ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 10/2006 - ΦΕΚ 970/Β'/24.7.2006

Μέτρα για την πρόληψη και καταστολή της «ΖΩΟΚΛΟΠΗΣ» στην περιφέρεια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 3 και 4 του ν. 1481/1984 (Α'-152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως συμπληρώθηκε η παράγραφος 3 με το άρθρο 1, παράγραφος 4 του ν. 1590/1986 (Α'-49) και το άρθρο 36 του ν. 2168/1993 (Α'-147).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 1300/1982 (Α'-129) «Μέτρα για την πρόληψη και καταστολή της ζωοκλοπής και ζωοκτονίας».

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του β.δ. της 19.12.1955/14.1.1956 (Α'-20) «Περί εκτελέσεως των διοικητικών διατάξεων του ν.δ. 3030/1954».

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του π.δ. 161/1988 (Α'-74) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Περιφερειακών Υπηρεσιών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

 

Αρθρο 1

 

«Δήλωση - Μεταβίβαση μεγάλων ζώων και χοίρων».

 

1. Οι ιδιοκτήτες μεγάλων ζώων (ίππων, ημιόνων, όνων, βοοειδών και χοίρων) υποχρεούνται να δηλώνουν αυτά, με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στη Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή του τόπου που ευρίσκεται η εκμετάλλευση τους.

= Στην παραπάνω δήλωση, αναγράφονται:

α) Ο αριθμός των ζώων.

β) Το είδος των ζώων.

γ) Το γένος των ζώων.

δ) Η ηλικία των ζώων.

ε) Η ακριβής τοποθεσία της εκμετάλλευσης.

= Στη δήλωση αυτή, επισυνάπτονται ως δικαιολογητικά νομιμότητας των κατεχομένων ζώων και οι σχετικές άδειες ίδρυσης και λειτουργίας της εγκατάστασης αυτών, όπου προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις καθώς επίσης και κάθε άλλη άδεια αρμόδιας Αρχής ή συμβόλαιο κυριότητας της έκτασης βοσκής των ζώων εφ' όσον ο κάτοχος αυτών είναι ο ίδιος, ιδιοκτήτης της έκτασης ή σε αντίθετη περίπτωση, συμφωνητικό μίσθωσης θεωρημένο σύμφωνα με τα ισχύοντα.

= Η Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή, τηρεί τη δήλωση στο αρχείο της και παραδίδει θεωρημένο αντίγραφο αυτής, στον δηλούντα.

= Τα νεογέννητα ζώα, δηλώνονται με τον ίδιο τρόπο, μέσα σε ένα (1) μήνα, από τη γέννηση τους.

2. Όσοι προτίθενται να προβούν στην πώληση ή στην με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταβίβαση της κυριότητας των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, ζώων, προσκομίζουν στην επιτόπια Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή, αντίγραφο της παραπάνω δήλωσης και εφοδιάζονται με πιστοποιητικό κατοχής, στο οποίο αναγράφονται:

α) Ο αριθμός των προς μεταβίβαση, ζώων.

β) Το είδος των ζώων.

γ) Το γένος των ζώων.

δ) Η ηλικία των ζώων.

ε) Τα στοιχεία ταυτότητας, η διεύθυνση κατοικίας και ο τόπος εκμετάλλευσης του προσώπου, στο οποίο τα ζώα μεταβιβάζονται.

13548

 

3. Σε περίπτωση επαναμεταβίβασης των ζώων, το παραπάνω πιστοποιητικό παραλαμβάνεται από το νέο ιδιοκτήτη, αφού προηγουμένως συνταχθεί σ' αυτό, σχετική πράξη μεταβίβασης και εφόσον δεν έχει παρέλθει διάστημα ενός (1) μηνός από την προηγούμενη μεταβίβαση. Στη σχετική πράξη, θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής των συμβαλλομένων από τη Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή.

 

 

Αρθρο 2

 

«Δήλωση αιγοπροβάτων».

 

1. Οι κτηνοτρόφοι και κάθε ιδιοκτήτης αιγοπροβάτων άνω των δέκα (10) κατ' είδος, υποχρεούνται όπως, εντός του μηνός Μαΐου κάθε έτους, υποβάλλουν αυτοπροσώπως, στην Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή του τόπου της εκμετάλλευσης τους, κτηνοτροφική δήλωση σε δύο (2) αντίτυπα και δύο (2) φωτογραφίες τους, μαζί με τα ακόλουθα έγγραφα - στοιχεία, βεβαιωτικά της κυριότητας - κατοχής των ζώων και της σχέσης των ιδίων με τον τόπο της εκμετάλλευσης και βοσκής:

α) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφεται ο ακριβής αριθμός των κατεχομένων ζώων, το είδος, το γένος και τα στοιχεία ταυτότητας αυτών (σήμανσης με ενώτια), ο ακριβής αριθμός αποθέματος των ενωτίων που κατέχουν ύστερα από έγκριση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7 και 8 της υπ' αριθμ. 263493/27.7.2004 κοινής υπουργικής απόφασης Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών, καθώς και ο ακριβής τόπος χειμερινής και θερινής βοσκής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.δ. 3030/1954 όπως ισχύει κάθε φορά. Τα προαναφερθέντα στοιχεία, μεταφέρονται και αναγράφονται στην Κτηνοτροφική Δήλωση.

β) Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της παρούσας.

