειρίας και πιστοποιημένους από αρμόδιο φορέα, των επιθεωρήσεων που προβλέπονται στα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων από το άρθρο 20 του Π .Δ. 78/1988, όπως ισχύει. Οι επιθεωρήσεις ανήκουν στην αρμοδιότητα των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.

 

Άρθρο 19

Υπαλληλικά θέματα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών

 

Στο εδάφιο α' της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α') προστίθενται τα ακόλουθα:

«Η θητεία του Γενικού Επιθεωρητή ορίζεται τριετής. Η θητεία αυτή δύναται να ανανεωθεί για μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και τυχόν απόσπαση είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου.

Σε κάθε περίπτωση η θητεία ήδη τοποθετημένου Γενικού Επιθεωρητή παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ανανέωση της θητείας του ή την τοποθέτηση νέου Γενικού Επιθεωρητή. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται από την έναρξη ισχύος του Ν. 2801/2000.»

 

Άρθρο 20

Ρυθμίσεις θεμάτων εμπορευματικών, επιβατικών και σιδηροδρομικών μεταφορών

 

1. α. Η περίπτωση β' του άρθρου 3 του Ν. 1073/1980 (ΦΕΚ 214 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 8 του Ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α'), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 16 του Ν. 2465/1997 και όπως αντικαταστάθηκε μετηνπαρ.7του άρθρου 5 του Ν. 2801/2000, αντικαθίσταται ως εξής:

 

«β. Με τόπο φόρτωσης οποιοδήποτε σημείο ευρισκόμενο εντός των ορίων του νομού της διοικητικής μονάδας της έδρας τους, προς οποιοδήποτε σημείο όμορου νομού και αντίστροφα. Ως όμοροι νομοί, για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοούνται εκείνοι που έχουν κοινά χερσαία σύνορα, καθώς και οι νομοί που συνδέονται μεταξύ τους με τεχνητά μέσα όπως γέφυρες, υπόγειες σήραγγες. Ειδικά για τις μεταφορές μεταξύ νησιών, ως όμοροι νομοί θεωρούνται όλα τα νησιά που συνδέονται απευθείας ακτοπλοϊκά μεταξύ τους. Επιτρέπεται η διενέργεια μεταφορών με Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα της συγκεκριμένης κατηγορίας:

1. Από το Νομό Ευβοίας προς το Νομό Αττικής και αντίστροφα.

2. Από το Νομό Πιερίας προς το Νομό Θεσσαλονίκης και αντίστροφα.

3. Από το Νομό Καβάλας προς το Νομό Θεσσαλονίκης και αντίστροφα.»

 

β. Στο άρθρο 1 του Ν.Δ. 304/1969 (ΦΕΚ 195 Α') προστίθεται εδάφιο ιβ' ως ακολούθως:

 

«ιβ. Κλινικών, νοσηλευτηρίων και θεραπευτηρίων.»

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 2671/1998 (ΦΕΚ 289 Α') αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δραστηριότητες του ΟΣΕ που αφορούν στη διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής και στην εκμετάλλευση των υπηρεσιών μεταφορών μπορούν να διαχωριστούν καινά ασκηθούν από ιδιαίτερες ανώνυμες εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2366/1995 και του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύουν.»

 

3. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του Π.Δ. 324/1996 (ΦΕΚ 220 Α') αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

«3. Στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν νομίμως σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 του παρόντος χορηγείται δικαίωμα πρόσβασης στην ελληνική σιδηροδρομική υποδομή υπό δίκαιους όρους με σκοπό την εκμετάλλευση υπηρεσιών διεθνών συνδυασμένων μεταφορών εμπορευμάτων.»

 

4. α. Αντικαθίσταται η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α') ως εξής:

 

«β. Για την ενίσχυση των επενδύσεων του εδαφίου δ' της παραγράφου 2 διατίθενται:

(ι) Τριάντα τοις εκατό (30%) της τιμής κτήσης αυτών, αν είναι καινούργια ή ηλικίας μέχρις ενός έτους από το έτος κατασκευής του πλαισίου, χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει.

(ιι) Δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής κτήσης αυτών, αν είναι μεταχειρισμένα και έχουν συμπληρώσει μέχρι πέντε έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου.

(iii) Σε περιπτώσεις συνένωσης δύο ή περισσότερων Κ.Τ.Ε.Λ., ενός ή περισσοτέρων νομών ή Κ.Τ.Ε.Λ. και δημοτικής επιχείρησης, εφόσον συμμετέχουν στη συνένωση αυτή όλα τα Κ.Τ.Ε.Λ. του νομού ή των νομών ή της μεμονωμένης νήσου ή τουλάχιστον όλα τα υπεραστικά Κ.Τ.Ε.Λ., το ποσοστό της ενίσχυσης για την περίπτωση του στοιχείου (ι) για την αγορά καινούργιων λεωφορείων ανέρχεται σε 35% και για την περίπτωση του στοιχείου (ii) για την αγορά μεταχειρισμένων λεωφορείων σε 15%.»

