ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 78 / ΦΕΚ Α 191 / 14.10.2021

 

Τροποποίηση του π.δ. 104/2016 «Πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου, όροι και προϋποθέσεις για τη δυνατότητα δρομολόγησης επιβατηγών (Ε/Γ), επιβατηγών - οχηματαγωγών (Ε/Γ-Ο/Γ), επιβατηγών - ταχυπλόων (Ε/Γ-ΤΑΧ), επιβατηγών - οχηματαγωγών ταχυπλόων (Ε/Γ-Ο/Γ - TAX) και δυναμικώς υποστηριζόμενων (ΔΥΣ) πλοίων μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας δραστηριοποίησης» (Α' 189).

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

   Έχοντας υπόψη:

 

   1. Τις διατάξεις:

 

   α) Της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου τρίτου του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής -Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α' 145).

 

   β) Της παρ. 3 του άρθρου 164 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α' 261).

 

   γ) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». (Α' 170).

 

   δ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α' 26).

 

   ε) Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2).

 

   ζ) Της υπ' αρ. 1000.0/785/2021 απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Κωνσταντίνο Κατσαφάδο» (Β' 24).

 

   η) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

 

   2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπ' αρ. 2811.8/49438/2021/ 08-07-2021 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας.

 

   3. Την υπ' αρ. 135/2021 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

   1. Η μόνη παράγραφος του άρθρου 7 του π.δ. 104/2016 (Α' 189) αριθμείται σε 1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

 

    «2. Για επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία και επιβατηγά που εφοδιάζονται με Πιστοποιητικό Ασφαλείας Επιβατηγού Πλοίου (ΠΑΕΠ), η ετήσια επιθεώρηση συμμόρφωσης της παρ. 1 δύναται να υποκαθίσταται με υποθαλάσσια επιθεώρηση, με τη συνδρομή προσωπικού καταδυτικού συνεργείου, που διαθέτει τα σχετικά προσόντα, και εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 7Α. Στην περίπτωση αυτή, το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο επιθεωρήσεων του εξωτερικού της γάστρας στην ξηρά δεν δύναται να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες.».

 

   2. Μετά το άρθρο 7 του π.δ. 104/2016 προστίθεται άρθρο 7Α ως εξής:

 

«Άρθρο 7Α Ετήσια υποθαλάσσια επιθεώρηση συμμόρφωσης

 

   1. Η υποθαλάσσια επιθεώρηση του εξωτερικού της γάστρας πλοίου, αντί της επιθεώρησης στην ξηρά σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7, διενεργείται ως ακολούθως:

 

   α) Η πλοιοκτήτρια/διαχειρίστρια εταιρεία υποβάλλει στον ΚΕΠ ή στον Εξουσιοδοτημένο Οργανισμό σχετική αίτηση τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες πριν τη διεξαγωγή της επιθεώρησης, προκειμένου ο ΚΕΠ ή ο Εξουσιοδοτημένος Οργανισμός να μελετήσει τις αναφορές προηγούμενου ελέγχου σε συνάρτηση με την κατάσταση της ανοδικής/καθοδικής προστασίας των ελασμάτων του εξωτερικού της γάστρας, του υφαλοχρώματος και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί στον επικείμενο έλεγχο. Η αίτηση συνοδεύεται από έγγραφη τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων της παρ. 2, οι διαδικασίες της οποίας καθορίζονται από τις πλοιοκτήτριες/διαχειρίστριες εταιρείες.

 

   β) Ο πλοίαρχος, βάσει των τηρουμένων στοιχείων επί του πλοίου, βεβαιώνει εγγράφως ότι από την προηγούμενη επιθεώρηση του εξωτερικού της γάστρας, το πλοίο δεν έχει υποστεί ζημιά από προσάραξη ή σύγκρουση ή άλλο περιστατικό.

 

   γ) Με μέριμνα της πλοιοκτήτριας/διαχειρίστριας εταιρείας εξασφαλίζεται η πρόσβαση στους εσωτερικούς χώρους του πλοίου, καθώς και η ύπαρξη εμφανούς σήμανσης στα ελάσματα του εξωτερικού περιβλήματος του πλοίου (συμπεριλαμβανομένων των ορίων των δεξαμενών) και σχεδίου αναπτύγματος της γάστρας του, το οποίο πρέπει να διατίθεται επί του πλοίου. Πλοία που δε διαθέτουν εμφανή σήμανση των ελασμάτων του εξωτερικού περιβλήματος (συμπεριλαμβανομένων των ορίων των δεξαμενών) κατά τη δημοσίευση του παρόντος εξαιρούνται από την απαίτηση αυτή, για την πρώτη υποθαλάσσια επιθεώρηση.