γ) Ακριβές φωτοαντίγραφο του καταλόγου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων και

δ) Ακριβές φωτοαντίγραφο του μητρώου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων (άρθρα 5 και 8 αντίστοιχα της προαναφερθείσας κοινής υπουργικής απόφασης).

 

2. Ακριβή αντίγραφα των παραπάνω δηλώσεων (κτηνοτροφικών και του ν. 1599/1986) και των προαναφερθέντων δικαιολογητικών αποστέλλονται από το Δήμο ή την Κοινότητα στην Αστυνομική Αρχή, επιπέδου Τμήματος ή Υποδιεύθυνσης, για ενημέρωση και χρήση, κατά τη διενέργεια πάσης φύσεως ελέγχων των κατόχων των ζώων, καθώς επίσης στις Διευθύνσεις Γεωργίας και Κτηνιατρικής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για τις δικές τους τυχόν ενέργειες και την εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων, κατ' εφαρμογή συναφών ή άλλων κανόνων Δικαίου.

 

3. Οι κτηνοτρόφοι και κάθε ιδιοκτήτης αιγοπροβάτων, υποχρεούνται να δηλώνουν αυτοπροσώπως τα νεογέννητα αμνοερίφια, εντός μηνός από τη γέννηση τους, στο Δήμο ή την Κοινότητα που ευρίσκεται η εκμετάλλευση τους, με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 και ακριβές φωτοαντίγραφο του μητρώου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων. Ακριβές αντίγραφο της παραπάνω δήλωσης και του μητρώου, αποστέλλονται από το Δήμο ή την Κοινότητα στην Αστυνομική Αρχή και τις λοιπές Υπηρεσίες, της προηγούμενης παραγράφου, για τους αναφερόμενους σ' αυτήν, λόγους.

 

 

Αρθρο 3

 

«Σήμανση - ταυτότητα αιγοπροβάτων».

 

1. Υποχρέωση σήμανσης των ζώων τους, έχουν όλοι οι κτηνοτρόφοι και κάθε ιδιοκτήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της υπ' αριθμ. 263493/27.7.2004 κοινής απόφασης των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομίας και Οικονομικών και συγκεκριμένα ως ακολούθως:

Α' ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

(1) Η σήμανση των αιγοπροβάτων γίνεται αποκλειστικά με ενώτια κίτρινου χρώματος (RAL).

(2)  Σε κάθε ζώο, με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στο εδάφιο 1Δ, της παραπάνω απόφασης τοποθετείται ένα ενώτιο στο κάθε αυτί, σύμφωνα με τα εδάφια του άρθρου -6- της ιδίας απόφασης. Στο ενώτιο, αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός αριθμός της αρχικής εκμετάλλευσης όπου γεννήθηκε το ζώο ή εισήχθη για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

(3)  Η σήμανση που εφαρμόζεται στα αιγοπρόβατα γίνεται εφεξής με δύο (2) τύπους ενωτίων (Ενώτια Τύπου 1 και Ενώτια Τύπου 2). Το σχήμα, οι αναγραφόμενες πληροφορίες και οι προδιαγραφές κατασκευής των ενωτίων καθορίζονται στα Παραρτήματα αρ. 1 και αρ. 2 της προαναφερθείσας απόφασης.

(4) Κατά την τοποθέτηση των ενωτίων, λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε να μην προκαλούνται τραυματισμοί και μολύνσεις στα ζώα.

(5) Το παλαιού τύπου ενώτιο παραμένει στο ένα αυτί του ζώου και προστίθεται στο άλλο αυτί ένα νέου τύπου ενώτιο. Ο αριθμός του παλαιού τύπου ενωτίου συσχετίζεται με τον αριθμό του νέου τύπου ενωτίου του ζώου και καταχωρείται στο μητρώο εκμετάλλευσης.

(6)  Τα νέου τύπου ενώτια τοποθετούνται στα ζώα που θα γεννηθούν στο εξής και στα ζώα που δεν έχουν σήμανση ή έχουν απολέσει την παλαιού τύπου σήμανση. Νέου τύπου σήμανση γίνεται επίσης και στα ζώα που αποστέλλονται στην Ελλάδα από χώρες της Ε.Ένωσης και έχουν απολέσει το ενώτιο ή εισάγονται από τρίτες χώρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδάφια ΙΑ' και IB' του άρθρου -6- της ίδιας ως άνω απόφασης.

(7) Σε όλα τα αιγοπρόβατα ηλικίας έξι (6) μηνών που έχουν γεννηθεί μέσα σε μία εκμετάλλευση και παραμένουν σε αυτή, τοποθετούνται δύο ενώτια Τύπου 1.

(8) Σήμανση επίσης με δύο ενώτια τύπου 1 γίνεται και στα ζώα ηλικίας μικρότερης των 6 μηνών όταν:

(1.α) Πρόκειται να εγκαταλείψουν την αρχική τους εκμετάλλευση για να πωληθούν σε άλλη εκμετάλλευση με σκοπό την πάχυνση ή την αναπαραγωγή.

(1.β) Είναι ζώα από τα οποία πρόκειται να ληφθούν δείγμα τα αίματος και χρειάζεται να είναι γνωστός ο ατομικός τους αριθμός.

(1.γ) Η εκμετάλλευση είναι υπό καθεστώς υγειονομικής επιτήρησης και πρέπει άμεσα να σημανθούν όλα τα ζώα, με στόχο την καταπολέμηση μιας επιζωοτίας.