 

β. Πράξεις νομαρχών με τις οποίες συστήθηκαν Κ.Τ.Ε.Λ. σε νήσους που δεν αποτελούν ίδιο νομό και οι οποίες δημοσιεύθηκαν μετά την ισχύ του Ν. 2963/ 2001 (ΦΕΚ 268 Α') θεωρούνται ότι είναι νόμιμες και σε ισχύ από τότε που δημοσιεύθηκαν.

 

γ. Η προθεσμία για την εκταμίευση των ενισχύσεων που προβλέπεται στην παρ. 5του άρθρου 12 του Ν. 2963/2001 παρατείνεται μέχρι 30.9.2004.

 

δ. Στο εδάφιο α' της παρ. 6 του άρθρου 12 του Ν. 2963/2001 προστίθεται η ακόλουθη φράση:

 

«Αν η αντικατάσταση λεωφορείων υπάγεται στην περίπτωση (iii) του εδαφίου β' της παρ. 3, τότε από τον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 13 καλύπτεται έως το 15% της τιμής κτήσης αυτών. Για τα Κ.Τ.Ε.Λ. μεμονωμένων νήσων, όταν δεν συντρέχει περίπτωση συνένωσης, το παραπάνω ποσοστό ανέρχεται σε 15% της τιμής κτήσεως αυτών.»

 

ε. Στην παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 2963/2001 μετά τη λέξη «μπορούν» προστίθενται οι λέξεις «ή να συστήνουν κοινοπραξίες».

 

στ. Στην παρ. 3 του άρθρου 32 του Ν. 2963/2001 προστίθεται η ακόλουθη φράση:

 

«Για τα λεωφορεία των Κ.Τ.Ε.Λ. νήσων με πληθυσμό κατά την τελευταία απογραφή μέχρι 3.000 κατοίκους το όριο ηλικίας των είκοσι τριών ετών του άρθρου 11 εφαρμόζεται από 1.1.2006.»

 

5. α. Δημόσιες ή δημοτικές εγκαταστάσεις υγιεινής, αναψυκτηρίων, περιπτέρων και άλλων βοηθητικών χώρων, καθώς και ιδιωτικών αναψυκτηρίων και περιπτέρων, που λειτουργούν σε δημόσιες, δημοτικές ή κοινόχρηστες εκτάσεις, αν οι χώροι των εγκαταστάσεων αυτών είναι αναγκαίοι για τη διέλευση του τροχιόδρομου ή την κατασκευή των αναγκαίων εγκαταστάσεων του (στάσεων, στύλων, υποσταθμών κ.λπ.), απομακρύνονται και εγκαθίστανται σε νέες θέσεις με έξοδα της ΤΡΑΜ Α.Ε..

β. Από την ΤΡΑΜ Α.Ε. αποστέλλεται στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, στην Αστυνομική Αρχή και στον τυχόν ιδιοκτήτη, ενοικιαστή ή χρήστη σχέδιο στο οποίο θα σημειώνεται η νέα θέση. Οι εργασίες απομάκρυνσης ή μετεγκατάστασης θα αρχίζουν μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση των παραπάνω σχεδίων.

 

6.α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7Α του Ν. 2669/ 1998 (ΦΕΚ 283 Α') το οποίο άρθρο προστέθηκε με την παρ. 3β του άρθρου 14 του Ν. 2867/2000 (ΦΕΚ 273 Α') προστίθενται τα εξής εδάφια:

 

«Τα όργανα της ΤΡΑΜ Α.Ε. που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για τα έργα που εκτελούνται από αυτή ορίζονται, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α'), με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

 

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος , Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται ο φορέας ή η υπηρεσία , που έχει την ευθύνη συντήρησης των οδών ή τμημάτων αυτών, από τις οποίες διέρχεται ο τροχιόδρομος και των λοιπών χώρων στους οποίους υφίστανται εγκαταστάσεις του.

 

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία προς τη Σύσταση 98/376/ΕΚτου Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης Ιουνίου 1998 σχετικά με το Δελτίο Στάθμευσης για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

 

8. α. Στα πρόσωπα, τα οποία δικαιούνται να λάβουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων ταξί (ραδιοταξί), περιλαμβάνονται οι ανώνυμες εταιρείες και οι συνεταιρισμοί του άρθρου 6 του Ν. 3109/ 2003 (ΦΕΚ38 Α').

β. Όσα ειδικά ραδιοδίκτυα ταξί (ραδιοταξί) μετατραπούν σε ανώνυμες εταιρείες ή συνεταιρισμούς του Ν. 3109/ 2003, διατηρούν το δικαίωμα της συχνότητας την οποία κατείχαν ήδη νομίμως.

γ. Για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικού ραδιοδικτύου ταξί ακολουθούνται οι διαδικασίες των Π.Δ/των 587/1988 (ΦΕΚ 282 Α') και 482/1987 (ΦΕΚ 220 Α'), όπως κάθε φορά ισχύουν.

δ. Οι απασχολούμενοι ως οδηγοί επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, ιδιοκτήτες ή μη, δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους. Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου παύει να ισχύει μετά τη συμπλήρωση του παραπάνω ορίου. Η παρούσα διάταξη τίθεται σε ισχύ τρία (3) χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

Το όριο ηλικίας του εξηκοστού πέμπτου έτους ηλικίας ισχύει και για τους απασχολούμενους ως οδηγούς σχολικών λεωφορείων, η δε παρούσα διάταξη τίθεται σε ισχύ ένα (1) έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

9. Στην περιοχή εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου αρμοδιότητας Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.Α.) εντάσσεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2003 η περιοχή της Σαρωνίδας Αττικής, με εξυπηρέτηση και των σημείων από τα οποία διέρχεται η γραμμή του Ο.Α.Σ.Α.. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2669/1998, όπως αυτές ισχύουν.

