ΑΠΟΦΑΣΗ 3η/17-2-2011 ΘΕΜΑ 3ο/ΦΕΚ 446/Β/22.3.2011

 

Ενιαία εξυπηρέτηση πολιτών από όλες τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.

 

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

(συνεδρίαση 3η/17-2-2011 θέμα 3ο)

 

   Έχοντας υπόψη:

 

   1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 

   2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 238/τ. Α/27-12-2010).

 

   3. Την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Κ. Παπαντωνίου.

 

   4. Το γεγονός ότι από τις ανωτέρω διατάξεις δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής.

 

   Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφασίζει:

 

   Αποδέχεται την εισήγηση για θεσμική παρέμβαση για τη δυνατότητα στους πολίτες να απευθύνονται σε οποιαδήποτε Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών ανεξάρτητα από την κατοικία τους για τις εξής αρμοδιότητες:

   1. έκδοση αδειών κυκλοφορίας νέων επιβατικών και δικύκλων ιδιωτικής χρήσης, έκδοση αντιγράφων λόγω κλοπής, φθοράς ή απώλειας, χορήγηση ανταλλακτικών πινακίδων, αλλαγή κινητήρα, κ.λπ. εκτός της άρσης παρακράτησης,

   2. έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης και λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης, έκδοση αντιγράφων λόγω κλοπής, φθοράς ή απώλειας, χορήγηση ανταλλακτικών πινακίδων, αλλαγή κινητήρα, κ.λπ. εκτός της άρσης παρακράτησης,

   3. χορήγηση αδειών ελαφρών ρυμουλκουμένων και τροχόσπιτων από επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα.

   4. χορήγηση αδειών έλξης ελαφρών ρυμουλκούμενων από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα.

   5. έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών,

   6. χορήγηση άδειας άσκησης επαγγελμάτων επισκευαστή αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

   7. χορήγηση αδειών οδήγησης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών όλων των κατηγοριών ο προγραμματισμός και η διενέργεια των σχετικών εξετάσεων (θεωρητικές -πρακτικές).

   8. αναθεωρήσεις αδειών οδήγησης, αντικατάσταση αδειών κοινοτικού τύπου, αντικατάσταση αδειών οδήγησης λόγω φθοράς, κλοπής, απώλειας,

   9. χορήγηση ειδικών αδειών οδήγησης Ε.Δ.Χ., αναθεωρήσεις και αντίγραφα αυτών και η διενέργεια σχετικών εξετάσεων.

   10. χορήγηση καρτών στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α.

 

   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.