(9)  Τα ζώα που αγοράζονται από άλλη εκμετάλλευση φέρουν οπωσδήποτε δύο ενώτια Τύπου 1 τα οποία προσδιορίζουν την αρχική εκμετάλλευση στην οποία γεννήθηκαν.

(10)  Στα ζώα που εισάγονται από Τρίτες χώρες τοποθετούνται ενώτια στην εκμετάλλευση προορισμού σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, εντός μεγίστης προθεσμίας 14 ημερών από την ημερομηνία εισόδου στο Ελληνικό έδαφος. Απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων από την πρώτη εκμετάλλευση προορισμού σε άλλη για διάστημα -30- ημερών, εκτός αν προορίζονται για συγκεκριμένο σφαγείο, οπότε μπορούν να μετακινηθούν με τη σήμανση της τρίτης χώρας. Η αρχική σήμανση της τρίτης χώρας καταχωρείται στο μητρώο εκμετάλλευσης μαζί με τον Ελληνικό αριθμό ενωτίου του ζώου.

(11) Τα ζώα που αποστέλλονται στην Ελλάδα από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προορίζονται να διατηρηθούν για πάχυνση ή αναπαραγωγή, διατηρούν την αρχική τους σήμανση. Μόνο σε περίπτωση που τα ενώτια πέσουν ή ξεθωριάσει η γραφή τους και είναι δυσανάγνωστη, τοποθετούνται στα ζώα δύο ελληνικά ενώτια τύπου 1.

(12) Τα ζώα που εισάγονται στην Ελλάδα από Τρίτες χώρες, που προορίζονται για σφαγή, που μεταφέρονται απευθείας από τον Σταθμό Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου στο σφαγείο και σφάζονται εντός -5- ημερών από την διενέργεια των ελέγχων κατά την είσοδο στο Ελληνικό έδαφος, διατηρούν την αρχική σήμανση της τρίτης χώρας.

(13)  Απαγορεύεται η αποκοπή των αρχικών ενωτίων ενός ζώου και η αντικατάσταση τους με ενώτια της νέας εκμετάλλευσης στην οποία αυτό μετακινήθηκε.

(14)  Τα αμνοερίφια που είναι μικρότερα των έξι (6) μηνών και πρόκειται να οδηγηθούν κατευθείαν από την αρχική τους εκμετάλλευση στο σφαγείο, σημαίνονται μόνο με ένα ενώτιο Τύπου 2 το οποίο τοποθετείται στο αριστερό αυτί του ζώου. Τα αμνοερίφια που είναι μικρότερα των έξι (6} μηνών των εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται σε καθεστώς υγειονομικής επιτήρησης σημαίνονται υποχρεωτικά με τα ενώτια τύπου 1.

Β' ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

(1)  Ο κάτοχος των ζώων υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια τοπική Κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, με την οποία ζητείται η έγκριση της ποσότητας και των αριθμών των ενωτίων Τύπου 1 και Τύπου 2 που πρόκειται να αγοραστούν ώστε να υπάρχει στην εκμετάλλευση απόθεμα για ένα έτος και η οποία πρέπει να είναι ανάλογη του αριθμού των ζώων της εκμετάλλευσης.

(2)  Η προμήθεια των νέου τύπου ενωτίων γίνεται με δαπάνη του κατόχου.

(3) Ο κάτοχος τοποθετεί με δική του ευθύνη τα ενώτια στα ζώα.

(4) Σε περίπτωση απώλειας ενωτίων, η αντικατάσταση τους γίνεται με ενώτια που αναγράφουν τις ίδιες πληροφορίες με τα απολεσθέντα, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στα εδάφια Α', Β' και Γ' του άρθρου -7- της προαναφερθείσας απόφασης.

(5)  Στην περίπτωση εφαρμογής της ηλεκτρονικής σήμανσης, κάθε μια από τις κατασκευάστριες ή προμηθεύτριες εταιρείες με σχετική αίτηση της προς τη Διεύθυνση ΚΑΦΕ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητά τη χορήγηση έγκρισης των αριθμών των πομποδεκτών που δύναται να διακινήσει. Η Διεύθυνση ΚΑΦΕ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χορηγεί έγκριση για τους αριθμούς των πομποδεκτών τους οποίους αποκλειστικά η αιτούσα εταιρεία μπορεί να διακινεί.

(6) Στην περίπτωση εφαρμογής της ηλεκτρονικής σήμανσης, ο κάτοχος των ζώων υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια τοπική Κτηνιατρική αρχή της ΝΑ. με την οποία

ζητά την έγκριση της ποσότητας και των αριθμών των πομποδεκτών που πρόκειται να αγοραστούν.

(7) Με την αγορά τόσο των ενωτίων όσο και των πομποδεκτών από τον κάτοχο η πωλήτρια εταιρεία υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως για την εκτέλεση της παραγγελίας την αρμόδια τοπική Κτηνιατρική-αρχή, που εξέδωσε την έγκριση σχετικά με την ποσότητα και τους αριθμούς ενωτίων και πομποδεκτών, στην περίπτωση που αυτό της ζητηθεί.

 

2. Τα ενώτια σήμανσης που προβλέπονται στις παραπάνω διατάξεις, τοποθετούνται με δαπάνη και μέριμνα του ιδιοκτήτη των ζώων, σύμφωνα με τις οδηγίες της οικείας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.