Από τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης θεωρείται καταργημένη κάθε διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στην εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.

 

10. Ανήλικα πρόσωπα, τα οποία αποκτούν δικαίωμα επί της άδειας κυκλοφορίας λεωφορείου ή φορτηγού δημόσιας χρήσης, ολόκληρου ή ιδανικών μεριδίων, λόγω γονικής παροχής ή δωρεάς εν ζωή ή λόγω κληρονομιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.Δ. 4278/1962 (ΦΕΚ 191 Α') και του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1061/1971 (ΦΕΚ 270 Α') διατηρούν το δικαίωμα αυτό μέχρι την ενηλικίωση τους. Μετά την ημερομηνία ενηλικίωσης και μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να αποκτήσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 346/2001, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

Άρθρο 21

 

Ρυθμίσεις θεμάτων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Α.Ε.

 

Η εξάλειψη, ο περιορισμός και η μεταφορά των υπέρ του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου εγγεγραμμένων υποθηκών, ως και η τροποποίηση των όρων των σχετικών δανειακών συμβάσεων, που αφορούν χορηγηθέντα στεγαστικά δάνεια από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 3082/2002 (ΦΕΚ 316 Α'), μπορούν να γίνουν με ιδιωτική σύμβαση ή με ιδιωτική μονομερή πράξη ή αίτηση κατά περίπτωση, της ανώνυμης εταιρείας «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία». Οι ιδιωτικές αυτές συμβάσεις, πράξεις και αιτήσεις απαλλάσσονται από κάθε εισφορά και δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών όλων των υποθηκοφυλάκων.

 

Άρθρο 22

Ρυθμίσεις θεμάτων Υ.Π.Α. και εναέριων μεταφορών Επιθεωρητές Προτύπων Ασφαλείας

 

1. α. Στο Σώμα Επιθεωρητών Ασφάλειας Πτήσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ. ΠΑ), που συστάθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 2912/2001 (ΦΕΚ 94 Α') και συγκροτήθηκε με το Π.Δ. 57/2002 (ΦΕΚ 50 Α'), συνιστώνται εξήντα (60) θέσεις Επιθεωρητών Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων.

β. Οι Επιθεωρητές είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου της ασφάλειας των πτήσεων, που αφορούν το προσωπικό, το αεροσκάφος και τη λειτουργία των αεροπορικών εταιριών και την από μηχανικής άποψης ικανότητα του αεροσκάφους να ίπταται με ασφάλεια. Στην αρμοδιότητα των Επιθεωρητών Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων περιλαμβάνεται και η εποπτεία, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των επιθεωρήσεων των Επιθεωρητών των λοιπών ειδικοτήτων που αφορούν την ασφάλεια των πτήσεων.

γ. Οι Επιθεωρητές Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων είναι πλήρους απασχόλησης και προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η οποία συνάπτεται μεταξύ αυτών και του Διοικητή της Υ.Π.Α., πενταετούς διάρκειας, δυνάμενη να παραταθεί για μία μόνο φορά και για χρονικό διάστημα από ένα έως τρία έτη. Οι Επιθεωρητές Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

ι) 9.000 ώρες πτήσεων συνολικά σε αεροπλάνα μεταφοράς επιβατών Πολιτικής Αεροπορίας εκ των οποίων 5.000 ώρες Κυβερνήτη - Κ1. Οι ώρες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί σε αερομεταφορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ιι) ικανοποιητική γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας,

iii) πιστοποιητικά Ισχύος Πτυχίου Εναέριων Γραμμών Πτήσεων δια Οργάνων και Πιστοποιητικό Υγείας Α' σε ισχύ,

ιν) ικανότητα τύπου σε τρεις, κατ' ελάχιστο, τύπους αεροσκαφών μεταφοράς επιβατών Πολιτικής Αεροπορίας Ελληνικού Νηολογίου,

ν) επιτυχή περάτωση όλων των εκπαιδεύσεων στον αερομεταφορέα από τον οποίο προέρχονται, που να προκύπτει από βεβαίωση του αερομεταφορέα και να μην έχει καταλογιστεί ευθύνη σε βάρος τους για αεροπορικό ατύχημα,

νι) να μην έχουν υπερβεί το πεντηκοστό τέταρτο έτος της ηλικίας τους κατά την πρόσληψη.

δ. Οι υποψήφιοι Επιθεωρητές, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Επιθεωρητή πρέπει να περατώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση, στα αντικείμενα, που αναφέρονται στα εδάφια γ' και δ' (δ.α. -δ.στ.) του άρθρου 14 του Π.Δ. 57/2002 (ΦΕΚ 50 Α'). Επίσης οι Επιθεωρητές Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων πρέπει να διατηρούν το Πτυχίο Εναέριων Γραμμών Πτήσεων δια Οργάνων σε ισχύ, σύμφωνα με διαδικασίες που ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Υ.Π.Α. και με δαπάνες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

ε. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά το άρθρο 32 του Ν. 2912/2001 και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση του.

