ΑΠΟΦΑΣΗ 190/2004 ΦΕΚ 588/Β/20.4.2004

Κατάργηση της υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου Εισφοράς εκ 35% των Ενοριακών ιερών Ναών, προσδιορισμού της εννοίας "τακτικά έσοδα", αναπροσδιορισμού των ποσοστών υπέρ της Ιεράς Μητροπόλεως, των υπέρ τρίτων ισχυουσών εισφορών κλπ."

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Έχοντες υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Νόμου 3220/ 28.01.2004/ΦΕΚ No 15/r. Α' περί "μέτρων αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής κλπ".

2. Τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 1,22 παρ. 1 εδάφ. δ', στ', ζ, του Αν. Νόμου 2200/1940/ΦΕΚ 43/01.02.1940 "Περί Ιερών Ναών και Εφημερίων".

3. Το υπ' αριθ. πρωτ. 434/Διεκ. 318/12.02.2004 έγγραφο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

4. Το υπ' αριθ. Πρωτ. 140/10.03.2004 Εγκύκλιον Σημείωμα της καθ' Ημάς Ιεράς Μητροπόλεως.

5. Το περιεχόμενο της υπ' αριθ. 428/1992 Εγκυκλίου μας.

6. Τις ανάγκες του Μητροπολιτικού Γραφείου, των Ενοριακών Ιερών Ναών, των Ευαγών Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων της Ιεράς Μητροπόλεως μας καθώς επίσης και τις ανάγκες του Χριστεπωνύμου Πληρώματος των Επαρχιών Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

7. Την υπ' αριθμ. 1431/15.4.2004 του παρ'Ημίν Μητροπολιτικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Καταργηθείσης της υποχρεώσεως καταβολής εισφοράς των Ενοριακών Ναών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε ποσοστό 35% επί των πάσης φύσεως ακαθαρίστων εισπράξεων των Ναών, από 1ης Ιανουαρίου 2004 ανακατανέμουμε το ποσοστό αυτό επ' ωφελεία τόσο του Ενοριακού Ναού όσο και του Κοινωνικού Συνόλου, των Ευαγών Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων και του Μητροπολιτικού Γραφείου, αναπροσδιορίζουμε δε και επανακαθορίζουμε επί νέας βάσεως και τα ποσοστά συμμετοχής των Ναών στις δαπάνες ασκήσεως και αναπτύξεως του ποιμαντικού και διοικητικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως μας ως ακολούθως:

 

Κεφάλαιο πρώτο

Τρόπος υπολογισμού των καθαρών εσόδων.

1. Κατ' αρχήν θεωρούμε χρέος μας να τονίσωμε, ότι ναι μεν καταργήθηκε η φορολογία 35% επί των πάσης φύσεως τακτικών εσόδων του Ναού υπέρ του ελληνικού Δημοσίου, παραμένουν όμως οι επιβαρύνσεις υπέρ του ΤΑΚΕ (7%) και της Αποστολικής Διακονίας (3%), οι οποίες επίσης υπολογίζονται επί των τακτικών εσόδων του Ναού. Επιτακτική όθεν προβάλλει η ανάγκη, όπως προσδιορίσουμε την έννοιαν "τακτικά έσοδα", ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την βάσιν δια της οποίας θα υπολογίζετε εφεξής τα προμνημονευθέντα ποσοστά 7% και 3% των προς τρίτους υποχρεώσεων.

2.  "Τακτικά έσοδα" του Ναού θεωρούνται τα προερχόμενα έκτης καλλιέργειας γαιών και έκτης μισθώσεως ακινήτων (χορτολιβαδίων, κτημάτων και κτισμάτων). Επίσης και τα έσοδα του Παγκαρίου (ήτοι τα εκ της πωλήσεως του κηρού) υπό προϋποθέσεις, όπως λεπτομερέστερα αναφέρεται παρακάτω. Πάσα άλλη μορφή εσόδων θα θεωρείται ως έκτακτος δωρεά των πιστών υπέρ του Ναού και των δραστηριοτήτων του.