 

3. Στα νεογέννητα, τα ενώτια τοποθετούνται το βραδύτερο μέσα σ' ένα (1) μήνα από τη γέννηση τους και σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

 

4. Ο κάτοχος των ζώων, υποχρεούται να δηλώνει με τη δήλωση του ν. 1599/1986 που προβλέπεται στο άρθρο 2 της παρούσας (παράγραφος 1-α), τον ακριβή αριθμό αποθέματος ενωτίων που κατέχει για ένα έτος, ύστερα από τη σχετική έγκριση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.

 

 

Αρθρο 4

 

«Μεταβίβαση αιγοπροβάτων».

 

1. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της κυριότητας αιγοπροβάτων, εφόσον αυτά δεν συνοδεύονται εκτός των τυχόν άλλων προβλεπομένων δικαιολογητικών, από πιστοποιητικό κατοχής, το οποίο εκδίδεται εις διπλούν από τη δημοτική ή κοινοτική αρχή του τόπου εγκατάστασης της εκμετάλλευσης του κατόχου και ισχύει για δέκα (10) ημέρες από την έκδοση του.

 

2. Στο πιστοποιητικό κατοχής αναγράφονται τα στοιχεία του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος, ο αριθμός των ζώων, το είδος, το γένος αυτών και τα στοιχεία ταυτότητας των ενωτίων, τύπου -1- και -2- ( κωδικός αριθμός του Νομού και της εκμετάλλευσης) και η χώρα (λογότυπο) προέλευσης για την Ελλάδα (EL) σύμφωνα και με τα άρθρα 5,6 και 10 της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης. Το ένα αντίτυπο του ως άνω πιστοποιητικού υποβάλλεται υποχρεωτικά από τον κάτοχο των ζώων στην επιτόπια αστυνομική αρχή της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ και το δεύτερο αντίτυπο, παραδίδεται στον κάτοχο των ζώων. Το παραπάνω πιστοποιητικό παραδίδεται από το μεταβιβάζοντα στον νέο ιδιοκτήτη των ζώων, ο οποίος υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών στον Δήμο ή στην Κοινότητα που έχει υποβάλλει ή πρέπει να υποβάλλει την κτηνοτροφική δήλωση ως νέος κτηνοτρόφος και στην αστυνομική αρχή του τόπου εγκατάστασης της εκμετάλλευσης του, όπου γίνεται επ' αυτού σχετική θεώρηση για τη μεταβίβαση, ενεργούνται οι σχετικές αυξομειώσεις στην κτηνοτροφική του δήλωση ή υποβάλλεται στον Δήμο ή Κοινότητα νέα δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου -2- της παρούσας. Σε περίπτωση σφαγής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταβίβασης της κυριότητας των ζώων, εκδίδεται νέο πιστοποιητικό από τον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

3. Σε περίπτωση επαναμεταβίβασης των ζώων, συντάσσεται, επί του πιστοποιητικού κατοχής σχετική πράξη μεταβίβασης και θεωρείται από την Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή το γνήσιο της υπογραφής των συμβαλλομένων. Το παραπάνω πιστοποιητικό στη συνέχεια παραδίδεται στο νέο ιδιοκτήτη, ο οποίος υποχρεούται να ενεργήσει σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου σε συνδυασμό με την παράγραφο -1- του παρόντος άρθρου.

 

4. Ζώα, τα οποία προέρχονται από περιοχές εκτός Κρήτης και δεν προορίζονται για σφαγή δηλώνονται αυτοπροσώπως και υποχρεωτικά από τον ιδιοκτήτη τους στην Δημοτική ή Κοινοτική αρχή του τόπου της εκμετάλλευσης του εντός πέντε (5) ημερών από την απόκτηση της κυριότητας αυτών με δήλωση του ν. 1599/1986 και συμπληρωματική κτηνοτροφική δήλωση στην οποία προσαρτώνται και τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα για την υγιεινή τον ζώων, φορολογίας και συναφή νομοθεσία, σχετικά παραστατικά έγγραφα και αυτά που προβλέπονται από το άρθρο 2 παράγραφος 1 της παρούσας. Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου.

 

 

Αρθρο 5

 

«Σφαγή ζώων».

 

1. Απαγορεύεται η σφαγή αιγοπροβάτων και χοίρων, εφόσον αυτά δε συνοδεύονται από πιστοποιητικό κατοχής, το οποίο εκδίδεται εις διπλούν μετά από λεπτομερή έλεγχο της κτηνοτροφικής δήλωσης, από τη Δημοτική ή Κοινοτική αρχή του τόπου εκμετάλλευσης των ζώων. Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει για δέκα (10) ημέρες από την έκδοση του. Τα δύο αντίτυπα αυτά παραδίδονται από τον κάτοχο ή αγοραστή των ζώων στον αρμόδιο υπάλληλο του νομίμως λειτουργούντος σφαγείου. Αυτός τα παραδίδει αμέσως μετά τις δικές του ενέργειες στον Αστυνομικό Υπηρεσίας του σφαγείου ο οποίος ελέγχει την νομιμότητα των ζώων μονογράφει προς τούτο τα πιστοποιητικά και στη συνέχεια αποστέλλει το ένα αντίτυπο άμεσα μέσω της Υπηρεσίας του στην Αστυνομική Αρχή του τόπου εκμετάλλευσης του κατόχου των ζώων και το δεύτερο το παραδίδει σ' αυτόν.

 

2. Η σφαγή των ζώων που προέρχονται από μεταβίβαση, κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 της παρούσας, επιτρέπεται με βάση το πιστοποιητικό κατοχής που παρέλαβε ο αποκτών από το μεταβιβάζοντα, υπό τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου (διάρκεια ισχύος αυτού).