στ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι αποδοχές των Επιθεωρητών Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων της παραγράφου αυτής.

 

2. Στην παρ. 7 του άρθρου 35 του Ν. 2912 / 2001, στο τέλος του δεύτερου εδαφίου προστίθενται οι λέξεις «καθώς και του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και των διερευνητών κατά την εν πτήσει άσκηση των καθηκόντων τους.»

 

 

Άρθρο 23

1. Για τα συνεργεία που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν την 25.2.1988 και έλαβαν την άδεια ορισμένου χρόνου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 2 του Π.Δ. 224/1997, παρατείνεται αυτοδικαίως η προσωρινή άδεια λειτουργίας τους μέχρι 31.12.2003. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παράτασης της προσωρινής άδειας και συνέχισης της λειτουργίας των συνεργείων αυτών για μία ακόμη τριετία, ως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η υποβολή αυτών για την έκδοση της προσωρινής άδειας.

 

2. Η ελάχιστη απαιτούμενη ωφέλιμη επιφάνεια για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας συνεργείου μηχανικών μερών (επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 13παρ. 1 του Π.Δ. 78/1988 (ΦΕΚ34Α'), όπως ισχύει, καθορίζεται σε εξήντα τετραγωνικά μέτρα.

 

3. Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 511/1970 (ΦΕΚ 91 Α'), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το εδάφιο β' της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α'), αντικαθίστανται ως εξής:

 

«Περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων - εγκαταστάσεων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων - σταθμών πάσης φύσεως αυτοκινήτων -σταθμών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων - εγκαταστάσεων προετοιμασίας των προς παράδοση αυτοκινήτων (PDI - pre delivery inspection) - εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού και λίπανσης οχημάτων και περί των προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας, εντός αυτών, συμπληρωματικών δραστηριοτήτων (εμπορικών, παροχής υπηρεσιών) ως επίσης και περί της κυκλοφοριακής συνδέσεως των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων μετά των προ αυτών οδών».

 

«1. Επιτρέπεται η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, εγκαταστάσεων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, πάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, εγκαταστάσεων προετοιμασίας των προς παράδοση αυτοκινήτων, εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού και λίπανσης οχημάτων, ως και συμπληρωματικών εντός όλων των ανωτέρω εγκαταστάσεων δραστηριοτήτων (όπως εμπορικών, παροχής υπηρεσιών), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, ως και οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας: α) πρατηρίων καυσίμων και β) σταθμών αυτοκινήτων πάσης φύσεως, κειμένων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, ως και τα της ίδρυσης συμπληρωματικών εντός όλων των ανωτέρω εγκαταστάσεων δραστηριοτήτων (εμπορικών, παροχής υπηρεσιών), καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω ή και άλλων εγκαταστάσεων - επιχειρήσεων με τις προ αυτών διερχόμενες εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές ή κοινοτικές και αγροτικές οδούς. Ωσαύτως με αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, ως και οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των κειμένων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων εγκαταστάσεων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, εγκαταστάσεων σταθμών (χώρων στάθμευσης) φορτηγών αυτοκινήτων και λεωφορείων, ως και παντός είδους αμαξοστασίων απλής ή ολοκληρωμένης υποδομής σταθμών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, εγκαταστάσεων προετοιμασίας των προς παράδοση αυτοκινήτων (PDI -pre delivery inspection), εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού και λίπανσης οχημάτων, ως και συμπληρωματικών εντός όλων των ανωτέρω εγκαταστάσεων δραστηριοτήτων (εμπορικών, παροχής υπηρεσιών).»

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια, εφόσον δεν επαρκούν οι μηχανικοί του Δημοσίου, από ιδιώτες διπλωματούχους ή πτυχιούχους μηχανολόγους ή ηλεκτρολόγους, κατά περίπτωση, αποδεδειγμένης εμπειρίας και πιστοποιημένους από αρμόδιο φορέα, των επιθεωρήσεων και των ηλεκτρολογικών ελέγχων που προβλέπονται στις εγκαταστάσεις του άρθρου 2 της οικ. 24841/1144/17.4/30.4.2001 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 502 Β'). Οι επιθεωρήσεις θα γίνονται με μέριμνα και ευθύνη των κατά τόπους Νομαρχών.

 

5. Εντός εννέα μηνών (για σταθμούς μέσου και μεγάλου μεγέθους) από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, επιβάλλεται η τοποθέτηση στους υπόγειους χώρους στάθμευσης αυτών ειδικών συστημάτων ανίχνευσης και ελέγχου του μονοξειδίου του άνθρακα (CO). Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εκπόνηση και έγκριση της σχετικής μελέτης, την τοποθέτηση των συστημάτων αυτών, τον περιοδικό έλεγχο της καλής λειτουργίας τους, τις τυχόν κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της και τα λοιπά συναφή θέματα.