 

   δ) Με μέριμνα της πλοίοκτήτριας/διαχειρίστριας εταιρείας καθαρίζονται από το προσωπικό του καταδυτικού συνεργείου τα επιθεωρούμενα μέρη και ιδίως η περιοχή κάτω από την ίσαλο γραμμή, πριν τη διενέργεια της επιθεώρησης.

 

   ε) Με μέριμνα της πλοιοκτήτριας/διαχειρίστριας εταιρείας, η υποθαλάσσια επιθεώρηση διεξάγεται σε προ- συμφωνημένη, προστατευμένη από αντίξοες καιρικές και κυματικές συνθήκες και υποθαλάσσια και παλιρροϊκά ρεύματα, τοποθεσία με επαρκές βάθος. Η ορατότητα του νερού πρέπει να είναι επαρκής, για να εξάγονται ασφαλή συμπεράσματα για την κατάσταση των ελασμάτων και των άλλων μερών του πλοίου που επιθεωρούνται υποβρυχίως.

 

   στ) Η επιθεώρηση διεξάγεται από καταδυτικό συνεργείο, το οποίο διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό έγκρισης - που αφορά στις διαδικασίες, τον εξοπλισμό και την εκπαίδευση του προσωπικού του -από αναγνωρισμένο οργανισμό, όπως αυτός ορίζεται στον 391/2009 Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 (ΕΕ L 131/28.5.2009, σ. 11 επ.) και στο π.δ. 103/2011 (Α' 236), με το οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2009/15/ΕΚ (ΕΕ L 131/28.5.2009 σ. 47 επ.), όπως ισχύουν. Η επιθεώρηση διεξάγεται με την παρουσία επιθεωρητή του ΚΕΠ ή του Εξουσιοδοτημένου Οργανισμού και με τη χρήση συστήματος κάμερας κλειστού κυκλώματος [Closed Circuit Television System (CCTVS)], που εμπεριέχει τη δυνατότητα οπτικοακουστικής αναπαραγωγής με βίντεο ή τη λήψη στιγμιαίων φωτογραφιών και διασφαλίζεται αμφίδρομη επικοινωνία.

 

   2. Προκειμένου να γίνει αποδεκτή η διενέργεια υποθαλάσσιας επιθεώρησης του εξωτερικού της γάστρας πλοίου, ελέγχεται από τον ΚΕΠ ή τον Εξουσιοδοτημένο Οργανισμό η τήρηση διαδικασιών συντηρήσεων και ελέγχων, που συνίστανται κατ' ελάχιστον στα εξής:

 

   α) Στη χρήση αντιδιαβρωτικού επιστρώματος και συστημάτων υφαλοχρωματισμού υψηλής αντοχής.

 

   β) Στην κατάλληλη λίπανση των τριβέων του στορέα ελικοφόρων αξόνων με κλειστό σύστημα ελαίου. Στην περίπτωση που οι ελικοφόροι άξονες ψύχονται με θαλασσινό νερό, πρέπει να χρησιμοποιούνται τριβείς από ανοξείδωτα ή υψηλής αντοχής σύνθετα υλικά.

 

   γ) Στη λήψη μετρήσεων φθοράς των αξονικών συστημάτων. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα λήψης μετρήσεων φθοράς των αξονικών συστημάτων, λαμβάνονται μέτρα διασφάλισης των ελευθεριών των αξόνων, μέσω της διεξαγωγής δοκιμών και της ανάλυσης της κατάστασης των χρησιμοποιούμενων λιπαντελαίων, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, που δεν υπερβαίνουν τους έξι (6) μήνες.

 

   δ) Στη χρήση ανθεκτικής στεγανοποιητικής διάταξης μεταξύ τριβέα και στορέα ελικοφόρων αξόνων, που να παρέχει τη δυνατότητα κατ' ελάχιστο πενταετούς λειτουργίας, και στην καταγραφή των αποτελεσμάτων των αναλύσεων ελαίου ψύξης των ελικοφόρων αξόνων, που ψύχονται με κλειστό σύστημα ελαίου, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, που δεν υπερβαίνουν τους έξι (6) μήνες.