 

3. Η σφαγή των ζώων που προέρχονται από περιοχές εκτός Κρήτης επιτρέπεται εφόσον αυτά συνοδεύονται με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα προς τούτο Νομοθεσία, παραστατικά έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή τα σφάγια σφραγίζονται με τη σφραγίδα της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και τη σφραγίδα με τον τίτλο της αστυνομικής αρχής του τόπου σφαγής. Επιπλέον, στα παραστατικά έγγραφα τίθεται η προβλεπόμενη από την επόμενη παράγραφο του άρθρου αυτού σφραγίδα.

 

4. Σε κάθε περίπτωση σφαγής, τα παραπάνω πιστοποιητικά παραδίδονται στον κάτοχο τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 αφού προηγουμένως γίνει σχετικός έλεγχος από τους αρμόδιους αστυνομικούς και θεωρηθεί η εμπρόσθια πλευρά αυτών με σφραγίδα της αστυνομικής αρχής (ερυθρά μελάνη), η οποία πιστοποιεί τη σφαγή και επιτρέπει τη νόμιμη μεταφορά.

 

5. Η σφαγή των ζώων γίνεται μόνο στα νομίμως λειτουργούντα δημοτικά ή κοινοτικά σφαγεία.

 

6. Τα σφάγια, εκτός των αναφερομένων στην παρ. -3- του παρόντος άρθρου, σφραγίζονται με τη σφραγίδα της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Επιπρόσθετα, τίθεται σφραγίδα με τον τίτλο της αστυνομικής αρχής του τόπου σφαγής.

 

7. Όλα τα δέρματα των σφαγέντων ζώων σφραγίζονται με τη σφραγίδα της αστυνομικής αρχής του τόπου σφαγής.

 

 

Αρθρο 6

 

«Κατοχή και διακίνηση σφαγίων και δερμάτων.

Υποχρεώσεις ιδιοκτητών εστιατορίων και συναφών καταστημάτων».

 

1. Απαγορεύεται η κατοχή, η αγορά, η πώληση και η μεταφορά σφαγίων και δερμάτων που δε φέρουν τις προβλεπόμενες σφραγίδες και δε συνοδεύονται με πιστοποιητικό κατοχής ζώων, στο οποίο υπάρχει και η σχετική θεώρηση του αστυνομικού ελέγχου στους χώρους σφαγής (άρθρο 5 παρ. 4), εξαιρουμένων των σφαγίων και δερμάτων ζώων που προέρχονται από περιοχές εκτός Κρήτης, εφόσον αυτά συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα, από την ισχύουσα Νομοθεσία, παραστατικά έγγραφα, τα οποία φέρουν τις προβλεπόμενες σφραγίδες.

 

2. Οι κάτοχοι επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτικών θαλάμων υποχρεούνται να δηλώσουν στην αστυνομική αρχή του τόπου του επαγγέλματος τους, με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, τη χωρητικότητα και τη διεύθυνση εγκατάστασης των ψυκτικών τους χώρων. Υποχρέωση δήλωσης για τη χωρητικότητα των ψυκτικών τους χώρων έχουν και οι κάτοχοι αυτοκινήτων ψυγείων. Οι ανωτέρω απαγορεύεται να δέχονται σφάγια, που δε φέρουν τις προβλεπόμενες σφραγίδες και δε συνοδεύονται από το προβλεπόμενο πιστοποιητικό κατοχής (άρθρο 5 παρ. 1 και 4) ή τα παραστατικά έγγραφα της παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου.

 

3. Οι ιδιοκτήτες βυρσοδεψείων και αποθηκών δερμάτων υποχρεούνται να δηλώνουν στην Αστυνομική Αρχή του τόπου της επιχείρησης τους την ακριβή διεύθυνση των εγκαταστάσεων τους, με δήλωση του ν. 1599/1986. Οι παραπάνω απαγορεύεται να δέχονται δέρματα που δε φέρουν τις προβλεπόμενες σφραγίδες της Αστυνομικής Αρχής.

 

4. Οι δερματέμποροι, βυρσοδέψες και ιδιοκτήτες αποθηκών δερμάτων υποχρεούνται να τηρούν βιβλία στα οποία καταχωρούνται, κατ' αύξοντα αριθμό, ο αριθμός, το είδος και ο κωδικός των αγοραζομένων δερμάτων, η ημερομηνία αγοράς, το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κατοικίας του πωλητή. Τα ανωτέρω βιβλία υπόκεινται στον έλεγχο της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

 

5. Ιδιοκτήτες ή διευθυντές εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, στα οποία έχει προγραμματιστεί συνεστίαση, λόγω γάμου ή βάπτισης, ή άλλη κοινωνική εκδήλωση υποχρεούνται όπως δύο (2) ημέρες πριν την πραγματοποίηση αυτών, ανακοινώνουν εγγράφως στην επιτόπια αστυνομική αρχή, τον αριθμό και το είδος των ζώων (αιγοπροβάτων και χοίρων) που πρόκειται να καταναλωθούν, τον τρόπο προμήθειας αυτών (προμηθευτή, παραστατικά στοιχεία) καθώς και τα στοιχεία των διοργανωτών της συνεστίασης ή άλλης εκδήλωσης. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται να παραλαμβάνουν με οιονδήποτε τρόπο σφάγια, τεμαχισμένα, εκτός αυτών που τυχόν προβλέπεται ο τεμαχισμός τους από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις «Περί σφαγίων και μεταφοράς αυτών» ή άλλες συναφείς και ειδικότερα των σφαγίων που προέρχονται απ' ευθείας από παραγωγούς - ιδιοκτήτες (κτηνοτρόφους - αγρότες ή άλλους ιδιώτες ή φορείς) και μεταφέρονται για κατανάλωση σε κοινωνικές εκδηλώσεις και συνεστιάσεις οποιασδήποτε μορφής.