3. Ανανεώνουμε λοιπόν και επαναβεβαιώνουμε το περιεχόμενο της υπ' αριθ. 428/3.01.1992 Εγκυκλίου μας, δια της οποίας έχουν καθορισθή τα ακόλουθα:

a. Τα υπό των πιοτών προσφερόμενα χρήματα κατά την προμήθειαν των κηρίων θεωρούνται και διαβαθμίζονται ως μεικτά (τακτικά και έκτακτα, δηλ. δωρεές) έσοδα του Ναού. Ένα μέρος τούτων αντιπροσωπεύει τα "τακτικά έσοδα" και ένα μέρος έχει την έννοιαν μίας άτυπου "δωρεάς" του πιστού προς τον Ναόν.

b. Προκειμένου λοιπόν περί των εσόδων εκ του Παγκαρίου (έσοδα εκ της πωλήσεως κηρού) κατά την καταμέτρηση των εισπράξεων θα διαχωρίζετε το ποσόν σε τακτικά έσοδα και σε δωρεές. Άλλωστε η αξία του κηρού είναι υποπολλαπλάσιο της τιμής, που αναγράφεται εάν και όπου αναγράφεται μπροστά από την κηροθήκη. Μόνο το 10% των εισπράξεων εκ του Παγκαρίου θα εξακολουθήσετε να το χαρακτηρίζετε ως "τακτικό έσοδο" και μόνο για το ποσοστό αυτό θα εκδίδετε το οικείο γραμμάτιο εισπράξεως, το δε υπόλοιπο 90% θα το θεωρείτε ως "δωρεά" υπέρ του Ναού εκ μέρους των πιοτών και για το ποσό αυτό θα εκδίδετε γραμμάτιο εισπράξεως εκ του στελέχους των δωρεών.

c. Προκειμένου περί των εσόδων εκ της περιαγωγής Δίσκου υπέρ του Ναού και εκ της τελέσεως Ιεροπραξιών, το σύνολο των εισπράξεων τούτων θα το υπολογίζετε ως δωρεά των πιοτών υπέρ του Ναού και θα εκδίδετε γραμμάτια εισπράξεως εκ του στελέχους των Δωρεών ή των Ιεροτελεστιών αντιστοίχως.

d. Κατά την καταμέτρηση των εισπράξεων καταρτίζεται και υπογράφεται Πρακτικό Καταμετρήσεως. Στο Πρακτικό αυτό αναγράφεται μεν το σύνολο των εισπράξεων, αλλά την ίδια στιγμή το συνολικό χρηματικό ποσό διαχωρίζεται σε δύο κατηγορίες: ποσοστό 10% ως 'τακτικό" έσοδο και ποσοστό 90% ως έσοδο "εκ δωρεών". Η απόδοση οφειλών τόσο προς το ΤΑΚΕ (7%) όσο και προς την Αποστολική Διακονία (3%) εφ εξής θα υπολογίζεται επί τη βάσει των 'τακτικών" εσόδων.

e. Αντιλαμβάνεσθε τους λόγους, ένεκα των οποίων οι προς την Ιεράν Μητρόπολιν οικονομικές υποχρεώσεις θα υπολογίζωνται επί τη βάσει του συνόλου των πραγματικών εισπράξεων (ποσοστόν 100%), συμπεριλαμβανομένων δηλ και των υπό την ένδειξη "ποσοστό 90% έσοδο εκ δωρεών" μεγεθών.

f. Οι ονομαστικώς προσφερόμενες δωρεές εκ μέρους των πιστών δεν υπόκεινται εις κρατήσεις υπέρ τρίτων.

g.  Παράλληλα καταργείται ο εκ μέρους μας υπολογισμός των ποσοστιαίων δικαιωμάτων της Ιεράς Μητροπόλεως επί τη βάσει "τεκμαρτών" εσόδων της Ενορίας.

