ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ 10870/ΦΕΚ Β 3002/26.11.2013

Αεροπορικές μετακινήσεις Βουλευτών και υπαλλήλων της Βουλής στην αλλοδαπή.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

   Έχοντας υπόψη:

 

   1. Τις διατάξεις:

   α) των άρθρων 63 παράγραφος 1 και 65 παράγραφος 1 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με το άρθρο 97 (πρώην άρθρα 103/91) του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β' -ΦΕΚ 51 Α'/1997), όπως ισχύει,

   β) των άρθρων 11 παρ. 1 και παρ. 4, 37 παρ. 2 και 49 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό - ΦΕΚ 106 Α' /1987), όπως ισχύει,

   γ) των άρθρων 139 (πρώην άρθρα 145/133) και 144 (πρώην άρθρα 150/138) του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β'-ΦΕΚ 51Α'/1997), όπως ισχύει,

   δ) των διατάξεων του Ζ' Ψηφίσματος της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής «Περί καταργήσεως των εις τους Βουλευτάς αναγνωριζομένων ατελειών και ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων εις τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και τους Βουλευτάς» (ΦΕΚ 23 Α'/18.02.1975), ιδίως των άρθρων 2 και 9 αυτού, όπως ισχύει,

   ε) της υπ' αριθμ. 2856/2338/06.06.2001 απόφασης του Προέδρου της Βουλής, όπως ισχύει,

 

   2. την ανάγκη εναρμόνισης με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 5284/3670/21.05.2013 απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής για τη «Ρύθμιση θεμάτων, που αφορούν στην αεροπορική μετακίνηση των Βουλευτών επαρχίας» (ΦΕΚ 115 Α'/23.05.2013), σε ό,τι αφορά στην κάλυψη των εξόδων αεροπορικών μετακινήσεων όλων των Βουλευτών και υπαλλήλων σε αποστολές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε οικονομική θέση

 

   3. τη διττή ανάγκη τόσο για την εξοικονόμηση δαπανών, όσο και για την ανταπόκριση της Βουλής των Ελλήνων στις υποχρεώσεις της διεθνούς κοινοβουλευτικής διπλωματίας,

 

   4. το γεγονός, ότι θα προκληθεί μείωση των δαπανών στους Κ.Α. 0711, 0713, 0717 των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Βουλής, αποφασίζουμε:

 

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

 

   Όλες οι αεροπορικές μετακινήσεις Βουλευτών και υπαλλήλων της Βουλής στην αλλοδαπή, συμπεριλαμβανομένων των διηπειρωτικών και υπερατλαντικών ταξιδίων αυτών, θα παρέχονται σε οικονομική θέση.

 

   Η έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής αυτής.

 

   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.