ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 0544/Μ.7458/ΑΣ 49682 / ΦΕΚ Α 192 / 15.10.2021

 

Παράταση κατά ένα έτος της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

   1. Τη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 8 Ιουλίου 1990, και κυρώθηκε με τον ν.1893/1990 (Α' 106),

 

   2. την παρ. 1 του άρθρου ΧΙΙ της ανωτέρω Συμφωνίας,

 

   3. το περιεχόμενο των υπό στοιχεία 333/POL/21, από 13 Σεπτεμβρίου 2021 και 743/48381, από 22 Σεπτεμβρίου 2021, ανταλλαγεισών ρηματικών διακοινώσεων, της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Αθήνα και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, αντίστοιχα, ανακοινώνει:

 

   Ότι με τις υπό στοιχεία 333/POL/21, από 13 Σεπτεμβρίου 2021, και 743/48381, από 22 Σεπτεμβρίου 2021, ρηματικές διακοινώσεις που αντηλλάγησαν μεταξύ της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Αθήνα και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, αντίστοιχα, η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 8 Ιουλίου 1990, και κυρώθηκε με το ν. 1893/1990 (Α' 106) παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο ΧΙΙ παρ. 1 αυτής, για ένα ακόμη έτος, ήτοι από τις 6 Νοεμβρίου 2021 έως τις 6 Νοεμβρίου 2022.

 

   Το κείμενο των ανταλλαγεισών ρηματικών διακοινώσεων είναι σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική.

 

   Για την υπ’ αριθμόν 333/POL/21 βλέπε ρηματική διακοίνωση 333/POL.

 

   Για την υπ’ αριθμόν 743/48381 βλέπε ρηματική διακοίνωση 743/48381.

 

   Η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Αριθμ. 333/POL/21

 

   Η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής παρουσιάζει τις προσρήσεις της στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και έχει την τιμή να αναφερθεί στη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα την 8η Ιουλίου 1990 και τέθηκε σε ισχύ την 6η Νοεμβρίου 1990, όπως παρατάθηκε (η «Συμφωνία»),

 

   Το Άρθρο XII της Συμφωνίας προβλέπει ότι η Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για περίοδο οκτώ ετών, η οποία έληξε την 6η Νοεμβρίου 1998. Το Άρθρο XII επίσης προβλέπει ότι οι Κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ελληνικής Δημοκρατίας μπορούν να συμφωνήσουν να παρατείνουν την ισχύ της Συμφωνίας για ένα έτος, μέσω ανταλλαγής διακοινώσεων έξι μήνες πριν τη λήξη της αρχικής περιόδου ισχύος της Συμφωνίας και, εφόσον συμφωνήσουν σε αυτό, κάθε επόμενο έτος. Οι Κυβερνήσεις παρέτειναν την ισχύ της Συμφωνίας ετησίως κάθε επόμενο έτος από το 1998 και, πλέον πρόσφατα, μέσω ανταλλαγής διακοινώσεων της 15ης Ιουλίου 2020 και της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 μεταξύ της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι οποίες παρέτειναν την ισχύ της Συμφωνίας για περίοδο ενός έτους, η οποία λήγει τώρα στις 6 Νοεμβρίου 2021.

 

   Η Πρεσβεία έχει την τιμή να προτείνει εκ μέρους της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών να παραταθεί για ένα έτος η ισχύς της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας από τις 6 Νοεμβρίου 2021 έως τις 6 Νοεμβρίου 2022.

 

   Εάν η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας δέχεται την πρόταση αυτή, η Πρεσβεία έχει την περαιτέρω τιμή να προτείνει η παρούσα διακοίνωση και η καταφατική απαντητική διακοίνωση του Υπουργείου να αποτελούν συμφωνία μεταξύ των δύο Κυβερνήσεων, η οποία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της απάντησης του Υπουργείου.

 

   Η Πρεσβεία δράττεται της ευκαιρίας να ανανεώσει προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας τη διαβεβαίωση της ύψιστης εκτίμησής της.

 

   Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

 

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2021

 

    (σφραγίδα-μονογραφή)

 

   Ακολουθεί κείμενο στην αγγλική γλώσσα βλέπε οικείο ΦΕΚ.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Α7

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ,

ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ

 

Αρ. Πρωτ. 743/48381

 

ΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

   Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας παρουσιάζει τις προσρήσεις του στην Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και έχει την τιμή να αναφερθεί στην υπ’ αριθμ. 333/POL/21 διακοίνωση της Πρεσβείας, από 13 Σεπτεμβρίου 2021, η οποία αναφέρει τα εξής:

 

   «Η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής παρουσιάζει τις προσρήσεις της στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και έχει την τιμή να αναφερθεί στη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα την 8 Ιουλίου 1990 και τέθηκε σε ισχύ την 6η Νοεμβρίου 1990, όπως παρατάθηκε (η «Συμφωνία»),

 

   Το Άρθρο XII της Συμφωνίας προβλέπει ότι η Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για περίοδο οκτώ ετών, η οποία έληξε την 6 Νοεμβρίου 1998. Το Άρθρο XII επίσης προβλέπει ότι οι Κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ελληνικής Δημοκρατίας μπορούν να συμφωνήσουν να παρατείνουν την ισχύ της Συμφωνίας για ένα έτος, μέσω ανταλλαγής διακοινώσεων έξι μήνες πριν τη λήξη της αρχικής περιόδου ισχύος της Συμφωνίας και, εφόσον συμφωνήσουν σε αυτό, κάθε επόμενο έτος. Οι Κυβερνήσεις παρέτειναν την ισχύ της Συμφωνίας ετησίως κάθε επόμενο έτος από το 1998 και, πλέον πρόσφατα, μέσω ανταλλαγής διακοινώσεων της 15ης Ιουλίου 2020 και της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 μεταξύ της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι οποίες παρέτειναν την ισχύ της Συμφωνίας για περίοδο ενός έτους, η οποία λήγει τώρα στις 6 Νοεμβρίου 2021.

 

   Η Πρεσβεία έχει την τιμή να προτείνει εκ μέρους της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών να παραταθεί για ένα έτος η ισχύς της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας από τις 6 Νοεμβρίου 2021 έως τις 6 Νοεμβρίου 2022.

 

   Εάν η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας δέχεται την πρόταση αυτή, η Πρεσβεία έχει την περαιτέρω τιμή να προτείνει η παρούσα διακοίνωση και η καταφατική απαντητική διακοίνωση του Υπουργείου να αποτελούν συμφωνία μεταξύ των δύο Κυβερνήσεων, η οποία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της απάντησης του Υπουργείου.

 

   Η Πρεσβεία δράττεται της ευκαιρίας να ανανεώσει προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας τη διαβεβαίωση της ύψιστης εκτίμησής της.»

 

   Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας έχει την περαιτέρω τιμή να επιβεβαιώσει ότι η πρόταση που περιλαμβάνεται στη διακοίνωση της Πρεσβείας είναι αποδεκτή από την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας. Συνεπώς, η διακοίνωση της Πρεσβείας και η διακοίνωση του Υπουργείου θα αποτελούν συμφωνία μεταξύ των δύο Κυβερνήσεων, η οποία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της διακοίνωσης του Υπουργείου.

 

   Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας δράττεται της ευκαιρίας να ανανεώσει προς την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής τη διαβεβαίωση της ύψιστης εκτίμησής του.

 

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2021

 

    (σφραγίδα - μονογραφή)

 

   Προς την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

 

   Ενταύθα

 

Ακολουθεί κείμενο στην αγγλική γλώσσα βλέπε οικείο ΦΕΚ.