 

6. Συσκευές, μηχανήματα και εξαρτήματα συνεργείων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, που αποσκοπούν στην εν γένει προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των εκπομπών ρύπων (όπως φίλτρα αντιρρύπανσης βαφείων, ηχοπαγίδες εγκαταστάσεων εξαερισμού, αεραγωγοί απαγωγής απαερίων βαφής ή εξαερισμού), με συνολική επιφάνεια μέχρι τριών τετραγωνικών μέτρων σε κάτοψη, δύνανται να τοποθετούνται και σε ακάλυπτους εν γένει χώρους του οικοπέδου, χωρίς να λογίζονται ως δομικά στοιχεία ούτε να προσμετρώνται στο ποσοστό κάλυψης και στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου.

 

7. Εργοστασιακής κατασκευής αυτοτελή μηχανήματα ή συσκευές, στα οποία διενεργείται ολοκληρωμένη η εργασία, για την οποία έχουν σχεδιασθεί (ως φούρνος βαφής αυτοκινήτων, διάταξη προεργασίας βαφής, αεροσυμπιεστής), επιτρέπεται να τοποθετούνται και στους βοηθητικούς χώρους των κτιρίων και δεν απαιτείται γι' αυτά η έκδοση άδειας οικοδομής.

 

 

Άρθρο 24

Στη θέση «ΜΠΑΦΙ - ΚΕΡΑΜΙΔΙ»της Κοινότητας Κρυονερίου του Νομού Αττικής καθορίζεται χώρος (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α) για την ανάγκη των εγκαταστάσεων του αυτοματοποιημένου κέντρου διαλογής των Ελληνικών Ταχυδρομείων, όπως σημειώνεται στο διάγραμμα που συνοδεύει το παρόν.

Οι όροι και οι περιορισμοί για την ανέγερση των εγκαταστάσεων καθορίζονται ως εξής:

Ανώτατο ποσοστό κάλυψης: 0,40.

Ανώτατος συντελεστής δόμησης: 0,90 και όγκου: 4,50.

Ανώτατο ύψος: 14μ., μετρούμενο από το δάπεδο (στάθμη + 100,00) του ισογείου του υφιστάμενου κτίσματος στη θέση Κ, το οποίο είναι κατά 3,40 μ. χαμηλότερα από την άσφαλτο της οδού (στάθμη συν 103,40) στο σημείο Β του οικοπέδου, όπως σημειώνεται στο σχέδιο που συνοδεύει το παρόν.

Ελάχιστη απόσταση από τα όρια του οικοπέδου και των προσώπων αυτού: 10,00 μ.

Επιτρέπεται η κατασκευή υπόγειων χώρων πλην της θέσης (α-β-γ-δ-α) η οποία χρησιμοποιείται για τη διέλευση οχημάτων και πρέπει να παραμείνει ελεύθερη υπογείων κτισμάτων.

Επιτρέπεται η βελτίωση της παροχετευτικής ικανότητας του υφιστάμενου αγωγού ομβρίων, καθώς και η αντικατάσταση του με άλλον σύμφωνα με μελέτη που θα εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

Οι απαιτούμενες άδειες για την κατασκευή των ανωτέρω εγκαταστάσεων χορηγούνται από τη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2947 /2001.

 

Άρθρο 25

1. Για την πολεοδομική έγκριση της περίπτωσης η' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ46 Α') των κατασκευών κεραιών, σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας σε σταθερή βάση, κεραιών συγκαναλικού δικτύου (TETRA) και των κεραιών διασύνδεσης τους με το σταθερό δίκτυο, οι οποίες εγκαθίστανται εντός των ολυμπιακών εγκαταστάσεων, κύριων και βοηθητικών, για την εξυπηρέτηση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 2004, αρμόδια είναι η υπηρεσία που έχει χορηγήσει την οικοδομική άδεια της ολυμπιακής εγκατάστασης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας έκδοσης της πολεοδομικής έγκρισης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

2. Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία των αυτοκινούμενων ή μεταφερόμενων κατασκευών κεραιών (τοποθετημένων επί οχήματος πλήρως αυτόνομων με ιστό ύψους έως δώδεκα (12) μέτρων και εξοπλισμό εκπομπής και λήψης) σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, ή κεραιών συγκαναλικού δικτύου (TETRA) και κεραιών διασύνδεσης τους με το δίκτυο, οι οποίες (κατασκευές κεραιών) χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στο κοινό και αποσκοπούν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 2004, απαιτείται μόνον η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 6 της κ.υ.α. 53571/2000 (ΦΕΚ 1105 Β') «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά», καθώς και η εκχώρηση των αναγκαίων συχνοτήτων από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Οι κατασκευές κεραιών της παρούσας παραγράφου και της παραγράφου 1 παύουν να χρησιμοποιούνται και αίρεται αυτοδίκαια η νομιμότητα χρήσης τους με τη λήξη των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων 2004.

