ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4813 / ΦΕΚ Α 111 / 02.07.2021

 

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

   Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1

Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025

 

   Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022-2025, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του νόμου αυτού και στο οποίο περιλαμβάνονται για τaο τρέχον έτος και τα τέσσερα (4) επόμενα έτη, ιδίως, τα εξής:

 

   1. Η περιγραφή και αξιολόγηση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών εξελίξεων και προβλέψεων για τη Γενική Κυβέρνηση και τους υποτομείς της, για τα δύο (2) προηγούμενα έτη, το τρέχον έτος, και τα επόμενα τέσσερα (4) έτη.

 

   2. Οι δαπάνες και τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης σε ενοποιημένη βάση, καθώς και των επιμέρους υποτομέων για τα αντίστοιχα έτη.

 

   3. Τα ανώτατα όρια δαπανών της Κεντρικής Διοίκησης ανά Υπουργείο για την υπό εξέταση περίοδο, με διακριτή αναφορά στις ΑΔΑ και εκτίμηση της κατανομής των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

   4. Οι οροφές της φαρμακευτικής δαπάνης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και των νοσοκομείων και οι οροφές των υπηρεσιών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την υπό εξέταση περίοδο.

 

   5. Δημοσιονομικές παρεμβάσεις, που σχετίζονται κυρίως με την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

 

   6. H εξέλιξη του χρέους και των ενοποιημένων τόκων της Γενικής Κυβέρνησης.

 

   7. Οι πηγές κινδύνων για τις μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις.

 

   Στο πλαίσιο της ενεργοποίησης της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για τα έτη 2020-2022, που επιτρέπει την προσωρινή απόκλιση από την πορεία προσαρμογής προς τον Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Στόχο, ανεστάλη και η υποχρέωση για επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων, σύμφωνα με τους όρους της ενισχυμένης εποπτείας.

 

   Δεδομένου ότι στο ΜΠΔΣ 2022-2025 δεν προβλέπονται δημοσιονομικές παρεμβάσεις, που δεν έχουν ήδη θεσμοθετηθεί ή εξαγγελθεί, το «βασικό» και το «μετά μέτρων» σενάριο συμπίπτουν.

 

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

 

   Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

   Ακολουθεί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ βλέπε οικείο ΦΕΚ.

 

   Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2021