Ανακατομή των ποσοστών

Α) Εκ της προκυπτούσης οικονομικής ωφελείας των Ναών δια της καταργήσεως της υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου εκ 35% εισφοράς των:

1.  Ποσοστό 25 % περίπου παραμένει στην οικονομική διαχείριση του Ενοριακού Ναού ως πρόσθετο έσοδο για την αντιμετώπιση των αναγκών του.

2. Ποσοστό 5%, σαν προσαύξηση των ήδη καταβαλλομένων τακτικών ή εκτάκτων εισφορών, αποδίδεται στο κοινωνικό έργο της Μητροπόλεως για τη συντήρηση των πολλών Ευαγών Ιδρυμάτων της.

3. Ποσοστό 5% αποδίδεται στο Μητροπολιτικό Γραφείο για την αντιμετώπιση των ηυξημένων της εκκλησιαστικής Διοικήσεως.

Β) Αναλυτικότερα εφ' εξής στο Λογιστήριο της Ιεράς Μητροπόλεως κάθε ενοριακός Ναός θα καταβάλλη τα εξής ποσοστά:

5 % Επιστρέφει ανταποδοτικά στο Κοινωνικό Σύνολο: Εφ εξής λοιπόν στον Προϋπολογισμό των Ναών θα αναγράφεται:

1. Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Ευαγών Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων για την ενίσχυση των Ιδρυμάτων α) του "Κ.Ε.ΔΙ.Κ", δηλ. του Γηροκομείου Καλαβρύτων, β) του Ιδρύματος "ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ", δηλ. του Γηροκομείου Αιγίου, γ) της Μονάδας Κατάκοιτων στα Καλάβρυτα, δ) της Μονάδας Κατάκοιτων στο Αίγιο, ε) του Εστιατορίου Απόρων "ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ" στο Αίγιο, στ) του Διεθνούς Κέντρου Νεότητας "ΤΟ ΟΡΑΜΑ" στα Καλάβρυτα και ζ) του Βρεφονηπιακού Σταθμού "ΤΑ ΑΓΓΕΛΟΥ-ΔΑΚΙΑ" στο Αίγιο, ήτοι προσαύξηση κατά 3 Μονάδες.

2. Ποσοστό 2% υπέρ του Ταμείου Αρωγής Κληρικών και Μοναχών, ήτοι προσαύξηση κατά 1 Μονάδα.

3. Ποσοστό 2% υπέρ των οχημάτων της Ιεραποστολής, ήτοι προσαύξηση κατά 1 Μονάδα.

5% Πα την Εκκλησιαστική Διοίκηση.

Ποσοστό 14% υπέρ του Μητροπολιτικού Γραφείου και του Μητροπολιτικού Μεγάρου, ήτοι προσαύξηση κατά 5 Μονάδες.

Γ) Παραμένουν ως έχουν οι μέχρι τούδε καταβαλλόμενες λοιπές εισφορές και υποχρεώσεις προς το Ταμείο Εκκλησιαστικής Δράσεως κλπ. και όσες έκτακτες εισφορές αναγράφονται στα έντυπα του Προϋπολογισμού υπό τον τίτλο: "ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΕΣ".

Δ) Υπενθυμίζεται και υπογραμμίζεται δεόντως, ότι εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη του άρθρου 22 παρ. 2 του Α.Ν. 2200/1940, η οποία θεσπίζει κυρώσεις στους αρνούμενους την απόδοση των οφειλών.

Ε) Εξακολουθεί να ισχύει ο τρόπος αποδόσεως των οφειλών ανά τρίμηνο επί τη προσκομίσει των Βιβλίων και των παραστατικών.

