ΑΠΟΦΑΣΗ 87801 οικ. ΦΕΚ Β 2938/20.11.2013

 

Καθιέρωση εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου για υπαλλήλους (μονίμους και ιδιωτικού δικαίου) των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων της χώρας και των Εισαγγελιών αυτών, των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας έως την 31 Δεκεμβρίου 2013.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

   Έχοντας υπόψη:

 

   1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015» και β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ./τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α').

 

   2. Την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Γεν. Γραμματέα, στους Γεν. Διευθυντές κ.λ.π.» (ΦΕΚ 842/08.06.2004 τ. Β'), όπως ισχύει.

 

   3. Την ανάγκη συγκρότησης συνεργείων απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης, δικαστικών υπαλλήλων, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες των δικών των Ποινικών, Πολιτικών και Διοικητικών Δικαστηρίων.

 

   4. Τη με αριθμό 88326/25-10-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα, του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περί δέσμευσης πίστωσης ύψους εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων (177.000) ευρώ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υ.Δ.Δ.Α.Δ. που εγκρίθηκε στον ειδικό φορέα 17-210 Κ.Α.Ε. 0511 οικονομικού έτους 2013, εκ των οποίων, η εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥ υπολογίζεται σε ποσοστό 5.1%.

 

   5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους μέχρι εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων (177.000) ευρώ περίπου, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0511 του Ειδικού Φορέα 17-210, αποφασίζουμε:

 

   Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού (μονίμου και ιδιωτικού δικαίου) που υπηρετεί στα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια της χώρας και στις Εισαγγελίες αυτών, στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έως την 31η Δεκεμβρίου 2013, μέχρι 35.000 ώρες συνολικά, που κατανέμονται ως εξής:

 

1.

Άρειος Πάγος

1000

2.

Εισαγγελία Αρείου Πάγου

800

3.

Εφετείο Αθηνών

2000

4.

Εισαγγελία Εφετών Αθηνών

1000

5.

Πρωτοδικείο Αθηνών

8000

6.

Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

4000

7.

Πταισματοδικείο Αθηνών

600

8.

Ειρηνοδικείο Αθηνών

1700

9.

Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου

500

10.

Ειρηνοδικείο Περιστερίου

500

11.

Εφετείο Πειραιά

1500

12.

Πρωτοδικείο Πειραιά

1000

13.

Εισαγγελία Εφετών Εύβοιας

400

14.

Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

300

15.

Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσολογγίου

200

16.

Εισαγγελία Πρωτοδικών Ναυπλίου

300

17.

Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρίπολης

300

18.

Πρωτοδικείο Κορίνθου

300

19.

Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου

250

20.

Ειρηνοδικείο Αλμυρού

50

21.

Εφετείο Θεσσαλονίκης

500

22.

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

500

23.

Πρωτοδικείο Χαλκιδικής

600

24.

Εφετείο Θράκης

300

25.

Πρωτοδικείο Καβάλας

300

26.

Πταισματοδικείο Δράμας

200

27.

Εισαγγελία Εφετών Κέρκυρας

300

28.

Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας

300

29.

Πρωτοδικείο Ιωαννίνων

350

30.

Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας

200

31.

Εφετείο Αιγαίου

250

32.

Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου

200

33.

Πρωτοδικείο Σάμου

200

34.

Ειρηνοδικείο Θήρας

150

35.

Ειρηνοδικείο Αγιας

150

36.

Πρωτοδικείο Κω

300

37.

Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου

300

38.

Διοικητικό Εφετείο Αθήνας

1000

39.

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας

1600

40.

Διοικητικό Εφετείο Πειραιά

1000

41.

Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά

1600

 

   1. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης που δύναται να εργασθεί κάθε υπάλληλος ανά μήνα δεν μπορούν να υπερβούν τις είκοσι (20).

 

   2. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2/803/0022/8-2-99 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. ορίζονται οι Προϊστάμενοι των ανωτέρω δικαστικών υπηρεσιών.

 

   3. Τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται στην Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για το σχετικό έλεγχο και την αναγνώρισης της δαπάνης είναι τα εξής: 1) κατάσταση πληρωμής υπερωριών εις τριπλούν, στην οποία να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του πρώτου αναφερόμενου υπαλλήλου το μισθολογικό κλιμάκιο και η κατηγορία του κάθε δικαιούχου καθώς επίσης και η υπογραφή του δίπλα στο τελικό ποσό, 2) η απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 3) απόφαση συγκρότησης συνεργείου η οποία πρέπει να προηγείται των ημερομηνιών κατά τις οποίες πραγματοποιούνται οι υπερωρίες, 4) ημερολόγιο, 5) βεβαίωση ότι οι δικαιούχοι δεν εργάσθηκαν σε άλλο συνεργείο υπερωριών κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, και 6) υπεύθυνη δήλωση για το εάν είναι ή μη μέτοχοι του ΜΤΠΥ.

 

   Επίσης παρακαλούνται οι υπηρεσίες να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο ωρομίσθιο ανάλογα με την κατηγορία του υπαλλήλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ισχύοντα κάθε φορά νόμο περί εισοδηματικής πολιτικής.

 

   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.