 

 

Αρθρο 7

 

«Υποχρεώσεις οδηγών αυτοκινήτων».

 

Οι οδηγοί αυτοκινήτων απαγορεύεται να παραλαμβάνουν και να μεταφέρουν ζώα, τα οποία δε συνοδεύονται με πιστοποιητικό κατοχής. Επίσης, απαγορεύεται να μεταφέρουν σφάγια ή δέρματα ζώων, τα οποία δεν φέρουν τις προβλεπόμενες σφραγίδες, τα δε σφάγια δεν συνοδεύονται από το πιστοποιητικό κατοχής ή τα παραστατικά έγγραφα που προβλέπονται, κατά περίπτωση, στο άρθρο 5 της παρούσας.

 

 

Αρθρο 8

 

«Μετακίνηση ζώων».

 

1. Οι κτηνοτρόφοι και κάθε ιδιοκτήτης αιγοπροβάτων που μετακινούν αυτά από τους θερινούς τόπους βοσκής στους χειμερινούς και αντιστρόφως, οφείλουν έγκαιρα πριν την αναχώρηση τους, να δηλώσουν στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή τον τόπο και τον χρόνο μεταφοράς των ποιμνίων τους, υποβάλλοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά μαζί με την σχετική αίτηση προκειμένου χορηγηθεί σ' αυτούς άδεια μεταφοράς και εγκατάστασης :

α) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ.Α'-45) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας κι άλλες διατάξεις», του νόμιμου τίτλου ιδιοκτησίας της αναλογούσας για την βοσκή των ζώων, έκτασης όπου θα μεταφερθούν αυτά εφ' όσον ανήκει στον κάτοχο των ζώων ή του μισθωτηρίου συμφωνητικού, της έκτασης αυτής στα οποία θα φαίνεται με ακρίβεια ο ανωτέρω τόπος μαζί με την τυχόν υπάρχουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ποιμνιοστασίου στο όνομα του κατόχου των ζώων.

β) Άδεια βοσκής των ζώων σε γεωργική ζώνη ή βεβαίωση ότι η τοποθεσία μεταφοράς και εγκατάστασης ευρίσκεται σε κτηνοτροφική ζώνη, από τον Δήμο ή την Κοινότητα στην κτηματική περιφέρεια των οποίων θα μεταφερθούν τα ζώα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου - 67 - του ν. 3030/1954 «Περί Αγροτικής Ασφάλειας».

γ) Άδεια μετακίνησης των ζώων σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 263493/27.7.2004 κοινής υπουργικής απόφασης ( άρθρο -10-) και

δ) Άδεια του Δήμου ή της Κοινότητας ή άλλου αρμόδιου φορέα του Δημοσίου για την βόσκηση των ζώων σε Δημοτικές - Κοινοτικές ή Δημόσιες εκτάσεις.

Η Αστυνομική Αρχή, στην περίπτωση αυτή ελέγχει τα δικαιολογητικά και χορηγεί άδεια μεταφοράς, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του κατόχου των ζώων, ο αριθμός αυτών , οι κωδικοί αριθμοί, ο τόπος αναχώρησης, ο ακριβής τόπος μετάβασης και βοσκής -εγκατάστασης, η ιδιοκτησία της έκτασης βοσκής, (ιδιωτική -δημόσια) τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του κυρίου ή νόμιμου εξουσιαστή-διαχειριστή που μισθώνει αυτήν, η ύπαρξη γεωργικής ή κτηνοτροφικής ζώνης, το Δημοτικό Διαμέρισμα και ο Δήμος ή η Κοινότητα που πρόκειται να μεταφερθούν τα ζώα σύμφωνα με τα παραπάνω δικαιολογητικά, τα ακριβή στοιχεία των αυτοκινήτων (αριθμός κυκλοφορίας, είδος -μάρκα)

που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά, τα ακριβή στοιχεία των οδηγών των αυτοκινήτων αυτών και των ποιμένων των ζώων και η ημερομηνία μεταφοράς των ζώων.

 

2. Οι ανωτέρω, μέσα σε 24 ώρες από την άφιξη τους στο νέο τόπο, υποχρεούνται να υποβάλουν αντίγραφο της κτηνοτροφικής τους δήλωσης στην επιτόπια Αστυνομική και Δημοτική ή Κοινοτική αρχή, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία αναφέρεται ο ακριβής τόπος βοσκής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσας, εάν αυτός είναι περιφραγμένος καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας των τυχόν απασχολουμένων απ' αυτούς ποιμένων ή των τυχόν και καθ' οιονδήποτε τρόπο συνεταίρων, στην εκμετάλλευση ή στον τόπο βοσκής.