 

3. Για τη νόμιμη λειτουργία ασυρματικών συστημάτων που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους, τα οποία αποτελούν συστήματα αυτοκινούμενα ή μεταφερόμενες κατασκευές (όπως μονάδες δορυφορικών μεταδόσεων, σταθμοί μικροκυματικών ζεύξεων, σταθμοί βάσης ειδικών ραδιοδικτύων, των Ολυμπιακών Χρηστών, των διαπιστευμένων μέσων ενημέρωσης, της Ολυμπιακής Οικογένειας, της Ο.Ε.Ο.Α. «Αθήνα 2004») και τα οποία λειτουργούν εντός και εκτός ολυμπιακών εγκαταστάσεων και αποσκοπούν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 2004, απαιτείται μόνον έκδοση από την Ε.Ε.Τ.Τ. προσωρινής άδειας ορισμένης διάρκειας για τη χρήση ραδιοσυχνότητας. Τα α-συρματικά συστήματα της παρούσας παραγράφου παύουν να χρησιμοποιούνται και αίρεται αυτοδίκαια η νομιμότητα χρήσης τους, με τη λήξη των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων 2004.

 

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, υπερισχύουν δε κάθε αντίθετης διάταξης νόμου.

 

Άρθρο 26

 

Ανταποδοτικό τέλος Ε.Ρ.Τ. Α. Ε.

 

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 1730/1987 (ΦΕΚ 145 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Το ύψος του ορίζεται στο ποσό των τριών ευ ρω και οκτώ λεπτών (3,08') από 1.7.2003 και στο ποσό των τριών ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (3,24 ') από 1.1.2004 μηνιαίως ανά μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, υπολογίζεται από πρώτης διαδρομής καταμέτρησης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος μετρητών Δ. Ε. Η. και εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η., η οποία παρακρατεί προμήθεια 0,5% για την είσπραξη και απόδοση αυτή.»

 

Άρθρο 27

 

Μετασχηματισμός Ομίλου Ολυμπιακής Αεροπορίας

 

1. Με απόφαση της Δ.Ε.Α. και των καταστατικών Οργάνων τους, οι εταιρείες του Ομίλου Ολυμπιακής Αεροπορίας μετασχηματίζονται με απόσχιση των κλάδων ή τμημάτων ή λειτουργιών του πτητικού έργου με συγχώνευση ή απορρόφηση τους από υφιστάμενη εταιρεία του Ομίλου. Με ίδιες αποφάσεις της Δ.Ε.Α. και των καταστατικών Οργάνων τους δύνανται να αποσχίζονται, απορροφώνται ή συγχωνεύονται οι κλάδοι, τμήματα ή λειτουργίες επίγειας εξυπηρέτησης και τεχνικής βάσης από υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες για το σκοπό αυτόν εταιρείες. Ο μετασχηματισμός που προβλέπεται στο παρόν γίνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και 66-89 του κ.ν. 2190/1920, εφαρμοζομένων των διατάξεων του παρόντος. Το σύνολο των μετοχών των εταιρειών που προέρχονται από το μετασχηματισμό αυτόν περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα, σε συνδυασμό με την παράγραφο 5 του παρόντος, στο Ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου οι εταιρείες αυτές να ιδιωτικοποιηθούν.

 

2. Ως κλάδος, τμήμα ή λειτουργία για την εφαρμογή του παρόντος νοείται το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που περιλαμβάνονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού, ως και οι εργαζόμενοι που αναφέρονται στην έκθεση που τον συνοδεύει.

Στη συνοδευτική έκθεση περιλαμβάνεται και κάθε άλλο στοιχείο, που μεταφέρεται κατά την παρούσα διαδικασία, και δεν αναγράφεται στον ισολογισμό, ως και τα εμπορικά δικαιώματα που συνδέονται με την άσκηση του πτητικού έργου.

Ο ισολογισμός μετασχηματισμού και η συνοδευτική έκθεση συντάσσονται από ορκωτό ελεγκτή, που ορίζεται με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών από τις οποίες αποσχίζονται οι κλάδοι, εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετασχηματιζόμενων εταιρειών και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920.

 

3. Η μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού και των στοιχείων και δικαιωμάτων, που αναφέρονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού και την έκθεση, συντελείται αυτοδικαίως και ατελώς απαλλασσόμενη κάθε φόρου, τέλους, δικαιώματος του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμού, με μόνη την καταχώριση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της απορροφούσας εταιρείας περί εγκρίσεως των ισολογισμών μετασχηματισμού, ως τίτλου, στις κατά περίπτωση αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, χωρίς να απαιτείται για το σκοπό αυτόν οποιαδήποτε άλλη έγκριση, βεβαίωση, πιστοποιητικό, φορολογική δήλωση ή πράξη. Η νηολόγηση των αεροσκαφών, η μεταφορά του προσωπικού και των λοιπών στοιχείων και δικαιωμάτων στην απορροφούσα εταιρεία θα ισχύσει από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας εμπορικής εκμετάλλευσης από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

4. Οι απορροφούσες εταιρείες αποκτούν το σύνολο των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού και δικαιωμάτων, ελεύθερα παντός φόρου, τέλους, βάρους, χρέους ή δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. και κάθε βάρους, χρέους, αξίωσης τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, πέραν των υποχρεώσεων, οι οποίες ρητώς αναγράφονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού και την έκθεση, εξαιρουμένων των εταιρειών αυτών από την εφαρμογή των άρθρων 479, 939 ΑΚ, 537 επ. Ε.Ν. και του Ν. 2190/1994.