 

   ε) Στην προσαρμογή κοπτών εγκατεστημένων περιφερειακά στις χοάνες των ελικοφόρων αξόνων για την υποβοήθηση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους, σε περίπτωση εμπλοκής σχοινιών.

 

   στ) Στη χρήση ανθεκτικών στεγανοποιητικών δακτυλίων βάσης για τα περιστρεφόμενα πτερύγια των ελίκων των προωστηρίων εγκαταστάσεων του πλοίου, καθώς και στην ανάλυση των ελαίων των ελίκων, η οποία απαιτείται να πραγματοποιείται και να καταγράφεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

 

   ζ) Στη χρήση ανθεκτικών στεγανοποιητικών δακτυλίων βάσης για τα περιστρεφόμενα πτερύγια των ελίκων του πρωραίου και του πρυμναίου προωθητικού μηχανισμού πλοίου και στην ανάλυση των ελαίων των ελίκων, η οποία απαιτείται να πραγματοποιείται και να καταγράφεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

 

   η) Στην επιθεώρηση των πηδαλίων και των τριβέων τους και στη λήψη μετρήσεων των ελευθεριών των αξόνων των πηδαλίων, κατά την υποθαλάσσια επιθεώρηση. Εάν οι ελευθερίες των τριβέων των αξόνων των πηδαλίων δεν είναι εφικτό να μετρηθούν, κατά τον υποθαλάσσιο έλεγχο, εξασφαλίζεται η καταγραφή του ιστορικού λειτουργίας των συστημάτων πηδαλιουχίας και δοκιμάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα η ορθή λειτουργία τους.

 

   θ) Στην χρήση μέσων προστασίας των αναρροφήσεων του συστήματος ψύξης των κυρίων μηχανών και των βοηθητικών μηχανημάτων (όπως π.χ. αρθρωτές σχάρες) για να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη υποθαλάσσια επιθεώρηση των συνδέσεων τους με το εξωτερικό περίβλημα του πλοίου, καθώς και των επιστομίων τους. Επιστόμια που παρουσιάζουν δυσλειτουργίες αντικαθίστανται άμεσα.

 

   ι) Στον τακτικό έλεγχο των ανοδίων καθοδικής προστασίας του πλοίου και την αντικατάσταση τους, οποτεδήποτε απαιτηθεί, και στον έλεγχο καλής λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρικής καθοδικής προστασίας (Impressed Current Cathodic Protection - ICCP), μέσω του κατασκευαστή του συστήματος ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου.

 

   ια) Στη δυνατότητα λήψης παχυμετρήσεων, κατά τη διεξαγωγή υποθαλάσσιας επιθεώρησης, όταν καταδεικνύεται φθορά των ελασμάτων εξωτερικού περιβλήματος.

 

   ιβ) Στον τακτικό έλεγχο και την προγραμματισμένη αντικατάσταση των τριβέων ώσης και μη ώσης των ελικοπηδαλίων, λαμβάνοντας υπόψιν και τις απαιτήσεις του κατασκευαστή, εφόσον υφίστανται.

 

   3. Εάν ο υποθαλάσσιος έλεγχος του εξωτερικού της γάστρας πλοίου καταδείξει ζημία ή υποβάθμιση της μεταλλικής κατασκευής, των προωστηρίων εγκαταστάσεων, των προωθητικών μηχανισμών ή του συστήματος πηδαλιουχίας, που μόνο κατά την ανέλκυση του μπορεί να αξιολογηθεί, το πλοίο ανελκύεται στην ξηρά, όπου και εξετάζεται λεπτομερώς εκ του σύνεγγυς, από τον αρμόδιο επιθεωρητή του ΚΕΠ ή του Εξουσιοδοτημένου Οργανισμού και εκτελούνται, με μέριμνα της πλοιοκτήτριας/διαχειρίστριας εταιρείας, οι απαιτούμενες εργασίες επισκευής.».

 

Άρθρο 2

 

   Η παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 104/2016 (Α' 189) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

    «1. Για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, πλην του άρθρου 10, εκδίδεται βεβαίωση που ισχύει μέχρι τη λήξη του πιστοποιητικού ασφαλείας. Υπόδειγμα της βεβαίωσης επισυνάπτεται ως προσάρτημα στο παρόν διάταγμα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.».

 

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

 

   Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

   Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2021