 

3. Η Αστυνομική Αρχή επιπέδου Τμήματος ή Υποδιεύθυνσης που εξέδωσε την προαναφερθείσα άδεια μεταφοράς, αποστέλλει άμεσα με τηλεομοιοτυπία (Fax) αντίγραφα αυτής στον Δήμο ή Κοινότητα και την αντίστοιχη Αστυνομική Αρχή του τόπου, μεταφοράς και βοσκής των ζώων, την οποία κοινοποιεί και στον Δήμο που έχει κατατεθεί η αρχική κτηνοτροφική δήλωση και ευρίσκεται η εγκατάσταση των ζώων, στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Δ/νσεις Κτηνιατρικής και Γεωργίας) στην προϊσταμένη Αστυνομική Διεύθυνση και σε περίπτωση μεταφοράς ζώων από Νομό σε Νομό και στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης.

 

4.  Η κατά τα ανωτέρω μετακίνηση επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας.

 

5. Σε περίπτωση που καταληφθούν κάτοχοι ή ποιμένες ζώων να μεταφέρουν αυτά χωρίς άδεια μεταφοράς ή να τα έχουν μεταφέρει σε τόπο χωρίς την παραπάνω άδεια ακινητοποιούνται από το προσωπικό της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ συλλαμβάνονται και καταμηνύονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 12 παράγραφος 2 της παρούσας, τα δε ζώα επιστρέφουν αμέσως με μέριμνα των κατόχων τους σε τόπο νόμιμης εγκατάστασης και βοσκής που θα δηλώσουν αυτοί στους βεβαιούντες, την παράβαση, Αστυνομικούς.

 

Αρθρο 9

 

«Αυξομείωση των ζώων».

 

1. Εκτός από τις περιπτώσεις μεταβίβασης, σφαγής και γέννησης ζώων, που ρυθμίζονται από τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων της παρούσας, οι κτηνοτρόφοι και κάθε ιδιοκτήτης ζώων υποχρεούνται μέσα σε 48 ώρες, να αναφέρουν στην Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή του τόπου της εκμετάλλευσης τους, με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, κάθε αυξομείωση των ποιμνίων τους σύμφωνα και με την προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση. Η Δημοτική Αρχή στην περίπτωση αυτή ενεργεί σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας.

 

2. Επίσης, τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται σε περίπτωση ανάμιξης των ζώων τους με ξένα ζώα, να ειδοποιούν προς τούτο εγγράφως με υπεύθυνη δήλωση τους, μέσα σε 48 ώρες, την αρμόδια Υπηρεσία Αγροφυλακής, την Αστυνομική Αρχή και τον ιδιοκτήτη τους, αν αυτός είναι γνωστός και να συλλαμβάνουν και φυλάσσουν σε ασφαλές μέρος αυτά μέχρι την παράδοση τους στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους ή όπου αλλού υποδειχθεί σ' αυτούς.

 

 

Αρθρο 10

 

«Ελεγχος ποιμνίων».

 

1. Οι κτηνοτρόφοι και κάθε ιδιοκτήτης ζώων υποχρεούνται να συγκεντρώνουν τα ζώα τους, να δέχονται αστυνομικούς ελέγχους στα ποίμνια ή στις μονάδες ζώων που διατηρούν και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών οργάνων και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής.

 

2. Αν κατά τους ελέγχους αυτούς διαπιστωθεί η ύπαρξη ζώων χωρίς σήμανση (ενώτια) ή με ενώτια διάφορα από εκείνα που αναγράφονται στην κτηνοτροφική και την υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 και δεν δικαιολογείται η ύπαρξη τους ή χωρίς πιστοποιητικό κατοχής, αυτά κατάσχονται ως ύποπτης προέλευσης και αποδίδονται προς φύλαξη σε μεσεγγυητή (αποκλειστικά τρίτο άτομο), ικανό και φερέγγυο, μέχρις ότου αποφασίσει το αρμόδιο δικαστήριο για την τύχη των ζώων.

 

3. Οι κτηνοτρόφοι και οι ιδιοκτήτες ζώων, άνω των δέκα (10) κατ' είδος, που έχουν τα ζώα τους σε ποιμνιοστάσια, υπόστεγα ή περιφραγμένους χώρους, τα ακίνητα των οποίων ευρίσκονται στην κυριότητα τους, οφείλουν να τοποθετούν στην είσοδο αυτών πινακίδα στην οποία θα αναγράφονται, τα στοιχεία ταυτότητας τους . Την αυτήν υποχρέωση έχουν και όσοι διατηρούν χοιροστάσια.

 

4. Οι κάτοχοι και γενικά οι ιδιοκτήτες ποιμνίων υποχρεούνται να ποιμένουν είτε οι ίδιοι είτε με ποιμένες τα ζώα τους, σε εκτάσεις νομίμως κατεχόμενες, εκμισθούμενες και νεμόμενες από αυτούς και να τα επιτηρούν συνεχώς ώστε ν' αποτρέπεται η κλοπή ή η απομάκρυνση των από τους τόπους βοσκής, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68 παράγραφος 1 εδάφια (α), (β), (Υ), (δ), παράγραφοι 3 και 4 και των άρθρων 69, 70 παράγραφος 1, 2 εδάφιο (ε) και παράγραφος 4 του ν.δ. 3030/1954 (ΦΕΚ.Α'-244) όπως ισχύει και των εξ' αυτών προβλεπομένων και εκδοθεισών αγρονομικών διατάξεων και αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων, καθώς επίσης και των άρθρων 106,109 παράγραφος 1 και 110 του ιδίου ν.δ. Δεν απαιτείται αυτό αν ο τόπος βοσκής είναι περιφραγμένος ή τα ζώα σταυλίζονται σε περιφραγμένο και νόμιμο ποιμνιοστάσιο σε συνθήκες και στις δύο περιπτώσεις, σύμφωνα με τις οποίες διασφαλίζονται τα παραπάνω και ως εκ τούτου, δεν είναι αναγκαία η παρουσία του ιδιοκτήτη ή κτηνοτρόφου. Στην περίπτωση αυτή οι ανωτέρω οφείλουν να δηλώνουν εγγράφως στην επιτόπια Αστυνομική Αρχή την απουσία τους και τα ληφθέντα μέτρα αποτροπής κλοπής ή απομάκρυνσης των ζώων. Σε αντίθετη περίπτωση έχουν εφαρμογή οι ποινικές διατάξεις του εδαφίου (β') του άρθρου 12 της παρούσας σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 97,106 και 109 του ν.δ. 3030/1954 και του κατ' εξουσιοδότηση, αυτού, β.δ. της 19.12.1955/14.1.1956, άρθρο 15 εφ' όσον τα ζώα είναι ανεπιτήρητα και δεκτικά ζωοκλοπής ή γενικά από τον τρόπο βόσκησης αυτών προκαλούνται παραβάσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 67, 68, 69, 70, 100, 101 παράγραφοι 1 και 109 της προαναφερθείσας Νομοθεσίας (ν.δ. 3030/1994 «Περί Αγροφυλακής»).