Δεν λαμβάνονται ασφαλιστικά μέτρα κατά των απορροφουσών εταιρειών για χρέη προγενέστερα της ημερομηνίας απόσχισης και δεν ασκούνται ποινικές διώξεις κατά των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων της Ολυμπιακής αεροπορίας Α. Ε. και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας Α. Ε. για χρέη προς το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς του Δημοσίου των εταιρειών αυτών.

 

5. Συστήνεται Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Δημοσίου με την ονομασία «Ελληνικό Δημόσιο - Λογαριασμός Αποκρατικοποίησης του Ομίλου της Ολυμπιακής Αεροπορίας». Τα διαθέσιμα του λογαριασμού θα τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μπορεί να καθορίζονται οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας, ελέγχου και εμφάνισης του λογαριασμού.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ο Ειδικός Λογαριασμός:

(α) πιστώνεται με τα έσοδα από την πώληση, στο πλαίσιο της διαδικασίας αποκρατικοποίησης, των εταιρειών του Ομίλου της Ολυμπιακής Αεροπορίας, οι μετοχές των οποίων περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. Για την αντιμετώπιση των αναγκαίων δαπανών της παρακάτω παραγράφου β' μέχρι την πώληση των εταιρειών του Ομίλου, ο Ειδικός Λογαριασμός πιστώνεται με προκαταβολές του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας που θα αναλάβει το πτητικό έργο και οι οποίες θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

β) χρεώνεται με τα αναγκαία ποσά για την καταβολή αποζημιώσεων και λοιπών δαπανών για τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των εργαζομένων, καθώς και για την κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας κατά τη διαδικασία μετασχηματισμού και εκκαθάρισης και μέχρι συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στις ονομαστικές αξίες των μετοχών των εταιρειών του Ομίλου, οι οποίες θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

γ) ειδικά, χρέωση του Ειδικού Λογαριασμού, προκειμένου να καταβληθούν:

ι) κίνητρα στους δικαιούχους λόγω υποχρεωτικής συνταξιοδότησης, στις περιπτώσεις που συμφωνούνται σε εφαρμογή του άρθρου 8 του Π.Δ. 178/2002, και

ιι) η πρόσθετη επιβάρυνση της παρ. 8 του παρόντος στους ασφαλιστικούς φορείς,

επιτρέπεται μετά την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας που θα αναλάβει το πτητικό έργο και την είσπραξη από το Ελληνικό Δημόσιο των σχετικών εσόδων από αυτή.

 

6. Οι Ιπτάμενοι Χειριστές της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας, κάτοχοι, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, σε ισχύ του πτυχίου τους, ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. για τον κλάδο σύνταξης, που συμπληρώνουν το 53ο έτος της ηλικίας τους και 4.500 ημέρες ασφάλισης ή 7.500 ημέρες ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας στην Ολυμπιακή Αεροπορία ή την Ολυμπιακή Αεροπλοΐα έως 31.12.2004, αποχωρούν υποχρεωτικά εντός του έτους 2003 από την εταιρεία που εργάζονται με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης της εταιρείας που τους επιδίδεται ατομικώς και καταβολή της προβλεπόμενης από τις οικίες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τα Πρακτικά Συμφωνίας αυτών των συλλογικών συμβάσεων αποζημίωσης.

 

7. Στο άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 1759/1988 προστίθεται εδάφιο γ' ως εξής:

 

«Αν συμπληρώνουν, έως ένα έτος μετά τη δημοσίευση του παρόντος, 5.000 ημέρες ασφάλισης με την ειδικότητα αυτή στην Ολυμπιακή Αεροπορία και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα ανεξαρτήτως του ορίου ηλικίας. Οι ανωτέρω εργαζόμενοι αποχωρούν από την εταιρεία το αργότερο μέχρι 31.12.2003 με διαπιστωτική πράξη της εταιρείας που τους επιδίδεται ατομικώς.»

 

8. Ο προστιθέμενος χρόνος ασφάλισης των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος λογίζεται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και λαμβάνεται υπόψη μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης.

Η πρόσθετη επιβάρυνση των ασφαλιστικών φορέων, που προκύπτει από τη συμπλήρωση των ως άνω αναφερόμενων στις παραγράφους 6 και 7 του παρόντος ορίων, καλύπτεται, κατά προτεραιότητα, από τον Ειδικό Λογαριασμό της παρ. 5 του παρόντος.

Το ύψος της επιβάρυνσης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από οικονομική μελέτη της Υπηρεσίας Αναλογιστικών Μελετών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

9. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1759/1988, ως ισχύει, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στους Ιπτάμενους Συνοδούς και Φροντιστές που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος στην Ολυμπιακή Αεροπορία Α. Ε. και στην Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε., εφόσον είχαν υπαχθεί στις ως άνω διατάξεις μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος. Το ανωτέρω άρθρο 5 του Ν. 1759/1988 καταργείται πλην των περιπτώσεων που ορίζεται η εφαρμογή του στις διατάξεις του παρόντος.