 

Κεφάλαιο δεύτερο

Χρηστή διαχείριση του ιερού χρήματος Αποδίδουμε μεγάλη σημασία και ιδιαίτερη προσοχή στην έντιμη διαχείριση του ιερού χρήματος. Επειδή δε η χρηστή διαχείριση είναι συνυφασμένη με τη διαφάνεια, προσδιορίζουμε ως εξής τον τρόπο της οικονομικής διαχειρίσεως των Ενοριακών Ναών:

Α) Καταργούνται οριστικά και αμετάκλητα, όπου υπάρχουν:

1. Τα πάσης μορφής ανεπίσημα δεύτερα και μυστικά λογιστικά βιβλία. Εφ' εξής κάθε μορφής παράλληλη μυστική και ανεπίσημη διαχείριση του ενοριακού Ναού θα θεωρηθή παράνομος.

2. Οι πάσης φύσεως καταθέσεις σε τραπεζικούς Λογαριασμούς στο όνομα φυσικών προσώπων (Προσωπικός Λογαριασμός ή "Κοινός Λογαριασμός" στο όνομα Εφημερίων, Επιτρόπων κλπ).

Β) Καταργούνται οι υπ' αριθ. 428/1992 και 638/1999 Εγκύκλιοι, καθ' ο  μέτρο το περιεχόμενο τους αντιβαίνει στην παρούσα Απόφαση μας.

Γ) Από 1ης Ιανουαρίου 2004 τίθενται σε αυστηρότερη εφαρμογή τα ακόλουθα μέτρα:

1. Το Παγκάρι του Ναού, το Κυτίο του Φιλόπτωχου και κάθε άλλο μέσο υποδοχής χρημάτων εισφορών των πιοτών ασφαλίζεται και διασφαλίζεται σε ειδικό ενσωματωμένο στο έπιπλο του Παγκαρίου χρηματοκιβώτιο ή σε αδιάρρηκτο μεταλλικό κιβώτιο με τρία διαφορετικά κλειδιά ασφαλείας, εξ ων το ένα κατέχει ο Εφημέριος, και ανά ένα λαμβάνουν ο Ταμίας και ένα Μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.

2. Τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των Ναών των Ενοριών της Αρχιερατικής Περιφερείας του Αιγίου και των Ενοριών Αίγειρος, Ακρατος, Διακόπτου, Καλαβρύτων, Κλειτορίας, Κραθίου, Κερτέζης, Πλατάνου, Παραλίας Πλατάνου, Σκεπαστού και Συλιβαίνης και όσων επίσης Ενοριών ήθελαν προσκληθή δι εγγράφου Ημών, οφείλουν να γνωστοποιήσουν γραπτώς προς την Γραμματείαν της Ιεράς Μητροπόλεως την ακριβή ημέραν και ώραν συγκλήσεως του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου για την καταμέτρηση των χρημάτων του Παγκαρίου κλπ., ο δε Μητροπολίτης διατηρεί το δικαίωμα να παρίσταται στην καταμέτρηση άνευ πρσειδοποιήσεως είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' εντεταλμένου εκπροσώπου του. Στην περίπτωση αυτή προσυπογράφει το σχετικό Πρακτικό Καταμετρήσεως. Αλλαγή της καθιερωμένης ημέρας συγκλήσεως του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου για την καταμέτρηση χρημάτων προαναγγέλλεται εγκαίρως στη Γραμματεία της Ιεράς Μητροπόλεως.

3.  Η καταμέτρηση των χρημάτων του Παγκαρίου, των Δίσκων, και των Κυτίων πραγματοποιείται επί παρουσία όλων των Μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, συντάσσεται δε αμέσως το σχετικό Πρακτικό από αριθμημένο Στέλεχος Διπλοτύπων Πρακτικών Καταμετρήσεως, το οποίο και υπογράφεται υφ' όλων. Το πρωτότυπο, εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, παραδίδεται στον Αρχιερατικό Επίτροπο της περιοχής, το δε αντίγραφο παραμένει στο Στέλεχος.