 

 

Αρθρο 11

 

«Υποχρεώσεις κατόχων μελισσών».

 

1. Οι ιδιοκτήτες κυψελών, άνω των δέκα (10), υποχρεούνται αυτοπροσώπως να δηλώνουν κατά το χρονικό διάστημα από 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου κάθε έτους,

με δήλωση του ν. 1599/1986, στην Δημοτική Αρχή του τόπου κατοικίας ή εγκατάστασης των μελισσών τους, τον αριθμό των μελισσοσμηνών που κατέχουν, με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτών (χρώμα και είδος κυψελών),τον τόπο και το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτού, όπου μεταφέρονται κάθε φορά τα μελισσοσμήνη καθώς και τον κωδικό αριθμό μελισσοτρόφου και προσκομίζουν φωτοαντίγραφα των λοιπών δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες για την εκμετάλλευση των μελισσών, διατάξεις. Η Δημοτική Αρχή στη συνέχεια ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του προαναφερθέντος άρθρου.

 

2. Οι παραπάνω ιδιοκτήτες κυψελών υποχρεούνται να σημαίνουν με πυροσφραγίδα τις κυψέλες τους, με το χορηγούμενο σ' αυτούς κωδικό αριθμό από την Διεύθυνση Γεωργίας της Νομαρχίας του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους.

 

3. Η μεταφορά κυψελών επιτρέπεται, εφόσον αυτές έχουν σημανθεί και συνοδεύονται με το μελισσοκομικό βιβλιάριο του μελισσοτρόφου. Διαφορετικά για την μεταφορά απαιτείται άδεια της Αστυνομικής Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου -8-.

 

4. Όσοι προτίθενται να προβούν στην πώληση μελισσοσμηνών (κυψελών) υποχρεούνται να εφοδιάζονται από τη δημοτική ή κοινοτική αρχή του τόπου τους με πιστοποιητικό κατοχής, στο οποίο αναγράφονται ο αριθμός των κυψελών, το χρώμα, το είδος και ο κωδικός αριθμός, καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας των αγοραστών. Αντίγραφο του ανωτέρω πιστοποιητικού αποστέλλεται από τον Δήμο ή την Κοινότητα στην Αστυνομική Αρχή του τόπου κατοικίας ή εκμετάλλευσης του νέου κατόχου και αντίγραφο αυτού τηρείται στο αρχείο της και επισυνάπτεται στη προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου υπεύθυνη δήλωση.

 

 

Αρθρο 12

 

«Εφαρμογή - Κυρώσεις»

 

1) Η εφαρμογή της παρούσας Αστυνομικής Διάταξης ανατίθεται στο προσωπικό της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.

 

2) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις της παρούσας Αστυνομικής Διάταξης τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 1300/1982, εφόσον από άλλη διάταξη δεν τιμωρείται βαρύτερα.

 

3) Για την αποτελεσματική τήρηση των διατάξεων της παρούσας, οι Υπηρεσίες της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ συνεργάζονται στενά με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες των Δήμων, Νομαρχιών και της Περιφέρειας Κρήτης ανταλλάσσουν στοιχεία και ενημερώνουν αυτές για κάθε σχετικό ζήτημα ή παράβαση των διατάξεων αυτών.

 

 

Αρθρο 13

 

«Μεταβατικές διατάξεις».

 

1) Η διαδικασία σήμανσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσας αστυνομικής διάταξης υπ' αριθμ. 283493/27.7.2004 και την κοινή υπουργική απόφαση (άρθρα 6 και 7) ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων της παραπάνω απόφαση, όπως ισχύει κάθε φορά.

 

2) Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 3 της παρούσης που αφορούν τη σήμανση των ζώων (αιγοπροβάτων) με ενώτια αρχίζει από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούμενης από την ημερομηνία αυτή, της σήμανσης με διάστιξη.

 

 

Αρθρο 14

 

«Καταργούμενες διατάξεις».

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ' αριθμ. 4Ε/1995 Αστυνομική Διάταξη της Α.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ που ρυθμίζει το ίδιο θέμα.

 

 

Αρθρο 15

 

«Ισχύς».

Η παρούσα ισχύει στην περιφέρεια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Αστυνομική Διάταξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.