 

10. Το δεύτερο τμήμα Ειδικές Διατάξεις Ιπτάμενου Προσωπικού του Ν. 2602/1998, ως και κάθε άλλη διάταξη νόμου που ρυθμίζει θέματα εσωτερικού κανονισμού του ιπτάμενου προσωπικού θαλάμου διακυβέρνησης και θαλάμου επιβατών της Ολυμπιακής Αεροπορίας, καταργείται με την έκδοση κανονισμού που το αντικαθιστά και ο οποίος προτείνεται από το Δ.Σ. της εταιρείας και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και ισχύει για περίοδο οκτώ μηνών από της δημοσιεύσεως στο Φ.Ε.Κ. της υπουργικής απόφασης, εκτός εάν αντικατασταθεί νωρίτερα με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας που καταρτίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 5 και 6 και σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων με τη διαδικασία μεσολάβησης και διαιτησίας του Ν. 1876/1990.

 

11. Η ισχύς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και Πρακτικών Συμφωνίας Ιπτάμενων Χειριστών και Συνοδών Φροντιστών τερματίζεται με καταγγελία των Δ.Σ. της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας, που κοινοποιείται στις αντισυμβαλλόμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις ή τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 9 του Ν. 1876/1990.

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδονται μετά προηγούμενη πρόταση των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών αυτών, ρυθμίζονται θέματα σχέσεων εργασίας που περιέχονται στις καταργηθείσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και Πρακτικά Συμφωνίας και ισχύουν για χρονική περίοδο οκτώ μηνών από της δημοσιεύσεως στο Φ.Ε.Κ. της υπουργικής απόφασης, εκτός αν οι Κ.Υ.Α. αντικατασταθούν νωρίτερα με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 5 και 6 και σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων με τη διαδικασία μεσολάβησης και διαιτησίας του Ν. 1876/1990. Για τη ρύθμιση των θεμάτων αυτών και της προηγούμενης παραγράφου για κάθε κατηγορία εργαζομένων θα περιληφθούν στις υπουργικές αποφάσεις οι σχετικές ρυθμίσεις των πρωτοκόλλων συμφωνίας που έχουν προηγουμένως υπογραφεί σύμφωνα μετοάρθρο8του Π.Δ. 178/2002.

 

Άρθρο 28

 

Καταργούμενες διατάξεις

 

Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου καταργούνται οι εξής διατάξεις:

1. Το Ν.Δ. 496/1970 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας των Ταχυδρομείων» (ΦΕΚ 73 Α'), εκτός των άρθρων 1, 2, 3, 4, καθώς και των άρθρων 17 και 18 που ισχύει για όσο χρόνο ο ΕΛ.ΤΑ. είναι φορέας παροχής της καθολικής υπηρεσίας.

2. Το Β.Δ. 804/1970 «Περί κυρώσεως του Καταστατικού των Ελληνικών Ταχυδρομείων» (ΦΕΚ 271 Α') και το Π.Δ. 277/1975 «Περί της νομικής μορφής λειτουργίας της ταχυδρομικής υπηρεσίας δια το μετά την 30ήν Απριλίου 1975 χρονικό διάστημα» (ΦΕΚ 83 Α').

3. Η υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών 83588/2531 /1996 « Περί προσαρμογής των διατάξεων του Καταστατικού του ΕΛ.ΤΑ. στις διατάξεις του Ν. 2414/1996» (ΦΕΚ 1142 Β').

4. Το Π.Δ. 295/1986 «Δομή, ρόλος και τρόπος διοίκησης και λειτουργίας της κοινωνικοποιημένης Επιχείρησης «Ελληνικά Ταχυδρομεία» (ΦΕΚ 133 Α').

5. Το άρθρο 41 του Ν. 1959/1991 «Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 123 Α').

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7, το εδάφιο ιδ' της παρ. 1 του άρθρου 6, η παράγραφος 1 του άρθρου 10, τα άρθρα 8, 9, 15 και 16 του Ν. 2668/1998 «Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 282 Α') και οποιαδήποτε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.

 

Άρθρο 29

 

Μεταβατικές διατάξεις

 

1. Διαδικασίες χορήγησης ειδικών αδειών που βρίσκονται σε εξέλιξη συνεχίζονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

 

2. Οι άδειες που είναι σε ισχύ και των οποίων οι όροι αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου τροποποιούνται με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση της παραγράφου 10 του άρθρου 19 του Ν. 2668/1998.

 

3. Αιτήσεις για χορήγηση ειδικής άδειας που υποβλήθηκαν πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος εξετάζονται, συμπληρώνονται και χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

4. Το από 19 Απριλίου 2001 Συμβόλαιο Διοίκησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΕΛ.ΤΑ. εξακολουθεί να ισχύει έως τη συμβατική λήξη αυτού.

 

5. Το εδάφιο στ' της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του Ν. 2668/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«στ. Από τη 18η Δεκεμβρίου 1998 λογίζεται ότι οι αντίστοιχες υπηρεσίες περιλαμβάνονται στο σκοπό του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται στο σκοπό αυτόν, με το χαρακτήρα της Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Ενδιαφέροντος, υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 εδάφιο ε', καθώς και υπηρεσίες εισπράξεων και πληρωμών που παρέχονται από τον ΕΛ.ΤΑ. για λογαριασμό τρίτων, όπως Δημοσίου, δημόσιων επιχειρήσεων, Ο.Τ.Α., ασφαλιστικών φορέων, καθώς και υπηρεσίες Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.»

 

Άρθρο 30

 

Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.