ΑΠΟΦΑΣΗ 94/19/15.11.2013/ΦΕΚ Β 2901/18.11.2013

Τροποποίηση της απόφασης ΕΠΑΘ 21/2/4.11.2011 «Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει.

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Αριθμ. Συνεδρίασης 94/19/15.11.2013)

 

   Αφού έλαβε υπόψη:

 

   α) Το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

 

   β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20-12-2012 (ΦΕΚ Β' 3410), όπως ισχύει,

 

   γ) το ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 178), όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 68, παράγραφο 2 και 68Α, παράγραφο 5 αυτού,

 

   δ) την απόφαση ΕΠΑΘ 21/2/4.11.2011 «Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ Β' 2498), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΕΠΑΘ 55/1/23.11.2012, (ΦΕΚ Β' 3399) και με την απόφαση ΕΠΑΘ 77/2/30.5.2013, (ΦΕΚ Β' 1492),

 

   ε) το από 23.10.2013 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικών Ιδρυμάτων,

 

   στ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει τα εξής:

 

   Να τροποποιήσει την απόφαση της 21/2/4.11.2011 «Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει, ως κατωτέρω:

 

   1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 καταργείται και αντικαθίσταται από την παρακάτω:

 

   «4. Ο ειδικός εκκαθαριστής συμπεριλαμβάνει στον πίνακα διανομής κατά το άρθρο 6 και μη αναγγελθείσες απαιτήσεις, αν πρόκειται:

   α) για απαιτήσεις από καταθέσεις με την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3746/2009 (ΦΕΚ Α' 27) ή

   β) απαιτήσεις του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 13Α του ν. 3746/2009 και της παραγράφου 9 του άρθρου 15 του ν. 4051/2012, όπως ισχύει.»

 

   2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

   «Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την αρμοδιότητα του εισηγητή κατά το άρθρο 161 παράγραφο 2 εδάφιο γ' του Πτωχευτικού Κώδικα, δύναται δε κατά την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας να θέσει τον όρο της καταβολής εγγυοδοσίας.»

 

   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.