4. Το προϊόν της καταμετρήσεως κατατίθεται αμέσως εντός της ιδίας η της επόμενης ημέρας σε Λογαριασμό Τραπέζης, ο οποίος τηρείται στο όνομα του Ναού. Η κατακράτηση χρημάτων του Ναού στα χέρια οποιουδήποτε πέρα των είκοσι τεσσάρων ωρών είναι απαράδεκτη και ποινικά κολάσιμη πράξη.

5.  Ειδικώς για τις Ενορίες, των οποίων το όνομα αναφέρθηκε παραπάνω ο Ταμίας του Ναού μπορεί να κράτη στα χέρια του, με την μορφή πάγιας προκαταβολής ή "επί αποδόσει λογαριασμού", μετρητά μέχρι του ποσού των 300 ευρώ για την αντιμετώπιση τρεχουσών συναλλαγών. Η υπέρβαση του ορίου αυτού ορίζεται ως κολάσιμη πράξη.

6. Επισημαίνουμε την ανάγκη λήψεως επαρκών μέτρων προστασίας του ιερού χρήματος από τον κίνδυνο διαρρήξεως του Ναού, όπως π.χ. έπειτα από την ετήσια πανήγυρη, έπειτα από τις μεγάλες γιορτές της χριστιανωσύνης ή σε ειδικές περιπτώσεις, οσάκις παρατηρείται μεγάλη προσέλευση εκκλησιαζομένων.

7. Ως νόμιμος τρόπος διεξαγωγής των πληρωμών ορίζεται η ανάληψη του αναγκαίου χρηματικού ποσού από τραπεζικό Λογαριασμό, πού τηρείται στο όνομα του Ναού. Για κάθε ανάληψη απαιτείται απόφαση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου (Πρακτικό) και έγκριση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

8.  Καθιερώνεται ενιαίο Διπλότυπο Πρακτικό Καταμετρήσεως σε στέλεχος των 20 τριπλοτύπων φύλλων, το οποίο θεωρημένο από την Ιερά Μητρόπολη/ θα παραλαμβάνεται από τα Γραφεία μας σε χρέωση του Ναού.

9.  Μέχρι της 31ης Μαΐου 2004 κάθε Ενοριακό Εκκλησιαστικό Συμβούλιο καλείται να γνωστοποίηση εγγράφως προς την Ιεράν Μητρόπολιν:

• α) Την κατάργηση διπλών λογιστικών βιβλίων κλπ,

• β) Την κατάργηση Τραπεζικών Λογαριασμών στο όνομα φυσικών Προσώπων,

• γ) Τον αριθμό ή τους αριθμούς Λογαριασμού/σμών Τραπέζης, πού τηρούνται στο όνομα του Ναού,

• δ) Την εφαρμογή του μέτρου, περί ου η παράγραφος Π του παρόντος κεφαλαίου, και τα ονόματα των προσώπων, τα οποία έλαβαν και φυλάσσουν τα τρία κλειδιά ασφαλείας του Παγκαρίου. Το έγγραφο τούτο θα έχη τον χαρακτήρα Υπευθύνου Δηλώσεως.

10. Εφ εξής τηρούνται τα παρακάτω Βιβλία:

a. Βιβλίο Πρακτικών Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

b. Βιβλίο Ταμείου

c. Γραμμάτια Εισπράξεως Τακτικών Εσόδων α1. Γραμμάτια Εισπράξεων εκ Δωρεών

e. Γραμμάτια Εισπράξεων εξ Ιεροτελεστιών

f. Εντάλματα Πληρωμής

g. Τριπλότυπα Πρακτικά Καταμετρήσεως.

Τα βιβλία ταύτα θεωρούνται υπό της Ιεράς Μητροπόλεως.

 

Κεφάλαιο τρίτο

Ακροτελεύτιες Διατάξεις

1. Τα ανωτέρω ισχύουν και εφαρμόζονται πλήρως και από την διοίκηση των Ιερών Προσκυνημάτων της Ιεράς Μητροπόλεως.

2. Η παρούσα Απόφαση ισχύει αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2004.

3. Από τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν προκαλείται επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.